ഡിലനോയിയുടെ ജന്മദേശം?
a) പോർച്ചുഗീസ്
b) ബെൽജിയം
c) നെതർലാൻഡ്
d) ഡെൻമാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രിയജനവിരഹം എന്ന സമസ്ത പദത്തിന്റെ വിഗ്രഹാർത്ഥം?
a) പ്രിയജനങ്ങളുടെ വിരഹം
b) പ്രിയരായ ജനങ്ങളുടെ വിരഹം
c) പ്രിയ ജനത്തിന്റെ വിരഹം
d) പ്രിയ ജനത്താലുള്ള വിരഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മാസം?
a) ഓഗസ്റ്റ്
b) ജൂൺ
c) ജൂലൈ
d) സെപ്തംബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Shakespeare _____ as the greatest playwright.?
a) is regarding
b) is regarded
c) regards
d) has regarded
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which chemical compound is used as catalyst in the contact process for the production of sulphuric acid?
a) Phenolphthalein
b) Aqua fortus
c) Vanadium pentoxide
d) Calcium bromide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വന്ദ്യവയോധികൻ?
a) ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ
b) സി കേശവമേനോൻ
c) വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Posthumously
b) Posthumosly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the synonym of Soar?
a) Fuss
b) Descend
c) Ascend
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപെടുന്ന ചിന്തകൻ?
a) വോൾട്ടൈയർ
b) റോബിസ്ഫിയർ
c) മോണ്ടസ്ക്യൂ
d) റൂസ്സോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ചുകാർ ആരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കൊല്ലം പിടിച്ചെടുത്തത്?
a) ഫ്രഞ്ചുകാർ
b) അറബികൾ
c) പോർച്ചുഗീസുകാർ
d) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീർത്ഥാടക പിതാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കപ്പലിനെ പേര്?
a) എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ
b) മ്ലേവർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അടക്കം ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 4
b) 2
c) 3
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1969 ൽ ഇന്ത്യയിൽ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം??
a) 14
b) 20
c) 8
d) 32
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ ആന്റി സെപ്റ്റിക്?
a) പെൻസിലിൻ
b) ഫിനോൾ
c) ആസ്പിരിൻ
d) അസറ്റിലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…… the panchayath president nor the members attended the meeting

A) Neither B) Either C) Both D) Neither of?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They are neither brilliant, nor hardworking,__? (STORE KEEPER-KSFDC 2018)?
a) aren’t they
b) were they
c) have they
d) are they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ന് ഭരണഘടന സാധുത നൽകിയ ഭേദഗതി?
a) 72 ആം ഭേദഗതി
b) എഴുപത്തിനാലാം ഭേദഗതി
c) 73 ആം ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പോയാൽ കാണാം ‘ എന്നത് ഏത് വിനയച്ചത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു??
a) നടുവിനയെച്ചം
b) പിൻവിനയെച്ചം
c) മുൻവിനയെച്ചം
d) പാക്ഷികവിനയെച്ചം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി കന്നട സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന രചിച്ച നോവലാണ് ചിരസ്മരണ??
a) കരിവെള്ളൂർ സമരം
b) പാലിയം സത്യാഗ്രഹം
c) മുത്തങ്ങ സമരം
d) കയ്യൂർ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
b) ഡോ പല്പു
c) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UPSC അംഗമായ ആദ്യ മലയാളി

?
a) കെ ആർ നാരയണൻ
b) വി പി മേനോൻ
c) ജോൺ മത്തായി
d) ഡോ കെ ജി അടിയോടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ വൃക്ക രൂപകൽപന ചെയ്തത് ആര്?
a) ജോസഫ് മുറെ
b) അബ്ദുൽ കലാം
c) വില്യം ജൊഹാൻ കോഫ്
d) മെൽവിൻ കാൽവിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തി ]?
a) - സാക്കിർ ഹുസൈൻ
b) - ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
c) - ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rummage =?
a) Staunch
b) Outdated
c) Ransack
d) Steadfast
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഘർഷനം കൂട്ടുന്നതിന് ഉദാഹരണം?
a) യന്ത്രങ്ങളിൽ സ്നേഹകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
b) യന്ത്രങ്ങളിൽ ബോൾ ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
c) മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വണ്ണം കുറഞ്ഞു കൂർത്തിരിക്കുന്നത്
d) അത്‌ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂവിൽ സ്പൈക്സ് ഘടിപ്പിച്ചത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️ക്ഷത്രിയൻ??
a) ഷത്രി
b) ക്ഷത്രിയാണി
c) ഷത്രിണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോസോപഗ്നോസിയ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) മെനിഞ്ചസിനു ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധ
b) മുഖങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത തലച്ചോറിലെ തകരാറ്
c) അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത തലച്ചോറിന്റെ തകരാറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിസോറാമിലേത് ഏത് ??
a) None
b) ഭാഗ്പുരി ദേശീയോദ്യാനം
c) All
d) ബ്ലുമൗണ്ടൻസ് ദേശീയോദ്യാനം
e) മുർലെൻ ദേശീയോദ്യാനം
f) ദംപ കടുവ സങ്കേതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോണ്ട്സ് പ്രക്രിയ ഏത് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കാൻ??
a) A. നിക്കൽ
b) B. അലുമിനിയം
c) C. ഇരുമ്പ്
d) D. കോപ്പർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയപാത നിയമം പാസ്സാക്കിയ വര്‍ഷം??
a) 1956
b) 1957
c) 1958
d) 1959
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നചികേത് മോർ കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) പെയ്മെന്റ് ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണം
b) നബാർഡ് രൂപീകരണം
c) ചെറുകിട വ്യവസായ ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണം
d) പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളുടെ രൂപീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവയിൽ സതി നിരോധിച്ച വൈസ്രോയി?
a) അൽബുക്കർക്ക്
b) വില്യം ബെന്റിക്ക്
c) കബ്രാൾ
d) അൽമേഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി??
a) സാഡിൽ പീക്ക്
b) ഡങ്കൻ പീക്ക്
c) ബാരൻ
d) നാർക്കോണ്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും’ പ്രധാന വിഷയമായ നൃത്തരൂപം ??
a) കഥക്
b) ഒഡീസി
c) കുച്ചുപ്പുടി
d) മണിപ്പൂരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A drug used to reduce sadness is _____ depressant??
a) re-depressant
b) de-depressant
c) anti-depressant
d) pro-depressant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്പൂർണ്ണ കോള വിമുക്ത ജില്ല?
a) കോഴിക്കോട്
b) കാസർകോട്
c) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ‘ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം’ എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ്?
a) അഹംഭാവം
b) താഴ്മ
c) മനോഭാവം
d) അഹങ്കാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്ത്രീധന രഹിത പഞ്ചായത്ത്?
a) നിലമ്പൂർ
b) മങ്കട
c) പോത്തുകൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോദനം : കരച്ചിൽ

രോധനം: ……………?
a) തീരം
b) തടവ്
c) കലാപം
d) ദാരിദ്ര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി?
a) കോട്ടയം
b) കണ്ണൂർ
c) ന്യൂഡൽഹി
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ അണ്ടർ 19 യൂറോ കപ്പ് ജോതാക്കൾ?
a) സ് പെയിൽ
b) ഇറ്റലി
c) ഫ്രാൻസ്
d) പോർച്ചുഗൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്പോർട്സിന് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാറ്റസ് നൽകിയ സംസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) മിസോറാം
b) നാഗാലാന്റ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനപരമായ പദവിയിലിരിക്കെ ഭാരതരത്ന ജേതാവായ ആദ്യ വ്യക്തി ??
a) C.രാജഗോപാലാചാരി
b) എസ്.രാധാകൃഷ്ണന്‍
c) APJ അബ്ദുല്‍ കലാം
d) രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീകൃഷ്ണ കർണാമൃതം ആരുടെ കൃതി :?
a) കണ്ണശൻ
b) എഴുത്തച്ഛൻ
c) പൂന്താനം
d) ചെറുശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഷ്വൽ വയലറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണ വസ്തു

PSC THRILLER 2.0?
a) ആന്തോസയാനിൻ
b) ഹീമോഗ്ലോബിൻ
c) അയഡോപ്സിൻ
d) റോഡോപ്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which of the following words “en” is not used as a prefix ??
a) envy
b) engulf
c) encourage
d) enlist
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേപ്പാളിൽ എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) സാങ്പോ
b) ഗൗരീ ശങ്കരം
c) ചോമോലുങ്മ
d) സാഗർമാതാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ
b) ആമുഖം
c) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
d) ആർട്ടിക്കിൾ 32
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വൃക്ക
b) കരൾ
c) ആമാശയം
d) ശ്വാസകോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which bird is the official mascot for the Goa 2020 National Games??
a) Crow
b) Peacock
c) Rubigula
d) Hornbill
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏത്

?
a) ജൂൾ
b) ഡെസിബെൽ
c) ഹെട്സ്
d) വാട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?
a) പത്തു മൗലികകടമകൾ ഭാഗം4A, 51A എന്നിവയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു
b) അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ കളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം 14a കൂട്ടിച്ചേർത്തു
c) സപ്രു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഭേദഗതി വരുത്തിയത്
d) ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇന്ത്യ കൃതി എന്നീ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരു ആദ്യമായികണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ക്ഷേത്രം?
a) മുരുക്കുംപുഴ
b) കളവൻകോട് ക്ഷേത്രം
c) അരുവിപ്പുറം ക്ഷേത്രം
d) കാരമുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്??
a) ആയില്യം തിരുനാൾ
b) വിശാഖം തിരുനാൾ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Environmental protection act നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1984
b) 1980
c) 1982
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം?
a) കൊല്ലം
b) ആലപ്പുഴ
c) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1920 ലോകമാന്യൻ എന്ന പത്രം നടത്തിയിരുന്ന വ്യക്തി

?
a) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
b) കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
c) കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
d) ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of condemn?
a) Approve
b) Disapprove
c) Indifferent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Achilles heel?
a) A deadly weakness
b) Opposed to
c) A short distant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീപ്പിൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി യുടെ സ്ഥാപകൻ?
a) ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ
b) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
c) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊക്കക്കോള സമരനായിക?
a) മയിലമ്മ
b) ലീലാകുമാരി അമ്മ
c) ദയാഭായ്
d) ദേവകിയമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plural form of rhinoceros is:?
a) Rhinoceroses
b) Rhinoceros
c) Rhinocerosis
d) Rhinocerosess
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി ആൻഡ് ഗോഡ്സെ ആരുടെ കൃതിയാണ്

?
a) ശങ്കരൻ നായർ
b) കെ എം മുൻഷി
c) എൻ വി കൃഷ്ണവാരിയർ
d) പ്രമോദ് കപൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര്?
a) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
b) നിരഞ്ജന
c) ശിവരാമകാരന്ത്
d) യു ആർ അനന്തമൂർത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of tedious :?
a) Relaxed
b) Timid
c) Interesting
d) Dull
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ സയൻസ് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ചെന്നൈ
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) ഹൈദരാബാദ്
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She doesn’t own_______car?
a) An
b) The
c) A
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് എന്ന്?
a) 1924 നവംബര്‍ 23
b) 1924 മാര്‍ച്ച് 30
c) 1925 നവംബര്‍ 23
d) 1925 മാര്‍ച്ച് 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിnte സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) രാഷ്ട്രപതി
b) മൗലിക അവകാശങ്ങൾ
c) സുപ്രീം കോടതി
d) പ്രധാനമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവഹാര വിമുക്ത ഗ്രാമം?
a) പുല്ലൂക്കര
b) മുല്ലപ്പള്ളി
c) വരവൂർ
d) ഒല്ലൂക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2015 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായി വന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് എന്ത്

?
a) പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി
b) നീതി ആവേഗ്
c) നീതി നിർവഹൺ
d) നീതി ആയോഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ കായിക ദിനം??
a) ഓഗസ്റ്റ് 26
b) ഓഗസ്റ്റ് 27
c) ഓഗസ്റ്റ് 28
d) ഓഗസ്റ്റ് 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഗയൂതി “ എന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വേദകാലഘട്ടത്തിൽ ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ്
b) വേദകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കാർഷിക വിള
c) വേദകാലഘട്ടത്തിൽ സമയം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച വെനീഷ്യൻ സഞ്ചാരി ?

(Excellence Academy)?
a) മാർക്കോ പോളോ
b) അബ്ദുൽ റസാഖ്
c) ഇബ്നു ബത്തൂത്ത
d) നിക്കോളോ കോണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Varun is not a good boy,……..??
a) Was he
b) Isn’t he
c) is he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
c) ഫോളിക് ആസിഡ്
d) നൈട്രിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
His legal —— is sheela.?
a) heir
b) hare
c) hair
d) here
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ വക്രം ‘ വിപരീതം :-?
a) ഇഹം
b) ചതുരം
c) ഋജു
d) പരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Benevolent?
a) Beautiful
b) Brave
c) Generous
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ammu has spent her entire life ……… Calcutta

A) in B) at C) on D) of?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ്?
a) മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ
b) അറ്റ്ലാൻറിക് സമുദ്രം
c) പസഫിക് സമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🌟 PREVIOUS QUESTION 🌟

(Q) ആര്യഭട്ടൻ, ഭാസ്കരൻ, വരാഹ മിഹിരൻ, അമരസിംഹൻ, ധന്വന്തരി - ഈ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം..??
a) (D) മുഗൾ സാമ്രാജ്യകാലം
b) (B) കുശാൻ സാമ്രാജ്യകാലം
c) (C) മൗര്യ സാമ്രാജ്യകാലം
d) (A) ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യകാലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം എൻ പാലൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) മാധവൻ നമ്പൂതിരി
b) എം എൻ നാരായണൻ നായർ
c) സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
d) എം നീലകണ്ഠൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പറേഷൻ സങ്കല്പ് ആരംഭിച്ച സേനാവിഭാഗം?
a) കരസേന
b) നാവിക സേന
c) വ്യോമസെന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonyms:-

Distinct?
a) Unambiguous, manifest
b) Fuzzy, vague, hazy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം ഏത്?
a) ജ്യോതിക്ഷം
b) ജ്യോതിശം
c) ജ്യോതിഷം
d) ജോതിഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രയാൻ 1 വിക്ഷേപിച്ച ദിവസം?
a) 2009 ഒക്ടോബർ 22
b) 2008 ഒക്ടോബർ 22
c) 2007 ഒക്ടോബർ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Change the voice of the verb ‘Peter posted the letter’.?
a) The letter are posted by Peter
b) The letter was posted by Peter
c) The letter is posted by Peter
d) The letter were posted by Peter
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം (ldc, ksgd, 2011)?
a) 1524
b) 1528
c) 1538
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം :ഹൃദയം:: വായു___ (Ldc 2011, ksgs)?
a) ശ്വാസകോശം
b) മൂക്ക്
c) നീശ്വാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Each can __ his turn on the wheel of life

(Excellence Academy)?
a) take
b) takes
c) took
d) will take
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Gandhi Citizenship Education Prize ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം??
a) ഇംഗ്ലണ്ട്
b) ഫ്രാൻസ്
c) പോർച്ചുഗൽ
d) ഡെൻമാർക്ക്‌
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ അംഗമായ 124 മത്തെ രാജ്യം?
a) നോർത്ത് മാസഡോണിയ
b) ഇന്തോനേഷ്യ
c) മലേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Quiz over. How was it? ❣️?
a) ⭐️
b) ⭐️⭐️
c) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
d) ⭐️⭐️⭐️
e) ⭐️⭐️⭐️⭐️
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കുറച്ച് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏത്?
a) നേപ്പാൾ
b) ഭൂട്ടാൻ
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) പാക്കിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ്??
a) വയർ
b) കരൾ
c) ഹൃദയം
d) ശ്വാസകോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മിറക്കിൾ റൈസ് ‘ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നെല്ല്?
a) IR8
b) അന്നപൂർണ
c) ഉമ
d) ആരതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To disown one’s belief. (a) Revel (b) Recant (c) Reveille (d) Repose?
a) b
b) c
c) a
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നിണം’ എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്ന പദം

A) സലിലം B) ഏണം C) ധര D) രുധിരം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10 . An event that will happen soon :?
a) ( b ) Damn sure
b) ( d ) Immutable
c) ( a ) Imminent
d) ( c ) Immense
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോകസഭയിൽ കേരളത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ച ലോകസഭാ മണ്ഡലം

?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കോഴിക്കോട്
c) പൊന്നാനി
d) തലശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് മത്സരത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമ?
a) Newton
b) The last colour
c) There is no lives
d) Greenbook
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജപ്പാനിൽ 2019 മെയ് ഒന്നുമുതൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ സാമ്രാജ്യം ഏത് പേരിലാണറിയപ്പെടുന്നത്??
a) മെയ്ജി
b) തായ്ഷോ
c) റെയ്‌വ
d) ഷോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധോദ്ദേശ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി??
a) ഭക്രാനംഗൽ പദ്ധതി
b) ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി
c) കൊയ്നാ പദ്ധതി
d) ഹിരാക്കുഡ് പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്വഹം?
a) അനുദിനം
b) ദിനത്തിനോട്
c) ദിനത്തിന്റെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An obsession for work?
a) Hodomania
b) None of these
c) Workomania
d) Ergomania
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം?
a) 3
b) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനഗറും കാർഗിലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം??
a) ലിപുലേ
b) നാഥുല
c) ഷിപ്‌കില
d) സോജില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം

A) 11 B) 12 C) 13 D) 15?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അങ്ങൂന്ന് സ്ത്രീലിംഗം ഏത്?
a) കെട്ടിലമ്മ
b) ഇല്ലൊടമ്മ
c) കൊച്ചമ്മ
d) കുഞ്ഞമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ ആരുടേതാണ്?
a) ആനന്ദ് the
b) കെ തായാട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ ജില്ലകളിലും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) കർണാടക
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) തമിഴ്നാട്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളപാണിനി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
a) വെൺമണി മഹൻ നമ്പൂതിരി
b) കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ
c) രാജാ രവിവർമ്മ
d) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chief of a group of workmen. (a) Foreman (b) Chieftain (c) Middleman (d) Engineer?
a) c
b) a
c) b
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
a) 1875
b) 1846
c) 1828
d) 1836
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) കണ്ണൂര്
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷ്ണ നദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) തെലുങ്കാന
c) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ അയോഗ്യനാക്കിയ കേരള നിയമസഭ സ്‌പീക്കർ??
a) തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ
b) ദാമോദരൻ പോറ്റി
c) കെ മൊയ്‌ദീൻ കുട്ടി ഹാജി
d) വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധമതത്തിലെ ജാതകകഥകൾക്ക് സമാനമായ ജൈനമത സാഹിത്യകൃതികൾ??
a) അവതാനങ്ങൾ
b) മൂലസൂത്രം
c) രത്നമാലിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ ശൂന്യതയിലെ വേഗത എത്ര?
a) സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ
b) സെക്കൻഡിൽ മൂന്നുലക്ഷം കിലോമീറ്റർ
c) സെക്കൻഡിൽ നാലു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ
d) സെക്കൻഡിൽ 3.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Don’t expect any help from this ……… man?
a) soft- hearted
b) blind -hearted
c) sweet-hearted
d) chicken- hearted
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം

?
a) പ്ലാവ്
b) പരുത്തി
c) തെങ്ങ്
d) മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നന്തനാര്‍’ ആരുടെ തൂലികാ നാമമാണ്?

A) പി.സി. കുട്ടികൃഷ്ണന്‍ B) പി.സി. ഗോപാലന്‍ C) കെ.ഇ. മത്തായി D) വി.വി. അയ്യപ്പന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്‌ഫോടകമിശ്രിതത്തിൽ_______ ലവണങ്ങൾ ചേർത്താണ് നല്ല തിളങ്ങുന്ന ചുവപ്പുനിറം നൽകുന്നത്?
a) സ്ട്രോൺഷ്യം
b) കോപ്പർ
c) കാൽസ്യം
d) ബേരിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയർ ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിതനായത്?
a) അനിൽ വെല്ലൂരി
b) രത്തൻലാൽ
c) മനോജ്‌ പ്രഭാകർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരുഷന്മാരിൽ വൃഷണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും സ്ത്രീകളിൽ അണ്ഡാശയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻദളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത്?
a) പ്രൊലാക്ടിൻ
b) TSH
c) ACTH
d) GTH
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം?
a) 32
b) 220
c) 31
d) 226
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1️⃣6️⃣ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന വ്യവസായ ശാലയിൽപ്പെടാത്തത്❓?
a) A. ദുർഗാപൂർ
b) D. ബൊക്കാറോ
c) B. ഭിലായ്
d) C. റൂർക്കേല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PVQ കർഷകബന്ധബില്ല് ഏത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് പരിഷ്കാരം ആയിരുന്നു??
a) പട്ടം താണുപിള്ള
b) ഇഎംഎസ്
c) കെ കരുണാകരൻ
d) ആർ ശങ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നദി സമുദ്രത്തോട് ചേരുന്നു- കാരകം ഏത്?
a) കരണകാരകം
b) സാക്ഷി കാരകം
c) കർമ്മ കാരകം
d) കാരണക്കാരകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടി. സി. യോഹന്നാന് അർജ്ജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് കായിക വിഭാഗത്തിനാണ്??
a) നീന്തൽ
b) വോളിബോൾ
c) ഹോക്കി
d) അത്‌ലറ്റിക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിയറ്റ്‌നാമിന്റെ തലസ്ഥാനം??
a) ലാപാസ്
b) ഹാനോയ്‌
c) സാൻജോസ്
d) ഡമാസ്കസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ നൽകുന്ന വർണ്ണ വസ്തു

?
a) ക്ലോറോഫിൽ
b) ഹീമോഗ്ലോബിൻ
c) ആന്തോസയാനിൻ
d) സാന്തോഫിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിനെ ഓക്സിജനുമായി ഉള്ള പ്രവർത്തനം??
a) ഫിൽട്രേഷൻ
b) ജ്വലനം
c) അംശിക സ്വേദനം
d) സ്വേദനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രൗൺ ഷുഗറിന്റെ നിറം ഏത്?
a) കറുപ്പ്
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) ചാരം
d) വെള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 കോപ്പ അമേരിക്ക ചാമ്പ്യന്മാർ?
a) ബ്രസീൽ
b) മെക്സിക്കോ
c) അർജൻറീന
d) കൊളംബിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📕📗📘 ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കാലാവധി ❓?
a) 6വർഷം /65 വയസ്
b) കാലാവധിയില്ല
c) 3 വർഷം /65 വയസ്
d) 5വർഷം / 65 വയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജപ്പാന്റെ പാർലിമെന്റിന്റെ പേര്?
a) അൾത്തിംഗ്സ്
b) ഡയറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 ഇൻട്രാകുലർ മർദം ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നു??
a) ടോണോ മീറ്റർ
b) ഒക്യൂലോമീറ്റർ
c) മാനോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോൺ താഴ്‌വരയെ ചുറ്റി കടന്നുപോകുന്ന പ്രാദേശിക കാറ്റ്?
a) ബെർഗ്ഗ്
b) മിസ്ട്രൽ
c) ഫൊൻ
d) ചിനൂക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ

?
a) ഭൂമധ്യരേഖ
b) ലക്ഷ്മണരേഖ
c) ഗ്രീനിച്ച് രേഖ
d) ഉത്തരായന രേഖ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആന്തര കർണത്തിന്റെ ഭാഗം ഏത്

?
a) ചെവിക്കുട
b) വെസ്റ്റിബുലാർ നാളി
c) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
d) കർണനാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഇസ്തിരിപെട്ടി 1200 രൂപയ്ക്കാണു വാങ്ങിയത്. അത് വിൽക്കുമ്പോൾ 12 ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കണം എന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ആ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി വിൽക്കേണ്ടത്??
a) 1344
b) 1444
c) 1440
d) 1332
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ??
a) മറാഠി
b) ഇംഗ്ലീഷ്
c) മലയാളം
d) ഹിന്ദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരിമ്പുഴ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത്??
a) കാരാപ്പുഴ
b) കോരപ്പുഴ
c) ചാലിയാർ
d) കടലുണ്ടിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്??
a) 6
b) 9
c) 8
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോസിലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ശിലകൾ?
a) ആഗ്നേയ ശിലകൾ
b) കായാന്തരിത ശില
c) അവസാദ ശിലകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
50-60÷5(8-2)?
a) 12
b) -12
c) -22
d) 48
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ദിവസം?
a) 1914 ജനുവരി 15
b) 1915 ജനുവരി 9
c) 1914 ജനുവരി 9
d) 1915 ജനുവരി 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ശേഷം ഗവർണർ ആയ ആദ്യ മലയാളി??
a) എ ജെ ജോണ്
b) വി വിശ്വനാഥൻ
c) വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
d) പട്ടം താണുപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാതൽ ഹോയൂക്ക് എന്ന കേന്ദ്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കാലം??
a) പ്രാചീന ശിലായുഗം
b) നവീനശിലായുഗം
c) താമ്രശിലായുഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം?
a) 1796
b) 1961
c) 1664
d) 1876
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ത്രിരത്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്

?
a) ശരിയായ പ്രവർത്തി
b) ശരിയായ വിശ്വാസം
c) ശരിയായ വാക്ക്
d) ശരിയായ ജ്ഞാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വക്കം മൗലവി യുടെ പ്രസിധീകരണം ഏതാണ്??
a) ദീപിക
b) മുസ്ലിം
c) എല്ലാം
d) അൽ ഇസ്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഹായസ്സിൽ ഗമിക്കുന്നത് ]?
a) - വിശാഖം
b) - വിഗ്രഹം
c) - വിഹഗം
d) - വിഗഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൂലികാനാമത്തിൽ തമ്മിൽ ചേരാത്തത്?
a) എം എൻ പാലൂർ- എ വി പത്രോസ്
b) മാടമ്പ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ- പി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി
c) ഇടമുറക് -ടി സി ജോസഫ്
d) കാനം - ഇ. ജെ ഫിലിപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ആകെ എത്ര ദിവസം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്??
a) 2331
b) 2338
c) 2441
d) 2448
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി?
a) വടക്കോട്ട് പോകുക
b) തെക്കോട്ട് പോവുക
c) വടക്കോട്ട് പോവുക
d) കിഴക്കോട്ട് പോവുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂 സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായ വർഷം?
a) 1993
b) 1995
c) 1990
d) 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) മുംബൈ
b) ന്യൂഡൽഹി
c) ഭോപ്പാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തസമ്മര്‍ദം ക്രമീകരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീന്‍

A) ആല്‍ബുമിന്‍ B) ഗ്ലോബുലിന്‍ C) ഫൈബ്രിനോജന്‍ D) പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകള്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2030 ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏത് രോഗത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള യജ്ഞമാണ് മേരാ ഇന്ത്യ?
a) ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ
b) മീസിൽസ്
c) ക്ഷയം
d) മലേറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2020 ൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആക്ട് പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനം??
a) കർണാടക
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) തമിഴ്നാട്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയവാൽവ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക്?

PSC THRILLER 2.0?
a) ബേക്കലൈറ്റ്
b) നൈലോൺ
c) ടെഫ്ലോൺ
d) പോളിത്തീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A black and a white cat ____caught many rats.?
a) Has
b) Have
c) Was
d) Were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Is Malayalam spoken by them ? change the voice?
a) Do they speak Malayalam
b) Did Malaylam they speak
c) Are they speak Malayalam
d) Did they speak Malyalam
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Neena is__than Anil?
a) Cleverest
b) Cleverer
c) Most clever
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലന്വേഷകർക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കുമായി ‘റോസ്‌ഗാർ ബസാർ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു സൗജന്യ വെബ്‌സൈറ്റ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രഭരണ സർക്കാർ ആണ് …?

?
a) തമിഴ്‌നാട്
b) ജമ്മു കശ്മീർ
c) പുതുച്ചേരി
d) ദില്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ ഫോളോ മഹാത്മ ആരുടെ കൃതിയാണ്

?
a) മഹാദേവ് ദേശായി
b) കെ ആർ നാരായണൻ
c) സി ശങ്കരൻ നായർ
d) കെ എം മുൻഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർഗിയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കൊല്ലം
c) തൃശ്ശൂർ
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അണ്ണാ സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹം?
a) CARTOSAT
b) ANUSAT
c) SLV 3
d) ASTROSAT
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജന്തുക്കളിലെ കുളമ്പുരോഗത്തിന് കാരണം

?
a) വൈറസ്
b) ഫംഗസ്
c) ബാക്ടീരിയ
d) പ്രോട്ടോസോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നക്ഷത്ര ആമകള്‍ക്ക് പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം ??
a) നെയ്യാര്‍
b) ചിന്നാര്‍
c) തേക്കടി
d) സൈലന്‍റ്വാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചസാര നിർമ്മാണ സമയത്ത് പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റലുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ മാതൃ ദ്രാവകമാണ്

?
a) വാഷ്
b) മൊളാസസ്
c) എഥനോൾ
d) സ്പിരിറ്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിങ് എടിഎം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ച ബോട്ടിന്റെ പേർ?
a) ആങ്കർ
b) ബംഗാർ
c) ജങ്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം??
a) വയലറ്റ്
b) ചുവപ്പ്
c) കറുപ്പ്
d) വെള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റയാൻ ഏത്?
a) അനുഗ്രഹ
b) ഉജ്ജ്വല
c) അന്നപൂർണ
d) ജ്വാലാമുഖി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ സജീവമായ അഗ്നിപർവതം

?
a) നർക്കോണ്ട
b) ബാരൻ ദ്വീപ്
c) ബരതാങ്
d) ഡക്കാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ്??
a) അന്റാർട്ടിക്ക
b) യൂറോപ്പ്
c) ആഫ്രിക്ക
d) ഏഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകമാന്യൻ പത്രത്തിൻറെ പത്രാധിപർ

(Kerala PSC Q & A)?
a) കെ മാധവൻ നായർ
b) കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
c) ജോർജ് ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ ഏത് വർഷം വരെ ഭരണത്തില്‍ തുടരാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്ക് ആണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിൻ പുടിൻ വോട്ടര്‍മാരുടെ അംഗീകാരം നേടിയത്?
a) 2036
b) 2026
c) 2024
d) 2035
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിന്റെ സംഭരണ ശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം :?
a) ചൈന
b) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
c) ഇറ്റലി
d) മെക്സിക്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻറെ ആദ്യ ട്രഷറർ ആരാണ്?
a) പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) എം സി ജോസഫ്
d) കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക അശോകൻ

©PSC RANK MASTER?
a) വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
b) കനിഷ്കൻ
c) അമോഘവർഷൻ
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്ത വ്യക്തി?
a) കോൺവാലിസ്‌
b) ജോർജ് ബോർലോ
c) റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി
d) വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിസ്ഡൻ മാഗസിൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മോസ്റ്റ്‌ വാല്യൂവബിൾ ടെസ്റ്റ്‌ പ്ലേയർ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആൾ റൗണ്ടർ?
a) - ഇർഫാൻ പത്താൻ
b) - ജഡേജ
c) - അശ്വിൻ
d) - കോഹ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വന്തമായി ദേശീയ ഗാനം ഇല്ലാത്ത രാജ്യം??
a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
b) സൈപ്രസ്
c) തായ്‌ലൻഡ്
d) ഗ്രീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജാരവിവർമ്മയുടെ ജന്മസ്ഥലം?
a) കൊല്ലൂർ
b) ചിറയിൻകീഴ്
c) കിളിമാനൂർ
d) നെയ്യാറ്റിൻകര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) വീട്ടി ഇന്ദുചൂഡൻ
b) സലിം അലി
c) എം ജെ പ്രസാദ്
d) ചെറുബ് ബാലകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നിർമിതമായ വസ്തു ഏതാണ്?
a) ടൈറ്റൻ
b) എഡ്യൂസാറ്റ്
c) മിറാൻഡ
d) വോയേജർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let us play —– chess?
a) a
b) an
c) the
d) no article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ്സോട് കൂടിയ ഏകകോശ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിങ്ഡം ??
a) മൊനീറ
b) പ്ലാന്റെ
c) അനിമാലിയ
d) പ്രൊട്ടിസ്റ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു മലനിരകളാണ് ഉദകമണ്ഡലം?
a) നീലഗിരി
b) പൂർവ്വഘട്ടം
c) ആനമുടി
d) അഗസ്ത്യമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിമിന്റെ തലസ്ഥാനം?
a) ഗാങ്ടോക്ക്
b) ഇംഫാൽ
c) ഇറ്റാനഗർ
d) സിംല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിമോചനസമരത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മത്തായി മാഞ്ഞൂരാൻ
b) പനമ്പിള്ളി
c) ഐ സി ചാക്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Self help - അടിസ്ഥാന തത്വം ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതി??
a) ഫർക്ക വികസന പദ്ധതി
b) മാർത്താണ്ഡം പ്രൊജക്റ്റ്‌
c) ഗുഡ്ഗാവ് പദ്ധതി
d) ഇട്ടാവ പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേൻമേൽ - സന്ധി ഏത്?

[LDC 2013 kozhikodu ]?
a) ആഗമസന്ധി
b) ആദേശസന്ധി
c) ലോപസന്ധി
d) ദ്വിത്വസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യക്ഷം പിരിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെ

(Kerala PSC Q & A)?
a) പ്രതി+ ക്ഷം
b) പ്രത്യ+ക്ഷം
c) പ്രതി+അക്ഷം
d) പ്രത്യ:+അക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെണ്ടകൊട്ടിക്കുക?
a) ആശ്വസിപ്പിക്കുക
b) അപമാനിക്കുക
c) സന്തോഷിപ്പിക്കുക
d) പ്രകീർത്തിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) അറിയില്ല
e) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാലകങ്ങളിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ?

Psc trends🕊?
a) സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോൺ വഴി
b) അയോണുകൾ വഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ അഭ്ര ഖനനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം (ldc 2011, ksgd )?
a) കർണാടക
b) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
c) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ചെറിയ ഹാരപ്പന്‍ സംസ്കാര കേന്ദ്രം??
a) ബന്‍വായി
b) ചാന്‍ഹുദാരോ
c) ധോളവീര
d) കാലിബംഗന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർജുമാൻ ബാനു ബീഗം ആരുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ്?
a) മുംതാസ് മഹൽ
b) നൂർജഹാൻ
c) റാബിയ ദുരാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ഏത് കലയിലെ മികവിനാണ് 2020 ൽ ചാന്നുലാൽ മിശ്രക്ക് പത്മ വിഭൂഷൺ ലഭിച്ചത്..??
a) (D) തമാശ നൃത്തം
b) (A) ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം
c) (B) ബംഗ്‌റ നൃത്തം
d) (C) സാത്രിയ നൃത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) മലപ്പുറം
b) പാലക്കാട്
c) എറണാകുളം
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
b) അസം
c) നാഗാലാന്റ്
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സൈനികാഭ്യാസമാണ് ഇന്ദ്രധനുഷ്??
a) റഷ്യ
b) യു.എസ്.
c) യു.കെ
d) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഷുമ്ന നാഡിയുടെ നീളം?
a) 30 സെന്റീമീറ്റർ
b) 40 സെന്റീമീറ്റർ
c) 45 സെന്റീമീറ്റർ
d) 50 സെന്റീമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ?
a) കണ്ണൂർ
b) വയനാട്
c) കോഴിക്കോട്
d) കാസർകോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപ വൈദ്യുതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) TN
b) Karnataka
c) MH
d) ജാർഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം?
a) മഗ്നീഷ്യം
b) ക്രോമിയം
c) ഇറിഡിയം
d) ഓസ്മിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്രാമത് ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ ആണ് 2020 ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്??
a) 99
b) അറിയില്ല
c) 101
d) 92
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഴയില എന്ന പദം ഏത് സന്ധി ഉദാഹരണം ആണ്?
a) ലോപ സന്ധി
b) ദ്വിത്വ സന്ധി
c) ആഗമ സന്ധി
d) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pooena sang a song Change into passive:?
a) A song has sung by Poorna
b) A song is sung by poorna
c) A song was sung by Poorna
d) A song is being sung by Poorna
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ പി രാമനുണ്ണിക്ക് വയലാര്‍ അവാര്‍ഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ??
a) ജീവിതത്തിന്‍റെ പുസ്തകം
b) പുരുഷവിലാപം
c) സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ
d) ചരമവാര്‍ഷികം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വര്‍ഷത്തിലെ മാര്‍ച്ച് 1 ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കില്‍ ഏപ്രില്‍ 1 എന്താഴ്ചയായിരിക്കും??
a) തിങ്കള്‍
b) ചൊവ്വ
c) ബുധന്‍
d) ശനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം?
a) ലിഥിയം
b) വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ്
c) സോഡിയം
d) ഗാലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവുമധികം ട്രാക്ടർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഹരിയാന
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുന്തിരി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം :?
a) ഫ്ളോറി കള്‍ച്ചര്‍
b) വെര്‍മി കള്‍ച്ചര്‍
c) വിറ്റി കള്‍ച്ചര്‍
d) എപ്പി കള്‍ച്ചര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയുർവേദത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്??
a) D) തൃശ്ശൂർ
b) C) എറണാകുളം
c) A) പട്ടാമ്പി
d) B) കോട്ടയ്ക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ സെൻസസ് ആരംഭിച്ച രാജാവ് :?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ
c) ആയില്യം തിരുനാൾ
d) ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലാസിലെ 40 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 10 ആണ് . ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി വയസ് 11 ആകും . ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര ?

(Excellence Academy)?
a) 40
b) 51
c) 42
d) 44
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്??
a) മണ്ണ്
b) ഭാര്യ
c) പശു
d) പോത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോട്ടിംഗ് പ്രായം 21 നിന്ന് 18 ആക്കിയ വർഷം?
a) 1989
b) 1988
c) 1987
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലാമിന്റെ പേരിലെ ആദ്യ യുവജന അവാർഡ് ലഭിച്ച ആർക്ക്?
a) കനിമൊഴി
b) ജയലളിത
c) കരുണാനിധി
d) N.വളർമതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:?
a) ഓറിക്കിള്‍
b) എസ്.എ. നോഡ്
c) പെരികാര്‍ഡിയം
d) ഹൃദയപേശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താങ്ക് മം “എന്ന പേരിൽ പ്ലാൻറേഷൻ ഡ്രൈവ് ഈയിടെ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) തമിഴ്നാട്
b) കർണാടക
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഗ്നിപ്രസ്ഥ എന്ന മിസൈൽ പാർക്ക്‌ എവിടെയാണ് ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്തത്??
a) INS Zamorin
b) INHS Nivarini
c) INS Chilka
d) INS Kalinga
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ?
a) വൈറ്റമിൻ എ
b) വൈറ്റമിൻ B
c) വൈറ്റമിൻ സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Inter alia means:?
a) among others
b) among other things
c) international
d) among foreigners
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മലയോര ഹൈവേ കടന്നു പോകാത ഏക ജില്ല (Subi)?
a) കൊല്ലം
b) ആലപ്പുഴ
c) എറണാകുളം
d) കാസർകോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ബൊക്കാറോ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) ഒഡീഷ
c) പശ്ചിമബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ സാമ്പത്തിക ഉദാരവത്ക രണത്തിന് തുടക്കമിട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി ??
a) മന്‍മോഹന്‍സിംഗ്
b) ചിദംബരം
c) യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ
d) പ്രണബ് മുഖര്‍ജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UN പഴം-പച്ചക്കറി വർഷമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്?
a) 2022
b) 2021
c) 2019
d) 2020
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചത്?
a) 1947 ജൂലൈ 22
b) 1947 ജൂൺ 2
c) 1946 ജനുവരി 26
d) 1947 ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്ദൂർ മൻസിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) എംകെ ഡേ
b) എസ് കെ ഡേ
c) ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത
d) എൻ എൻ മേത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും അധികം റീജണല്‍ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളുളള സംസ്ഥാനം?(Talent Academy)?
a) ബീഹാര്‍
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ്

?
a) വൃക്ക
b) കരൾ
c) മസ്തിഷ്‌കം
d) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മതങ്ങളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം??
a) യൂറോപ്പ്
b) ഏഷ്യ
c) ആഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിരിച്ചെഴുതുക : കരതലാമലകം?
a) കരതല + ആമലകം
b) കരതല + അമലകം
c) കര + തല+ മലകം
d) കരതല + മലകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ He was see off by his friends , in aerodrome “ ഈ വാക്യത്തിന് ശരിയായ വിവർത്തനം നൽകുക:?
a) അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളാൽ കാണപ്പെട്ടു
b) വിമാനത്താവളത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കി
c) വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളെ അകലേക്ക് കാണപ്പെട്ടു
d) വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കാണപ്പെട്ടു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രിഫിഫയൂജ് മിശ്രിതത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?
a) ഭാരം
b) സാന്ദ്രത
c) തിളനില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The firm progressed _____?
a) Ways and means
b) Heart and soul
c) By leaps and bounds
d) Hue and cry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നത് അനുകൂലമായി യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ വീറ്റോ അധികാരം പ്രയോഗിച്ച രാജ്യം?
a) ചൈന
b) സോവിയറ്റ് റഷ്യ
c) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Some rules are very rigid, others are………?
a) Unrigid
b) Hard and fast
c) Loose
d) Flexible
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിക്കിം സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത്

?
a) 1972 ആഗസ്റ്റ്‌ 15
b) 1983 മെയ്‌ 15
c) 1975 മെയ്‌ 16
d) 1975 സെപ്തംബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ജീവിതസമരം?
a) സി കേശവൻ
b) സി കൃഷ്ണൻ
c) വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
d) സി അച്ചുതമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസാധകൻ എന്നതിൻറെ ശരിയായ എതിർലിംഗ രൂപം ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പ്രസാധ
b) പ്രസാധിക
c) പ്രസാധകി
d) പ്രസാധക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിൽ സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് Slow and steady wins the race?
a) മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല
b) അടിതെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴും
c) പയ്യെത്തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം
d) അതിമോഹം ചക്രം ചവിട്ടും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിൻഗ്രൗളി കൽക്കരി ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) സിക്കിം
c) ചത്തീസ്ഗഡ്
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ വസൂരി നിർമാർജനം ചെയ്ത വർഷം??
a) അറിയില്ല
b) 1977
c) 2007
d) 1987
e) 1967
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of the word ‘Justify’?
a) Unlawful
b) Condemn
c) Despite
d) Susceptible
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you had been more polite ,………………?
a) he could agree
b) he would have agreed
c) he would agree
d) he has agreed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The chief guest gave______ the prize?
a) To
b) Over
c) Away
d) Out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി?
a) മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ
b) ആമുഖം
c) നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്??
a) അഗസ്ത്യാർകൂടം
b) ദേവികുളം
c) പറമ്പിക്കുളം
d) പശ്ചിമഘട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആര്

?
a) കുഞ്ഞാപ്പി
b) കെ പി കേശവമേനോൻ
c) ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ
d) ബാഹുലേയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓർമ്മപ്പടികൾ എന്ന ആത്മകഥയുടെ രചയിതാവ്??
a) ബഷീർ
b) തിക്കോടിയൻ
c) എം.എ.ഉമ്മൻ
d) കുഞ്ഞി രാമൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന വേദം??
a) സാമവേദം
b) അഥർവ്വവേദം
c) യജുർവേദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഉള്ള പ്രധാന ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ?

(Excellence Academy)?
a) റൂർക്കേല
b) ഭിലായ്
c) ബൊക്കാറോ
d) ദുർഗാപൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദശരദന്റെ പുത്രൻ?
a) ദാശീരഥി
b) ദാശരഥി
c) ദാശരഥൻ
d) ദാശീരഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Donkey ……………………?
a) howls
b) brays
c) squeaks
d) hoots
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരത്തിൽ പ്രൊബേഷൻ (നല്ല നടപ്പ് ) ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന്??
a) ഡിസംബർ 15
b) ഡിസംബർ 1
c) നവംബർ 1
d) നവംബർ 15
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം

?
a) കണ്ട്ല
b) മുംബൈ
c) മർമ്മഗോവ
d) ഹാൽദിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CRPF - ന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ?
a) AP Maheshwari
b) S.S.Deswal
c) Rajiv Rai Bhatnagar
d) K. Durga Prasad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which soil is formed as a result of lava flows?
a) Red soil
b) Black soil
c) Laterite Soil
d) Alluvial Soil
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം?
a) ജൂൺ 5
b) ജനുവരി 25
c) മെയ് 12
d) മാർച്ച് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rani is still ill, but …… better than she was

A) more B) very C) too D) much?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിംല കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ??
a) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു
b) മൊറാര്‍ജി ദേശായി
c) ഇന്ദിരഗാന്ധി
d) ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം??
a) തുമ്പ
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) ഹൈദരാബാദ്
d) ശ്രീഹരിക്കോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരാതനകാലത്ത് ബാക്ട്രിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം

(Kerala PSC Q & A)?
a) മ്യാൻമാർ
b) ചൈന
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) ഭൂട്ടാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The word opposite in meaning to the word ‘Seclusion’?
a) Privacy
b) isolation
c) Solitude
d) Sociality
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിവസം?
a) ജനുവരി 21
b) മാർച്ച്‌ 21
c) ജൂൺ 21
d) ഡിസംബർ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം :?
a) 1951
b) 1952
c) 1954
d) 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തണലിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾ ❓️?
a) സീറോഫൈറ്റുകൾ
b) ഷാഡോഫൈറ്റുകൾ
c) സീയോഫൈറ്റുകൾ
d) മീസോഫൈറ്റുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനാഷണൽ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം??
a) 1928
b) 1924
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dutch courage means :

?
a) (A) courage of Dutch people
b) (B) courage to travel sea
c) (C) courage induced by alcohol
d) (D) courage induced by friends
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) കർണാടക
c) ഗുജറാത്ത്
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of include?
a) Conclude
b) Protrude
c) Exclude
d) Collude
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യകൃതികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും ജോഡികളായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി - ഇറാസ്മസ്
b) ഡിവൈൻ കോമഡി - ദാന്തെ
c) ഡെക്കമാറൺ കഥകൾ - പെട്രാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം?
a) കൊൽക്കത്ത
b) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of the soldiers ____ killed by the enemies?
a) Have
b) Has
c) Are
d) Is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്?
a) ചീങ്ങേരി മലകൾ
b) ഫാൻറം റോക്ക്
c) അടവി എക്കോ ടൂറിസം
d) പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഇത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പബ്ലിക് അകൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി :?
a) 1 വർഷം
b) 2 വർഷം
c) 6 മാസം
d) 3 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
………… rose is the sweetest of all flower?
a) A
b) The
c) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിൻ ചൈന എന്നത് ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ സങ്കരയിനമാണ്? ]?
a) - മുളക്
b) - ക്യാബേജ്
c) - കവുങ്ങ്
d) - തെങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
25 ലക്ഷം രൂപ പുരസ്കാരം തുകയുള്ള JCB പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നേടിയത്? ]?
a) - അമിതാവ് ഘോഷ്
b) - വിഗ്രഹം സേത്ത്
c) - ജുംപ ലാഹരി
d) - ബെന്യാമിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപമ തൽപുരുഷ സമാസം ഏത്?
a) സുഖ ദുഃഖം
b) തളിർമേനി
c) ചലച്ചിത്രം
d) നാട്ടുകാര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗുജറാത്ത്
b) മധ്യപദേശ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ് കുളിച്ചുവരുമ്പോൾ ബലാബലൻ?
a) അടുപ്പ്
b) തേങ്ങ
c) പന്ത്
d) പപ്പടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് - വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം?
a) അവർക്ക് തമ്മിൽ
b) അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ
c) അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട്
d) തെറ്റില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയില്‍ എന്ന് അര്‍ഥമില്ലാത്ത പദം ??
a) മയൂഖം
b) ശിഖി
c) കേകി
d) ബര്‍ഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 133 ആയി ഉയർത്തിയ വർഷം?
a) 1981
b) 1965
c) 1977
d) 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1991 ഏപ്രിൽ 1
b) 1989 ഏപ്രിൽ 1
c) 1986 ഏപ്രിൽ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നിയമിക്കാനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 84
b) 75
c) 76
d) 77
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദ്രാസ് ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ചെങ്കണ്ണ്
b) നിശാന്തത
c) വർണാന്ധത
d) ഗ്ലോക്കോമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The cattle —— grazing?
a) Is
b) Are
c) Pass
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈയിടെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ മുരളി നാരായണൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) വയലിൻ
b) ഗിത്താർ
c) പുല്ലാങ്കുഴൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോവർ കടലിടുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഫ്രാൻസും_____ ഉം ആണ്?
a) ജർമ്മനി
b) ജപ്പാൻ
c) ബ്രിട്ടൻ
d) ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. CNG, LNG എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് ??
  a) ഈഥേയ്ൻ
  b) ബ്യൂട്ടെയ്ൻ
  c) പ്രാപെയ്ൻ
  d) അറിയില്ല
  e) മീഥേയ്ൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രാജ്യ സഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
  a) വയലറ്റ് ആൽവ
  b) രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേൽ
  c) നജ്മ ഹെപ്തുള്ള
  d) വി എസ് രമാദേവി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  PVQ പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്??
  a) കണ്ണൂർ
  b) കോഴിക്കോട്
  c) മാനന്തവാടി
  d) വയനാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എച്ച് എസ് പ്രണോയ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
  a) അത്‌ലറ്റിക്സ്
  b) ലോങ്ങ് ജമ്പ്
  c) ടെന്നീസ്
  d) ബാഡ്മിന്റൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  His strength consists ………. his honesty.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Off
b) Into
c) Of
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യഭാഗങ്ങൾ ക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നത്

?
a) കോളൻകൈമ
b) സ്ക്ലീറൻ കൈമ
c) സൈലം
d) പാരൻകൈമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A bird in the hand is worth : two in the bush?
a) കാട്ടിൽ രണ്ടു കിളികളും കയ്യിൽ ഒരു കിളിയും ഉണ്ട്
b) കാട്ടിലുള്ള രണ്ടു കിളികളെകാൾ ഗുണകരം കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്ന് ഒരു കിളിയാണ്
c) കാട്ടു രണ്ടു കിളികൾ ഉള്ളപ്പോൾ കയ്യിൽ വന്നത് ഒരു കിളി മാത്രം
d) കാട്ടിൽ ഉള്ള രണ്ടു കിളികൾ സമീപത്തുള്ള ഒരു കിളിയേക്കാൾ നല്ലതാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ നേത്രദാന ഗ്രാമം ]?
a) - ചെറുകുളത്തൂർ
b) - കൊളാവിപ്പാലം
c) - ഇരിങ്ങൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
65വയസ്സിനുമുകളില്‍ പ്രായമുള്ള വൃദ്ധ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി?
a) - താലോലം
b) - വയോമിത്രം
c) - കാരുണ്യ
d) - മിത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന ലയനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം

?
a) 15
b) 10
c) 11
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധാരിക വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യേയം ഏത്?
a) ഇൽ
b) ന്റെ
c) ക്ക്
d) ഉടെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10)Which among the following is major component of Gobar Gas?

?
a) Ethane
b) Methane
c) Butane
d) Propane
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിച്ചു പരത്തി ഷീറ്റുകൾ ആകാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹ സവിശേഷത?
a) ഡക്റ്റിലിറ്റി
b) മാലിയബിലിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കളക്ടറേറ്റിന്റെ സേവങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ലഭിക്കാൻ ‘മീറ്റ് യുവർ കളക്ടർ ഓൺ കാൾ ‘പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ജില്ല

?
a) മലപ്പുറം
b) തൃശൂർ
c) കോഴിക്കോട്
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരഗ വർഗ്ഗങ്ങമുള്ള രാജ്യം?
a) ആഫ്രിക്ക
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാലായനപ്രവേഗം ഉള്ള ഗ്രഹം??
a) ബുധൻ
b) വ്യാഴം
c) ഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of disseminate is ———— .?
a) diffuse
b) with hold
c) convey
d) broadcast
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Phenominon
b) Phenomenon
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തു വിളയുന്ന നാട് എന്ന് മെഗസ്തനിസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തെ ]?
a) - പാണ്ഡ്യ രാജ്യത്തെ
b) - ചോള രാജ്യത്തെ
c) - പല്ലവ രാജ്യത്തെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ ധ്യാൻചന്ദ് അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി?
a) വിമൽകുമാർ
b) മാനുവൽ ഫെഡറിക്
c) മനോജ് കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലകളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കല ഏത്??
a) കുച്ചിപ്പുടി
b) കൂടിയാട്ടം
c) കഥകളി
d) മോഹിനിയാട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ജല കാഠിന്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ്

?
a) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
b) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
c) കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്
d) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A collection of book reviews by Kuttipuzha Krishnapillai:?
a) Kannerum kinavum
b) Grandavalokanam
c) Malayalam book reviews
d) Smarana manjari
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൈറോക്സിൻ : തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എപ്പിനെഫ്രിൻ : _______?
a) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
b) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി
c) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
d) പാൻക്രിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ മാസിഡോണിയയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത്?
a) ബി .സി . ഇ 326
b) ബി.സി 327
c) ബി .സി .326
d) ബി.സി. ഇ 327
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനബിൽ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുത് ഇവിടെ??
a) ലോക്സഭാ
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ
d) രാജ്യസഭാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) റിസർവ് ബാങ്ക്
b) എസ് ബി ഐ
c) നബാർഡ്
d) യൂണിയൻ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who knows everything?
a) Omnipotent
b) Scholar
c) Omniscient
d) Master
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അര്‍ജ്ജന്‍റീനയുടെ ജഴ്സി’ എഴുതിയത് ആര് :?
a) ഖാലിദ് ഹൊസൈനി
b) ബെന്യാമിന്‍
c) കെ.ആര്‍.മീര
d) ലയണല്‍ മെസ്സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
42 ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൗലികകടമകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം??
a) ഭാഗം-3
b) ഭാഗം-4
c) ഭാഗം-4A
d) ഭാഗം-2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത്??
a) 2012
b) 2013
c) 2014
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Gold?
a) 88
b) 78
c) 79
d) 89
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ അവസാന സത്യാഗ്രഹ വേദി

?
a) ബോംബെ
b) നവഖാലി
c) ഡൽഹി
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Collect the _ form all possible sources??
a) Datas
b) Pieces of data
c) Data
d) Datea
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി??
a) കെ.സി. ജോർജ്
b) ഇ.ശ്രീധരൻ
c) കെ.പി. കേശവൻ
d) മുരളി നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ തലസ്ഥാനം?
a) നാഗ്പൂർ
b) പൂന
c) നാസിക്
d) അമരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാംസ്യ സംശ്ലേഷണ വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശാംഗം ഏത്?
a) centrosome
b) ലൈസോസൈം
c) ലൈസോസോം
d) റൈബോസോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷം??
a) 1972
b) 1975
c) 1945
d) 1969
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He __
__ to market daily.?
a) Go
b) Had gone
c) Has gone
d) Goes
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ ഭരണഘടനാഭേദഗതി??
a) 63
b) 55
c) 52
d) 69
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളിലും ഉള്ള മൂലകം??
a) നൈട്രജൻ
b) സൾഫർ
c) കാർബൺ
d) ഹൈഡ്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻറർ നാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനം?
a) ജനീവ
b) വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി
c) ലണ്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I wonder how she was —- so much wealth?
a) come by
b) come round
c) come off
d) get in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
On which one of the following conservation laws, does a rocket work??
a) Mass
b) Energy
c) Linear momentum
d) Angular momentum
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവൺമെന്റ് സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്??
a) മന്ത്രിസഭ
b) പഞ്ചായത്ത്
c) കോടതി
d) ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1956 ൽ നിലവിൽവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്

?
a) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
b) ആസാം
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിയും ഗോഡ്സെയും എന്ന കവിത എഴുതിയതാര്?
a) എം പി അപ്പൻ
b) എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ
c) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
d) സുഗതകുമാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗം കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1993
b) 1990
c) 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സായുധസേനയുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ??
a) പ്രധാനമന്ത്രി
b) പ്രതിരോധ മന്ത്രി
c) രാഷ്ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
____man wishes to be happy?
a) Every
b) All
c) Each
d) Any
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ചൂലന്നൂർ ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) കോട്ടയം
b) പാലക്കാട്
c) തിരുവനന്തപുരം
d) തൃശ്ശൂര്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗതിൻഗ്ലിം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ്?
a) ത്രിപുര
b) നാഗാലാ‌ൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പ്രഹ്ളാദൻ’ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കഥാകൃത്ത്??
a) എൻ ആർ നായർ
b) എം ആർ നായർ
c) കെ ആർ നായർ
d) എം കെ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ?
a) 1980 ജൂലൈ 19
b) 1980 ഏപ്രിൽ 15
c) 1982 ജൂലൈ 19
d) 1982 ഏപ്രിൽ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഡെനിം സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :?
a) അഹമ്മദാബാദ്
b) ലക്നൗ
c) കാൺപൂർ
d) അലഹാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കോടതി വിധിയിലൂടെ നിയമസഭാംഗത്വം നഷ്ടപെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി?

[PSC RANK MASTERS]?
a) വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ
b) റോസമ്മ പുന്നൂസ്
c) എ സി ജോസ്
d) ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
HANDY

(1) cumbersome (2) handful (3) unwieldy (4) heavy?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
22)”ആൽമജസ്റ്”എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവ്??
a) ടോളമി
b) യൂക്ലിഡ്
c) ഇരസ്‌തോസ്തേനിസ്
d) കോപ്പർ നിക്കസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ റക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

?
a) ട്രാൻസിസ്റ്റർ
b) റസിസ്റ്റർ
c) ഡയോഡ്
d) കപ്പാസിറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
100% സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്?
a) കരിവെള്ളൂർ
b) ചെങ്ങന്നൂർ
c) നെടുമുടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നളന്ദ സർവ്വകലാശാല സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഹുയാൻ സാങ്
b) ഫാഹിയാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is state girl child protection day by Tamil Nadu?
a) Feb 23
b) Feb 24
c) Feb 25
d) Feb 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പച്ചക്കല്ല്’ സന്ധി??
a) ദിത്വം
b) ലോപം
c) ആദേശം
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്തെ സമഗ്രസംഭാവനക്കുള്ള ബിബിസിയുടെ ഈ വർഷത്തെ കായിക പുരസ്കാരം നേടിയത്..??
a) (B) പി.ടി.ഉഷ
b) (A) പി.വി.സിന്ധു
c) (C) അഞ്ചു ബേബി ജോർജ്
d) (D) സുനിൽ ഛേത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങളാണ്?
a) S ബ്ലോക്ക്
b) F ബ്ലോക്ക്
c) D ബ്ലോക്ക്
d) P ബ്ലോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ജുഷ എന്ന ശബ്ദത്തിന് അർത്ഥം (Subi)?
a) പൂക്കുട
b) കാൽചിലമ്പ്
c) അരഞ്ഞാണം
d) തേൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ ഏതു സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിച്ചാണ് രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചത്??
a) ഹരിയാന
b) ജമ്മു-കാശ്മീര്‍
c) തമിഴ്നാട്
d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാമൂഴം എന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം?
a) അർജുനൻ
b) നകുലൻ
c) ഭീമൻ
d) സഹദേവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം നടന്നത്?
a) 1936 നവംബർ 12
b) 1947 ജൂൺ 12
c) 1947 ഡിസംബർ 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂനന്‍കുരിശ് സത്യം എന്ന ചരിത്രസംഭവം നടന്ന വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) 1653
b) 1635
c) 1753
d) 1563
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-20 ലെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ്‌ ജേതാക്കൾ??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) കേരളം
c) കർണാടക
d) അറിയില്ല
e) തെലുങ്കാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന പത്രം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര്?
a) എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
b) സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വഴിച്ചെലവിനുള്ള വക -ഒറ്റപ്പദം ഏത്?
a) പാഥോജം
b) പാഥയം
c) പാഥാരം
d) പാഥേയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിമാനത്തില്‍ നിന്നു നോക്കിയാല്‍ മഴവില്ല് കാണുന്ന ആകൃതി??
a) - ഇവയൊന്നുമല്ല
b) - വൃത്താകൃതി
c) - അര്‍ദ്ധവൃത്താകൃതി
d) - നേര്‍രേഖയില്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടാഗോർ ശ്രീനികേതൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1937
b) 1922
c) 1916
d) 1928
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്ത്യോദയ അന്നയോജന ആരംഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ്?
a) പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടവർഷം

?
a) 2009 മെയ് 18
b) 2008 മെയ് 8
c) 2011 ജൂൺ 8
d) 2010 ജൂൺ 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി mission fateh ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) പഞ്ചാബ്
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) തെലങ്കാന
d) ഗുജറാത്ത്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഗുജറാത്തിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്?
a) ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്ര തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം
b) ഉത്തരായനരേഖ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു
c) മഹാത്മാ ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ ചമ്പാരൻ ഇവിടെയാണ്
d) ഉപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ്‌ ഗസ്നി മഥുര ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയ വർഷം?
a) 1025
b) 1001
c) 1018
d) 1017
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Penicillin is extracted from?
a) yeast
b) algae
c) fungus
d) lichen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ALTERCATION

(1) explanation (2) challenge (3) compromise (4) opposition?
a) 4
b) 2
c) 3
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാശ്മീരിലെ അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആര്?
a) കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്
b) ജഹാംഗീർ
c) ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്
d) ഗിയാസുദ്ദീൻ സൈനുലാബുദീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെർച്ച് ലൈറ്റ് എന്ന പത്രം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര്?
a) എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
b) സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(1) അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ്‌ കൗൺസിലിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്ലേയർ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്‌കാരം നേടിയത്…??
a) (C) രോഹിത് ശർമ
b) (A) വിരാട്ട് കൊഹ്‌ലി
c) (D) ബെൻസ്റ്റോക്സ്
d) (B) സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A bird often _____ eggs and hatch the chicks.?
a) lies
b) lays
c) lied
d) lain
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളി പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം??
a) അമേരിക്ക
b) യു.എ.ഇ
c) കാനഡ
d) സൗദി അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമിത മദ്യപാനം മൂലം കരളിലെ കോശങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ജീര്‍ണാവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര്?(Talent Academy)?
a) ഡിപ്സോമാനിയ
b) മഞ്ഞപ്പിത്തം
c) ഹെമറ്റൂറിയ
d) സീറോസിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3D പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച എയർ ക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിൻ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച രാജ്യം???
a) ചൈന
b) ജപ്പാൻ
c) റഷ്യ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വയം പ്രതിരോധ വൈകല്യത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്

?
a) അലർജി
b) വാതപ്പനി
c) ടെറ്റനി
d) ആസ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the correct sentence

A) I am superior than him B) I am superior than he C) I am superior to him D) I am more superior to him?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇടുക്കിയുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) തൊമ്മൻകുത്ത്
b) തേൻ മാരി കുത്ത്
c) എല്ലാം പെടും
d) അളകാപുരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ്‌ സ്ഥിതി ചെയുന്നത് :?
a) പൂനെ
b) കാൺപൂർ
c) ബെംഗളൂരു
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക്??
a) ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
b) ഐ.ഡി.ബി.ഐ
c) സിഡ്ബി
d) എച്ച്ഡിഎഫ്സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ അക്ഷയ പദ്ദതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വർഷം

?
a) 2003
b) 2004
c) 2005
d) 2002
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) ഗോരക്പുർ
b) അലഹബാദ്
c) മുംബൈ
d) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഖദേവ് രാജ്ഗുരു ഭഗത് സിംഗ് ഇവരെ തൂക്കിലേറ്റിയ ദിവസം?
a) 1931 മാർച്ച് 23
b) 1930 മാർച്ച് 23
c) 1932 മാർച്ച് 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനന്ദഭവനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

?
a) ഡൽഹി
b) അലഹബാദ്
c) ബോംബെ
d) അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Calcitriol is the biologically active form of which among the following Vitamins??
a) Vitamin B
b) Vitamin C
c) Vitamin D
d) Vitamin E
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി :?
a) ഗോദാവരി
b) ഗംഗ
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
d) സിന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
D block elements are also called?
a) Transition elements
b) Alkali elements
c) Alkaline earth elements
d) Noa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവോത്ഥാനാനത്തിന്റ സൂര്യ തേജസ്‌ biography of?
a) Thaikad ayya
b) None
c) Kurumban daivathan
d) Karuppan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതചാർജ് അളവ് ⁉?
a) കറന്റ്
b) വോൾട്ടേജ്
c) Rheostat
d) Resistance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്ന തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്?
a) മക്തി തങ്ങൾ
b) മമ്പുറം തങ്ങൾ
c) വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി
d) ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ്?
a) Windows 8
b) Windows 11
c) Windows 9
d) Windows 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാബലിപുരം പട്ടണം നിർമ്മിച്ചതാര്?
a) നരസിംഹവർമൻ 2
b) നരസിംഹവർമൻ 1
c) മഹേന്ദ്രവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This church is the ______in mumbai?
a) Biggest
b) Big
c) Bigger
d) Large
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫൈവ് സ്റ്റാർ മൂപ്മെന്റ് ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഇറ്റലി
b) ഘാന
c) ഫ്രാൻസ്
d) ഹോങ്കോങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈദരാബാദിനും സെക്കന്ദരാബാദ് നെയും വേർതിരിക്കുന്ന തടാകം?
a) ഉസ്മാൻ സാഗർ തടാകം
b) നിസാം സാഗർ തടാകം
c) ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായ തരൺ എന്ന ചലചിത്രം എൻ എസ് മാധവന്റെ ഏത് കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്?
a) തിരുത്ത്
b) ചൂളൈമേടിലെ ശവങ്ങൾ
c) വൻ മരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ
d) ഹിഗ്വിറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തു ന്ന ഗുജ്ജറുകൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) രാജസ്ഥാൻ
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) മധ്യപ്രദേശ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Supreme Court Judges retire at the age of:?
a) 63
b) 64
c) 65
d) 66
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേൾഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഡേ?
a) ജൂലൈ 6
b) ജൂലൈ 5
c) ജൂലൈ 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
For reforms in which among the following, Hartog Commission was established??
a) Society
b) Education
c) Civil services
d) Economic reforms
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The idiom ‘hot under the collar’ means :?
a) satisfied
b) angry
c) happy
d) confused
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്തവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?
a) കൊൽക്കത്ത -ജോബ് ചാർണോ ക്ക്
b) ഹവാമഹൽ -സവായി ജയ്സിങ്
c) ചാർമിനാർ -കൂലി കുത്തബ് ഷാ
d) രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ -എഡ്വാർഡ് ലയൂട്ടിൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കച്ചാര്‍ ലെവി’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അര്‍ധസൈനിക വിഭാഗം

A) സെന്‍ട്രല്‍ റിസര്‍വ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് B) അസം റൈഫിള്‍സ് C) കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് D) ടെറിട്ടോറിയല്‍ ആര്‍മി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനം :?
a) ഫെബ്രുവരി 15
b) മേയ് 15
c) ജനുവരി 15
d) മാര്‍ച്ച് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8) തെറ്റായ രൂപമേത്?
a) A) ഗുരുത്വം
b) B) മഹത്വം
c) C) ഏകത്വം
d) D) പ്രഭുത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസ്റ്റൽ സംവിധാനം ആധുനികവൽക്കരിക്കാനുള്ള തപാൽ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭം 2008 ഓഗസ്റ്റ് 17 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്താണ് ഇതിന്റെ പേര്?
a) പ്രോജക്ട് ആരോ
b) പ്രൊജക്റ്റ് കലം
c) പ്രൊജക്റ്റ് സന്ദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He can’t win the race…………. fast he runs.?
a) Wherever
b) However
c) Whichever
d) Whatever
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സദാ+ഏവ?
a) സദൈയിവ
b) സദൈവ
c) )സത്ഏവ
d) സദേവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chiraptophobia?
a) fear of being touched
b) fear of snow
c) fear of bats
d) Fear of clocks
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ദ്രുവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ആർട്ടിക് സമുദ്രം
b) ഇവ രണ്ടും അല്ല
c) അന്റാർട്ടിക്ക് സമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 59
b) 51
c) 50
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അണക്കെട്ട്?
a) ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട്
b) തെഹ്‌രി അണകെട്ട്
c) ഭക്രാനംഗൽ അണകെട്ട്
d) ഹിരാക്കുഡ് അണകെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗലീലി കടൽ ഏത് രാജ്യത്താണ്?
a) ഇസ്രായേൽ
b) ഈജിപ്ത്
c) ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തുടക്കകാലത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അല്ലാതിരുന്നത് ഏതാണ്?
a) അറബിക്
b) സ്പാനിഷ്
c) റഷ്യൻ
d) ചൈനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ചീഫ് സെക്രട്ടറി?
a) പത്മ രാമചന്ദ്രൻ
b) കെ കെ ഉഷ
c) സുജാത മനോഹർ
d) ജാൻസി ജെയിംസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :?
a) ബാൽബൻ
b) കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
c) ഇൽത്തുമിഷ്
d) മുഹമ്മദ്ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എത്ര തവണ സുവർണ്ണ കമലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്?
a) 10
b) 13
c) 12
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spot the wrong pair?
a) Dogs : bark
b) Elephant - Roars
c) Frogs- croak
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യമനസ്സിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന വേദം ?
a) (A) ഋഗ്വേദം
b) (B) യജുർവേദം
c) (C) സാമവേദം
d) (D) അഥർവ്വവേദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലാവത്തു മലമുകളിൽ നിന്നും താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ജിന്നുകൾ ഇറങ്ങിവന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ “ജിന്ന് “എന്നത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്?
a) പേർഷ്യൻ
b) അറബി
c) ഹിന്ദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധ്യകാലകേരളത്തിൽ നാടു വാഴികളുടെ രക്ഷാസംഘങ്ങളായ സേനാവിഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്??
a) അറുന്നൂറ്റവർ സംഘങ്ങൾ
b) മുന്നൂറ്റവർ സംഘങ്ങൾ
c) നൂറ്റവർ സംഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Father of nuclear physics ??
a) Ernest Rutherford
b) Goldstein
c) Albert einstein
d) Max planc
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളഭാഷയിൽ എത്ര ചില്ലക്ഷരമാണ് ഉള്ളത്??
a) 4
b) 8
c) 5
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മുറ്റുവിന ഉദാഹരണം?
a) കണ്ടു
b) പറഞ്ഞാൽ
c) അറിഞ്ഞപ്പോൾ
d) കേട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹ്റിൻലേക്കുള്ള പുതിയ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ??
a) Deepak mittal
b) Piyush srivastava
c) Vaneeza rupani
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
By leaps and bounds?
a) Restrictively
b) Erroneously
c) Rapidly
d) Unsteadily
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു വൃക്കയിൽ വച്ച് എത്ര ഗ്ലോമലുളർ FILTRATE മൂത്രമായി മാറുന്നു??
a) 125ml
b) 176ml
c) 2ml
d) 1ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്റു മന്ത്രിസഭക്കെതിരെ ആദ്യമായി അവിശ്വാസം അവതരിപ്പിച്ചത്??
a) ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി
b) അംബേദ്കർ
c) ആചാര്യ കൃപലാനി
d) എ കെ ഗോപാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 വൈറസ് വിമുക്തമായ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഡെൻമാർക്ക്
b) സ്ലോവേനിയ
c) ഫിൻലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A new edition of the book _____ in 2019.

?
a) was published
b) has been published
c) was being published
d) had been published
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്നത് ഏത് സമരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ്??
a) കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ്
b) കുറിച്യർ സമരം
c) കയ്യൂർ സമരം
d) മലയാളി മെമ്മോറിയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനികേതൻ പരീക്ഷണം ഏത് വർഷമാണ് ആരംഭിച്ചത്??
a) 1914
b) 1932
c) 1920
d) 1921
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എച്. എസ്. പ്രണോയ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ലോങ് ജംപ്
b) അത്‌ലറ്റിക്സ്
c) ബാഡ്മിന്റൺ
d) ടെന്നീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിശാല, പുകയില കൃഷി, ചവിട്ടുനാടകം ഇതൊക്കെ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഡച്ചുകാർ
b) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
c) പോർച്ചുഗീസുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകൽ സമയത്ത് പർവ്വത സാനുക്കളിലും ചരിവുകളിലും ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ?
a) കരക്കാറ്റ്
b) താഴ് വര കാറ്റ്
c) പർവ്വത കാറ്റ്
d) കടൽക്കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the phrasal verb which means the word underlined:

Terrorists attacked the patrolling soldiers. ℙ𝕊ℂ 𝕋ℍℝ𝕀𝕃𝕃𝔼ℝ 𝟚.𝟘?
a) go off
b) go at
c) went off
d) went at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസന വർഷമായി UN ആചരിച്ചത്?
a) 2011
b) 2019
c) 2017
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എറിത്രോസൈറ്റിന്‍റെ ആയൂര്‍ദൈര്‍ഘ്യം എത്ര?(Talent Academy)?
a) 100 ദിവസം
b) 120 ദിവസം
c) 20 ദിവസം
d) 80 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1926 ൽ ഹിൽട്ടൻ യങ് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം??
a) സെബി
b) റിസർവ് ബാങ്ക്
c) എസ് ബി ഐ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭേമ, സംഗമ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗംഗ
b) സിന്ധു
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോട്ടിംഗ് പ്രായം 21 ൽ നിന്നും 18 ആക്കി കുറച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി (1985)?
a) 56
b) 58
c) 61
d) 88
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2- പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ വേദി ??
a) ഹരിയാന
b) ന്യൂഡൽഹി
c) പൂനെ
d) ഭുവനേശ്വർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വകുപ്പ്?
a) 341
b) 342
c) 343
d) 340
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘കോമണ്‍ സെന്‍സ് ‘ എന്ന ലഘുലേഖനം അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി

A) ജോണ്‍ലോക്ക് B) തോമസ്പൈന്‍ C) തോമസ് ജഫേഴ്സണ്‍ D) ജോര്‍ജ് വാഷിങ്ടണ്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് നാടൻ പ്രേമം എന്ന നോവലിനെ പശ്ചാത്തലമാകുന്ന പുഴ?
a) കടലുണ്ടി പുഴ
b) ചാലിയാർ
c) ബേപ്പൂർ പുഴ
d) ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
playing to win എന്ന ആത്മകഥ ഏത് കായിക താരത്തിന്റേതാണ്?
a) സൈനാ നെഹ്‌വാൾ
b) പി വി സിന്ധു
c) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന ഹെപ്പാരിൻ എന്ന രാസവസ്തു നിർമ്മിക്കുന്ന ശ്വേതരക്താണു?
a) മോണോസൈറ്റ്
b) ലിംഫോസൈറ്റ്
c) ബാസോഫിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. —– onam day my father gave me a gift.?
  a) On
  b) In
  c) At
  d) By
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പച്ച പ്രകാശത്തിൽ മഞ്ഞ പൂവിന്റെ നിറം?
  a) കറുപ്പ്
  b) മഞ്ഞ്
  c) പച്ച
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സൗര സ്പെക്ട്രത്തിലെ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വർണ്ണം ഏത്??
  a) നീല
  b) വയലറ്റ്
  c) ചുവപ്പ്
  d) പച്ച
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ⭕️ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു ____ബോഡി ആണ്.?
  a) None of these
  b) Statutory
  c) Constitutional
  d) Parliamentary
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പട്ടികജാതി- പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംരക്ഷണ നിയമമനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കേസുകള്‍ അന്വേഷിക്കാവുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍? ]?
  a) - സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍
  b) - ജില്ല പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്
  c) - ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്
  d) - സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The union leader was a “skillful and expert” negotiator.?
  a) adopt
  b) adapt
  c) inept
  d) adept
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  India’s largest city by population?
  a) Chennai
  b) Pune
  c) Delhi
  d) Mumbai
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിൽ നബാർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം?
  a) തിരുവനന്തപുരം
  b) കൊല്ലം
  c) തൃശ്ശൂർ
  d) കോട്ടയം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച എഴുത്തുകാരനും രാജ്യസഭ എം. പി യും മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ജനകീയ നേതാവ്?
  a) എം. പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ
  b) അജിത് ജോഗി
  c) സി. റ്റി. രവികുമാർ
  d) നരിന്ദർ ബത്ര
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെന്‍സ് ഏത്?
  a) കോണ്‍കേവ് ലെന്‍സ്
  b) കോണ്‍വെക്സ് ലെന്‍സ്
  c) ഇതൊന്നുമല്ല
  d) സിലിണ്ട്രിക്കല്‍ ലെന്‍സ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മാംഗനീസ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം??
  a) 6
  b) 5
  c) 4
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  She __
  __ succeded if she had worked hard.

?
a) will have
b) will be
c) would have
d) would
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുഷ്പവേലിയിൽ ഔസേപ്പ് ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രം ??
a) കയർ
b) അയൽക്കാർ
c) രണ്ടിടങ്ങഴി
d) ശാരദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14÷7+3x4-2=??
a) 8
b) 12
c) 16
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ ഉമ്മ ലോഹങ്ങളുമായി വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) മോസ്ലി
b) മെൻഡലിയേഫ്
c) ലാവോസിയ
d) റുഥർഫോർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ നദിയുടെ ഉൽഭവം??
a) ആനമല
b) ശിവഗിരി മല
c) പുളിച്ചിമല
d) മൈക്കലാ മലനിര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International customs day??
a) 25 jan
b) 28 jan
c) 26 jan
d) 24 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 രോഗ വ്യാപന ഭീഷണി നില നിൽക്കുമ്പോഴും കർശന നിയന്ത്രങ്ങളോടെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം?
a) തായ്‌ലൻഡ്
b) സിംഗപ്പൂർ
c) ഇന്ത്യ
d) ദക്ഷിണ കൊറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസ്‌ലാന്റ് ഏത് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയുന്നു :?
a) ആർട്ടിക്
b) അറ്റ്ലാന്റിക്
c) പസഫിക്
d) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്യൂജിയാമ, എറ്റിന, വോസ്‌ഗെസ് എന്നിവ ഏതുതരം പർവതമാണ്?
a) അവശിഷ്ട പർവ്വതം
b) അഗ്നിപർവ്വതം
c) മടക്ക് പർവതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 80
b) 75
c) 81
d) 79
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയത്ത് ഭരണാധികാരി

?
a) ആയില്യം തിരുനാൾ
b) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
d) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What % is 1/8??
a) 12.23%
b) 25%
c) 12.5%
d) 12%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who discovered Cholera germs??
a) Robert Koch
b) Rene Laennec
c) Dresser
d) Hansen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural of ‘calf’ is …………………..?
a) calve
b) calves
c) cow
d) calf
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of kind hearted is :

?
a) (A) bigamy
b) (B) benevolent
c) (C) bifurcate
d) (D) bilingual
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Bolt from the blue” means?
a) Thundering
b) Inform something bad
c) A complete surprise
d) No idea
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is the book _helped me a lot?
a) Who
b) Which
c) Both A and B
d) That
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഭക്തി ഏത്?
a) ആധാരിക
b) പ്രതിഗ്രാഹിക
c) സംയോജിക
d) പ്രയോഗിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The foolish belief tht one is God?
a) Schizophrenia
b) Hypochondria
c) Kleptomania
d) Theomania
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വച്ച് ജനറൽ സ്മട്സുമായി ഗാന്ധിജി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ തീവ്രവാദി??
a) മിർ ആലം ഖാൻ
b) തയ്യബ് ഹാജിഖാൻ
c) അബ്ദുല്ല
d) ബേക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് :?
a) 24
b) 23
c) 16
d) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
plural form of ‘datum’?
a) data
b) datums
c) datei
d) dati
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസർകോട് രൂപം?
a) 1984may 24
b) 1982 may2
c) 1983 may 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ ആരംഭിച്ചത് എവിടെ??
a) കണ്ണൂർ
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കോഴിക്കോട്
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോട്ടീൻ (മാംസ്യം) സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്??
a) ഓക്സാലിക് ആസിഡ്
b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
c) നൈട്രിക് ആസിഡ്
d) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക വന വിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യ യുടെ സ്ഥാനം??
a) 12
b) 11
c) 10
d) 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1996ലെ എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭേദഗതി വഴിയാണ് __
പട്ടിക കൂട്ടിച്ചേർത്തത്?
a) 11
b) 10
c) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടൽ ടണൽ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ചുരം?
a) ഷിപ്കില ചുരം
b) നാഥുല ചുരം
c) റോഹ്താങ് ചുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരിച്ച മുന്‍ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ ടി.എന്‍.ശേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തുതകളില്‍ ശരിയല്ലാത്തതേത്??
a) മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായ ഏക മലയാളി
b) നിര്‍വാചന്‍ സദനിലെ അല്‍സേഷ്യന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടു
c) 1996-ല്‍ രമണ്‍ മഗ്‌സസെ പുരസ്‌കാരം നേടി
d) എല്ലാം ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hunger knows no friend കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിന് ശരിയായ മലയാള പരിഭാഷ എന്ത്??
a) വിശപ്പിന് അറിയത്തില്ല സുഹൃത്ത് കഴിച്ചില്ല എന്ന്
b) വിശപ്പ് മാറുമോ സുഹൃത്തും രണ്ടാം തവണയും
c) വിശപ്പ് സുഹൃത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല
d) വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ സുഹൃത്തിനെ മറക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“Payyoli Express” is the nickname of

?
a) Hima Das
b) P.T. Usha
c) Saina Nehwal
d) Anju Bobby George
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിദ്രാവേളയിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്നത്?
a) സുഷ്മന
b) സെറിബെല്ലം
c) മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ
d) തലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ രൂപം ഏത്?
a) സ്രഷ്ട്ടാവ്
b) സ്രഷ്ടാവ്
c) സ്രഷ്ഥാവ്
d) സൃഷ്ടാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7)Who was recently reappointed as the Chairman of Railway Board??
a) Rajesh Agrawal
b) Vinod Kumar Yadav
c) Purnendu Sekhar Mishra
d) Vinesh Kumar Yadav
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി?
a) റങ്ങിപോ മരുഭൂമി
b) സോനോ രൺ
c) സലാർ ഡി യൂനി
d) നെഗേവ് മരുഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Kpsc യുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ??
a) തായാട്ട് ശങ്കരൻ പിള്ള
b) Ak. വേലായുധൻ നായർ
c) Ek. വേലായുധൻ
d) Km. പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ upsc chairman??
a) Dp സിംഗ്
b) അരവിന്ദ് സ്കസ്സേന
c) വിനയ് മിത്തൽ
d) ശ്യാമപ്രസാദ് ദേവി ചൗദരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി-ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പു വച്ചത് എന്നാണ്??
a) 1931 മാർച്ച് 7
b) 1931 മാർച്ച് 8
c) 1931 മാർച്ച് 6
d) 1931 മാർച്ച് 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമാരനാശാൻറെ ജന്മസ്ഥലം?
a) ചെമ്പഴന്തി
b) വെങ്ങാനൂർ
c) കായിക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രാൻസിനെയും സ്പെയിനിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വത നിര??
a) ആൽപ്‌സ് പാർവ്വതനിര
b) പൈറനീസ് പർവ്വതനിര
c) വോസ്‌ഗെസ് പർവ്വതനിര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
MSME Development Institute ന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) കൊച്ചി
b) തൃശ്ശൂർ
c) ആലപ്പുഴ
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീർഘ സ്വരം ഏത് :?
a) ഇ
b) ഋ
c) എ
d) ഔ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നത്??
a) പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും
b) ന്യൂട്രോണുകൾ
c) ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും
d) ഇലക്ട്രോണുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ലോക്സഭാംഗം??
a) ലാൽ ദുഹോമ
b) ലാൽ ഡെംഗ
c) സുരാജ് കൗശൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
After quiz ,please read all the explanations given(💡emoji at right top corner)

Hope you learned from mistakes?😊?
a) No
b) Yes
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതാര് :?
a) ഉപരാഷ്ട്രപതി
b) സ്പീക്കർ
c) രാഷ്‌ട്രപതി
d) പ്രധാനമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അംബി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോ ന്യൂമെൻറ്സ് പണികഴിപ്പിച്ചത് ഏത് സാമ്രാജ്യമാണ്

?
a) വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം
b) കലിംഗ രാജവംശം
c) ഖിൽജി രാജവംശം
d) ചോള സാമ്രാജ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിന്നറോം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്?
a) മണ്ണുത്തി
b) അയ്യന്തോൾ
c) ഒല്ലൂക്കര
d) ഒല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An event that will happen soon:?
a) Imminent
b) Damnsure
c) Immense
d) Immuatable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) പ്ലാറ്റിനം
b) മെർക്കുറി
c) മെഗ്നീഷ്യം
d) കാൽസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സകർമ്മക ക്രിയ ഏത്?
a) ഉറങ്ങുക
b) ഉണ്ണുക
c) കുളിക്കുക
d) നിൽക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Can I have…….. omelette and ……. apple

[Secretariat Assistant 2015]?
a) a, an
b) an, an
c) an, a
d) a, a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മകുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗം??
a) അമൃതവർഷിണി
b) നീലാംബരി
c) പുന്നഗവരാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാൾ വിഭജനം നടത്തിയ വൈസ്രോയി?
a) കോൺവാലിസ്‌ പ്രഭു
b) കഴ്സൺ പ്രഭു
c) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു
d) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bread and butter _____sold here.?
a) Were
b) Is
c) Has
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചക്ഷു ശ്രവണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?
a) തവള
b) പാമ്പ്‌
c) മൂങ്ങ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാട്ടബാക്കി എന്ന നാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ്?
a) കെ ദാമോദരൻ
b) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
c) p കൃഷ്ണപിള്ള
d) എൻ എൻ പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീൻ ബിഗ ഇടനാഴി ഏത് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കവിഷയമാണ് ??
a) ഇന്ത്യാ-പാകിസ്ഥാൻ
b) ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ
c) ഇന്ത്യാ-ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിന് ആകെ ജലദോഷം പിടിക്കും “ ആരുടെ വാക്കുകൾ?
a) റോബിസ്പിയർ
b) മെറ്റേർണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ??
a) 92
b) 79
c) 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who does spy work?
a) Detective
b) Narcist
c) Espionage
d) Traitor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥 ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം..??
a) (A) പൂനെ
b) (B) മുംബൈ
c) (D) ഭോപ്പാൽ
d) (C) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ??
a) വസൂരി
b) ചിക്കൻപോക്സ്
c) അരിമ്പാറ
d) പ്ലേഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ശൈത്യകാല കായിക വിനോദങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം?
a) ലഡാക്
b) ശ്രീനഗർ
c) ഗുൽമാർഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The boy fell …….. a ditch.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Into
b) On
c) To
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നയൻകാര’ ‘അയ്യഗാർ’ എന്നീ ഭരണരീതികൾ പിന്തുടർന്നിരുന്ന സാമ്രാജ്യം?
a) മറാത്ത സാമ്രാജ്യം
b) മുഗൾ സാമ്രാജ്യം
c) വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം
d) ഭാമിനി സാമ്രാജ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്

?
a) പീതബിന്ദു
b) കോർണിയ
c) ഐറിസ്
d) ലെൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അറിവ്’ രചിച്ചത് ആര്?
a) ശ്രീനാരായണഗുരു
b) ടി.കെ മാധവൻ
c) ഐ.കെ കുമാരൻ
d) ടി.എം വർഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനൊന്നാം പട്ടികയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം

?
a) ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം
b) കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം
c) നഗരപാലിക നിയമം
d) പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A white elephant means?
a) Intelligent
b) None of these
c) Strong person
d) Useless one
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീലങ്ക റിപ്പബ്ലിക്കായത്

?
a) 1948
b) 1964
c) 1971
d) 1972
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരയാട് ശാസ്ത്രീയ നാമം?
a) കുള്ളനിയഎക്സിറിലേറ്റ
b) നീലഗിരിട്രാഗസ് ഹൈലേക്രിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ 2019ലെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ജേതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) മൈക്കിൾക്രെമജൻ
b) അഭിജിത് ബാനർജി
c) പീറ്റർ റാറ്റ്ക്ലിഫ്
d) എസ്തേർദഫ്‌ളർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1992
b) 1972
c) 1967
d) 1987
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിയോഡർ മെയിമാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എന്താണ്?
a) സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്റർ
b) ബാർകോഡ്
c) മോട്ടോർസൈക്കിൾ
d) ലേസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നാറിൽ സംഗമിക്കാത്ത നദിയേത്?
a) നല്ലതണ്ണി
b) വരയാർ
c) മുതിരപ്പുഴ
d) കുണ്ടള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11- മലേഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ??
a) മഹാതീർ മുഹമ്മദ്
b) അഷ്റഫ് ഗനി
c) അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ല
d) മുഹമ്മദ് യാസീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Borra caves are situated on the East Coast of India in which of the following hills?

[CGL 2019]?
a) Nagari Hills
b) Horsley Hills
c) Nallamala Hills
d) Ananthagiri Hill
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയല്ലാത്ത പ്രയോഗമേത്?
a) ഓരോ ആളും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കണം
b) എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കണം
c) ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കണം
d) ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
His daughter is engaged …… my son.

(Kerala PSC Q & A)?
a) With
b) Into
c) To
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന ബാലമാസികയുടെ പേര് എന്ത്??
a) പുതു നാമ്പ്
b) തളിര്
c) വെളിച്ചം
d) ഉണർവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്നദ്ധ സംഘം ഏത് ( ldc2017?
a) ജനകീയ വിമോചന സേന
b) ബ്രൗൺ ഷർട്സ്
c) ചെങ്കുപ്പായക്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ Women, Peace and Security index ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം? ( First — നോർവേ )?
a) 131
b) 132
c) 133
d) 134
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The place from where the oldest evidence for Sati was obtained:?
a) Bhopal
b) Eran
c) Sanchi
d) Neemuch
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബദ്കാൽ തടാകം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ഹരിയാന
b) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
c) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്റെ ഗുരുനാഥാൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്??
a) എൻ.എൻ. കക്കാട്
b) എഴുത്തച്ഛൻ
c) വള്ളത്തോൾ
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hq of international tourism organisation??
a) Brussels
b) Spain
c) Hauge
d) Madrid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയപുരസ്കാരം 1953 ൽ ആദ്യമായി നേടിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പഥേർ പാഞ്ചാലി
b) മിർസ ഘാലിബ്
c) ശ്യാംചി ആയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രവ്യത്തിന് അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ( സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് 2013)?
a) പ്ലാസ്മ
b) മാഗ്മ
c) ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്
d) ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Reading is an ….. way of building your vocabulary?
a) interesting
b) useful
c) adequate
d) efficient
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതം ഏത്?
a) ബേരിയം -അയഡിൻ ഡേറ്റിംഗ്
b) കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്
c) റൂബിഡിയം- സ്ട്രോൺഷ്യം ഡേറ്റിംഗ്
d) നൈട്രജൻ ഡേറ്റിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലാസിപ്പേർ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്

?
a) ഇന്ദുലേഖ
b) ശാരദ
c) ഓടയിൽ നിന്ന്
d) കയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസോണിന്റെ നിറം??
a) നീല
b) വെളുപ്പ്
c) പച്ച
d) മഞ്ഞ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്വരണത്തിന്‍റെ യുണിറ്റ് എന്ത്?
a) m/s
b) m/s^2
c) Km/hr
d) m^2/s
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the meaning of ‘lament’?
a) unhealthy
b) Enthusiasm
c) Search
d) Mourn
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1905
b) 1908
c) 1906
d) 1907
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലൂമിനസ് ഇന്‍റന്‍സിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത്

A) ലൂമന്‍ B) ടെസ്ല C) കാന്‍ഡല D) ലക്സ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ( വാക്യശുദ്ധി)?
a) ആദ്യം രാമുവും പിന്നീട് രാജുവും വന്നുചേർന്നു
b) രാമു ആദ്യവും പിന്നീട് രാജുവും വന്നുചേർന്നു
c) രണ്ടും തെറ്റാണ്
d) രണ്ടും ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുത്തച്ഛൻ അവസാനമായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
a) തൂതപ്പുഴ
b) കുന്തിപ്പുഴ
c) ശോകനാശിനിപ്പുഴ
d) ശിരുവാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The fifth Pulses Conclave 2020 will be held in which state??
a) Punjab
b) Jharkhand
c) Maharashtra
d) Bihar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To save an amound?
a) Put by
b) Put in
c) Put up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When Ashish was walking through the street,he met ………………… one eyed beggar on the pavement?
a) a
b) the
c) an
d) none of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്??
a) കുമാരഗുരുദേവൻ
b) അയ്യങ്കാളി
c) ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കർ
d) കെ കുമാരപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലേസർ ഗൈഡഡ് ആദ്യമായി നിർമിച്ച രാജ്യം??
a) ബ്രിട്ടൻ
b) അമേരിക്ക
c) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറ്റയുടെ ഹൃദയ അറകളുടെ എണ്ണം ??
a) 4
b) 3
c) 13
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷണൽ കീയ്സിന്റെ എണ്ണം?
a) 2
b) 10
c) 12
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആയി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി??
a) ഫസൽ അലി കമ്മിറ്റി
b) സ്വരൺ സിങ് കമ്മിറ്റി
c) സി അച്യുതൻ കമ്മിറ്റി
d) നേപ്പ് കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പവിഴ പുറ്റുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥം ??
a) കാത്സ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
b) കാത്സ്യം ഓക്സൈഡ്
c) കാത്സ്യം കാര്‍ബണേറ്റ്
d) കാത്സ്യം സിലിക്കേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Lilly is the Queen of flowers?
a) ലില്ലി പുഷ്പങ്ങൾക്ക്‌ റാണിയാണ്
b) പുഷ്പങ്ങളുടെ റാണിയാണ് ലില്ലി
c) പുഷ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലെ റാണിയാണ് ലില്ലി
d) ലില്ലിയെ പുഷ്പങ്ങൾ റാണി ആകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) വ്യാകരണപഠനം ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും വിഷമമായ ഒരു മലകയറ്റമാണ്
b) കാണികൾ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തികൊണ്ടാണ് സ്റ്റേഡിയം വിട്ടത്.
c) പരീക്ഷ കഠിനമായതാണ് കുട്ടികൾ തോല്ക്കാൻ കാരണം.
d) ആ സംഭവത്തിൽ താൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഷുമ്ന നാഡി കളുടെ എണ്ണം?
a) 12 ജോഡികൾ
b) 24 ജോഡികൾ
c) 31 ജോഡികൾ
d) 10 ജോഡികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One word substitute for ‘the original inhabitants of a place’ is ………?
a) accomplices
b) aborigines
c) hedonists
d) cosmopolitants
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഗീരഥി അളകനന്ദ എന്നീ നദികൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഗംഗയായി മാറുന്ന പ്രദേശം?
a) അളകാപുരി
b) ദേവപ്രയാഗ്
c) അമർനാഥ്
d) രുദ്രപ്രയാഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ Covid ബാധിച്ചു മരിച്ച കേരളത്തിന്റെ മുൻ സന്തോഷ്‌ ട്രോഫി താരം

[ ]?
a) ബേസിൽ ജോസഫ്
b) ഹംസക്കോയ
c) ഹസ്സൻകോയ
d) അഷ്‌റഫ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥ

PSC THRILLER 2.0?
a) അനാൽജസിയ
b) അനോറെക്സിയ
c) ആൽബനിസം
d) അനോസ്മിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ സമീറ പർവീൺ’ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ
b) പോസ്റ്റ്മാൻ
c) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
d) അറബിപ്പൊന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“നാഗാലാൻഡ് ഗാന്ധി “ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്??
a) നട്‌വർ താക്കർ
b) അഹമ്മദ് സുക്കർണോ
c) കാഗേവ
d) ഇബ്രാഹിം റുവേര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ഷയ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന പഞ്ചായത്ത്‌?
a) ചമ്രവട്ടം
b) പള്ളിക്കൽ
c) വാഴക്കാട്
d) പള്ളിച്ചൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബ്രൗണ്‍ കോള്‍’ എന്നറിയ പ്പെടുന്നത് എന്താണ്

A) ആന്ത്രസൈറ്റ് B) ലിഗ്നൈറ്റ് C) നാഫ്ത്തലീന്‍ D) ബിറ്റുമിന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേദാരണ്യം ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) അന്നാ ഹസാരെ
b) സി രാജഗോപാലാചാരി
c) പുരുഷോത്തം ദാസ് ടണ്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രന്റെ പാലായനപ്രവേഗം സെക്കൻഡിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) 2.37
b) 3.7
c) 11.2
d) 4.23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കച്ചാർ ലെവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർധസൈനിക വിഭാഗം?
a) assam rifles
b) സിഐഎസ്എഫ്
c) സിആർപിഎഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ്

?
a) അഹ്മദ് ഷാ മസൂദ്
b) മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമർ
c) അഹ്മദ് ഷാ അബ്ദാനി
d) മുഹമ്മദ് സഹീർ ഷാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ്??
a) കരിമണ്ണ്
b) ചെമ്മണ്ണ്
c) പീറ്റ്മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻറർനാഷണൽ ബാഡ്മിൻറൺ ഫെഡറേഷൻ ആസ്ഥാനം?
a) കോലാലമ്പൂർ
b) മനില
c) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽവന്ന ദിവസം ഏതാണ് ??
a) നവംബർ 26 1949
b) ജനുവരി 26 1949
c) ജനുവരി26 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am right, ……….??
a) Aren’t I?
b) Am I?
c) Weren’t I?
d) Was I?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോടി കണ്ടെത്തുക?
a) തെറ്റില്ല
b) യന്ത്രം മലയാറ്റൂർ
c) മുൻപേ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ സി രാധാകൃഷ്ണൻ
d) മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബെന്യാമിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം (Subi)?
a) ഏറ്റവും ചേരുന്നത്
b) നല്ലത്
c) യോഗ്യമല്ലാത്തത്
d) അനവസരത്തിൽ ഉള്ളത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏത്?
a) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
b) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
c) പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്ദുബി തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) മണിപ്പൂർ
b) സിക്കിം
c) അസം
d) ത്രിപുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകൽ സമയത്ത് പർവ്വത സാനുക്കളിലും ചരിവുകളിലും ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ?
a) താഴ് വര കാറ്റ്
b) പർവ്വത കാറ്റ്
c) കരക്കാറ്റ്
d) കടൽക്കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുട്ടത്തോടിലെ പ്രധാനരാസവസ്തു??
a) കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ്
b) കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ്
c) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
d) കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ക്രിക്കറ്റ്‌ ടീമിന്റെ പുതിയ കോച്ച് ആയി നിയമിതനായത്?
a) റോബിൻ ഉത്തപ്പ
b) സഞ്ജു വി സാംസൺ
c) ടിനു യോഹന്നാൻ
d) രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1 joule =…..erg⁉?
a) 10
b) 10’9
c) 10’5
d) 10’7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which chemical compound is used as catalyst in the contact process for the production of sulphuric acid?
a) Phenolphthalein
b) Aqua fortus
c) Vanadium pentoxide
d) Calcium bromide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ പച്ച മലയാള കൃതി ഏത് (Subi)?
a) നല്ല ഭാഷ
b) അറബിപ്പൊന്ന്
c) സ്വർഗ്ഗവാസം
d) നല്ല നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്ത ആദ്യ കേരള ഗവർണർ??
a) പി സദാശിവം
b) നിഖിൽ കുമാർ
c) ശീലാദീക്ഷിത്
d) പി രാമചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസ്യരന്ധ്രം എന്നാൽ?
a) ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരം
b) വേരിലെ സുഷിരം
c) തണ്ടിലെ സുഷിരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസാദം : സന്തോഷം :: പ്രാസാദം : __??
a) കൂട്
b) വീട്
c) മാളിക
d) സഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു ജില്ലയിലാണ് ബിയ്യം കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) മലപ്പുറം
b) കോഴിക്കോട്
c) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The study of election. (a) Arachnology (b) Philately (c) Philanthropy (d) Psephology?
a) b
b) a
c) d
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ………….of Anne Frank is a classic work that depicts the callousness of the Holocaust?
a) Diarey
b) Diary
c) Dairy
d) Diery
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവസമുദ്രം പ്രൊജക്റ്റ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ?

(Excellence Academy)?
a) 1908
b) 1910
c) 1892
d) 1902
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1923 അയിത്തത്തിനെതിരെ ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനം?
a) കാക്കിനട സമ്മേളനം
b) അമരാവതി സമ്മേളനം
c) ലാഹോർ സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ലിസാൻ സിദ്ദിഖ്’ (സത്യനാദം ) എന്ന ഉറുദു വാരിക ആരംഭിച്ചത്? (PSC Rankmaster )?
a) സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ്ഖാൻ
b) മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്‌
c) ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാൻ
d) ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്വകാര്യ അളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര്?
a) താപം
b) ആർദ്രത
c) ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി
d) അന്തരീക്ഷമർദ്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GIve one word substitution ‘ collection and discussion of essays by several person on a topic’?
a) Megalomania
b) Symposium
c) Graphology
d) Emporium
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ ആരംഭിച്ചത്?
a) 2017
b) 2018
c) 2019
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2016 മെയ് എട്ടിന് മേഘവിസ്ഫോടനം നടന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം?
a) ഭുവനേശ്വർ
b) ലേ
c) കർണ്ണപ്രയാഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ വിവേകാനന്ദനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത്?
a) ഇരുമ്പിനെ മാംസപേശികളും ഉരുക്കിന്റെ ഞരമ്പുകൾ മാണ് നാടിന് ആവശ്യം
b) ഇവ എല്ലാം
c) സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴി ഫുട്ബോൾ കളിയാണ്
d) സംഘടന ശക്തിയാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം അച്ചടക്കത്തിൽ ആണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) കന്നുകാലി വളർത്തൽ
b) വ്യവസായം
c) ഖനനം
d) കൃഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരാള്‍ 8 കി.മീ ഇടത്തോട്ടും 6 കി.മീ വലത്തോട്ടും നടന്ന ശേഷം 4 കി.മീ ഇടത്തോട്ടും 3 കി.മീ വലത്തോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു. എങ്കില്‍ ഇയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആദ്യ സ്ഥാനത്തു നിന്നും എത്ര അകലെയാണ്??
a) 21 കി.മീ
b) 18 കി.മീ
c) 15 കി.മീ
d) 3 കി.മീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the incorrectly spelt word

A) recommend B) reccommend C) vacation D) psychology?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘ Haughty’

(Excellence Academy)?
a) Fortunate
b) Happy
c) Arrogant
d) Angry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പൂരം?
a) ആറാട്ടുപുഴ പൂരം
b) കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി
c) ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല
d) തൃശ്ശൂർ പൂരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ന്യുനപക്ഷ കമ്മീഷനിലെ ആകെ അംഗസംഖ്യ??
a) 9
b) 7
c) 8
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അംശിക സ്വേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം??
a) സാന്ദ്രതയുള്ള വ്യത്യാസം
b) ലേയത്വം
c) തിളനിലയിലുള്ള നേരിയ വ്യത്യാസം
d) ദ്രവണാങ്കത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏത് വിദേശ പട്ടണത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ഐ.എസ്.ഡി സംവിധാനം വന്നത്?
a) മോസ്കോ
b) ന്യൂയോർക്ക്
c) പാരീസ്
d) ലണ്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുന്ന സമയം” കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലഭിച്ച എംടിയുടെ ഈ കൃതി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
a) ചെറുകഥാസമാഹാരം
b) നാടകം
c) നോവൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of ‘degenerate’?
a) Nefarious
b) Decay
c) Depraved
d) Improve
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ല?
a) കൊല്ലം
b) വയനാട്
c) മലപ്പുറം
d) കാസർകോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷുകാർ പുറത്തിറക്കിയ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു??
a) കുപ്പറൂൺ
b) എയ്ഞ്ചലീന
c) കരോലിന
d) ടിന്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ലോക പുകയിലവിരുദ്ധദിനം ഏത്?
a) ജൂൺ 25
b) ജൂലൈ 25
c) മെയ് 31
d) ജൂലൈ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1965 ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി

?
a) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) മൊറാർജി ദേശായി
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
At the climax of the film, there was a _____ between the hero and the villain.?
a) dual
b) dwell
c) duel
d) dowel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മാച്ചുവിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ആര്?
a) മായൻ
b) കോരൻ
c) വിശ്വം
d) ചുടലമുത്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് ദിനം & ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത ജന്മദിനം?
a) May 21
b) Apr 24
c) Feb 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎯 ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദ്യമായി രണ്ടുപ്രാവശ്യം ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാളി…??
a) (C) അൽഫോൻസാമ്മ
b) (B) ശ്രീനാരായണഗുരു
c) (A) വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ
d) (D) എ കെ ഗോപാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
33.beyond the backwaters package ഏത് വിനോദ സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്??
a) A.തേക്കടി
b) B. പുറ്റടി
c) C. കുമരകം
d) D. അതിരപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A small bottle for holding sauces or condiments for the table?
a) Cellar
b) Ewer
c) Cruet
d) Creel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The boy died ……. cholera?
a) By
b) From
c) Of
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിഫ്ളക്ടിങ് ടെലസ്കോപ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം? (Talent Academy)?
a) ലിഥിയം
b) അലൂമിനിയം
c) ടൈറ്റാനിയം
d) മെര്‍ക്കുറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പക്ഷവാദം അർത്ഥം (Subi)?
a) ഒരു വശം ചേരൽ
b) ഒരു വശം ചേർന്ന് വാദിക്കൽ
c) ഒരു രോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാക്കനാടൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ?

(Excellence Academy)?
a) ജോർജ്ജ് വർഗ്ഗീസ്
b) ജോർജ്ജ് ജോസഫ്
c) ജേക്കബ് വർഗ്ഗീസ്
d) ജോസ് ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേർഷ്യൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന രാജ്യം??
a) മെസോപ്പൊട്ടാമിയ
b) ഇറാൻ
c) ഇറാഖ്
d) ഈജിപ്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ആദ്യമായി വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത്?
a) ആര്യഭട്ട
b) ഭാസ്കര
c) രോഹിണി
d) ആപ്പിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ ക്വിറ്റ്-ഇന്ത്യാ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത് ആര്

A) കെ.കേളപ്പന്‍ B) ഡോ. കെ.ബി. മേനോന്‍ C) അലി മുസലിയാര്‍ D) ടി.കെ. മാധവന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They rarely Speak English,___?
a) Do they
b) Did they
c) Didn’t they
d) Don’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Never resort ……. violence

A) to B) for C) from D) in?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സാധാരണ ടോർച്ച് സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ്⁉️?
a) 1.5
b) 1.4v
c) 1.5 v
d) 1.2v
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് അസുഖമാണ് ഈച്ച പരത്തുന്നത് അല്ലാത്തത്?
a) എന്ററിക് ഫീവർ
b) കോളറ
c) വയറിളക്കം
d) ഡെങ്കിപ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവർക്കായി സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) ഗുജറാത്ത്
b) നാഗാലാന്റ്
c) ഗോവ
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We live in ____big house with a white door?
a) At
b) The
c) A
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹുജൻ സമാജ് വാദി പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം??
a) സിംഹം
b) ആന
c) കഴുത
d) കടുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ഉം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 338B
b) 338
c) 338A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശക വർഷത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ കലണ്ടർ ആയി അംഗീകരിച്ച വർഷം?
a) 1956 മാർച്ച് 22
b) 1950 മാർച്ച് 22
c) 1957 മാർച്ച് 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരുവിക്കര ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി??
a) കരമന
b) വാമനപുരം
c) നെയ്യാർ
d) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച സുൽത്താനേറ്റ് :?
a) ഖിൽജി വംശം
b) ലോധി വംശം
c) അടിമ വംശം
d) തുഗ്ലക്ക് വംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യം??
a) മഡഗാസ്കർ
b) അയർലൻഡ്
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) കാനഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ ശരിയായ പദം?
a) നീരാജ്ഞനം
b) നീരാഞ്ജനം
c) നീരാജനം
d) നീലാഞ്ജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാലാ ലജ്പത് റായി ആരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു?
a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
b) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has decided to __his visit to Chennai?
a) Put forward
b) Put aside
c) Put off
d) Put back
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത്?
a) അനുച്ഛേദം 20
b) അനുച്ഛേദം 21
c) അനുച്ഛേദം 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
106 )o ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് 2019 വേദിയായത്??
a) അമൃത്സർ
b) ജലന്തർ
c) ന്യൂ ഡൽഹി
d) ഭുവനേശ്വർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which country’s cricket team won the Women’s T20 World Cup 2020??
a) England
b) India
c) Australia
d) South Africa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1904 ൽ അധഃസ്ഥിതർക്ക് മാത്രമായി വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) അയ്യങ്കാളി
b) കറുമ്പൻ ദൈവത്താൻ
c) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം?
a) 2009
b) 2010
c) 1992
d) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ Double Stack Train ൻ്റെ Trial Run നടന്നത്?
a) Uttar Pradesh
b) Maharashtra
c) Haryana
d) Gujarat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമൂതിരിമാരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം?
a) തൃപ്പങ്ങോട്ട് ക്ഷേത്രം
b) പൂത്തൂർ ക്ഷേത്രം
c) തളി ക്ഷേത്രം
d) ലോകനാർകാവ് ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന?
a) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
b) തെലങ്കാന
c) ഗുജറാത്ത്‌
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ നിലവിൽ വന്ന കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) പാലക്കാട്‌
b) മലപ്പുറം
c) ഇടുക്കി
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചരേത്തി ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) നാരായൻ
b) സാറാ ജോസഫ്
c) കേശവദേവ്
d) തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ശരീരത്തിലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ??
  a) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
  b) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
  c) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി
  d) വൃക്ക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിപരീത പദം എഴുതുക: സമം

A) അസമം B) വിഷമം C) ദുസവം D) വ്യയം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She has to write two letters (change voice )?
a) Two letteres have to be written
b) Two letters have been written
c) Two letters has to be written
d) Two letters had to be written
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയല്ലാത്ത പ്രയോഗമേത്?
a) ചരമ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ അവൻ ഓരോ വീടും കയറിയിറങ്ങി
b) ചരമ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ അവൻ എല്ലാ വീടും കയറിയിറങ്ങി
c) ചരമ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ അവൻ വീടുതോറും കയറിയിറങ്ങി
d) ചരമ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ അവൻ ഓരോ വീടുതോറും കയറിയിറങ്ങി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rice and curry __his favourite dish?
a) Has
b) Had
c) Are
d) Is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഗങ്ങളും അനുബന്ധ ടെസ്റ്റുകളും ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടുപിടിക്കുക?
a) റോസ് ബംഗാൾ ടെസ്റ്റ് -സിഫിലിസ്
b) കുഷ്ടം -ഹിസ്റ്റമിൻ ടെസ്റ്റ്
c) എയ്ഡ്സ് -നേവ ടെസ്റ്റ്
d) ഷിക്ക് ടെസ്റ്റ് -ഡിഫ്തീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തം/ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാർക്ക് ചെയ്യുക?
a) സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്റർ -ജൂലിയസ് ഹാരിസൺ
b) ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയം രൂപകല്പന - ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡ്
c) ഇസിജി -വില്യം ഐന്തോവൻ
d) രക്ത ബാങ്ക് - ചാൾസ് റിച്ചാർഡ് ഡ്രൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1956
b) 1957
c) 1977
d) 1968
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഘാടകർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ജീവികളാണ്??
a) ബാക്ടീരിയ
b) പ്രോട്ടോസോവ
c) വൈറസ്
d) ഹൈഡ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കേരള പോലീസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നിരീക്ഷണം??
a) ഓപ്പറേഷൻ ഈഗിൾ ഐ
b) ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസൈറ്റ്
c) ഓപ്പറേഷൻ കൊറോണ
d) ഓപ്പറേഷൻ കിംഗ്‌ഫിഷർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിലെ റിഫ്ലക്സ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്?
a) ഹൈപ്പോതലാമസ്
b) സുഷുമ്നാ നാഡി
c) മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ
d) സെറിബെല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
George cultivated vegetables in large scale last year, but this year he
____?
a) Is not grow any
b) Was not growing any
c) Was not grew any
d) Is not growing any
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിര് ഏത്

?
a) ബോക്സൈറ്റ്
b) ഹേമറ്റൈറ്റ്
c) കുപ്രൈറ്റ്
d) മാഗ്നടൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിമാനത്തിൻറെ എൻജിൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ?

(Excellence Academy)?
a) ടൈറ്റാനിയം
b) ഇരുമ്പ്
c) നിക്കൽ
d) മാഗ്നേലിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യയുടെ ഉപഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഡ്യൂസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച വർഷം??
a) 2003 ഒക്ടോബർ 20
b) 2004 ഒക്ടോബർ 20
c) 2003 സെപ്റ്റംബർ 20
d) 2004 സെപ്റ്റംബർ 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To show one’s white feather (Idiom)?
a) seek peace
b) to become polite
c) to show signs of cowardice
d) to show arrogance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അളവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്?
a) പരിണാമം
b) പരിമാണം
c) പരിമളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാമ നിർമ്മായി തദ്ധിതത്തിന്റെ പ്രത്യയം ആയി വരാത്തത്?
a) അൻ
b) ന്റെ
c) അൾ
d) തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He writes flawlessly. He is ___ Shakespeare.?
a) A
b) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്?
a) മാള
b) പിറവം
c) പറവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുളള ലോഹം?
a) ഇരുമ്പ്
b) സിലിക്കണ്‍
c) ചെമ്പ്
d) അലുമിനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🌸The concept of Concurrent List in Indian Constitution was borrowed from:?
a) Japan
b) Australia
c) USA
d) Canada
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) ലാലാ ലജ്പത് റായി
b) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
c) ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
d) ബാലഗംഗാധര തിലക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ യുടെ ഭൗതിക ശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളി?
a) മന്നാനം
b) ഭരണങ്ങാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക പദവി യെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 371F
b) 371C
c) 371
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏത്

?
a) കടതുതോണി
b) കടത്തുതോണി
c) കടത്ത്തോണി
d) കടത്തിതോണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
b) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
c) ശങ്കരാചാര്യർ
d) ചട്ടമ്പി സ്വാമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Somewhere in the distance…….. bell rang

[LD Typist 2016]?
a) Some
b) an
c) the
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്‍റ്?(Talent Academy)?
a) രാഘവന്‍ പിളള
b) കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങള്‍
c) മൗലവി അഹമ്മദുളള
d) വക്കം അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രൂപക സമാസം ഉദാഹരണം?
a) അടിമലർ
b) മാനവ നിയോഗം
c) നാന്മുഖൻ
d) പൂനിലാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശുവിനെ രാഷ്ട്ര മാതാവായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയ നിയമസഭ??
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറിൽ എത്ര ഭൂരിപക്ഷം വേണം

(Excellence Academy)?
a) അഞ്ചിൽ നാല് ഭൂരിപക്ഷം
b) നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം
c) അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം
d) മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗ്ഗം?
a) മൊളസ്കുകൾ
b) ഷഡ്പദങ്ങൾ
c) അനലിഡുകൾ
d) സസ്തനികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം?
a) 1965
b) 1982
c) 1950
d) 1978
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലസവാതകങ്ങൾ കണ്ടു പിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) വില്യംസ് റാംസേ
b) ഹരോൾഡ് യൂറോ
c) മുള്ളർ
d) മേരി ക്യൂറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതത്തിന്റെ ദേശിയ നദിയായി ഗംഗയെ പ്രഖ്യപിച്ച വർഷം?
a) 2006
b) 2008
c) 2004
d) 2007
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which one is Doesn’t called as Mother of Sciences?
a) Biology
b) Geography
c) Physics
d) Maths
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിനോട്‌ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്രദേശം??
a) ഹൈദരാബാദ്
b) പോണ്ടിച്ചേരി
c) ഗോവ
d) ത്രിപുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകപ്രശസ്ത ഗണിതശാസ്ത്ര പുരസ്കാരമായ ഫീൽഡ്സ്‌ മെഡലിൽ ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചിത്രമാണ് ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്??
a) ആർക്കമെഡിസ്
b) റെനെ ദേക്കാർത്തെ
c) കാൾ ഗൗസ്
d) പൈതഗോറസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (TRAI ) നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1998 ഫെബ്രുവരി 20
b) 1999 ഫെബ്രുവരി 20
c) 1997 ഫെബ്രുവരി20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലിന്റെ ആഴമളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏത്? (psc thriller)?
a) ലക്‌സ്
b) നോട്ട്
c) കൂറി
d) ഫാതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്ത ആദ്യ രാഷ്‌ട്രപതി :?
a) വി വി ഗിരി
b) സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) കെ ആർ നാരായണൻ
d) Dr. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന വനിത താരങ്ങളുടെ
ഫോബ്‌സ് മാസിക പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ താരം?
a) സെറീന വില്യംസ്
b) മരിയ ഷറപ്പോവ
c) പി.വി. സിന്ധു
d) നവോമി ഒസാക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാവോ സെ തൂങ് ലോങ്ങ് മാർച്ച് നടത്തിയ വർഷം ]?
a) - 1935
b) - 1949
c) - 1944
d) - 1934
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറിയുടെ കേരളത്തിലെ ആസ്ഥാനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ??
a) നാട്ടകം
b) വെള്ളൂർ
c) പെരുന്ന
d) വടവാതൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They speak Tamil, __??
a) Do they
b) Did they
c) Don’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടു പിടിച്ചത്?
a) റോബർട്ട്‌ ഹൂക്
b) റോബർട്ട്‌ പിയറി
c) റോബർട്ട്‌ ബ്രൗൺ
d) റോബർട്ട്‌ കൊച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെയ്സ്ലേഷ്യ ബാധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെയാണ്?
a) കണ്ണ്
b) മസ്തിഷ്കം
c) ത്വക്ക്
d) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6.He died ………cancer?
a) In
b) On
c) Of
d) From
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡ ഗാമ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലിസ്ബണിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1498
b) 1497
c) 1502
d) 1501
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രപ്രഭാ വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) തമിഴ്‌നാട്
b) ബീഹാർ
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-wpo-18

Choose the incorrectly spelt word.?
a) vaccation
b) accommodate
c) accumulate
d) recommend
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല?
a) ബൊക്കാറോ
b) ഭിലായ്
c) റൂർക്കേല
d) ജാംഷഡ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡കേരളത്തിലെ വനിതകൾ കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യം??
a) കുട്ടിച്ചാത്തൻ
b) ദേവക്കൂത്ത്‌
c) പൊട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ മണ്ഡപത്തും വാതിൽ ‘ ഇതിന് തുല്യമായ ഇന്നത്തെ ഭരണഘടകം??
a) സംസ്ഥാനം
b) താലൂക്ക്
c) വില്ലേജ്
d) ജില്ല
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് ഏത് കായലിന് കുറുകെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്

?
a) വേമ്പനാട് കായൽ
b) ശാസ്താംകോട്ട
c) കായംകുളം
d) അഷ്ടമുടിക്കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ആചാരങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തോട് ഞാൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു”

ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര്??
a) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
d) സി കേശവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാദാഭായ് നവറോജി നേതൃത്വത്തിൽ ഈസ്റ്റിന്ത്യാ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം?
a) 1856
b) 1876
c) 1866
d) 1896
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ]?
a) - ദീപക് സന്ധു
b) - വാജാഹത് ഹബീബുള്ള
c) - പരീത് പിള്ള
d) - പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പെയിനിലെ അൾട്ടാമിറ ഗുഹ ഏത് ശിലായുഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്??
a) നവീന ശിലായുഗം
b) മധ്യ ശിലായുഗം
c) പ്രാചീന ശിലായുഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക്സ് ചിഹ്നത്തിലെ അഞ്ചു വളയങ്ങളിൽ നീല വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

?
a) യൂറോപ്പ്
b) അമേരിക്ക
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) ഏഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റെന്റ്റ് ചികിത്സ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഹൃദയം
b) കണ്ണ്
c) ഗർഭാശയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is correct about ozone??
a) it is a red coloured gas
b) it is odourless
c) it is harmless in small concentrations
d) All of the above
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) കണ്ണൂർ
b) മലപ്പുറം
c) കോട്ടയം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടല എണ്ണ ഉത്പാദനത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
a) ഗുജറാത്ത്
b) ബീഹാർ
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) ഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ വന്നത്??
a) 1862
b) 1887
c) 1868
d) 1889
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലമാട്ടി അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കാവേരി
b) ഗോദാവരി
c) കൃഷ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപ്പിസ് ഇൻഡിക്ക എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമമാണ്?
a) ഒട്ടകപക്ഷി
b) തേനീച്ച
c) പട്ടുനൂൽപ്പുഴു
d) പശു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മിനിട്ടിൽ വ്യക്കയിൽ വച്ച് എത്ര ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് മൂത്രമായി മാറുന്നു ??
a) 126 m|
b) 3 ml
c) 127 mI
d) 1 ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് കോട്ട നിര്‍മ്മിച്ചതാര്

A) ടിപ്പുസുല്‍ത്താന്‍ B) ഹൈദരലി C) ശിവപ്പനായ്ക്കര്‍ D) ധര്‍മ്മരാജ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ രചിച്ച നോവൽ ഏത്?
a) ഫോർ ഹും ദ ബെൽ ടോൾസ്
b) മദർ
c) ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
100% സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്?
a) നെടുമുടി
b) ചെങ്ങന്നൂർ
c) കരിവെള്ളൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ദിവസം തിരിയുന്ന ഡിഗ്രി അളവ്??
a) 360°
b) 180°
c) 120°
d) 720°
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Poet?
a) Poet
b) Poetess
c) Poetress
d) A&b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
36 ആളുകള്‍ 25 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീര്‍ക്കുന്ന ജോലി 15 ആളുകള്‍ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീര്‍ക്കും??
a) 45
b) 18
c) 60
d) 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒപ്ടിക്കൽ ഫൈബർ ടെൿനോളജി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്?
a) പ്രകാശത്തിൻറെ പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം
b) ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്
c) ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമം
d) ബെർനോലീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
At the climax of the film,there was a ………… between the hero and the villain.?
a) duwel
b) duel
c) dwell
d) dual
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ പേര്??
a) Sansad project
b) Project 2022
c) Central vista project
d) Adarsh project
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൾഫ്യുറിരിക് ആസിഡ് തന്മാത്രയിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്??
a) 3
b) 4
c) 1
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
His conduct is extremely _____?
a) childlike
b) childishly
c) childish
d) children like
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Those who are in power (1)/ have to be sensitive of (2)/ the sufferings of the poor. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which year Adolf Hitler was appointed as Chancellor of Germany?

?
a) 1933
b) 1935
c) 1938
d) 1932
e) 1940
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജാറാം മോഹൻറോയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി?
a) രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
b) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
c) ദ്വാരകാനാഥ് ടാഗോർ
d) സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴ്ന്ന് വീശുന്ന കാറ്റിന് സമാന്തരമായി കാണുന്ന ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങളുടെ നിര അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ക്ലൗഡ് സ്ട്രീറ്റ്
b) എയർ പോക്കറ്റ്
c) ബ്രൗൺ ക്ലൗഡ്സ്
d) നാക്രിയാസ് മേഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്പാട്ടെ പട്ടിക്ക് മുമ്പോട്ട് വാല്?
a) ശവപ്പെട്ടി
b) ചിരവ
c) നഖം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനുവരി 26 ഇന്ത്യയോടൊപ്പം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം ആചരിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം??
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) ഫ്രാൻസ്
c) പാകിസ്ഥാൻ
d) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) ജലന്ധർ
b) അമ്യത്സർ
c) മുംബൈ
d) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10, +2, +3 മാതൃകയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ

?
a) ഡോ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ
b) ഡോ ഡി എസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ
c) ഡോ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I ‘found by chance’ an intersting picture in that magazine?
a) came up
b) came across
c) came over
d) came down
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീലലോക്കേരി പരീക്ഷണ പദ്ധതി ആരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ആയിരുന്നു?
a) ഗ്രാമീണജനതയുടെ
b) അഭയാർഥികളുടെ
c) വനിതകളുടെ
d) പട്ടികജാതിക്കാരുടെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഹനങ്ങളിലെ വൈപ്പർ ഇന്റെ ചലനം ഏതുതരം?
a) വർത്തുള ചലനം
b) കമ്പനം
c) ഭ്രമണം
d) ദോലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശൂരനാട് കലാപം നടന്ന വർഷം?
a) 1948
b) 1947
c) 1847
d) 1848
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is awarded Kerala Sahitya Academy Award for Best novel in 2019 ??
a) - Veerankutty
b) - V J James
c) - C V Balakrishnan
d) - Aymanam John
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
28.oxford യൂണിവേഴ്സിറ്റി യിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചത്??
a) A. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു
b) B. മന്നത്തു പത്മനാഭൻ
c) C. ടാഗോർ
d) D. കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കയുടെ വിജാഗിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത്??
a) സാംബിയ
b) സിംബാവെ
c) ഇക്ക്വറ്റോറിയൻ ഗിനിയ
d) കാമറൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊനഭംഗതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രിക കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 2
b) 1
c) 4
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When did the accident ………….??
a) Come in
b) Come off
c) Come up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പരമപ്രധാന ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നത്?
a) R A M
b) ഹാർഡ് ഡിസ്ക്
c) സി പി യു
d) മോണിറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ കോൺഗ്രസ് ഇതര ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്?
a) ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
b) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
c) ബി ഡി ജെട്ടി
d) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊക്കക്കോളയുടെ പുളി രുചിക്ക് കാരണം?
a) ഫോർമിക് ആസിഡ്
b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
c) ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്
d) അസറ്റിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഓസ്ട്രിയ
b) ബ്രിട്ടൻ
c) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധ ചരിതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് :?
a) ശൂദ്രകൻ
b) കനിഷ്കൻ
c) ഹരിസേനൻ
d) അശ്വഘോഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ 8-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം?
a) മാനവവിഭവശേഷി വികസനം
b) ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം
c) കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനം
d) സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഹാരി ഭാഷ പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
d) ജമ്മു കാശ്മീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിസിക്സിന്‍റെ പിതാവ് ??
a) ജോണ്‍ ഡാള്‍ട്ടണ്‍
b) ഏണസ്റ്റ് റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
c) ജെ ജെ തോംസണ്‍
d) റോബര്‍ട്ട് ബോയില്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം?
a) ഭാഗം 5
b) ഭാഗം 4 A
c) ഭാഗം 4
d) ഭാഗം 5A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ചുരങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 10
b) 20
c) 12
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഏത് വൈറസാണ്?
a) H1N1
b) H5N1
c) H1N5
d) H2N4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the first Indian woman president of Indian National Congress?

?
a) Indira Gandhi
b) Nellie Sengupta
c) Sarojini Naidu
d) Annie Besant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനങ്ങളുടെയും വന വിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ 1974 ആരംഭിച്ച ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം ആണ്?
a) ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം
b) ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം
c) ജെറും പ്രസ്ഥാനം
d) ബിഷ്ണോയ് പ്രസ്ഥാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ആതി ചിന്ത വഹിച്ചു സീത പോയ് സ്ഥിതി ചെയ്താളുടജാന്ത വാടിയിൽ” ഈ വരികൾ ഏതു കൃതിയിൽ നിന്ന്?
a) ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത
b) രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
c) രാമായണം ചമ്പു
d) വാത്മീകി രാമായണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം?
a) പാമ്പാടും ചോല
b) ആനമുടിച്ചോല
c) മതികെട്ടാൻ ചോല
d) പെരിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has said to me , ‘i have a camera ‘

(Excellence Academy)?
a) He has told me that he had a camera
b) He has said to me that i had a camera
c) He has said to me that he had a camera
d) He has told me that he has a camera
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fundamental duties are mentioned in which of the following part of Indian Constitution??
a) Part III
b) Part V
c) Part II
d) Part IV A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം ഏത് ഭരണാധികാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഇൽത്തുമിഷ്
b) അക്ബർ
c) ബാബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്ത്??
a) ഓർബിറ്റ്
b) ന്യൂക്ലിയസ്
c) ഷെൽ
d) ന്യൂട്രോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ എത്ര??
a) 42
b) 41
c) 43
d) 44
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്ത്യോദയ ദിവസ് ആചരിക്കുന്നത്?
a) സെപ്റ്റംബർ 26
b) സെപ്റ്റംബർ 24
c) സെപ്റ്റംബർ 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരേസമയം കണ്ണുകൾ വ്യത്യസ്ത ദിശയിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി?
a) മരത്തവള
b) മരയോന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ പൽപ്പു വിനെ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
a) റിട്ടി ലൂക്കോസ്
b) സരോജിനി നായിഡു
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫിഫയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയ രാജ്യം?
a) ബെൽജിയം
b) ബ്രസീൽ
c) ഫ്രാൻസ്
d) സ്പെയിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെയ്ദ് വംശം സ്ഥാപിച്ചത് :?
a) ബാൽബൻ
b) മുബാരക് ഷാ
c) അലാവുദീൻ ഷാ
d) കിസർഖാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി??
a) ചാൾസ് ഡയസ്
b) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
c) ഭാരതി ഉദയഭാനു
d) ആനി മസ്‌ക്രീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാഴത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നാസ ജൂണോ പേടകം വിക്ഷേപിച്ച വർഷം??
a) 2011 ഓഗസ്റ്റ് 5
b) 2010 ഓഗസ്റ്റ് 5
c) 2012 ഓഗസ്റ്റ് 5
d) 2011 ഓഗസ്റ്റ് 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളയപ്പത്തിന് ഇരുമ്പു ചട്ടി വെള്ളത്തിൽ ആര് കമഴ്ത്തിയിട്ടു താന്നു പോകില്ലീരുമ്പ് ചട്ടി കാണാം അതിലൊവെളുത്ത ചുട്ടി?
a) തവള
b) പരുന്ത്
c) ആമ
d) ഓന്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിഗ്നൈറ്റ് ഖനനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം?
a) നീലഗിരി
b) വെല്ലൂർ
c) നെയ്‌വേലി
d) അടയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Change into Active voice. We were kept waiting by her?
a) she keeps us waiting.
b) She is keeping us waiting
c) She kept us waiting
d) She had kept us waiting
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sly means?
a) cunning
b) cruel
c) creek
d) crazy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രശസ്ത നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് രഘു ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ആര്?
a) മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
b) എം മുകുന്ദൻ
c) കേശവദേവ്
d) ടി പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Impasse?
a) Argument
b) gossip
c) Saturn
d) deadlock
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷോളയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി??
a) ഭാരതപ്പുഴ
b) ചാലക്കുടിപ്പുഴ
c) തൂതപ്പുഴ
d) മുതിരപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘സതി’ നിരോധിച്ച വര്‍ഷം??
a) 1828
b) 1829
c) 1847
d) 1830
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സൈമൺ ബൊളിവറിന്റെ ജന്മ രാജ്യം?
a) ചിലി
b) വെനസ്വെല
c) ബൊളിവിയ
d) പെറു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷാനാമ രചിച്ച ഭാഷ

?
a) പേർഷ്യൻ
b) അറബിക്
c) തുർക്കിഷ്
d) ഉറുദു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാർത്ഥി - സമാസമേത്?

(Excellence Academy)?
a) ഉപമിതാ സമാസം
b) ദ്വന്ദ്വൻ
c) ബഹുവ്രീഹി
d) അവ്യയീഭാവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി ആരെക്കുറിച്ചുള്ള ബുക്ക് ആണ്?
a) വന്ദനാശിവ
b) ലിസി പ്രിയ
c) ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗ്
d) റേച്ചൽ കാഴ്സൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ പരാഗ വിതരണം നടത്തുന്ന ഒരു സസ്യം ഏത്?
a) ഇലവ്
b) മുരിങ്ങ
c) തേന്മാവ്
d) വെണ്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘Frequent’?
a) Rare
b) nusual
c) Few
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ ഡി-ലിറ്റ് പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി??
a) ഉള്ളൂര്‍
b) വള്ളത്തോള്‍
c) സി. പി. രാമസ്വാമി
d) കെ.ജെ. യേശുദാസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണമായി വരുന്ന പദം ഏത്?
a) പിടിത്തം
b) കള്ളം
c) മണ്ടത്തം
d) എണ്ണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെമ്പകരാമൻപിള്ള ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായ അന്തർ ദേശീയ സമിതി രൂപവത്കരിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്ത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മ്യാൻമാർ
b) ജപ്പാൻ
c) ജർമനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ വലയസൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായ ദിവസം?
a) 2019 ഡിസംബർ 26
b) 2019 ഡിസംബർ 22
c) 2019 ഡിസംബർ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യം ഏത്?
a) ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി
b) ഞാനേറ്റവും ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി
c) ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിങ്ങം 1 ആചരിക്കുന്നത്

?
a) കർഷകദിനം
b) വനിതാദിനം
c) രക്തസാക്ഷി ദിനം
d) നേവി ദിനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൃശ്യം എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ വിഗ്രഹാർത്ഥം?
a) ദർശിക്കുന്നക്രിയ
b) ദർശിക്കുന്ന ശീലം
c) ദർശിക്കുന്നവൻ
d) ദർശിക്കപ്പെടാവുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏതു വര്‍ഷമാണ്??
a) 1949
b) 1950
c) 1951
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധമത പ്രതിമകൾക്ക് പേരുകേട്ട ബാമിയാൻ പ്രതിമകൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ]?
a) - ശ്രീലങ്ക
b) - നേപ്പാൾ
c) - അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) - മാൻമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈറ്റ്കെയിൻ എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർ
b) നടക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ
c) അന്ധരായവർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയില്‍ ഭൂപരിഷ്കരണനിയമം കൂട്ടിചേര്‍ത്ത ഭേദഗതി:?
a) 1-ാം ദേഭഗതി
b) 7-ാം ഭേദഗതി
c) 26-ാം ദേഭഗതി
d) 42-ാം ദേഭഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Qn. No 213

ജലാശയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന ദ്രാവക കുമിളയുടെ വലുപ്പം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇതിനു കാരണമായ വാതക നിയമം ??
a) ജൂൾ നിയമം
b) ചാൾസ് നിയമം
c) ബോയിൽ നിയമം
d) അവഗാഡ്രോ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിന്റെ പിഎച്ച് മൂല്യം?
a) 7.4
b) 7.3
c) 72
d) 7.5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ നദി?
a) വിക്ടോറിയ
b) സയർ
c) ആമസോൺ
d) നൈൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒട്ടകപക്ഷിയുടെ അടയിരുപ്പുകാലം?
a) 14 ദിവസം
b) 21 ദിവസം
c) 42 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം?
a) യൂറോപ്പ
b) ടൈറ്റൻ
c) ശുക്രൻ
d) ചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International Everest Day is observed on?
a) June 2
b) May 29
c) June 1
d) May 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ നെല്ലറ?
a) നാഞ്ചിനാട്
b) കുട്ടനാട്
c) നെല്ലിയാമ്പതി
d) ഓട നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം??
a) ആന്റമാൻ നിക്കോബാർ
b) ജമ്മു കാശ്മീർ
c) ലഡാക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിരോഷിമയിൽ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് വർഷിച്ച വർഷം?
a) 1946 ആഗസ്റ്റ് 6
b) 1945 ആഗസ്റ്റ് 6
c) 1945 ആഗസ്റ്റ് 9
d) 1947 ആഗസ്റ്റ് 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Paper currency first started in India in?
a) 1601
b) 1861
c) 1542
d) 1880
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let us play _____ chess?
a) no article
b) a
c) an
d) the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം?
a) - 315
b) - 326
c) - 330
d) - 325
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Culprit എന്ന വാക്കിന്‍റെ ശരിയായ അര്‍ത്ഥം?
a) കുറ്റവാളി
b) മാപ്പുസാക്ഷി
c) തടസ്സം
d) ഗര്‍ത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Black leg എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയെന്ത്?
a) കരിങ്കാലി
b) കറുത്ത കാൽ
c) കപട പാദം
d) കരിഞ്ചന്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിൽ

?
a) തീഹാർ ജയിൽ
b) കണ്ണൂർ ജയിൽ
c) പൂജപ്പുര ജയിൽ
d) ലാഹോർ ജയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
⚽️ 2019-20 ഐ-ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ജേതാക്കൾ..??
a) (A) ഗോകുലം എഫ്.സി
b) (C) മോഹൻ ബഗാൻ എഫ്.സി
c) (B) ഈസ്റ്റ്‌ ബംഗാൾ എഫ്.സി
d) (D) പഞ്ചാബ് എഫ്.സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
KPSC?
a) ✌️
b) 😷
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്?
a) ജെയിംസ് വിൽ‌സൺ
b) ആർ. കെ. ഷൺമുഖംചെട്ടി
c) സി. ഡി. ദേശ്മുഖ്
d) ഡോ. ജോൺ മത്തായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരാശരി സാമ്പത്തിക വളർച്ച നേടിയ പദ്ധതി??
a) 9 ആം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
b) 8 ആം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
c) 11 ആം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏക ഭരത ക്ഷേത്രം?
a) കൂടൽമാണിക്യം
b) ഗുരുവായൂർ
c) തൃപ്രയാർ
d) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാകിസ്ഥാൻ സിനിമ വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രം? ]?
a) - റാവൽപിണ്ടി
b) - കറാച്ചി
c) - ലാഹോർ
d) - ഇസ്ലാമാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🔔 ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ഒപ്പ് വച്ച ഗവർണ്ണർ ജനറൽ?
a) വാറൻ ഹാസ്റ്റിംഗ്സ്
b) മേയോ പ്രഭു
c) റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി
d) കോൺവാലിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ 42 ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ നിന്നും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്ലേക്ക് മാറ്റിയ വിഷയങ്ങൾ??
a) വിദ്യാഭ്യാസം
b) വനം
c) വന്യജീവി സംരക്ഷണം
d) അളവുതൂക്കങ്ങൾ
e) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ നൽകിയ “സർ”പദവി ടാഗോർ ഉപേക്ഷിച്ചത്?
a) ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല
b) ചൗരി ചൗരാ സംഭവം
c) റൗലത്ത് നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഫ്സ്പ കരിനിയമത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ

?
a) മേധാപട്കർ
b) ഇറോം ഷാനു ശർമിള
c) ആങ്‌സാൻ സൂചി
d) സുഗതകുമാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏത് പദമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടാത്തത്?
a) ക്യാബിനറ്റ്
b) ബജറ്റ്
c) അറ്റോർണി ജനറൽ
d) കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1953 ഇൽ നിലവിൽ വന്ന ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിൻറെ തലസ്ഥാനം?
a) വിജയവാഡ
b) കർണൂൽ
c) വേ ങ്ങി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാല ആസ്ഥാനം?
a) മാട്ടുപ്പെട്ടി
b) പൂക്കോട്
c) മണ്ണുത്തി
d) വെള്ളായണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഥ്പ ജാക്രി ജലവൈദ്യുത നിലയം ഏത് നദിയിലാണ്?
a) സത്‌ലജ്
b) ചിനാബ്
c) ഝലം
d) ബിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കളിമണ്‍ വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്ഥലം??
a) ചിതറ
b) ചാവറ
c) കുണ്ടറ
d) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
___ the rain stopped, the play had to be suspended.?
a) while
b) until
c) when
d) as
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊർജ്ജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്??
a) ആംപിയർ
b) വാട്ട്
c) ജൂൾ
d) മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4- കാൻഹാ കടുവ സങ്കേതം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) പശ്ചിമബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം?
a) 1935 ഏപ്രിൽ 1
b) 1950 ജനുവരി 1
c) 1949 ജനുവരി 1
d) 1948 ജനുവരി 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Theme of world pulses day?
a) Plant protein for sustainable future
b) Pulses for all
c) No theme
d) Take pulses make your body healthy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of ‘barbarian’ is __
__

?
a) civilized
b) unclutured
c) foreigner
d) fool
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മയുടെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത്?
a) ജനിത്രി
b) ജനയിത്രി
c) ജനയിതാവ്
d) ജനനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരവാസക്കാർക്ക് ഭൂമിയുടെ അവകാശവും ഗവൺമെൻ്റ് സർവ്വീസുകളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്ന വകുപ്പ്?
a) 35 A
b) ആർട്ടിക്കിൾ 370
c) 45
d) 51 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം ഏത്

A) കാണ്ട്ല B) മുംബൈ C) ചെന്നൈ D) കൊച്ചി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രായത്തിൽ നൊബേൽ നേടിയ വ്യക്തി??
a) അബി അഹമ്മദ് അലി
b) അഭിജിത്ത് ബാനർജി
c) ജോൺ ബി. ഗുഡ്ഇനഫ്
d) ജെയിംസ് പീബിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക് നായക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാര്

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ?
a) ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
b) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
c) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
d) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യവസായങ്ങളില്ലാത്തെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) മണിപ്പൂർ
b) നാഗാലാന്റ്
c) മേഘാലയ
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which country was ranked first globally on breastfeeding rate, according to a new survey conducted by the World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi)? A.Sri lanka B.India C.United States D.Japan ?
a) D
b) B
c) A
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has decided to —-his visit to Chennai. (LDC)?
a) put aside
b) put forward
c) put back
d) put off
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗര താപനവും ഭൗമവികിരണവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനം അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഹോട്ട് ബജറ്റ്
b) സൗര വാതം
c) സൗര സ്ഥിരം
d) ഹീറ്റ് ബജറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം??
a) ലയണൽ മെസ്സി
b) ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ
c) ഡേവിഡ് ബെക്കാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏഴാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിൽ പെടാത്തത് ഏത്??
a) രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൊതു ഹൈക്കോടതി എന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി
b) ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗവർണർ എന്ന സംവിധാനം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
c) ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനസംഘടനം, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ രൂപീകരണം
d) സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അതിർത്തി മാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ സമ്മതം വേണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂരിക്ക് എത്രാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്‌കാരം ആണ് കിട്ടിയത്?
a) - 54
b) - 55
c) - 66
d) - 56
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️പക്ഷി??
a) പക്ഷിണി
b) പക്ഷി
c) പക്ഷിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
👉 കേരളത്തിലെ മാതൃക മത്സ്യ ബന്ധന ഗ്രാമം 👉 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രാമം?
a) കൊച്ചി
b) മട്ടാഞ്ചേരി
c) കുമ്പളങ്ങി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It’s fine ………………….?
a) doesnt’t he?
b) is it?
c) hasn’t he
d) isn’t it?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുവത്കരണ നിരോധന വര്‍ഷം ??
a) 2008
b) 2005
c) 2006
d) 2004
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കീഴ്കോടതി അതിന്റെ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുകയോ സ്വാഭാവിക നീതി നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രാഥമികമായി ത‌ടയുന്നതിനുള്ള റിട്ട്??
a) പ്രൊഹിബിഷൻ
b) മൻഡാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെയും ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറുകളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിനു ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

(Subi)?
a) Up
b) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിന്റെ ദിശയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ബലം?
a) ഘർഷണബലം
b) കോറിയോലിസ് ബലം
c) ആവേഗ ബലം
d) ശ്യാനബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴുത്തും തലയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സന്ധ്യ?
a) പിവറ്റ് സന്ധി
b) ഗോളര സന്ധി
c) വിജാഗിരി സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Rama and Krishna are brothers’. In this sentence ‘and’ is :

?
a) Pronoun
b) Adjective
c) Conjunction
d) Interjection
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ നൈൽ :?
a) ഭാരതപ്പുഴ
b) പെരിയാർ
c) പമ്പ
d) ചാലിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിലാദിത്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഷ്യ ഭൂതി രാജാവ്?
a) ബാണഭട്ടൻ
b) ശശാങ്കൻ
c) പുലികേശി 2
d) ഹർഷവർദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An article is wrongly used here, identify??
a) An Atheist
b) The Ganges
c) A flower
d) A furniture
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൽബൻ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് തടാകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) വുളർ തടാകം
b) ദാൽ തടാകം
c) ചിൽക്ക തടാകം
d) കൊല്ലേരു തടാകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പര്യായ പദം എന്ത്- മഞ്ഞ്?
a) ഹിമജ
b) ഹിമജം
c) ഹിമകരം
d) നീഹാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NOTA നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം :?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ഫിലിപ്പൈൻസ്
c) ബ്രിട്ടൺ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കന്‍വാര്‍ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെ യ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ??
a) ബീഹാര്‍
b) ഹരിയാന
c) കര്‍ണ്ണാടക
d) രാജസ്ഥാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്മാത്ര തദ്ധിതം ഏത്?
a) കുടിയൻ
b) മധുരിമ
c) കൊതിയൻ
d) വലയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) B
b) D
c) A
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She is anxious ____ reunite with his family.?
a) For
b) About
c) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Treaty of Yandabu was signed after which among the following??
a) Third Anglo Afghan war
b) Anglo-Bhutanese War
c) Second Anglo-Burmese War
d) First Anglo-Burmese War
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം എന്ന് ??
a) - 1963
b) - 1983
c) - 1993
d) - 1996
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത്??
a) 2005 ജനുവരി 26
b) 2002 ജനുവരി 26
c) 2004 ജനുവരി 26
d) 2000 ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത ഏത്??
a) അഫ്ഗാൻ ചുരം
b) ഖൈബർ ചുരം
c) പാൽചുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7000 രൂപയ്ക്ക് 5% നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ പലിശയെന്തു?
a) 700
b) 750
c) 650
d) 600
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018-ൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളി??
a) ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി
b) ഡോ.ഫിലിപ്പോസ് മാർക്രിസോസ്റ്റം
c) ഇളയരാജ
d) പി.പരമേശ്വരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളപാണിനി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
a) വെൺമണി മോഹൻ നമ്പൂതിരി
b) രാജാ രവിവർമ്മ
c) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
d) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യങ്ങളും ഉല്പാദനവും തന്നിരിക്കുന്നു തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) ചോളം ഇന്ത്യ
b) റബ്ബർ തായ്‌ലൻഡ്
c) സോയാബീൻ യു എസ് എ
d) കുരുമുളക് വിയറ്റ്നാം
e) മുളക് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A greate number of people_____come to visit the exhibition.?
a) Has
b) Were
c) Have
d) Was
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ചിത്രകാരൻ ??
a) Raja Ravi varma
b) Nandalal Bose
c) S Shankar
d) Abindranath Tagore
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം

?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) പത്ര ധർമം
c) ദീപിക
d) വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കി വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക തലയോട് : തലച്ചോറ്::: __: ഹൃദയം?
a) ധമനി
b) വാരിയെല്ല്
c) മജ്ജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റയാൻ ആര്?
a) വെണ്ടയ്ക്ക
b) പേരക്ക
c) തക്കാളി
d) പാവക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഗവണ്മെന്റ് മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികത്സക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്??
a) അക്ഷയ
b) ആരോഗ്യ കിരൺ
c) സുഹൃദം
d) കാരുണ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപ്ഹീലൻ ഡേ?
a) ജൂൺ 22
b) സെപ്റ്റംബർ 23
c) ജനുവരി 3
d) ജൂലൈ 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Who passed away on the previous day of India becoming a republic??
  a) chattambi swami
  b) Ayyankali
  c) Dr palpu
  d) Poykayil Yohannan
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വനവിസ്തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം

?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
c) ഒഡീഷ
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂണിയന്‍ ലിസ്റ്റിന്‍റെ അധികാര പരിധിയില്‍ പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഏതാണ്?

A) വാര്‍ത്താവിനിമയം B) ക്രമസമാധാനം C) വിദ്യുച്ഛക്തി D) ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗീതാരഹസ്യം എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

?
a) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
b) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
c) ദാദാഭായ് നവറോജി
d) ബാലഗംഗാധര തിലക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Charles Goodyear is known for which of the following ??
a) Experiments on Rubber Plants
b) Vulcanization of Rubber
c) Invention of Radial Tyres
d) Invention of Artificial Rubber
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധ്യപ്രദേശിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം നടപ്പാക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) കേരളം
b) ഒഡീഷ
c) ബീഹാർ
d) തെലുങ്കാന
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National science day?
a) feb 4
b) feb 28
c) feb 14
d) feb 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ശ്രീരംഗപട്ടണം
b) കൊല്ലൂർ
c) ധർമസ്ഥലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മൂലകങ്ങളെ വര്‍ഗീകരിച്ചതാര്?(Talent Academy)?
a) മെന്‍ഡലിയേഫ്
b) ലാവോസിയെ
c) ലോതര്‍ മേയര്‍
d) മോസ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ മികച്ച നടിക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയത്?
a) മഞ്ജു വാരിയർ
b) നസ്രിയ
c) നിമിഷ സജയൻ
d) പാർവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കച്ച കെട്ടുക?
a) മോടി പിടിപ്പിക്കുക
b) തയ്യാറാവുക
c) ഉടുത്തൊരുങ്ങുക
d) അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 നവംബറിൽ നടക്കുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രധാന എതിരാളി ആകുന്നത് ആര്?
a) ജോ ബൈഡൻ
b) സ്കോട്ട് മോറിസൺ
c) ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക പേപ്പർമിൽ സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ്?
a) സെറംപൂർ
b) ഋഷികേശ്
c) ബീഹാർ
d) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎀 പൈ ദിനം…??
a) (D) ഫെബ്രുവരി 18
b) (B) മാർച്ച്‌ 15
c) (A) മാർച്ച്‌ 14
d) (D) ഏപ്രിൽ 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർ പാർക്കിംഗ് ആരംഭിച്ച വിമാന താവളം

(Subi)?
a) കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളം
b) ചെന്നൈ വിമാനത്താവളം
c) മുംബൈ വിമാനത്താവളം
d) ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ജോതിറാവു ഫുലെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) - മിതൽ റാവു കൃഷ്ണ ജി
b) - മുനീർ വില്യംസ്
c) - ധനഞ്ജയ് കീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CONGENITAL?
a) Inbred
b) Cripple
c) Banish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് പാസാക്കുന്നതിന് കാരണമായ കിസാൻ മസ്ദൂർ ശക്തി സംഘതൻ എന്ന സംഘടനക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്?
a) ദീപക് സന്ധു
b) അരുണ റോയി
c) അരുൺ ആനന്ദ് ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൈറോക്സിന്റെ തുടർച്ചയായ അമിത ഉൽപാദനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?
a) ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം
b) ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യം വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റ് ആണ് ‘ലോങ്ങ് മാർച്ച് 5B’(Long March-5B) ??
a) ഇറാൻ
b) അമേരിക്ക
c) റഷ്യ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട്?
a) 52
b) 98
c) 59
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്, ലെൻസ്, പ്രിസങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്??
a) പൈറക്സ് ഗ്ലാസ്
b) ഫ്ലിന്റ് ഗ്ലാസ്
c) ക്രൂക്സ് ഗ്ലാസ്
d) സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലാക്ക് ലൈവ് മാറ്റർ’ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന രാജ്യം??
a) അമേരിക്ക
b) ഇന്ത്യ
c) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്(CNG ) യിലെ പ്രധാന ഘടകം?
a) മീഥെയ്ൻ
b) ബ്യുട്ടയ്ൻ
c) പ്രൊപെയിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
99 % ത്തിൽ അധികം ശുദ്ധമായ എതനോൾ

?
a) അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ
b) യീസ്റ്റ്
c) മൊളാസസ്
d) പവർ ആൽക്കഹോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസൃതമായി ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യവും രോഗവും പട്ടിണിയും അതിജീവിക്കുന്നത് മത്സരം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്

?
a) ഹരോൾഡ് യൂറോ
b) ചാൾസ് ഡാർവിൻ
c) റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ്
d) സ്റ്റാൻലി മില്ലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം

?
a) ഈതെയ്ൻ
b) പ്രൊപ്പൈൻ
c) ബ്യൂട്ടൈൻ
d) മീഥെയ്ൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായകനായി റെക്കോഡിട്ട ഇന്ത്യൻ സിനിമാ നടൻ?
a) A)അമിതാഭ്ബച്ചൻ
b) B)മമ്മൂട്ടി
c) C)പ്രേംനസീർ
d) D)ഷാറൂഖ് ഖാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1956
b) 1936
c) 1946
d) 1926
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ മുമ്പാകെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്?
a) സി രാജഗോപാലാചാരി
b) ഡോ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
c) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ്ജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം??
a) ജർമനി
b) മൊറോക്കോ
c) പാകിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുത ഹീറ്ററിലെ കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതു വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാണ്?
a) ടങ്സ്റ്റൺ
b) കോപ്പർ
c) നിക്രോം
d) അലൂമിനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ “ലെ മിസേറാബ്ലെ ” പാവങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആര് (Subi)?
a) കെ പി നാരായണ പിഷാരടി
b) നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ
c) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
d) ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 കാശ്മീർ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ മലയാളി??
a) ടി എസ് തിരുമൂർത്തി
b) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്‌
c) വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് റിസർവ് വനത്തിൽ ഭാഗമാണ്??
a) റാന്നി
b) അഗസ്ത്യവനം
c) കുളത്തുപ്പുഴ
d) കോന്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി Mid-day Meal റേഷൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
c) ഒഡീഷ
d) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടൈറ്റാനിയ ഏതു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ആണ്

(Subi)?
a) വ്യാഴം
b) ശനി
c) നെപ്ട്യൂൺ
d) യുറാനസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ വൈഫൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
a) ചെങ്കൽ
b) വാഴത്തോപ്പ്
c) പള്ളിക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym: Drudgery?
a) entertainment, fun, pastime
b) labour, toil, grind
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തൃതിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) മിസോറാം
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) ഉത്തർ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത്സ്യം വളർത്തലിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം??
a) China
b) India
c) Taiwan
d) Japan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നദീതീരത്താണ് കോഴിക്കോട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) പെരിയാര്‍
b) പാമ്പാര്‍
c) കല്ലായിപ്പുഴ
d) വളപ്പട്ടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
which is not correctly matched?
a) Dogs ; bark
b) Elephant; trumpets
c) Frogs;croak
d) Horse; brays
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🤔 കോവിഡ് 19 - ലോക്ക് ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി?
a) പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ യോജന
b) ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാന്‍
c) ആത്മ നിർമ്മാൺ അഭിയാൻ
d) പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Drivers must conform ___traffic rules to avoid accidents?
a) To
b) For
c) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുദിനം സമാസം ഏത്??
a) മധ്യമപദലോപി
b) അവ്യയീഭാവൻ
c) ബഹുവ്രീഹി
d) തൽപുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാലൻ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഫുട്ബോളർ??
a) അഡ ഹെഗർബെർഗ്
b) ക്രിസ്റ്റീന റൊസാരിയോ
c) മാർത്ത
d) അബി വാംമ്പക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരളത്തിൽ എത്രപേരാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്?

[PSC RANK MASTERS]?
a) 4
b) 3
c) 5
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
186.A regional variety of a language?
a) Bilingual
b) Linguist
c) Dialect
d) Polyglot
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. “Cows are eating grass” is the active voice of :?
  a) grass is been eating by cows.
  b) grass was being eaten by cows.
  c) grass was been eating by cows.
  d) grass is being eaten by cows.
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Recently, Supreme Court of India has asked the centre to
  consider deployment of which force to guard various courts of
  India? ?
  a) Central Reserve Police Force (CRPF)
  b) Indian Army
  c) National Security Guard (NSG)
  d) Central Industrial Security Force (CISF)
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കൂനൻകുരിശു സത്യം നടന്ന അതി പുരാതനമായ ആ കുരിശ് ഏത് സ്ഥലത്താണ്??
  a) മട്ടാഞ്ചേരി
  b) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
  c) അങ്കമാലി ആലി
  d) ഇവയൊന്നുമല്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന പദം എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം?
  a) ശാസ്ത്രം + അജ്ഞൻ
  b) ശാസ്ത്ര +അജ്ഞൻ
  c) ശാസ്ത്ര +ജ്ഞൻ
  d) ശാസ്ത്രം + ജ്ഞൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പൂർണ്ണസ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ച 1929 ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റ്റ്‌ അധ്യക്ഷൻ??
  a) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
  b) സി ആർ ദാസ്
  c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
  d) മോത്തിലാൽ നെഹ്റു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പര്യായപദം എഴുതുക: ക്ഷമ?
  a) ക്ഷാന്തി
  b) വറുതി
  c) ബകം
  d) ദേകം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദേശീയ പട്ടിക ജാതി -വർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
  a) 1993
  b) 1990
  c) 1992
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും നീണ്ട കാലം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ച വനിത എന്ന റെക്കോഡോടെ നാസയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രിക ക്രിസ്റ്റീന കൗക്ക് ഫെബ്രുവരി 6-ന് ഭൂമിയില്‍ തിരിച്ചെത്തി. എത്ര ദിവസമാണ് ഇവര്‍ ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങിയത്??
  a) 288
  b) 268
  c) 328
  d) 348
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളാ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗ്ഗമായ നികുതി ??
  a) എക്സൈസ് നികുതി
  b) വാഹന നികുതി
  c) വിൽപ്പന നികുതി
  d) തൊഴിൽ നികുതി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ദിനം??
  a) മെയ് 7
  b) മെയ് 6
  c) മെയ് 5
  d) മെയ് 8
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Monkeys live ………. trees?
  a) on
  b) in
  c) upon
  d) by
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭൂനികുതി ആരംഭിച്ച ആദ്യ സുൽത്താൻ :?
  a) അലാവുദീൻ ഖിൽജി
  b) കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
  c) ഗിയാസുദീൻ ബാൽബൻ
  d) ഇൽത്തുമിഷ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Recollect??
  a) Call out
  b) Call in
  c) Call up
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആമാശയത്തിലെ തുടർച്ചയായി പക്വാശയം ത്തിലേക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗ്രന്ഥി?
  a) പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ്
  b) പാൻക്രിയാസ്
  c) തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്
  d) പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Synonym of hate?
  a) Benumb
  b) Bestow
  c) Bequeath
  d) Abhor
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  9) മനുഷ്യൻ- എതിർലിംഗം ഏത്?
  a) A) മനുഷ്യ
  b) B) മനുഷ്വീ
  c) C) മനുഷ്വി
  d) D) മനുഷ്യീ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  I Look forward ———from you,?
  a) for hearing
  b) for hear
  c) to hearing
  d) by hearing
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പൂനെ സാർവജനിക സഭ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി??
  a) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
  b) ആനി ബസന്റ്
  c) മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ
  d) ദാദാഭായ്‌ നവറോജി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കൗടില്യന്റെ സപ്താംഗ സിദ്ധതത്തിൽ ത്തിൽ ഖജനാവ് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം?
  a) ദുർഗ്ഗം
  b) ദണ്ഡം
  c) കോശം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മരുവത്കരണ നിരോധന വര്‍ഷം ??
  a) 2006
  b) 2005
  c) 2008
  d) 2004
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നിയമത്തിനു മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു?
  a) ആർട്ടിക്കിൾ 14
  b) ആർട്ടിക്കിൾ 16
  c) ആർട്ടിക്കിൾ 13
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  At which among the following places, Indian National Congress adopted the resolution of ‘Poorna Swaraj’??
  a) Calcutta
  b) Lahore
  c) Delhi
  d) Karachi
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആസിയാൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
  a) 1985
  b) 1961
  c) 1967
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ സമ്മേളനത്തിൽ സൈനിക തലവനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി?
  a) ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ
  b) തോമസ് പെയിൻ
  c) ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ
  d) തോമസ് ജെഫേഴ്‌സൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ ഗവർണ്ണർ? (PSC Rankmaster)?
  a) ശാരദ മുഖർജി
  b) സരോജിനി നായിഡു
  c) സുചേതാ കൃപലാനി
  d) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്‌
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനുഷ്യശരീരത്തിലെ കാലിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം?
  a) 80
  b) 50
  c) 70
  d) 60
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരുനെല്ലി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക്?
  a) ലക്കിടി
  b) വട്ടവട
  c) സുൽത്താൻബത്തേരി
  d) മാനന്തവാടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബാലൻ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം 2019 നേടിയത്?
  a) റൊണാൾഡോ
  b) മെസ്സി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഉഷ്ണമേഖലയുടെ തെക്കേ അതിര്?
  a) ദക്ഷിണ ദ്രുവം
  b) ഉത്തരായന രേഖ
  c) ആർട്ടിക് വൃത്തം
  d) ദക്ഷിണായനരേഖ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 2. 3 തവണ INC പ്രസിഡണ്ടായ വ്യക്തി- ദാദാബായി നവറോജി 2.INC പ്രസിഡണ്ടായ ആദ്യ അഹിന്ദു- അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് 3. 2 പ്രാവശ്യം INC പ്രസിഡണ്ടായ ആദ്യ വിദേശി -വില്യം…?
  a) 1, 2, 3
  b) 1, 2
  c) 1, 3
  d) 2, 3
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലാദ്യമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രമുപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സ്ഥലം??
  a) തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ്‌
  b) കാസർഗോഡ്
  c) നോർത്ത് പറവൂർ
  d) ആറ്റിങ്ങൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ബെർനാമ??
  a) സിംഗപ്പൂർ
  b) ഇന്തോനേഷ്യ
  c) ദക്ഷിണ കൊറിയ
  d) മലേഷ്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ അപ്പകോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം?
  a) ഹരിയാന
  b) മധ്യപ്രദേശ്
  c) ആസാം
  d) പഞ്ചാബ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്വന്തമായി ദേശീയ ഗാനം ഇല്ലാത്ത രാജ്യം??
  a) ഗ്രീസ്
  b) തായ്‌ലൻഡ്
  c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  d) സൈപ്രസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രകാശസംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ചെടികൾ പുറത്ത് വിടുന്ന ഓക്സിജൻ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
  a) ജലം
  b) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
  c) ഹരിതകം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക?
  a) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
  b) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
  c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The passive form of “ he issued orders” is?
  a) The orders were issued by him
  b) The orders was already issued by him
  c) He has issued the orders
  d) He have been issued the orders
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ആകെ അറിയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നതാണ് “ ആരുടെ ഉദ്ധരണി ആണ്?
  a) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
  b) റൂസോ
  c) പ്ലാറ്റോ
  d) സോക്രട്ടീസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാൻ പ്രതിപതന തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചുരുങ്ങിയ അകലം

?
a) 17m ൽ കുറവ്
b) എത്ര അകലത്തിലും
c) 17m ൽ കൂടുതൽ
d) 34m
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Oganesson?
a) 117
b) 118
c) 116
d) 115
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ ശില്‍പ്പിയായി അറിയപ്പെടുന്നതാര് :?
a) ഡോ.കെ.എന്‍.രാജ്
b) ഡോ.എം.എസ്.സ്വാമിനാഥന്‍
c) പി.സി.മഹലനോബിസ്
d) ഡോ.എം.വിശ്വേശ്വരയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണ്ണർ??
a) അരുണ ആസിഫ് അലി
b) ഷീല കൗൾ
c) വിജയലക്ഷ്‍മി പണ്ഡിറ്റ്
d) സരോജിനി നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാവ്യോപകരണം?
a) കാവ്യയേ+ഉപകരണം
b) കാവ്യം+ഉപകരണം
c) കാവ്യോ+ഉപകരണം
d) കാവ്യ+ഉപകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോപിനാഥ് ബര്‍ദോളി എയര്‍പോര്‍ട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ഗുവാഹത്തി
b) ഗാന്ധിനഗര്‍
c) അഹമ്മദാബാദ്
d) വാരണാസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക