സുഷുമ്നയിൽ നിന്നും ഉൽഭവിക്കുന്ന നാഡികൾ?
a) 40 ജോഡി
b) 31 ജോഡി
c) 10 ജോടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത്??
a) ഹിറ്റ്ലർ
b) ഗാരിബാൾഡി
c) മുസോളിനി
d) ലെനിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meeting was presided …….. by the prime minister.

(Kerala PSC Q & A)?
a) In
b) On
c) By
d) Over
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
By the time next year he _____ his professional course??
a) Finished
b) Will finish
c) Will have finished
d) Will finished
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്??
a) പാർലമെന്റ്
b) സുപ്രീംകോടതി
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) രാഷ്ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസ് ഹോക്കി ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം?
a) 11
b) 5
c) 9
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Give in?
a) Leave
b) Follow
c) Admit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിപ്സം ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ധാതു ആണ് ??
a) കാൽസ്യം
b) ഇരുബ്
c) കോപ്പർ
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടം താണുപിള്ള പ്രസിഡണ്ടായി തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച വർഷം

?
a) 1938
b) 1936
c) 1937
d) 1941
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പോളിമർ ആയ പോളിത്തീനിന്റെ മോണോമർ ഏതാണ്

?
a) ഈതീൻ
b) പ്രൊപ്പീൻ
c) മീഥെയ്‌ൻ
d) പെന്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35A എന്നിവ പ്രകാരം ജമ്മുകാശ്മീരിന് ലഭ്യമായിരുന്ന പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കിയ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പ് വെച്ചത് എന്ന്..??
a) 2019 ആഗസ്റ്റ് 5
b) 2019 ആഗസ്റ്റ് 12
c) 2019 ആഗസ്റ്റ് 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരതനാട്യത്തിന്‍റെ പ്രാചീനനാമം അല്ലാത്തത് ??
a) ചിന്നമേളം
b) ദാസിയാട്ടം
c) സാദിര്‍
d) ബായലാട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയിത്തത്തിനെതിരെ ഉള്ള ആദ്യ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം?
a) 1924
b) 1926
c) 1925
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നാല്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന?
a) ഭേദഗതി വർഷം1971
b) ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പദം ആർട്ടിക്കിൾ 352 കൂട്ടിച്ചേർത്തു
c) അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 20 21 റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു
d) ആഭ്യന്തര കലഹം എന്നത് മാറ്റി സായുധവിപ്ലവം കൂട്ടിച്ചേർത്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the first scientist to create a periodic table of elements??
a) Henry Moseley
b) Robert Boyle
c) Dmitri Mendeleev
d) John Newlands
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയ ടീം?
a) ശ്രീലങ്ക
b) ഇംഗ്ലണ്ട്
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇല്ലത്തെ പൂച്ച എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്??
a) പരിഹസിക്കുന്ന ആൾ
b) ലോക കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവൻ
c) എവിടെയും പ്രവേശനമുള്ള ആൾ
d) സ്വയം അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന ആള്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Total no of seat for SC and ST in Kerala legislative assembly?
a) 14
b) 2
c) 12
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mrs. Smith, the only foreigner in our group, is _____ European.?
a) an
b) a
c) the
d) any
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീലിംഗ പദം എഴുതുക: രക്ഷകൻ?
a) രാക്ഷസി
b) രക്ഷക
c) രക്ഷിക
d) രക്ഷകീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം (Subi)?
a) അനവസരത്തിൽ ഉള്ളത്
b) ഏറ്റവും ചേരുന്നത്
c) യോഗ്യമല്ലാത്തത്
d) നല്ലത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേൻമാരി കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) പാലക്കാട്
b) ഇടുക്കി
c) കാസർഗോഡ്
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Abbreviate the term VIRUS?
a) Vital Information Resources Under Safety
b) Very Important Resources Under Siege
c) Vital Information Resources Under Siege
d) Vital Inter Resources Under Siege
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nagaland??
a) Kohima
b) Ranchi
c) Raipur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോഹൻ താഴ്വര, നർമ്മദാ, തുംഗഭദ്ര നദീതട പ്രദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായത് ഏത് ശിലായുഗ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കാണ്?
a) പ്രാചീന ശിലായുഗം
b) നവീനശിലായുഗം
c) മധ്യ ശിലായുഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ നിർമ്മൽ ഗ്രാമപുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?
a) - കരിവെള്ളൂർ
b) - കഞ്ഞിക്കുഴി
c) - പീലിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Governor of Mizoram?
a) Tathagata Roy
b) P. S. Sreedharan Pillai
c) Najma Heptulla
d) R. N. Ravi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ?
a) വയലാർ
b) കോയമ്പത്തൂർ
c) കുമ്പളങ്ങി
d) ബാലരാമപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ലോപസന്ധി ഉദാഹരണം ഏത്?
a) ചോറ്റിൽ
b) കാറ്റിൽ
c) ചേറ്റിൽ
d) ആറ്റിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോല, മാലിക എന്നിവ ഏതു വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) മുളക്
b) വെണ്ട
c) പയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തടി വിപണിയിൽ ലോകത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന കല്ലായി ഏതു ജില്ലയിലാണ്?
a) തൃശ്ശൂർ
b) എറണാകുളം
c) കോട്ടയം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏത്

?
a) ഹെട്സ്
b) ജൂൾ
c) വാട്ട്
d) ഡെസിബെൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുന്നാക്ക സംവരണത്തിനായി ഭേദഗതി ചെയ്ത് ഭരണഘടന വകുപ്പുകൾ?
a) 16,17
b) 15,16
c) 14,15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ആയില്യം തിരുനാൾ
c) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) തക്കല
b) കൊല്ലം
c) ആലപ്പുഴ
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ പിതാവ്?
a) മൈക്കലാഞ്ചലോ
b) പാബ്ലോ പിക്കാസോ
c) ലിയോണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…………… dolphin is a very intelligent animal?
a) A
b) No article
c) The
d) Some
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She is collecting stickers, __??
a) Was she
b) Isn’t she
c) Wasn’t she
d) Is she
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020ലെ ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനത്തിന്റെ പ്രമേയ വിഷയമെന്തായിരുന്നു??
a) Women in Science
b) Science for People
c) Science for Sustainable Development
d) Science for Specially Abled Persons
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യ മലയാളി വനിത

A) എം.ഡി. വത്സമ്മ B) പി.ടി. ഉഷ C) ഏലമ്മ D) ഷൈനി വില്‍സണ്‍?
a) D
b) C
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 9 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രായം 5 വയസ്സാണ്. ടീച്ചറുടെ പ്രായം കൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ ശരാശരി പ്രായയം 7 വയസ്സ് ആകും. എങ്കില്‍ ടീച്ചറുടെ പ്രായമെത്ര??
a) 25
b) 30
c) 35
d) 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Epilogue is?
a) Concluding part of a literary work
b) Synopsis of a literary work
c) Introductory part of a literary work
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിൽസൺസ് രോഗം ഏതു മൂലകം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്??
a) ചെമ്പ്
b) ഫ്ലൂറിൻ
c) പൊട്ടാസ്യം
d) സിലിക്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) പെരിയാർ
b) ഷോളയാർ
c) ഭാരതപ്പുഴ
d) കാവേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനം?
a) ജൂൺ 21
b) ജൂൺ 19
c) ജൂൺ 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴങ്ങൾക്ക് സുഗന്ധം നൽകുന്ന ഘടകം എസ്റ്റാറുകളാണ്. കൈതച്ചക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റർ ഏതാണ്??
a) അമൈൽ അസറ്റേറ്റ്
b) എഥിലിൻ അസറ്റേറ്റ്
c) അറിയില്ല
d) ഈഥൈയിൽ ബ്യൂട്ടറേറ്റ്
e) ഓക്ടൈൽ അസറ്റേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം?
a) 1502
b) 1500
c) 1498
d) 1524
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which words has the closest in meaning to versatile??
a) bright and smart
b) Having many skills
c) verbatim
d) Veteran
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.172 The India’s highest annual rainfall is reported at

भारतात सर्वात जास्त वार्षिक पाऊस कुठे नोंदवला जातो??
a) Mawsynram, Meghalaya
b) Namchi, Sikkim
c) Churu, Rajasthan
d) Chamba, Himachal Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ പശ്ചിമഘട്ടവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ :?
a) കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മീഷൻ
b) ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മീഷൻ
c) മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷൻ
d) സ്വരൺ സിങ് കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘First Person’ മലയാള വിവര്‍ത്തനം :?
a) ഒന്നാമന്‍
b) ഉത്തമപുരുഷന്‍
c) ആദ്യ പുരുഷന്‍
d) വിജയി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടപടിക്രമങ്ങൾ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം?
a) ഭാഗം 20
b) ഭാഗം 5
c) ഭാഗം 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
0 ഡിഗ്രി രേഖാംശവും 0 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശവും സംഗമിക്കുന്നതിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം ഏത്??
a) കിൻഷാസ
b) അക്ര
c) ബാസവില്ലേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്?
a) തോമസ് ബാക്ക്
b) നരേന്ദ്ര ബത്ര
c) കമൽജിത്ത് സന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ കുറ്റം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആരോ അവനാണ് വിശ്വസ്തർ?
a) അലക്സാണ്ടർ
b) സോക്രട്ടീസ്
c) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വട്ടത്തൊപ്പികാരെ പുറത്താക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ കൂടി കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപം?
a) ചാന്നാർ കലാപം
b) കുറിച്യർ കലാപം
c) മലബാർ കലാപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം??
a) 2003
b) 2005
c) 2008
d) 2006
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർണ്ണവിവേചനത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രേരണയാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച ക്ലബ്ബുകൾക്ക് പൊതുവേ പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്സീവ് റെസിസ്റ്റെർസ് ഇത് ഏത് കായിക വിനോദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ക്രിക്കറ്റ്
b) ഹോക്കി
c) ഫുട്ബോൾ
d) ടെന്നീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂതത്താൻകെട്ട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല (Excellence Academy)?
a) ഇടുക്കി
b) എറണാകുളം
c) പത്തനംതിട്ട
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ട ഏക ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി

?
a) രാജീവ് ഗാന്ധി
b) എല്ലാം ശെരിയാണ്
c) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
d) ഇന്ദിര ഗാന്ധി
e) നെഹ്‌റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു വാതക കുമിളയുടെ വലുപ്പം ക്രമേണ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ചാൾസ് നിയമം
b) ജൂൾ നിയമം
c) ബോയിൽ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂനൻ- തദ്ധിതം ഏത്?
a) തന്മാത്ര തദ്ധിതം
b) നാമ നിർമ്മയി തദ്ധിതം
c) തദ്വ തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1903 ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ബി.വി ബുക്ക് ഡിപ്പോ (ഭാഷാഭിവർദ്ധിനി)ആരംഭിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള
b) കുളക്കുന്നത്ത് രാമമേനോൻ
c) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ഓഗസ്റ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപന പ്രകാരം ഏത് ബാങ്ക് മായാണ് അലഹബാദ് ബാങ്ക് ലയിക്കുന്നത്??
a) കാനറാ ബാങ്ക്
b) ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
c) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
d) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെലുങ്കാന ഹൈക്കോടതിയുടെ ആദ്യ ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസ്??
a) ടി. ബി രാധാകൃഷ്ണൻ
b) വി. ബി രാധാകുമാർ
c) ടി. എ രാമകൃഷ്ണൻ
d) വിക്രം നാഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mr. John distributed the books —————- X, Y and Z.?
a) with
b) among
c) for
d) between
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടൽ ടണൽ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ ചുരം?
a) നാഥുല ചുരം
b) റോഹ്താങ് ചുരം
c) ഷിപ്കില ചുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനകീയനായ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) റിപ്പൺ പ്രഭു
b) റീഡിംഗ് പ്രഭു
c) ഇർവിൻ പ്രഭു
d) ലിട്ടൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of caliber?
a) Inability
b) Worth
c) Dignity
d) Ability
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘എ ഷോട്ട് അറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ‘ എന്ന ആത്മകഥാപരമായ കൃതി ഏത് കായികതാരത്തിന്റേതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
b) കപിൽദേവ്
c) വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര??
a) 240 വോൾട്ട്
b) 200 വോൾട്
c) 400 വോൾട്
d) 230 വോൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of ‘Vulgar’

A) Bad B) Unnatural C) Educated D) Refined?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നതിന് ആയി വ്യക്തി കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുക എത്രയാണ്?
a) 25000
b) 50000
c) 15000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The government aims ………. rehabilitating the affected victims in the calamity.

(Kerala PSC Q & A)?
a) For
b) To
c) About
d) At
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) കോന്നി, പത്തനംതിട്ട
b) തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട
c) കരമന, തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊഹിഷൻ എന്നാൽ എന്ത്??
a) രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം
b) ഒരേ എണ്ണം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള വികർഷണം
c) ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ATM സ്ഥാപിച്ച ബാങ്ക്??
a) HSBC
b) SBI
c) HDFC
d) ICICI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹർഷി -സമാസമേത്?
a) ദ്വിഗു
b) കർമ്മധാരയൻ
c) തല്പുരുഷൻ
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെറ്റ+അമ്മ=പെറ്റമ്മ
ഏത് സന്ധി??
a) ആദേശസന്ധി
b) ആഗമ സന്ധി
c) ദിത്വ സന്ധി
d) ലോപസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ പേരെന്ത് ??
a) അപൂർണ്ണ വിരാമം
b) പൂർണവിരാമം
c) രോധിനി
d) വിക്ഷേപിണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ബാറ്റിൽ ടാങ്ക്?
a) ഐഎൻഎസ് ആദിത്യ
b) ഐഎൻഎസ് പ്രഹാർ
c) വിജയാനന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ ജീവൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവ്

?
a) ലാമാർക്ക്
b) ഡാർവിൻ
c) റോബർട്ട് മാൽത്തൂസ്
d) ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈത്തറി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല??
a) കോട്ടയം
b) എറണാകുളം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) മണിപ്പൂർ
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
c) നാഗാലാന്റ്
d) അസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശ്വഭാരതി സർവ്വകലാശാല ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ച വർഷം???
a) 1923 ഡിസംബർ 22
b) 1922 ഡിസംബർ 22
c) 1921 ഡിസംബർ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആറ്റിങ്ങൽ ഉമയമ്മറാണി കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം

?
a) 1721
b) 1723
c) 1722
d) 1724
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SLINEX exercise is an exercise between India and Sri Lanka. It is an_____??
a) Air Exercise
b) Amphibian Exercise
c) Naval Exercise
d) Land Exercise
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരും തലമുറ എന്നെ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ നിയമസംഹിതയുടെ പേരിലായിരിക്കും?
a) സോക്രട്ടീസ്
b) പ്ലാറ്റോ
c) നെപ്പോളിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following diseases affects women easily than that of men ??
a) Heart attack
b) Hepatitis
c) Joint arthritis
d) Arthritis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം കറുപ്പ് യുദ്ധം അവസാനിച്ച ഉടമ്പടി?
a) ഹോങ്കോങ് ഉടമ്പടി
b) ബെയ്ജിങ് ഉടമ്പടി
c) നാങ്കിങ് ഉടമ്പടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of the boys……..absent today?
a) Have
b) Are
c) Is
d) Were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?
a) തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിൽ ഊടെ പെരിയാർ
b) ഇരവികുളം മറയൂർ ലൂടെ പാമ്പാർ
c) നിലമ്പൂരിലെ തേക്കിൻ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചാലിയാർ
d) ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കുറുമാലിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of “convict” is?
a) Evict
b) Repel
c) Acquit
d) Antique
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്(CNG ) യിലെ പ്രധാന ഘടകം?
a) മീഥെയ്ൻ
b) പ്രൊപെയിൻ
c) ബ്യുട്ടയ്ൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോളെല്ലിലെ അസ്ഥിസന്ധി യുടെ പേര്?
a) ഗോളര സന്ധി
b) വിജാഗിരി സന്ധി
c) കീലസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാഡി?
a) സയാറ്റിക് നാഡി
b) ഒക്കുലോ മോട്ടോർ
c) വാഗസ് നാഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വന്തമായി ദേശീയ ഗാനം ഇല്ലാത്ത രാജ്യം??
a) ഗ്രീസ്
b) തായ്‌ലൻഡ്
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) സൈപ്രസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ

?
a) കാനിംഗ്‌ പ്രഭു
b) മേയോ പ്രഭു
c) കാഴ്‌സൺ പ്രഭു
d) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേഴ്സായി സന്ധി ഒപ്പുവച്ച സ്ഥലം?
a) ഇംഗ്ലണ്ട്
b) പാരീസ്
c) ന്യൂയോർക്ക്
d) മ്യൂണിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുഇടങ്ങളിൽ പുകവലിക്കരുത് എന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ടായ വർഷം?
a) 1999
b) 1998
c) 1997
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം??
a) സ്റ്റോറേജ് സെൽ
b) രാസ സെൽ
c) സൗര സെൽ
d) വോൾട്ടാ സെൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കല്ലായിപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) ചന്ദ്രഗിരിപുഴ
b) ചാലിയാർ
c) കുന്തിപുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായ ‘സുന്ദര്‍ഗഢ് ‘ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

A) ജാര്‍ഖണ്ഡ് B) ഒഡീഷ C) കര്‍ണ്ണാടക D) മധ്യപ്രദേശ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈരാഗ്യ ദശകം രചിച്ചത്?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) ശ്രീനാരായണഗുരു
c) അയ്യങ്കാളി
d) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക്??
a) മതികെട്ടാൻ ചോല
b) പാമ്പാടും ചോല
c) സൈലന്റ് വാലി
d) ഇരവികുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധർമ്മരാജ എന്ന നിരൂപണ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതാര്??
a) തോപ്പിൽ ഭാസി
b) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
c) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
d) സി വി രാമൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിച്ചു പരത്തി ഷീറ്റുകൾ ആകാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോഹ സവിശേഷത?
a) മാലിയബിലിറ്റി
b) ഡക്റ്റിലിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധാന്യങ്ങൾ, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ?
a) വൈറ്റമിൻ B
b) വൈറ്റമിൻ എ
c) വൈറ്റമിൻ സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ വ്യക്തി?
a) ദേവേന്ദ്ര ചൗഹാൻ
b) ജഗദീഷ് സിങ്
c) V. രാമസ്വാമി
d) KN. സിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോട്ടറി ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു?
a) കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്
b) യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്
c) സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is —– car I bought yesterday?
a) a
b) an
c) the
d) no article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണത്വം ഉള്ള തടാകം

?
a) ചിൽക്ക തടാകം
b) സാംഭാർ തടാകം
c) നൽസരോവർ തടാകം
d) വൂളാർ തടാകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തകഴിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം??
a) ശങ്കരമംഗലം
b) ഹരിപ്പാട്
c) അമ്പലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ?
a) സി കേശവൻ
b) ശ്രീകൃഷ്ണൻ
c) കെ പി കേശവമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Every adult has the right to marry, _____? (Add proper tag question)?
a) hasn’t they
b) don’t they
c) doesn’t they
d) haven’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ദീർഘയാത്ര ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) നെൽസൺ മണ്ടേല
c) ആങ് സാൻ സുകി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ സേനക്ക് ‘നായർ ബ്രിഗേഡ് ‘ എന്ന പേര് നൽകിയ ഭരണാധികാരി

?
a) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായി
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
d) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീട്ടിലിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐടി ജീവനക്കാരുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ പരിഹരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംരംഭം?
a) വർക്ക് ഫ്രം ഹോം
b) വർക്കി നിയർ ഹോം
c) വർക്ക് ഫാർ ഹോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 novmber മുതൽ പുരുഷ വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾക്ക് തുല്യ വേതനം അനുവദിച്ച രാജ്യം ??
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) ഐസ്ലാന്റ്
c) ബ്രസീൽ
d) അറിയില്ല
e) അർജന്റീന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Peter –––––––––– his home work before the teacher arrived.

?
a) (A) has complete
b) (B) was complete
c) (C) had completed
d) (D) was completing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
21.Error If there are billions of stars in the galaxy(a)how much are(b)suitable for life?(c)no error(d)?
a) D
b) C
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ രാജാരവിവർമ്മയുടെ പൈന്റിങ്ങിൽ പെടാത്തത്?
a) പരുമല മാർ ഗിഗ്‌റോയോസ്
b) ദത്താത്രേയൻ
c) ജടായു വധം
d) സരസ്വതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള മൂലകം??
a) ടെലൂറിയം
b) ക്യൂറിയം
c) സെലീനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോകസഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ??
a) 450
b) 430
c) 534
d) 489
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വോയിസ് ബാങ്കിംഗ് ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്?
a) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
b) HDFC ബാങ്ക്
c) ICICI ബാങ്ക്
d) കനറ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനം?
a) 1910 മാർച്ച്‌ 1
b) 1911 മാർച്ച് 1
c) 1909 മാർച്ച് 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്റു ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ബങ്കിപൂർ സമ്മേളനം ഏതു വർഷമായിരുന്നു?
a) 1912
b) 1913
c) 1911
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെഡറൽ ബാങ്ക് രൂപീകൃതമായ വർഷം??
a) 1946
b) 1945
c) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) കെ ആർ നാരായണൻ
b) പ്രണബ് മുഖർജി
c) പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ Village Secretariat സംവിധാനം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) അറിയില്ല
d) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
e) അരുണാചൽപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിച്ച വർഷം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1927
b) 1937
c) 1930
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആൾ എന്ന വിശേഷണമുളളത് ആർക്ക് ?

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
b) മംഗൽ പാണ്ഡേ
c) ദാദാഭായ് നവറോജി
d) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശത്തിന്റെ ഘടന ആദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച ബുക്ക്‌?
a) മൈക്രോബയോളജി
b) മൈക്രോസെൽ
c) മൈക്രോസ്കോപ്പി
d) മൈക്രോഗ്രാഫിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣1️⃣ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ❓?
a) D. പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) B. ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) A. എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) C. പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമൂഹത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ജാതിവിവേചനത്തെയും മാപ്പിള ലഹളയെയും പശ്ചാത്തലമാക്കി ആശാന്‍ രചിച്ച കൃതി??
a) ദുരവസ്ഥ
b) പ്രരോദനം
c) കരുണ
d) ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 45
b) അനുച്ഛേദം 44
c) അനുച്ഛേദം 48
d) അനുച്ഛേദം 47
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാബി വിളയ്ക്ക് ഉദാഹരണമേത്

A) ചോളം B) നെല്ല് C) കടുക് D) പരുത്തി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Four pairs of words are given. Find the odd one out.

[RRB NTPC 2016]?
a) 5th June : World Environment Day
b) 22nd April : Earth Day
c) 22nd March : World Water Day
d) 22nd May : World Sparrow Day
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എൻ. എസ്. എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം??
a) 1930
b) 1925
c) 1915
d) 1920
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1865 /66ൽ ദാദാഭായി നവറോജി രൂപീകരിച്ച സംഘടന ഏത്?
a) മദ്രാസ് മഹാജനസഭ
b) പൂനെ സാർവജനിക് സഭ
c) ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ
d) ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണശ്ശ ഭാരതം രചിച്ചത്??
a) രാമ പണിക്കർ
b) None of these
c) ശങ്കര പണിക്കർ
d) മാധവ പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെറിബ്രത്തിനു തൊട്ടു താഴെയായി കാണുന്ന നാഡീകേന്ദ്രമാണ്?
a) ഹൈപ്പോതലാമസ്
b) സെറിബല്ലം
c) തലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) ലക്കിടി
b) ഇവ രണ്ടും
c) അമ്പലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈന സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ]?
a) - ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
b) - എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം
c) - പ്രണബ് മുഖർജി
d) - വി വി ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ കലാപകാലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട മലബാർ മജിസ്ട്രേറ്റ്?
a) കനോലി
b) തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഭാഷകൾ ഉൾപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് :?
a) 10
b) 11
c) 9
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ തിരുകൊച്ചിയിൽ മന്ത്രിസഭാ അംഗമായ വർഷം?
a) 1940
b) 1949
c) 1928
d) 1927
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യക്കാർ ചൈനയെ വിളിച്ചിരുന്നത്

?
a) മൻഡാരിൻ
b) സിനെ
c) കാത്തെ
d) സെരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Justice Project (WJP) ന്‍റെ 2020 - ലെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം Rule of Law Index -ല്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ??
a) 51
b) 69
c) 70
d) 65
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
MAR?
a) Eliminate
b) Outlandish
c) Ramifications
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലവനതത്വം ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) Archimedes
b) യൂക്ലിഡ്
c) ഗലീലിയോ
d) Newton
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ആയുസ്സ് എത്ര?
a) 1000 മണിക്കൂർ
b) 5000 മണിക്കൂർ
c) 2000 മണിക്കൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ സമാസം ഏത്: അഞ്ചാറ്?
a) ദ്വന്ദ സമാസം
b) ദ്വിഗു
c) തൽപ്പുരുഷൻ
d) കർമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വി. ഡി. ആർ. എൽ. ടെസ്റ്റ്‌.??
a) സിഫിലിസ്
b) കാൻസർ
c) എയ്ഡ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയ ഉദ്യാനം ആയ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആദ്യകാലത്ത് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരിലറിയപ്പെട്ടു ഏതാണ് ഈ നദി?

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബേത്വ
b) ഗന്ധകി
c) രാംഗംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിന്തകൾ വികാരങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠകൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന മനശാസ്ത്ര പഠന രീതി ഏതാണ്?
a) നിരീക്ഷണ രീതി
b) സർവ്വേ രീതി
c) ആത്മപരിശോധന രീതി
d) ചികിത്സാരീതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ” എന്ന് പറഞ്ഞതാര് ]?
a) - ലിയാഖത് അലിഖാൻ
b) - സുൾഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോ
c) - മുഹമ്മദലി ജിന്ന
d) - മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We sympathise ……. those in distress.

(Kerala PSC Q & A)?
a) With
b) For
c) By
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഡ് കേക്ക് എന്നിവയിലെ പൂപ്പൽ ബാധ തടയാനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ??
a) മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ്
b) CFC ഗ്യാസ്
c) പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുടലമുത്തു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഓടയിൽ നിന്ന്
b) തോട്ടിയുടെ മകൻ
c) ഉമ്മാച്ചു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 വർണാന്ധത ഉള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത നിറങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്??
a) വയലറ്റ്
b) ചുവപ്പ്
c) പച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഖില കേരള ബാലജനസഖ്യം രൂപീകരിച്ചത്??
a) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
b) കെ ആർ നാരായണൻ
c) കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള
d) കെ സി മാമ്മൻ മാപ്പിള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷം

?
a) 1697
b) 1695
c) 1721
d) 1693
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Be careful lest you ………………..?
a) get into hot water
b) wash one’s hand of
c) hold water
d) get the better of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുച്ഛേദം 16 പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം

?
a) വിവേചനം നിരോധിക്കുന്നു
b) അവസരസമത്വം
c) നിയമത്തിനുമുന്നിൽ തുല്യതാ
d) അയിത്ത നിർമാർജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേര രാജാവിനെ തിരിച്ചറിയുക

“സംഘകാല കൃതിയായ ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പരാമർശമുള്ള രാജാവ് , ഏഴിമല ആക്രമിച്ച ചേരരാജാവ് , കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കണ്ണകി ക്ഷേത്രം പണിതു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ചേരരാജാവ്,,?
a) നെടുംചേരലാതൻ
b) ചേരൻ ചെങ്കുട്ടവൻ
c) ഉതിയൻ ചേരലാതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഗാലാന്റ് സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ വർഷം??
a) 1968 DEC 1
b) 1975 DEC 1
c) 1972 DEC 1
d) 1963 DEC 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 എഴുത്തച്ചൻ പുരസ്‌കാരം ]?
a) - ആനന്ദ്(p സച്ചിദാനന്ദൻ)
b) - പോൾ സ്കറിയ
c) - K സച്ചിദാനന്ദൻ
d) - മുകുന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന് രക്തസാക്ഷി?
a) സി കേശവൻ
b) എ ജി വേലായുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച നടിക്കുള്ള ഓസ്കാർ ആദ്യമായ് നേടിയത്

(Subi)?
a) ലെവിസ് മൈൽസ്റ്റോൺ
b) None
c) ജാനറ്റ് ഗെയർ
d) കാതറിൻ ഹെപ്ബെണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംജ്ഞാനാമത്തിൽപെടുന്ന പദമേത്?
a) ടെലിവിഷൻ
b) മനുഷ്യൻ
c) ഉയരം
d) വെള്ളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന്റെ ഫലമായി സൂര്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം??
a) O2
b) H2
c) N2
d) He
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗ്രയിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്?
a) ഹുമയൂൺ
b) ഷേർഷാ
c) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വിയ്യൂര്‍ ജയില്‍’ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ്

A) എറണാകുളം B) കണ്ണൂര്‍ C) കോഴിക്കോട് D) തൃശ്ശൂര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ചേരി കലാപം നടന്ന വർഷം?
a) 1849
b) 1867
c) 1847
d) 1889
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Wash dirty linen in public എന്നതിന്റെ ഉചിതമായ മലയാളശൈലി കണ്ടെത്തുക?
a) കുളിക്കാതെ ഈറൻ ചുമക്കുക
b) വിഴുപ്പലക്കുക
c) കൈകഴുകുക
d) നനഞ്ഞിടം കുഴിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…?
a) a
b) b
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൈവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല??
a) കണ്ണൂർ
b) വയനാട്
c) ഇടുക്കി
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The fire force …………. the fire.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Put up
b) Put on
c) Put down
d) Put out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം??
a) ബ്രസ്സീൽ
b) സ്പെയിൻ
c) അർജന്റീന
d) പോർച്ചുഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബക്സർ യുദ്ധം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1764
b) 1778
c) 1832
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റൗണ്ട് വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കാബേജ്
b) വഴുതന
c) ഉരുള കിഴങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the period that referred in Gandhi’s Autobiography ??
a) 1869 - 1948
b) 1869 - 1921
c) 1869-1924
d) 1869 - 1934
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം ഏതു നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്?
a) യമുന
b) ഗംഗ
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാഭേദഗതി?
a) 371
b) 368
c) 338
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്??
a) കേദാർനാഥ് സിംഗ്
b) രഘുവീർ ചൗധരി
c) ശങ്കർ ഘോഷ്
d) അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Turn into passive: Did she take admission in Navyug??
a) Was admission been taken by her in Navyug?
b) Was admission taken by her in Navyug?
c) Was admission took by her in Navyug?
d) Was admission being by her in Navyug?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രത്യേക സസ്യത്തിന് ആയി മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഉദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞിമല,, വർഷം ഏത്?
a) 2005
b) 2010
c) 2006
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകക്ഷയരോഗ ദിനം?
a) മാർച്ച്‌ 24
b) മാർച്ച്‌ 22
c) മാർച്ച്‌ 23
d) മാർച്ച്‌ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോട്ടിംഗ് പ്രായം 21 നിന്ന് 18 ആക്കിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതി

?
a) 89
b) 61
c) 64
d) 84
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫാദർ ഓഫ് സോഡാ പോപ്പ് എന്നറിയപെടുന്നതാര്?
a) ലാവോസിയെ
b) തോംസൺ
c) ജോസഫ് പ്രീ സ്റ്റിലി
d) നീൽസ് ബോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് കാലാവധി തികച്ച ആദ്യ വ്യക്തി??
a) എം. വിജയകുമാർ
b) വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ
c) വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
d) തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരദിനം??
a) ജൂലൈ 19
b) നവംബർ 19
c) സെപ്റ്റംബർ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപനിലയുടെ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
b) കലോറി
c) ജൂൾ
d) കെൽവിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്?
a) മൻമോഹൻ സിംഗ്
b) നരേന്ദ്ര മോദി
c) എ ബി വാജ്പേയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. He wrote the letter………….Red ink?
  a) In
  b) On
  c) With
  d) Under
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ടാഗോർന്റെ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സസ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
  a) സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ്
  b) m j schleiden
  c) ജെ സി ബോസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?
  a) ചിലപ്പതികാരം -ഇളങ്കോവടികൾ
  b) മണിമേഖല -സാത്തനാർ
  c) ജീവകചിന്താമണി -മാങ്കുടി മരുതൻ
  d) അകന്നന്നാന്നൂർ - രുദ്ര വർമ്മൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  7) കൊതുകുതിരി സമാസം ഏത്?
  a) A) ദ്വന്ദ്വസമാസം
  b) B) മധ്യമപദലോപി
  c) C) കർമ്മധാരയൻ
  d) D) അവ്യയീഭാവൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. കേരളത്തിൽ വന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം??
  a) 1961
  b) 1972
  c) 1973
  d) 1956
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുഴുവൻ വോട്ടർപട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം

?
a) ഗോവ
b) നാഗാലാ‌ൻഡ്
c) ഹരിയാന
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുപ്പത്തി ഏഴാ മത് ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ വേദി?
a) ഗോവ
b) പഞ്ചാബ്
c) ചത്തീസ്ഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കാവേരി
b) സത്‌ലജ്
c) മഹാനദി
d) ശരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം
b) നെടിയിരിപ്പ് സ്വരൂപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്തിഷ്കത്തിലെ നാഡികളിൽ ഒരുതരം പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടി ന്യൂറോണുകൾ നശിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം?
a) പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം
b) സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ്
c) അപസ്മാരം
d) അൽഷിമേഴ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bestowed =?
a) Conferred
b) Trusted
c) Withdrawn
d) Accommodated
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ആദ്യമായി GST നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം?
a) 1964
b) 1954
c) 2000
d) 1944
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തടുത്ത രണ്ട് അക്ഷാംശങ്ങള്‍ തമ്മിലുളള ദൂരം?(Talent Academy)?
a) 181 കി.മീ
b) 111 കി.മീ
c) 121 കി.മീ
d) 190 കി.മീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 g20 ഉച്ചകോടി എവിടെ?
a) ജപ്പാൻ
b) സൗദി അറേബ്യ
c) ഇന്ത്യ
d) ഇഡ്ഡലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവച്ച അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 299
b) 284
c) 389
d) 207
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ വനിതാ മന്ത്രി?
a) ചോകില അയ്യർ
b) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
c) സുചേതാ കൃപലാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയ്യഴി മഹാജന സഭ രൂപീകരിച്ച വർഷം?
a) 1936
b) 1942
c) 1954
d) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(6) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള, എ കെ ഗോപാലൻ, ഇ കെ നായനാർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് എന്നിവരുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം?
a) പയ്യാമ്പലം
b) കാപ്പാട്
c) മുഴപ്പിലങ്ങാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയാൾ വന്നാൽ , നീ അറിയിക്കണം

വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഏതാണ് ]?
a) രോധിനി
b) പൂർണവിരാമം
c) അല്പവിരാമം
d) അർദ്ധവിരാമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ആകെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച ദിവസങ്ങൾ

?
a) 2045
b) 2338
c) 2089
d) 168
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗത്വത്തിനായി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പു വെച്ചത്??
a) എം.എൻ. റോയ്
b) രാമസ്വാമി മുതലിയാർ
c) ഡോ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
d) ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം?
a) ജനുവരി 14
b) സിസംബർ 14
c) ഫെബ്രുവരി 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദിവേഹി ഭാഷ?
a) നേപ്പാൾ
b) മ്യാന്മാർ
c) ഭൂട്ടാൻ
d) മാലിദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ??
a) മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്
b) സുധീർ കൃഷ്ണ
c) ടോം ജോസ്
d) അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവരത്നങ്ങൾ ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ??
a) ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ
b) സമുദ്രഗുപ്തൻ
c) ചന്ദ്രഗുപ്ത രണ്ടാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിടുക്കി, മൂപ്പൻ എന്നിവ ഏതുതരം തധ്വിതത്തിൽപെടും ]?
a) - പൂരണി തദ്ധിതം
b) - തന്മാത്ര തദ്ധിതം
c) - തദ്വത്തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which sentence is an example of present continuous tense?
a) Manju writes a poem
b) Manju is writing a poem
c) Manju was writing a poem
d) Manju writing a poem
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is the man ___purse was lost in the bus?
a) Which
b) Whom
c) Whose
d) Who
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നാസയുടെ പുതിയ ഉപഗ്രഹം…??
a) (C) Landast
b) (A) CIRES
c) (D) Suomi
d) (B) Terra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീര സംരക്ഷണ ദിനം??
a) Feb 2
b) Feb1
c) Feb3
d) Feb 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ‘National Traders convention’ was held in which Indian
city recently??
a) Jammu
b) Lucknow
c) Delhi
d) Mumbai
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോട്ടോ??
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. മലഗാസി റിപ്പബ്ലിക് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പഴയ പേരാണ് ??
  a) മലേഷ്യ
  b) മാലിദ്വീപ്
  c) മഡഗാസ്കർ
  d) ഡെൻമാർക്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ജീവശാസ്ത്ര നോബൽ 2019 പങ്കിടാത്ത വ്യക്തി?
  a) വില്യം കേലീൻ
  b) പീറ്റർ റാറ്റ്ക്ലിഫ്
  c) ഗ്രെഗ് സെമെൻസ
  d) അഖിറ യോഷിനോ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബംഗ്ലാദേശിനെ സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ രാജ്യം

?
a) ഇന്ത്യ
b) റഷ്യ
c) പാകിസ്ഥാൻ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൺ + താർ= തണ്ടാർ ഇവിടെ സംഭവിച്ച സന്ധി ഏത്?
a) യൻ സന്ധി
b) ആഗമ സന്ധി
c) ആദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുമ്പ് ആറ്റോമിക നമ്പർ എത്രയാണ്?
a) 29
b) 26
c) 27
d) 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോയിറ്റർ : അയഡിൻ

കണ : ??
a) വൈറ്റമിൻ D
b) വൈറ്റമിൻ C
c) ഇരുമ്പ്
d) കാൽസ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉയരം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമേത്??
a) അള്‍ട്ടിമീറ്റര്‍
b) പൈറോമീറ്റര്‍
c) മാനോമീറ്റര്‍
d) ക്രസ്കോഗ്രാഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ Financial Action Task Force ( FATF) ൻറ്റെ Grey List ൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം??
a) ശ്രീലങ്ക
b) അറിയില്ല
c) നേപ്പാൾ
d) മാലിദ്വീപ്
e) നൗറു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
David and julie don’t take chinese classes, __??
a) Does she
b) Do they
c) Does he
d) Do he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപൂർവ്വവും വേറിട്ടതുമായ സാമൂഹിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) കേസ് സ്റ്റഡി
b) പങ്കാളിത്ത നിരീക്ഷണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ദ്വിനാമ പദ്ധതിപ്രകാരം ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്?
a) ലാറ്റിൻ
b) സ്പാനിഷ്
c) ഗ്രീക്ക്
d) ഇംഗ്ലീഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ?
a) ഓക്സീകരണം
b) ബാഷ്പീകരണം
c) സാന്ദ്രീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ദാദ ബായ് നവറോജി
b) ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത
c) ബാലഗംഗാധര തിലക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When his father came, he____ a note??
a) Has Write
b) Was writing
c) Written
d) Wrote
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Marcelo Rebelo de Sousa, is the President of which country??
a) Spain
b) Portugal
c) Mexico
d) Chile
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഴവില്ലിന്റെ പുറം വക്കിൽ കാണുന്ന നിറം (LDC)?
a) വയലറ്റ്
b) ചുവപ്പ്
c) ഓറഞ്ച്
d) നീല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1957 ഫെബ്രുവരി 28 ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നീലേശ്വരം ദ്വയാംഗ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഇഎംഎസിന് ഒപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാര്?
a) വി കെ വേലപ്പൻ
b) കല്ലളൻ വൈദ്യർ
c) ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1957 ൽ ആദിവാസി സംരക്ഷിത പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ദ്വീപ്??
a) ലിറ്റിൽ ആന്റമാൻ
b) നോർത്ത് ആന്റമാൻ
c) സൗത്ത്‌ ആന്റമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംവഹന പ്രക്രിയ മൂലം രൂപം കൊള്ളുന്ന മേഘങ്ങൾ?
a) നിംബസ്
b) സിറസ്
c) സ്ട്രാറ്റസ്
d) ക്യുമുലസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The idiom “Forty winks” means?
  a) A short sleep
  b) To annoy
  c) Regular winking of eyes
  d) A foolish talk
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപിസ് എന്നിവ ചെവിയിലെ ഏതു ഭാഗത്തിലെ അസ്ഥികളാണ്?
  a) കോക്ലിയ
  b) ആന്തര കർണ്ണം
  c) ബാഹ്യകർണം
  d) മധ്യകർണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കപ്പലുകളുടേയും വിമാനങ്ങളുടേയും വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്??
  a) ഹെൻറി
  b) വെബ്ബർ
  c) കാൻഡ്ല
  d) നോട്ട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മലബാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യകാല നാമം ആയിരുന്നു?
  a) കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
  b) ഇവയൊന്നുമല്ല
  c) കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  7^95 - 3^95 ന്റെ അവസാന അക്കം ??
  a) 4
  b) 7
  c) 6
  d) 5
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സുകുമാർ സെൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
  a) കൃഷി
  b) ആരോഗ്യപരിപാലനം
  c) സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം
  d) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അവസരവാദി എന്ന അർത്ഥമുള്ളത്?
  a) കടലാസുപുലി
  b) അഞ്ചാം പത്തി
  c) അസുരവിത്ത്
  d) താപ്പാന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആസ്സാമിന്‍റെ തനത് നൃത്തരൂപം ??
  a) കുച്ചുപ്പുടി
  b) ഒഡീസി
  c) ഭരതനാട്യം
  d) സാത്രിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  GIve one word substitution Person, animal or object considered likely to bring good fortune:?
  a) Knell
  b) Oracle
  c) Mascot
  d) Opponent
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നാവികസേനാ കമാൻഡുകൾ പെടാത്തത്?
  a) കൊച്ചി
  b) മുംബൈ
  c) കൊൽക്കത്ത
  d) വിശാഖപട്ടണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യ യൂ എൻ ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പ് വച്ചത്?
  a) 1946 നവംബർ 30
  b) 1945 ഒക്ടോബർ 30
  c) 1945 നവംബർ 30
  d) 1946 ഒക്ടോബർ 30
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്?
  a) രാഷ്ട്രപതി
  b) മുഖ്യമന്ത്രി
  c) ഗവർണർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പഞ്ചായത്തീരാജ്,നഗരപാലിക നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം??
  a) 1992
  b) 1993
  c) 1996
  d) 2001
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുകളിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണ പുതപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?
  a) ബാനർ മേഘങ്ങൾ
  b) ക്ലൗഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ്
  c) ഫോഗ്
  d) ബ്രൗൺ ക്ലൗഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആരുടെ വാക്കുകൾ “സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടന്റെ ഔദാര്യമല്ല ഇന്ത്യയുടെ അവകാശമാണ്”?
  a) ആനി ബസന്ത്
  b) മാഡം ബിക്കാജി കാമ
  c) സരോജിനി നായിഡു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആക്സോൺ ഇന്ത്യ ശാഖകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) ഷാൻ കോശം
  b) സിനാപ്സ്
  c) ആക്സോ നൈറ്റ്
  d) സിനാപ്റ്റിക് നോബ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The economic depression dealt the ____to his business.?
  a) Carte blanc le
  b) Coup de tat
  c) Corrigendum
  d) Coup de grace
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A picture is ………. on the wall?
  a) hangs
  b) hanged
  c) hang
  d) hung
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സാംബാജിനഗർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം??
  a) ഇറ്റാനഗർ
  b) ഔറംഗാബാദ്
  c) ലുധിയാന
  d) ഹോഷംഗാബാദ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2019 ലെ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി?
  a) മുഹമ്മദ് അനസ്
  b) മയൂഖ ജോണി
  c) ജിൻസൺ ജോൺസൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  You should abstain ……. violence.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) To
c) From
d) At
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉറുദു ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) നിക്കോള കോണ്ടി
b) ഇബനു ബത്തൂത്ത
c) അമീർ ഖുസ്രു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്‍റെ ആദ്യ വിദേശ അദ്ധ്യക്ഷന്‍??
a) എ.ഒ.ഹ്യൂം
b) വില്ല്യം വെഡര്‍ബേണ്‍
c) ആനിബസന്‍റ്
d) ജോര്‍ജ് യൂള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ten thousand rupees _____ a large sum?
a) are
b) has
c) was
d) is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഔരംഗസീബ് റോഡിന്റെ പുതിയ പേര് എന്താണ്?
a) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം റോഡ്
b) അടൽ റോഡ്
c) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ റോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാൻ ‘അവനോട്’ പറഞ്ഞു അടിവരയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പദം ഏത് വിഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
a) സംബന്ധിക
b) സംയോജിക
c) പ്രയോജക
d) ആധാരിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തഡോബ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) അസാം
d) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വർഷം??
a) 1911
b) 1905
c) 1910
d) 1906
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is high time :

(Excellence Academy)?
a) You are getting married
b) You get married
c) You got married
d) You get marry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശ ഘടകങ്ങളും അവയുടെ അപരനാമങ്ങളും കൊടുത്തതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) കോശത്തിലെ ട്രാഫിക് പോലീസ്- റൈബോസോം
b) കോശ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി മൈറ്റോകോൺട്രിയ
c) കോശസ്ഥികൂടം -അന്തർദ്രവ്യജാലിക
d) കോശ മസ്തിഷ്കം ന്യൂക്ലിയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാൽവനൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏത്?
a) സിങ്ക്
b) ലെഡ്
c) ചെമ്പ്
d) ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാക്കോരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
c) ബീഹാർ
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാസൗഹൃദ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്??
a) നെന്മാറ
b) മാരാരിക്കുളം
c) പേരാമ്പ്ര
d) നെടുമ്പാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെനറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ്?
a) ജപ്പാൻ
b) നോർവേ
c) ഫ്രാൻസ്
d) ഇസ്രായേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാശ്വേതാദേവിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം കിട്ടിയ വർഷം??
a) 1996
b) 1998
c) 2008
d) 2016
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ രക്തം പുരളാത്ത ഒരു നൂള്ളൂ നീലം പോലും യൂറോപ്യൻ കമ്പോളത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല?
a) DG ടെണ്ടുൽക്കർ
b) ചരൺസിംഗ്
c) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഷയിൽ അർത്ഥയുക്തമായ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ്??
a) പദം
b) സ്വനം
c) അക്ഷരം
d) രൂപിമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധാന്യങ്ങളുടെ മുഖ്യഉറവിടം ആയ ആഹാര വസ്തുവാണ്?
a) കോഴിമുട്ട
b) പയർ
c) നെയ്യ്
d) അരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ കുടിയായ്മ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ?
a) ലോഗൻ കമ്മീഷൻ
b) ടി എൽ സ്ട്രേഞ്ച് കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ക്രൂയിസ് വെസ്സൽ കേരളത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്, ഏത് ജില്ലയിൽ?
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന വൈ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ റെഡ്ഡിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ?
a) ഓപ്പറേഷൻ മിത്ര
b) ഓപ്പറേഷൻ പോളോ
c) ഓപ്പറേഷൻ നല്ലമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tomorrow :yesterday ::: Saturday :?
a) Thursday
b) Sunday
c) Monday
d) Friday
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപകൻ?
a) എം ജി റാനഡെ
b) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
c) ദാദാഭായ് നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A ____of flags

?
a) Set
b) Bunch
c) Bunting
d) Army
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which city will host the 108 th Indian Science Congress in 2021? A.Bhopal B.Raipur C.Pune D.Kolkata?
a) C
b) D
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്‌?
a) പി എസ് നടരാജപിള്ള
b) എം .ആർ .മാധവ വാരിയർ
c) പട്ടം താണുപിള്ള
d) പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീലിംഗം എഴുതുക- കവി?
a) കവയത്രി
b) കവിയത്രി
c) കവിയിത്രി
d) കവയിത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയ പതാക ആദ്യമായി ഉയര്‍ത്തിയത് ആര് :?
a) മാഡം ബിക്കാജി കാമ
b) ആനിബസന്‍റ്
c) ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു
d) സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി ഹബ് നിലവിൽ വന്ന സ്ഥലം??
a) ഇംഫാൽ
b) ഷില്ലോംഗ്
c) ഐസ്വാൾ
d) അറിയില്ല
e) അഗർത്തല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേയിലെ ച്ചെടിയുടെ ജന്മദേശം?
a) ഇന്ത്യ
b) റഷ്യ
c) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാർഖണ്ഡിലെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചി __ നദിയുടെ തീരത്താണ്.?
a) നർമ്മദ
b) ഗോദാവരി
c) വംശധാര
d) സുവർണരേഖ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PSLV യുടെ 50-ാം ദൗത്യം?
a) PSLV C 47
b) PSLV C 40
c) PSLV C 48
d) PSLV C 37
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Changing direction quickly or suddenly?
a) Veer
b) Mercurial
c) Impeach
d) Transition
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Largest multi purpose river valley project in India ??
a) Hirakhud
b) Sardar Sarovar
c) Bhakra Nangal
d) Nagarjuna Sagar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഏത് വില്ലേജ് ചെർപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല എന്ന സ്ഥാനം ഇടുക്കിക്ക് നഷ്ടമായത്?
a) കുട്ടമ്പുഴ
b) കാക്കനാട്
c) പനങ്ങാട്
d) അങ്കമാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കൂൾ ആരംഭിച്ചത് എന്ന്?
a) 1839
b) 1819
c) 1829
d) 1818
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When the bomb ——– everyone ran helter skelter.?
a) Fall out
b) Sorted out
c) Put off
d) Went off
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ ഇന്റൽ ‘ ൻറ്റെ ആസ്ഥാനം??
a) കാലിഫോർണിയ
b) വിർജീനിയ
c) അരിസോണ
d) വാഷിങ്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The adjective of ‘please’ is __
____

?
a) Pleasure
b) Pleasant
c) Pleasantly
d) Pleasantness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കില്ലർ ന്യൂമോണിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രോഗം??
a) ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്
b) SARS
c) ക്ഷയ൦
d) അസ്ത്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 മെയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ മൂന്നുവർഷത്തേക്ക് പിൻവലിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) കർണാടക
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A silly person (a) Goose (b) Glib (c) Wag (d) Garrison?
a) a
b) c
c) b
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ഷരം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ??
a) അ + ക്ഷാരം
b) ആ + ക്ഷരം
c) അ + കശരം
d) അ + ക്ഷരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) Covid 19 പ്രതിരോധത്തിനായി ‘ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ’ തുടങ്ങിയത്…??
a) (C) ഇന്ത്യൻ ആർമി
b) (B) ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന
c) (D) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
d) (A) ഇന്ത്യൻ നേവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത്??
a) ഹിറ്റ്ലർ
b) ലെനിൻ
c) ഗാരിബാൾഡി
d) മുസോളിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടംകുളം സമരം നടന്ന വർഷം ?
a) 1944
b) 1946
c) 1942
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INA മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്??
a) കൊഹിമ
b) ഷില്ലോങ്
c) മൊയ്‌രാങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഭക്തിക്കുറി കൂടാതുള്ള പദയോഗത്തിന്റെ പേരെന്ത്??
a) സമാസം
b) സന്ധി
c) ഭേദകം
d) കാരകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളയണികായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) ആലപ്പുഴ
b) എറണാകുളം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരുമണിക്കൂറിൽ തിരിയുന്ന ഡിഗ്രി അളവ്?
a) 25 ഡിഗ്രി
b) 30 ഡിഗ്രി
c) 60 ഡിഗ്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം ബി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ‘അപ്പന്റെ മകൾ’ എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഉള്ളതാണ്?
a) നോവൽ
b) നാടകം
c) ചെറുകഥ
d) കവിത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രഹസ്യ കുമ്പസാരം നിർത്തലാക്കുകയും മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുടെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്ത പുരോഹിതൻ

?
a) അബ്രാഹം മൽപൻ
b) ഇവരാരുമല്ല
c) ചാവറയച്ചൻ
d) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് ഇടവേളയിലിരിക്കുന്ന സമയത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്?
a) ജെറിമാൻഡറിങ്
b) റിസെസ്
c) ഫിലിബസ്റ്റർ
d) അഡ്ജേൺമെന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവര്‍ണര്‍ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി ??
a) വി.വിശ്വനാഥന്‍
b) വക്കം പുരുഷോത്തമന്‍
c) വി.പി.മേനോന്‍
d) പട്ടം താണുപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം

?
a) ഭാഗം 3
b) ഭാഗം 1
c) ഭാഗം 2
d) ഭാഗം 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Annie Besant was elected as president of Indian National Congress in??
a) Calcutta Session 1917
b) Surath Session 1907
c) Benaras Session 1905
d) Nagpur Session 1920
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq

Some people do not like __milk.?
a) The
b) no article
c) a
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക, ച, ട, ത എന്നിവ ഏതിനുദാഹരണമാണ്:?
a) മൃദു
b) ഖരം
c) ഘോഷം
d) അനുനാസികം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There are many books in my shelf,……….??
a) are there
b) will there
c) aren’t there
d) aren’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 എത്രാമത്തെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി ആണ് ചൈനയിലെ സിയാമെനിൽ നടന്നത്??
a) 9 th ഉച്ചകോടി
b) 11 th ഉച്ചകോടി
c) 6 th ഉച്ചകോടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A,D,J,
__?
a) X
b) Q
c) U
d) M
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നികുതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ??
a) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 265
b) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 280
c) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 324
d) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 112
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Following are given names of Scandinavian countries, spot the odd one?
a) Norway
b) Denmark
c) Sweden
d) Switzerland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1895, 1902 വർഷങ്ങളിൽ INC അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ച ആരാണ് രാഷ്ട്ര ഗുരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്???
a) സുരേന്ദ്ര നാഥ ബാനർജി
b) ഖോഖലേ
c) ദാദാഭായ് നവറോജി
d) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. പോണ്ടിച്ചേരി പുതുച്ചേരി ആയി മാറിയത് എന്ന് മുതൽ?
  a) 2005
  b) 2006
  c) 2007
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശിലകളുടെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശില?
  a) ചുണ്ണാമ്പ് ശില
  b) അവസാദ ശില
  c) ആഗ്നേയ ശില
  d) കായാന്തരിത ശില
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കോൺ സിൻഡ്രോം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
  a) കോർട്ടിസോൾന്റെ അപര്യാപ്തത
  b) കോർട്ടിസോൾന്റെ അമിത ഉത്പാദനം
  c) അൾടോസ്റ്റീറ്റോണിന്റെ അമിത ഉൽപാദനം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അറ്റോർണി ജനറിലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 72
b) ആർട്ടിക്കിൾ 79
c) ആർട്ടിക്കിൾ 76
d) ആർട്ടിക്കിൾ 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്ന്??
a) 1050
b) 1959
c) 1938
d) 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലേക്ക് റോസാചെടി കൊണ്ടുവന്നത്?
a) ഹുമയൂൺ
b) ഷാജഹാൻ
c) അക്ബർ
d) ബാബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരുമണ്‍ തീവണ്ടി അപകടം നടന്ന കായല്‍??
a) വേമ്പനാട്ട് കായല്‍
b) വേളി കായല്‍
c) അഷ്ടമുടി കായല്‍
d) ശാസ്താംകോട്ട കായല്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Name the Indian nun from Kerala who was declared Saint by Pope Francis? ?
a) Bridget Sequeira
b) Lissy Vadakkel
c) Sister Jesme
d) Mariam Thresia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്‌കാരത്തിന് ആദ്യ ജേതാവ്??
a) ഇന്ദ്രജിത്ത് ഗുപ്ത
b) മൊറാർജി ദേശായി
c) ആചാര്യ വിനോബ ഭാവേ
d) ജൂലിയസ് നെരേര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Emaciated Means?
a) thin
b) strong
c) modest
d) complicate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേജസ് എക്സ്പ്രസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് ഏതു നഗരങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്?
a) ജയ്പൂർ-വാരണാസി
b) അഹമ്മദാബാദ് -മുംബൈ
c) മുംബൈ- ഡൽഹി
d) മീററ്റ്- അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യ താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തിന്റെ സങ്കര ഇനം ആണ്?
a) ഒരുളക്കിഴങ്
b) പാവൽ
c) വഴുതന
d) പടവലങ്ങ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To Read a cd rom disc. You need a____?
a) Graphic card
b) Sound card
c) Laser beam
d) Magnetic needle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ്വ വാതകം ( Court keeper)?
a) ക്ലോറിൻ
b) ആർഗൺ
c) നൈട്രജൻ
d) ഹൈഡ്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകർച്ച രീതി പരിശോധിച്ചാൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) ടൈഫോയ്ഡ്
b) ചിക്കൻപോക്സ്
c) കോളറ
d) എലിപ്പനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിലോചാൻ പോഖ്റാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് …….. ഗാന്ധി എന്നാണ്?
a) കുമ്പള ഗാന്ധി
b) ഉത്തർപ്രദേശ് ഗാന്ധി
c) സിക്കിം ഗാന്ധി
d) നാഗാലാൻഡ് ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9 . The idiom “ To stand one ‘ s ground ‘ means :?
a) ( a ) Remain firm
b) ( b ) Play well
c) (d ) To spend lavishly
d) ( c ) To cheat somebody
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക തൈറോയ്ഡ് ദിനം??
a) മെയ് 25
b) ഓഗസ്റ്റ് 12
c) ഏപ്രിൽ 19
d) നവംബർ 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് സമാധി ഒരുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി?
a) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
b) മൊറാർജി ദേശായി
c) ചരൺ സിംഗ്
d) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
c) ശ്രീനാരായണഗുരു ഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A ring road __around the city?
a) Has built
b) Is building
c) Is being built
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Raju is sorry __
what he has done?
a) of
b) on
c) by
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപം കൊണ്ട ജില്ല?
a) കോട്ടയം
b) കാസർഗോഡ്
c) പത്തനംതിട്ട
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റെന്റ് ചികിത്സ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

PSC THRILLER 2.0?
a) മസ്തിഷ്‌കം
b) വൃക്ക
c) കരൾ
d) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
17)Geographical divisions of ancient Tamilakam in Sangam Age were known as??
a) Nadu
b) Thinais
c) Zilas
d) Urus
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ ആയ സിറ്റി മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ലഖ്‌‌നൗ
b) കാൻപൂർ
c) ആഗ്ര
d) അലിഗഢ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീലംപേരൂർ പടയണി ആഘോഷിക്കുന്ന ജില്ല (Subi)?
a) ആലപ്പുഴ
b) കൊല്ലം
c) കണ്ണൂർ
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദമേത്?
a) ഭഗവദ്ഗീത
b) ഭഗവഥ്ഗീത
c) ഭഗവതഗീത
d) ഭഗവത്ഗീത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ആരോഗ്യ സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) എറണാകുളം
d) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) To let the cat out of the bag എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥമെന്ത്..?

(LDC - 2017)?
a) (B) രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുക
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) (D) ബാഗിൽ നിന്നും പൂച്ചയെ പുറത്തെടുക്കുക
d) (C) തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുക
e) (A) വിഷമങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1757-ലെ പ്ലാസിയുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാണ്??
a) മിർ കാസിം
b) സിറാജു ദൗല
c) ഷാം അല രണ്ടാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം??
a) സക്കാരി മീറ്റർ
b) ഹൈഡ്രോമീറ്റർ
c) ക്രോണോ മീറ്റർ
d) ഗിഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസാമിലെ തലസ്ഥാനം?
a) ദിസ്പൂർ
b) ഗുവാഹത്തി
c) ന്യൂ റായ്പൂർ
d) കൊഹിമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കീവ്?
a) ഹങ്കറി
b) ലാറ്റ് വ്യ
c) ഉക്രൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You aren’t from brazil, __??
a) Weren’t you
b) Aren’t you
c) Are you
d) Is you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഴിമല ആസ്ഥാനമായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജവംശം ??
a) മൂഷക രാജവംശം
b) ആയ് രാജവംശം
c) ചേര രാജവംശം
d) കുലശേഖര രാജവംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപ്പുക്കിളി എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ്?
a) തോട്ടിയുടെ മകൻ
b) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
c) ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ
d) നാലുകെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിദാനന്ദം “ പിരിച്ചെഴുതിയാൽ സന്ധി ഏത്?
a) ആഗമ സന്ധി
b) ആദേശ സന്ധി
c) ലോപസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
99 % ത്തിൽ അധികം ശുദ്ധമായ എതനോൾ

?
a) പവർ ആൽക്കഹോൾ
b) യീസ്റ്റ്
c) മൊളാസസ്
d) അബ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. I congratulated my friend…………his success.?
  a) For
  b) In
  c) At
  d) On
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The postman ………. lives in the village is very old.?
  a) Who
  b) Which
  c) That
  d) Whom
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A picture is ………. on the wall?
  a) hang
  b) hung
  c) hangs
  d) hanged
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നാവികസേനാ കമാൻഡുകൾ പെടാത്തത്?
  a) വിശാഖപട്ടണം
  b) മുംബൈ
  c) കൊച്ചി
  d) കൊൽക്കത്ത
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Synonym of ‘commence’ is …..?
  a) to end
  b) to begin
  c) to run
  d) to tell
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  God helps to those who help.?
  a) Himself
  b) Themselves
  c) Oneself
  d) Ourselves
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചാമുണ്ഡി ഹിൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
  a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
  b) തമിഴ്നാട്
  c) കർണ്ണാടക
  d) തെലങ്കാന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിതീകരിച്ച ആദ്യ മൃഗം??
  a) പൂച്ച
  b) പ്രാവ്
  c) കടുവ
  d) നായ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2022-ലെ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം??
  a) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
  b) ഇന്ത്യ
  c) ഖത്തർ
  d) സെനഗൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എല്ലാം സഹിക്കുന്നവൾ?
  a) സഹ്യ
  b) സുശീല
  c) സഹനീയ
  d) സർവ്വംസഹ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ❤️”റയട്ട് “ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം??
  a) കൃഷി
  b) കർഷകർ
  c) ഗ്രാമം
  d) ഭൂമി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സെറാടോണിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏത്?
  a) പാൻക്രിയാസ്
  b) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി
  c) പീയൂഷഗ്രന്ഥി
  d) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശരിയോ തെറ്റോ കുടിശ്ശിക?
  a) തെറ്റ്
  b) ശരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സാമ്പത്തികാസൂത്രണം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കൈ കൊണ്ട രാജ്യം?
  a) ബ്രിട്ടൻ
  b) സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടെ ങ്കിൽ ജാലിയൻവാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകി?
  a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
  b) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
  c) ഗാന്ധിജി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തെറ്റായ രൂപം ഏത്?
  a) അഞ്ജനം
  b) അജ്ഞലി
  c) അജ്ഞാനം
  d) അഞ്ജലി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Which country has successfully tested Ra’ad-II cruise missile??
  a) Iran
  b) Pakistan
  c) Israel
  d) UAE
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Acceptable ___ someone??
  a) In
  b) Of
  c) To
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നിലവിലെ അറ്റോർണി ജനറൽ??
  a) പി.കെ മിശ്ര
  b) തുഷാർ മെഹ്ത
  c) രാജീവ് മെഹർഷി
  d) കെ.കെ വേണുഗോപാൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പെരിങ്ങൽകുത്തു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നദി?
  a) ചാലിയാർ
  b) ചാലക്കുടി
  c) അഞ്ചരക്കണ്ടി
  d) മയ്യഴി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നേത്ര ഗോളത്തിന്റെ മർദ്ധ വർദ്ധനവ്‌ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം?

PSC THRILLER 2.0?
a) കോങ്കണ്ണ്
b) മയോപ്പിയ
c) തിമിരം
d) ഗ്ലോക്കോമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല

?
a) പത്തനംതിട്ട
b) ഇടുക്കി
c) ആലപ്പുഴ
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രയോജക ക്രിയ ഏത്?
a) ഓടിക്കുന്നു
b) നടക്കുന്നു
c) പറക്കുന്നു
d) വീഴുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇല ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ പാകമാകുന്നതുവരെ മുളച്ചു വരുന്ന സസ്യം ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ??
a) ബീജ പത്രം
b) ബിജ ശീർഷം
c) ബിജ മൂലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Have you told him about _____ accident??
a) a
b) an
c) the
d) to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym: Devastate?
a) plunder, ravage
b) build, enrich
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🐾Escape🐾?
a) Give away
b) Get away
c) Give in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്‍റെ ഏകദേശഭാരം എത്ര?(TALENT ACADEMY)?
a) 500 ഗ്രാം
b) 250 ഗ്രാം
c) 400 ഗ്രാം
d) 300 ഗ്രാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ജൂലൈയിൽ ഐസിസി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം?
a) പാകിസ്ഥാൻ
b) സിംബാബ്‌വേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Unreasonable enthusiasm for the glorification of one’s country. (a) Communism (b) Imperialism (c) Patriarchal (d) Chauvinism?
a) b
b) a
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിയോണിസം ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനയാണ്??
a) പാഴ്സി മതം
b) ബഹായി മതം
c) ജൂതമതം
d) ഷിന്‍റോയിസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
choose the correct meaning of the following word ‘celebrity’?
a) grace
b) charity
c) honesty
d) fame
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുളച്ചല്‍ യുദ്ധം നടന്ന വര്‍ഷം ??
a) 1912
b) 1916
c) 1817
d) 1741
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The belief that God is everything and everything is God?
a) Atheism
b) Pantheism
c) Polytheism
d) Monotheism
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is one of the —– Speakers in the Assembly.

A) good B) better C) best D) none of the above?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘എന്‍മകജെ’ എന്ന നോവലിന്‍റെ കര്‍ത്താവാര് ??
a) അംബികാസുതന്‍ മങ്ങാട്
b) സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം
c) ആനന്ദ്
d) എം.മുകുന്ദന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആവർത്തന പട്ടികയിലെ 17th ഗ്രൂപ്പ്‌??
a) A. ബോറോൺ കുടുംബം
b) B. കാർബൺ കുടുംബം
c) C. നൈട്രജൻ കുടുംബം
d) D. ഹാലൊജൻ കുടുംബം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റെന്റ്റ് ചികിത്സ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഗർഭാശയം
b) കണ്ണ്
c) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയും ടെൻസിങ് നോർഗേ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയത്?
a) 1953 മെയ് 29
b) 1956 മേയ് 19
c) 1952 മെയ് 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്‌കാരത്തിന് ആദ്യ ജേതാവ്??
a) ആചാര്യ വിനോബ ഭാവേ
b) മൊറാർജി ദേശായി
c) ഇന്ദ്രജിത്ത് ഗുപ്ത
d) ജൂലിയസ് നെരേര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം എന്നാണ് (kasrgd LDC2011)?
a) ജനുവരി 25
b) ജനുവരി 15
c) ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6) പകൽക്കിനാവ് ഏതു സന്ധിക്കു ദാഹരണമാണ്?
a) A) ആഗമ സന്ധി
b) B) ലോപസന്ധി
c) C) ദ്വിത്വസന്ധി
d) D) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയപക്ഷിനിരീക്ഷണ ദിനം?
a) നവംബർ 12
b) ഡിസംബർ 12
c) ഒക്ടോസർ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Our new prime minister —-the nation tomorrow?
a) Has been addressing
b) Will be addressing
c) Were addressing
d) Was addressing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക രക്തദാന ദിനം?
a) ഒക്ടോബർ 2
b) ജൂൺ 14
c) ഒക്ടോബർ ഒന്ന്
d) ജൂലൈ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1-2022 വനിതാ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് വേദി ??
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) ഇന്ത്യ
c) ഇംഗ്ലണ്ട്
d) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ഒരു COURT OF RECORD ആണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 129
b) 192
c) 142
d) 124
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Barking dog seldom bite?
a) കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല
b) കുരയ്ക്കും പട്ടി കടിക്കും
c) കുരയ്ക്കും പട്ടി ഒരുനാളും കടിക്കും
d) കുരയ്ക്കും പട്ടി ചിലപ്പോൾ കടിക്കും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ എൽ. ഇ. ഡി ബൾബുകൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ഏത് ??
a) ഊർജ്ജ ദീപ്
b) പ്രകാശ്
c) ഉജ്ജ്വൽ
d) ഉജാല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലെന്‍സ്, പ്രിസം എന്നിവ നിര്‍മിക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ??
a) സോഫ്റ്റ് ഗ്ലാസ്
b) ലെഡ് ഗ്ലാസ്
c) സോഡാ ഗ്ലാസ്
d) ഹാര്‍ഡ് ഗ്ലാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം??
a) ധാക്ക
b) ബന്ദൂങ്
c) ബെൽഗ്രേഡ്
d) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“വീര വിരാട കുമാര വിഭോ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികളുടെ രചയിതാവ്??
a) ഉദായവർമ്മ രാജ
b) എഴുത്തച്ഛൻ
c) ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
d) രാമപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവസരസമത്വം കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) 16
b) 17
c) 15
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാപ്പകൽ - സമാസം ഏത്??
a) ദ്വന്ദൻ
b) അവ്യയീഭാവൻ
c) കർമ്മധാരായൻ
d) തൽപുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) റഷ്യ
c) ബ്രസീൽ
d) ഇന്തോനേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(9) മരച്ചീനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്.. ??
a) ഹൈഡ്രോ സയാനിക്ക് ആസിഡ്
b) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
c) സിട്രിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രക്തക്കുഴലുകള്‍ പൊട്ടുന്നതിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന രക്തപ്രവാഹം?(Talent academy)?
a) സെറിബ്രല്‍ ഹെമറേജ്
b) സെറിബ്രല്‍ ത്രോംബോസിസ്
c) അള്‍ഷിമേഴ്സ്
d) പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍സ് രോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
when was …… radio invented?
a) the
b) an
c) no atricle
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tendency to quarrel or fight :

?
a) Sagacity
b) Peasantry
c) Mendacity
d) Pugnacity
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ ന്യൂസ്‌ പ്രിന്റ് മിൽ സ്ഥാപിതമായത് :?
a) നേപാ നഗർ
b) കുൾട്ടി
c) സെറാംപൂർ
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത്??
a) ന്യൂട്ടണ്
b) ഹെന്ററിച് ഹെർട്‌സ്
c) ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
23.(a)All doubts are cleared(b)between(c)you and I(d)No error?
a) D
b) A
c) C
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മ്യൂണിക് ഉടമ്പടി നടന്ന വർഷം?
a) 1918
b) 1925
c) 1928
d) 1938
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള കൗമുദി എന്ന ഗ്രന്ധത്തിന്റെ കർത്താവ്??
a) വള്ളത്തോൾ നാരയണൻ
b) എഴുത്തച്ചൻ
c) കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി
d) ഉള്ളൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ച മലയാളി ആരാണ്?
a) വി പി മേനോൻ
b) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
c) കെ എൻ രാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When was the construction of Great Wall of China started??
a) 249 BC
b) 221 BC
c) 294 BC
d) 252 BC
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’ഓമഞ്ചി’ ഏത് നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് ?

A) മഞ്ഞ് B) ചെമ്മീന്‍ C) ഒരു തെരുവിന്‍റെ കഥ D) ധര്‍മ്മരാജ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പുക രഹിത ഗ്രാമം?
a) വ്യാച കുരഹള്ളി
b) ബംഗളൂരു
c) സവേലദേവനഹള്ളി
d) മാർത്തഹള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Zest?
a) Disintegrated
b) Enthusiasm
c) Disinterest
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യേശുക്രിസ്തു സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ❓️?
a) അരാമിക്
b) ലാറ്റിൻ
c) ഹീബ്രു
d) ഗ്രീക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തില്‍ ജനകീയാസൂത്രണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉന്നതതല മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍ ആരായിരുന്നു ??
a) കെ. കരുണാകരന്‍
b) ഇ.കെ നയനാര്‍
c) ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്
d) ആര്‍.ശങ്കര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is called the ‘Father of the Indian National Congress?

 (a) Mahatma Gandhi  (b) A.O. Hume  (c) Lokmanya Tilak (d) J.B.Kripalani?
a) C
b) B
c) D
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം??
a) ഹൈഡ്രോമീറ്റർ
b) ഗിഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ
c) ക്രോണോ മീറ്റർ
d) സക്കാരി മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രം?
a) അപൂർ സംസർ
b) ആദി ശങ്കര
c) അപരാചിത
d) പഥേർ പാഞ്ചാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകുന്ന മേഖല ?

(Excellence Academy)?
a) പ്രാഥമിക മേഖല
b) ദ്വിതീയ മേഖല
c) എല്ലാ മേഖലയും തുല്യ പങ്കു വഹിക്കുന്നു
d) തൃതീയ മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1977 ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ആരംഭിച്ച വനിത ആര്

?
a) സുനിത നരെയ്ൻ
b) ജൂലിയ ഹിൽ
c) റെയ്‌ച്ചൽ കാഴ്‌സൺ
d) വൻഗാരി മാതായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചെങ്ങറ ഭൂസമരം നടന്നത്?
a) 2014
b) 2007
c) 2003
d) 2006
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡാനിഷുകാർ 1620-ൽ ഡാൻസ് ബോർഗ് കോട്ട പണികഴിപ്പിച്ച സ്ഥലം??
a) ദാമൻ an
b) മാഹി
c) സെറാമ്പൂർ
d) ട്രാൻക്യൂബാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Wild goose chase

A) fruitful hunting B) futile search C) ideal seeking D) genuine effort?
a) A
b) C
c) B
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️കമിതാവ്??
a) കമിത്രി
b) കമിയത്രി
c) കമിയിത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ പ്രധാനമായും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു?
a) കോടതി ഉത്തരവുകൾ
b) സർക്കാരിൻറെ വിഭവശേഷി
c) ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രത്യുപകാരം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത്

[LDC 2007 Ernamkulam ]?
a) പ്രത്യുത് + ഉപകാരം
b) പ്രത്യു + ഉപകാരം
c) പ്രത് + ഉപകാരം
d) പ്രതി + ഉപകാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ 2022 ലെ വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പിന്റെ വേദിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യം

[ ]?
a) ബംഗ്ലാദേശ്
b) ജപ്പാൻ
c) ഇന്ത്യ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗരത്തിലെ അരവിടു വംശ സ്ഥാപകൻ?
a) ബുക്കൻ
b) കൃഷ്ണദേവരായർ
c) തിരുമലൻ
d) വെങ്കടൻ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Extravagance ×?
a) Intragravagance
b) Incorporeal
c) Miserliness
d) Misfeasance
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെയ്സ്ലേഷ്യ ബാധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെയാണ്?
a) മസ്തിഷ്കം
b) കണ്ണ്
c) ത്വക്ക്
d) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കേരളീയൻ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ സർവകലാശാല?
a) കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല
b) തിരൂർ മലയാളം സർവകലാശാല
c) കൊച്ചിൻ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
an arrangement of flowers?
a) Bouquet
b) Bureau
c) Barren
d) Blanket
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ശക്തി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
a) ടെസ്‌ല
b) കാൻഡ്‌ലാ
c) വോൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിൻഫ്ര സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പാർക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) അടൂർ
b) കാക്കഞ്ചേരി
c) പിരപ്പൻകോട്
d) കൽപ്പറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുന്തിരി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം :?
a) ഫ്ളോറി കള്‍ച്ചര്‍
b) വിറ്റികള്‍ച്ചര്‍
c) വെര്‍മി കള്‍ച്ചര്‍
d) എപ്പി കള്‍ച്ചര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Asha and the spirit bird book written by?
a) Jesbindar bilan
b) Sethu
c) Gyanesh kumar
d) Sasitharoor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനയിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഏത് അനുച്ഛേദം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റ് അധികാരം നൽകിയ ഭേദഗതി??
a) 21
b) 22
c) 23
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി?
a) വി വി ഗിരി
b) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
c) ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം?
a) ബ്രസീൽ
b) ഇന്ത്യ
c) കൊളംബിയ
d) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനം?
a) പീച്ചി
b) വഴുതക്കാട്
c) കോട്ടയം
d) പാലോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് പാർക്കിന്റെ മാതൃകയിലാണ് നെയ്യാർ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്??
a) രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക്
b) നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്
d) സഞ്ജയ്ഗാന്ധി നാഷണൽപാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bread and butter _____sold here.?
a) Has
b) Is
c) Are
d) Were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്വന്‍റീ - 20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഉയര്‍ന്ന സ്കോര്‍ നേടിയ ടീം ??
a) ഇന്ത്യ
b) അഫ്ഗാനിസ്താന്‍
c) ഇംഗ്ലണ്ട്
d) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ആദിവാസി പഞ്ചായത്ത്, ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത്?
a) പള്ളിക്കൽ
b) അട്ടപ്പാടി
c) ഇടമലക്കുടി
d) വാഴത്തോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർബന്ധിത തൊഴിൽ മനുഷ്യ കച്ചവടം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 23
b) 29
c) 24
d) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of my friends ……….. in Mumbai now?
a) living
b) live
c) lived
d) lives
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്?
a) നവംബർ 16
b) മെയ് 3
c) നവംബർ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുക്രൻ ഭ്രമണകാലം?
a) 243 ദിവസം
b) 224 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ കേരളത്തിലെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
b) കെ എം പണിക്കർ
c) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്..??
a) A) ശ്രീഹരികോട്ട
b) B) ബാംഗ്ലൂർ
c) D) തിരുവനന്തപുരം
d) C) വിശാഖപട്ടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാട്ടം ഈ പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു?
a) ഗുണനാമം
b) മേയനാമം
c) ക്രിയാനാമം
d) സർവ്വനാമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The dog swam ……….. the river.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Into
b) Across
c) Along
d) Over
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11)ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ മായി സുഗന്ധ സ്റ്റാമ്പ്‌ പുറത്തിറക്കിയ വർഷം?
a) 2004
b) 2005
c) 2006
d) 2007
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, കച്ചവടക്കാർ, ഉപഭോക്താക്കൾ, എന്നിവരിൽ സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത, ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട്, എന്നിവയെ കുറിച്ച് അവബോധം നൽകുന്നതിനായി ‘ പ്രഗതി രഥ്‌ ‘ എന്ന സംരംഭം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്??
a) അറിയില്ല
b) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
c) എച്ച്. ഡി. എഫ്. സി ബാങ്ക്
d) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
e) ഐ. സി. ഐ. സി. ഐ. ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1957 നവംബറിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച സ്പുട്നിക് 2 ഇൽ ആദ്യമായി ഭ്രമണപദത്തിൽ എത്തിയ ജീവി??
a) നായ
b) പാച്ച്
c) പഴയീച്ച
d) കുരങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പരിപാടിയുടെ പ്രഥമ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് (Subi)?
a) വിക്രം സാരാഭായി
b) ഹോമി ജെ ഭാഭ
c) രാജാ രാമണ്ണ
d) ജി മാധവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആത്മീയ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ?
a) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) കേശവചന്ദ്രസെൻ
c) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
d) രാജാറാം മോഹൻ റായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
a) 1600
b) 1602
c) 1616
d) 1664
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെല്ലിക്കയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം??
a) ജീവകം സി
b) ജീവകം എ
c) ജീവകം ബി
d) ജീവകം കെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Term used to describe a group of fish??
a) Battalion
b) School
c) Mob
d) Covey
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയത്?
a) ഡോ ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ്
b) അർണോസ് പാതിരി
c) ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്
d) ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന ഏത്

?
a) ഏഷ്യാ വാച്ച്
b) സിറ്റിസൺ ഫോർ ഡെമോക്രസി
c) ഹുമൻ റൈറ്റ് വാച്ച്
d) അമേരിക്ക വാച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂണിയന്‍ ലിസ്റ്റിന്‍റെ അധികാര പരിധിയില്‍ പെടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഏതാണ്?

A) വാര്‍ത്താവിനിമയം B) ക്രമസമാധാനം C) വിദ്യുച്ഛക്തി D) ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രാജവംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയാണ് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ?
a) കുലശേഖര വംശം
b) ആയ് രാജവംശം
c) ഒന്നാം ചേര രാജവംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is the longest national highway in India?
a) NH47A
b) NH6
c) NH44
d) NH766
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
giving me your pen for a minute??
a) Will you mind
b) Would you mind
c) Would you please
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ദിവസത്തിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം മട്ടകോണായി വരും?
a) 22
b) 11
c) 44
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anto of BEFUDDLE?
a) Assure,Reassure,Satisfy,Enlighten
b) Confuse,Middle,Bewilder,Perplexed,Dazed,Addled
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിലിക്കൺവാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം?
a) ചെന്നൈ
b) ബംഗ്ലൂർ(ബംഗളുരു)
c) കൊൽക്കത്ത
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലോറ ഗുഹകൾ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം??
a) 1975
b) 1997
c) 1983
d) 1960
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1932 സെപ്റ്റംബർ 24ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയും ആരും തമ്മിലാണ് പൂന പാക്ട് ഒപ്പു വെച്ചത്?
a) ലോർഡ് ഇർവിൻ
b) മുഹമ്മദലി ജിന്ന
c) ബി ആർ അംബേദ്കർ
d) ചെംസ്ഫോർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഇടത് അർധഗോളതെയും വലത്തെ അർദ്ധഗോളത്തയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡീകല?
a) കോർപ്പസ് കലാസം
b) മെനിഞ്ചസ്
c) പോൺസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തപസ്സിരിക്കുക സമാസമേത്?
a) ഉപമാ തൽപുരുഷൻ
b) കർമ്മധാരയൻ
c) കാരക തല്പുരുഷൻ
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One strong tea is better than twenty __
____ teas.

ℙ𝕊ℂ 𝕋ℍℝ𝕀𝕃𝕃𝔼ℝ 𝟚.𝟘?
a) light
b) medium
c) weak
d) week
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമാകേരളം എന്ന മഹാകാവ്യം രചിച്ചതാര്??
a) ഉള്ളൂർ
b) എഴുത്തച്ഛൻ
c) കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതൻസ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
a) കോയമ്പത്തൂർ
b) മഥുര
c) സേലം
d) മധുര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറുത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം?
a) ബുധൻ
b) ശുക്രൻ
c) ഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമര കാലത്ത് മലബാറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രഹസ്യ പത്രിക

(Kerala PSC Q & A)?
a) സ്വതന്ത്രഭാരതം
b) പ്രഭാതം
c) ദേശബന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായത്ഏത് ??
a) അപ്പുക്കിളി - ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
b) ശ്രീധരൻ - ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
c) രവി , മെെമുന - രണ്ടിടങ്ങഴി
d) അമ്മുലു - വേരുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I left him ……… the cinema.?
a) of
b) on
c) at
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ഉദ്യോഗകയറ്റത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം നൽകിയ ഭേദഗതി??
a) 72
b) 77
c) 79
d) 83
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2026 ലെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്?
a) ഖത്തർ
b) ഇന്ത്യ
c) ഫ്രാൻസ്
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. അധ:സ്ഥിതർ ക്ക് മാത്രമായി ഒരു വിദ്യാലയം അയ്യങ്കാളി ആരംഭിച്ച വർഷം??
  a) 1903
  b) 1905
  c) 1904
  d) 1902
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അടുത്തിടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വേഗ റെയിൽ പദ്ധതി?
  a) ഗോൾഡൻ ലൈൻ
  b) മോണോ റെയിൽ
  c) സ്പീഡ് ലൈൻ
  d) സിൽവർ ലൈൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകം?
  a) പൂക്കോട്
  b) ശാസ്താംകോട്ട
  c) മേപ്പടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച ഭേദഗതി?
  a) 80
  b) 84
  c) 82
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല.എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
  a) മഹാവീരൻ
  b) അശോകൻ
  c) ശ്രീബുദ്ധൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്ത്രീധന രഹിത പഞ്ചായത്ത്?
  a) നിലമ്പൂർ
  b) പൊന്നാനി
  c) തിരൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐഎൻസി പ്രസിഡന്റ്??
  a) ജെ ബി കൃപലാനി
  b) മൗലാനാ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്
  c) എൻ സജ്ജീവയ്യ
  d) പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പിതാവ്?
  a) ഗുരുദത്ത് സോധി
  b) പിയർ ഡി കുബേർടിംഗ്
  c) ആഷ്‌ലി കൂപ്പർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസ്സല്ലോ സുഖപ്രദം ആരുടെ വരികളാണ്?
  a) അക്കിത്തം
  b) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
  c) വൈലോപ്പിള്ളി
  d) ഓ എൻ വി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മാർക്ക് ചെയ്യുക?
  a) 50 രൂപ -ഹംപിയിലെ രഥം
  b) 10രൂപ -കൊണാർക്കിലെ സൂര്യ ക്ഷേത്രം
  c) 20രൂപ -റാണി കി വാവ്
  d) 500 രൂപ -ചെങ്കോട്ട
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേന്ദ്ര ജൽശക്തി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ Swachh Survekshan Grameen Award 2019 ൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം??
  a) ഹരിയാന
  b) അറിയില്ല
  c) കേരളം
  d) ഗുജറാത്ത്‌
  e) തമിഴ്നാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശ്രീനികേതൻ പരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെ??
  a) ഹരിയാന
  b) പഞ്ചാബ്
  c) ബംഗാൾ
  d) തമിഴ്‌നാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും കുറവ് വില്ലേജ്, നഗരം, വീടുകൾ, കുറവ് ദേശീയപതാകൾ?
  a) Idduki
  b) കണ്ണൂർ
  c) പാലക്കാട്
  d) വയനാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മുൻവിനയച്ചം ഉദാഹരണമേത്?
  a) വന്നാൽ കാണാം
  b) കാണാൻ വന്നു
  c) പോയി കണ്ടു
  d) ഉണ്ണാൻ പോയി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  We live in –––––––––– big house with a white door.

?
a) (A) the
b) (B) a
c) (C) at
d) (D) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി രൂപീകരിച്ച വർഷം ??
a) 1957
b) 1958
c) 1960
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറവ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) വേണാട്
b) പാലക്കാട്
c) വേട്ടത്തുനാട്
d) ഇടപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുപ്പിൻ തിണ്ണയിൽ അമ്മായിയമ്മ

[ കടങ്കഥ ]?
a) പൂച്ച
b) ചിലന്തി
c) ചിരവ
d) എലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദു-മുസ്ലിം സാംസ്കാരിക അംശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം ഏത്??
a) കുച്ചുപ്പുടി
b) കഥക്
c) സാത്രിയ
d) ഒഡീസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ത്?
a) പ്ലീഹ
b) ചെറുകുടൽ
c) കരൾ
d) അസ്ഥിമജ്ജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘Pride’?
a) Humility
b) Humble
c) Gentleness
d) Simplicity
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൈതൃക നഗരങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി?
a) INCREDIBLE INDIA
b) SAUNDARYA
c) HRIDAY
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലികാവകാശം ആക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) 86
b) 68
c) 81
d) 76
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ജലപാത 1 ഹാൽദിയയെ ഏതു നഗരവുമായാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്?
a) അലഹബാദ്
b) അഹമ്മദാബാദ്
c) നാസിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂലമറ്റം ഏത് തരം പവർസ്റ്റേഷൻ ഉദാഹരണമാണ്??
a) ജിയോ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ
b) തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ
c) ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ
d) ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കാശ്മീരിൽ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നതെന്ന്??
a) 1949 ജൂൺ 12
b) 1949 ജനുവരി 1
c) 1948 ജനുവരി 1
d) 1948 ജൂൺ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020-ലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതാര്‍ക്ക്? ]?
a) - ഇളയരാജ
b) - ഡോ.പത്മാ സുബ്രഹ്മണ്യം
c) - ഭാരതി ശിവജി
d) - ഡോ. സി. വി. ചന്ദ്രശേഖർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം?
a) ഗ്രീസ്
b) സ്പെയിൻ
c) ബ്രിട്ടൻ
d) അയർലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
………….. Knowledge is a dangerous thing.?
a) A few
b) Little
c) Some
d) A little
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘A remedy which is supposed to cure all diseases’ is called?
a) panoply
b) panacea
c) panic
d) panache
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നം?
a) ഭവനം
b) താമര
c) ചക്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Jammu?
a) Tavi
b) Satelej
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാം മനോഹർ ലോഹ്യ നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) ബോംബെ
b) ഫൈസാബാദ്
c) ലക്‌നൗ
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്യൂവിൽ തോമസ് മുന്നിൽനിന്നു ഒൻപതാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമതും ആയാൽ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് (ldc2017)?
a) 15
b) 17
c) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അക്ഷീയ അസ്ഥികൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 28
b) 60
c) 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he second phase of Intensified Mission Indradhanush 2.0 began recently. What is the scheme associated with??
a) Merger of Banks
b) Defence Procurement
c) Universal Vaccination
d) Space Mission
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇത്തവണത്തെ സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്‌കാരം നേടിയതാര്? ]?
a) - വി.കെ.മാധവന്‍കുട്ടി
b) - ഒ. അബ്ദുറഹ്മാന്‍
c) - ടി.ജെ.എസ്.ജോര്‍ജ്
d) - എം.എസ്. മണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which countryhas recently approved to operate its first nuclear power plant called Barakah nuclear power plant??
a) UAE
b) Saudi Arabia
c) Iran
d) Israel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ - ചൈന അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്ന രേഖ തയാറാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് :?
a) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ
b) ജീൻ ജാക്വസ്
c) സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ്
d) സർ ഹെൻറി മക്മോഹൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമ്മച്ചി പ്ലാവിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം??
a) നെയ്യാറ്റിൻകര
b) വർക്കല
c) തോന്നയ്ക്കൽ
d) കാട്ടാക്കട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹം? (Talent Academy)?
a) റോഡിയം
b) റുബീഡിയം
c) ഇറിഡിയം
d) ക്രോമിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(1) ബാബർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) സിംഹം
b) കടുവ
c) അറിവ്
d) പുലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bhuvaneshwar??
a) Odisha
b) Bihar
c) Hariyana
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് നിലവിൽ വന്നത്??
a) ഡൽഹി
b) വഡോദര
c) മുംബൈ
d) ഹൈദരാബാദ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസിൽ പ്രദിപാദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സസ്യം?
a) പ്ലാവ്
b) തെങ്
c) തുളസി
d) മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവയവ ദാനത്തിലും മാറ്റിവെക്കലിലും 2019ല്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) തെലങ്കാന
c) കേരളം
d) തമിഴ്‌നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള വന്യജീവിസങ്കേതം?
a) പറമ്പിക്കുളം
b) പീച്ചി വാഴാനി
c) മുത്തങ്ങ
d) പെരിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) റിസർവ്വ് ബാങ്ക്
b) യൂണിയൻ ബാങ്ക്
c) നബാർഡ്
d) എസ്.ബി.ഐ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലേറിയ സൂക്ഷ്മജീവികളെ കണ്ടെത്തിയതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്?
a) വെങ്കിട്ടരാമൻ രാമകൃഷ്ണൻ
b) ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാനെ
c) വി.എസ് നയ്പോൾ
d) റൊണാൾഡ്‌ റോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്?
a) 2015
b) 2012
c) 2011
d) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദ്രൻ?
a) ഇന്ദ്രാവതി
b) ഇന്ദ്ര
c) ഇന്ദ്രാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മണ്ണിനം ഏതാണ്??
a) പർവ്വത മണ്ണ്
b) എക്കൽ മണ്ണ്
c) വന മണ്ണ്
d) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് ??
a) May 31 - ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം
b) എല്ലാം ശരിയാണ്
c) May 29 - മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ദിനം
d) Sep 17 - നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ കടം കൊണ്ടത് എവിടെ നിന്ന്?
a) അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന
b) കനേഡിയൻ ഭരണഘടന
c) ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാസിക്കിൽ മിത്ര മേള, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അഭിനവ് ഭാരത് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച നേതാവ്?
a) വീരേശലിംഗം
b) സയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
c) വി ഡി സവർക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The small boy saved by the tourist …………… left the hospital?
a) had
b) has
c) have
d) none of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ US ഏത് ഇന്റലിജെൻസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ചേരുന്നത്??
a) Shin Bet
b) Office of National Security Intelligence
c) Marine Corps Intelligence
d) G7 Artificial Intelligence
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം??
a) ട്രോപോസ്ഫിയർ
b) മിസോസ്ഫിയർ
c) സ്ട്രാറ്റോസ്‌ഫിയർ
d) തെർമോസ്ഫിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റൗത് നാച്ച ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ നൃത്തരൂപമാണ് (Subi)?
a) നാഗാലാൻഡ്
b) ചത്തീസ്ഗഡ്
c) ആസാം
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2-സുഡാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ??
a) അബ്ദുല്ല ഹംദോക്ക്
b) ഹസൻ റൂഹാനി
c) അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ല
d) ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈന്തല ഓക്സിബോ തടാകം രൂപം കൊണ്ട നദിക്കര???
a) ചാലിയാർ
b) ചാലക്കുടിപുഴ
c) തൂതപുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 രോഗബാധയെത്തുടർന്ന് അന്തരിച്ച ലോക്പാൽ അംഗം

(Kerala PSC Q & A)?
a) അജയകുമാർ ത്രിപാഠി
b) സി വി ആനന്ദബോസ്
c) സുനി ഗോസ്വാമി
d) പ്രകാശ് നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏഷ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ( 100 ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 36’th)

?
a) IIT - ഗോരഖ്പൂർ
b) ആൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഡൽഹി
c) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് - കോഴിക്കോട്
d) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (ഐഐ‌എസ്‌സി) ബാംഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി രാജാവിൽ നിന്ന് കവിതിലകൻ ബഹുമതി നേടിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കുമാരനാശാൻ
b) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
c) വള്ളത്തോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആയി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി??
a) ഫസൽ അലി കമ്മിറ്റി
b) സ്വരൺ സിങ് കമ്മിറ്റി
c) സി അച്യുതൻ കമ്മിറ്റി
d) നേപ്പ് കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് മില്‍ ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ??
a) കോട്ടപ്പുറം
b) ചവറ
c) ഓച്ചിറ
d) കുണ്ടറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെബ് ബ്രൗസർ അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) ആൻഡ്രോയ്ഡ്
b) ഗൂഗിൾ ക്രോം
c) മോസില്ല ഫയർഫോക്സ്
d) യുസി ബ്രൗസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏകതാ പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്ന്? ]?
a) - 2017october31
b) - 2017october1
c) - 2018october1
d) - 2018october31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020ലെ ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനത്തിന്റെ പ്രമേയ വിഷയമെന്തായിരുന്നു??
a) Women in Science
b) Science for People
c) Science for Sustainable Development
d) Science for Specially Abled Persons
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonym of euthanasia is:?
a) Murder
b) Atrocity
c) Assassination
d) Mercy killing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള പ്രകാശം? ]?
a) - പച്ച
b) - വെള്ള
c) - ചുവപ്പ്
d) - മഞ്ഞ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Absurd?
a) Foolish
b) Brave
c) Avoid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️പതി??
a) പത്മിനി
b) പത്‌നി
c) പതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6 to 14 വയസ്സ്‌വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മൗലികവകാശമാക്കി മാറ്റിയ ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 20
b) 21A
c) 20A
d) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗതികോർജ്ജം

(Subi)?
a) നാലിരട്ടി ആകും
b) ഇരട്ടിയാകും
c) തുല്യമായിരിക്കും
d) പകുതിയാകും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായംകുളം NTPC താപനിലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ??
a) 1999 ജനുവരി 17
b) 1995 ജനുവരി 12
c) 1989 ഡിസംബർ 2
d) 1990 ഡിസംബർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആകെ നീളം എത്രയാണ്?
a) 860km
b) 780km
c) 760km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കല്ലുമാല സമരം നടന്ന പെരിനാട് ഏത് ജില്ലയിലാണ്

?
a) കൊല്ലം
b) കോട്ടയം
c) എറണാകുളം
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലമാണ്………….?
a) വ്യാപക മർദ്ദം
b) മർദ്ദം
c) ഭാരം
d) ഘർഷണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്??
a) 7
b) 9
c) 8
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’ചുരങ്ങളുട നാട് ‘ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

A) കേരളം B) ലഡാക്ക് C) പൂനെ D) സിക്കിം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National girl child day??
a) 26 jan
b) 25 jan
c) 27 jan
d) 24 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This year we had ………… sufficient rain.

(LDC 2016 - കൊല്ലം ) [©PSC Thriller ]?
a) im
b) un
c) dis
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The police asked :

(Excellence Academy)?
a) Where was his home
b) Where is his home
c) Where is your home
d) Where his home was
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും സുഷുമ്നയിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തിരിച്ച് ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്

?
a) സമ്മിശ്ര നാഡി
b) പ്രേരക നാഡി
c) സംവേദ നാഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Deheradun??
a) Utter pradesh
b) Unttrakhand
c) Himachal pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത്സ്യ ഉൽപാദനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വിപ്ലവം?
a) മത്സ്യ വിപ്ലവം
b) നീല വിപ്ലവം
c) കടൽ വിപ്ലവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യക്കാരനായ ആദ്യ UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
a) കോഫി അന്നൻ
b) യൂ താണ്ട്
c) ബാൻ കി മൂൺ
d) ഡാഗ് ഹാമിഷ് ഷോൾഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
a:b = 2:3 ഉം b:c = 4:5 ഉം ആയാല്‍ a:c എത്ര??
a) 8:15
b) 2:5
c) 15:8
d) 5:2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India is set to buy the ‘Sikorsky Romeo’ helicopters from which country??
a) Russia
b) France
c) United States
d) Israel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We decided to __ the President of the Society.?
a) called on
b) call by
c) call on
d) call for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്നയിലെ ഖാദി ബോഡിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായത്?
a) പങ്കജ് ത്രിപാതി
b) സുനിൽ ഛേത്രി
c) ഇൻയായാസ് റഹ്മാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World consumer day??
a) 15 jan
b) 15 april
c) 15 feb
d) 15 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ

?
a) ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമനിക്
b) ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
c) ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ
d) ജസ്റ്റിസ് മഞ്ജുള ചെല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ജൈനമത വിശ്വാസികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല??
a) മലപ്പുറം
b) വയനാട്
c) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2015 ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കെ ആർ മീരയുടെ നോവൽ

?
a) മനുഷ്യനൊരാമുഖം
b) തലമുറകൾ
c) ആരാച്ചാർ
d) ഒറോത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോക്‌ലോർ, ആർട്സ് റിസർച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) തിരുവല്ല
b) ഗവി
c) മണ്ണടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാബിനറ്റ് മിഷന്‍ അംഗമല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആര്? (Talent Academy)?
a) ഹരോള്‍ഡ് വില്‍സണ്‍
b) പെത്വിക് ലോറന്‍സ്
c) സ്റ്റഫോര്‍ഡ് ക്രിപ്സ്
d) എ.വി. അലക്സാണ്ടര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെൺ + ചാമരം = വെഞ്ചാമരം സന്ധിയേത്?

[LDC 2007, kozhikkodu ]?
a) ദ്വിത്വ സന്ധി
b) ആഗമസന്ധി
c) ലോപസന്ധി
d) ആദേശസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Monkeys live —– trees.?
a) On
b) In
c) Upon
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെ?
a) മാസ്റ്റർ റാൽഫിച്ച്
b) കീലിംഗ്
c) അലക്സാണ്ടർ
d) ചാൾസ് മീഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേട്ടം എന്ന റെക്കോർഡ് ഉടമയായത്?
a) Ben stokes
b) മിറ്റൽ സ്റ്റാർക്ക്
c) മുഹമ്മദ് ഷാമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത്

?
a) പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം
b) മലബാർ കലാപം
c) കയ്യൂർ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ഏതു കഥയാണ് നിർമ്മാല്യം എന്ന സിനിമയാക്കിയത്?
a) സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുന്ന സമയം
b) വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ
c) പള്ളിവാളും കാൽച്ചിലമ്പും
d) കാലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് PET??
a) ജപ്പാൻ
b) ജർമ്മനി
c) ഡെൻമാർക്ക്‌
d) അർജന്റീന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാള സന്ദേശ കാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായത് ഏത്??
a) കോകസന്ദേശം
b) ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം
c) മയൂര സന്ദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ ജില്ലകളിലും കാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്‌ട്ര
b) പഞ്ചാബ്
c) കർണ്ണാടക
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️?
a) പ്രതിക്ഷണം
b) പ്രദക്ഷണം
c) പ്രദിക്ഷണം
d) പ്രദക്ഷിണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം??
a) ആസ്സാം
b) ഒറീസ
c) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
d) മഹാരാഷ്‌ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കൃത്തിന് ഉദാഹരണം?
a) സന്ദർശനം
b) മിതത്വം
c) ബുദ്ധിമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഞാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ” എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി??
a) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
b) ഇൽത്തുമിഷ്
c) ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്
d) ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ആൽബിനിസം അവബോധന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്?
a) ജൂൺ 13
b) ജൂൺ 11
c) ജൂൺ 8
d) ജൂൺ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര നീതി ന്യായ കോടതിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ?
a) ഇംഗ്ലീഷ് , ഫ്രഞ്ച്
b) ഇംഗ്ലീഷ് , സ്പാനിഷ്
c) ഇംഗ്ലീഷ് , ജർമ്മൻ
d) ഫ്രഞ്ച് , സ്പാനിഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സർക്കാരിന്റെ വൈറ്റ് ബോർഡ് പദ്ധതി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ദരിദ്ര വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്
b) ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്
c) ക്വറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണ ദേവരായർ ഏത് വംശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

?
a) സാലുവ
b) തുളുവ
c) സംഗമ
d) അരവീഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയസ്പന്ദനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം ഏത്?(TALENT ACADEMY)?
a) സെറിബെല്ലം
b) തലാമസ്
c) മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ
d) സെറിബ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GSLV പൂർണ്ണരൂപം?
a) Geo satellite synchronous launch vehicle
b) Geosynchronous satellite load vehicle
c) Geosynchronous satellite launch vehicle
d) Geosynchronous satellite vehicle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which Indian state’s cabinet approves the Ground Water Act 2020 which aims to improve the falling level of the ground water (Feb 2020)??
a) Andhra Pradesh
b) Uttar Pradesh
c) Bihar
d) Jharkhand
e) Odisha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപമായ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ??
a) 1721
b) 1723
c) 1727
d) 1728
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ തെറ്റായ പദമേത്??
a) തര്‍ജ്ജമ
b) പ്രവൃത്തി
c) സൃഷ്ടി
d) ഐക്യമത്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടോമി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്

(Excellence Academy)?
a) സേതു
b) പാറപ്പുറം
c) പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
d) എം പി നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിഷേധവോട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഏത്?
a) ന്യൂസിലാന്‍ഡ്
b) ഫ്രാൻസ്
c) ഇന്ത്യ
d) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the first scientist to discover Electrons??
a) Albert Einstein
b) Isaac Newton
c) J.J Thompson
d) J.C. Bose
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ കരബന്ധിത രാജ്യം??
a) കസാഖിസ്ഥാൻ
b) തായ്‌ലൻഡ്
c) മ്യാൻമാർ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് 6 മുതൽ 8 വരെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറു കൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം

(Subi)?
a) ജപ്പാൻ
b) റഷ്യ
c) അമേരിക്ക
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിർജീവമായ ഒരു ഭാഗം ഏത്??
a) സീമ ന്റ്റം
b) ഇനാമൽ
c) ഡൻടെൻ
d) പൾപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ്‌ ഗോറിയുടെ സദസ്സിലെ പ്രശസ്ത കവി?
a) ഫിർദൗസി
b) ഫക്രുദീൻ റാസി
c) നിസാമി അരുസി
d) അൽ ഉത്ബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി ശരീരത്തിന്റെ ഏത് അവയവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശസ്ത്രക്രിയയാണ്?

PSC THRILLER 2.0?
a) കണ്ണ്
b) ഹൃദയം
c) ചെവി
d) കരൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര ടൂറിസം വികസന വർഷമായി UN ആചരിച്ചത്?
a) 2019
b) 2017
c) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An excursion to Bangalore __ by the school.?
a) Are been organized
b) Is being organized
c) Are being organized
d) Is been organized
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവഘടികാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി യും
b) അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി
c) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
d) തൈമസ് ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലെത്‌ അല്ലാത്തതേത്??
a) മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
b) വനങ്ങളുടെയും, വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി
c) ലോകസഭ, സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ എന്നിവയുടെ കാലാവധി 6 വർഷമായി ഉയർത്തി
d) മുൻ നാടുവാഴികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രിവിപഴ്സ് നിർത്തലാക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) 3 rd ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ
b) 12th ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ
c) 13th ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ambala city bus stand was renamed after which person??
a) Arun Jaitley
b) Digvijay Singh
c) Sushma Swaraj
d) Atal Bihari Vajpayee
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) ഭാരതപ്പുഴ
b) പെരിയാർ
c) പമ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലുമിനിയത്തിന്‍റെ അയിര് ഏത്??
a) ബോക്സൈറ്റ്
b) ഹെമറ്റൈറ്റ്
c) കുപ്രൈറ്റ്
d) മാഗ്നറ്റൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A group of people attending or surrounding an important person. (a) Dawdle (b) Wayward (c) Entourage (d) Emissary?
a) d
b) a
c) b
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം??
a) ഓപ്പറേഷൻ ഗംഭീർ
b) ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ പ്രഹാർ
c) ഓപ്പറേഷൻ സൈക്ലോൺ
d) ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
HIGH = 7867, എങ്കിൽ

FEED = __? (Excellence Academy)?
a) 7665
b) 5663
c) 5443
d) 6554
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Walk in a vain, self-important way. (a) Jog (b) Trek (c) Trudge (d) Strut?
a) d
b) c
c) a
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്ന് കവികളെ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമസ്തപദം ഏത്?
a) കവിത്രയങ്ങൾ
b) കവിത്രയം
c) കവിയുഗമം
d) കവിദ്വന്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……Ganga is sacred river?
a) the
b) an
c) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബസാള്‍ട്ട് ശിലകള്‍ക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിച്ച് ഉണ്ടായ മണ്ണ്

A) കറുത്ത മണ്ണ് B) എക്കല്‍ മണ്ണ് C) പീറ്റ് മണ്ണ് D) ചെങ്കല്‍ മണ്ണ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലീസിനുള്ളിൽ വലകണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ശൃംഖല?
a) DNA
b) ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റികുലം
c) എന്ടോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടികുലം
d) ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്?
a) റോബർട്ട് ഹുക്ക്
b) തിയോഫ്രാസ്റ്റസ്
c) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
d) ലാ മാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പിരിഡോക്സിന്‍’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏത്

A) ജീവകം B1 B) ജീവകം B7 C) ജീവകം B3 D) ജീവകം B6?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കൻ കോളനികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനു കാരണമായ ഉടമ്പടി?
a) പാരീസ് ഉടമ്പടി
b) മോസ്കോ ഉടമ്പടി
c) വേഴ്സായി ഉടമ്പടി
d) ബോസ്റ്റൺ ഉടമ്പടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാഡ് മണി ഡ്രൈവ് ഗുഡ് മണി ഔട്ട് എന്ന് നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) കാൾ മാക്സ്
b) തോമസ് ഗ്രഷം
c) പീറ്റർ വി വാക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Kochi മെട്രോയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം?
a) Milu
b) Jengu
c) Kunjathu
d) Kesu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാള നോവലിസ്റ്റ്

A) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് B) എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാട് C) തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിളള D) എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ?

(Excellence Academy)?
a) പെപ്സിൻ
b) ഗ്രെലിൻ
c) ടയലിൻ
d) ട്രിപ്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൗഹിത്രി അര്‍ത്ഥമെന്ത്?
a) മകളുടെ ഭര്‍ത്താവ്
b) മകളുടെ മകള്‍
c) മകന്‍റെ മകള്‍
d) മകന്‍റെ ഭാര്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നത്താൻ പറയുന്നത്?
a) സ്വജം
b) സ്വച്ഛം
c) സ്വഗതം
d) സ്വംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Honesty is written ……. his face?
a) With
b) In
c) At
d) On
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത ഗ്രാമം?
a) പനമരം
b) താമരശ്ശേരി
c) അമ്പലവയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ ആരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്?
a) ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
b) ലാലാ ലജ്പത് റായി
c) മൗലാനാ അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്
d) ദാദാബായ് നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം?
a) പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട്
b) പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്
c) പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട്
d) പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂലകം എന്ന വാക്കിന് നിർവചനം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) ലാവോസിയെ
b) കാവൻഡിഷ്
c) റോബർട്ട് ബോയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ പുനർജനി നൂഴൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്?
a) അരണാട്ടുകര
b) തിരുവില്വാമല
c) ചെറുതുരുത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീപുരുഷ തുല്യത ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻറ കടമയാക്കിയ യു.എൻ ഉടമ്പടി?
a) 1979
b) 1973
c) 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ സുകുമാരൻ കമ്മീഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കരണം
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട്
d) ഇടമലയാർ അണക്കെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) പി വി നരസിംഹറാവു
b) എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ
c) ചരൺസിംഗ്
d) വിപി സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിംല കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ വൈസ്രോയി

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചെംസ്ഫോർഡ്
b) വേവൽ പ്രഭു
c) ലിൻലിത്ഗോ
d) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർക്കല തുരപ്പിന്റെ സ്ഥാപകൻ

?
a) അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപിള്ള
b) ധർമ്മരാജ
c) രാജ കേശവദാസ്
d) ശേഷയ്യ ശാസ്ത്രികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
MGNREGA പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം ??
a) ഹരിയാന
b) കേരളം
c) തമിഴ്നാട്‌
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘attentive’?
a) servant
b) tentative
c) watchful
d) attractive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം?
a) IRS 1 A
b) INSAT 2 A
c) ROHINI
d) APPLE
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലളിതഗാനം സമാസമേത്?
a) ദ്വിഗു
b) കർമ്മധാരയൻ
c) ദ്വന്ദ സമാസം
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമിത മദ്യപാനം മൂലം കരളിലെ കോശങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ജീര്‍ണാവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര്?(Talent Academy)?
a) ഡിപ്സോമാനിയ
b) മഞ്ഞപ്പിത്തം
c) സീറോസിസ്
d) ഹെമറ്റൂറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) What is the total land area of India..??
a) (C) 3214 Sq.km
b) (B) 32, 87, 263 Sq.km
c) (A) 38,763 Sq.km
d) (D) 7516.6 Sq.km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീതി അയൊഗിന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്‌ സസ് റ്റൈനിബിള്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഗോൾസ് കൊണ്‍ക്ലൈവ് 2020 നടന്ന സ്ഥലം?
a) കൊഹിമ
b) ഹൈദരാബാദ്
c) ഗുവഹാത്തി
d) ഷില്ലൊങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൽത്തുമിഷ് പ്രചരിപ്പിച്ച വെള്ളിനാണയം ?

(Excellence Academy)?
a) ദാം
b) മൊഹർ
c) ജിറ്റാൾ
d) തങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസ്സാമിന്‍റെ തനത് നൃത്തരൂപം ??
a) കുച്ചുപ്പുടി
b) ഭരതനാട്യം
c) ഒഡീസി
d) സാത്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏത്?
a) ചൈന
b) മലേഷ്യ
c) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്ത എഴുത്തുകാരിൽ” കേരള തുളസിദാസ് “എന്ന വിശേഷണം ഉള്ളത് ആർക്ക്?
a) വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
b) എൻ കൃഷ്ണപിള്ള
c) പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സള്‍ഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്‍റെ മേഘപടലങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ??
a) ശുക്രന്‍
b) വ്യാഴം
c) ചൊവ്വ
d) ബുധന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബീഹാർ ഗാന്ധി?
a) സി.രാജഗോപാലാചാരി
b) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
c) സി. കൃഷ്ണൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
As of February 2020, who is the President of SriLanka??
a) D.M. Jayaratne
b) Chandrika Kumaratunga
c) Maithripala Sirisena
d) Gotabaya Rajapaksa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mumbai is the seaport ……… to Europe

A) nearby B) nearest C) next D) near?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഎൻ ഭരണനിർവഹണ ഘടകം?
a) സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
b) സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക സമിതി
c) പൊതുസഭ
d) പരിരക്ഷണ സമിതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പ്രിയജനവിരഹം “ എന്ന സമസ്ത പദത്തിന്റെ വിഗ്രഹാർത്ഥം

(Excellence Academy)?
a) പ്രിയജനത്തിന്റെ വിരഹം
b) പ്രിയജനങ്ങളുടെ വിരഹം
c) പ്രിയജനത്താലുള്ള വിരഹം
d) പ്രിയജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിരഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്??
a) സി അച്യുതമേനോൻ
b) എകെജി
c) ഇ കെ നായനാർ
d) C.കേശവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരുഷസൂക്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഋഗ്വേദത്തിലെ മണ്ഡലം?
a) ഏഴാം മണ്ഡലം
b) ആറാം മണ്ഡലം
c) ഒമ്പതാം മണ്ഡലം
d) പത്താം മണ്ഡലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൂർ എന്ന മിലിറ്ററി ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം?
a) ഇറാൻ
b) ഇറാക്ക്
c) ഇസ്രായേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?
a) ലക്ഷദ്വീപ്
b) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
c) ലഡാക്ക്
d) ജമ്മു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രൂപക സമാസതിനുദാഹരണം?
a) നാന്മുഖൻ
b) മാനവ നിയോഗം
c) പൂനിലാവ്
d) അടിമലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കാന്റീൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ജില്ലാ??
a) പാലക്കാട്
b) മലപ്പുറം
c) തൃശ്ശൂർ
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
___ carbon monoxide is a harmful gas.?
a) The
b) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരു-കൊച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി??
a) ആർ.ശങ്കർ
b) ഇക്കണ്ടവാര്യർ
c) പട്ടം താണുപ്പിള്ള
d) ടി.കെ.നാരായണപ്പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 143
b) 123
c) 180
d) 124
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I like to stay ……. the town?
a) of
b) on
c) by
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിനാട് ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമരം?
a) ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള
b) കല്ലുമാല സമരം
c) തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള
d) വില്ലുവണ്ടി സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യാന്തര പദവി ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം?
a) മട്ടാഞ്ചേരി പള്ളി
b) സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയം
c) സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഖാഖ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത്?
a) സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം
b) പട്ടികവർഗ ക്ഷേമം
c) നികുതി ഏകീകരണം
d) പരിസ്ഥിതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ?

(Excellence Academy)?
a) ബെസിമർ പ്രക്രിയ - ഉരുക്കിന്റെ വ്യവസായിക ഉൽപാദനം
b) ബേയേസ് പ്രക്രിയ - ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ
c) ഡൗൺസ് പ്രക്രിയ -സോഡിയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ
d) ഹാൾ ഹെറൗൾട്ട് പ്രക്രിയ - മഗ്നീഷ്യം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർജലീനമായ റെയിൽ തുരങ്കം ഏത് നദിയിൽ ആണ് നിർമ്മിച്ചത്?
a) മഹാനദി
b) ഹുഗ്ലി
c) നർമ്മദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതിയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുളള ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്?
a) അനുഛേദം 61
b) അനുഛേദം 72
c) അനുഛേദം 63
d) അനുഛേദം 73
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യോത്തര വേള ആരംഭിക്കുന്ന സമയം?
a) 10 മണി
b) 9 മണി
c) 11 മണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു?
a) 72
b) 83
c) 51
d) 65
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കുളച്ചൽ
c) തെന്മല
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിധവകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ശാരദാ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് (ldc 2017)?
a) വീരേശലിംഗം
b) ആനി ബസന്ത്
c) പണ്ഡിത രമാബായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേൾഡ് ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ്ഥാനം?
a) മാഡ്രിഡ്‌
b) മോണ്ട്രിയൽ
c) സൂറിച്
d) ബേൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രിമാർക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവി എന്നുള്ളത് ഏത് രാജ്യത്തുനിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്?
a) അമേരിക്ക
b) ബ്രിട്ടൺ
c) കാനഡ
d) അയർലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രമുഖ സുഖവാസകേന്ദ്രമായ പൈതല്‍മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല:?
a) കാസര്‍കോഡ്
b) പാലക്കാട്
c) കണ്ണൂര്‍
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിശീർഷ വരുമാനമുള്ള ജില്ല??
a) ഇടുക്കി
b) വയനാട്
c) പാലക്കാട്‌
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തിലാദ്യമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ വത്ക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
b) തെലുങ്കാന
c) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Apple in one’s eye’ ഈ ശൈലി യുടെ മലയാള പരിഭാഷ:?
a) കണ്‍മണി
b) പ്രിയന്‍
c) മനസ്വിനി
d) പ്രേയസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവിന്ദറാവു ഫുലെ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം?
a) സത്യശോധക് സമാജം
b) ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനം
c) ആര്യസമാജം
d) പ്രാർത്ഥനാ സമാജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020-ലെ നിശാഗന്ധി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതാര്‍ക്ക്??
a) ഡോ.പത്മാ സുബ്രഹ്മണ്യം
b) ഭാരതി ശിവജി
c) ഡോ. സി. വി. ചന്ദ്രശേഖർ
d) ഇളയരാജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of ‘degenerate’?
a) Depraved
b) Nefarious
c) Improve
d) Decay
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. തോമസ് കപ്പ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
  a) ടെന്നീസ്
  b) ബാഡ്മിന്റൺ
  c) ഹോക്കി
  d) വോളിബോൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
  a) താനൂർ
  b) കുമളി
  c) ഇടമലക്കുടി
  d) വളപ്പട്ടണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പുരാതന രേഖകളിൽ അതിൽ മയ ക്ഷേത്രം എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
  a) മാനന്തവാടി
  b) സുൽത്താൻബത്തേരി
  c) വയനാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സംഖ്യദര്‍ശനത്തിന്‍റെ ഉപഞ്ജാതാവ് ??
  a) ചരകന്‍
  b) കൗടില്യന്‍
  c) കപിലന്‍
  d) കണാദന്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മാതൃക മത്സ്യബന്ധന ടൂറിസം ഗ്രാമം?
  a) കുമ്പളങ്ങി
  b) ഇടമലയാർ
  c) ഇടുക്കി
  d) ഇതൊന്നുമല്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  6-it was a nice idea of you____ that house?
  a) To buying
  b) Buying
  c) To buy
  d) Bought
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളുടെ എണ്ണം ??
  a) 4
  b) 1
  c) 2
  d) 3
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A good teacher should ……….responses from the sutdents.?
  a) elicit
  b) provoke
  c) command
  d) infer
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1897 ൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് റിസർവ് വുഡ്ലാൻഡ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശം ഏതാണ് ??
  a) കോന്നി
  b) പാമ്പാടുംചോല
  c) മതികെട്ടാൻ ചോല
  d) ആനമുടി ചോല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  (Q) ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ അംഗ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം…??
  a) (B) 202
  b) (D) 184
  c) (A) 193
  d) (C) 191
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഷോളയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയുന്ന നദി?
  a) ചാലിയാർ
  b) ചാലക്കുടി
  c) പെരിയാർ
  d) നെയ്യാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ പ്രദേശം?
  a) അമൃത്സർ
  b) അംബാല
  c) സോണിപോട്ട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പവിത്ര, ഹ്രസ്വ എന്നിവ……… നു ഉദാഹരണം ആണ് ]?
  a) - തെങ്ങ്
  b) - വഴുതിന
  c) - നെല്ല്
  d) - പയർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Sacrosanct?
  a) Prayer
  b) Sacred
  c) Sanctuary
  d) Pious
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Antonym of ‘Fictitious’?
  a) true
  b) native
  c) friendly
  d) real
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹുമയൂണിനെ ജീവചരിത്രം ആയ ഹുമയൂൺ നാമ രചിച്ചത്?
  a) മിറാക്ക് മിർസ ഗിയാസ്
  b) ഹമീദാബാനു ബീഗം
  c) ഗുൽബദൻ ബീഗം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പെരുമണ്‍ തീവണ്ടി അപകടം നടന്ന വര്‍ഷം ??
  a) 1987 ജൂണ്‍ 8
  b) 1987 ജൂലൈ 8
  c) 1988 ജൂലൈ 8
  d) 1988 ജൂണ്‍ 8
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബ്ലൂ മൗണ്ടയ്ൻസ് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
  a) മിസോറാം
  b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  c) നാഗാലാന്റ്
  d) മണിപ്പൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എല്ലാ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളിലും ഉള്ള മൂലകം??
  a) കാർബൺ
  b) നൈട്രജൻ
  c) സൾഫർ
  d) ഹൈഡ്രജൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
  a) കോട്ടയം
  b) തിരുവനന്തപുരം
  c) പത്തനംതിട്ട
  d) എറണാകുളം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ്??
  a) സി എം എസ് കോളേജ്
  b) ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്
  c) വിക്‌ടോറിയ കോളേജ്
  d) സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Water is a _____ Conductor of electricity.?
  a) super conductor
  b) bad conductor
  c) speed conductor
  d) None of these
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നൂർ എന്ന മിലിറ്ററി ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം?
  a) ഇറാക്ക്
  b) ഇസ്രായേൽ
  c) ഇറാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തിരുവിതാംകൂറിൽ മരുമക്കത്തായം അവസാനിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി??
  a) അവിട്ടം തിരുനാൾ
  b) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതിഭായി
  c) വിശാഖം തിരുനാൾ
  d) റാണി സേതു ലക്ഷ്മിഭായി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗം ഏത്?
  a) അൾട്രാ വയലറ്റ്
  b) ഇൻഫ്രാറെഡ്
  c) അൾട്രാസോണിക് തരംഗം
  d) റേഡിയോ തരംഗം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “ഇന്‍ പ്രെയ്‌സ് ഓഫ് ഫോളി” രചയിതാവാര്??
  a) ദാന്തെ
  b) ബൊക്കാച്ചിയോ
  c) ഡോൺക്വിക്സോട്ട്
  d) ഇറാസ്മസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തില്‍ എത്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുണ്ട്??
  a) 941
  b) 152
  c) 940
  d) 153
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താപനില, മര്‍ദം എന്നിവ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോള്‍ വാതകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം, തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേര്‍ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും’ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയമം??
  a) ബോയില്‍ നിയമം
  b) ചാള്‍സ് നിയമം
  c) അവൊഗാഡ്രോ നിയമം
  d) പാസ്‌കല്‍ നിയമം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത മൂലകം??
  a) കാർബൺ
  b) ഓക്സിജൻ
  c) ഹൈഡ്രജൻ
  d) നൈട്രജൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  🙄 Corona Fee എന്ന പേരിൽ മദ്യത്തിന് 70 % അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത്?
  a) ഡൽഹി
  b) തമിഴ്നാട്
  c) രാജസ്ഥാൻ
  d) ചണ്ഡീഗഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി?
  a) കാനിംഗ് പ്രഭു
  b) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
  c) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
  d) കഴ്സൺ പ്രഭു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തൈറോക്സിന്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

?
a) മിക്സഡിമ
b) ക്രിറ്റനിസം
c) ഗ്ലൂക്കോമ
d) ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫാദർ ഓഫ് സോഡപോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്??
a) ഹെൻറി കവൻഡിഷ്‌
b) ലാവോസിയെ
c) ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റിലി
d) റോബർട്ട് ബോയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഉള്ള ആദ്യത്തെ ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി?
a) ഇടുക്കി
b) പള്ളിവാസൽ
c) മണിയാർ
d) കൂത്തുങ്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേദത്തെ സംബന്ധിച്ചത്?
a) വൈദികം
b) ദൈവികം
c) വിവക്ഷ
d) ഐഹികം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേദാന്തസാരം എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) തൈക്കാട് അയ്യാ ഗുരു
c) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം??
a) ഇൻഫ്രാറെഡ്
b) ബീറ്റാ കിരണങ്ങൾ
c) അൾട്രാവയലറ്റ്
d) ആൽഫ കിരണങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് “കൈസർ ഇ ഹിന്ദ്” പദവി തിരികെ നൽകിയ നേതാവ്?
a) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
b) ഗാന്ധിജി
c) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്

?
a) ആൽബർട്ട് എ മൈക്കിൾസൺ‌
b) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) മാക്സ്‌വെൽ
d) ഈ സി ജി സുദർശൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 6
b) 8
c) 12
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഗെയിം ചെയ്‌ഞ്ചർ’ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്??
a) ലസിത് മലിംഗ
b) ഷഹീദ് അഫ്രീദി
c) റിക്കി പോണ്ടിങ്
d) വിരാട് കോഹ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1942 ൽ ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏത്??
a) ജപ്പാൻ
b) ഡെൻമാർക്ക്
c) നെതർലാൻഡ്
d) പോർച്ചുഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ 10 അഭാജ്യസംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര ?

(Excellence Academy)?
a) 15.8
b) 12.9
c) 14.7
d) 12.7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം??
a) മണിപ്പൂർ
b) മേഘാലയ
c) മിസോറാം
d) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Does her name begin with …… ‘F’?

[Beat forest officer 2016]?
a) an
b) a
c) the
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം 143 അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റഷ്യൽ റഫറൻസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം?
a) 3
b) 5
c) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം

?
a) ഡിസംബർ 2
b) നവംബർ 26
c) ഡിസംബർ 10
d) ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷവിഭാഗം വിജയി?
a) റഫേൽ നദാൽ
b) ആഷ്ലി ബാൾട്ടി
c) നൊവാക്ക് ദ്യേക്കോവിച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക കാലാവസ്ഥ ദിനം?
a) മാർച്ച് 23
b) മാർച്ച് 22
c) മാർച്ച് 21
d) മാർച്ച് 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
you will do the work,……….??
a) don’t you
b) do you
c) Will you
d) won’t you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ITWS സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) ജക്കാർത്ത
b) മോണ്ടിഗോബെ
c) ഹോണോലുലു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The scientific study of eggs??
a) Otology
b) Oology
c) Osteology
d) Oncology
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആശയഗംഭീരൻ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കവി

(Kerala PSC Q & A)?
a) വള്ളത്തോൾ
b) ചങ്ങമ്പുഴ
c) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sheela is good …… singing.

(Kerala PSC Q & A)?
a) In
b) At
c) On
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആമുഖം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടത്?
a) റഷ്യ
b) ബ്രിട്ടൺ
c) അമേരിക്ക
d) അയർലണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ്??
a) കുമാരനാശാൻ
b) വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ
c) ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ
d) അംശി നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാശ്വേതാ ദേവിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ വർഷം?
a) 1998
b) 2008
c) 2015
d) 1996
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിരിച്ചെഴുതുക : കരതലാമലകം?
a) കരതല + മലകം
b) കര + തല+ മലകം
c) കരതല + അമലകം
d) കരതല + ആമലകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ലഘുവായ അരോമാറ്റിക് സംയുക്തം??
a) സൈലിൻ
b) നാഫ്തലിൻ
c) ബെൻസീൻ
d) ആസ്പിരിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ആധാരികാ’ വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യേയം ഏത്

A) ന്‍റെ B) ക്ക് C) ഉടെ D) ഇല്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇഞ്ചി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല?
a) കണ്ണൂര്
b) വയനാട്
c) കോട്ടയം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം ??
a) ജൂണ്‍ 27
b) ജൂണ്‍ 28
c) ജൂണ്‍ 29
d) ജൂണ്‍ 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വായിൽപുണ്ണ് ഏത് ജീവകത്തിന്റെ കുറവുമൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
a) വിറ്റാമിൻ B
b) വിറ്റാമിൻ D
c) വിറ്റാമിൻ C
d) വിറ്റാമിൻ A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നഴ്സസ് day?
a) June 12
b) May 8
c) April 7
d) May 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ശതമാനടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം?
a) മിസോറാം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
a) ബേപ്പൂർ
b) പന്തലായനി
c) ഇരിങ്ങൽ
d) ഫറോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമസഭാ സ്പീക്കർകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 178
b) ആർട്ടിക്കിൾ 243
c) ആർട്ടിക്കിൾ 202
d) ആർട്ടിക്കിൾ 213
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലാക്ക് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂര്യ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

?
a) ഒറീസ്സ
b) കർണ്ണാടകം
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌കൂള്‍ എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് നേടിയ സിറ്റി മോണ്ടിസോറി സ്‌കൂള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഏത് നഗരം കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്??
a) ന്യൂഡല്‍ഹി
b) അഹമ്മദാബാദ്
c) ലഖ്‌നൗ
d) പുണെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൽസ്യ തൊഴിലാളികൾക്കു ബയോ മെട്രിക് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) തെലുങ്കാന
b) കേരളം
c) തമിഴ്നാട്
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തി ന്റ്ശുദ്ധജലത്തിൽ കൂടിയുള്ള സഞ്ചാര വേഗത⁉?
a) 6450
b) 343
c) 5941
d) 1482
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indira Awas Yojana IAY is related to __?
a) poverty eradication
b) food security
c) public housing
d) employment
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്ര തവണ കേരളം രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണത്തിന് കീഴിലായി??
a) 5
b) 7
c) 9
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോർത്തൂസ് മലബറിക്കസ് രചിച്ചതാര്?
a) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) ജോസഫ് റബ്ബാൻ
c) മർസപീർ ഈസോ
d) ഹെൻഡ്രിക് വാൻറീഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തെ യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം

(Subi)?
a) 2009
b) 2010
c) 2012
d) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
On which day Indian national Congress founded ?

?
a) 27 December 1885
b) 26 December 1885
c) 28 December 1885
d) 24 December 1885
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള നടന്ന വർഷം

?
a) 1918
b) 1900
c) 1921
d) 1915
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം

?
a) ബാബ ദയാൽ ദാസ്
b) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
c) സഹചാനന്ദ സ്വാമി
d) നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1917 കോഴിക്കോട് നടന്ന മലബാർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്?
a) കെ പി കേശവമേനോൻ
b) രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ
c) കെ കേളപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you learn well,……………….?
a) you would pass
b) you would have passed
c) you will pass
d) you could pass
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ മിതവാദി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആര്??
a) സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി
b) ഗോഖലെ
c) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
d) ഫിറോസ് മേത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രക്തസാക്ഷി?
a) പ്രീതിലത വഡേദ്ക്കർ
b) ഖുദിറാം ബോസ്
c) മംഗൽ പാണ്ഡെ
d) താന്തിയാ തോപ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is the collective noun for lions?
a) Pride
b) Pack
c) Crew
d) Crowd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) ഡൈൻ
b) ന്യൂട്ടൺ
c) ജൂൾ
d) വാട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ പത്ത് ദിവസം”എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ്?
a) ജോൺ റീഡ്
b) സെർജി ഐസൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
12.Amazement?
a) Surprise
b) Shock
c) Wander
d) Suspicion
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ മദ്യവില്പന ക്കായി ആരംഭിച്ച Virtual Queue മാനേജ്മെൻറ് ആപ്പ് ?

(Excellence Academy)?
a) Faircode
b) BQ - Kerala
c) CatchUp
d) BevQ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി?
a) തളിക്കുളം
b) ഗുരുവായൂർ
c) കുന്നംകുളം
d) സുൽത്താൻ ബത്തേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വിമർശിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ?
a) ടി മാധവറാവു
b) പി രാജഗോപാലാചാരി
c) സിപി രാമസ്വാമി അയ്യർ
d) സി രാജഗോപാലാചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ 2010 ൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സമിതിയാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ
b) ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി
c) ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി
d) കസ്തൂരിരംഗൻ കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൺ+ നീർ =കണ്ണീർ പദത്തിലെ സന്ധി?
a) ആദേശം
b) ലോഭം
c) ദ്വിത്വ സന്ധി
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Select the apt passive form of “Release the prisoner”?
a) Let the prosoner be released
b) The prisoner will be relesed
c) The prisoner may be released
d) The prisoner can be released
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുളു താഴ്വര ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

?
a) മേഘാലയ
b) സിക്കിം
c) ജമ്മു കശ്മീർ
d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടപ്പള്ളിയെക്കുറിച് ചങ്ങമ്പുഴ രചിച്ച വിലാപകാവ്യം??
a) തകർന്നമുരളി
b) ഒരു വിലാപം
c) കണ്ണുനീർത്തുള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേഴ്സായി സന്ധി ഒപ്പുവച്ച സ്ഥലം?
a) ഇംഗ്ലണ്ട്
b) പാരീസ്
c) ന്യൂയോർക്ക്
d) മ്യൂണിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരോഹിതന്മാർ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ എത്രാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു ]?
a) - 4
b) - 3
c) - 2
d) - 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം?
a) ഒക്ടോബർ 16
b) സെപ്റ്റംബർ 16
c) നവംബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒഎൻവി കുറുപ്പിന്റെ രചന?
a) ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം
b) ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും
c) കേരളം വളരുന്നു
d) അമ്പലമണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ ലോക ബോഡിബിൽഡിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി താരം??
a) ചിത്തരേശ് നടരാജൻ
b) ചിത്തരേശ് നടേശൻ
c) ചിത്തരേശ് രമേഷ്
d) അറിയില്ല
e) ചിത്തരജ്ഞൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലെ world milk day യുടെ (june 1) പ്രമേയം??
a) 20th anniversary of world milk day
b) Milk and nutrition
c) 100th anniversary of world milk day
d) Health is wealth
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ആസ്ഥാനം?
a) കഞ്ചിക്കോട്
b) കൊല്ലംകോട്
c) ഷോർണൂർ
d) ഒലവക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ സ്വാതത്ര്യത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ രാഷ്‌ട്രപതി???
a) K. R. Narayanan
b) A. P. J abdul kalam
c) I. K. ഗുജ്‌റാൾ
d) മൊറാർജി ദേശായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി?
a) പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റി
b) എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി
c) കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർ ടേക്കിങ്
d) പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടികൂടാൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ പുരട്ടുന്ന രാസവസ്തു??
a) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
b) ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്
c) ഫിനോഫ്തലിൻ
d) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റി അളക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
a) Alphabet per strike
b) Dots per inch
c) Strikes per inch
d) Words per inch
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലാകമാനം പഞ്ചായത്ത് രാജ് വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ ഭരണഘടനാഭേദഗതി??
a) 72
b) 73
c) 78
d) 79
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ, ഏതു നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു

?
a) മഞ്ഞ
b) മജന്ത
c) ചുവപ്പ്
d) ഇരുണ്ടത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sc, St വിഭാഗക്കാരുടെ നിയമസഭ സീറ്റ്‌ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം?
a) 332
b) 331
c) 333
d) 330
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസിസിയുടെ ഇൻറർനാഷണൽ പാനൽ ഓഫ് മാച്ച് റഫറീസ് - ലേക്ക് നിയമിതയായ ആദ്യ വനിത?
a) ജി എസ് ലക്ഷ്മി
b) Mayanti langer
c) Isha ഗുഹ
d) അഞ്ജും ചോപ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൽബെലിയ നാടോടി നൃത്തം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്ത രൂപമാണ്

?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ബീഹാർ
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാടിന്റെ അറിക്കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) മധുര
b) തിരുച്ചിറപ്പള്ളി
c) തഞ്ചാവൂർ
d) തിരുനെൽവേലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of ‘laceration’?
a) Convalescence
b) Recuperation
c) Healing
d) Palpitation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❎️?
a) യന്ത്രം നോവൽ രചിച്ചത് മലയാറ്റൂർ
b) മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സഞ്ചാര സാഹിത്യം- വർത്തമാന പുസ്തകം
c) മലയാളലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകം- സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം
d) മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത നോവൽ ഇന്ദുലേഖ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എത്ര ദിവസമാണ് ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചത്

?
a) 123
b) 249
c) 236
d) 287
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് കറന്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രസ്താവിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്⁉?
a) Albert einstein
b) ഗലീലിയോ
c) ഒാസ്റ്റ് വാട്സ്
d) ജോർജ് സൈമൺ ഓം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക.

നിറഞ്ഞ മടിശ്ശീലക്ക് ഒരിക്കലും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പഞ്ഞം ഉണ്ടാകില്ല (Excellence Academy)?
a) A full purse never lacks friends
b) A heavy purse gives to a light heart
c) A empty purse frightens away friends
d) Wealth makes many friends; poverty drives them all away
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദു വിധവാ പുനർവിവാഹ നിയമത്തിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയത് ആര്??
a) മേയോ പ്രഭു
b) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
c) കാനിംഗ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമദ്ധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം??
a) മോണോലോവ
b) മൗണ്ട് എറിബസ്
c) കോട്ടോപാക്സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6-രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ക്ഷയ രോഗസാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ലാറ്റന്റ് ടിബി ഡിക്ടറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഗോവ
b) തമിഴ്നാട്
c) കേരളം
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ കാലത്ത് മാനസികസമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനായി ഹോമിയോ വകുപ്പ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് “അരികെ” എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്

?
a) എറണാകുളം
b) വയനാട്
c) മലപ്പുറം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂമികൾ ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം??
a) യൂറോപ്പ്
b) ഏഷ്യ
c) ആഫ്രിക്ക
d) ഓസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ നിയമമാക്കാൻ ഒപ്പുവെച്ച രാഷ്ട്രപതി??
a) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
b) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
c) സക്കീർ ഹുസൈൻ
d) ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The founder of Sambavar Sangam?
a) Ayyankali
b) Raman chennan
c) Velukkutty Arayan
d) Vagbhadanandhan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
who is the father of library movement in kerala ??
a) PN Panicker
b) Gopalakrishna Adiyodi
c) Vaikkom Muhammad Basheer
d) SK Pottakkad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമഗ്ര ജലനയം പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
a) പെരുമണ്ണ
b) കല്യാശ്ശേരി
c) പീലിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) ഭൂമിശാസ്ത്രം
b) ജീവശാസ്ത്രം
c) ഊർജ്ജതന്ത്രം
d) ഗണിതശാസ്ത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ എന കവിത രചിച്ചത്

?
a) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
b) വള്ളത്തോൾ
c) ഒ എൻ വി
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following diseases is caused by a virus??
a) Poliomyelitis
b) Malaria
c) Whooping cough
d) Ringworm
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗണ്ട് അബു എന്ന സുഖവാസകേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
b) ജമ്മു കാശ്മീർ
c) രാജസ്ഥാൻ
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) റിച്ചാർഡ് ഫെയ്മാൻ
b) നരിയോ തനിഗുച്ചി
c) സുമിഡോ ലിജിമ
d) എറിക്ക് ഡ്രെക്സ്ലെർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി യിൽ സുലഭമായ മണ്ണിനം ഏത്?

Pscqhunt?
a) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്
b) എക്കൽ മണ്ണ്
c) ചതുപ്പ് മണ്ണ്
d) ചുവന്ന മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018-ൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളി??
a) ഡോ.ഫിലിപ്പോസ് മാർക്രിസോസ്റ്റം
b) ഇളയരാജ
c) പി.പരമേശ്വരൻ
d) ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂപ്രകൃതി??
a) തീരപ്രദേശം
b) മലനാട്
c) ഇടനാട്
d) വനങ്ങള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
don’t make any noise,…….??
a) Will you
b) does you
c) don’t you
d) Do you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുൻവിനയച്ചതിനുദാഹരണം ഏത്?
a) പോകവേ കണ്ടു
b) പോയി കണ്ടു
c) പോകേ കണ്ടു
d) പോയാൽ കാണാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There won’t be time,…….??
a) Isn’t it
b) is it
c) is there
d) Will there
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരിയുടെ മകൾ ??
a) ഭാഗിനേയൻ
b) ഭാഗിനേയി
c) പാദപം
d) ദൗഹിത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
a) ക്വാമി എൻക്രൂമ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) ജോസഫ് ബ്രോസ് ടിറ്റോ
d) അഹമ്മദ് സുകാർണോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Barren?
a) Rock
b) Beautiful
c) Sterile
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following statement is false about the Chief Minister??
a) There is no special provision for appointment and election of Chief Minister in the constitution
b) Article 154 states that the Governor will appoint the Chief Minister
c) The Governor is free to appoint any person as Chief Minister
d) No such system in the Constitution that the the CM should prove a majority before his appointment
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ മലയാളി ആണ് അക്കിത്തം??
a) 6
b) 1
c) 5
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദു നഗരമായ ഭിലായ് ഏതു വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്

?
a) തുണി
b) ഇരുമ്പുരുക്ക്
c) രാസവളം
d) തീവണ്ടി യന്ത്രം നിർമ്മാണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താജ്മഹൽ യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വർഷം?
a) 1893
b) 1993
c) 1983
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കേവലക്രിയ?
a) ഊട്ടുന്നു
b) അരയ്ക്കുന്നു
c) പൊടിക്കുന്നു
d) പാടുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈറേഞ്ചിന്റെ കവാടം?
a) കുമളി
b) കോതമംഗലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പതാക അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത രാജ്യം?
a) ബ്രസീൽ
b) ബൊളീവിയ
c) നേപ്പാൾ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
b) ഉണ്ണായി വാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം
c) കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
d) കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1863 ൽ ഡോ പല്പു ജനിച്ച സ്ഥലം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചിറയിൻകീഴ്
b) പേട്ട
c) മയ്യനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത്??
a) ഇരവികുളം
b) ദേവികുളം
c) മറയൂർ
d) മൂന്നാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ പുറത്തുവന്ന ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചർ എന്ന ആത്മകഥ ആരുടേതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഡേവിഡ് വാർണർ
b) സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്
c) ഷാഹിദ് അഫ്രീദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻമകജെ എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവ്?
a) സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം
b) എം മുകുന്ദൻ
c) ആനന്ദ്
d) അംബികാസുതൻ മാങ്ങാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാവൈ, ഘുമർ എന്നീ നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഏതു സംസ്ഥാനത്തെയാണ്??
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ഗുജറാത്ത്
c) പഞ്ചാബ്
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക്?
a) ഹൊസ്ദുർഗ്
b) കാസർഗോഡ്
c) നെയ്യാറ്റിൻകര
d) മഞ്ചേശ്വരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
let me see your photo,……..??
a) do you
b) Will you
c) are you
d) Dont you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോളിയോ തുള്ളി മരുന്ന് എത്ര തവണ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കണം??
a) 3
b) 5
c) 7
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലും ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുന്ന മൂലകമേത്??
a) രസം
b) ബ്രോമിയം
c) അയഡിൻ
d) പൊളോണിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൾഫർ ന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ?
a) 18
b) 16
c) 17
d) 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You must be careful while you drive , Here the word “careful “ is……..?
a) Verb
b) Adverb
c) Adjective
d) Noun
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ആർട്ടിക് സമുദ്രം
b) അന്റാർട്ടിക്ക സമുദ്രം
c) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ [ UPSC ] നിലവിൽ വന്നത്

?
a) 1947 ആഗസ്റ്റ് 16
b) 1956 നവംബർ 1
c) 1926 ഒക്ടോബർ 1
d) 1950 ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്രാനംഗൽ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്??
a) ബിയിസ്
b) സത്‌ലജ്
c) ചിനാമ്പ്
d) ഝലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഖി ബന്ധൻ സമരായുധമാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭം

?
a) സൈമൺ കമ്മീഷന് എതിരെയുള്ള സമരം
b) സ്വദേശി പ്രക്ഷോഭം
c) ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം
d) ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ജന്മിത്ത ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി

?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ചിത്തിര തിരുനാൾ
c) അനിയൻ തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാതൃത്വത്തെ പറ്റിയും ഗർഭിണികളുടെ സുരക്ഷയെ പറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 41
b) 42
c) 43
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣3️⃣ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ❓?
a) C. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
b) B. മൻമോഹൻ സിംഗ്
c) D. എ. ബി. വാജ്പേയി
d) A. രാജീവ് ഗാന്ധി.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആലംഗീർ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച മുഗൾ രാജാവ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഔറംഗസീബ്
b) ജഹാംഗീർ
c) അക്ബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് 15 കി. മീറ്ററും അവിടെ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് 8 കി. മീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു ഓഫീസിലെത്തുന്നു. എങ്കിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് എന്തകലയാണ് ഓഫീസ്??
a) 23 km
b) 16 km
c) 17 km
d) 18 km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ breakfast is ready?
a) None
b) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സവർണ്ണ ജാഥ ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്?
a) സേതുലക്ഷ്മി ഭായ്
b) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
c) പാർവതി ഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയുന്ന ജില്ല :?
a) കാസർഗോഡ്
b) ആലപ്പുഴ
c) വയനാട്
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ നിയമമാക്കാൻ ഒപ്പുവെച്ച രാഷ്ട്രപതി??
a) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
b) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
c) സക്കീർ ഹുസൈൻ
d) ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A group of photos is known as?
a) Code
b) Album
c) Collection
d) Crowd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ, ഷ, സ എന്നീ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ :?
a) മധ്യമങ്ങൾ
b) ഊഷ്മാക്കൾ
c) അതിഖരം
d) അനുനാസികം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക റെഡ്ക്രോസ് ദിനം??
a) മെയ് 18
b) മെയ് 15
c) മെയ് 7
d) മെയ് 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര ആരുടെ പുസ്തകമാണ്?
a) ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ
b) മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ
c) മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
d) മുണ്ടൂർ മാധവൻകുട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വല്ലവൻ അർത്ഥം (Subi)?
a) മകൻ
b) കള്ളൻ
c) ഇടയൻ
d) ഭർത്താവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിന്റെ വേഗവും ദിശയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു

?
a) എല്ലാം ശെരിയാണ്
b) മർദ്ധചരിവ്‌
c) കോറിയാലിസ് പ്രഭാവം
d) ഘർഷണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Honey tastes sweet,………??
a) doesn’t it
b) Hasn’t it
c) isn’t it
d) didn’t it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A book or picture produced merely to bring in money. (a) Money-spinner (b) Pot-hook (c) Pot-boiler (d) Blue-bird?
a) b
b) d
c) c
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രത്നം?
a) ശിവജി
b) balaji vishwanath
c) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
d) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ഥിരമായ ഊഷ്മാവിൽ ഒരു വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ്.ഈ നിയമം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
a) അവഗാഡ്രോ നിയമം
b) ബോയിൽ നിയമം
c) ചാൾസ് നിയമം
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഴിമതി തടയുന്നതിന് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷം??
a) 1972
b) 1974
c) 1964
d) 1962
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് :?
a) 44
b) 14
c) 24
d) 40
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8- ഇന്ത്യയുടെ കടുവ സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) കർണാടക
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Castle Naggar heritage site is located in?
a) Himachal Pradesh
b) Punjab
c) Odisha
d) Haryana
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹജീവികളെ നിന്ദിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യനെങ്ങനെ അഭിമാനിക്കാൻ ആവും എന്നത് എനിക്കിന്നും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു നിഗൂഢതയാണ്” ആരുടെ വാക്കുകൾ?
a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദ
b) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
c) വീരേശലിംഗം
d) മഹാത്മാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി യെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത?
a) NH 44
b) NH 10
c) NH17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴയ പറയുന്നവയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ വെള്ളച്ചാട്ടം?
a) തൂവാനം
b) വാഴച്ചാൽ
c) അരിപ്പാറ
d) മങ്കയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വാസോപ്രസിൻ
b) അഡ്രിനാലിൻ
c) ഇൻസുലിൻ
d) തൈമോസിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ‘സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര തുറമുഖം’ ?

A) കാണ്ട്ല B) മൂംബൈ C) കൊച്ചി D) തൂത്തുക്കുടി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നദിയിലാണ് കുറുവാ ദ്വീപ് ചെയ്യുന്നത്??
a) ഭവാനി
b) പാമ്പാർ
c) കബനി
d) കുന്തിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമതിന് ഉദാഹരണം?
a) റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം
b) ഇവയെല്ലാം
c) തോണി തുഴയുന്നത്
d) തോക്കിൽ നിന്നും പായുന്ന വെടിയുണ്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരം എന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് നേടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നഗരമാണ്??
a) മുംബൈ
b) വാരാണസി
c) അഹമ്മദാബാദ്
d) കാണ്‍പുര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കികൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികൾ ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്ത വർഷം?
a) 1789 ജൂലൈ 16
b) 1789 ജൂലൈ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരും തലമുറ എന്നെ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ നിയമസംഹിതയുടെ പേരിലായിരിക്കും?
a) നെപ്പോളിയൻ
b) സോക്രട്ടീസ്
c) പ്ലാറ്റോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ പേര്??
a) Project 2022
b) Adarsh project
c) Central vista project
d) Sansad project
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of proclaim?
a) announce something
b) shock deeply
c) extremely cruel
d) refusing to obey
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്കാമ്മ ചെറിയാനെ തിരുവിതാംകൂറിന്‍റെ ഝാന്‍സി റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര് ??
a) കെ. കേളപ്പന്‍
b) ഗാന്ധിജി
c) ബാരിസ്റ്റര്‍ ജി.പി പിള്ള
d) ചിത്തിര തിരുനാള്‍ ബാലരാമവര്‍മ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറ്റഗോങ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
b) ഇന്ത്യ
c) പാകിസ്ഥാൻ
d) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രീനിച്ച് രേഖയില്‍ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഭിനാങ്കരേഖ എത്ര ഡിഗ്രി അകലെയാണ്?(Talent Academy)?
a) 90
b) 360
c) 120
d) 180
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ലോകപൈതൃക കേന്ദ്രമാണ് പ്രാദേശികമായി വേരൂൽ ലെനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
b) എല്ലോറ ഗുഹകൾ
c) ചെങ്കോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Correctly spelt word is __.?
a) nocturnal
b) vociferuos
c) benafactor
d) clamarous
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വനിതകളുടെ എണ്ണം?
a) 7
b) 9
c) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1997 ഡിസംബർ 11
b) 2016 നവംബർ 4
c) 2005 ഫെബ്രുവരി 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6- ഇന്ത്യയിലെ 37 ആമത്തെ കടുവ സങ്കേതം ഏത് ??
a) kanha
b) പെരിയാർ
c) പറമ്പിക്കുളം
d) തഡോബ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാടിന്റെ മക്കൾ എന്നതിലെ സമാസം??
a) ബഹുവ്രീഹി
b) തത്പുരഷൻ
c) ദ്വന്ദ്വസമാസം
d) കമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2 രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം 1 പൈസ സാധാരണ പലിശ. പലിശ നിരക്ക് എത്ര ??
a) 12 %
b) 24 %
c) 6 %
d) 18 %
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rani is still ill, but …… better than she was

A) more B) very C) too D) much?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്?
a) പി എ ബക്കർ
b) ആർ സുകുമാരൻ
c) ഹരിഹരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പീലിയോളജി എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്??
a) ഗുഹകൾ
b) തടാകങ്ങൾ
c) പർവതങ്ങൾ
d) മഞ്ഞുമലകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6) 2005 ടുലിപ് വിപ്ലവം നടന്ന രാജ്യം?
a) തായ്‌ലൻഡ്
b) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
c) കിർഗിസ്ഥാൻ
d) ഇറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Social and economic planning is included under?
a) Concurrent list
b) Union list
c) Statelist
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A ____of monkeys entered from forest and destroyed the crops?
a) Flock
b) Herd
c) Army
d) Tribe
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാജി റാവു രണ്ടാമന്റെ ദത്തുപുത്രൻ?
a) കൻവർ സിംഗ്
b) ഭക്ത് ഖാൻ
c) താന്തിയാ തോപ്പി
d) നാനാ സാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏക ഉള്‍നാടന്‍ തുറമുഖം??
a) ചങ്ങനാശ്ശേരി
b) മന്നാനം
c) നാട്ടകം
d) വെള്ളൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ

?
a) ഇൻസുലിൻ
b) സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ
c) എൻഡോർഫിൻ
d) ഇന്റർഫെറോണുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dolvi iron and steel plant is situated in ??
a) Maharashtra
b) Telengana
c) Jharkhand
d) Odisha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ………..iron is a useful metal?
  a) An
  b) The
  c) No article
  d) A
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒന്നാം പഴശ്ശി കലാപം നടന്നത്

?
a) 1800 - 1805
b) 1793 - 1797
c) 1793 - 1795
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ നിലവിൽ വന്നത്??
a) 2006
b) 2007
c) 2008
d) 2009
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓറം എന്ന ലാറ്റിൻ നാമമുള്ള ലോഹം ഏത്??
a) ലെഡ്
b) സിങ്ക്
c) സ്വർണ്ണം
d) സിൽവർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ പുഴ?
a) നീലേശ്വരം
b) ഉപ്പള
c) മഞ്ചേശ്വരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
34.കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ല??
a) A. എറണാകുളം
b) B. വയനാട്
c) C. പാലക്കാട്‌
d) D. കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ ആദ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ന്യൂസ് റീഡർ വാർത്താവായന നടത്തിയ രാജ്യം?
a) ജപ്പാൻ
b) ചൈന
c) റഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിതീകരിച്ച ആദ്യ മൃഗം??
a) നായ
b) പൂച്ച
c) പ്രാവ്
d) കടുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസുറൈറ്റ് ഏതു ലോഹത്തിന്റെ അയിര് ആണ്?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) ഇരുമ്പ്
c) അലുമിനിയം
d) ചെമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Correct spelling?
a) Saperate
b) Seperate
c) Separate
d) Seperete
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The school is now assembled ……. the morining prayer?
a) in
b) for
c) to
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ അന്ത്യവിശ്രമംകൊള്ളുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പെടാത്തത് ആര്?
a) കെ ജി മാരാർ
b) ഇഎംഎസ്
c) പി കെ പണിക്കർ
d) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. സ്കൂൾ ബാഗുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഭാരത്തിന്റെ 10% ൽ അധികം പാടില്ല എന്ന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം??
  a) കേരളം
  b) കർണാടക
  c) തമിഴ്നാട്
  d) ഗോവ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹിമാലയത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പർവ്വതനിര

?
a) സിവാലിക്
b) ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ
c) ഹിമാദ്രി
d) ഹിമാചൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് ??
a) പാൽചുരം
b) പാലക്കാട് ചുരം
c) വയനാട് ചുരം
d) ആര്യങ്കാവ് ചുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിയാൻ വെൻ വൺ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ചൊവ്വ ദൗത്യം ആണ്?
a) ചൈന
b) ജപ്പാൻ
c) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ❎️ ഏത്?
a) ലഭിച്ച ആദ്യ വനിതാ കമലാ സുരയ്യ
b) മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം
c) എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം തുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ
d) ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വരിക വരിക സഹജരെ സഹന സമര സമയമായ് എന്ന വരികൾ രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബോധേശ്വരൻ
b) അംശി നാരായണപിള്ള
c) വള്ളത്തോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വനേഡിയം പെന്റോക്സൈഡ്
b) സൾഫ്യൂരിക്ക് ആസിഡ്
c) നൈട്രിക്ക് അസിസ്
d) അമോണിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനവശേഷി വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി?
a) 10
b) 8
c) 9
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
b) മധ്യപ്രദേശ്
c) ഉത്തർ പ്രദേശ്
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാംസ്യ സംശ്ലേഷണ വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോശാംഗം ഏത്?
a) ലൈസോസൈം
b) centrosome
c) റൈബോസോം
d) ലൈസോസോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് ??
a) മലപ്പുറം
b) പത്തനംതിട്ട
c) ആലപ്പുഴ
d) കാസര്‍ഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he is ………… honest man?
a) the
b) a
c) none of these
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The pharsal verb ‘ look down upon’ means

(Excellence Academy)?
a) Treat carefully
b) Treat with contempt
c) Treat happily
d) Treat royally
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗർഖുരം അർത്ഥം (Subi)?
a) പാമ്പ്
b) തവള
c) കീരി
d) പൂച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വള്ളത്തോൾ ചെറുതുരുത്തി കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
a) 1930
b) 1932
c) 19 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is the house ____ I was born.?
a) when
b) were
c) where
d) which
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലൂംബർഗ് പുറത്തിറക്കിയ ലോക ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ വ്യക്തി

(Subi)?
a) ജെഫ് ബെസോസ്
b) യൂസഫ് ഖാൻ
c) മുകേഷ് അംബാനി
d) സുക്കൻബെർഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Borrow ×?
a) Give
b) Grant
c) Lend
d) Forgive
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I’ll pay_______the next time we have dinner?
a) A
b) In
c) The
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക തുറമുഖം??
a) കൊൽക്കത്ത
b) കൊച്ചി
c) പാരദ്വീപ്
d) എണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ധാതു ഏതാണ്??
a) കൽക്കരി
b) ബോക്സൈറ്റ്
c) മാംഗനീസ്
d) മോണോസൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറ്റയുടെ രക്തത്തിന്റെ നിറം

?
a) ചുവപ്പ്
b) നീല
c) പച്ച
d) നിറമില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ ഏകദേശ ശരാശരി താപനില :?
a) 12°C
b) 27°C
c) 15°C
d) 16°C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡയനാമോ യുടെ ഊർജ്ജമാറ്റം?
a) വൈദ്യുതോർജ്ജം യാന്ത്രികോർജ്ജം ആകുന്നു
b) ശബ്ദ ഊർജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
c) യാന്ത്രികോർജ്ജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
d) രാസോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജം ആകുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള വാർത്താ വിനിമയതിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം??
a) 3
b) 4
c) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എളങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) വള്ളുവനാട്
b) ഇടപ്പള്ളി
c) വേണാട്
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐഎസ്ആർഒയുടെ നൂറാമത്തെ ദൗത്യം?
a) PSLV C 21
b) PSLV C 20
c) PSLV C 38
d) PSLV C 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക്?
a) നാടുകാണി
b) ആനമുടി
c) ദേവികുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4) രൂപക സമാസത്തിനുദാഹരണം ഏത് A) പൂവുടൽ B) ശിലാഹൃദയം C) വിദ്യാധനം D) മലരടി?
a) A
b) B
c) D
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The method used to obtain alcohol from molasses is called?
a) Fermentation
b) I don’t know
c) Distillation
d) Oxidation
e) Hydrolysis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോകസഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം

?
a) 489
b) 514
c) 415
d) 523
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായി സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം രൂപം കൊണ്ട വർഷം??
a) 1965
b) 1945
c) 1955
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്ന തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്?
a) മക്തി തങ്ങൾ
b) ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം
c) മമ്പുറം തങ്ങൾ
d) വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IISCO സർക്കാറിനെ ഭാഗമായ വർഷം?
a) 1959
b) 1973
c) 1972
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പഞ്ചായത്ത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) തൊടുപുഴ
b) പാമ്പാക്കുട
c) പട്ടം
d) ഇരിങ്ങാലക്കുട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലാവിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) ജ്യോത്സന
b) പനിമതി
c) കൗമുദി
d) ചന്ദ്രിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is world cancer day?
a) Feb 2
b) Feb 3
c) Feb 4
d) Feb 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ അവസാനത്തെ ഇന്ത്യ ആക്രമണം 1206 ആർക്കെതിരെ ആയിരുന്നു?
a) ഗുജറാത്ത്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഡൽഹി
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് മൂല്യം ഉള്ള ഇന്ധനം??
a) CNG
b) പെട്രോൾ
c) LPG
d) ഹൈഡ്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Her mother does not approve of (1)/ her to go to the party (2)/ without dressing formally. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) ആക്കുളം
b) അമരവിള
c) വിതുര
d) കാര്യവട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Following are the list of Nobel Prize winners for the year 2019 spot the odd one?
a) Akira Yoshino
b) M Stanley Whittingham
c) John B Goodenough
d) Didier Queloz
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടി. സി. യോഹന്നാന് അർജ്ജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് കായിക വിഭാഗത്തിനാണ്??
a) നീന്തൽ
b) ഹോക്കി
c) അത്‌ലറ്റിക്സ്
d) വോളിബോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Excessive desire to stay in bed (a) Melomania (b) Clinomania (c) Dinomania (d) Melanomania?
a) d
b) b
c) a
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
24.സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൾപ്രേരകം??
a) A. നിക്കൽ
b) B. സ്പോഞ്ചി അയൺ
c) C. വനേഡിയം pentoxide
d) D. പൊട്ടാസിയം permanganate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Right to Information ( amendment) bill was passed by Rajyasabha on ]?
a) - 29 July 2019
b) - 23 July 2019
c) - 25 July 2019
d) - 27 July 2019
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘നീലിമ’ ഏത് തദ്ധിതം?
a) തന്മാത്ര തദ്ധിതം
b) തദ്വത്തദ്ധിതം
c) നാമനിർമ്മായ തദ്ധിതം
d) പൂരണി തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. 2019 നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജേതാക്കൾ??
  a) നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ
  b) ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ
  c) കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ
  d) പായിപ്പാട് ചുണ്ടൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മെസപ്പൊട്ടാമിയ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര്??
  a) അഫ്‍ഗാനിസ്ഥാൻ
  b) ഇറാഖ്
  c) ഈജിപ്ത്
  d) ഇറാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്ന തടയുന്ന റിട്ട്?
  a) സോർഷ്യറി
  b) പ്രൊഹിബിഷൻ
  c) കോവാറന്റോ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗൂഗിൾ ആരംഭിച്ച വർഷം??
  a) 2000
  b) 1990
  c) 1987
  d) 1998
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴില്‍ദാതാവ് ??
  a) യു എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ്
  b) ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ
  c) ചൈനീസ് നേവി
  d) ചൈനീസ് മിലിട്ടറി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിന്റെ നിറം?
  a) നീല
  b) ഇരുണ്ട ചുവപ്പ്
  c) കടുംചുവപ്പ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  __ രോഗികൾക്കായി ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ടെലിമെഡിസിൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ്.?
  a) മലമ്പനി
  b) കുഷ്ഠം
  c) ചിക്കൻപോക്സ്
  d) മന്ത്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക