ബാലൻ ഡി ഓർ പുരസ്കാരം 2019 നേടിയത്?
a) റൊണാൾഡോ
b) മെസ്സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം?
a) തീ+കനൽ =തീക്കനൽ
b) കടൽ+കാറ്റ് =കടൽകാറ്റ്
c) പോ+ഉന്നു=പോവുന്നു
d) അല്ല+എന്ന് =അല്ലെന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Phrasal verb Get through means:?
a) Stop
b) Reach
c) Fail
d) Pass
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ

?
a) എം വിജയകുമാർ
b) പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ
c) വി ശശി
d) ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ശിലകളാണ്?
a) മാഗ്മ
b) ലാവ
c) ഇവ രണ്ടും
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന നിറം??
a) വയലറ്റ്
b) ചുവപ്പ്
c) കറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പ്രസ്താവന?

A.സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് 2005 Dec 19 നാണ് B.ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം C.മുഖ്യകമ്മീഷണറെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറുമാണ് D.വിവരാവകാശകമ്മീഷന്റെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്: കേന്ദ…?
a) A, B, C എന്നിവ ശരിയാണ്
b) എല്ലാം ശരിയാണ്
c) A, B, D എന്നിവ ശരിയാണ്
d) A, C, D എന്നിവ ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the king during the french revolution??
a) Napoleon
b) Louis XV
c) Louis XVI
d) Charles IX
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Express 30 paise as the percentage of 6.?
a) 6%
b) 4%
c) 7%
d) 5%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം?
a) പൊന്നാനി
b) പുതിയാപ്പ
c) താനൂർ
d) അഴീക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വന്ദ്യവയോധികൻ?
a) സി കേശവമേനോൻ
b) ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ
c) വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവദർശനം എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

‘plant health clinic ‘ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം?
a) ഗുരു
b) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
c) കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
d) കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപമുളളത്ഏത്? ജില്ലയിലാണ്?
a) തൃശ്ശൂർ
b) കൊല്ലം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ 100% പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?
a) നിലമ്പൂർ
b) തിരൂർ
c) പൊന്നാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Czar?
a) Czarine
b) Czress
c) Czarina
d) Cliche
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം അല്ലാത്തത്?
a) PSC
b) ഇലെക്ഷൻ കമ്മിഷൻ
c) ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ
d) വിവരാകാശ കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാതിരി ഏത് പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധി നേടിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
b) ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ
c) ആനന്ദതീർത്ഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അംബികാ സുതൻ മങ്ങാടിന്റെ ‘ എൻമകജെ’ എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആണ്?
a) നീലകണ്ഠൻ
b) പരമേശ്വരൻ
c) ശ്രീകൃഷ്ണൻ
d) ശ്രീരാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ്?
a) 330
b) 338A
c) 342
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം അക്കാദമി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ്??
a) വിയ്യൂർ
b) തേനി
c) ശാസ്താംപാറ
d) അഗസ്ത്യാർകൂടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കക്കാരായ ആദ്യത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
a) ജാവിയർ പെരസ് ഡിക്വയർ
b) ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഘാലി
c) കോഫി അന്നൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞ + മുത്ത് =മഞ്ഞമുത്ത് ഇവിടെ മ ഇരട്ടികാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
a) മഞ്ഞ കേവല ധാതു ആയതുകൊണ്ട്
b) മഞ്ഞ വിശേഷണമയത് കൊണ്ട്
c) ഞ്ഞ ശിഥിലാക്ഷരം ആയതു കൊണ്ട്
d) മ ശിഥിലാക്ഷരം ആയതു കൊണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1928 നെഹ്റു അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം?
a) മാങ്ങാട്
b) പയ്യന്നൂർ
c) കെരുവള്ളൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘സ്വരാജ്’ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതാര്?

A) ബാലഗംഗാധര തിലക് B) ഗാന്ധിജി C) ഗോഖലെ D) ദാദാഭായ് നവറോജി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5×5÷5×5=?
a) 6
b) 1
c) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) കാര്യവട്ടം
b) പൂണെ
c) ഗ്വാളിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത്??
a) പുതുമ
b) ബാല്യം
c) കള്ളത്തരം
d) സമർത്ഥം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Id est?
a) Tenderly
b) Except
c) deadlock
d) that is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കൊച്ചി രാജവംശം
b) സാമൂതിരി രാജവംശം
c) തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-ൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് ആര്??
a) സി.രാധാകൃഷ്ണൻ
b) വി.ജെ. ജയിംസ്
c) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
d) ബി.മുരളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം??
a) കാശ്മീർ
b) ഡൽഹി
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) ചണ്ടീഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ മാനവസേവയാണ് ഈശ്വരസേവ””- ആരുടെ പ്രസ്താവന?
a) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ
b) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
c) സിസ്റ്റർ നിവേദിത
d) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം

?
a) 1993
b) 1992
c) 1996
d) 1994
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സുപ്രീം കോടതി കൊൽക്കത്ത സ്ഥാപിച്ചത്??
a) കാനിംഗ്
b) മൗണ്ട് ബാറ്റൻ
c) ഡൽഹൗസി
d) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ നിയുക്ത ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ്?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) തെലുങ്കാന
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരി?
a) അക്ബർ
b) ബാബർ
c) ഷാജഹാൻ
d) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് ഭാഗമാണ് ദുവാ ലയർ?
a) മൂക്
b) ചെവി
c) കണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യത്യസ്ത ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഏക കോശ ജീവികൾ?
a) മൊനീറ
b) പ്ലാന്റെ
c) പ്രോട്ടിസ്റ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സ്വാഭാവിക തുറമുഖം??
a) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
b) ആലപ്പുഴ
c) കൊച്ചി
d) വിഴിഞ്ഞം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വിദ്രോഹി’ എന്ന തൂലികാ നാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ?

A) ഭഗത് സിംഗ് B) സുഖ്ദേവ് C) രാജാറാം മോഹന്‍ റോയി D) ദാദാഭായി നവറോജി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആളെ കണ്ടെത്തുക?
a) കേരള
b) കർണാടക
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) പോണ്ടിച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദിത്വ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം??
a) ശരത്ചന്ദ്രൻ
b) കണ്ണീർ
c) പെണ്ണാന
d) വട്ടപ്പലക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A military establishment for the ammunition of war materials?
a) Aviary
b) Hanger
c) Aerodromes
d) Arsenal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോളും പെട്രോളും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ്

?
a) റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്
b) വാഷ്
c) പവർ ആൽക്കഹോൾ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവല്‍ക്കത്തിലേറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഹാലൊജന്‍ ? (Talent Academy)?
a) ഫ്ളൂറിന്‍
b) ബ്രോമിന്‍
c) അയഡിന്‍
d) അസറ്റാറ്റിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഏക കോൺഗ്രസ് വാർഷിക സമ്മേളനം:?
a) ബെൽഗാം 1924
b) ലാഹോർ 1929
c) ലക്നൗ 1916
d) സൂറത്ത് 1907
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹുഅനുപാത നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ??
a) അന്‍റോണിയോ ലാവോസിയര്‍
b) ഹെന്‍റിച്ച് ഗീസ്ലര്‍
c) ജോണ്‍ ഡാള്‍ട്ടണ്‍
d) ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുദ്ധ ടാങ്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ
b) പ്രണവ് മുഖർജി
c) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് നേത്രനാഡി ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം

?
a) പീതബിന്ദു
b) അന്ധബിന്ദു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Cheif of Defence Staff നെ നിയമിക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്ത ആദ്യ കമ്മിറ്റി ??
a) K Santhanam Committee
b) K Subramanian Committee
c) K Raghavendra Rao Committee
d) K Aravinda Samy Committee
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഭക്തിപ്രത്യയം ഇല്ലാത പദസംയോഗം?
a) അനുപ്രയോഗം
b) ഭേദകം
c) സമാസം
d) പ്രകാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ദ്രാവകം സാധാരണ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിൽ തണുത്തുറഞ്ഞു ഖരമായി മാറുന്ന താപനില :?
a) താപധാരിത
b) ഖരാങ്കം
c) വിശിഷ്ട താപധാരിത
d) തിളനില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാര ജേതാവ്?
a) കെ ആർ മീര
b) ബെന്യാമിൻ
c) പ്രഭാവർമ
d) സന്തോഷ്‌ ഏച്ചിക്കാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലളിതഗാനം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ സമാസം?
a) ബഹുവ്രീഹി
b) അവ്യയീഭാവൻ
c) കർമ്മധാരയൻ
d) ദ്വന്ദ സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The children were warned……….

(Kerala PSC Q & A)?
a) Against committing the mistake
b) To commit the mistake
c) With committing the mistake
d) For committing the mistake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴശ്ശി ഡാം ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) കോഴിക്കോട്
b) വയനാട്
c) കോട്ടയം
d) കണ്ണൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tobacco ബോർഡിൻറെ ആസ്ഥാനം?
a) ഗുണ്ടൂർ
b) അമരാവതി
c) രാജമുന്ദ്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചട്ടമ്പിസ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം??
a) 1882
b) 1892
c) 1891
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുട്ടത്തോടിലെ പ്രധാനരാസവസ്തു??
a) കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ്
b) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
c) കാൽസ്യം ഓക്സലൈറ്റ്
d) കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവയിൽ സതി നിരോധിച്ച വൈസ്രോയി?
a) കബ്രാൾ
b) അൽബുക്കർക്ക്
c) വില്യം ബെന്റിക്ക്
d) അൽമേഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരയന്നം എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായപദം ആകാത്തത് ?

(Excellence Academy)?
a) ഹംസം
b) മരാളം
c) അന്നം
d) പികം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭൗമസൂചിക ഉൽപ്പന്ന വിപണനകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചതെവിടെ??
a) കേരളം
b) സിക്കിം
c) ഗോവ
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഹണ്ടർ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ആര്

?
a) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു
b) വില്യം ബെനഡിക് പ്രഭു
c) റിപ്പൺ പ്രഭു
d) ലിട്ടൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പിന്നിങ് ജന്നി കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?
a) ജെയിംസ് വാട്ട്
b) ജോൺ കെയ്
c) ജോർജ് സ്റ്റീവൺസൺ
d) ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുറൈകിഴിനാട് നെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസനം?
a) തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം
b) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
c) ചോക്കൂർ ശാസനം
d) തിരുനെല്ലി ശാസനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദാതിവേഗ മിസൈൽ?
a) ബ്രഹ്മോസ്
b) അഗ്നി
c) നാഗ്
d) പൃഥ്വി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഡിഫ്തീരിയ
b) ഗോയിറ്റർ
c) ഹീമോഫീലിയ
d) സാർസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
nothing was known about him?
a) Wasn’t it
b) Is it
c) was it
d) isn’t it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായ നവഖാലി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ആണ്?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) തമിഴ്നാട്
c) ബീഹാർ
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 10
b) 12
c) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൃഗബലി എന്ന സമ്പ്രദായം നിരോധിച്ച ഭരണാധികാരി??
a) ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ
b) ഉമയമ്മറാണി
c) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതിഭായി
d) റാണി സേതു ലക്ഷ്മിഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കു കവിതകൾ മലയാളത്തിന് സുപരിചിതമാക്കിയ എഴുത്തുകാരി?
a) സുഗതകുമാരി
b) കമലാ സുരയ്യ
c) അഷിത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഎൻ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള രാസായുധ നിരോധന സംഘടന ഏത് ?

(Excellence Academy)?
a) OPCW
b) CWBTO
c) IUCN
d) OPEC
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൂഗിളിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ പെട്ടത്?
a) ജൂലിയൻ അസാൻജ്
b) ലാറി പേജ്
c) ബ്രയാൻ ആക്ടൻ
d) റേ ടോം ലിൻസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ചമ്പക്കുളം മൂലം വളളംകളി
b) ഉത്രാടം തിരുനാൾ പമ്പ വള്ളംകളി
c) ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി
d) പുന്നമട നെഹ്രുട്രോഫി വള്ളംകളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She taught English,………………..?
a) doesn’t she ?
b) does she ?
c) didn’t she?
d) did she ?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു.എൻ അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവവൈവിധ്യ വർഷമായി ആചരിച്ചത്??
a) 2010
b) 2011
c) 2009
d) 2008
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം

?
a) ബാരോമീറ്റർ
b) സോണാർ
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) രസബാരോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടംകിൻ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ?
a) മാക്സിം ഗോർക്കി
b) സെർജി ഐസൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുമക്കത്തായം എന്ന അറബി മലയാളം രചിച്ചത്

?
a) സയ്യിദ് സനാവുള്ള മക്തി തങ്ങൾ
b) ഇവരാരുമല്ല
c) മമ്പുറം തങ്ങൾ
d) സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് ഹൈറേഞ്ചിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
b) ചങ്ങനാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടാഗോർ ശ്രീനികേതൻ സ്ഥാപിച്ചവർഷം

?
a) 1911
b) 1901
c) 1921
d) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ??
a) ഡി.ശ്രീദേവി
b) നളിനി നെറ്റോ
c) കെ.സി റോസക്കുട്ടി
d) എം.സി ജോസഫൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൃഫലങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്??
a) കടുക്ക
b) ജാതിക്ക
c) നെല്ലിക്ക
d) തനിക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മ്യഗ ആംമ്പുലൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം ??
a) ആലപ്പുഴ
b) നിലമ്പൂർ
c) സുൽത്താൻ ബത്തേരി
d) കട്ടപ്പന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The first Chief Minister of Kerala who appeared in the postal stamps ??
a) R shankar
b) Pattam thanupillai
c) Ems
d) Pkv
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IFSC കോഡിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 12
b) 10
c) 9
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……….. തന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്ന ത്തിന്റെ പേരെന്താണ്??
a) കാക്കു
b) ഭിത്തിക
c) അങ്കുശം
d) ബിന്ദുമാല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ‘എന്റെ ഗുരുനാഥൻ’ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ്?
a) കുമാരനാശാൻ
b) ഉള്ളൂർ.എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ
c) അംശി നാരായണപിള്ള
d) വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spot the error “She has just completed a five years integrated PG course”?
a) Just complete
b) Five years
c) Integrated PG course
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She is collecting stickers, __??
a) Isn’t she
b) Is she
c) Was she
d) Wasn’t she
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകർച്ച രീതി പരിശോധിച്ചാൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) എലിപ്പനി
b) ചിക്കൻപോക്സ്
c) കോളറ
d) ടൈഫോയ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എന്നാണ് കോണ്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്‍റ് അസംബ്ലിയുടെ പ്രഥമയോഗം ചേര്‍ന്നത്??
a) 1946 ഡിസംബര്‍ 13
b) 1946 ഡിസംബര്‍ 9
c) 1946 ഡിസംബര്‍ 26
d) 1946 ഡിസംബര്‍ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1)Bowman’s Capsule’ works as a part of the functional unit of which among the following human physiological system?

?
a) Circulatory System
b) Excretory System
c) Reproductive System
d) Respiratory System
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1975-ലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതി ]?
a) - എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
b) - നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഢി
c) - ഫക്രുദ്ധീൻ അലി അഹമ്മദ്
d) - എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ IT അക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1998
b) 2000
c) 2004
d) 2002
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Endure?
a) Exit
b) Tolerate
c) Divorce
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തഡോബ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) തമിഴ്നാട്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1984 ഇന്ത്യ നടത്തിയ സൈനിക നടപടി “ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ”ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും ഭീകരരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു?
a) ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രം
b) മഹാബലിപുരം ക്ഷേത്രം
c) സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം?
a) 396
b) 389
c) 368
d) 386
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of ‘Complement’?
a) Make complete
b) Enlarge
c) To flatter
d) To praise
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which year, Unorganized Workers Social Security Act was passed??
a) 2006
b) 2010
c) 2012
d) 2008
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…………… the students , their parents were also present.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Beside
b) Over
c) Besides
d) Among
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Odd one out?
a) Geese
b) Fungus
c) Media
d) Data
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആടുജീവിതം രചയിതാവ് ആര്?
a) ബെന്യാമിൻ
b) മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ
c) സക്കറിയ
d) ആനന്ദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂചനകൾ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി തിരിച്ചറിയുക ✅️ ഉദാരീകരണ ത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ✅️ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിതാവ് , ✅️ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം പാസാക്കി?
a) മൻമോഹൻ സിംഗ്
b) നരസിംഹറാവു
c) ഐ കെ ഗുജ്റാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതാ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ?
a) Joyitha
b) Archana
c) O sajitha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെയർമാനുൾപ്പെടെ UPSC അംഗസംഖ്യ

?
a) 11
b) 10
c) 4
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവകപാളികള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഘര്‍ഷണബലം?(Talent Academy)?
a) പ്രതലബലം
b) പ്ലവക്ഷമബലം
c) കേശികത്വം
d) ശ്യാനബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
B, A യുടെ മകനാണ്. P, A യുടെ പിതാവാണ്. C, A യുടെ മകളാണ്. ഏങ്കിൽ B യുടെ ആരാണ് C??
a) മകൻ
b) മകൾ
c) സഹോദരി
d) സഹോദരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ICC world test championship ൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ഏത് ടീമിനോടൊപ്പമായിരുന്നു??
a) ബംഗ്ളാദേശ്
b) ശ്രീലങ്ക
c) വെസ്റ്റിൻഡീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Czar of indian cuisine എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി?
a) നൗഷാദ്
b) ജിഗ്‌സ കൽറ
c) സഞ്ജീവ് കപൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ രൂപാന്തര പ്രക്രിയ കണ്ടെത്തുക?
a) പ്യൂപ്പ- മുട്ട -ലാർവ -പൂമ്പാറ്റ
b) മുട്ട- പ്യൂപ്പ- ലാർവ -പൂമ്പാറ്റ
c) മുട്ട-ലാർവ- പ്യൂപ്പ -പൂമ്പാറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവാൽ കടുവാ സങ്കേതം എവിടെ??
a) തെലുങ്കാന
b) കർണാടക
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവുങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന മഹാളി രോഗത്തിന്‍റെ രോഗകാരി ഏത്??
a) ഫംഗസ്
b) വൈറസ്
c) എഫിഡ്
d) ബാക്ടീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IMMENSE?
a) Onus
b) Cosmic
c) Belittle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സയ്യദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ക്രിക്കറ്റ്
b) ഫുട്ബാൾ
c) ബാസ്കറ്റ്
d) ഹോക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന മന്ത്രി ആണ് Lee Hsien Loong?
a) മലേഷ്യ
b) ഇറാൻ
c) സിംഗപ്പൂർ
d) തായ്‌ലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) അന്റാർട്ടിക്ക സമുദ്രം
b) ആർട്ടിക് സമുദ്രം
c) ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം??
a) ഫെബ്രുവരി 20
b) ജൂൺ 19
c) നവംബർ 6
d) ഫെബ്രുവരി 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യത്യസ്ത ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഏക കോശ ജീവികൾ?
a) മൊനീറ
b) പ്രോട്ടിസ്റ്റ
c) പ്ലാന്റെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന് വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വ്യവസായം??
a) കരകൗശല വ്യവസായം
b) കശുവണ്ടി വ്യവസായം
c) കയർ വ്യവസായം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നതിൽ കാലികവാതങ്ങളിൽ പെടാത്തത്?
a) മൺസൂൺ കാറ്റ്
b) കരക്കാറ്റ്
c) പർവ്വത കാറ്റ്
d) പശ്ചിമവാതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിമൂർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വർഷം??
a) 1399
b) 1397
c) 1396
d) 1398
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തത്ഭവ പദത്തിന് ഉദാഹരണം?
a) വേദന
b) ദയ
c) ചാരം
d) പ്രയാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-ലെ ലോക ക്ലബ്ബ് ഫുട്‌ബോള്‍ കിരീടം നേടിയ ടീം??
a) റയൽ മാഡ്രിഡ്
b) ബാഴ്സലോണ
c) മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്
d) ലിവര്‍പൂള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുവജനങ്ങളെ സമര സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പേര്?
a) ചന്ദ്രശേഖർ
b) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
c) രാജഗുരു
d) ഭഗത് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയനാട് ജില്ലയിലേക്ക് ഉള്ള കുടിയേറ്റം പശ്ചാത്തലമാക്കി എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ആട് രചിച്ച നോവൽ?
a) വിഷകന്യക
b) നാടൻപ്രേമം
c) നെല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If they were evicted, they would be deprived ….. their livelihood

A) on B) of C) to D) at?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ bajrang punia പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കായികയിനം ]?
a) - പാരാഅത്ലറ്റിക്ക്സ്
b) - ഗുസ്തി
c) - ടേബിൾ ടെന്നീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The doctor from __ we got the prescription is a well-known physician

A) who B) where C) that D) whom?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
These are good pictures?
a) these are
b) are these
c) aren’t these
d) aren’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) അംബാല
b) കർനാൽ
c) ഹിസ്സാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈഫൽ ഗോപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാരീസിലെ ഏത് നദിക്കരയിലാണ്??
a) സെയ്ൻ
b) മ്യുസ്
c) റോൺ
d) ലോയിർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ടൽ കാടുകളെ റിസർച്ച് വനമാക്കിയ സംസ്ഥാനം?
a) TN
b) ത്രിപുര
c) MH
d) UP
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം??
a) മെയ്‌ 31
b) മെയ്‌ 21
c) ഏപ്രിൽ 31
d) ഏപ്രിൽ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. മധ്യകാല കേരളത്തിൽ തൂക്കു പരീക്ഷ നേരിടുന്ന ആളുകൾ?
  a) മണ്ണാൻ
  b) ക്ഷത്രിയൻ
  c) ബ്രാഹ്മണൻ
  d) പുലയൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ അംഗം?
  a) വ്യാഴം
  b) സൂര്യൻ
  c) ശുക്രൻ
  d) ബുധൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)?
  a) London, UK
  b) Kathmandu, Nepal
  c) Vienna, Austria
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Pyq-wpo-2018

The baby walked slowly”. In this sentence ‘slowly’ is .?
a) pronoun
b) noun
c) adverb
d) adjective
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പൊതുജന വികാരം അതിൻറെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പിൻമാറ്റത്തിന്റ്റ്‌ കാഹളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തത്തിൽ കുറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നുമല്ല”. ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചത്??
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
c) ഭഗത് സിംഗ്
d) ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്റർ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി കണ്ടു പിടിച്ച ഹോർമോൺ?
a) ഇൻസുലിൻ
b) സൊമാറ്റോ ട്രോപിന്
c) സെക്രിറ്റിൻ
d) തൈറോയ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടി കെ മാധവൻ ദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1905
b) 1942
c) 1915
d) 1923
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗംഗയെ പോലെ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) ഭഗവത്ഗീത
b) ടാഗോർ
c) ഗോഖലെ
d) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണ ദേവരായർ ഏത് വംശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

?
a) തുളുവ
b) സാലുവ
c) അരവീഡു
d) സംഗമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ARPANET പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1985
b) 1981
c) 1969
d) 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടങ്കഥക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക

അച്ഛനെപേടിയില്ലമ്മയെപ്പേടിയു- ണ്ടെല്ലാർക്കുമവനേറ്റമുറ്റബന്ധു?
a) ഉപ്പ്
b) ചെരുപ്പ്
c) പപ്പടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യകോശങ്ങളിലെ ക്രമഭംഗം ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത്??
a) ടി എച്ച് ഹക്സലി
b) സ്ട്രാസ്ബർഗർ
c) ഫ്ലെമിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കച്ചാർ ലെവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർധസൈനിക വിഭാഗം?
a) assam rifles
b) സിആർപിഎഫ്
c) സിഐഎസ്എഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
De facto?
a) On D way
b) in fact or reality
c) in the interest on one side only
d) Superior strength
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഭൗമദിനം ??
a) May 22
b) Jun 21
c) Apr 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ വൈക്കം ഏത് നദിയുടെ തീരത്തു സ്ഥിതി ചെയുന്നു?
a) വേമ്പനാട് കായൽ
b) കായംകുളം
c) അഷ്ടമുടി
d) ശാസ്താംകോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണിന്റെ അമ്ലത്വം കുറയ്ക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു??
a) അലൂമിനിയം സൾഫെറ്റ്
b) കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
c) കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത്

?
a) കണ്ണൂർ മുതൽ മദ്രാസ് വരെ
b) കണ്ണൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ
c) കണ്ണൂർ മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Iron is …… useful metal?
a) a
b) the
c) an
d) no article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The school will start ………. tomorrow.

(Kerala PSC Q & A)?
a) By
b) From
c) At
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർഷകർക്കുവേണ്ടി പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) പഞ്ചാബ്
b) കേരളം
c) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
synonym of benevolent?
a) Generous
b) Beautiful
c) Rude
d) Unkind
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Neena is__than Anil?
a) Cleverest
b) Most clever
c) Cleverer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) 2020 ൽ പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ക്രിക്കറ്റ്‌ താരം..??
a) (B) യുവരാജ് സിങ്
b) (C) ഇർഫാൻ പത്താൻ
c) (D) സഹീർ ഖാൻ
d) (A) വിരാട് കൊഹ്‌ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sweetex used by the diabetic patients has energy content of:?
a) Five calories
b) Ten calorie
c) Hundred calories
d) Zero calories
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is equal to sum of 1% of 100 and 100% of 1??
a) 2
b) 200
c) 101
d) 202
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലം ഐസാകുന്ന താപനില

?
a) 310°C
b) 100°C
c) 101°C
d) 0°C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If I hadn’t run from here, ————?
a) the snake will kill me
b) the snake would have killed me
c) the snake would killed me
d) the snake would have been killed me
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം??
a) 1951
b) 1955
c) 1961
d) 1953
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ??
a) ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ
b) രംഗനാഥമിശ്ര
c) സത്യനാരായണ സിംഹ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
43 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഈയിടെ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിച്ച രാജ്യം??
a) ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍ഡ് ടുബാഗൊ
b) ക്യൂബ
c) യെമന്‍
d) സ്ലൊവാക് റിപ്പബ്ലിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് നടക്കു വരുന്നത്??
a) ഭൂമി
b) ചന്ദ്രൻ
c) സൂര്യൻ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പത്തംഗ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ?
a) ഹർഷവർദ്ധൻ
b) അമിതാഭ് കാന്ത്
c) വി കെ പോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ വനിതാ കോടതി സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം :?
a) കേരളം
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) പശ്ചിമബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നര്‍മ്മദയുടെ നീളം എത്ര? (Talent Academy)?
a) 2525
b) 1312
c) 1465
d) 1376
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ്‌ സമ്മേളനം??
a) കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം
b) മുംബൈ സമ്മേളനം
c) ലാഹോർ സമ്മേളനം
d) സൂറത്ത് സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗ്രാമം ഏതാണ്??
a) - കാട്ടാക്കട
b) - കളിയിക്കാവിള
c) - പാറശാല
d) - തലപ്പാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനെ വിഭജിച്ച് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി :?
a) 84
b) 87
c) 89
d) 83
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3.——-OF THOSE PEOPLE HAVE YOU MET BEFORE??
a) (B)HOW OFTEN
b) ( c) HOWMUCH
c) (A)HOWMANY
d) (D)HOWLONG
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട് ആദ്യമായി എത്തിച്ചേർന്നത്?
a) 1498
b) 1848
c) 1898
d) 1489
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Green eye എന്നതിന്റെ മലയാള തർജ്ജമ??
a) ആർദ്രമായ
b) നനവാർന്ന
c) അസൂയയുള്ള
d) വാടാത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യാന്തര ഒളിമ്പിക്‌സ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച വർഷം??
a) 1896 ജൂലായ് 23
b) 1894 ജൂണ് 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്വതീര്‍ഥ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല

A) തൃശൂര്‍ B) കോഴിക്കോട് C) കണ്ണൂര്‍ D) കാസര്‍ഗോഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടു സംഖ്യകളുടെ തുക 23 ഉം അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 12 ഉം ആയാല്‍ അവയുടെ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്ര??
a) 276
b) 267
c) 11
d) 385
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന് രക്തസാക്ഷി?
a) എ ജി വേലായുധൻ
b) സി കേശവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിമത്ത നിരോധനം?
a) 26
b) 24
c) 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹംസധ്വനി രാഗം കണ്ടുപിടിച്ച സംഗീതഞൻ?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) രാമസ്വാമി ദീക്ഷിതർ
c) ദക്ഷിണമൂർത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവുംകൂടുതൽ കാലം നിലനിന്നിരുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ?
a) 3rd
b) 1st
c) 2nd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ?
a) തമിഴ്
b) സംസ്കൃതം
c) മലയാളം
d) ഹിന്ദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We salute the brave soldiers who were died ….. our country?
a) for
b) by
c) of
d) from
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉൽകൃഷ്ട വാതകം ഏതാണ്?
a) ഓക്സിജൻ
b) നൈട്രജൻ
c) ഹൈഡ്രജൻ
d) നിയോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
mother of all revolutions ??
a) East African Revolution
b) American Revolution
c) French Revolution
d) Canadian Revolution
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജി എസ് ടി യിൽ കേരളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ??
a) 23
b) 32
c) 1
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ പക്ഷിപ്പനി ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജില്ല?
a) മലപ്പുറം
b) ആലപ്പുഴ
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കളിയച്ഛൻ എന്ന പ്രശസ്ത കവിതാസമാഹാരത്തിന്റെ രചയിതാവ്??
a) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
b) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
c) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആഗമസന്ധി അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) കരിമ്പുലി
b) പൂത്തട്ടം
c) പൂവമ്പ്
d) പുളിങ്കുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘promote’?
a) demote
b) aggrandize
c) ascend
d) magnify
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അശുദ്ധരക്തം വഹിക്കുന്ന ധമനികള്‍ :?
a) പള്‍മണറി ധമനി
b) കൊറോണറി ധമനി
c) മഹാധമനി
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വർഷങ്ങളിൽ☑️?
a) 1.കൂനൻ കുരിശുസത്യം 1653
b) 2 ശരി
c) 2.ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് 1598
d) 1 ശരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തട്ടകം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര്?
a) കോവിലൻ
b) തകഴി
c) ആശാൻ
d) ബഷീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉള്ള ജില്ല

?
a) കണ്ണൂർ
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണ ത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തോത് കൂടിയ പ്രകാശം?
a) മഞ്ഞ
b) ഇല
c) ചുവപ്പ്
d) വെള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസ് ഹോക്കി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ കളിയാണ്??
a) കാനഡ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) ജപ്പാൻ
d) സ്പെയിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യ കോളേജ് ആയ CMS സ്ഥാപിതമായ വർഷം എന്ന് ??
a) 1917
b) 1818
c) 1817
d) 1898
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UNESCO പട്ടികയിൽ പെടാത്ത N.P?
a) സുന്ദർ ബാൻ
b) ഗ്രേട്ട്‌ ഹിമാലയൻ
c) ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി
d) കസിരംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാരിദ്ര്യ രഹിതമായ ഒരു ലോകത്തിനുവേണ്ടി, ആരുടെ ആപ്തവാക്യം ആണ്?
a) വേൾഡ് ബാങ്ക്
b) യു എൻ ഒ
c) ഐഎംഎഫ്
d) ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
21.ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം??
a) A.പരുത്തി
b) B. തെങ്ങ്
c) C. പ്ലാവ്
d) D. മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹിർ സ്രാവി ഗ്രന്ഥി ആയും അന്തസ്രാവിഗ്രന്ഥി ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി?
a) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
b) ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി
c) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
d) പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’സരണി’ എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

A) കാക്ക B) പര്‍വ്വതം C) ദു:ഖം D) പാത?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️ക്ഷത്രിയൻ??
a) ഷത്രി
b) ഷത്രിണി
c) ക്ഷത്രിയാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ അണുശക്തി വകുപ്പിന്‍റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ആര്

A) പ്രധാനമന്ത്രി B) പ്രസിഡന്‍റ് C) ആണവോര്‍ജ്ജ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ D) പ്രതിരോധമന്ത്രി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാട്ടിലെ മുത്തി , പട്ടണം കണ്ടു വന്നപ്പോൾ വെളുവെളുത്ത്?
a) വൈക്കോൽത്തുറു
b) തേങ്ങ
c) റാന്തൽ വിളക്ക്
d) കടലാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോളോ കളിക്കാൻ ഒരു ടീമിൽ എത്ര പേർ വേണം?
a) 7
b) 4
c) 6
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുറ്റാന്വേഷണ നോവൽ?
a) ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്
b) ആരണ്യ ഹൃദയം
c) ഭാസ്കരമേനോൻ
d) ഇത് അനന്തപുരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല?
a) തിരുവനന്തപുരം mmm uppum
b) കണ്ണൂർ
c) കൊല്ലം
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്തവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?
a) രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ -എഡ്വാർഡ് ലയൂട്ടിൻസ്
b) ഹവാമഹൽ -സവായി ജയ്സിങ്
c) ചാർമിനാർ -കൂലി കുത്തബ് ഷാ
d) കൊൽക്കത്ത -ജോബ് ചാർണോ ക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലൂണി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം?
a) അമർ ഗണ്ഡ് കുന്നുകൾ
b) മഹാബലേശ്വർ
c) ആരവല്ലി കുന്നുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് ??
a) വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
b) നന്ദലാൽ ബോസ്
c) ബി എൻ റാവു
d) നെഹ്‌റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ധരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രം?
a) പരുത്തി
b) നൈലോൺ
c) വൂൾ
d) റയോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) വിതുര
b) ആക്കുളം
c) കാര്യവട്ടം
d) അമരവിള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നവരെയാണ് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്‌കാരത്തിന് പരിഗണിക്കാത്തത്??
a) വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം
b) വാചസ്പതി പുരസ്‌കാരം
c) സരസ്വതി സമ്മാൻ
d) എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തതെന്നു??
a) ഡിസംബർ 9, 2019
b) ജനുവരി 1, 2018
c) ജനുവരി 1, 2019
d) ഡിസംബർ 9, 2018
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാബി വിളകൾ വിതയ്ക്കുന്ന മാസം?
a) ഒക്ടോബർ നവംബർ
b) ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച്
c) ജൂൺ ജൂലൈ
d) ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) എറണാകുളം
b) കോഴിക്കോട്
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7 . മറുകര കാണാത്തത് എന്ന് അർഥമുള്ളത് ??
a) ആമൂലാഗ്രം
b) അസഹ്യം
c) ആപാദചൂഡം
d) അപാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോണ്‍ സാന്‍റി - ചക്രബര്‍ത്തി മോഡല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്??
a) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. International Yoga day observed on ??
  a) June 12
  b) June 15
  c) July 21
  d) June 21
  e) Don’t know
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ഏത് ഭാഷയിലാണ്??
  a) ഹിന്ദി
  b) സംസ്കൃതം
  c) ബംഗാളി
  d) ഉറുദു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  🦉 ( SONAR )സൊണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം തരംഗം??
  a) ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗം
  b) അൾട്രാവയലറ്റ് തരംഗം
  c) അൾട്രാസോണിക് തരംഗം
  d) മൈക്രോ വേവ് തരംഗം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :?
  a) ഗോദാവരി
  b) കാവേരി
  c) കൃഷ്ണ
  d) മഹാനദി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പറവൂർ അറിയപ്പെട്ടത് ??
  a) അരങ്ങോട്ടു സ്വരൂപം
  b) എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം
  c) ഇളയിടത്തു സ്വരൂപം
  d) പിണ്ടിനവട്ടത്തു സ്വരൂപം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്ന അണക്കെട്ടുകളിൽ ചാലക്കുടിയിൽ അല്ലാത്തവ?
  a) ഒന്നും ചാലക്കുടിയിൽ അല്ല
  b) പഴശ്ശി
  c) പെരിങ്ങൽകുത്ത്
  d) ഷോളയാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈറസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
  a) വിഷം
  b) സൂര്യൻ
  c) രോഗം
  d) പടരുന്നത്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എൻ എൻ കക്കാട്?
  a) മാധവൻ നായർ
  b) ജോർജ് വർഗീസ്
  c) നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
  d) നാരായണപ്പണിക്കർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആയിരം രൂപയുടെ നാണയം റിസർവ് ബാങ്ക് 2012 ൽ പുറത്തിറക്കി, ഒരു പ്രത്യേക നിർമ്മാണത്തിന്റെ സഹസ്രാബ്ദതോട് (1000വർഷം ) അനുബന്ധിച്ചാണ് ആയിരം രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത്, ഏതാണാ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നിർമ്മിതി?
  a) ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രം
  b) ശ്രീ പത്മനാഭ ക്ഷേത്രം
  c) സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രം
  d) മഹാബലേശ്വരക്ഷേത്രം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമ മന്ത്രി?
  a) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
  b) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
  c) ബി ആർ അംബേദ്കർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് മന്ത്രി?
  a) കിരൺ റിജ്ജു
  b) ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്
  c) ഗിരിരാജ് സിംഗ്
  d) Rajavardhan Singh rathod
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ്……..

?
a) ആണവനിലയം
b) കാറ്റാടി
c) ബയോമാസ്
d) സൗരോർജ്ജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആസ്ഥാനം

?
a) ബ്രസൽസ്
b) പാരീസ്
c) സ്വീഡൻ
d) റോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 243 മുതൽ 243H വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്??
a) പഞ്ചായത്തുകൾ
b) മുൻസിപ്പാലിറ്റി
c) താലൂക്ക്
d) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെല്ലിക്കാംപെട്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട വന്യജീവി സങ്കേതം?
a) ഇരവികുളം
b) പെരിയാർ
c) പറമ്പിക്കുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കേവലക്രിയ ഏത്?
a) പായിക്കുക
b) ഭരിക്കുക
c) എരിക്കുക
d) ഓടിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുത പ്രവാചകന്റെ ശക്തി അളക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) അമ്മീറ്റർ
b) ആൾട്ടർനേറ്റർ
c) അമിനോ മീറ്റർ
d) ഇവയിലേതുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക രാഷ്ട്രപതി?
a) Dr രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
b) APJ അബ്ദുൾകലാം
c) KR നാരായണൻ
d) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അമേരിക്കന്‍ മോഡല്‍ അറബിക്കടലില്‍’എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏതു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?(Talent Academy)?
a) കയ്യൂര്‍ സമരം
b) പുന്നപ്ര വയലാര്‍ സമരം
c) മൊറാഴ സമരം
d) മലബാര്‍ കലാപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Kobe Bryant who passed away recently was a famous ___.?
a) Football Player
b) Basketball player
c) Baseball Player
d) Volleyball Player
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്റെ കുളത്തിലെ മീനിന് മുള്ള് ഇല്ല?
a) നാക്ക്
b) മത്സ്യം
c) അടക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1950 ജനുവരി 26
b) 1950 ജനുവരി 28
c) 1950 ജനുവരി 24
d) 1950 ജനുവരി 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്റെ കഥ ആരുടെ പുസ്തകമാണ്?
a) മാധവൻകുട്ടി
b) ഇ എം എസ്
c) മാധവിക്കുട്ടി
d) ഗൗരിയമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മാച്ചുവിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നതാര്??
a) ചുടലമുത്തു
b) കോരന്‍
c) മായന്‍
d) വിശ്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല??
a) ഇടുക്കി
b) വയനാട്
c) കാസർഗോഡ്
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹുമയൂണിനെ ജീവചരിത്രം ആയ ഹുമയൂൺ നാമ രചിച്ചത്?
a) മിറാക്ക് മിർസ ഗിയാസ്
b) ഗുൽബദൻ ബീഗം
c) ഹമീദാബാനു ബീഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കാക്കനാടന്‍’ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് :?
a) വി.വി.അയ്യപ്പന്‍
b) കെ.ഇ.മത്തായി
c) ജോര്‍ജ്ജ് വര്‍ഗ്ഗീസ്
d) പി.സി.ഗോപാലന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാണയങ്ങളിൽ ഖലീഫയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് താൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താൻ??
a) ഇൽത്തുമിഷ്
b) ബാൽബൻ
c) കുത്തബ്ദ്ധീൻ ഐബക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She has three children……… her first husband?
a) From
b) Of
c) In
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
After 9/11 tragedy, the rebuilt World Trade Center complex in New York is called?
a) New World Trade Center
b) Empire State Building
c) One World Trade Center
d) World Trade Complex
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who shoes horses?
a) Farrier
b) Aviator
c) Jockey
d) Hostler
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു?(Talent Academy)?
a) 603
b) 309
c) 607
d) 615
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനാലാമത് സോൾ സമാധാന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത്??
a) കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി
b) ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ
c) മലാല യൂസഫ് സായി
d) നരേന്ദ്രമോഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the father of Constitution??
a) Robert C
b) James Madison
c) Imran Khaid
d) John James
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് വിസ്തീർണം?
a) 925 ഹെക്ടർ
b) 925 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
c) 777 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊലാമു തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

?
a) വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
b) മിസോറാം
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q. 296 Light year is a unit of which of these following?

एक प्रकाश वर्ष हे कसलं एकक आहे??
a) power शक्ती
b) pressure दाब
c) time काळ
d) distance अंतर
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും എത്ര മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്?
a) 400 മീറ്റർ
b) 800 മീറ്റർ
c) 900 മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International women day?
a) 4 feb
b) 8 march
c) 22 march
d) 16 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ ഡേവിസ് കപ്പ് ടെന്നീസ് ജേതാക്കൾ??
a) ഫ്രാൻസ്
b) അമേരിക്ക
c) സ്‌പെയിൻ
d) ക്രോയേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇന്തുപ്പ്’ രാസപരമായി എന്താണ്?

A) കാത്സ്യം ക്ലോറൈഡ് B) പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് C) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് D) മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതിനം കാറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് ചക്രവാതം?
a) കാലികവാതം
b) അസ്ഥിരവാതം
c) സ്ഥിരവാതം
d) പ്രാദേശികവാതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക വിള ഏത്? ]?
a) - കൂർക്ക
b) - കാച്ചിൽ
c) ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
d) - ബീറ്റ്റൂട്ട്-
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🌍 Covid മുക്തമായ ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം

?
a) ഫിൻലാൻഡ്
b) ഡെന്മാർക്ക്
c) സ്ലോവേനിയ
d) സ്ലോവാക്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ.എസ്.ആർ.ഒ-യുടെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനമായ ആൻട്രിക്സ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ഭോപ്പാൽ
b) ഹസൻ
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളം തരാം ജീവൻ തരൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യം കേരളത്തിലെ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ??
a) എൻഡോസൾഫാൻ സമരം
b) മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരം
c) മുത്തങ്ങ സമരം
d) പ്ലാച്ചിമട സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonyms of ‘curiosity’ is_____

?
a) anxiety
b) clarity
c) desire
d) inquisitiveness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂതത്താൻകെട്ട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല (Excellence Academy)?
a) എറണാകുളം
b) പത്തനംതിട്ട
c) വയനാട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലിൽ സുലഭം ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഏതാണ്?
a) വൈറ്റമിൻ ഡി
b) വൈറ്റമിൻ ബി
c) വൈറ്റമിൻ എ
d) വൈറ്റമിൻ സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Offspring of ant is called ]?
a) - Grub
b) - Fledgling
c) - Antling
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നിണം’ എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്ന പദം

A) സലിലം B) ഏണം C) ധര D) രുധിരം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആര്യങ്കാവ് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയ പാത??
a) NH544
b) NH744
c) NH183
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ചെടിയുടെ ഇലകളാണ് പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളുടെ ഭക്ഷണം ??
a) ഓർക്കിസ്
b) വാഴ
c) മൾബറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ മയിൽ സംമയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം

?
a) ഷോളയാർ
b) തട്ടേക്കാട്
c) മുത്തങ്ങ
d) ചൂലന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(10) കോടി മുണ്ട് - എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തി എഴുതുക?
a) വിലപിടിച്ച
b) പുതിയ
c) പഴയ
d) നിറമുള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അണുപ്രസരണം അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം?
a) ഗീഗർ കൗണ്ടർ
b) തിയോ ഡിലൈറ്റ്
c) സീസ് മോ ഗ്രാഫ്
d) ക്രെസ്കോ ഗ്രാഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത വ്യക്തി

?
a) മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
b) സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ
c) ഡോ പൽപ്പു
d) ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) പ്രതിധ്വനി
b) നിർലോഭം
c) അസ്തിവാരം
d) അനുഗ്രഹീതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2006 സുപ്രഭാതം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സ്ഥലം?
a) കോഴിക്കോട്
b) കണ്ണൂർ
c) പാലക്കാട്
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുഖജനാവിന്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :?
a) പാർലമെന്റ്
b) CAG
c) സുപ്രീം കോടതി
d) രാഷ്‌ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വായു മലിനീകരണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ?
a) 1981
b) 1986
c) 1974
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ്??
a) ഏഷ്യാറ്റിക് ലോ അമന്റ്മെന്റ് ഓഡിനൻസ് ബില്ലിനെതിരെ
b) ബോവർ യുദ്ധത്തിനെതിരെ
c) ഒന്നാം ലോക മഹാ യുദ്ധത്തിന് എതിരെ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയ ‘ചാംപ്നെര്‍ പാവ്ഗഢ് ആര്‍ക്കി യോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്ക്’ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ഗുജറാത്ത്
b) ഒഡീഷ
c) തെലങ്കാന
d) ബീഹാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Impertinent?
a) Generous
b) Impudent
c) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ കർണപടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്?
a) ചെവിക്കുട
b) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
c) കർണനാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൽസിഫെറോൾ രാസനാമം ആയി വരുന്ന ജീവകം?
a) D
b) C
c) K
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മനുഷ്യന് ചില മൗലീക അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് നും അവകാശമില്ല”- ആരുടെ വാക്കുകളാണ്??
a) ജോൺ ലോക്ക്
b) റൂസ്സോ
c) ജോൺ സിലി
d) തോമസ് പൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾക്ക്‌ ആവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്

?
a) അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണൽ
b) സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) തോമസ് യങ്
d) ഹെൻഡ്രിച് ഹെർട്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം?
a) ഡൽഹി
b) കൊൽക്കത്ത
c) ആഗ്ര
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സേവാസദൻ എന്ന പുസ്തകം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) പ്രേംചന്ദ്
b) വള്ളത്തോൾ
c) വിഷ്ണു കൃഷ്ണ ചീപ്പുങ്കൽ
d) സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Good:better : bad : ……………….?
a) worst
b) ugly
c) worse
d) more bad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ സംസാരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ ഭാഷ??
a) തെലുങ്ക്
b) കന്നഡ
c) തമിഴ്
d) ബംഗാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“കശുവണ്ടിയുടെ ഈറ്റില്ലം” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല??
a) കണ്ണൂർ
b) മലപ്പുറം
c) കാസർഗോഡ്
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന് തോട്ടപ്പളളി സ്പ്പില്‍വേയ് ലഭിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്??
a) രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Knowledge city of assam??
a) മജുലി
b) ഗുവാഹത്തി
c) ഹാജോ
d) ജോർഹത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി?
a) കീച്ചേരിപ്പുഴ
b) കവ്വായി പുഴ
c) വളപട്ടണം പുഴ
d) അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഏത്??
a) ഓസ്റ്റിയോളജി
b) ഓഡന്റോളജി
c) ബോൺ സയൻസ്
d) ഒപ്റ്റിക്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആലവട്ടം നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം?
a) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
b) പീച്ചി
c) കണിമംഗലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനറിക് materialൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) RNA
b) ഡിഎൻഎ
c) ക്രോമസോം
d) കോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി?
a) വി എസ് സുനിൽകുമാർ
b) എ കെ ശശീന്ദ്രൻ
c) ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെടി മരുന്നിനോടൊപ്പം ജ്വാലയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന ലോഹ ലവണം

?
a) കോപ്പർ
b) കാൽസ്യം
c) പൊട്ടാസ്യം
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍒തോട്ടവിള ഗവേഷണകേന്ദ്രം??
a) കുഡ്ലു
b) മേനേൻപാറ
c) കരമന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോത്തുണ്ടി അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് ??
a) പെരിയാർ
b) കാരാപ്പുഴ
c) കല്ലടയാർ
d) ഭാരതപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Something that has grown or accumulated slowly. (a) Acidulous (b) Accretion (c) Blurt (d) Bog?
a) c
b) d
c) a
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആദ്യ വനിത പ്രസിഡൻറ്??
a) സരോജിനി നായിഡു
b) ആനി ബസന്ത്
c) മാഡം ബിക്കാജി കാമ
d) കമല നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1980
b) 1985
c) 1987
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of kind hearted is

A) bigamy B) benevolent C) bifurcate D) bilingual?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നവർഷം?
a) 1972
b) 1974
c) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശത്തിനുള്ളിലെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ?

(Excellence Academy)?
a) റോബർട്ട് ബ്രൗൺ
b) റോബർട്ട് ഹുക്ക്
c) റുഡോൾഫ് വിർഷോ
d) ലാമാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന് അനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാക്കുന്ന വർണക പ്രോട്ടീൻ?
a) മാനിറ്റോൾ
b) ഫൈറ്റോക്രോം
c) എറിത്രിൻ
d) ഓക്‌സിന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ ദേശീയപാത?
a) NH44
b) NH47A
c) NH766
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ സമീറ പർവീൺ’ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്??
a) മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ
b) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
c) പോസ്റ്റ്മാൻ
d) അറബിപ്പൊന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക :

(Excellence Academy)?
a) മഹലനോബിസ് മോഡൽ : 2-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) റാവു - മൻമോഹൻ മോഡൽ : 8-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) ജനകീയ പദ്ധതി : 10-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) ഹാരോൾഡ് - ഡോമർ : 1-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ വർഷവും ഇന്റർനാഷണൽ ഡാർക്ക് സ്കൈ വീക്ക് ആചരിക്കുന്നത്?
a) ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് വരുന്ന ആഴ്ച
b) ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് വരുന്ന ആഴ്ച
c) മാർച്ച് മാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് വരുന്ന ആഴ്ച
d) ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ വെളുത്ത വാവ് വരുന്ന ആഴ്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീല രക്തമുള്ള ജീവികൾ?
a) ഷഡ്പദങ്ങൾ
b) അനലിഡുകൾ
c) മൊളസ്കുകൾ
d) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എ നേഷൻ ഇൻ മേക്കിങ് എന്ന ആത്മകഥാപരമായ കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
b) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
c) ദാദാഭായ് നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ISRO സ്ഥാപിതമായ വർഷം

(Excellence Academy)?
a) 1979
b) 1961
c) 1969
d) 1959
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has left………..Kochi?
a) To
b) Unto
c) Into
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ എഴുതുക?
a) ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ, wimbledon ഓപ്പൺ, യുഎസ് ഓപ്പൺ
b) ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ, wimbledon ഓപ്പൺ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, യുഎസ് ഓപ്പൺ
c) ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ, ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, wimbledon ഓപ്പൺ, യുഎസ് ഓപ്പൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരകൗശല ഗ്രാമം?
a) - വടകര
b) - ഇരിങ്ങൽ
c) - പയ്യോളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലേക്ക് റോസാചെടി കൊണ്ടുവന്നത്?
a) ബാബർ
b) ഹുമയൂൺ
c) അക്ബർ
d) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശത്ത്‌ നിന്നുള്ള വെറ്റിലേക്കാണ് ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചത്??
a) തിരൂർ
b) മാട്ടൂൽ
c) ബാലരാമപുരം
d) കുമ്പള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym : discrepancy?
a) Difference, disparity, gap
b) Concurrence, parity, consistency
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ ചുമതല ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ,??
a) സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ
b) റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ
c) പ്രസീഡിങ് ഓഫീസർ
d) അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിക്കും സ്വത്തിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ലാൻഡ് ടൈറ്റിൽ ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) ഒഡീഷ
b) രാജസ്ഥാൻ
c) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Bhopal tragedy was caused by the gas?
a) Methyl Isocyanate
b) I don’t know
c) Chlorine
d) Phosgene
e) Carbon Monoxide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തർദേശിയ ഹൃദയം മാറ്റി വെയ്ക്കൽ ദിനം എന്ന്??
a) ഓഗസ്റ്റ്‌ 3
b) ജൂലൈ 4
c) നവംബർ 7
d) ഒക്ടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Second innings __cancelled.?
a) Were
b) Have
c) Was
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ :?
a) വൈറ്റമിൻ B
b) വൈറ്റമിൻ K
c) വൈറ്റമിൻ D
d) വൈറ്റമിൻ A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി??
a) വി വി ഗിരി
b) സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഢി
d) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയസ്പന്ദനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം?
a) ഹൈപ്പോതലാമസ്
b) സുഷുമ്ന
c) മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ
d) സെറിബെല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പദ്ധതി?
a) മിഷൻ കേരള
b) മ്യൂച്വൽ കേരള
c) കേരള 20 - 20
d) ഡ്രീം കേരള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടെത്തുക?
a) ക്ഷയം കോളറ ഡിഫ്തീരിയ
b) ജലദോഷം കോളറാ ക്ഷയം
c) മന്തു മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി
d) ടൈഫോയ്ഡ് ചിക്കുൻഗുനിയ മന്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A number of stars grouped together?
a) Cluster
b) Stack
c) Hamlet
d) Constellation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത അക്ഷരം ഏത്? X, W, U, R,?
a) N
b) O
c) P
d) M
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി?
a) വടക്കോട്ട് പോകുക
b) വടക്കോട്ട് പോവുക
c) കിഴക്കോട്ട് പോവുക
d) തെക്കോട്ട് പോവുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാലിയം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) കോഴിക്കോട്
b) കാസർഗോഡ്
c) മലപ്പുറം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ ആകാശിനു രണ്ട് ദിവസവും വിക്രമിന് മൂന്നു ദിവസവും രാജുവിനെ ആറു ദിവസവും വേണം മൂന്നുപേരും ഒന്നിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കും?
a) 10
b) 1
c) 5
d) 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രേരക ന്യൂറോണുകൾ ക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്
___?
a) പാർക്കിൻസൺസ് /വിറയൽ രോഗം
b) അൽഷിമേഴ്സ്
c) അപസ്മാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മ്യൂണിക് ഉടമ്പടി നടന്ന വർഷം?
a) 1939
b) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ____ മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് (KSRTC Conductor)?
a) അനുരണനം
b) അനുനാദം
c) കമ്പനം
d) ദോലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
95% കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൽക്കരി?
a) ലിഗ്നൈറ്റ്
b) പീറ്റ്
c) ബിറ്റുമിനസ്
d) ആന്ധ്രസൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു

?
a) 613
b) 614
c) 610
d) 603
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂൾ?
a) വഴുതക്കാട്
b) അരിപ്പ
c) പീച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
All India Radio ആകാശവാണി ആയത് 1957-ലാണ് ആകാശവാണിക്ക് പേര് നൽകിയ വ്യക്തി?
a) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
b) വല്ലഭായി പട്ടേൽ
c) വാസുദേവ രാജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക്??
a) CWAN
b) AWAN
c) DWAN
d) BWAN
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PSLV 37, 104 ഉപകരണ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ബഹിരാകാശത്തെക്ക് കുതിച്ചത്?
a) 2017 ഫെബ്രുവരി 15
b) 2016 ഫെബ്രുവരി 15
c) 2017 ഫെബ്രുവരി 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ??
a) D . Dr . രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
b) C . B N റാവു
c) A . G V മാവ് ലങ്കാർ
d) B . HVR അയ്യങ്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതീയ ബ്രഹ്മ സമാജതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ്?
a) ശിവാനന്ദ ശാസ്ത്രി
b) കേശവ ചന്ദ്രൻ
c) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
d) ആനന്ദ മോഹൻ ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which film won the Best Cinematography Award at the recently held Academy Awards??
a) Joker
b) Parasite
c) 1917
d) Once Upon a Time in Hollywood
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) 3 rd ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ
b) 12th ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ
c) 13th ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാക്കിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ

?
a) പാപ്പില്ലകൾ
b) ഉമാമി
c) സ്വാദ് കുമിളകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം?
a) 1975
b) 1953
c) 1973
d) 1954
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കായിക വിനോദം?
a) വോളിബോൾ
b) കബഡി
c) ബുഷ്‌കാശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ മഹാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ??
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) ഒഡിഷ
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) ഛത്തീസ്ഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപണം വാഹനം?
a) PSLV C 18
b) PSLV C 23
c) PSLV C 20
d) PSLV C 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്??
a) കനിഷ്കൻ
b) ഇവരാരുമല്ല
c) അമോഘവർഷൻ
d) വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപ്പോളോ, ഹെർമസ് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്?
a) ചൊവ്വ
b) ബുധൻ
c) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
a) അവഗാഡ്രോ നിയമം
b) ജൂൾ നിയമം
c) ബോയിൽ നിയമം
d) ചാൾസ് നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത സംഖ്യ ഏത്?
a) 8
b) 25
c) 27
d) 64
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Carpe diem’ means

A) enjoy the present day B) best day C) unrestricted day D) hated thing?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി?
a) പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ്
b) പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The pollen grains of flowers pollinated by insects are :?
a) smooth and dry
b) rough and sticky
c) rough and dry
d) large and showy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Surya Kiran Military Exercise in between?
a) India UK
b) India USA
c) India MYANMMAR
d) India NEPAL
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പുഴയുടെ ഓർമ്മ ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) എം മുകുന്ദൻ
b) സി രാധാകൃഷ്ണൻ
c) ടി പത്മനാഭൻ
d) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം നടന്ന വർഷം?
a) 2002
b) 2003
c) 2006
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സിജൻ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട രക്തം ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതറയിലാണ് എത്തിക്കുന്നത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) വലത് വെൻട്രിക്കിൾ
b) ഇടത് വെൻട്രിക്കിൾ
c) വലത് ഓറിക്കിൾ
d) ഇടത് ഓറിക്കിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളസിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവലിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വ്യക്തി ആര്??
a) പാലിയത്തച്ഛൻ
b) പഴശ്ശിരാജാ
c) വേലുത്തമ്പിദളവ
d) തലക്കൽ ചന്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🗿 രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ 159 ആം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച് ഏത് രാജ്യത്തെ സ്ട്രീറ്റ് നാണ് റെഹോവ് ടാഗോർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത്

?
a) അമേരിക്ക
b) ബ്രിട്ടൺ
c) റഷ്യ
d) ഇസ്രായേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി.വി രചിച്ച സാമൂഹിക നോവൽ?
a) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) ധർമ്മരാജ
c) രാമരാജബഹദൂർ
d) പ്രേമാമൃതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെറ്റ+അമ്മ=പെറ്റമ്മ ഏത് സന്ധി??
a) ആഗമ സന്ധി
b) ലോപസന്ധി
c) ദിത്വ സന്ധി
d) ആദേശസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിറ്റാമിൻ ആണ് കരളിൽ അടിയുന്നത്??
a) വിറ്റാമിൻ ഡി
b) വിറ്റാമിൻ സി
c) വിറ്റാമിൻ ബി
d) വിറ്റാമിൻ എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Jharsuguda coal mine is situated in?
a) Jharkhand
b) Westbengal
c) Odisha
d) Rajastan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത് സെന്‍സസാണ് 2021-ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്??
a) 5-ാമത്
b) 6-ാമത്
c) 7-ാമത്
d) 8-ാമത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശസിദ്ധാന്തം പരിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ??
a) റുഡോൾഫ് വിർഷോ
b) റോബർട്ട്‌ ഹുക്ക്
c) MJ ഷ്‌ലീഡൻ
d) തിയോഡർ ഷ്വാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
a) സെപ്റ്റംബർ 20
b) സെപ്റ്റംബർ 14
c) നവംബർ 20
d) നവംബർ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭാ” സ്ഥാപകൻ?
a) അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ
b) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
c) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഗങ്ങളും അനുബന്ധ ടെസ്റ്റുകളും ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടുപിടിക്കുക?
a) സിഫിലിസ് -വാസർമൻ
b) ഡിഫ്തീരിയ -വൈഡൽ
c) കുഷ്ഠം- ലാപ്രോമെൻ
d) ഡെങ്കിപ്പനി- ടൂർണിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സൈനികാഭ്യാസമാണ് ഇന്ദ്രധനുഷ്??
a) റഷ്യ
b) യു.എസ്.
c) യു.കെ
d) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞുതാച്ചുമ്മാ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് നോവലിലെയാണ് ??
a) പാത്തുമ്മയുടെ ആട്
b) ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്നു
c) ബാല്യകാലസഖി
d) പ്രേമലേഖനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത്?
a) രക്തത്തിലെത്തുന്ന യൂറിയ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഘടകമാണ്
b) ശ്വസനത്തിലൂടെ കാർബൺഡൈഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നു
c) ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നു
d) കരളിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് യൂറിയ എത്തുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൂർണിക്ക എന്ന പ്രശസ്തമായ ചിത്രം വരച്ചതാര്?
a) ഡാവിഞ്ചി
b) രാജാരവിവർമ്മ
c) എം.എഫ് ഹുസൈൻ
d) പിക്കാസോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ ഉദാഹരണം

?
a) അമീബ
b) മൈക്കോ പ്ലാസ്മ
c) സയനോ ബാക്ടീരിയ
d) ബാക്ടീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഫ്ലേഷ്യ പൂവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യം

?
a) ഇന്ത്യ
b) റഷ്യ
c) മലേഷ്യ
d) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപവത്കരിക്കാൻ നിർദേശിച്ച സമിതി ഏത്?
a) സൈമൺ കമ്മീഷൻ
b) ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ
c) ക്രിപ്സ് മിഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അല്ലാത്തത്?
a) അസംബ്ലർ
b) കംപൈലർ
c) എം എസ് ഓഫീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫിഫ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1900
b) 1904
c) 1909
d) 1945
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം ആർ കെ സി??
a) പരമേശ്വരൻ പിള്ള
b) ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ
c) എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമ സഭയിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്‌?
a) V. V giri
b) കലാം
c) വാജ്‌പേയ്
d) K R നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡി കെ കാർവേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചു വർഷം?
a) 1905
b) 1894
c) 1911
d) 1916
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഗോത്രയാനം’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്??
a) C) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
b) B) പൂന്താനം
c) D) ചെറുശ്ശേരി
d) A) എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തലയ്ക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) മാനന്തവാടി
b) പനമരം
c) മണ്ണടി
d) പുൽപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വർണ്ണാന്ധത യുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത നിറം

?
a) വെള്ള
b) പച്ച
c) കറുപ്പ്
d) മഞ്ഞ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം

?
a) ഹീലിയം
b) ഹൈഡ്രജൻ
c) നൈട്രജൻ
d) ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you heat butter, It ——–?
a) Will melt
b) Would melt
c) Melt
d) Melts
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം?
a) AD 875
b) AD 849
c) AD 830
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ENCOUNTERED

(1) avoided (2) enriched (3) faced (4) overcome?
a) 1
b) 3
c) 4
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണ മില്ലുകൾ ഉള്ള സംസഥാനം :?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) തമിഴ്നാട്
c) ഉത്തർ പ്രദേശ്
d) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Please come in’ is a/an ………. sentence.?
a) Exclamatory
b) Interrogative
c) Imperative
d) Assertive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Godfrey Hounsfield got the 1979 Nobel Prize for Medicine. His major invention was:?
a) X Ray
b) Sthethoscope
c) CT Scan
d) ECG
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക തപാൽ ദിനം??
a) ഏപ്രിൽ 7
b) ഒക്‌ടോബർ 10
c) ജനുവരി 9
d) ഒക്‌ടോബർ 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-wpo-18

The reported speech of “Mary said, I am watching television” is.?
a) Mary said that she watches television
b) Mary said that she has been watching television
c) Mary said that she was watching television.
d) Mary said that she is watching television
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഗങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള പഠനം??
a) ഫിസിയോളജി
b) വൈറോളജി
c) മോർഫോളജി
d) പാത്തോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്??
a) പൈത്തൺ
b) സ്വിഫ്റ്റ്
c) റൂബി
d) യൂനിക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ “Dry Dock” നിലവിൽ വരുന്നത് ??
  a) മുംബൈ
  b) വിശാഖപട്ടണം
  c) കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്
  d) തൂത്തുക്കുടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാത?
  a) NH544
  b) NH966B
  c) NH66
  d) NH7
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദാദാഭായ് നവറോജിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത്??
  a) Voice of India
  b) Eve of The Last Fast
  c) Rasth Gofthar
  d) Poverty and Unbritish Rule in India
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  When I came in,the cat _____ in my chair?
  a) Is sleeping
  b) Sleeping
  c) Was sleeping
  d) Slept
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ പാന്മസാല രഹിത ജില്ല??
  a) കണ്ണൂർ
  b) വയനാട്
  c) എറണാകുളം
  d) കൊല്ലം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആഹാരനിർമാണവും സംഭരണവും നടക്കുന്ന സസ്യത്തിലെ ഭാഗം?
  a) ക്രോമോസോം
  b) പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ
  c) മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ
  d) ന്യൂക്ലിയസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കവി ഭാരതം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്?
  a) ചന്തുമേനോൻ
  b) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
  c) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
  d) കേശവദേവ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  PSLVയുടെ 50th ദൗത്യം??
  a) PSLV C 33
  b) PSLV C 37
  c) PSLV C 48
  d) PSLV C 43
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നന്മ എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ

LDC 2013 Thrissur ]?
a) നൽ + മ
b) നൻ + മ
c) നന് + മ
d) ന + ന്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The leaves ……. as the wind blew

A) rustled B) hissed C) murmured D) crackled?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഖ് മത വിശ്വാസികൾ ഉള്ള ജില്ല??
a) കോഴിക്കോട്
b) മലപ്പുറം
c) തൃശൂർ
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സിഗരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരാശരി നിക്കോട്ടിന്റെ അളവ്?
a) 15mg
b) 13mg
c) 12mg
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We salute the brave soldiers who were died ….. our country?
a) by
b) for
c) from
d) of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർച്ച് ഡാം ഏത്??
a) മലമ്പുഴ
b) പീച്ചി
c) ഇടുക്കി
d) നെയ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും സമവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ചലന നിയമം ഏത്??
a) മൂന്നാം ചലന നിയമം
b) ഒന്നാം ചലന നിയമം
c) രണ്ടാം ചലന നിയമം
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ?
a) സൂരജ് ബാൻ
b) നന്ദകുമാർ സായി
c) കൺവർ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തത്?
a) അനിഷേധ്യം
b) നിഷേധ്യയം
c) ദിപ്സു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) വയനാട്
b) തിരുവന്തപുരം
c) പാലക്കാട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പു ഗുഹ കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഇസ്രായേൽ
b) ഇറാക്ക്
c) ഇറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കപാലത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) ക്രാനിയോളജി
c) ഫ്രീനോളജി
d) നെഫ്രോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“നിന്റേത് “എന്നത് എത് തദ്ധിതം (Subi)?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) പൂരണി
c) തന്മാത്രാ
d) നാമനിർമ്മായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിലൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
a) വി അയ്യപ്പൻ
b) കോവിഡ് പിഷാരടി
c) വി വി അയ്യപ്പൻ
d) ജോർജ് വർഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വയനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത്?
a) പഴശ്ശിരാജ ശവകുടീരം
b) പഴശ്ശി ഡാം
c) പഴശ്ശി മ്യൂസിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വധൂവരന്മാർ ഏത് സമാസത്തിൽ പെടുന്നു?
a) ബഹുവ്രീഹി
b) ദ്വന്ദൻ
c) അവ്യയീഭാവൻ
d) കർമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1986
b) 1996
c) 1969
d) 1968
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി?
a) സുഗതകുമാരി
b) ബാലാമണിയമ്മ
c) എം ലീലാവതി
d) മാധവിക്കുട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
All the milk ___ sour?
a) Has
b) Was
c) Were
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയിരില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത് ??
a) സ്ലാഗ്
b) ധാതു
c) ഫ്ളക്സ്
d) ഗാങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രൻറെ നഗരം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വിയെന്റിയൻ ഏത് രാജ്യത്തിൻറെ തലസ്ഥാനമാണ്?
a) ലിത്വാനിയ
b) ലൈബീരിയ
c) ലാവോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ തേരാളിയുടെ പര്യായം അല്ലാത്തത് (Subi)?
a) എല്ലാം പര്യായമാണ്
b) സുതൻ
c) സാരഥി
d) ക്ഷത്താവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ നിശബ്ദനായ വിപ്ലവകാരി എന്ന് സരോജിനി നായിഡു വിശേഷിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ്?
a) ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള
b) അയ്യങ്കാളി
c) അക്കാമ്മ ചെറിയാൻ
d) ഡോ. പൽപ്പു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ഏത്??
a) നോർവേ
b) അയർലൻഡ്
c) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പ രഹിതവും അതാര്യവും ആയി തീരുന്ന അവസ്ഥ??
a) ഗ്ലോക്കോമ
b) തിമിരം
c) Xerophthalmia
d) Pressbiopia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇതിൽ ഏതു മൂലകത്തിൻറെ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് 20??
a) പൊട്ടാസ്യം
b) സോഡിയം
c) കാൽസ്യം
d) കാർബൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The doctor prescribed an oinment. The patient ____ it?
a) administrated
b) advised
c) applied
d) instructed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘To love is divine’ ഈ വാക്യത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ തര്‍ജ്ജമയാണ് :?
a) സ്നേഹിക്കുക എന്നത് ദൈവീകമാണ്
b) ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം
c) സ്നേഹം ദൈവമാണ്
d) സ്നേഹം ദൈവികമാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The marriage party ____ at dawn?
a) put off
b) set off
c) set on
d) set up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്‌സ് നടന്നത് എവിടെ??
a) സിങ്കപ്പൂർ
b) ഏതൻ‌സ്
c) സിയോൺ
d) മെൽബൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗദ്ദിസ് ആദിവാസി വിഭാഗം കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) രാജസ്ഥാന്‍
b) ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്
c) ഒഡീഷ
d) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജവംശ ത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം?
a) വാള്‍
b) സിംഹമുദ്ര
c) ശംഖ്
d) നിലവിളക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉദ്ധരണി എന്ന ചിഹ്നം ഏത്??
a) -
b) “ “
c) ( )
d) ?
<a href=”” onclick=”return false” class=”spoiler” content=”ഉത്തരം:” ““>ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a>
അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധന മൂർത്തി?
a) ശിവൻ
b) ദുര്യോധനൻ
c) വിഷ്ണു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ ഗാനത്തെ അംഗീകരിച്ചത്?
a) 1965 ജനുവരി 26
b) 1950 ജനുവരി 24
c) 1947 ജൂലൈ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ മേത്തൽ മണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊട്ടാരം?
a) കുതിരമാളിക
b) കണ്ണൂർ കോട്ട
c) ബേക്കൽ കോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേൾഡ് ബുക്സ് day?
a) June 23
b) April 23
c) May 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് നേത്രനാഡി ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം

?
a) അന്ധബിന്ദു
b) പീതബിന്ദു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#ca___revision

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻമേഖലയിൽ വിർച്വൽ ഓട്ടോപ്സി നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യരാജ്യമാണ് ??
a) ചൈന
b) പാക്കിസ്ഥാൻ
c) ഇന്ത്യ
d) ശ്രീലങ്ക
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ആകെ സമയമേഖലകളുടെ എണ്ണം

?
a) 24
b) 27
c) 28
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത്??
a) പോൾ ഡിറാക്
b) ലിയോൺ ലിഡർമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ]?
a) - കോൺകേവ്
b) - സിലിണ്ടറിക്കൽ
c) - കോൺവെക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ വേൾഡ് കോംപറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം?
a) 47
b) 1
c) 9
d) 43
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15-കേരളത്തിലെ ടാക്സി ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസ് ??
a) സഞ്ചാര കേരളം
b) സൗഹൃദ യാത്ര
c) കേര കാബ്‌സ്
d) ടാക്സി കേരള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റേഡിയത്തിന്റെ അർധയുസ്സ്‌?
a) 5730
b) 1662
c) 1772
d) 1972
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തടുത്ത രണ്ട് അക്ഷാംശം തമ്മിലുള്ള ദൂരം??
a) 181 km
b) 121 km
c) 111 km
d) 100 km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധ്യകാലഘട്ടത്തില്‍ യൂറോപ്പിലെ പ്രഭുക്കന്‍മാരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വിശാല പ്രദേശങ്ങള്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) മാനർ
b) ഗിൽഡുകൾ
c) ഫ്യൂഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ലോകസഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആര് ??
a) ഇ എം എസ്
b) എ ബി വാജ്പേയി
c) എ കെ ഗോപാലന്‍
d) ജയപ്രകാശ് നാരായണന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഴ തുടരുന്നു ; കേരളത്തിൽ orange alert?
a) അല്പവിരാമം
b) അർദ്ധവിരാമം
c) അപൂർണ്ണ വിരാമം
d) ഉദ്ധരണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രീനിച്ച് രേഖയില്‍ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഭിനാങ്കരേഖ എത്ര ഡിഗ്രി അകലെയാണ്?(Talent Academy)?
a) 180
b) 360
c) 90
d) 120
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്?
a) കെ കെ ഉഷ
b) രാം ദുലാരി സിൻഹ
c) അന്നാ ചാണ്ടി
d) സുജാത മനോഹർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ്?
a) Simar kray
b) Howad icon
c) Alen turing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർദ്ധ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ 3 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും, അതിന്റെ ഇരട്ടി ആരമുള്ള അർദ്ധഗോളം ആകൃതിയുള്ള മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും?
a) 3
b) 24
c) 18
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിച്ചത് ആരാണ്??
a) ലോതർ മേയർ
b) ഡിമിട്രി മെൻഡലിയേഫ്
c) ലാവോസിയെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid19 പ്രതിരോധ ഭാഗമായി CISF രൂപീകരിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ????
a) E-karyalay
b) പ്രശാന്തി
c) Probe free assay
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Panjayath??
a) 213
b) 243
c) 214
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ കെ നീലകണ്ഠൻ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം?
a) ചെന്തരുണി
b) കുറിഞ്ഞിമല
c) ചൂലന്നൂർ
d) മംഗളവനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അനുജന്റെ പര്യായപദം കണ്ടെത്തുക?
a) കനിഷ്ഠൻ
b) അഗ്രജൻ
c) അഗ്രിമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോൺ

?
a) പാരാതോർമോൺ
b) കാൽസിടോണിൻ
c) ഗ്ലൂക്കഗോൺ
d) ഇൻസുലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(11) മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം?
a) ഇളമ്പലേരി കുന്നുകൾ
b) ബാലപൂണി കുന്നുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
following are the list of Tiger reserves in India pick out the wrongly marked?
a) Panna- Madhya Pradesh
b) Manas -Assam
c) Valmiki- Jharkhand
d) Sariska -Rajasthan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he died …… cancer?
a) by
b) on
c) of
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹഗിയ സോഫിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) തുർക്കി
b) ഇറാഖ്
c) ഇറാൻ
d) ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായ് ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കിയ വിദേശ ആക്രമണക്കാർ :?
a) ബാബർ
b) മുഹമ്മദ് ഗസ്നി
c) ഇബ്രാഹിം ലോദി
d) മുഹമ്മദ് ഗോറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
a) 1985
b) 1984
c) 1883
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the correct spelling from the given below?
a) LEISURE
b) VACINATION
c) PHYSIYOTHERAPY
d) TUISION
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4, 8, x ഇവ അനുപാതത്തിൽ ആയാൽ x ന്റെ വില എത്ര?
a) 12
b) 10
c) 11
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ഭാഷ?
a) കൊങ്കിണി
b) മറാത്തി
c) തെലുങ്ക്
d) തുളുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ?
a) സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
b) വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
c) എ സി ജോസ്
d) സീതി സാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം

?
a) നാലാം ഭാഗം
b) രണ്ടാം ഭാഗം
c) മൂന്നാം ഭാഗം
d) ഒന്നാം ഭാഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരത്വഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കാനായ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം -?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) തമിഴ്നാട്
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രൈംമിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗാർ യോജന (PMRY) ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി

(Excellence Academy)?
a) നരസിംഹറാവു
b) എ ബി വാജ്പേയ്
c) മൻമോഹൻ സിംഗ്
d) ഐ കെ ഗുജ്റാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഡേൺ ഡെത്ത് എന്ന പദം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

?
a) ക്രിക്കറ്റ്‌
b) ബാഡ്മിന്റൺ
c) ഫുട്ബോൾ
d) ഹോക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
That is an ox. Those are _____??
a) Ox
b) Oxen
c) Oxes
d) Oxs
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ശാരദാ പീഠം സ്ഥാപിച്ചത്

?
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) കർണാടകം
c) ഗുജറാത്ത്
d) ഒഡിഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലെ കാൽസ്യ ത്തിൻറെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ?
a) പാരാതെർമോൺ
b) കാൽസി ടോണിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത്

?
a) 845
b) 725
c) 825
d) 925
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ഒക്ടോബറിൽ കൊമോറോസിന്റെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ “ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗ്രീൻ ക്രസൻറ്” അർഹനായത്??
a) രാംനാഥ് കോവിഡ്
b) നരേന്ദ്ര മോദി
c) സുഷമ സ്വരാജ്
d) വെങ്കയ്യ നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള മോപ്പസാങ്?
a) തകഴി
b) സി വി രാമൻപിള്ള
c) ചങ്ങമ്പുഴ
d) ബഷീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇൻഡിക്ക’ എന്ന യാത്രാവിവരണം എഴുതിയ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരി

ആര്??
a) A)മെഗസ്തനീസ്
b) D)ഹുയാൻ സാങ്
c) B)ഇബ്നുബത്തുത്ത
d) C)ഫാഹിയാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(13) എടത്വ പള്ളി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
a) പെരിയാർ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) പമ്പ
d) പാമ്പാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈസ്രോയി ഓഫ് റിവേഴ്‌സ് ക്യാരക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കഴ്‌സൺ പ്രഭു
b) മേയോ പ്രഭു
c) ഇർവിൻ പ്രഭു
d) ലിട്ടൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

?
a) ഡൽഹി
b) ഗോരക്പൂർ
c) പാറ്റ്‌ന
d) ജയ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഇലക്ട്രിക് എസ് യുവി ആയ കോന പുറത്തിറക്കിയ കാർ നിർമാതാക്കൾ ആരാണ്?
a) മഹീന്ദ്ര
b) റിനോൾട്ട്
c) ഹോണ്ട
d) ഹ്യുണ്ടായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകൃതിയിലെ ആഹാര ബന്ധങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലകം?
a) Food web
b) Food chain
c) Tropic levels
d) Food levels
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാർഗിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ സൈനിക നടപടി

(Excellence Academy)?
a) ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്
b) ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാർ
c) ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത്
d) ഓപ്പറേഷൻ പോളോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭിന്നലിംഗക്കാരെ സമൂഹത്തിനു മുന്നിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സംസ്ഥാന സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി?
a) മഴവില്ല്
b) അതിജീവിക
c) പുനർജനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുദ്ര ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ബാംഗ്ലൂർ
b) മുംബൈ
c) കൊൽക്കത്ത
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What are you looking ………..?

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) In
c) To
d) At
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒങ്കസെ വർഗക്കാർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ആണ് :?
a) ഖസ്തർ
b) ഛത്തീസ്ഗഡ്
c) മേഘാലയ
d) ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുച്ഛേദം 110 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്?
a) Psc
b) Money bill
c) Budget
d) Election
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ കാരിത ക്രിയ അല്ലാത്തത്?
a) കേൾക്കുന്നു
b) പഠിക്കുന്നു
c) നിൽക്കുന്നു
d) പിരിയുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
_____ is the process of acquiring information such as username, password and credit card details without permission.?
a) Cracking
b) Phishing
c) Patching
d) Spoofing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താ രാഷ്ട്ര പട്ടം പറത്തൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം?
a) പുതിയാപ്പ
b) ബേപ്പൂർ
c) കാപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sumesh rather than his friends —– arrived in time?
a) Is
b) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വയനാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി

?
a) ആറ്റിങ്ങൽ റാണി
b) ആദിത്യവർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1917
b) 1916
c) 1918
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മലയാളി?
a) ഒ എൻ വി
b) അക്കിത്തം
c) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
d) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് കുറ്റവാളികൾക്ക് രാഷ്ട്രപതി മാപ്പ് നൽകുന്നത്?
a) 72
b) 161
c) 76
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ദ്വീപ് ഏത് സമുദ്രത്തിൽ ആണ്?
a) അന്റാർട്ടിക്ക്
b) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം
c) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
d) ആർട്ടിക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Nursary
b) Nursery
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1789-92
b) 1792-95
c) 1785-88
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ചരിത്രത്തിലെ നീളമേറിയ ചരക്ക് ട്രെയിൻ?
a) Sheshnag
b) ഗുഡ്സ് ഇന്ത്യ
c) Goods rail
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1935ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസാക്കുമ്പോൾ വൈസ്രോയി?
a) വെല്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു
b) റിപ്പൺ പ്രഭു
c) കഴ്സൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഗെയിം ചെയ്‌ഞ്ചർ’ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്??
a) റിക്കി പോണ്ടിങ്
b) ഷഹീദ് അഫ്രീദി
c) ലസിത് മലിംഗ
d) വിരാട് കോഹ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുഴുവൻ വോട്ടർപട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം

?
a) നാഗാലാ‌ൻഡ്
b) ഹരിയാന
c) കേരളം
d) ഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക :?
a) ഏറെച്ചുരുക്കുക
b) പരത്തിപ്പറയുക
c) പതുക്കെ ചെയുക
d) ശ്ലോകം ചൊല്ലുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He speaks as if he …… a doctor

A) was B) is C) were D) had been?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിച്ചത് ഏത്?
a) ഹിത കാരിണി സമാജം
b) ആര്യസമാജം
c) രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ
d) ആത്മീയ സഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രയാൻ 1 ന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ (Subi)?
a) മയിൽ സ്വാമി അണ്ണാദുരൈ
b) എസ് കിരൺ കുമാർ
c) ജി മാധവൻ നായർ
d) വിക്രം സാരാഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏത് ഭരണഘടനയെ മാതൃകയാക്കിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്

?
a) റഷ്യ
b) യു. കെ
c) അമേരിക്ക
d) ബ്രിട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാർകമ്മീഷൻ?
a) സി ഡി മായി കമ്മീഷൻ
b) ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ
c) സി അച്യുതൻ കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവൻ എന്ന പദം ഏത് നാമ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു?
a) സംജ്ഞാനാമം
b) സർവ്വനാമം
c) സാമാന്യനാമം
d) മേയനാമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്താണ് പിയത്രദൂര?
a) മുഗൾ കവികൾ
b) മുഗൾ സൈനിക വ്യവസ്ഥ
c) മുഗൾ ചിത്രകല
d) മുഗൾ ശിൽപകല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ നാടുവാഴികളെ ക്കുറിച്ചുളള ആദ്യത്തെ ലിഖിത പരാമര്‍ശം ഏതാണ് ?

A) വാഴപ്പളളി ശാസനം B) തരിസ്സാപ്പളളി ശാസനം C) അവിട്ടത്തൂര്‍ ശാസനം D) മാമ്പളളി ശാസനം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവത്രിക വോട്ടവകാശത്തിലൂടെ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്??
a) മണിപ്പൂർ
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) കേരളം
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘Frequent’?
a) Rare
b) nusual
c) Few
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളം കുടിച്ചു.,.. ഏത് വിഭക്തി (Subi)?
a) ആധാരിക
b) പ്രതിഗ്രാഹിക
c) നിർദ്ദേശിക
d) ഉദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ‘F’ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം?
a) അഷ്ടമുടി കായൽ
b) പൂക്കോട് തടാകം
c) ശാസ്താംകോട്ട കായൽ
d) വേമ്പനാട് കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nobody knows how to operate the new machine ______ [Add a question tag]

ℙ𝕊ℂ 𝕋ℍℝ𝕀𝕃𝕃𝔼ℝ 𝟚.𝟘?
a) do they?
b) don’t they?
c) doesn’t they?
d) does they?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9-ഒളിമ്പിക്സ് ദീപശിഖ പ്രയാണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദ്യ വനിത??
a) അന്ന കൊരാക
b) നൊസോമി ഒകുഹാര
c) നവോമി ഒസാക്ക
d) റിസ ഷിമിസു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം (ldc, ksgd, 2011)?
a) 1524
b) 1538
c) 1528
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം

?
a) ചൈന
b) ഇന്ത്യ
c) അമേരിക്ക
d) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രമേഹ രോഗത്തിന് എതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഗോയിലെ വൃത്തത്തിന് നിറം?
a) പച്ച
b) നീല
c) മഞ്ഞ
d) പിങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ജനനം?
a) 1891 ഒക്ടോബർ 31
b) 1891 നവംബർ 14
c) 1891 ഏപ്രിൽ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഗത്താനത്ത് വെച്ച് ബൈബിൾ കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ്?
a) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
b) ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള
c) ചാവറയച്ചൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നര്മദയുടെ നീളം?
a) 1400km
b) 1312km
c) 1465km
d) 1213km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് എന്ന് മണിപ്പൂരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി??
a) റീഡിങ് പ്രഭു
b) വേവൽ പ്രഭു
c) ഇർവ്വിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
—– is the theory that actions are right because they are useful (Subi)?
a) Machiavellism
b) Pragmatism
c) Authoritarianism
d) Utilitarianism
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു ജില്ലയിലാണ് പക്ഷി പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ഇടുക്കി
b) മലപ്പുറം
c) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ?

(എക്സലൻസ് അക്കാദമി)?
a) എം കെ വെള്ളോടി
b) ടി പ്രകാശം
c) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
d) ടി രാമറാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിരൺ,അർക്ക എന്തിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ്? ]?
a) - പച്ചമുളക്
b) - വെണ്ട
c) - ഇതൊന്നുമല്ല
d) - വഴുതിന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Every man must love ………own country.?
a) Ours
b) One’s
c) His
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Jhon is ___ honourable man?
a) a
b) this
c) an
d) that
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️പൊതുവാൾ??
a) പൊതുവാൾ
b) പൊതുവൾസിയർ
c) പൊതുവാൾസ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ അപസർപ്പക നോവൽ ആയ ഭാസ്കരമേനോൻ രചിച്ചതാര്?
a) രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ
b) പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പു
c) സി അന്തപ്പായി
d) ആർച്ച് ഡീക്കൻ കോശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പച്ചമുളകിന്റെ സങ്കരയിനം ഏത്??
a) അനുഗ്രഹ
b) അനാമിക
c) അനഘ
d) അന്നപൂർണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Meaning of MISOGAMIST?
a) One who loves marriage
b) One who hates marriage
c) One who hates women
d) One who hates games
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പരോക്ഷ നികുതിക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ആദായ നികുതി
b) ഭൂനികുതി
c) ചരക്ക് സേവന നികുതി
d) മോട്ടോർ വാഹന നികുതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️2019-20 ഈ വർഷത്തെ ഐ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ??
a) മോഹൻബഗാൻ
b) ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ
c) ബാംഗ്ലൂര് എഫ്സി
d) ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി

?
a) റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായ്
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
d) ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Action ×?
a) Inaction
b) dis action
c) Non action
d) Enaction
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎀 ലോക ഉപഭോക്തൃ അവകാശ ദിനം..??
a) (D) മാർച്ച്‌ 15
b) (B) മാർച്ച്‌ 17
c) (A) ഒക്ടോബർ 16
d) (C) ജനുവരി 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. 1935 ൽ കെ.പി.സി.സി സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു

[PSC RANK MASTERS]?
a) ഇ എം എസ്
b) ആർ ശങ്കർ
c) പി കൃഷ്ണപിള്ള
d) പട്ടം താണുപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമാരനാശാൻ ജനിച്ച കായിക്കര ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) ആലപ്പുഴ
c) കോട്ടയം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകന്‍??
a) കുമാരനാശാന്‍
b) കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ
c) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍
d) ഡോ.പല്‍പ്പു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ആദ്യം ആക്രമിച്ച രാജ്യം?
a) ജർമ്മനി
b) ഇറ്റലി
c) Austria
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്?
a) നവംബർ 11
b) നവംബർ 21
c) നവംബർ 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The month of January (1)/ takes its name (2)/ of the Roman God Janus. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആമസോണിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാംപസ് ??
a) ഡൽഹി
b) പൂനെ
c) ഹൈദരാബാദ്
d) ബംഗളുരു
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപനിലയങ്ങൾ ഇൽ യോജിക്കാത്തത് ഏത്?
a) റിഹാൻഡ്‌ ഉത്തർപ്രദേശ്
b) സിപ്പറ്റ് ചത്തീസ്ഗഡ്
c) രാമഗുണ്ടം തമിഴ്നാട്
d) ദാദ്രി ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുറജപം ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ച വർഷം??
a) 1750
b) 1790
c) 1765
d) 1785
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ Smart Cities Index - ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒന്നാമതെത്തിയത്? ( first : സിംഗപ്പൂർ )?
a) ഡൽഹി
b) അറിയില്ല
c) ഹൈദരാബാദ്
d) മുംബൈ
e) ബംഗളുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുക്രനെ നിരീക്ഷിക്കാനായി അയക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പേടകം?
a) വിനേറ 7
b) മറീനർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഏതു കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹത്തെ ആണ് കൽപന 1 എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്?
a) CARTOSAT 1
b) G SAT 7
c) OCEAOSAT
d) METSAT
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബി.എം.ഡബ്ല്യൂ കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന രാജ്യം??
a) ജർമ്മനി
b) ജപ്പാൻ
c) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
d) യു.എസ്‌.എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോങ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ?

(Excellence Academy)?
a) ദാമോദർ
b) ഗംഗ
c) ബിയാസ്
d) കോസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചത്രപതി ശിവജി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) ആഗ്ര
b) മുംബൈ
c) ഗോവ
d) കൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ പെടാത്തത്??
  a) ഗോമതി
  b) കെൻ
  c) കോസി
  d) ലോഹിത്
  e) അറിയില്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹീംലിച്ചു മാനുവർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
  a) എല്ലൊടിയൽ
  b) മുറിവ്
  c) ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്
  d) ശ്വാസപഥം അടയൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സമുദ്രം?
  a) പസഫിക്
  b) അന്റാർട്ടിക്
  c) ആർട്ടിക്
  d) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത് നദീതീരത്താണ് കോഴിക്കോട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
  a) പെരിയാര്‍
  b) പാമ്പാര്‍
  c) കല്ലായിപ്പുഴ
  d) വളപ്പട്ടണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക- ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്?
  a) ആവരന്യകം
  b) ആവരണി
  c) ആവരണ്യം
  d) ആവൃതം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിൽ പെരിയോർ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം

(Kerala PSC Q & A)?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കാഞ്ഞങ്ങാട്
c) വൈക്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഹരിത ട്രിബുണലിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) മുംബൈ
b) ചെന്നൈ
c) കൊൽക്കത്ത
d) ന്യൂ ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.177 Which of the following water bodies separates the Andaman from the Nicobar?

पुढीलपैकी कोणते जलमंडळ अंदमान निकोबारपासून वेगळे करते??
a) 10° Channel
b) Gulf of Mannar
c) 11° Channel
d) Andaman Sea
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് :?
a) 24
b) 14
c) 44
d) 40
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് ഏത് വിറ്റാമിന്റെ ശാസ്ത്രിയ നാമം ആണ്?
a) Vitamin B7
b) Vitamin B5
c) Vitamin B6
d) Vitamin B2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്ലോബൽ ആർട്ട് വില്ലേജ്?
a) ഇരിങ്ങൽ
b) പുറക്കാട്
c) ചെറുകുളത്തൂർ
d) കാക്കണ്ണൻ പാറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോഖലയുടെ സെർവെന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി യുടെ മാതൃകയിൽ ആരംഭിച്ച സംഘടന?
a) നായർ ഭൃത്യജനസംഘം
b) ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി
c) എൻ എസ് എസ്
d) എൻ ഡി പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Entering the hotel (1)/ he ordered for (2)/ a drink and a sumptuous dinner. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Idiom: far cry from?
a) Cry for something
b) A thing that is very different
c) One who left abroad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം?
a) 4 മിനിറ്റ് 5 സെക്കൻഡ്
b) 8 മിനിറ്റ് 20 സെക്കൻഡ്
c) 10 മിനിറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ്
d) 9 മിനിറ്റ് 8 സെക്കൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോൾക്കൻ ബോസ്കിർ അടുത്തിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്?
a) അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രമ്പിന്റെ എതിരാളി
b) അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് പ്രസിഡന്റ്‌
c) തുർക്കി പ്രസിഡന്റായി
d) യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ 75-ാമത് സെഷന്റെ പ്രസിഡന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the theme of world wetlands day 2020?
a) Wetland and climate change
b) Wetland and biodiversity
c) Wetland and sustainable urban future
d) Wetland and disaster risk reduction
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chorophobia?
a) fear of walking
b) Fear of bicycle
c) Fear of dancing
d) Fear of colours
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമകേന്ദ്രവാദം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ച ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍?(Talent Academy)?
a) പൈതഗോറസ്
b) ഹെന്‍ട്രി കാവന്‍ഡിഷ്
c) പ്ലേറ്റോ
d) ടോളമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറാമത്തെ രുചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഉമാമി
b) പുളി
c) കൈപ്പ്
d) ഓലിയോ ഗസസ്റ്റസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ” എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്??
a) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
b) സുഗതകുമാരി
c) സി എസ് മീനാക്ഷി
d) ബെന്യാമിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ നിയമ സാക്ഷരത ഗ്രാമം?
a) വരവൂർ
b) ഒല്ലൂക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vijayavada?
a) Krishna
b) Kaveri
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഞാൻ അറിയാതെ സത്യം പറഞ്ഞുപോയി” എന്ന വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞുപോയി എന്നത് ഏത് അനുപ്രയോഗത്തിൽ പെടുന്നു??
a) കാലാനുപ്രയോഗം
b) പൂരണാനുപ്രയോഗം
c) ഭേദകാനുപ്രയോഗം
d) നിഷേധാനുപ്രയോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി

?
a) ആനമുടി
b) പൊന്മുടി
c) പശ്ചിമഘട്ടം
d) അഗസ്ത്യമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ??
a) സ്റ്റെയിൽ ലെസ് സ്റ്റീൽ
b) അൽ നിക്കോ
c) മഗ്നേലിയം
d) ഡുറാലുമീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ONGC രൂപീകൃതമായ വർഷം ഏതാണ്?
a) 1956
b) 1957
c) 1954
d) 1953
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തലശ്ശേരി കോട്ട നിർമ്മിച്ചത്??
a) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
b) ഫ്രഞ്ചുകാർ
c) പോർച്ചുഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ കലണ്ടറായി ശകവർഷത്തെ അംഗീകരിച്ചതെന്ന് ? (Excellence Academy)?
a) 1957 മാർച്ച് 22
b) 1950 ജനുവരി 24
c) 1947 ജൂലായ് 22
d) 1950 ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലി യ അന്തഃസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏത് ?

A) പീനിയല്‍ ഗ്രന്ഥി B) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി C) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി D) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ ഏകകോശജീവി?
a) അസറ്റോബുലേറിയ
b) അമീബ
c) യൂക്ലിഡ്
d) പാരമീസിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുനെസ്കോയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ക്ഷേത്രം?
a) ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം
b) വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം
c) മഹോദയപുരം ക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എത്ര താഴെയാണ് കുറയുന്നത്?
a) 43mg/100ml
b) 60mg/100ml
c) 53mg/100ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1953 നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാന പുനസംഘടന കമ്മീഷൻ അംഗം ഇല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്?
a) ഹൃദയ നാഥ് കുൻസ്രു
b) ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി
c) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
d) സി രാജഗോപാലാചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കത്തുന്ന ബൾബിനെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് താപം ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് വഴി?
a) സംവഹനം
b) വികിരണം
c) ചാലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രട്ടണ്‍ വുഡ് സമ്മേളനം നടന്ന വര്‍ഷം

A) 1945 B) 1944 C) 1946 D) 1947?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് രാജ്യസമാചാരം, പശ്ചിമോദയം എന്നീ മലയാളപത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

?
a) അഞ്ചുതെങ്ങ്
b) തലശ്ശേരി
c) പയ്യന്നൂർ
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം??
a) പൂക്കോട്ട്
b) ശാസ്താംകോട്ട
c) ഇരവികുളം
d) വെള്ളായണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപിജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻറെ അഗ്നിചിറകുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻറെ ഓഡിയോ രൂപത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയത് ആര്??
a) ഗിരീഷ് കർണാട്
b) ജഗദീഷ് കമ്പാർ
c) മാധവ മേനോൻ
d) ഭാനു പ്രകാശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following river intersects equator twice?
a) Danube river
b) Limpopo river
c) Volga river
d) Congo river
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി?
a) അൽബുക്കർക്ക്
b) വാസ്കോഡഗാമ
c) കബ്രാൾ
d) അൽമേഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎁 ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായാണ് ‘അദ്നാൻ സുർഫി ‘അധികാരമേറ്റത് ..??
a) (C) ഇറാഖ്
b) (A) കുവൈത്ത്
c) (B) ഇറാൻ
d) (D) തുർക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകന്‍’ എന്നറി യപ്പെട്ട വൈസ്രോയി?
a) ലിട്ടണ്‍ പ്രഭു
b) മേയോ പ്രഭു
c) ജോണ്‍ ലോറന്‍സ് പ്രഭു
d) എല്‍ജിന്‍ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Small industrial bank of india ആസ്ഥാനം?
a) പൂനെ
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) മുംബൈ
d) ലക്ക്നൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക പേപ്പര്‍മില്‍ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ? (Talent Academy)?
a) ഹൗറ
b) സോനംപൂര്‍
c) സെറാംപൂര്‍
d) നേപ്പാ നഗര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മംഗൾയാൻ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്??
a) ഡോ ജോർജ് വർഗ്ഗീസ്
b) കനക രാഘവൻ
c) ലിജോ ജോർജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ജനറേഷനിൽ ആണ്?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 1
e) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാണിപുരം സുഖവാസകേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) ഇടുക്കി
b) കാസർഗോഡ്
c) വയനാട്
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി??
a) ബാണാസുര സാഗർ
b) ചെറുതോണി
c) മാട്ടുപെട്ടി
d) മൂലമറ്റം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fobes ന്റെ The highest paid female athlete ever

(Excellence Academy)?
a) സെറീന വില്യംസ്
b) വീനസ് വില്യംസ്
c) സിമോണ ഹെലപ്
d) നയോമി ഒസാക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്വത് തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണം?
a) മണ്ടത്തരം
b) മടയൻ
c) മണ്ടത്തം
d) കള്ളത്തരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SNDP മുഖപത്രം?
a) ജ്ഞാനോദയം
b) മംഗളോദയം
c) വിവേകോദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ NRI അക്കൗണ്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ബാങ്ക്??
a) സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
b) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
c) ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്
d) കാത്തലിക്ക് സിറിയൻ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച്?
a) ഗോവ
b) മറീന
c) മുഴുപിലങ്ങാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എവിടെ മനസ്സ് ഭയരഹിതമാകുന്നുവോ അവിടെ ശിരസ്സ് ഉന്നതമാകും എന്നു പറഞ്ഞതാര്??
a) വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
b) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
c) മഹാത്മാഗാന്ധി
d) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കേരള നിയമസഭ??
a) 3
b) 6
c) 5
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന നികുതി?
a) വിൽപ്പന നികുതി
b) എക്സൈസ് നികുതി
c) വാഹനനികുതി
d) കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16.Antonyms- Fastidious?
a) Adjustable
b) Cooperative
c) Promising
d) Fussy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is correctly spelt?
a) Embarrassment
b) Emberrassment
c) Emberasment
d) Embarasment
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The police asked :

?
a) (A) where is your home
b) (B) where his home was
c) (C) where is his home
d) (D) where was his home
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞള്ളാനി ഏതു വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (LDC 2011, ksgd )?
a) കുരുമുളക്
b) ഏലം
c) എള്ള്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 g20 ഉച്ചകോടി എവിടെ?
a) ഇഡ്ഡലി
b) ജപ്പാൻ
c) ഇന്ത്യ
d) സൗദി അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരകാലത്ത് ബംഗാളിലെ താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സമാന്തര സർക്കാർ താമ്ര ലിപ്ത ജതിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
a) ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ
b) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
c) സതീഷ് ചന്ദ്ര സാമന്ത
d) അരുണ അസഫലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ചലനാത്മകമാണ് ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) പൈതഗോറസ്
b) കോപ്പർ നിക്കസ്
c) ഇറാത്തോസ്തനീസ്
d) അരിസ്റ്റാർക്കസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സിനിമാതാരത്തിന്റെ ഓർമ്മകുറിപ്പാണ് “അൺ ഫിനിഷ്ഡ് “ ??
a) ഐശ്വര്യാ റായ്
b) പ്രിയങ്ക ചോപ്ര
c) സുസ്മിത സെൻ
d) കത്രീന കൈഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ എംഎം മണി ഏത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ദേവികുളം
b) ഉടുമ്പൻചോല
c) ഇടുക്കി
d) പീരുമേട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
First woman governor in India?
a) Vijayalakshmi Pandit
b) Jothi Venkatachalam
c) Kumudben Joshi
d) Sarojini Naidu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാനായ ഏക മലയാളി?
a) ഡോ.എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
b) ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ
c) കെ. ആർ. നാരായണൻ
d) ഡോ. എ.പി.ജെ അബ്ദുൽ കലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He died ———- Cholera.?
a) of
b) at
c) by
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പക്ഷി ഗ്രാമം?
a) - നൂറനാട്
b) - ചൂലന്നൂർ
c) - മഞ്ചാടി
d) - തട്ടേക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലുള്ള കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പേരും വഹിക്കുന്ന പദവികളും താഴെ കാണാം, ശരിയല്ലാത്തത് ഏത്?
a) ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ- എക്സൈസ്
b) എ കെ ശശീന്ദ്രൻ- ഫിഷറീസ്
c) എ കെ ബാലൻ- നിയമം
d) ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ -റവന്യു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഹരി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധന?
a) ഓപ്പറേഷൻ ലഹരി
b) ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷ
c) ഓപ്പറേഷൻ ഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം?
a) കോന്നി
b) പുന്നത്തൂർകോട്ട
c) പുന്നയ്യൂർകുളം
d) ഗവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INC ആദ്യ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം?
a) 85
b) 72
c) 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you had workded hard, …………………….?
a) you may pass the examination
b) you would pass the examination
c) you would have passed the examination
d) you will pass the examination
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെമിന്ദാരി സിസ്റ്റം?
a) 1790
b) 1792
c) 1793
d) 1796
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഗീരഥി യുംഅളകനന്ദയും സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം?
a) രുദ്രപ്രയാഗ്
b) ദേവപ്രയാഗ്
c) അലഹബാദ്
d) വിഷ്ണു പ്രയാഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ :?
a) ചിത്രാഞ്ജലി
b) ഉദയ
c) രേവതി കലാമന്ദിർ
d) മെരിലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടാക്ക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് വികസിപ്പിച്ച വോയ്സ് ബോട്ട്??
a) കേയ
b) രശ്മി
c) ലക്ഷ്മി
d) അറിയില്ല
e) റാഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A group of seagulls is known as?
a) Troop
b) Pride
c) Flock
d) Herd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020-ലെ വേള്‍ഡ് ഹാപ്പിനെസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എത്രാമതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം??
a) 144
b) 147
c) 141
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി?
a) കമന്റ് ആറ്റ്ലി
b) വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ
c) ram se മക്ഡൊണാൾഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ആദ്യമായി റെയിൽവേ ആശുപത്രി ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണ്.ഏത് വർഷം?
a) 1991
b) 1995
c) 1853
d) 2003
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സേന സിയാച്ചിൻ പിടിച്ചെടുത്ത സൈനിക നീക്കം അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത്
b) ഓപ്പറേഷൻ പോളോ
c) ഓപ്പറേഷൻ സൈക്ലോൺ
d) ഓപ്പറേഷൻ പരാക്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള മോപ്പസാങ്?
a) എം ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
b) വള്ളത്തോൾ
c) തകഴി
d) തോപ്പിൽ ഭാസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമനിർമാണ നടപടികളിലും നീതി നിർവഹണത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏതു വ്യക്തിയേയും ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ എന്ന് വിളിക്കാം “ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്

?
a) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
b) ജെർമിങ് ബന്തം
c) നിക്കോളോ മാക്യവല്ലി
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UN രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരം അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യം??
a) ചൈന
b) ബ്രിട്ടൻ
c) ജപ്പാൻ
d) ഫാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഗങ്ങളും അനുബന്ധ ടെസ്റ്റുകളും ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടുപിടിക്കുക?
a) കുഷ്ടം -ഹിസ്റ്റമിൻ ടെസ്റ്റ്
b) ഷിക്ക് ടെസ്റ്റ് -ഡിഫ്തീരിയ
c) റോസ് ബംഗാൾ ടെസ്റ്റ് -സിഫിലിസ്
d) എയ്ഡ്സ് -നേവ ടെസ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അജിനോമോട്ടോ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം??
a) ഇന്ത്യ
b) ജപ്പാൻ
c) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെയ്യാർ നദിയുടെ നീളം?
a) 56
b) 58
c) 68
d) 109
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരിയങ്ക രാജവംശ സ്ഥാപകൻ?
a) ബിംബിസാരന്
b) ശിശു നാഗൻ
c) അജാതശത്രു
d) കലശോകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ?

(Excellence Academy)?
a) 2
b) 1
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
EEG കണ്ടുപിടിച്ചതാര്?(Talent academy)?
a) വില്യം ഐന്തോവന്‍
b) ജൂലിയസ് ഹാരിസണ്‍
c) ഹാന്‍സ് ബെര്‍ജര്‍
d) റ്റി.എച്ച്. ഹക്സ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവൽക്കത്തിൽ കൽക്കരി രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസം??
a) ഓസോണേൻ
b) സ്വേദനം
c) അംശിക സ്വേദനം
d) കാർബനൈസേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ സെൻസസ് നടന്നതെന്ന്?
a) 1876
b) 1846
c) 1826
d) 1836
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Barren?
a) Sterile
b) Beautiful
c) Rock
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപോർജ്ജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് (LGS)?
a) പാസ്കൽ
b) വാട്ട്
c) ജൂൾ
d) ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക്സില്‍ മല്‍സരിച്ച ആദ്യ മലയാളി

A) പി.ടി. ഉഷ B) സി.കെ. ലക്ഷ്മണന്‍ C) മേഴ്സി കുട്ടന്‍ D) ടി.സി. യോഹന്നാന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെപ്രശസ്തമായ പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) പയ്യാമ്പലം
b) പറശ്ശിനിക്കടവ്
c) പഴയങ്ങാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുതിക്കുന്ന കണ്ടാമൃഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ?
a) INS ബ്രഹ്മപുത്ര
b) INS പ്രഹർ
c) INS ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ത്രക്കാരൻ ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) ധർമ്മരാജ
b) സുലേഖ
c) രാമരാജ ബഹദൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിശ്വാസ വായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്?
a) 21%
b) 14%
c) 5%
d) 0.03%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അകത്ത് തിരിയിട്ടു പുറത്തു മുട്ടയിട്ടു?
a) കവുങ്ങ്
b) കുരുമുളക്
c) കുന്നിക്കുരു
d) തെങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ??
a) ബുഭുക്ഷൂ
b) പിപാസു
c) ദീപക്ഷു
d) ജിജിഷു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 333
b) 330
c) 351
d) 324
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൗരി ചൗര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) ഗുജറാത്ത്
b) പഞ്ചാബ്
c) ബംഗാൾ
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നാണയം?
a) രാശി
b) തങ്ക
c) ജിറ്റാൾ
d) പുത്തൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാൾ കടുവകളുടെ സംരക്ഷിത പ്രദേശം??
a) മനാസ്
b) സുന്ദർബാൻ
c) ബുക്സാ
d) കസിരംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗന്ദര്യ ലഹരി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ??
a) ശങ്കരാചാര്യർ
b) വൈകുണ്ട സ്വാമി
c) ചട്ടമ്പിസ്വാമി
d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയിൽ കുടിയായ്മ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1936
b) 1914
c) 1929
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണികാസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്

?
a) ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൺ
b) മില്ലികൻ
c) തോമസ് അൽവ എഡിസൺ
d) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈദരാലിയുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സാമൂതിരി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വർഷം?
a) 1766
b) 1887
c) 1792
d) 1513
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is natural __ man to make mistakes.?
a) that
b) about
c) in
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്?
a) ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി
b) ജെ സച്ചിദാനന്ദ അയ്യർ
c) ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്‍റിബോഡിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്ലാസ്മാ പ്രോട്ടീന്‍ ഏത്?(Talent Academy)?
a) ആല്‍ബുമിന്‍
b) ഓവാല്‍ബുമിന്‍
c) ഫൈബ്രിനോജന്‍
d) ഗ്ലോബുലിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ചിന്താവിപ്ലവം” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവ്??
a) എം സി ജോസഫ്
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
d) സി കേശവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനെറ്റ്‌ എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് ഏതു ജനറേഷൻ സമയത്താണ്?
a) 5th
b) 4th
c) 2nd
d) 3rd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ??
a) മാക്സ്പ്ലാങ്ക്
b) ഐന്‍സ്റ്റീന്‍
c) ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ബര്‍ണാഡ്
d) സി.വി.രാമന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരു-കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി

A) പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോന്‍ B) പറവൂര്‍ ടി.കെ.നാരായണപിള്ള C) ഇക്കണ്ടവാര്യര്‍ D) പട്ടം താണുപിള്ള?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ??
a) ജീവകം K
b) ജീവകം D
c) ജീവകം C
d) ജീവകം E
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1956 കേരളം സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല?
a) കോഴിക്കോട്
b) ഇടുക്കി
c) മലബാർ
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of ‘BENEVOLENCE’?
a) Kindness
b) Overhead
c) Cruelty
d) Upload
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം 15 ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 52
b) 74
c) 72
d) ആർട്ടിക്കിൾ 75
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കണ്ടൽ മ്യൂസിയം?
a) കൊയിലാണ്ടി
b) ബേപ്പൂർ
c) പുതിയാപ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാംസ്യത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നിയാണ്?
a) ലിപേസ്
b) പെപ്സിൻ
c) അമിലേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ ആരാണ്??
a) കരസേന മേധാവി
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) രാഷ്ട്രപതി
d) പ്രതിരോധമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
OVSEQUIOUS means?
a) dangerous
b) warm and friendly
c) excessively respectful
d) funeral rites
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശം അതിൻറെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം? ?
a) പ്രകീർണ്ണനം
b) അപവർത്തനം
c) വിസരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റോർണി ജനറൽ ആർട്ടിക്കിൾ?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 76
b) ആർട്ടിക്കിൾ 72
c) ആർട്ടിക്കിൾ 73
d) ആർട്ടിക്കിൾ 63
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The capital of the Mughal empire was shifted from Agra to Delhi by?
a) Jahangir
b) Aurangzeb
c) Humayun
d) Shahjahan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിനെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം?
a) 1779
b) 1789
c) 1799
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക്?
a) നാടുകാണി
b) ദേവികുളം
c) ആനമുടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

?
a) കൊൽക്കത്ത
b) കോയമ്പത്തൂർ
c) മംഗലാപുരം
d) അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രപ്രദേശ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1956 നവംബർ 1
b) 1953 നവംബർ 1
c) 1956 ഒക്ടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണിന്റെ ആകൃതി നിർണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്

?
a) അക്വസ് ദ്രവം
b) അന്ധബിന്ദു
c) പീതബിന്ദു
d) വിട്രിയസ് ദ്രവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി കണ്ടു പിടിച്ച ഹോർമോൺ?
a) സൊമാറ്റോ ട്രോപിന്
b) സെക്രിറ്റിൻ
c) ഇൻസുലിൻ
d) തൈറോയ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലിത്തീറ്റ, ജൈവവളം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കടൽ സസ്യങ്ങൾ ഏതാണ്

?
a) വാലിസ്നേറിയ
b) ആമ്പൽ
c) ആൽഗകൾ
d) ഹൈഡ്രില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of ‘Vice’

(Excellence Academy)?
a) Wickedness
b) Goodness
c) Virtue
d) Silence
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ ഋതുക്കളും വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖല?(Talent Academy)?
a) ഉഷ്ണമേഖല
b) സമശീതോഷ്ണ മേഖല
c) ശൈത്യമേഖല
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത ഉള്ളത്

?
a) ജലത്തിൽ
b) ദ്രാവകങ്ങളിൽ
c) വജ്രം
d) ശൂന്യതയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി

?
a) ഹുയാൻസാങ്
b) ഫാഹിയാൻ
c) മാഹ്വൻ
d) മെഗസ്തനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരള സർക്കാർ പുതുതായി ഏത് വിഭാഗത്തിനെയാണ് OBC പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്?

[PSC RANK MASTERS]?
a) ആര്യ
b) പത്മശാലി
c) കുറുബ
d) അഗാസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ്( 1977)?
a) - വി ജെ ജെയിംസ്
b) - സുഗതകുമാരി
c) - അംബികാസുതൻ മങ്ങാട്
d) - ലളിതാ.ബികാ അന്തർജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളസംസ്ഥാനം രൂപവതകൃതമായപ്പോൾ കർണാടകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്??
a) തോവാള
b) അഗസ്തീശ്വരം
c) വിളവൻകോട്
d) ഹോസ്ദുർഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1921 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അഖില കേരളാ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം?
a) പയ്യന്നൂർ
b) പാലക്കാട്
c) ഒറ്റപ്പാലം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആല്‍ഫാ റേ വിസരണ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ??
a) ഏണസ്റ്റ് റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
b) ഗോള്‍ഡ് സ്റ്റീന്‍
c) ഡാനിയല്‍ റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
d) നീല്‍സ് ബോര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യപ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക?
a) രണ്ടും ശരിയാണ്
b) സെക്രട്ടറിയെ ഐകകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു
c) സെക്രട്ടറിയെ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിക്കറ്റ് രൂപം കൊണ്ടത്?
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) വെസ്റ്റിൻഡീസ്
c) ഇംഗ്ലണ്ട്
d) ന്യൂസിലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം?
a) ബ്രസീൽ
b) ഇന്ത്യ
c) കൊളംബിയ
d) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാകേഷ് 4 ദിവസങ്ങളില്‍ ശരാശരി 4 മണിക്കൂര്‍ വീതം കളിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം 4 മണിക്കൂര്‍ രണ്ടാം ദിവസം 2 മണിക്കൂര്‍ മൂന്നാം ദിവസം 3 മണിക്കൂര്‍ വീതമാണ് കളിച്ചതെങ്കില്‍ നാലാം ദിവസം എത്ര മണിക്കൂര്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും??
a) 4 മണിക്കൂര്‍
b) 6 മണിക്കൂര്‍
c) 8 മണിക്കൂര്‍
d) 7 മണിക്കൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലിക അവകാശം ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) രാജീവ് ഗാന്ധി
b) പി വി നരസിംഹറാവു
c) അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ്
d) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ

?
a) മുഖ്യമന്ത്രി
b) രാഷ്ട്രപതി
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) ധനകാര്യ മന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നത്??
a) ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും
b) ഇലക്ട്രോണുകൾ
c) ന്യൂട്രോണുകൾ
d) പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദത്തവകാശ നിരോധനനിയമം നടപ്പിലാക്കിയത്?
a) ഇർവ്വിൻ പ്രഭു
b) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
c) കാനിംഗ് പ്രഭു
d) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്?
a) ചാന്നാർ കലാപം 1859
b) മുല്ലപ്പെരിയാർ 1895
c) കുറിച്യർ ലഹള 1815
d) അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം 1697
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനം??
a) മെയ് 2
b) മെയ് 11
c) മെയ് 21
d) മെയ് 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ക്വിക്ക് സിൽവർ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം?
a) മെർക്കുറി
b) ടിൻ
c) ലെഡ്
d) നിക്രോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതു കാലയളവിലാണ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്ന പിൻവലിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1982-86
b) 1977-80
c) 1969-73
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ജന്മദിനമാണ് മെയ് 13 ദേശീയ ഐക്യദാർഢ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് [ National Solidarity Day ]

?
a) ഡോ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
b) ഡോ സക്കീർ ഹുസ്സൈൻ
c) എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം
d) ഫക്കറുദ്ധീൻ അലി അഹമ്മദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വായന ദിനം ആചരിക്കുന്നത്?
a) പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനം
b) കെ എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാസയുടെ ഓറിയോൺ പര്യവേഷണം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്?
a) എക്സോ സ്പേസിൽ ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി
b) ചൊവ്വയിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാൻ
c) വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുചീന്ദ്രം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം

?
a) 1925
b) 1926
c) 1924
d) 1927
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘A bee is one’s bonnet’ ശരിയായ തർജ്ജമ കണ്ടെത്തുക?
a) ഒഴിയാബാധ
b) പൊന്നീച്ച പറക്കുക
c) പൊങ്ങച്ചം പറയുക
d) സത്യം കണ്ടെത്തുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mumbai is the seaport ……… to Europe

A) nearby B) nearest C) next D) near?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?

⚫️PSC RANKMASTER⚫️?
a) 2008
b) 1991
c) 2004
d) 1998
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IUPAC യുടെ ആസ്ഥാനം??
a) വാഷിംഗ്ടൺ
b) സൂറിച്ച്
c) ജനീവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെർമോമീറ്റർ നിർമാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സ്?
a) വാട്ടർ ഗ്ലാസ്
b) ഫ്ലിണ്ട് ഗ്ലാസ്
c) പൈറക്സ് ഗ്ലാസ്
d) പൊട്ടാഷ് ഗ്ലാസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉള്ള ഗ്രഹം?
a) ബുധൻ
b) വ്യാഴം
c) ശുക്രൻ
d) ശനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He …… we worship, by ….. gift we live, is the Lord?
a) whose, whom
b) whom, which
c) who, which
d) whom, whose
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജസിയ പിന്‍വലിച്ച മുഗള്‍ ഭരണാധികാരി ??
a) അക്ബര്‍
b) ഔറംഗസീബ്
c) ജഹാംഗീര്‍
d) ഷാജഹാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകാരോഗ്യസംഘടന ആരോഗ്യത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ്?
a) മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ സുസ്ഥിതി
b) ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ സുസ്ഥിതി
c) മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സുസ്ഥിതി
d) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനറേറ്ററിൽ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാന്തം

?
a) അർമേച്ചർ
b) ഫീൽഡ് കാന്തം
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) സ്ഥിരകാന്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Prime Minister winds up the Srilankan visit. Here ‘Winds up’ means:?
a) none of these
b) ends
c) continues
d) begins
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He stood ……me?
a) at
b) in
c) on
d) by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ വാഹനം?
a) ടൈറോസ്
b) മാഴ്സ്പാത്ത് ഫൈൻഡർ
c) മാഴ്‌സ് 3
d) മാരിനർ 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹമായ മലയെൻമാരെ കുറിച്ച് ഒരാദിവാസി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ നോവൽ പുറന്താൾ കുറിപ്പോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട, നാരായൻ രചിച്ച നോവൽ ഏത്??
a) കൊച്ചരേത്തി
b) നാടു ഗദ്ദിക
c) മാറ്റാത്തി
d) മാവേലി മൻറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
a) ടെസ്‌ല
b) കാൻഡ്‌ലാ
c) വോൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ 3 ഡി സംസ്‌കൃത ചലച്ചിത്രമായ അനുരക്തി ഇറങ്ങിയ വർഷം?
a) 2019
b) 2015
c) 2012
d) 2017
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ramu is interested ……. reading novels

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) By
c) In
d) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൈട്രജൻ?
a) 8
b) 17
c) 7
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈഡ്രജന്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് ?

A) ഹേബര്‍ പ്രക്രിയ B) സമ്പര്‍ക്ക പ്രക്രിയ C) ബോഷ് പ്രക്രിയ D) സയനൈഡ് പ്രക്രിയ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം?
a) 1963
b) 1962
c) 1965
d) 1964
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെണ്‍മയുടെ പ്രതീകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാര്‍ത്ഥം? (Talent Academy)?
a) അലുമിനിയം ഡയോക്സൈഡ്
b) മെര്‍ക്കുറിക് ഡയോക്സൈഡ്
c) യുറേനിയം ഡയോക്സൈഡ്
d) ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…………… dolphin is a very intelligent animal?
a) A
b) No article
c) The
d) Some
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് ഏത് ?

(Excellence Academy)?
a) ലിനക്സ്
b) വിഷ്വൽ ബേസിക്
c) യൂണിക്സ്
d) വിൻഡോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
a) കെ കരുണാകരൻ
b) സി അച്യുതമേനോൻ
c) ഇ കെ നായനാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഗാന്ധിജി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ വ്യക്തി

?
a) കെ കേളപ്പൻ
b) വിനോബഭാവെ
c) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
d) നെഹ്‌റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കടൽതീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപറേഷൻ??
a) തൃശൂർ
b) കൊച്ചി
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let’s read a new story, ——————?

?
a) (A) don’t it
b) (B) didn’t it
c) (C) have we
d) (D) shall we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൽക്കഹോളിനെ ദ്രവണാങ്കം എത്ര?
a) 0°c
b) 115°c
c) 36.9°c
d) - 115°c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്ത എഴുത്തുകാരിൽ” കേരള തുളസിദാസ് “എന്ന വിശേഷണം ഉള്ളത് ആർക്ക്?
a) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
b) വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
c) പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ab initio?
a) from the beginning
b) first alphabet
c) expansion of initials
d) till the end
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പ്രാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഛേ കാനു പ്രാസം
b) അ നു പ്രാസം
c) അന്ത്യ പ്രാസം
d) ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്- ഇതിൽ ചിരിക്കുന്ന എന്നത് ഏത് തരം ക്രിയയിൽ പെടും?
a) വിനയച്ചം
b) പേരച്ചം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘ analyse’?
a) synthesize
b) reveal
c) curtail
d) expand
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അലോഹ മൂലകം??
a) മെർക്കുറി
b) അസ്റ്റാറ്റിൻ
c) ബ്രോമിൻ
d) അയറിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
MIRTH×?
a) Death
b) Praise
c) Sadness
d) Flourish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എ എന്ന പ്രത്യയം ഏതു വ്യഭക്തിയുടെതാണ്?
a) ആധാരിക
b) ഉദ്ദേശിക
c) പ്രതിഗ്രാഹിക
d) നിർദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__Iron axe is too sharp to cut the tree?
a) The
b) An
c) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്?
a) 2020jan8
b) 2020 jan10
c) 2020jan9
d) 2020feb8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ വനിത ഭരണാധികാരി?
a) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായി
b) റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായി
c) പൂരാടം തിരുനാൾ സേതു ലക്ഷ്‌മി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്സഭാ സ്പീക്കറെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) 93
b) 89
c) 96
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷണൽ കീയ്സിന്റെ എണ്ണം?
a) 12
b) 2
c) 10
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16-ാമത് ഇന്ത്യ ആസിയാന്‍ ഉച്ചകോടി എവിടെവെച്ചായിരുന്നു??
a) ബാലി
b) മനില
c) സിംഗപ്പുര്‍
d) ബാങ്കോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡി.ഡി. ധര്‍ മോഡല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ്??
a) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ultrasonic waves ______able the bats to locate objects?
a) En
b) Dis
c) Un
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിര?
a) ആൻഡീസ്‌
b) അപ്പലേച്ചിയൻ
c) ഹിമാലയൻ
d) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ലോക്ക് ഡൗൺ മൂലം അകപ്പെട്ട ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകളെ അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനായി ‘Exit App’ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) അറിയില്ല
c) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
d) രാജസ്ഥാൻ
e) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രജതം എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം അല്ലാത്തത് ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സ്വർണ്ണം
b) തളിര്
c) രക്തം
d) വെള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1757-ൽ പ്ലാസ്സിയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ സൈന്യവും ആയി ഏറ്റുമുട്ടിയതാര്??
a) സിറാജ്-ഉദ്-ദൗള
b) നാദിർഷ
c) നാനാ സാഹിബ്
d) ബഹദൂർഷാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദശരഥന്റെ പുത്രൻ?
a) ദർഷകൻ
b) ഭൈമൻ
c) സൗമിത്രി
d) ദാശരഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം??
a) 1946
b) 1941
c) 1940
d) 1936
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The hotel was quite good, __??
a) Was it
b) Weren’t it
c) Wasn’t it?
d) Were it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്പനി ബഹദൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) ഡാനിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി
b) പോർച്ചുഗീസ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി
c) ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി
d) ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Break bone fever, Dandy fever ,Shock syndrome എന്നീ പേരുകളുള്ള വൈറസ് രോഗം?
a) സിക
b) എബോള
c) ചിക്കൻഗുനിയ
d) ഡെങ്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി’കമ്പോള പരിഷ്കരണം’ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണാധികാരി?
a) ജലാലുദ്ധീൻ ഖിൽജി
b) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
c) ഷേർഷാ
d) ഇൽത്തുമിഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കാന്റീൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ജില്ലാ??
a) എറണാകുളം
b) പാലക്കാട്
c) മലപ്പുറം
d) തൃശ്ശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിസർഗ്ഗ ചുഴലി കാറ്റ് “നിസർഗ്ഗ “ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?
a) ഹാനികരം
b) പ്രകൃതി
c) നാശം
d) ആകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഴയിലയിൽ ഇവിടത്തെ സന്ധി?
a) പധാന്ത സന്ധി
b) സന്ധിയില്ല
c) ഉഭയ സന്ധി
d) പതമധ്യ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കീഴരിയൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്ന ജില്ല

?
a) കണ്ണൂർ
b) മലപ്പുറം
c) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ?
a) തോന്നയ്ക്കൽ
b) പിരപ്പൻകോട്
c) പട്ടം
d) നെടുമങ്ങാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where did green revolution started first?
a) USA
b) India
c) Philippines
d) Mexico
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ച ചിന്തകൻ??
a) കൗണ്ട് കാവൂർ
b) വിക്ടർ ഇമ്മാനുവൽ
c) ഗാരിബാൾഡി
d) മസീനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉക്കായ് ഡാം ഏതു നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) താപ്തി
b) നർമ്മദ
c) ചംബൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി.എ.ജി രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്ക്??
a) രാഷ്ട്രപതി
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
d) ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി??
a) കെ.സി. ജോർജ്
b) ഇ.ശ്രീധരൻ
c) കെ.പി. കേശവൻ
d) മുരളി നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പേപ്പർ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
b) മദ്ധ്യപ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Absurd?
a) Brave
b) Foolish
c) Avoid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി??
a) ലിട്ടൺ പ്രഭു
b) ഡഫറിൻ പ്രഭു
c) നോർത്ത് ബ്രൂക്ക് പ്രഭു
d) റിപ്പൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല?
a) കാസർകോട്
b) പാലക്കാട്
c) വയനാട്
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ നടരാജ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?
a) ചിദംബരം
b) സേലം
c) കൂനൂർ
d) പെരമ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ :?
a) പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്
b) എച്. എൽ ദത്തു
c) രംഗനാഥ്‌ മിശ്ര
d) എം എം പരീദ് പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോൾഷെവിക് വിപ്ലവത്തിലൂടെ റഷ്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന നേതാവ്??
a) ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ
b) അലക്സൻഡർ കെറൻസ്കി
c) ലെനിൻ
d) മിഖായേൽ ഖോർബച്ചേവ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവർക്കായി സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) ഗോവ
b) നാഗാലാന്റ്
c) കേരളം
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവാസം എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

?
a) രാജീവ് ശിവശങ്കർ
b) ബെന്യാമിൻ
c) എം മുകുന്ദൻ
d) കെ ആർ മീര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി INSTA എന്നാ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്ക്?

Pscqhunt CA?
a) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
b) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
c) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
d) സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവുമധികം ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആയ മൂലകം??
a) ഫ്‌ളൂറിൻ
b) വെള്ളി
c) സീസിയം
d) ഗാലിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുങ്ങരപള്ളം ഏതു നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ്??
a) ഭവാനി
b) ചാലിയാർ
c) മഞ്ചേശ്വരം
d) കബനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദേശസാത്കരിച്ച ബാങ്ക് ഏത്??
a) എസ് ബി ഐ
b) ബി ബി ഐ
c) റൂറൽ ബാങ്ക്
d) ആർബിഐ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിരുദധാരി അല്ലാത്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ]?
a) - രാംനാഥ് കോവിന്ദ്
b) - ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
c) - നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
d) - ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സർക്കാർ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്??
a) നവംബർ 1
b) നവംബർ 15
c) നവംബർ 26
d) നവംബർ 29
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൈറോക്സിന്‍റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം

A) ടെറ്റനി B) മിക്സഡിമ C) അഡിസണ്‍സ് രോഗം D) ക്രട്ടിനിസം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം?

[PSC RANK MASTERS]?
a) ഡൽഹി
b) ഹൈദ്രബാദ്
c) കൊൽക്കത്ത
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1- ഇന്ത്യ ഈ അടുത്ത് ഏത് രാജ്യത്തിലേക് ആണു ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ??
a) ചൈന
b) പാകിസ്ഥാൻ
c) മ്യാൻമാർ
d) അഫ്ഗാനിസ്താൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് :?
a) 1974
b) 1994
c) 1984
d) 1964
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

?
a) കെ കെ ശൈലജ
b) എംഎം മണി
c) ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ
d) രവീന്ദ്രനാഥ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുമായി സഹകരിച്ച് “ Military war game centre “ നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം ?

(Excellence Academy)?
a) ഉഗാണ്ട
b) ഇന്തോനേഷ്യ
c) സുഡാൻ
d) മലേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനെറ്റിലെ ഓസ്കാർ?
a) ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ്
b) വെബി അവാർഡ്
c) ടെക് അവാർഡ്
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
a) വളപട്ടണം
b) ഒളവണ്ണ
c) പെരുമണ്ണ
d) പെരുമാട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധി യുടെ വാർധാ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവെച്ച വർഷം?
a) 1944
b) 1937
c) 1945
d) 1934
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഗരം എന്ന് കൊല്ലത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരി?
a) നിക്കോള കോണ്ടി
b) മെഗസ്തനീസ്
c) മാർക്കോ പോളോ
d) ഇബ്നു ബത്തൂത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി ഫ്രാൻസ് അമേരിക്കയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച വർഷം?
a) 1876
b) 1886
c) 1867
d) 1866
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“എഴുത്തച്ഛനെഴുതുമ്പോൾ” എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്??
a) ഒളപ്പമണ്ണ
b) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
c) സച്ചിദാനന്ദൻ
d) ആർ രാമചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following places is famous for Chikankari work, which is a traditional art of embroidery??
a) Jaipur
b) Hyderabad
c) Mysore
d) Lucknow
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Calcutta university is older than —- universities in India(LDC 2005 EKM)?
  a) Every other
  b) All other
  c) All
  d) All the other
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘ഷോളാവാരം’ തടാകം ഇന്ത്യയില്‍ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

A) അസം B) തമിഴ്നാട് C) ഹിമാചല്‍പ്രദേശ് D) രാജസ്ഥാന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്

?
a) 2013
b) 2011
c) 2014
d) 2012
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടുതൽ കാലം ലോക്സഭാംഗമായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി??
a) രാജീവ്‌ ഗാന്ധി
b) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
c) എ ബി വാജ്‌പേയ്
d) പി വി നരസിംഹറാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
19 . The phrase “ Set out ‘ means :?
a) ( a ) start
b) ( c ) to deceive
c) ( d ) refuse
d) ( b ) extinguish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് യോഗതാരാവലി??
a) പതഞ്ജലി
b) ശങ്കരാചാര്യർ
c) ഭാസ്‌കരാചാര്യർ
d) ജോസഫ്‌ മുണ്ടശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേഘാലയയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേയൊരു രാജ്യം??
a) നേപ്പാൾ
b) മ്യാൻമർ
c) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഗ്യത്തിനെ ധാനം ചെയ്യുന്നത് ]?
a) - ഭാഗ്യപ്രധാനം
b) - ദുരൂഹം
c) - സുപ്രധാനം
d) - ഭാഗ്യദേനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് ആയ ആദ്യ വനിതാ?
a) ലീല സേഥ്
b) കൊർണേലിയ സൊറാബ്ജി
c) ഫാത്തിമ ബീവി
d) അന്നാ ചാണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അൽമാട്ടി അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) കൃഷ്ണ
b) കോസി
c) കാവേരി
d) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസ് ഹോക്കി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ കളിയാണ്??
a) സ്പെയിൻ
b) ജപ്പാൻ
c) ബംഗ്ലാദേശ്
d) കാനഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“കൊണ്ടുപിടിക്കുക” എന്ന മലയാളം ശൈലിയുടെ അർത്ഥം?
a) മഹാമാരി പിടിപെടുക
b) പച്ചപിടിക്കുക
c) ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുക
d) അത്യധികം ഉത്സാഹിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രത്ന ഗർഭ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
c) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is the largest lake in the world??
a) Victoria Lake
b) Lake Michigan
c) Superior Lake
d) Caspian sea
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എവറസ്റ്റ് ദിനം :?
a) മെയ്‌ 29
b) മെയ്‌ 28
c) മെയ്‌ 31
d) മെയ്‌ 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Headquarters of National ship design and research?
a) Kochi
b) Visakhapatnam
c) Mumbai
d) Chennai
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി?
a) ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി വള്ളംകളി കുമരകം
b) പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫി വള്ളംകളി അഷ്ടമുടിക്കായൽ
c) മദ്രസ ട്രോഫി വള്ളംകളി അച്ഛൻകോവിലാർ
d) രാജീവ് ഗാന്ധി വള്ളംകളി പുളിക്കുന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Abdel Madjid Tibboune ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ്?
a) അൽജീരിയ
b) മൗറീഷ്യസ്
c) മാലിദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപരീതപദം എഴുതുക- സർഗം?
a) വിസർഗം
b) സൃഷ്ടി
c) ലയം
d) സംഹാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച “മൂന്ന് വയസ്സന്മാർ” ഏത് ഗണത്തിൽ പെടുന്ന കൃതിയാണ്??
a) നാടകം
b) കവിത
c) നോവൽ
d) ചെറുകഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I watch television ___ I have nothing to do.?
a) when
b) where
c) then
d) now
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ സുനാമി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനം?
a) ഓപ്പറേഷൻ ഗംഭീർ
b) ഓപ്പറേഷൻ വുഡ് റോസ്
c) ഓപ്പറേഷൻ റെയിൻബോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാളിദാസന്റെ വിക്രമോർവശീയം ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിലാണ് (Subi)?
a) മഹാകാവ്യം
b) ചമ്പു
c) സന്ദേശ കാവ്യം
d) നാടകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘By this time tomorrow’ I
___ the job?
a) Will finish
b) Shall finish
c) Will have finished
d) Will be finishing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോമൻ പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം ആരാണ് ദൈവങ്ങളുടെ സന്ദേശവാഹകർ??
a) ശുക്രൻ
b) യുറാനസ്
c) ബുധൻ
d) വ്യാഴം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്??
a) എം.പി.വീരേന്ദ്രകുമാർ
b) ആനന്ദ്
c) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
d) പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ വഴി വിവര വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം?
a) പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം
b) വ്യതികരണം
c) വിസ്സരണം
d) ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി?

⚫️PSC RANKMASTER⚫️?
a) ആരോഗ്യ കിരണം
b) താലോലം
c) ബാലമുകുളം
d) ആശ്വാസകിരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തിസംഘതൻ സ്ഥാപിച്ചത് :?
a) അരുണ ആസിഫ് അലി
b) എൽ എം സിംഗ്വി
c) സുഷമ സിങ്
d) അരുണ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of ‘degenerate’?
a) Improve
b) Depraved
c) Decay
d) Nefarious
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണ്ണർ??
a) സരോജിനി നായിഡു
b) ഷീല കൗൾ
c) വിജയലക്ഷ്‍മി പണ്ഡിറ്റ്
d) അരുണ ആസിഫ് അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ്

?
a) മസ്തിഷ്‌കം
b) ഹൃദയം
c) കരൾ
d) വൃക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക തൈറോയ്ഡ് ദിനം??
a) ഓഗസ്റ്റ് 12
b) മെയ് 25
c) നവംബർ 13
d) ഏപ്രിൽ 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
which of the following pair is wrong?
a) duke-dukess
b) lion-lioness
c) traitor-traitress
d) horse-mare
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി കൊലമരം കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മുസൽമാൻ ഞാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു “.ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാര്?
a) മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
b) അഷ്ഫാഖ് ഉല്ലാഖാൻ
c) മുഹമ്മദലി ജിന്ന
d) മൗലാന ആസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും – ഈ വാക്കുകൾ ആരുടെ

(Subi)?
a) അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്
b) ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ
c) ബർണാഡ് ഷാ
d) വില്യം ഷേക്സ്പിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നതിൽ തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് ??
a) ധിരൻ
b) ബാല്യം
c) സാമർത്ഥൃം
d) വൃദ്ധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2️⃣5️⃣ സമഗ്ര ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി (ICDS) നിലവിൽ വന്നതെന്ന്❓?
a) D. 1957 ഒക്ടോബർ 12
b) A. 1965 ഏപ്രിൽ 23
c) B. 1975 ഒക്ടോബർ 2
d) C. 1976 ഏപ്രിൽ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Polio vaccine was developed by ??
a) E.jenner
b) J.lederberg
c) Landsteiner
d) Dr.salk
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NOTA നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ??
a) ഭൂട്ടാൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) സിംഗപ്പൂർ
d) നേപ്പാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ]?
a) - ആർ ശ്രീജേഷ്
b) - വിമൽകുമാർ
c) - മാനുവൽ ഫെഡറിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് എവിടെ

?
a) ഡൽഹി
b) ബന്ദൂങ്
c) കെയ്‌റോ
d) കറാച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏത് കായിക ഇനത്തിനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്??
a) പോളോ
b) ഗോൾഫ്
c) ടേബിൾ ടെന്നീസ്
d) സ്ക്വാഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ദിനം ??
a) Apr 23
b) Feb 17
c) Apr 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ഷിപ്രകോപികളെങ്കിലും സത്യസന്ധർ “എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കുറിച്ച് എഴുതിയ വിദേശ സഞ്ചാരി?
a) ഹുയാൻ സാങ്
b) മെഗസ്തനീസ്
c) ഫാഹിയാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anil….. up at 5 a.m. everyday.?
a) Get
b) Is getting
c) Gets
d) Wake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Darwin day?
a) Feb 10
b) Feb 11
c) Feb 12
d) Feb 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🙍 BBC യുടെ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ് വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ 2019 പുരസ്‌കാര ജേതാവ്…??
a) (B) സൈന നെഹ്‌വാൾ
b) (D) പി.വി.സിന്ധു
c) (C) മേരികോം
d) (A) പി.ടി.ഉഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9.8m/s^2 ത്വരണത്തോടെ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു ബാഗിന്റെ 5s നു ശേഷമുള്ള പ്രവേഗം എത്ര??
a) 490m/s
b) 49m/s
c) 4.9m/s
d) 4900m/s
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The children ___ the cricket match since morning?
a) Were been playing
b) Had been playing
c) Have been playing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
138.2020- ഓടുകൂടി വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് Green Tax ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം ??
a) ജർമ്മനി
b) ബ്രസീൽ
c) ഫ്രാൻസ്
d) സൗദി അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The wisest man ……..ever lived made mistakes ] -a who -b which -c that -d whom?
a) a
b) b
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിറം

?
a) വെള്ള
b) കറുപ്പ്
c) പച്ച
d) ചുവപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനകൾക്കായുള്ള മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയുന്നത് :?
a) പത്തനംതിട്ട
b) തൃശൂർ
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following animal has got its scientific name “Panthera Leo”?
a) Lion
b) Tiger
c) Cat
d) Dog
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) സുപ്രീം കോടതി
b) പാർലമെന്റ്
c) ഭരണഘടന
d) രാഷ്‌ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ??
a) 1972
b) 1978
c) 1984
d) 1988
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എയർ ഫോഴ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന് തുല്യമായ ആർമിയിലെ റാങ്ക്?
a) കേണൽ
b) ക്യാപ്റ്റൻ
c) ലെഫ് കേണൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമുദം സമാന പദം എഴുതുക?
a) ചന്ദ്രൻ
b) ആമ്പൽ
c) വിഷ്ണു
d) കർപ്പൂരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു എൻ ചാർട്ടർ ഒപ്പുവച്ചത് ഏത് വർഷം?
a) 1945
b) 1952
c) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ തുറന്ന ജയിൽ??
a) ചീമേനി
b) നെയ്യാറ്റിൻകര
c) നെട്ടുകാൽത്തേരി
d) പൂജപ്പുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ബാഹ്യ കർണത്തിലെ ഭാഗമല്ലാത്തത്

?
a) കർണപടം
b) ചെവിക്കുട
c) കോക്ലിയ
d) കർണനാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She avoided ………… (tell) him about her plans?
a) told
b) tells
c) will tell
d) telling
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടുക്കോണം ഏതു വിളയുടെ ഇനമാണ് ??
a) തെങ്ങ്
b) നെല്ല്
c) പ്ലാവ്
d) മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈഡ്രജന്‍റെ കലോറിക മൂല്യം എത്ര

A) 50Kj/g B) 100 Kj/g C) 150 Kj/g D) 200 Kj/g?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ആദ്യ പര്യവേഷണം ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചത്?
a) 1980
b) 1983
c) 1982
d) 1981
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Harish has …………… to drinking.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Taken in
b) Taken to
c) Taken up
d) Taken on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ___is not the synonym of ‘impertinent’?
a) Pious
b) rude
c) Impudent
d) arrogant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1938 ൽ ഹരിപുരയിൽ നടന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രം?
a) സതി
b) ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ
c) ഭാരതമാതാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A devastating earthquake hit Puerto Rico recently. Which is
the capital city of Puerto-Rico? ?
a) Kingston
b) Havana
c) Santo Domingo
d) San Juan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ആൽബിനിസം അവബോധന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്?
a) ജൂൺ 15
b) ജൂൺ 13
c) ജൂൺ 11
d) ജൂൺ 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ??
a) ഷാജഹാൻ
b) ഔറംഗസീബ്
c) അക്ബർ
d) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻമകജെ എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവ്?
a) എം മുകുന്ദൻ
b) ആനന്ദ്
c) അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്
d) സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ A Short History of the Peasant Movement in Kerala “ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി??
a) ഇ കെ നായനാർ
b) ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്
c) സി അച്യുതമേനോൻ
d) ആർ ശങ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചത്തീസ്ഗഡ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) 16 ജില്ലകൾ
b) 36 ജില്ലകൾ
c) 36 സ്ഥലങ്ങൾ
d) 36 കോട്ടകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എ കെ ജി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) തൃശ്ശൂർ
b) ന്യൂഡൽഹി
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടമലയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി : എറണാകുളം

ഇടമലയാർ ഡാം : __?
a) പത്തനംതിട്ട
b) തൃശ്ശൂർ
c) എറണാകുളം
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഷിങ്ടണ്‍ ഏത് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു:??
a) ഹഡ്സണ്‍
b) ഡെലപേര്‍
c) ലിഫി
d) പോട്ടോമാക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ്?
a) പാൻഡമിക്
b) എൻഡമിക്
c) എപ്പിസൂട്ടിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He worked hard lest he __
fail?
a) Should
b) May
c) Might
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ കടന്നു പോകാത്തതും എന്നാല്‍ പദ്ധതി യുമായി ബന്ധമുളളതുമായ സംസ്ഥാനം?
a) കേരളം
b) തമിഴ്നാട്
c) ഗോവ
d) കര്‍ണ്ണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു അടഞ്ഞ തലത്തിന് ലംബമായിട്ടുള്ള വിദ്യുത് ഫ്ലക്സിന്റെ തുക അതിനകത്തുള്ള ആകെ വിദ്യുത് ചാർജിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗോസിന്റെ നിയമം
b) ഹുക്കിന്റെ നിയമം
c) മോസ്ലി നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Third person എന്നതിന്റെ ശരിയായ മലയാള പ്രയോഗം??
a) ഉത്തമപുരുഷൻ
b) മധ്യമപുരുഷൻ
c) മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി
d) പ്രഥമപുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക

കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്+___ = ഗ്ലൂക്കോസ്+__?
a) സൂര്യപ്രകാശം, ഹൈഡ്രജൻ
b) സൂര്യപ്രകാശം, ഓക്സിജൻ
c) ഹരിതകം, ഓക്സിജൻ
d) ജലം, ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7)സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്‌ ആരുടെ കൃതി ആണ്?
a) Amritha പ്രീതം
b) ശോഭ de
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചതാര്??
a) വി പി മേനോൻ
b) മഹാത്മാഗാന്ധി
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
d) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സ്വീകരിച്ച മോഡൽ?
a) മഹലനോബിസ് ഫോർ സെക്ടർ മോഡൽ
b) ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ
c) കുടുംബാസൂത്രണം മോഡൽ
d) ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോധേശ്വരൻ എന്ന തൂലിക നാമം ആരുടേത്??
a) കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ
b) കേശവപിള്ള
c) കെ. ശ്രീകുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവിക ദാധവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പ്?
a) Ab+
b) Ab-
c) O-
d) O+
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16.use the correct tense

I —–(work )for two hours and iam now tired?
a) C. Will have worked
b) A. Had been working
c) D. Have been working
d) B. Will be working
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. 2016 ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറവ് നിഷേധവോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതെവിടെ?

[PSC RANK MASTERS]?
a) പൂഞ്ഞാർ
b) വടക്കഞ്ചേരി
c) കടുത്തുരുത്തി
d) ആലത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-wpo-18

We expect ____official enquiry into the incident.?
a) An
b) The
c) A
d) Some
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the correctly spelt word?
a) Aneemia
b) Anaemia
c) Annaemia
d) Aneamia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിരിയോടിക് ടേബിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി?
a) കുറയുന്നു
b) കൂടുന്നു
c) മാറ്റമില്ല
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം?
a) ചെന്നൈ
b) തൃശ്ശൂര്
c) മുംബൈ
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ഗവി
b) തുമ്പ
c) കായംകുളം
d) ശ്രീകാര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ?

(Excellence Academy)?
a) 1948
b) 1955
c) 1954
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Endeavour?
a) Grave
b) Extract
c) Attempt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
a) ഓൺകോളജി
b) ഓട്ടോളജി
c) ഒഡേന്റോളജി
d) ഓർത്തോപീഡിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) ആൽമരം -താങ്ങുവേരുകൾ
b) കൽചെടി -തായ്‌വേരുകൾ
c) മരച്ചീനി -സംഭരണ വേരുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജയ് ജവാന്‍ ജയ് കിസാന്‍ ജയ് വിജ്ഞാന്‍’’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ നേതാവ്??
a) ലാല്‍ ബഹദൂര്‍ ശാസ്ത്രി
b) എ. ബി. വാജ്പേയി
c) സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍
d) നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം :ഹൃദയം:: വായു___ (Ldc 2011, ksgs)?
a) നീശ്വാസം
b) മൂക്ക്
c) ശ്വാസകോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) മണിപ്പൂർ
b) അസം
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
d) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Ab initio’ means __?
a) first alphabet
b) expansion of initials
c) from the beginning
d) till the end
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Peter _ his homework before the teacher arrrived?
a) Has completed
b) Had completed
c) Was completing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി ഭരിച്ചിരുന്ന സ്വരൂപം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ??
a) കോലസ്വരൂപം
b) നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം
c) പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which prefix is added to grace to form its opposite?
a) Dis
b) Im
c) Non
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The flag of Malaysia, comprises a field of __
__alternating red and white stripes.?
a) 20
b) 18
c) 16
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
a) പശ്ചിമബംഗാൾ
b) ആസാം
c) ഒറീസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനവിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) ഹരിയാന
b) അസം
c) പഞ്ചാബ്
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാലിസ എന്ന 40 അംഗ പ്രഭു സഭ രൂപീകരിച്ചത് :?
a) ഇൽത്തുമിഷ്
b) ചെങ്കിസ്‌ഖാൻ
c) മുഹമ്മദ്‌ബിൻ തുഗ്ലക്ക്
d) കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 മുതൽ കഥകളി ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസം??
a) ഒക്ടോബർ 6
b) ഒക്ടോബർ 16
c) ജനുവരി 6
d) അറിയില്ല
e) ഡിസംബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിഗരറ്റ് ഉൽപാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം?
a) കോടമ്പാക്കം
b) ശിവകാശി
c) ദിണ്ടിഗൽ
d) സേലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിന്റെ സ്ഥിരകാഠിന്യത്തിനു കാരണം :?
a) കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റുകൾ
b) കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡുകളും സൾഫേറ്റുകളും
c) കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റുകൾ
d) കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡുകളും സൾഫേറ്റുകളും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് സ്ത്രീശക്തികരണം മുഖ്യയിനം ആക്കിയത്?
a) 6
b) 8
c) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലാദ്യമായി ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) 1962
b) 1960
c) 1967
d) 1963
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്തെ RBI ഗവര്‍ണര്‍ ആരായിരുന്നു??
a) ബി. എന്‍. റാവു
b) സി.ഡി. ദേശ്മുഖ്
c) ബി.ആര്‍. റാവു
d) എച്ച്. വി.ആര്‍. അയ്യങ്കാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UNEP (united nations environment program) ആസ്ഥാനം?
a) ജനീവ
b) ന്യൂയോർക്ക്
c) പാരിസ്
d) നെയ്‌റോബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ആദ്യ യാത്ര വിമാനം?
a) പരം
b) സരസ്
c) തേജസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
How much is 20 paise of Rs.20?
a) 2%
b) 10%
c) 3%
d) 1%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വയൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശ ഗോളം ഏത്?
a) ചന്ദ്രൻ
b) വ്യാഴം
c) ശനി
d) ചൊവ്വ
e) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം?
a) 1941
b) 1940
c) 1936
d) 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തു ഏട്രിയത്തിനും വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിൽ കാണുന്ന വാൽവ്??
a) അയോർട്ട
b) ട്രൈകസ്പിഡ്
c) പൾമണറി
d) ബൈകസ്പിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോകസഭയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം

?
a) 324
b) 489
c) 364
d) 445
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നഗ്നപാദനായ ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്

(Excellence Academy)?
a) മൈക്കലാഞ്ചലോ
b) രാജാ രവിവർമ്മ
c) എം എഫ് ഹുസൈൻ
d) പിക്കാസോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് ജി എസ് ടി ചുമത്താൻ അധികാരം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 243 എ
b) 236 എ
c) 264 എ
d) 246 എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താരം?
a) സുനിൽ ഗവാസ്കർ
b) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
c) കപിൽ ദേവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാരാണസി ഏത് നദി തീരത്താണ്??
a) കാവേരി
b) സിന്ധു
c) ഗംഗ
d) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സലാർജങ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?

(Excellence Academy)?
a) നൽക്കൊണ്ട
b) ഹൈദരാബാദ്
c) മൽക്കജ്ഗിരി
d) വാറങ്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി

?
a) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) ധർമ്മരാജ
c) അനിയൻ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) ബാലരാമവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The word “adjourn” means?
a) Adept
b) Postpone
c) Endure
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ‘ഗവര്‍ണര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്ന പദവി നിലവില്‍ വന്നത്??
a) ചാര്‍ട്ടര്‍ ആക്ട് 1813
b) ഗവ.ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1858
c) ചാര്‍ട്ടര്‍ ആക്ട് 1833
d) റഗുലേറ്റിങ്ങ് ആക്ട് 1773
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. തക്ഷശില ഇപ്പോൾ ഏതു രാജ്യത്ത്??
  a) ഇന്ത്യ
  b) നേപ്പാൾ
  c) പാകിസ്ഥാൻ
  d) ബംഗ്ലാദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ജാതകം എന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പുസ്തകമാണ്?
  a) ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
  b) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
  c) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ❄️”പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് “എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന????
  a) ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം
  b) ഗ്രീൻ പീസ്
  c) ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ്‌ പ്രസ്ഥാനം
  d) ലോബയാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Causitive agent of TB ??
  a) Streptococcus
  b) Pneumococus
  c) Salmonella
  d) Mycobacterium
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വീട്ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് യാചന യാത്ര നടത്തിയത്?
  a) കണ്ണൂർ - മദ്രാസ്
  b) തൃശ്ശൂർ - തിരുവിതാംകൂർ
  c) തൃശ്ശൂർ - ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദർശനപ്രിയൻ?
  a) ദാർശനികൻ
  b) സുദർശനൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  You can’t be independent _____ your parents until you find a job.?
  a) Of
  b) From
  c) For
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി??
  a) നാനാസാഹിബ്
  b) മംഗൾ പാണ്ഡെ
  c) താന്തിയതോപ്പി
  d) ബഹദൂർ ഷാ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശുദ്ധമായ രൂപം?
  a) ഇതികർത്തവ്യ വിമൂഢൻ
  b) ഇതികർത്തവ്യതാ മൂഢൻ
  c) ഇതികർത്തവ്യ മൂഡൻ
  d) ഇതികർത്തവ്യ മൂഢൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പെരുകാൻ അനുയോജ്യമായ താപനില?
  a) പൂജ്യം ഡിഗ്രി
  b) നാല് ഡിഗ്രി
  c) 100 ഡിഗ്രി
  d) 37 ഡിഗ്രി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിന്റെ ശരാശരി വീതി എത്രയാണ്?
  a) 124km
  b) 60km
  c) 11km
  d) 250km
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം?
  a) ഭാഗം 2
  b) ഭാഗം 3
  c) ഭാഗം 1
  d) ഭാഗം 4
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആറ്റത്തിന്‍റെ സൗരയൂഥ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചതാര്?(Talent Academy)?
  a) റൂഥര്‍ഫോഡ്
  b) ലാവോസിയെ
  c) ഷ്രോഡിഞ്ചര്‍
  d) ജോണ്‍ ഡാള്‍ട്ടണ്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആൻ ഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്ന്റെ ഉപയോഗം?
  a) ഡ്രയിങ് ഏജന്റ്റ്
  b) വെരി മരുന്ന് നിർമ്മാണം
  c) ജലശുദ്ധീകരണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം?
  a) 1498
  b) 1605
  c) 1624
  d) 1595
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സിക്കിമിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ??
  a) ബ്രഹ്മപുത്ര
  b) ഗോദാവരി
  c) ലൂണി
  d) ടിസ്റ്റ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Neither the girl nor her brother __passed?
  a) Has
  b) Is
  c) Were
  d) Did
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മലബാറിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം നടന്ന പ്രധാന സ്ഥലം

(Kerala PSC Q & A)?
a) പയ്യന്നൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) പൊന്നാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസർകോട് ജില്ല രൂപീകൃതമായത് എന്ന്?
a) 1985 മേയ് 24
b) 1984 മെയ് 24
c) 1986 മെയ് 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ്??
a) മൈക്കൽ ഫാരഡെ
b) തോമസ് എഡിസൺ
c) ആർക്കമെഡീസ്
d) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ??
a) Dr.B.Rഅംബേദ്കർ
b) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
c) ബാലഗംഗാധര തിലക്
d) ദാദാ ബായ് നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയിത്ത നിർമാർജനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 15
b) അനുച്ഛേദം 14
c) അനുച്ഛേദം 16
d) അനുച്ഛേദം 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എകെജിയുടെ കർഷക ജാഥ എവിടെ നിന്നും എവിടേക്കായിരുന്നു?
a) എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ്
b) തൃശൂർ മുതൽ കാസർകോട്
c) കണ്ണൂർ to മദ്രാസ്
d) കോഴിക്കോട് to തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Password?
a) അടയാളവാക്ക്
b) പ്രവേശനമാർഗ്ഗം
c) സുരക്ഷാമുദ്ര
d) രഹസ്യപദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഷാജഹാന്റെ കാലഘട്ടം
b) അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടം
c) ബാബറുടെ കാലഘട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിഖിലം പര്യായപദമല്ലാത്തത്?
a) സമസ്തം
b) സര്‍വം
c) അഖിലം
d) ഉപലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ഖാദി റിസ്റ്റ് വാച്ചുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ടൈറ്റൻ
b) റോളക്സ്
c) ഒമേഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ നിഷാൻ ഇ പാകിസ്ഥാൻ ബഹുമതിക്ക് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി

?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) മൊറാർജി ദേശായി
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
d) അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം?
a) 560 km
b) 580km
c) 540km
d) 590km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ശരിയായ ക്രമം രേഖപ്പെടുത്തുക?
a) ത്രോംബിന് -പ്രോത്രോംബിന് - ഫൈബ്രിനോജൻ -ഫൈബ്രിൻ
b) പ്രോത്രോംബിന് -ത്രോംബിന് - ഫൈബ്രിനോജൻ -ഫൈബ്രിൻ
c) ഫൈബ്രിനോജൻ -ഫൈബ്രിൻ -പ്രോത്രോംബിന് -ത്രോംബിൻ
d) പ്രോത്രോംബിന് -ത്രോംബിന് -ഫൈബ്രിൻ -ഫൈബ്രിനോജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചർക്ക അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട നഗരം??
a) ഝാൻസി
b) ഭോപ്പാൽ
c) ഇൻഡോർ
d) നോയിഡ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Act of mercy killing. (a) Asphyxiation (b) Suicide (c) Immolation (d) Euthanasia?
a) d
b) b
c) c
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8) ………god loves die young. ] -a Who -b Whose -c Which -d Whom?
a) a
b) b
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള മോപ്പസാങ്?
a) ബഷീർ
b) സി വി രാമൻപിള്ള
c) ചങ്ങമ്പുഴ
d) തകഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്തെ കലിംഗം ഇപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്??
a) ബീഹാർ
b) ജാർഖണ്ഡ്
c) ഒഡിഷ
d) പശ്ചിമബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ഷയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
a) മാണിക്കൽ
b) പോത്തുകൽ
c) പള്ളിക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഭരണഘടനാ സാധുത കൈവന്ന ഭരഘടന ഭേദഗതി?
a) 92
b) 56
c) 74
d) 73
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Wrongly spelt word

(Excellence Academy)?
a) Acheive
b) Receive
c) Deceive
d) Conceive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചരിത്രത്തിൻറെ പിതാവ്?
a) കൽഹണൻ
b) തുസി ഡെയ്സി
c) ഹെറോഡോട്ടസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2011 സെൻസസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം

?
a) പശ്ചിമബംഗാൾ
b) ബീഹാർ
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടയം രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) കോട്ടയം
b) കണ്ണൂർ
c) കോഴിക്കോട്
d) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക