സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അളക്കാൻ മത്സ്യ കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) വിൻ ഗെയിം
b) സോണാർ
c) സീസ്മോഗ്രാഫ്
d) സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലോണ്‍ എരുമയുടെ പേര് :?
a) സംരൂപ
b) കാര്‍ബണ്‍ കോപ്പി
c) മുറാഫ്
d) ഡോളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാരിസ് സമാധാന സന്ധി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം?
a) 1918
b) 1919
c) 1940
d) 1945
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേനിന്റെ ശുദ്ധത പരിശോധിക്കാൻ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ്??
a) ക്ലോറോ ടെസ്റ്റ്‌
b) ക്ലോറൈഡ് ടെസ്റ്റ്
c) aniline chloride ടെസ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Perceive?
a) Observe
b) Hide
c) Close
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The tenth schedule of Indian Constitution deals with?
a) Land reforms
b) Distribution of powers between the union and states
c) Anti-defection legislation
d) Panchayti Raj
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Collection and discussion of essays by several persons on a topic?
a) Graphology
b) Megalomania
c) Emporium
d) Symposium
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Celsius and Fahrenheit show the same temperature at:?
a) 4
b) -40
c) -30
d) -20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Raju’s friend is a ‘ bonafide’ expert in English. The meaning of the foreign word?
a) beware
b) artificial
c) genuine
d) sentimental
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാർത്ഥന സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്??
a) സാർ വില്യം ജോൺസ്
b) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
c) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
d) എം ജി റാനഡെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
VERDICT?
a) Prognosis
b) Substantive
c) Curative
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യഹൂദരുടെ മതഗ്രന്ഥമാണ് തോറ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്❓️?
a) പുസ്തകം
b) പുണ്യ ഗ്രന്ഥം
c) വഴികാട്ടുക
d) പാരായണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാൻ അറിയാതെ സത്യം പറഞ്ഞു പോയി എന്ന വാക്യത്തിൽ “പറഞ്ഞു പോയി” എന്നത് ഏത് അനുപ്രയോഗം?
a) കാലാനുപ്രയോഗം
b) ഭേദകാനുപ്രയോഗം
c) പുരാണനുപ്രയോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
———- person who died yesterday was heart patient.

?
a) An
b) Some
c) The
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The suitcase is made ……… Leather.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Of
b) At
c) With
d) About
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതിതിയുടെ 30 ശതമാനം 60 ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര?
a) 400
b) 600
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഹരിത മുഖ്യമന്ത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
a) അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
b) നവീൻ പട്നായിക്ക്
c) പവൻകുമാർ ചാംലിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡”അഭിനയത്തിന്റെ അമ്മ” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) കൂടിയാട്ടം
b) കഥകളി
c) ഓട്ടൻ തുള്ളൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസോൺ ദിനം??
a) സെപ്റ്റംബർ 16
b) ഒൿടോബർ 14
c) സെപ്റ്റംബർ 14
d) ഒക്ടോബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പുസ്തക ദിനം??
a) ജൂൺ 5
b) ഏപ്രിൽ 1
c) ജനുവരി 24
d) ഏപ്രിൽ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the new name of Feroz Shah Kotla ground??
a) Arun Jaitly Stadium
b) Sheila Dikshit Stadium
c) Manohar Pareekar Stadium
d) Ajith Wadekar Stadium
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവംബറിലെ നാലാം ഞായർ എന്ത് ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്?
a) എൻ സിസി ഡേ
b) സി ആർ പി എഫ്
c) സിഐഎസ്എഫ് ഡേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വരയാടുകളുടെ ഏത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്?
a) സൈലന്റ് വാലി
b) അണ്ണാമല
c) ബന്ദിപ്പൂർ
d) ഇരവികുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where was Babur buried first??
a) Agra
b) Kabul
c) Lahore
d) Delhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ISRO യുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ്??
a) ഹൈദരാബാദ്‌
b) ചാന്ദിപൂർ
c) ശ്രീഹരികോട്ട
d) തുമ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I didn’t see any reason to disbelieve his statement?
a) അയാളുടെ പ്രസ്താവന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല
b) അയാളുടെ പ്രസ്താവനയിൽ വിശ്വസനീയമായ കാരണം ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല
c) അയാളുടെ പ്രസ്താവന വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ കാരണം കാണുന്നില്ല
d) അയാളുടെ പ്രസ്താവന വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കാരണം ഒന്നും കാണുന്നില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാവ്യോപകരണം :- പിരിച്ചെഴുതിയാൽ?
a) - കാവ്യ + ഉപകരണം
b) - കാവ്യയേ + ഉപകരണം
c) - കാവ്യോ + ഉപകരണം
d) - കാവ്യം + ഉപകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (LIC) സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1951
b) 1954
c) 1953
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Moplah rebellion of 1921 broke out in?
a) Assam
b) Kerala
c) Punjab
d) Bengal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവന്റെ സാമർത്ഥ്യം ഏവരെയും അതിശയിപ്പിച്ചു സാമർത്ഥ്യം എന്ന പദം ഏതു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
a) ക്രിയ
b) നാമം
c) കൃത്ത്
d) തദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ഏത് ജില്ലയിൽ?
a) ആലപ്പുഴ
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കോട്ടയം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid19 ബാധിതര പരിചരിക്കുന്നതിന് VITAL എന്ന് high pressure ventilator വികസിപ്പിച്ചത്???
a) ജപ്പാൻ
b) USSR
c) നാസ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാവറ അച്ചൻ പുരോഹിത വൃത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച വർഷം??
a) 1829
b) 1827
c) 1818
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ വ്യാപാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ചന്ദ്രനഗർ
b) സൂററ്റ്
c) മസൂലിപട്ടണം
d) തരങ്ക മ്പടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാർഷിക വില്ലേജ്?
a) കവിയൂർ
b) മല്ലപ്പള്ളി
c) ഇലന്തൂർ
d) ഓമല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്താങ്കി നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) മിസോറാം
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) നാഗാലാ‌ൻഡ്
d) ആസ്സാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി?
a) മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ്
b) അക്വാ ങ്കാക
c) മൗണ്ട് മക്ക ന്‌ല്ലി
d) വിൻസൺ മാസിഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍒 കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം??
a) അമ്പലവയൽ
b) ചൂണ്ടൽ
c) ആനക്കയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള താപം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന രീതി??
a) സംവഹനം
b) വികിരണം
c) ചാലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേപ്പാൾ റിപ്പബ്ലിക്കായ വർഷം??
a) 1986
b) 2005
c) 1972
d) 2008
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ നട്ടെല്ലിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം?
a) 24
b) 60
c) 33
d) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനമുട്ട എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം?
a) വലിയ സാധനം
b) ഇല്ലാത്ത വസ്തു
c) വലിയ മുട്ട
d) ആനയുടെ മുട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാത :?
a) NH 15
b) NH 17
c) NH 7
d) NH 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവികളുടെ വർഗീകരണതലങ്ങൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ ക്രമം കണ്ടെത്തുക?
a) ക്ലാസ്-സ്പീഷീസ് - ജീനിയസ്- ഫാമിലി- ഓർഡർ
b) ഓർഡർ- ഫാമിലി -സ്പീഷിസ്- ജീനിയസ്- ക്ലാസ്
c) സ്പീഷീസ് - ജീനിയസ് -ഫാമിലി- ഓർഡർ -ക്ലാസ്
d) സ്പീഷീസ്- ഫാമിലി -ജീനസ് -ഓർഡർ- ക്ലാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ അല്ലാത്തത്

?
a) ഉമിനീർ ഉല്പാദനം കുറയുന്നു
b) ആമാശയം പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുന്നു
c) മൂത്രാശയ ചുരുങ്ങുന്നു
d) ശ്വാസനാളം വികസിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2005ലെ റോയൽ സൊസൈറ്റി നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?
a) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
b) സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സ്
c) ഗലീലിയോ ഗലീലി
d) സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയ സാഹിത്യകാരൻ ആരായിരുന്നു??
a) തകഴി
b) ജി. ശങ്കരകുറുപ്പ്
c) എം. ടി വാസുദേവൻ നായർ
d) എസ്. കെ പൊറ്റക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Present verbal form of CHOICE is?
a) Choice
b) Chose
c) Chosen
d) Choose
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തീരാജ് ദിനം :?
a) ഏപ്രിൽ 24
b) ഏപ്രിൽ 14
c) ഏപ്രിൽ 23
d) ഏപ്രിൽ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുനിയമങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 32
b) 17
c) 25
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊഞ്ഞാലിന്‍റെ ആട്ടം ഏത് ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ?

A) കമ്പന ചലനം B) വര്‍ത്തുളചലനം C) ഭ്രമണചലനം D) ദോലന ചലനം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈസ്രോയി?
a) കാനിംഗ് പ്രഭു
b) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
c) റോബർട്ട് ക്ലൈവ്
d) കഴ്സൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോണ്ടിനെന്റൽ ദ്വീപിനു ഉദാഹരണം ഏത്?
a) ലക്ഷദ്വീപ്
b) മാജുലി
c) ജാവ
d) അസൻഷൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പ രഹിതവും അതാര്യമായതീരുന്ന അവസ്ഥ??
a) എക്സൊഫ്താൽമോസ്
b) വെള്ളെഴുത്ത്
c) സിറോഫ്താൽമിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Christina koch holds the record for longest continuous time in space by a woman, how long she spent in space?
a) 315Days
b) 300Days
c) 328Days
d) 390Days
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുറച്യർ ലഹളയുടെ നേതാവ്

?
a) തലക്കൽ ചന്തു
b) രാമനമ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവർണർക്ക് പൊതുമാപ്പ് നൽകാനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 160
b) 161
c) 163
d) 162
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Glass is transparent whereas wood is _____?
a) clear
b) translucent
c) vague
d) opaque
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലകൃതശിലകൾ, സ്തരിത ശിലകൾ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശിലകൾ??
a) ആഗ്നേയശിലകൾ
b) അവസാദശിലകൾ
c) കായാന്തരിത ശിലകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടികൂടാൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ പുരട്ടുന്ന രാസവസ്തു??
a) ഫിനോഫ്തലിൻ
b) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
c) ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്
d) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് ആര്??
a) രബീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ
b) ഗോപാലകൃഷ്‌ണ ഗോഖലെ
c) അരബിന്ദ ഘോഷ്
d) ബാലഗംഗാധര തിലക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1960 സെപ്റ്റംബർ 19ന് കറാച്ചിയിൽ വെച്ച് ജവർലാൽ നെഹ്റുവും ആരും തമ്മിലാണ് സിന്ധു നദി ജല കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) അയ്യൂബ് ഖാൻ
b) സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോ
c) ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാം കൂറിന്റെ പ്രതിനിധികളായി എത്ര പേരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്??
a) 7
b) 12
c) 9
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം?
a) നാഗാലാൻഡ്
b) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Communicate?
a) Get away
b) Get across
c) Get on
d) Get up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻസൈം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം?
a) ഹൃദയം
b) കരൾ
c) ശ്വാസകോശം
d) കിഡ്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാർദ്ധ ചക്രവാതം ഉണ്ടായ വർഷം :?
a) 2017
b) 2012
c) 2016
d) 2014
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ആത്മകഥാപരമായ നോവൽ?
a) അക്ഷരം
b) പിൻവാതിലിലൂടെ
c) മുറിവുകൾ
d) ഇന്നലെകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൊറാഴ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലബാറിൽ മർദ്ദന പ്രതിഷേധ ദിനമായി ആചരിച്ചത്

?
a) സെപ്റ്റംബർ 15
b) സെപ്റ്റംബർ 29
c) നവംബർ 2
d) മാർച്ച് 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നഗരപാലിക ബിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം :?
a) 1991
b) 1990
c) 1983
d) 1993
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Identity the incorrect sentence?
a) The train starts at 10’o clock
b) My mother seldom goes to the theatre
c) The painting was hanged on the wall
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി സംഘടനയ്ക്ക്സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം

PSCQHUNT?
a) 1969
b) 1947
c) 1991
d) 1971
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Institute for Defence Studies and Analyses has been renamed after which person??
a) Manohar Parrikar
b) Arun Jaitley
c) Digvijay Singh
d) Sushma Swaraj
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2014 മലാലയോടൊപ്പം നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിട്ട മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകന്?
a) സുധാ ഭരദ്വാജ്
b) കൈലേഷ് സത്യാർത്ഥി
c) അമർത്യാസെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പരിസ്ഥിതി കവിത ഏത് (Subi)?
a) കുറ്റിപ്പുറം പാലം
b) മണിമാല
c) ലീല
d) മലയാള ശാകുന്തളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘proximity’ :

(Excellence Academy)?
a) Popularity
b) Honesty
c) Solemnity
d) Closeness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പണ്ടാരം വക ഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) രാജാക്കന്മാരുടെ ഭൂമി
b) സർക്കാർ ഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഒഴുകുന്ന ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ??
a) അഹമ്മദാബാദ്
b) മുംബൈ
c) കട്ടക്ക്
d) നാഗ്പൂർ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം ഘട്ട ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് അരങ്ങേറിയ നഗരം??
a) ബാംഗ്ലൂർ
b) റാഞ്ചി
c) ഗുവാഹത്തി
d) പൂനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ആദ്യമായി ATM ആരംഭിച്ചത്?
a) ലണ്ടനിൽ
b) ജനീവ
c) ന്യൂയോർക്കിൽ
d) പാരിസിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവ കഴിഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കോളനികൾ?
a) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
b) ലക്ഷദ്വീപ്
c) ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി
d) ദാമൻ ദിയു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു വൈറ്റമിൻ ആണ് ബയോട്ടിൻ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വൈറ്റമിൻ B3
b) വൈറ്റമിൻ B9
c) വൈറ്റമിൻ B5
d) വൈറ്റമിൻ B7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്ത പഴയ-പുതിയ പേരുകളിൽ യോജിക്കാത്തവ?
a) പെരുംചെല്ലൂർ വർക്കല
b) ഗോശ്രീ കൊച്ചി
c) മാർത്ത കരുനാഗപ്പള്ളി
d) മുസിരിസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യക്കാരനായ ഏക ഗവർണർ ജനറൽ?
a) സി രാജഗോപാലാചാരി
b) മുഹമ്മദലി ജിന്ന
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായി ജോഡി ഏത്?
a) നവ വിധാൻ- കേശവ ചന്ദ്രൻ
b) ദേവസമാജം- രാജാ രാധാ കാന്ത് ദേവ്
c) നവജവാൻ ഭാരത് സഭ -ഭഗത് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം?
a) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
b) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
c) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
d) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻറെ ജന്മസ്ഥലം?
a) കായിക്കര
b) ചെമ്പഴന്തി
c) വെങ്ങാനൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലവനതത്വം ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) Archimedes
b) യൂക്ലിഡ്
c) ഗലീലിയോ
d) Newton
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NACIL ന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ആസ്ഥാനം??
a) പൂണെ
b) ന്യൂഡൽഹി
c) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബരി ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ്?
a) പമ്പ
b) കാവേരി
c) കൃഷ്ണ
d) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ E_ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്?
a) കോഴിക്കോട്
b) പാലക്കാട്
c) കണ്ണൂർ
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂ചൈൽഡ് ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പർ?
a) 1091
b) 1098
c) 1996
d) 1092
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which cricketer was named as the Captain of ICC’s ODI and Test teams of the year??
a) Mahendra Singh Dhoni
b) Virat Kohli
c) Kane Williamson
d) Eoin Morgan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following elements are generally find in free state??
a) Group 11 elements
b) Group 12 elements
c) Group 13 elements
d) Group 14 elements
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വായുവിലൂടെ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും?
a) 5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ
b) ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ
c) മൂന്നു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ
d) 2 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു??
a) വേവൽ പ്രഭു
b) ഇർവിൻ പ്രഭു
c) ലിംലിത്ഗോ പ്രഭു
d) മൗണ്ട്ബാറ്റൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം?
a) ഓംബുഡ്സ്മാൻ
b) വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ
c) ലോകായുക്ത
d) ലോക്പാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബ്‌ദുൾ കലാമിനെ കുറിച് “ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്‌ ഓർമ്മിക്ക പെടേണ്ടത് “ എന്ന കൃതി എഴുതിയത്???
a) ശ്രീജൻ പാൽസിംഗ്
b) വാജ്‌പേയ്
c) അരുൺ തിവാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത ഗ്രാമം ]?
a) - താമരശ്ശേരി
b) - അമ്പലവയൽ
c) - പനമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഴവില്ലുകളുടെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഹവായ് ദ്വീപ്
b) ഹോൻഷു ദ്വീപ്
c) വീലർ ദ്വീപ്
d) ജാവ ദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹസ്ത ലക്ഷണ ദീപികയില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മുദ്രകള്‍ ??
a) 20
b) 18
c) 24
d) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എക്സിമ ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുക

?
a) കരൾ
b) ത്വക്ക്
c) മസ്തിഷ്‌കം
d) ഹൃദയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർ പാർലമെന്ററി യൂണിയന്റെ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡന്റ് ??
a) ഡിംപിൽ യാദവ്
b) എം എ അയ്യങ്കാർ
c) നജ്മ ഹെപ്തുള്ള
d) എസ് വി കൃഷ്ണമൂർത്തി റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My uncle and guardian__me to study medicine.?
a) Want
b) Wants
c) Have wanted
d) Wanting
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്??
a) കാർത്തിക തിരുനാൾ
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) ആയില്യം തിരുനാൾ
d) ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് :?
a) അയർലണ്ട്
b) ബ്രിട്ടൺ
c) ആസ്‌ട്രേലിയ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An event that will happen soon?
a) Imminent
b) Damn Sure
c) Immense
d) Immutable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം??
a) ചൈന
b) ഇന്ത്യ
c) റഷ്യ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Richard is __
__European by birth?
a) The
b) An
c) None of the above
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്വീപ്?
a) സുമാത്ര
b) ഇൻഡോനേഷ്യ
c) ജാവ
d) ഹോൻഷു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Put off : postpone :::: putdown :?
a) Both
b) Write
c) Suppress
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൽഫ്രഡ് നോബൽന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നൊബേലിയം എന്ന പേര് നൽകിയ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ?
a) 101
b) 100
c) 102
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ അലോഹം??
a) സോഡിയം
b) കാർബൺ
c) മെർക്കുറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തര-മധ്യ റയിൽവെയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) ന്യൂഡൽഹി
b) മുംബൈ
c) ജയ്പൂർ
d) അലഹബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഏഷ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ( 100 ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പട്ടികയിൽ 36’th)

?
a) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് - കോഴിക്കോട്
b) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (ഐഐ‌എസ്‌സി) ബാംഗ്ലൂർ
c) ആൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഡൽഹി
d) IIT - ഗോരഖ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിൻകോഡ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1978
b) 1972
c) 1965
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തൂറ്റ് ടെക്നോ പൊളിസ് പ്രത്യേകത?
a) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി പാർക്ക്
b) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഐടി പാർക്ക്
c) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐടി പാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിലെ മറ്റ് ദ്വീപുകളുമായി മിനിക്കോയ് ദ്വീപിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) 6° ചാനൽ
b) 10° ചാനൽ
c) 8 ° ചാനൽ
d) 9° ചാനൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the author of “swami Vivekananda in the West New discoveries”?
a) Sister nivedita
b) Merie louice burke
c) Romain rolland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഹംദർദ് ‘എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വ്യക്തി? (PSC Rankmaster (?
a) സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
b) മഹാത്മാ ഗാന്ധി
c) മൗലാനാ ആസാദ്
d) മുഹമ്മദ്‌ അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Panjayath??
a) 213
b) 243
c) 214
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോക്സർ കലാപം നടന്നത് എന്തിനെതിരെ ആയിരുന്നു?
a) വർണ്ണ വിവേചനം
b) വിദേശാധിപത്യം
c) വംശീയത
d) നികുതി നയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേര രാജാവിനെ തിരിച്ചറിയുക

“സംഘകാല കൃതിയായ ചിലപ്പതികാരത്തിൽ പരാമർശമുള്ള രാജാവ് , ഏഴിമല ആക്രമിച്ച ചേരരാജാവ് , കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കണ്ണകി ക്ഷേത്രം പണിതു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ചേരരാജാവ്,,?
a) ഉതിയൻ ചേരലാതൻ
b) ചേരൻ ചെങ്കുട്ടവൻ
c) നെടുംചേരലാതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
chronomentrophobia?
a) fear of extreme cold
b) Fear of clocks
c) Fear of order
d) fear of time
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
KILA യുടെ ആസ്ഥാനം :?
a) കണ്ണൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) തിരുവനന്തപുരം
d) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെയ്സ്ലേഷ്യ ബാധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെയാണ്?
a) ത്വക്ക്
b) ഹൃദയം
c) കണ്ണ്
d) മസ്തിഷ്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോഡ് ഓഫ് സ്മാൾ തിങ്ങ്സ് എന്ന നോവലിലെ പശ്ചാത്തലമായ കോട്ടയത്തെ ഗ്രാമം??
a) - കുറവിലങ്ങാട്
b) - അയ്മനം
c) - കുമരംകരി
d) - ഉഴവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മര്‍ക്കടം: കുരങ്ങ്:: മര്‍ക്കടകം : ——–?
a) ചിലന്തി
b) പാറ്റ
c) സിംഹം
d) കുയില്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) അങ്കമാലി
b) പീരപ്പൻകോട്
c) ആലുവ
d) ശ്രീകാര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 ഇൻട്രാകുലർ മർദം ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നു??
a) ടോണോ മീറ്റർ
b) ഒക്യൂലോമീറ്റർ
c) മാനോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്രമശിലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ്??
a) ഒഡീഷ
b) ബീഹാര്‍
c) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The horse and carriage __ at the door

(Excellence Academy)?
a) were
b) are
c) have
d) is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്‌ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1986
b) 1987
c) 1985
d) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലിമെന്റിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ?
a) രഞ്ജൻ ചൗധരി
b) രാഹുൽ ഗാന്ധി
c) കെ.മുരളീധരൻ
d) നിർമല സീതാരാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൈട്രജൻ ആഗിരണവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) റൈസോബിയം അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു
b) അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് എടുക്കുന്ന വേരുകളാണ് പയർ മുതലായ ചെടികൾ ഉള്ളത്
c) പയർ തൊട്ടാവാടി എന്നിവ നശിക്കുമ്പോൾ പോഷകങ്ങൾ മണ്ണിൽ ലയിക്കുന്നു
d) ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന നൈട്രേറ്റ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമാരനാശാൻ രചിച്ച നാടകം ഏതാണ്

(Excellence Academy)?
a) അംബ
b) കഥാബീജം
c) വിചിത്രവിജയം
d) കൂട്ടുകൃഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഘടനം എന്ന പദത്തിൻറെ വിപരീതം എന്ത്??
a) സംയോജനം
b) വിഘടനം
c) ഘടനം
d) സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
b) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
c) പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്
d) പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Although its an old car it doesn’t need much repair, ___ Add proper question tag?
a) Doesn’t it
b) Does it
c) Is it
d) Was it
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫിലാറ്റലി - എന്താണിത് ??
a) സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം
b) നാണയ ശേഖരണം
c) പക്ഷിത്തൂവല്‍ ശേഖരണം
d) കയ്യൊപ്പു ശേഖരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം?
a) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
b) ന്യൂഡൽഹി
c) ലഡാക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളുടെ തീരങ്ങളും കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടത്?
a) കാക്കനാട്
b) വേണാട്
c) കുടനാട്
d) പൂഴിനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They murdered him in cold blood?
a) മരണശേഷം അവന്റെ രക്തം തണുത്തുറഞ്ഞു പോയി
b) അവന്റെ കൊലപാതകം വളരെ ക്രൂരമായി പോയി
c) അവർ അവനെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്തു
d) രക്തം തണുപ്പിച്ച് അവനെ ക്രൂരമായി കൊന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What element’s three isotopes have different names??
a) Helium
b) Oxygen
c) Carbon
d) Hydrogen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Some new candidates…….. in getting into the track.?
a) Fall behind
b) Fall back
c) Fall apart
d) Fall off
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം

?
a) വെങ്ങാനൂർ
b) ചെറായി
c) കാലടി
d) പെരുമ്പാവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ രക്തദാന പഞ്ചായത്ത്?
a) മടിക്കൈ
b) കണ്ണാടി ടി
c) കുന്നത്തൂർ
d) ചെറുകുളത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റൂർക്കല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലക്ക് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം

?
a) ബ്രിട്ടൻ
b) ജപ്പാൻ
c) സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
d) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്മ്യൂണിസം കൊടുമുടി (ഇസ്മയിൽ സമാനീ ശിഖർ ) സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ത് എവിടെ?
a) പാകിസ്ഥാൻ
b) ഉസ്ബക്കിസ്താൻ
c) താജിക്കിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നത്??
a) 25
b) 22
c) 24
d) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂലമറ്റം ഏത് തരം പവർസ്റ്റേഷൻ ഉദാഹരണമാണ്??
a) ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ
b) ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ
c) ജിയോ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ
d) തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്റെ ശ്രവണസ്ഥിരത എത്ര??
a) 20 Hz
b) 20 Khz
c) 1/10 sec
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി?
a) ആയില്യം തിരുനാൾ
b) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത്??
a) ന്യൂട്ടണ്
b) ഹെന്ററിച് ഹെർട്‌സ്
c) ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാസസൂര്യന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം??
a) പൊട്ടാസ്യം
b) മഗ്നീഷ്യം
c) ഹീലിയം
d) ഹൈഡ്രജന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The highest railway bridge in the world is to be constructed in which state/ UT??
a) Jammu and Kashmir
b) Arunachal Pradesh
c) Andhra Pradesh
d) Himachal Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Barbarian ×?
a) Civilized
b) Foreigner
c) Fool
d) Uncultured
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് സുലഭമായി കാണുന്ന കരിമണലിൽ നിന്നും ആണവോർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം??
a) തോറിയം
b) പ്ലൂട്ടോണിയം
c) സിലിക്കൺ
d) യുറേനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ശൗത്യകാലം

?
a) ഡിസംബർ 22 മുതൽ മാർച്ച്‌ 21 വരെ
b) മാർച്ച്‌ 21 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെ
c) ജൂൺ 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ
d) സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരായിരുന്നു വ്യവസായ മന്ത്രി?
a) വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ
b) എ ആർ മേനോൻ
c) കെ പി ഗോപാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Shimla Agreement 1972 between India & Pakistan was signed in?
a) Barne’s Court
b) Ellerslie Building
c) Viceregal Lodge
d) Gorton Castle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെയുള്ള സൂചനകൾ വച്ച് രാജാവിനെ തിരിച്ചറിയുക

മഹാമല്ല എന്നറിയപ്പെട്ട പല്ലവ രാജാവ്, മഹാബലിപുരത്തെ പഞ്ചപാണ്ഡവ രഥ ക്ഷേത്ര ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു, വാതാപി കൊണ്ട” എന്ന സ്ഥാനപ്പേരു സ്വീകരിച്ചു?
a) സിംഹ വിഷ്ണു
b) നരസിംഹവർമൻ രണ്ടാമൻ
c) നരസിംഹവർമൻ ഒന്നാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1991 absolute veto പവർ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ആരാണ്?
a) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
b) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
c) ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He gets up early every day ……….. Sunday?
a) except
b) expect
c) exempt
d) accept
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകാശത്ത് ഉയരത്തിലായി പക്ഷികളുടെ തൂവൽ കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?
a) ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ
b) സിറസ് മേഘങ്ങൾ
c) സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രേ ജയന്റ്, വൈറ്റ് ജയന്റ് എന്നിവ ഏത് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) പിസികൾച്ചർ
b) ക്യൂണികൾച്ചർ
c) എപ്പികൾച്ചർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1️⃣2️⃣ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന അണക്കെട്ട്❓?
a) C. സർദാർ സരോവർ
b) D. നാഗാർജ്ജുന സാഗർ
c) B. ഹിരാക്കുഡ്
d) A. തെഹ് രി ഡാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം?
a) ബ്രോമിൻ
b) അയഡിൻ
c) ക്ലോറിൻ
d) ഫ്ലൂറിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രീഫേൺ പന്നൽച്ചെടി കണ്ടുവരുന്ന കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനം?
a) ഇരവികുളം
b) സൈലന്റ് വാലി
c) ആനമുടിച്ചോല
d) മതികെട്ടാൻ ചോല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Theme of world day of social justice?
a) Closing the inequalities gap to achieve social justice
b) Workers on the move the quest of social justice
c) If you want peace and Development work for social justice
d) Social justice and Development
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലകളിലാണ് ആരുടെ വാക്കുകൾ?
a) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
b) റൂസോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബനാറസ് ഹിന്ദു കോളേജ്?
a) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
b) കെ എം മുൻഷി
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pack : Wolves ? : Books?
a) pile
b) group
c) flight
d) bunch
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രണയനിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര്??
a) കുരവൈകൂത്ത്
b) മടലേറൽ
c) കർപ്പ്
d) കളവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാസം നിർണയിക്കുക: പീതാംബരം?
a) ദ്വന്ദ സമാസം
b) കർമ്മധാരയൻ
c) ബഹുവ്രീഹി
d) അവ്യയീഭാവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the wrongly spelt?
a) Centenary
b) Tendancy
c) Privilege
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക കരബന്ധിത സംസ്ഥാനം?
a) തെലങ്കാന
b) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
c) കേരളം
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യങ്ങളും ഉല്പാദനവും തന്നിരിക്കുന്നു തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) സോയാബീൻ യു എസ് എ
b) മുളക് ഇന്ത്യ
c) ചോളം ഇന്ത്യ
d) കുരുമുളക് വിയറ്റ്നാം
e) റബ്ബർ തായ്‌ലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1947ൽ മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തിയത് ??
a) സി കേശവൻ
b) മന്നത്തു പദ്മനാഭൻ
c) കെ കേളപ്പൻ
d) ടി കെ ദാമോദരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഖദേവ് രാജ്ഗുരു ഭഗത് സിംഗ് ഇവരെ തൂക്കിലേറ്റിയ ദിവസം?
a) 1932 മാർച്ച് 23
b) 1931 മാർച്ച് 23
c) 1930 മാർച്ച് 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1 Watt=….J⁉?
a) 36000
b) 3600
c) 360
d) 10’7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is ………book won the prize?
a) a
b) an
c) the
d) any
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Two years ____the maximum years to be on this contract?
a) Has
b) Is
c) Was
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം?
a) മെയ് 3
b) നവംബർ 16
c) ജനുവരി 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ബോർഡ് അദ്ധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റത് ?

(Excellence Academy)?
a) ഡോ.രാജീവ് കുമാർ
b) പ്രിയങ്ക താപ്തി
c) ഹിരോകി നകതാനി
d) ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) സംസ്ഥാന PSC അംഗങ്ങളെയും ചെയർമാനേയും നീക്കം ചെയ്യുന്നത്..??
a) (D) പ്രസിഡന്റ്‌
b) (B) മുഖ്യമന്ത്രി
c) (A) ഗവർണ്ണർ
d) (C) പ്രധാന മന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരി??
a) പെറോ ഡ കോവിൽഹ
b) ഫ്രാൻസിസ്കൊ ഡി അൽമേഡ
c) അൽവാരസ്സ് കബ്രാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് ആർക്ക് :?
a) ചീഫ് സെക്രട്ടറി
b) മുഖ്യമന്ത്രി
c) ഗവർണർ
d) ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SNDP യുടെ ആസ്ഥാനം ??
a) ആലപ്പുഴ
b) കൊല്ലം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്ത സങ്കരയിനങ്ങളിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത്?
a) ലോല
b) ജ്യോതിക
c) പവിത്ര
d) ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂപ്പർ 30 എന്ന പ്രശസ്തമായ ജെഇഇ എൻട്രൻസ് പരിശീലന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) തെലങ്കാന
b) ബീഹാർ
c) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം?
a) പഞ്ചശീലതത്വം
b) ലോകസമാധാനം
c) ചേരിചേരാ നയം
d) അക്രമ രാഹിത്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോംബെ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി ?

(Excellence Academy)?
a) എൻ വി കൃഷ്ണാചാര്യർ
b) പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ
c) ജോൺ മത്തായി
d) ഷൺമുഖം ചെട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യപിച്ചത്‌?
a) Louie 14
b) Louie 15
c) Nepolian
d) Louie 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലെ world’s highest paid athletes ൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏക ഇന്ത്യൻ താരം??
a) രോഹിത് ശർമ
b) പി. വി. സിന്ധു
c) മേരി കോം
d) വിരാട് കോഹ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭാ ചെയർമാനായിരുന്ന വ്യക്തി? (Talent Academy)?
a) ഹമീദ് അൻസാരി
b) കെ.ആർ. നാരായണൻ
c) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
d) ഡോ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
___they may say most countries do not like to change?
a) Whatever
b) Whichever
c) Whenever
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഷാക്ക് ബാക്കുള റിംപോചെ വീമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) ലഡാക്ക്
b) ജമ്മു കശ്മീർ
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) ചണ്ഡീഗഢ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യം ഏത്?
a) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹാവ്യക്തികളെ നാം തീർച്ചയായും ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
b) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ നാം തീർച്ചയായും ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
c) പ്രായാധിക്യമുള്ള മഹാവ്യക്തികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
d) പ്രായാധിക്യം ചെന്ന മഹാവ്യക്തികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആന്തര കർണ്ണത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) കോക്ലിയ
b) ഇൻകസ്
c) അർദ്ധ വൃത്താകാര കുഴലുകൾ
d) യൂട്രിക്കിൾ, സാക്യൂൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

?
a) മൈക്കിൾ ഫാരഡെ
b) ജോർജ് യൂൾ
c) ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൺ
d) അലക്‌സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pen is very useful …………. us?
a) by
b) for
c) at
d) to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിബു ല, കാലാപാനി, ലിബിയ ദുര ഈ മൂന്നു പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പുതിയ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ രാജ്യം?
a) . ഭൂട്ടാൻ
b) ചൈന
c) നേപ്പാൾ
d) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുടർച്ചയായ 2 ഒളിമ്പിക്സ് കളിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്വർണ്ണം നേടിയ ആദ്യ അത്‌ലറ്റ്

?
a) മൈക്കിൾ ഫെൽ‌പ്സ്
b) ഉസൈൻ ബോൾട്ട്
c) റാഫേൽ നദാൽ
d) ഓസ്‌ക്കാർ പിറ്റോറിയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാംസനിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന കുമാരനാശാൻറെ രചന?
a) ദുരവസ്ഥ
b) നളിനി
c) ലീല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനമായ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന്??
a) 2015 ഏപ്രിൽ 1
b) 2015 ജനുവരി 1
c) 2015 ജൂലൈ 1
d) 2015 ഒക്ടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യപേപ്പര്‍ മില്‍ സ്ഥാപിച്ചത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) പുനലൂര്‍
b) പൂജപ്പുര
c) കൊട്ടാരക്കര
d) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Call off?
a) Reject
b) Refuse
c) Cancel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hard nut to crack എന്നതിന് സമാനമായ മലയാള പ്രയോഗം?
a) അഴിയാക്കുരുക്ക്
b) തീരാത്ത പ്രശ്നം
c) പൊതിയാത്ത തേങ്ങ
d) മുളക്കാത്ത വിത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ തരിശ് രഹിത നിയോജക മണ്ഡലമാകുന്നത്?

(Kerala PSC Q & A)?
a) പാറശ്ശാല
b) ആറ്റിങ്ങൽ
c) തൊടുപുഴ
d) ചേർത്തല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ‘സോഷ്യലിസം’ എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില്‍ ചേര്‍ത്തത് ??
a) 43-ാം ഭേദഗതി
b) 40-ാം ഭേദഗതി
c) 41-ാം ഭേദഗതി
d) 42-ാം ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന പുനസംഘടന കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു

?
a) ഫസൽ അലി
b) എച്ച് എൻ കുൻസ്രു
c) വി പി മേനോൻ
d) km പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടൽ കാറ്റ് വീശുന്ന സമയം?
a) പകലും രാത്രിയും
b) രാത്രി സമയം
c) പകൽ സമയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീരംഗപട്ടണ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം?
a) മലബാർ
b) മാറാത്ത
c) തഞ്ചാവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പീലിയോളജി എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ്??
a) ഗുഹകൾ
b) തടാകങ്ങൾ
c) പർവതങ്ങൾ
d) മഞ്ഞുമലകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാത്തത് (Subi)?
a) സീരം
b) തുഷാരം
c) നീഹാരം
d) ഹിമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് കെ വി മോഹൻ കുമാറിന്റെ കൃതി?
a) ഉഷ്ണരാശി
b) ശ്യാമമാധവം
c) നിരീശ്വരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ജില്ല ??
a) ആലപ്പുഴ
b) കണ്ണൂർ
c) കാസർഗോഡ്
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘bestow?
a) take away
b) hate
c) attract
d) pollute
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള 92-ാമത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ചിത്രം ഏത്??
a) ബ്ലൂ ജാസ്മിൻ
b) ഡാലസ് ബയേഴ്സ് ക്ലബ്
c) ഗ്രീൻ ബുക്ക്
d) പാരസൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സ്കെയിലിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്ര??
a) 1cm
b) 1dm
c) 1m
d) 1mm
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂറത്ത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്

A) നര്‍മ്മദ B) താപ്തി C) റിഹാന്ത് D) ബെത്വ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the head of chittagong raid police armoury?
a) Roshan singh
b) Surya sen
c) Subhash chaadrabose
d) Chandra sekar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഭിനയം അനുഭവം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്

?
a) സുരേഷ് ഗോപി
b) ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
c) ഭരത് ഗോപി
d) പ്രേം നസീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലീൻ ഇന്ത്യ മിഷന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ??
a) എ. ആർ.റഹ്മാൻ
b) നരേന്ദ്രമോദി
c) പി.വി.സിന്ധു
d) അക്ഷയ് കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Resilience?
a) Flexibility
b) Elasticity
c) Both
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ Women, Peace and Security index ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം? ( First — നോർവേ )?
a) 134
b) 132
c) 131
d) 133
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്കാരം ഏത്?
a) മൂർത്തീദേവി അവാർഡ്
b) മെർലിൻ പുരസ്കാരം
c) ധന്വന്തരി അവാർഡ്
d) പര്യാവരൺമിത്ര ദേശീയ അവാർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Jampore Sea Front Road and Ayushman Bharat Wellness Centre have recently been inaugurated in which city??
a) Daman
b) Puducherry
c) Mahe
d) Karaikal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പേടകമായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിലെ ‘മൂൺ ഇംപാക്ട് പ്രോബ്’ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്?
a) ഷാക്കിൽട്ടൺ ഗർത്തം
b) കാൾ സാഗൻ കേന്ദ്രം
c) ഗുസേവ് ക്രേറ്റർ
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഖിലത്തിരട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വൈകുണ്ഠസ്വാമി
b) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
c) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ?

(Excellence Academy)?
a) കെ സച്ചിദാനന്ദൻ
b) കെ ശ്രീകുമാർ
c) പി സച്ചിദാനന്ദൻ
d) എം മുകുന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീതി ആയോഗ് ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം?
a) 2
b) 3
c) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണാടിയുടെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത് (Subi)?
a) ദർപ്പണം
b) ആദർശം
c) മുകുരം
d) ഛദനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെസ്സ് രൂപംകൊണ്ട രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) റഷ്യ
c) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർഷകൻ?
a) കര്ഷകത്തി
b) കർഷകി
c) കര്ഷക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which cricketer won the ‘Sir Garfield Sobers Trophy’ for
‘Player of the Year’, presented by the International Cricket
Council (ICC)? ?
a) Kane Williamson
b) Virat Kohli
c) Ben Stokes
d) Rohit Sharma
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The fire force …………. the fire.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Put up
b) Put out
c) Put on
d) Put down
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി മൈതാൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) സൂററ്റ്
b) ഡൽഹി
c) അഹമ്മദാബാദ്
d) പട്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തർദേശീയ ക്രിക്കറ്റിൽ 20 വർഷം പൂർത്തികരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത താരം?
a) മിതാലി രാജ്
b) മഞ്ജിത സിംഗ്
c) സ്വപ്ന ബർമൻ
d) ശ്രുതി മന്ദാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൂടത്ത് വെച്ച ബലൂൺ പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമായ നിയമം?
a) Boyle’s Law
b) Charle’s Law
c) അവോഗ്രഡോ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Ramu said, “ I wrote a letter?
  a) Ramu said that he had written a letter
  b) Ramu said that he was writing a letter
  c) Ramu said that he will write a letter
  d) Ramy said that he had been writing a letter
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  I may not be able (1)/ to attend (2)/ to the function. (3)/ No error(4)?
  a) A
  b) B
  c) C
  d) D
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹുമയൂണിനെ ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ച ശില്പി?
  a) സയ്യിദ് അലി
  b) ഉസ്താദ് ഈസ
  c) മിറാഖ് മിർസ ഗിയസ്
  d) സമദ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പെയറിങ് അല്ലാത്തത്?
  a) അഡ്നിൻ -യുറാസിൽ
  b) അഡ്നിൻ -തയാമിൻ
  c) സൈറ്റോസിന് -തയാമിൻ
  d) സൈറ്റോസിൻ -ഗ്വാനിൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് 2020 Men& women വേദി??
  a) ഇംഗ്ലണ്ട്
  b) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
  c) ഓസ്ട്രേലിയ
  d) ഇന്ത്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കങ്കൻ മൂസ?
  a) മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം
  b) ടാങ് രാജവംശം
  c) മാലി സാമ്രാജ്യം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോകത്തിലെ ഫാഷൻ സിറ്റി

?
a) ന്യൂയോർക്ക്
b) പാരീസ്
c) മാഞ്ചസ്റ്റർ
d) അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) 325
b) 322
c) 326
d) 324
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മുഖ്യ വാതകം ??
a) ഓക്സിജന്‍
b) സള്‍ഫര്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ്
c) കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ്
d) ആര്‍ഗണ്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെഹ്റോളി ശാസനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗുപ്തരാജാവ്?
a) ശ്രീ ഗുപ്തൻ
b) ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ
c) ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Turn into passive: What do you eat daily??
a) What do eaten by you daily?
b) What is eaten by you daily?
c) What is eat by you daily?
d) What is eat by you daily?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓംബുഡ്സ്മാനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി :?
a) ആർ ബി ഐ ഗവർണർ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം
b) ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം
c) മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആയി വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം
d) അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അധികാരികൾക്ക് താലി മാല ഊരി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച താലികേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമര നായിക

(Kerala PSC Q & A)?
a) എവി കുട്ടിമാളു അമ്മ
b) കമല പ്രഭു
c) കെ ദേവയാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) - വിക്രം സാരാഭായ്
b) - എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ
c) - ഡോ. പി ആർ പിഷാരടി
d) - മേഘനാഥ് സാഹ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുലത്തെ ത്രാണം ചെയ്യുന്നവൾ?
a) കളത്രം
b) കളംബം
c) കുലട
d) കുലീന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോധ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) മണിപ്പൂർ
b) ജാർഖണ്ഡ്
c) കർണാടക
d) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീതി ആയോഗിന്‍റെ പ്രഥമ ഉപാധ്യക്ഷന്‍

A) അമിതാഭ് കാന്ത് B) അരവിന്ദ് പനഗരിയ C) സിന്ധുശ്രീ ഖുള്ളര്‍ D) രാജീവ് കുമാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🔹കേരളത്തിലെ ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനാകുന്നത്??
a) വിജയൻ
b) ഡോ വി വേണു
c) മനോഹരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ്??
a) 3
b) 7
c) 6
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) ഇടുക്കി
b) തൃശൂർ
c) കൊല്ലം
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INA Martyrs Memorial Complex - സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണിപ്പൂരിലെ സ്ഥലം??
a) മൊയിറാങ്
b) മോ
c) മെന്ദിപാഥർ
d) മൗലിനോജ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺ സിൻഡ്രോം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കോർട്ടിസോൾന്റെ അപര്യാപ്തത
b) കോർട്ടിസോൾന്റെ അമിത ഉത്പാദനം
c) അൾടോസ്റ്റീറ്റോണിന്റെ അമിത ഉൽപാദനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ‘സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര തുറമുഖം’ ?

A) കാണ്ട്ല B) മൂംബൈ C) കൊച്ചി D) തൂത്തുക്കുടി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ്

?
a) വർഗീസ് കോശി
b) മുഹമ്മദലി
c) കേണൽ ജി വി രാജ
d) ജി എൻ ഗോപാലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളിൽ ഏതു വാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നു??
a) ബ്യൂട്ടേയ്ൻ
b) കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്
c) മീഥേൻ
d) എൽപിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’ഒറ്റക്കണ്ണന്‍ പോക്കര്‍’ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) പാത്തുമ്മയുടെ ആട്
b) മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരന്‍റെ മകള്‍
c) ബാല്യകാല സഖി
d) ന്‍റെപ്പുപ്പായ്ക്കൊരാനേണ്ടാര്‍ന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the place for keeping dogs is called…………………?
a) kennel
b) barn
c) aviary
d) stable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശില്പരൂപത്തിൽ കുറ്റിച്ചെടി വെട്ടിയൊതുക്കുന്ന കലാപരമായ വിദ്യ??
a) ട്രിമ്മിംഗ്
b) കംപാനിയൻ പ്ലാന്റിങ്
c) ബോൺസായ്
d) ടോപ്പിയറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻ ഓഫ് ആകിയിൽ അൽപ്പനേരം കൂടി കറങ്ങുന്നു ഇതിന് കാരണം ??
a) ഘർഷണം
b) നിശ്ചല ജഡത്വം
c) ചലന ജഡത്വം
d) അഭികേന്ദ്ര ബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ആദ്യകാല നാമം?
a) ബൈസാന്റിയം
b) ഇസ്താംബുൾ
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഴിമതി തടയുന്നതിന് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷം??
a) 1972
b) 1962
c) 1974
d) 1964
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Blood is __ water?
a) The thickest of
b) Thicker to
c) Thicker than
d) More thicker to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടൈഡൽ വോളിയത്തിന്റെ ശരാശരി അളവ്?
a) 500 മില്ലി
b) 100 മില്ലി
c) 1000 മില്ലി
d) 250 മില്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെങ്കുളം അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിൽ?
a) പാലക്കാട്‌
b) തൃശൂർ
c) എറണാകുളം
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which country has been selected as host of 2022 AFC Women’s Asian Cup??
a) Indonesia
b) India
c) Nepal
d) Malaysia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ?

(Excellence Academy)?
a) 9-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) 7-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) 8-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) 6-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Losar ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം??
a) കശ്മീർ
b) ലഡാക്
c) ഡൽഹി
d) ചണ്ഡീഗഡ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി മെട്രോ ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തെ മെട്രോ ??
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Positive reinforcements will______courage children to succeed in their goals?
a) In
b) Un
c) En
d) Dis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞനന്തൻ നായരുടെ തൂലികാനാമം?
a) തിക്കോടിയൻ
b) മാലി
c) ഉറൂബ്
d) ശ്രീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വിദർഭ യുടെ രത്നം’??
a) ചന്തൊലി
b) താബോട
c) സഞ്ജയ് ഗാന്ധി
d) കന്‌ഹാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച രാഷ്ട്രപതി

?
a) കെ ആർ നാരായണൻ
b) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
c) പ്രണബ് മുഖർജി
d) പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹി ആദ്യമായി ഐ എൻ സി വേദിയായ വർഷം?
a) 1918
b) 1917
c) 1919
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state is set to conduct a dedicated state-level Adalat for LGBT community?
?
a) Kerala
b) Bihar
c) Uttrakhand
d) Tamil Nadu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following is the most common media of pollination in flowers without petals??
a) Wind
b) Water
c) Insects
d) Direct
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ ഭരണഘടനാഭേദഗതി??
a) 63
b) 55
c) 52
d) 69
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദമേത്?
a) അസ്ഥമയം
b) അസ്ഥിവാരം
c) അസ്തിവാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1954
b) 1956
c) 1958
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമാക്കി കെഎസ്എഫ്ഇ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി??
a) ഗ്രാൻഡ് കെയർ
b) ജീവനം
c) രാജീവ് ഗാന്ധി ന്യയ് യോജന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഗ്രാമധീരൻ എന്ന ബഹുമതി സ്വീകരിച്ച വേണാട് രാജാവ്?
a) ശ്രീവല്ലഭൻ കോത
b) ഗോദ രവിവർമ്മ
c) രവിവർമ്മ കുലശേഖരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിനെ ഓക്സിജനുമായി ഉള്ള പ്രവർത്തനം??
a) ജ്വലനം
b) സ്വേദനം
c) ഫിൽട്രേഷൻ
d) അംശിക സ്വേദനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യമല്ലാത്തത് ഏത്…?

      ( LDC 2011 - TVM )?<br /> a) (A) സ്പെയിൻ<br /> b) (B) സ്വീഡൻ<br /> c) (C) നോർവേ<br /> d) (D) ഡെന്മാർക്ക്<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:(A) സ്പെയിൻ">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> തത്വജ്ഞാന ദിനം ആചരിക്കുന്നത്

?
a) ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ജന്മദിനം
b) ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ചരമദിനം
c) ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മദിനം
d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചരമദിനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ 3 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ
b) ഓക്സിജൻ കുടുംബം
c) സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ
d) ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി വി രാമൻപിള്ളയുടെ ധർമ്മരാജ, രാമരാജ ബഹദൂർ എന്നിവയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം?
a) രാമരാജ ബഹദൂർ
b) രാജാ കേശവദാസ്
c) രാജാ മാർത്താണ്ഡവർമ
d) രാജാ രവിവർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം കായലിൽ ആരുടെ കവിതയാണ്??
a) വയലാർ രാമവർമ്മ
b) കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ
c) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
d) പ്രഭാവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്ന പട്ടണങ്ങളില്‍ ഗംഗ നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പട്ടണം??
a) മഥുര
b) ഡല്‍ഹി
c) ആഗ്ര
d) കാണ്‍പൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3)Anemophily’ is pollination by?

?
a) Wind
b) Bats
c) Ants
d) Birds
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
plural form of ‘son-in-law’?
a) sons-in-law
b) son’s-in-laws
c) son-in-laws
d) sons-in-laws
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the author of the book “How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We
Have and the Breakthroughs We Need”? ?
a) Bill Gates
b) Salil Parekh
c) Abidali Neemuchwala
d) Rajesh gopinath
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുൻപ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻസിങ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം??
a) മണിപ്പൂർ
b) അസം
c) ഹരിയാന
d) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരിചേരാ രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം?
a) 1960
b) 1950
c) 1961
d) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) സലിം അലി
b) എം ജെ പ്രസാദ്
c) ചെറുബ് ബാലകൃഷ്ണൻ
d) വീട്ടി ഇന്ദുചൂഡൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1998 ജനുവരി 26 മുതൽ 1988 മെയ് 15 വരെ എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട്??
a) 113
b) 114
c) 112
d) 111
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളം കുടിച്ചു ഇതിൽ വെള്ളം എന്ന പദം ഏതു വിഭക്തി?
a) സംബന്ധിക
b) നിർദ്ദേശിക
c) പ്രതിഗ്രാഹിക
d) ഉദ്ദേശിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) നെടിയിരിപ്പ് സ്വരൂപം
b) തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#Pyq

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്??
a) നരീന്ദർസിങ് കപാനി
b) ഹോമി ജെ ഭാഭ
c) സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ്
d) സി. വി. രാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ദ്രാവകം ⁉?
a) ജലം
b) മണ്ണെണ്ണ
c) ജെല്ലി
d) മെർക്കുറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം??
a) 1951
b) 1955
c) 1961
d) 1953
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മഹാത്മാ’ എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്??
a) രബീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ
b) ബാലഗംഗാധര തിലക്
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിറ്റാമിൻ ഡി deficiency??
a) A. നിശാന്ധത
b) B. ക്വാഷിയോക്കാർ
c) C. മരാസ്മസ്
d) D. റിക്കറ്റ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ വിമർശന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത്??
a) ഗ്രന്ഥവിചാരം
b) ഗ്രന്ഥലോകം
c) ഗ്രന്ഥവിഹാരം
d) ഗ്രന്ഥമാഹാത്മ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Red letter day means:?
a) A bad day
b) A holy day
c) A sad day
d) A memorable day
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങൾ എന്ന പദം പിരിക്കുന്നത് ഏത് വിധം

-?
a) - നി + ങ + കൾ
b) നി + കൾ
c) - നിൻ + കൾ
d) - നിങ് + അൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകം അല്ലാത്തത്??
a) ചവണ
b) ചൂണ്ട
c) ഐസ്ടോങ്സ്
d) കത്രിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 50 ഗോൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം?
a) ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ
b) ഐ എം വിജയൻ
c) സുനിൽ ഛേത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യ -ദക്ഷിണ കൊറിയ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ലെവൽ ഡിഫൻസ് ഡയലോഗിന് വേദിയായത് ??
a) വാരണാസി
b) മഹോദയപുരം
c) സിയോൾ
d) അറിയില്ല
e) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചായത്ത്?
a) ചാത്തമംഗലം
b) നാദാപുരം
c) പെരുവണ്ണാമൂഴി
d) ഒളവണ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപ്സംസാൾട്ട് രാസപരമായി ___ആണ്?
a) മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്
b) മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്
c) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
d) സോഡിയം സൾഫേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The method used to obtain alcohol from molasses is called?
a) Fermentation
b) Oxidation
c) Hydrolysis
d) I don’t know
e) Distillation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശത്രുവിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്?
a) അരി
b) ഭൈരി
c) വൈരി
d) രിപു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വർണാന്ധത ഉള്ളവർക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിറങ്ങൾ ഏവ?
a) പച്ച, നീല
b) നീല, മഞ്ഞ
c) ചുവപ്പ് , പച്ച
d) നീല ,ചുവപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1919 ലെ ഇന്ത്യാ ആക്റ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെപ്പറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാനായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്‍മെന്റ് നിയമിച്ച കമ്മീഷന്‍ ?
a) ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ
b) സൈമൺ കമ്മീഷൻ
c) ക്രിപ്സ് മിഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലാകമാനം പഞ്ചായത്ത് രാജ് വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ ഭരണഘടനാഭേദഗതി??
a) 72
b) 73
c) 78
d) 79
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുംഗഭദ്ര നദി ഏത് ഉപദ്വീപീയ നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് :?
a) കൃഷ്ണ
b) താപ്തി
c) കാവേരി
d) നർമദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Gujarat?
a) Porbender
b) Gandhinagar
c) Panaji
d) Amaravathi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചണ്ഡീഗഡിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) അനുഗ്രഹീതൻ
b) പ്രതിധ്വനി
c) അസ്തിവാരം
d) നിർലോഭം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ ഡാംസ്ഥാനം??
a) കർണ്ണാടക
b) ഗോവ
c) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5 മണിക്കും 7 മണിക്കും ഇടയിൽ മിനിട്ടു സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും എത്ര തവണ 180 ° യിൽ വരും ?

(Excellence Academy)?
a) 2
b) 0
c) 1
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോഷ്യൽമീഡിയ നോവലായ ഓജോബോർഡ് ആരുടേതാണ്??
a) ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ
b) അഖിൽ പി ധർമജൻ
c) എം പി ശശിധരൻ
d) സക്കറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെറൽ നിയമം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കാറ്റ്
b) മേഘങ്ങൾ
c) സുനാമി
d) ഭൂകമ്പം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ്ഥാനം

?
a) തേഞ്ഞിപ്പലം
b) കാലടി
c) അതിരമ്പുഴ
d) വെള്ളാനിക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലുകളെ കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്‌ത്രം ഏത്??
a) ഓസ്റ്റിയോളജി
b) ഓഡാന്റോളോജി
c) ബോൺ സയൻസ്
d) ഒപ്റ്റിക്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സി കേശവൻ ജനിച്ച ജില്ല?
a) കോട്ടയം
b) കൊല്ലം
c) കാസർഗോഡ്
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ആരായിരുന്നു??
a) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്രു
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
d) ലാൽബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം??
a) 2005
b) 2004
c) 2003
d) 2001
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ സോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഏതാണ്??
a) സാഗരിക
b) അസ്ത്ര
c) ബ്രഹ്മോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവ്വായ് തടാകം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) കാസർഗോഡ്
b) കണ്ണൂർ
c) കൊല്ലം
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്വലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതകം??
a) കാർബൺ
b) ഹൈഡ്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
d) നൈട്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐസക് ന്യൂട്ടന് സർ പദവി ലഭിച്ച വർഷം :?
a) 1955
b) 1755
c) 1705
d) 1905
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സതി നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ?
a) റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി
b) വില്യം ബാന്ഡിക്
c) കോൺവാലിസ്
d) ഡൽഹൗസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് അവയവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവൈകല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നടത്തുന്നതാണ് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ്?
a) ഹൃദയം
b) വൃക്ക
c) ശ്വാസകോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക കേന്ദ്രമായ ആശ്രാമം ഏത് ജില്ലയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പത്തനംതിട്ട
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കൊല്ലം
d) തൃശ്ശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന താപനില?
a) 212 ഡിഗ്രി
b) 100 ഡിഗ്രി
c) 40 ഡിഗ്രി
d) 240 ഡിഗ്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മധ്യേ ഭൂമി എത്തുമ്പോൾ?
a) സൂര്യ ഗ്രഹണം
b) ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാസ രൂപം കൊണ്ടത്?
a) 1968 ആഗസ്റ്റ് 10
b) 1958 ജൂലൈ 1
c) 1958 ആഗസ്റ്റ് 10
d) 1958 ഒക്ടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രൈംമിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗാർ യോജന (PMRY) ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി

(Excellence Academy)?
a) എ ബി വാജ്പേയ്
b) മൻമോഹൻ സിംഗ്
c) നരസിംഹറാവു
d) ഐ കെ ഗുജ്റാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ സുരേഷ് ശ്രീവാസ്തവ ഏത് നദിക്കരയിൽ നിന്നാണ് രാജാസോറസ് എന്ന ഇനം ദിനോസറിന്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) നർമ്മദ
b) താപ്തി
c) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധമതം സ്ഥാപിതമായ വർഷം❓️?
a) BC 523
b) BC 525
c) BC 535
d) BC 533
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ]?
a) - ബാംഗ്ലൂർ
b) - ശ്രീഹരിക്കോട്ട
c) - തുമ്പ
d) - മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപത്തിൽ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്??
a) കെൽവിൻ
b) ജൂൺ
c) ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്
d) കലോറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India became independent …… 1947?
a) the
b) on
c) in
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഗ്ര, ഗിദ്ദ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ്?
a) ഹരിയാന
b) ഒഡീഷ
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 കോശത്തിലെ പവർഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) മൈറ്റോകോൺട്രിയ
b) പ്രോട്ടീൻ
c) അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരുമാടി കുട്ടൻ എന്നറിയപെടുന്ന ശിലാപ്രതിമ ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ??
a) ജൈനമതം
b) ക്രിസ്തുമതം
c) വൈദിക മതം
d) ബുദ്ധമതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ?
a) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്ക്
b) എസ് ബി ഐ യുടെ പഴയ പേര് ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക്
c) ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നായത് - 1955
d) എസ് ബി ഐ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് - 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാർണാ - പോറികോയ്‌, ബാല്യ വിവാഹ്‌ ആരുടെ പ്രശസ്ത കൃതികൾ ആണ്?
a) വിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദോപാധ്യായ
b) ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറേബ്യ ടെറ എന്ന ഗർത്തം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ??
a) ചന്ദ്രനിൽ
b) ബുധനിൽ
c) ചൊവ്വയിൽ
d) യുറനസിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറബിക്കടലിൻറെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കോട്ടയം
b) ആലപ്പുഴ
c) കൊല്ലം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നതിൽ മധ്യകർണത്തിലെ ഭാഗം ഏത്

?
a) കോക്ലിയ
b) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
c) കർണ്ണപടം
d) കർണനാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ??
a) രേഖ ശർമ്മ
b) മേനക ഗാന്ധി
c) നിർമ്മല സീതാരാമൻ
d) സുമിത്രാ മഹാജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചസാര നിർമ്മാണ സമയത്ത് പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റലുകൾ ശേഖരിച്ചശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ മൃദു ദ്രാവകമാണ്?
a) സൈമോസ്
b) ഇൻവെർടെസ്
c) മൊളാസസ്
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
c) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The sun temple konark declared a world heritage by unesco in?
a) 1983
b) 1984
c) 1987
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉഷ്ണകാലത്ത് രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലെക്ക് വീശുന്ന കാറ്റ്

?
a) ലൂ
b) ഫോൻ
c) മാംഗോഷവർ
d) കാൽബൈശാഖി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ostentatious means?
a) Reserved
b) Chaotic
c) Showy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി?
a) വില്ല്യാഡ് ലിബ്ബി
b) ഐറിൻ ക്യൂറി
c) ഹെൻറി ബെക്വറൽ
d) ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓർമ്മ പുസ്തകം?
a) മലയാറ്റൂർ
b) AP ഉദയഭാനു
c) O V വിജയൻ
d) ചങ്ങമ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്ഥികളിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ്?
a) 50%
b) 35%
c) 25%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോബർ ഗ്യാസ്?
a) ഈഥെയ്ൻ + കാർബ്ൻ ഓക്‌സൈഡ്
b) മീഥെയ്ൻ + കാർബൺ ഓക്സൈഡ്
c) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) വാല്മീകി- ബീഹാർ
b) സരിസ്ക -ജാർഖണ്ഡ്
c) കൻഹ -മധ്യപ്രദേശ്
d) പന്ന - മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓർമ്മയുടെ ഞരമ്പ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്??
a) കെ ആർ മീര
b) ബാലാമണിയമ്മ
c) ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
d) സുഗതകുമാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NCPCR പ്രഥമ അധ്യക്ഷ?
a) സുഷമ സ്വരാജ്
b) ശാന്ത സിൻഹ
c) ജയന്തി പട്നായിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The first Prime Minister of Travancore ??
a) EMS
b) Pattam thanupilla
c) R Shankar
d) C achutha menon
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യാഹാരത്തിൽ ഊടെ ലഭിക്കുകയും എന്നാൽ മനുഷ്യനു ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരുതരം ധാന്യകമാണ്?
a) പ്രോട്ടീനുകൾ
b) വിറ്റാമിനുകൾ
c) ലൂക്കോസ്
d) നാരുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തെ ഉപജ്ഞാതാവ്?
a) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
b) ഹെൻട്രി
c) എഡിസൺ
d) ഗലീലിയോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരാൾ വടക്കു ദിശയിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ നടന്ന ശേഷം വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് 2 കിലോമീറ്ററും വീണ്ടും വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് 3 കിലോമീറ്ററും നടന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദിശ ?

(Excellence Academy)?
a) വടക്ക്
b) കിഴക്ക്
c) പടിഞ്ഞാറ്
d) തെക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കേരളീയ നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് വർഷം?
a) 1907
b) 1914
c) 1903
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാസ്റ്റിക് സോഡ:?
a) സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
b) പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
c) സോഡിയം ബൈ കാര്‍ബണേറ്റ്
d) സോഡിയം ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സംബന്ധം ഈ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധം?
a) ഉരൽ
b) നഖം
c) പല്ലുകൾ
d) സാക്ഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോട്ടീന് അതിന്റെ സ്വഭാവം നൽകുന്ന ഘടകമൂലകം??
a) ഇതൊന്നുമല്ല
b) നൈട്രജൻ
c) ഓക്സിജൻ
d) ഹൈഡ്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
B. C. C. I. നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1928
b) 1926
c) 1924
d) 1922
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There is a mistake?
a) Isn’t it
b) Is it
c) Isn’t there
d) Is there
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കായലുകളുടെ എണ്ണം??
a) 40
b) 34
c) 43
d) 44
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4.മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും പൈതൃക സംരക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി?
a) കാനിങ്
b) ഡൽഹൗസി
c) കഴ്സൻ
d) റിപ്പൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was detained from the class ……… attendance.

(Kerala PSC Q & A)?
a) On account of
b) For want of
c) Due to
d) Owing to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
73 - ാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയത്?
a) പഞ്ചാബ്
b) സർവീസസ്
c) കേരളം
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ നടന്ന Narendra Modi - Xi Jinping Informal Summit ന് വേദിയായത്??
a) കോയമ്പത്തൂർ
b) അറിയില്ല
c) മാമല്ലപുരം
d) മധുരൈ
e) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സന്ധ്യക്ഷരം എന്നാലെന്ത്??
a) രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വരങ്ങൾ ചേരുന്നത്
b) രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ചേരുന്നത്
c) ഒരേ സ്വരങ്ങൾ ചേരുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ravi is talking ……… a loud voice.

(Kerala PSC Q & A)?
a) On
b) At
c) In
d) By
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Resist ___somthing??
a) For
b) With
c) From
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവിരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) കാളിദാസൻ
b) അമോഘവർഷൻ
c) കനിഷ്കൻ
d) സമുദ്രഗുപ്തൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When was National Voters Day 2020 observed? A.26 January B.24 January C.25 January D.23 January?
a) D
b) B
c) A
d) C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുസ്സോളിനി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പൗരനായിരുന്നു??
a) ഫ്രാൻസ്
b) റഷ്യ
c) ഇറ്റലി
d) ഇംഗ്ലണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who undertakes commercial venture is a/an _______

?
a) Enterpreneur
b) Businessman
c) Shopkeeper
d) Manager
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി??
a) പാമ്പാർ
b) ചിന്നാർ
c) ഭവാനി
d) കബനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരേ ലായകത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ലീനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗം??
a) സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ
b) ഉത്പതനം
c) സ്വേദനം
d) ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവല്ലയിലെ ഇരവിപേരൂര് ജനിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ

(Kerala PSC Q & A)?
a) കുമാര ഗുരുദേവൻ
b) ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ
c) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
a) ഓഗസ്റ്റ് 8
b) ഓഗസ്റ്റ് 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I think, I’m ready, ??
a) Aren’t I
b) Am I
c) Are I
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവാ സങ്കേതമായ പറമ്പിക്കുളം ഇന്ത്യയിൽ എത്രാമത്തേതാണ്?
a) 37 ആമത്തെ
b) മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ
c) 38 ആമത്തെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pipes is a sound produced by a?
a) Nightingale
b) Fish
c) Monkey
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനാഷണൽ ഫാമിലി റെമിറ്റൻസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന്?
a) ജൂൺ 16
b) ജൂൺ 17
c) ജൂൺ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകം കീഴടക്കിയവൻ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ആലംഗീർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുഗൾ രാജാവ്?
a) ഔറംഗസീബ്
b) അക്ബർ
c) ബഹദൂർഷാ II
d) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He gave up
(hunt) and took to __ (farm) for livelihood

(Excellence Academy)?
a) hunt ,farm
b) hunting, farming
c) hunting,farm
d) hunt ,farming
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I woke up twice …… the night?
a) in
b) after
c) at
d) before
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പ്രധാന കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) കോട്ടയം
b) കൊല്ലം
c) മലപ്പുറം
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The train runs ……. Mumbai and Delhi.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Beside
b) Across
c) Between
d) Along
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോ യും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സിംല കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം?
a) 1971 ജൂലൈ 2
b) 1973 ജൂലൈ 2
c) 1972 ജൂലൈ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോടിനെ കാലിക്കട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) അറബികൾ
b) സാമൂതിരി
c) യൂറോപ്യന്മാർ
d) ചൈനക്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
………….. are formed by using ‘to’ before the verb base.?
a) none of these
b) gerunds
c) article
d) infinitives
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സംഭരണ വേരുകൾക്ക് ഉദാഹരണം?
a) ക്യാരറ്റ്
b) മധുരക്കിഴങ്ങ്, മരച്ചീനി
c) ഇവയെല്ലാം
d) മധുരക്കിഴങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A make______shelter was made for the refugees?
a) Up
b) Believe
c) Off
d) Shift
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Clumsy or ill-bred fellow (a) Boor (b) Oaf (c) Lout (d) Yokel?
a) a
b) c
c) b
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതില്‍ തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണമായി വരുന്ന പദം ഏത്??
a) കള്ളം
b) എണ്ണം
c) പിടിത്തം
d) മണ്ടത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
39.തീ പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കാണാൻ സ്വന്തം വീടിന് തീയിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) A.എഡിസൺ
b) B. ഐൻസ്റ്റീൻ
c) C. ആർക്കിമിഡീസ്
d) D. ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) സി വി രാമൻ
b) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) ലോർഡ് റെയിലി
d) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്ദുബി തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) മണിപ്പൂർ
b) ത്രിപുര
c) സിക്കിം
d) അസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനകാലത്ത് വിതാസ്ത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി?
a) രവി
b) ഝലം
c) സത്ലജ്
d) ചിനാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യ വിവിധോദേശ്യ ഉപഗ്രഹം?
a) INSAT 2 A
b) ROHINI
c) IRS IA
d) BHASKARA1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാലയത്തിനു തെക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏത് ??
a) ആനമല
b) ആനമുടി
c) നീലഗിരി
d) മീശപ്പുലിമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Institute for Defence Studies and Analyses has been renamed after which person??
a) Manohar Parrikar
b) Arun Jaitley
c) Digvijay Singh
d) Sushma Swaraj
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാസ രൂപം കൊണ്ടത്?
a) 1958 ആഗസ്റ്റ് 10
b) 1958 ജൂലൈ 1
c) 1968 ആഗസ്റ്റ് 10
d) 1958 ഒക്ടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓംബുഡ്സ്മാനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി :?
a) ആർ ബി ഐ ഗവർണർ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം
b) അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം
c) മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആയി വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം
d) ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പദവിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ഏതു വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് രാജ്യസഭ രൂപീകൃതമായത്??
a) 80
b) 79
c) 82
d) 81
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ആൽക്കലി ലോകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്??
a) സീസിയം
b) റുബീഡിയം
c) ഫ്രാൻസിയം
d) ബേരിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർശ്വനാഥൻ എത്രാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരൻ ആണ്❓️?
a) 24
b) 1
c) 23
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of ‘disseminate’

A) with hold B) broadcast C) convey D) none of these?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ- ന്യൂഡൽഹി
b) രാഷ്ട്രപതി നിലയം -ഹൈദരാബാദ്
c) രാഷ്ട്രപതി നിവാസ് -കൊൽക്കത്ത
d) എല്ലാം ശരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the incorrectly spelt word:?
a) Excellant
b) President
c) Recommend
d) Comment
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൈക്രോപ്രോസസർ?
a) Intel 4004
b) Pentium 5
c) Silicon 1.0
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) കോഴിക്കോട്
b) വയനാട്
c) പാലക്കാട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Select the odd one out?
a) Judge
b) Chamber
c) Tennis
d) Lawyer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘Exotic’?
a) myopic
b) chaotic
c) indigenous
d) neurotic
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ “എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റിസ് “ ഏതു വിപ്ലവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചതാണ്?
a) ചൈനീസ് വിപ്ലവം
b) ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം
c) അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആയുഷ് സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) അറിയില്ല
c) പഞ്ചാബ്
d) ഹരിയാന
e) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്തവനങ്ങളിൽ തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ആണ്
b) പ്രകാശം ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി പിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം
c) ആകാശത്തിന് നീല നിറത്തിന് കാരണം വിസരണമാണ്
d) പ്രകാശം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം വജ്രം ആണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5)കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹ ചാനൽ??
a) സൂര്യ
b) ഏഷ്യാനെറ്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശപ്രകീർണ്ണനത്തിനു കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ്

?
a) ട്വിന്റൽ പ്രഭാവം
b) പ്രതിപതനം
c) അപവർത്തനം
d) വിസരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A government run by officials?
a) Aristocracy
b) Oligarchy
c) Bureaucracy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഉഷ്ണമേഖലാ പറുദീസ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ദ്വീപ്? (Talent Academy)?
a) ലക്ഷദ്വീപ്
b) ആന്‍ഡമാന്‍ ദ്വീപ്
c) മാജുലി
d) വീലര്‍ ദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെന്തുരുണി മരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം??
a) നിലമ്പോ ന്യൂസിഫറാ
b) സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന
c) ഗ്ലൂസ്ട്രാ ട്രാവൻകൂറിക്ക
d) മൈമൂസ പൂടിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Radio Day??
a) 19 feb
b) 21 feb
c) 15 feb
d) 13 feb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She ___singing when I entered the room?
a) Is
b) Was
c) Has been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിതവാദി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവ്?
a) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
b) ദാദാബായി നവറോജി
c) ഡബ്ല്യൂ സി ബാനർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പുതിയ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി?
a) ടി കെ ജോസ്
b) ജയതിലക്
c) വിശ്വാസ് മേത്ത
d) വി.വേണു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My house is ……… the river?
a) besid
b) besides
c) besids
d) beside
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Kota on the banks of?
a) Tavi
b) Champal
c) Satlej
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?
a) ഇടുക്കി
b) മൂലമറ്റം
c) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-wpo-18

Abraham Lincoln wanted to ABOLISH slavery in USA.?
a) put up with
b) put an end to
c) put up
d) put on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അജന്ത ,എല്ലോറ ഗുഹകൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ഉത്തർ പ്രദേശ്
b) കർണ്ണാടക
c) രാജസ്ഥാൻ
d) മഹാരാഷ്‌ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക തപാൽ ദിനം??
a) ഏപ്രിൽ 7
b) ഒക്‌ടോബർ 10
c) ജനുവരി 9
d) ഒക്‌ടോബർ 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഹൈക്കോടതികൾ ഉണ്ട്?
a) 28
b) 25
c) 29
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാമകൃഷ്ണമിഷന്റെ സ്ഥാപകൻ?
a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
b) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏതാണ് ??
a) നെല്ലിയാമ്പതി പീഠഭൂമി
b) വയനാട് പീഠഭൂമി
c) പെരിയാർ പീഠഭൂമി
d) മൂന്നാർ - പീരുമേട് പീഠഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജില്ല??
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനനിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടന യ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയതെന്ന്?
a) 1949 നവംബർ 26
b) 1950 ജനുവരി 26
c) 1949 ഡിസംബർ26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബെൻസിഫോം രാസപരമായി എന്താണ്?
a) സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്
b) സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ്
c) ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ്
d) കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ ഭാരത സർക്കാരിന് ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏത്?
a) കേന്ദ്ര ഭൂജല ബോർഡ്
b) ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which year was the battle of buxar fought??
a) 1758
b) 1757
c) 1765
d) 1764
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പോളിയോ ദിനം:?
a) ഏപ്രില്‍ 7
b) നവംബര്‍ 14
c) ഡിസംബര്‍ 1
d) ഒക്ടോബര്‍ 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂദാസിന്റെ സുവിശേഷം - എന്ന ക്യതിയിലെ കഥാപാത്രം അല്ലാത്തത് ??
a) പ്രേമ
b) യൂദാസ്
c) സുനന്ദ
d) ബുദ്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേരച്ചം എന്നാൽ?
a) ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
b) നാമം കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
c) ക്രിയ കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
d) നാമം കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുമ്പയിര് സ്ലറി രൂപത്തില്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ??
a) ന്യൂ മാംഗ്ലൂര്‍
b) മര്‍മ്മഗോവ
c) നവഷേവ
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Announce??
a) Call upon
b) Call up
c) Call in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 21 എ
b) അനുച്ഛേദം 24
c) അനുച്ഛേദം 4 എ
d) അനുച്ഛേദം 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിപ്സം ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ധാതു ആണ് ??
a) സോഡിയം
b) കോപ്പർ
c) കാൽസ്യം
d) ഇരുബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ’ :?
a) കൂടിയാട്ടത്തിന്‍റെ കുലപതി
b) കഥകളിയിലെ മിനുക്ക് വേഷത്തിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ്
c) ഹസ്തലക്ഷണദീപികയുടെ രചയിതാവ്
d) മോഹിനിയാട്ടത്തിന്‍റെ മാതാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം??
a) ലാഹോർ
b) ബോംബെ
c) ഡൽഹി
d) മദ്രാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൗതമ ബുദ്ധനും, ബി ആർ അംബേദ്കർ മായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിൻ?
a) ശ്രദ്ധ സേതു എക്സ്പ്രസ്സ്
b) ഗുരു പരിക്രമ എക്സ്പ്രസ്
c) സാമന്ത എക്സ്പ്രസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A bird lives in;?
a) Nest
b) Lair
c) None of these
d) Den
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതിയെ വിടുന്നതും എന്നാൽ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകാത്തത്??
a) നിക്കൽ
b) സിങ്ക്
c) കോപ്പർ
d) മെർക്കുറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിയയുടെ രൂപം അനുസരിച്ചുള്ള വിഭജനം ഏത്?
a) പേരച്ചം- വിനയച്ചം
b) സകർമ്മകം- അകർമ്മകം
c) കേവലം -പ്രയോജകം
d) കാരിതം- അകാരിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി ‘operation shield’ നടപ്പിലാക്കിയത്

?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ഗുജറാത്ത്‌
c) ഡൽഹി
d) തെലങ്കാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭർത്താവിന്റെ യോ ഭാര്യയുടെയോ അമ്മ?
a) സ്നുഷ
b) ശ്വശ്രു
c) ജാമാതാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ്?
a) USA
b) USSR
c) ഇന്ത്യ
d) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🤔 അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഇർഫാൻ ഖാന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് നേടികൊടുത്ത സിനിമ?
a) പാൻസിംഗ് തോമർ
b) ലൈഫ് ഓഫ് പൈ
c) ദി ഡാർജിലിംഗ് ലിമിറ്റ്
d) കർവാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Turn into active voice: She bought a photo of lions.?
a) A photo of lions was bought by she.
b) A photo of lions were bought by her.
c) A photo of lions was bought by her.
d) A photo of lions has bought by her.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1952ലെ നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയിൽ വി വി ഗിരി വഹിച്ചിരുന്ന പദവി ഏതാണ്?
a) കൃഷിമന്ത്രി
b) വ്യവസായ മന്ത്രി
c) തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം ഏത്?(TALENT ACADEMY)?
a) ഹൃദയം
b) അസ്ഥിമജ്ജ
c) ശ്വാസകോശം
d) കരള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തപര്യയനവ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് ആര് ??
a) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
b) വില്യം ഹാർവി
c) കാൾ ലാൻഡ് സ്റ്റെയ്നർ
d) വില്യം ലോഗൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീപ്പിൾ യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബേർട്ടി സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി??
a) ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു
b) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
c) അരുണ ആസിഫലി
d) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A __ of Laws

?
a) Pod
b) Cod
c) Code
d) File
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IDBI ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ബാംഗ്ലൂർ
b) ചെന്നൈ
c) മുംബൈ
d) ന്യൂ ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. 2019 പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്സ് ഫ്രീഡം ഇൻഡക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം??
  a) 144
  b) 140
  c) 145
  d) 141
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “പരിസ്ഥിതി കമാന്‍ഡോസ്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന:?
  a) ചിപ്കൊ പ്രസ്ഥാനം
  b) ഗ്രീന്‍പീസ്
  c) ലോബയാന്‍
  d) ഗ്രീന്‍ ബെല്‍റ്റ് പ്രസ്ഥാനം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അണ്ണാ സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹം?
  a) CARTOSAT
  b) ANUSAT
  c) SLV 3
  d) ASTROSAT
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പാവങ്ങളുടെ താജ്മഹൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) ബുലന്ദ് ദർവാസാ
  b) ദിവാൻ ഇ ആം
  c) ഹുമയൂണിനെ ശവകുടീരം
  d) ബീബി കാ മക്ബറ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ്?
  a) ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ
  b) അന്റാർട്ടിക്കയിൽ
  c) ഹിമാലയത്തിൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  5, 9, 4, 8, 3 7…. ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?
  a) 2
  b) 5
  c) 3
  d) 4
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  International Everest Day is observed on?
  a) May 29
  b) May 31
  c) June 1
  d) June 2
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഢിയെ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്?
  a) സാക്കിർ ഹുസൈൻ
  b) വി വി ഗിരി
  c) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
  d) ബി ടി ജെട്ടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡൽഹി അമൃത്സർ ദേശീയ പാത?
  a) NH8
  b) NH 1
  c) NH7
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വേമ്പനാട് കായലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ്?
  a) പെരുമ്പളം
  b) വെള്ളിയാംകല്ല്
  c) മൺറോ തുരുത്ത്
  d) വെല്ലിങ്ടൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജോൺ സ്മിത്ത് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ സാംസ്കാരിക സ്മാരകം ഏത്?
  a) എലിഫെന്റാ ഗുഹ
  b) അജന്ത ഗുഹകൾ
  c) ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രം
  d) സാഞ്ചി സ്തൂപം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Belligerent means?
  a) aggressive
  b) very hot
  c) waging war
  d) brilliant
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിൽ ആദ്യം വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ?
  a) ക്രിസ്‌ത്യൻ 4
  b) മാസ്റ്റർ റാൽഫ് ഫിച്ച്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ?
  a) അഡ്രിനാലിൻ
  b) ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ
  c) ഈസ്ട്രജൻ
  d) പ്രൊജസ്റ്ററോൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സാക്ഷരത ശതമാനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന പഞ്ചായത്ത്?
  a) കുന്നത്തൂർ
  b) നെടുമുടി
  c) വരവൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  INSTITUTE OF REMOTE SENSING സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
  a) Bangalore
  b) Dehradoon
  c) Delhi
  d) Odisha
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നേപ്പാൾ സൈന്യം അറ്റകുറ്റപ്പണി തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഗന്ധക് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
  a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
  b) ത്രിപുര
  c) ബീഹാർ
  d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആൽക്കഹോളിന്റെ ദ്രവണാങ്കം??
  a) 80°c
  b) -39°c
  c) -115°c
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The opposite of ‘virtue’?
  a) ignorance
  b) wisdom
  c) wise
  d) vice
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ……… mother would like to see you

[Field Assistant, thrissur, wayanad, 2017]?
a) the
b) None of these
c) a
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയ് രാജവംശത്തിലെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം?
a) ജമന്തി തി
b) കണിക്കൊന്ന
c) താമര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച റഡാർ ഇമേജിംഗ് ഉപഗ്രഹം?
a) Risat 1
b) IRNS 1 A
c) Anusat
d) Cartostat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കെ ആർ മീരയുടെ ആത്മകഥ ഏത്

?
a) തുടിക്കുന്ന താളുകൾ
b) മഴയിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ
c) നീർമാതളം പൂത്തകാലം
d) എന്റെ കുതിപ്പും കിതപ്പും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposition party __ a strike.?
a) call on
b) call for
c) call at
d) call by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വി നാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ജോൺ റേ
b) കാൾ ലിനേയസ്
c) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
d) തിയോ ഫ്രാറ്റസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(11) 2013 ൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്?
a) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
b) എം കെ സാനു
c) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
d) ഡോ. എം ലീലാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏലത്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം??
a) വണ്ടൻമേട്
b) നിലമ്പൂർ
c) അഗളി
d) അഞ്ചരക്കണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__
__ the weather forecasts the city was hit by huge sand storm (ldc2017)?
a) However
b) Despite
c) Because
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mumbai is the seaport ……… to Europe

A) nearby B) nearest C) next D) near?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുവാൻ ഏത് കോണളവിൽ വി ക്ഷേപിക്കണം

?
a) 30 ഡിഗ്രി
b) 90 ഡിഗ്രി
c) 60 ഡിഗ്രി
d) 45 ഡിഗ്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം❓️?
a) 1947
b) 1848
c) 1847
d) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് device എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്?
a) കീബോർഡ്
b) മോണിറ്റർ
c) മൗസ്
d) Cpu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Singular form of spacecraft??
a) Spacecrafts
b) Spacecraftes
c) Spacecrafs
d) Spacecraft
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ 125 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ യോട് കൂടിയ അംബേദ്കർ സ്മൃതിവനം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എവിടെ?
a) വിജയവാഡ
b) വിശാഖപട്ടണം
c) അമരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീംകോടതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ്?
a) 32
b) 214
c) 226
d) 124
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക” എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ??
a) വിക്രം സാരാഭായ്
b) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
c) സി.വി രാമൻ
d) വിൻസ്റ്റൻഡ് ചർച്ചിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ രമൺ മഗ്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യം
b) രത്തൻലാൽ
c) രവീഷ് കുമാർ
d) ഗൗരി ലങ്കേഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശാഖം തിരുനാൾ ഇന്റെ പ്രസിദ്ധനായ ദിവാൻ

?
a) പി രാജഗോപാലാചാരി
b) രാജാ കേശവദാസ്
c) രാമയ്യങ്കാർ
d) വേലുത്തമ്പി ദളവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎯 21 ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്…??
a) (A) എബോള
b) (B) എയ്ഡ്‌സ്
c) (C) സാർസ്
d) (D) കൊറോണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏക പൗരത്വം എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ]?
a) - ഫ്രാൻസ്
b) - അമേരിക്ക
c) - റഷ്യ
d) - ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) കാർട്ടറൈറ്റ്
b) ജോർജ് സ്റ്റീവൻസൺ
c) ഹാൻഗ്രീവസ്
d) ജോണ് കെയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ അണക്കെട്ട്?
a) ശരിയായ ഉത്തരമില്ല
b) വൈഗ അണക്കെട്ട്
c) തേനി ഡാം
d) കൈഗ അണക്കെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World day for cultural Diversity for dialogue and development?
a) June 12
b) May 21
c) Nov 13
d) August 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പൽ?
a) ജൽ ഉഷ
b) INS നീലഗിരി
c) INS തരംഗിണി
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം :?
a) 1952
b) 1950
c) 1954
d) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് മരുഭൂമികൾ?
a) 33
b) 55
c) 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I send the books ……the post?
a) with
b) on
c) under
d) by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
a) ഛത്തീസ്ഗഡ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പിൽ ഫെയർപ്ലെ അവാർഡ് നേടിയ രാജ്യം??
a) ബെൽജിയം
b) ജർമ്മനി
c) സ്പെയിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്?
a) സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്
b) കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്കൾ
c) കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ
b) അറബിക്കടലിൽ
c) ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ
d) ചാവുകടലിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല?
a) കണ്ണൂർ
b) പാലക്കാട്
c) കോഴിക്കോട്
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പിതാവ്?
a) പിസി മഹലനോബിസ്
b) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
c) ദാദാഭായ് നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q. 236 The first Indian woman to preside a session of Indian National Congress was__?

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून काम करणारी पहिली भारतीय महिला कोण होती??
a) Sarojini Naidu
b) Aruna Asaf Ali
c) Rajkumari Amrit Kaur
d) Vijaya Lakshmi Pandit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വിദ്രഹി, ബൽവന്ത്, രഞ്ജിത്ത്’ എന്നീ തൂലിക നാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി??
a) നേതാജി
b) ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്
c) ബദുകേശ്വർ ദത്
d) ഭഗത് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഐസക് ന്യൂട്ടന് എത്രാമത്തെ ചലനനിയമം ആണിത്

?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ‍ ചണ മില്ലുകൾ‍ ഉള്ള സംസ്ഥാനം?
a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
b) തമിഴ്നാട്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Don’t put your feet ……. the table?
a) in
b) by
c) on
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങള്‍ ഉള്ള ഗ്രഹം ??
a) ബുധന്‍
b) ശനി
c) ശുക്രന്‍
d) വ്യാഴം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് തലസ്ഥാനം നഗരമാണ് ബിഗ് മാംഗോ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ബാങ്കോക്ക്
b) ബെയ്‌ജിങ്‌
c) ന്യൂയോർക്ക്
d) ബർലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രപഞ്ചത്തിന് നേർക്ക് തുറന്നുവെച്ച കണ്ണ് എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഉപഗ്രഹം?
a) ASTROSAT
b) KARTOSAT
c) RISAT 1
d) G SAT 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ബൈറ്റ് എന്നാൽ?
a) 8 ബിറ്റ്‌സ്
b) 16 ബിറ്റ്‌സ്
c) 11 ബിറ്റ്‌സ്
d) 4 ബിറ്റ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The candidates ……… be in possession of their hall tickets?
a) can
b) may
c) will
d) must
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീലക്കുറിഞ്ഞി സമാസം ഏത്?
a) ദ്വിഗു സമാസം
b) ദ്വന്ദ സമാസം
c) ബഹുവ്രീഹി
d) കർമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The lady said, “I saw the culprit “ Change into reported speech?
a) The lady told that she saw the culprit
b) The lady said that she had seen the culprit
c) The lady said that she saw the culprit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് മിനുട്ടിൽ എത്ര തവണയാണ്??
a) 20
b) 30
c) 25
d) 72
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രഥ സഭ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് ആണ്?
a) ഭൂട്ടാൻ
b) ശ്രീലങ്ക
c) നേപ്പാൾ
d) തായ്‌ലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
an arrangement of flowers?
a) Barren
b) Bureau
c) Blanket
d) Bouquet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ ആരംഭിച്ചത്?
a) 2017
b) 2019
c) 2018
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The National Emblem of Italy is:?
a) White Eagle
b) Lily
c) White Lily
d) Eagle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവയെ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച വർഷം?
a) 1947
b) 1961
c) 1515
d) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ്’ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ??
a) ദാദാഭായ് നവറോജി
b) ഗാന്ധിജി
c) പി സി മഹലനോബിസ്
d) ജെ സി കുമരപ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതാണ്

?
a) ദ ഹിന്ദു
b) ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്
c) ദ ക്രോണിക്കിൾ
d) ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has called the Prime Minister Primus inter pares (first among equlas)??
a) (D) Lowell
b) (B) Harcourt
c) (C) Laski
d) (A) Morely
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) രാധാകൃഷ്ണൻ
b) മുതലിയാർ
c) കോത്താരി
d) സാർജന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേശീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഏകോ പിപ്പിച്ച് ശരീര തുലനനില പാലിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം

A) സെറിബ്രം B) മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ C) സെറിബല്ലം D) ഹൈപ്പോതലാമസ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2011ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരത നിരക്ക്?
a) 74.04%
b) 64.83%
c) 82.14%
d) 65.46%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym : detrimental?
a) Assisting, benefial, advantages
b) Deleterious, evil, adverse
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു.എ.പി.എ. പ്രകാരം വ്യക്തികളെയും ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭേദഗതി നിലവില്‍ വന്നതെപ്പോള്‍??
a) 2019 ഓഗസ്റ്റ് 8
b) 2018 ഒക്ടോബര്‍ 31
c) 2008 നവംബര്‍ 11
d) 1967 ജനുവരി 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം പണി കഴിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്?
a) സേതുലക്ഷ്മി ഭായ്
b) സ്വാതി തിരുനാൾ
c) അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) കാർത്തിക തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യുഎൻ യുടെ ഏതു ഘട്ടത്തിനാണ്?
a) അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി
b) രക്ഷാസമിതി
c) ജനറൽ അസംബ്ലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യ കോളേജ് ആയ CMS സ്ഥാപിതമായ വർഷം എന്ന് ??
a) 1917
b) 1818
c) 1817
d) 1898
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോപസന്ധി ക്കുള്ള ഉദാഹരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) കാറ്റ്+ അടിക്കുന്നു= കാറ്റടിക്കുന്നു
b) തീ+ കനൽ =തീക്കനൽ
c) കര +ഉള്ള =കരയുള്ള
d) കരി+പുലി= കരിമ്പുലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാദേശിക ഭാഷ പത്രനിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി?
a) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
b) ലിട്ടൺ പ്രഭു
c) വില്യം ബെന്റിക്
d) റിപ്പൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി??
a) മൊറാർജി ദേശായി
b) ചരൺ സിംഗ്
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
d) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്‌ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Lad?
a) Lady
b) Lord
c) Lasses
d) Lass
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൈറാം ഖാനുമായി ബന്ധമുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരി?
a) ഔറംഗസീബ്
b) ഷാജഹാൻ
c) അക്ബർ
d) ബാബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുവർണ കമ്പിളിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം :?
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) ചിലി
c) അമേരിക്ക
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who designed the Aadhaar Logo ??
a) Atul S.Pande
b) R.K. Pachuri
c) Sree Ramamurthy Janaki
d) Pandit Ravi Shankar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഏത് സേനാ വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ വനിത പൈലറ്റാണ് സബ് ലഫ്റ്റനന്റ് ശിവാംഗി??
a) നാവിക സേന
b) വ്യോമ സേന
c) കരസേന
d) കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. 2020 ജനുവരി 17-ന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ജി സാറ്റ് 30 ഉപഗ്രഹം ഏത് വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നതാണ്??
a) ഗതി നിര്‍ണയം
b) വാര്‍ത്താ വിനിമയം
c) കാലാവസ്ഥാ പഠനം
d) ഭൗമ നിരീക്ഷണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Excellence Academy)?
a) കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്
b) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
c) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
d) മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോം ഏത് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു:??
a) ടാഗസ്
b) സെയ്ന്‍
c) തേംസ്
d) ടൈബര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിഭാഷ പദ്ധതി എന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തോടുകൂടി 1952ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ വന്ന കമ്മീഷന്‍:?
a) കോത്താരി കമ്മീഷന്‍
b) സര്‍ജന്‍റ് കമ്മീഷന്‍
c) ഹണ്ടര്‍ കമ്മീഷന്‍
d) ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാര്‍ കമ്മീഷന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനത്തിൽ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ?
a) - ധനം + തിൽ
b) - ധനത്ത് + ഇൽ
c) - ധനം + ഇൽ
d) - ധന + ത്തിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആഗമസന്ധി അല്ലാത്തത് ഏത്?
a) പൂവമ്പ്
b) പൂത്തട്ടം
c) കരിമ്പുലി
d) പുളിങ്കുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലെത്‌ അല്ലാത്തതേത്??
a) മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
b) വനങ്ങളുടെയും, വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി
c) ലോകസഭ, സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ എന്നിവയുടെ കാലാവധി 6 വർഷമായി ഉയർത്തി
d) മുൻ നാടുവാഴികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രിവിപഴ്സ് നിർത്തലാക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരിപ്പ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) വയനാട്
c) കോട്ടയം
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനകേറാമല ആടുകേറാമല ആയിരം കാന്താരി പൂത്തിറങ്ങി?
a) ചന്ദ്രൻ
b) കുരുമുളക്
c) നക്ഷത്രങ്ങൾ
d) നെല്ലിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1925 ൽ മഹാകവി രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോറിന്റെ സെക്രട്ടറി P.N. ടാഗോർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി? (PSC Rankmaster )?
a) മൗലാനാ ബര്കത്തുല്ലാഹ്
b) ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
d) റാഷ് ബിഹാരി ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പക്ഷികളുടെ ആത്മഹത്യക് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ “ജതിംഗ ഗ്രാമം” സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) അസം
b) ത്രിപുര
c) മിസോറാം
d) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്ന്റെ കീഴിൽ വരാത്തത്?
a) പൊതുജനാരോഗ്യം
b) ജയിൽ
c) ഗതാഗതം
d) കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തെ നീലഗിരിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുര മേത് ?

A) പാലക്കാട് B) നെല്ലിയാമ്പതി C) ഇരിട്ടി D) നാടുകാണി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
See,that door is locked, _____??
a) Isn’t that
b) Is it
c) Isn’t it
d) Is that
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്??
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) എറണാകുളം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹുകോശ ജീവികളുടെ ഉത്ഭവമുണ്ടായത് ഏകദേശം എത്ര വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്

?
a) 3000 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
b) 1000 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്
c) 3500 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്
d) 1500 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി??
a) പീറ്റർ ഹാൻഡ്കെ
b) സ്റ്റാൻലി വിറ്റങ് ഹാം
c) പീറ്റർ റാറ്റ്ക്ലിഫ്
d) അബി അഹമ്മദ് അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര തീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന സേനാ വിഭാഗം ഏത്??
a) ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സ്
b) ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി
c) കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്
d) റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…… the panchayath president nor the members attended the meeting

A) Neither B) Either C) Both D) Neither of?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ദിനം??
a) ജൂലൈ 11
b) ഫെബ്രുവരി 28
c) ജനുവരി 29
d) ജനുവരി 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നു വശവും ബംഗ്ലാദേശി നാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം? ]?
a) - മിസോറാം
b) - പശ്ചിമബംഗാൾ
c) - ത്രിപുര
d) - ആസാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സന്താൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിദ്ദു മർമു, കാൻഹു മർമു സഹോദരന്മാരുടെ സ്മരണാർത്ഥം സ്ഥാപിതമായ സിഡോകാൻ ഹുമാർമു സർവ്വകലാശാല ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
b) ജാർഖണ്ഡ്
c) ചത്തീസ്ഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ജഹാംഗീർ ഇന്റെ സദസ്സിലെ പ്രധാന ചിത്രകാരൻ ആരായിരുന്നു?
a) അബുൽ ഫൈസി
b) ഉസ്താദ് മൻസൂർ
c) ഉസ്താദ് ഈസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഗല്‍ പന്തി പ്രസ്ഥാനം ഏത് വിഭാ ഗക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ഗാരോ
b) നാഗാ
c) പഹേരിയ
d) സാന്താള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പത്രസ്വാതന്ത്ര്യ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം?
a) 142
b) 114
c) 141
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്ഥാപകൻ

?
a) അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
c) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്ര ത്തിന്റെ പിതാവ്??
a) സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
b) സി വി രാമൻ
c) ഗലീലിയോ ഗലീലി
d) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1993 സെപ്റ്റംബർ 28
b) 1993 ഒക്ടോബർ 12
c) 1998 ഡിസംബർ 11
d) 1992 ജനുവരി 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Monalisa is the ___of Davinci ( )?
a) Alma mater
b) Prima facie
c) Magnum opus
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം??
a) ഫെബ്രുവരി 28
b) ജനുവരി 28
c) മാർച്ച് 28
d) ഏപ്രിൽ 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈനികച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വിപുലമായ ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ സുല്‍ത്താന്‍ ആരാണ് ??
a) ഇബ്രാഹിം ലോദി
b) അലാവുദ്ദീന്‍ ഖില്‍ജി
c) കുത്ത്ബുദീന്‍ ഐബക്
d) ഫിറോഷാ തുഗ്ലക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഈ ഗവേണൻസ്’ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
a) ഗവർമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഏർപ്പെടുന്നത്
b) ഭരണരംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം
c) മന്ത്രിമാർ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്
d) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപകരണം?
a) ആര്യഭട്ട
b) രോഹിണി
c) ഭാസ്കര 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശൈലിയുടെ അര്‍ത്ഥമെന്ത് ‘കേളികൊട്ട് ‘

A) അവസാനം B) ആരംഭം C) അഴിമതി D) കഷ്ടപ്പെടുത്തുക?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is known as ‘Chinese Apple’??
a) Lychee
b) Orange
c) Guava
d) Pomegranate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ പിതാവ്?
a) നേക് ചന്ദ്
b) കൗണ്ട് ഡി ലാലി
c) ഫ്രാങ്കോയിസ് മാർട്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We live in_____big house with a white door?
a) The
b) At
c) A
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പിതാവ്

?
a) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്‌സ്
b) വെല്ലസ്ലി
c) ഡൽഹൗസി
d) കാനിങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം??
a) 2000
b) 2005
c) 2009
d) 2010
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബ്ബാസിയ ഭരണകാലത്ത് അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനം?
a) മക്ക
b) ബാഗ്ദാദ്
c) മദീന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ മാസിക

(Kerala PSC Q & A)?
a) പശ്ചിമതാരക
b) വിദ്യാ വിലാസിനി
c) രസികരഞ്ജിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4)കേരളത്തിലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ all india radio ഏറ്റെടുത്ത വർഷം??
a) 1950ഏപ്രിൽ 1
b) 1957ഏപ്രിൽ 1
c) 1950ഏപ്രിൽ 2
d) 1957ഏപ്രിൽ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. …… Srilanka is an Island country?
  a) An
  b) No article
  c) The
  d) A
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ, ഭൂലോകത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് മനുഷ്യവാസമുള്ള ഒടുവിലത്തെ രാജ്യം ..ഏതു ദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് പൊറ്റക്കാട് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നത് …… (SK-പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍) ]?
  a) Netherland
  b) Iceland
  c) Switzerland
  d) Finland
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭൂതത്താൻകെട്ട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല (Excellence Academy)?
  a) പത്തനംതിട്ട
  b) വയനാട്
  c) ഇടുക്കി
  d) എറണാകുളം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു??
  a) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
  b) മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ
  c) നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ
  d) മൗലിക കടമകൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “മഞ്ജുഷ “ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം?

(Excellence Academy)?
a) തേൻ
b) അരഞ്ഞാണം
c) പൂക്കുട
d) കാൽചിലമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When was the Theosophical society established??
a) 1875
b) 1885
c) 1895
d) 1915
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(3) ആസിഡുകൾ നീല നിറത്തിനെ ചുവപ്പ് ആക്കുന്നു

പ്രസ്‌താവന ശരിയോ തെറ്റോ?
a) (A) ശരി
b) (B) തെറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പടയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന രാജ്യം?
a) ആഫ്രിക്ക
b) ജപ്പാൻ
c) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗം ഏത്?
a) ജപ്പാൻ ജ്വരം
b) ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്
c) ആന്ത്രാക്സ്
d) ട്രക്കോമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അംഗ്വത്വം ലഭിച്ച രാജ്യം ??
a) നൈജീരിയ
b) മൊറോക്കോ
c) നമീബിയ
d) സൗത്ത് സുഡാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി?
a) അയിരൂർ പുഴ
b) രാമപുരം നദി
c) നെയ്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of RELINQUISH?
a) Abdicate
b) Renounce
c) Possess
d) Deny
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…… the panchayath president nor the members attended the meeting

A) Neither B) Either C) Both D) Neither of?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം എന്ന പദവി നൽകിയ ഭേദഗതി??
a) 65
b) 69
c) 79
d) 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INDIAN NATIONAL COMMITEE FOR SPACE RESEARCH ( INCOSPAR) സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം?
a) 1962
b) 1966
c) 1993
d) 1969
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്

?
a) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
b) വിശാഖം തിരുനാൾ
c) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) ആയില്യം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകാത്ത വൻകര?
a) ആഫ്രിക്ക
b) ഏഷ്യ
c) തെക്കേ അമേരിക്ക
d) വടക്കേ അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ചതാര് ?

(Excellence Academy)?
a) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
b) ഐൻസ്റ്റീൻ
c) മാഡം ക്യൂറി
d) റുഥർഫോർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുമിത്ര എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആര്??
a) മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
b) നാരായണൻ നായർ
c) കൃഷ്ണ പിഷാരടി
d) ആർ സുരേന്ദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് സോണാറിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് :?
a) ഉച്ചത
b) പ്രതിപതനം
c) സ്ഥായി
d) തീവ്രത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നൂൽ :?
a) റയോൺ
b) പോളിത്തീൻ
c) നൈലോൺ
d) കോട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has been named 2019 FIH Women’s Player of the Year by International Hockey Federation??
a) Eva de Goede
b) Carla Rebecchi
c) Janne Muller-Wieland
d) Florencia Habif
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിട്ടുള്ള വഴിയിൽ ചെറിയ മഹാകാവ്യം ഏത്?
a) ചിത്രയോഗം
b) ഉമാകേരളം
c) കേശവീയം
d) കൃഷ്ണഗാഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥 2020 ഏപ്രിൽ 1 ന് പ്രാബ്യല്യത്തിൽ വരുന്ന ലയന പ്രകാരം സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിപ്പിക്കുക…??
a) (C) കനറ ബാങ്ക്
b) (A) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) (B) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
d) (D) ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്(CNG ) യിലെ പ്രധാന ഘടകം?
a) പ്രൊപെയിൻ
b) മീഥെയ്ൻ
c) ബ്യുട്ടയ്ൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലങ്കാടൻ ,ചെറുകാട് എന്നീ തൂലികാനാമങ്ങളിൽ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്നത്?
a) സി ഗോവിന്ദപിഷാരടി
b) കെ എം മാത്യൂസ്
c) കെ ബി അബൂബക്കർ
d) ഭാസ്കരൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nina is _____ than Anil.?
a) clever
b) cleverest
c) most clever
d) cleverer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്?
a) Bombay
b) Rhnull
c) Pnull
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേലുത്തമ്പി ദളവ ആരുടെ സദസ്സിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു

?
a) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
b) ബാലരാമവർമ്മ
c) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
d) ധർമ്മരാജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്‌പീക്കറുടെ ചുമതല വഹിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ??
a) കെ ഓ ഐഷാഭായി
b) നഫീസത് ബീവി
c) വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
d) കെ എം സീതിസാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഖദേവ് രാജ്ഗുരു ഭഗത് സിംഗ് ഇവരെ തൂക്കിലേറ്റിയ ദിവസം?
a) 1932 മാർച്ച് 23
b) 1931 മാർച്ച് 23
c) 1930 മാർച്ച് 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോക്ലിയക്ക് അകത്തുള്ള ചലനത്തെ സഹായിക്കുന്നത്

?
a) ഓവൽ വിൻഡോ
b) റൗണ്ട് വിൻഡോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടൈം മാഗസിൻ ഗാന്ധിജിയെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്ത വർഷം

?
a) 1942
b) 1930
c) 1925
d) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സീറോ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ??
a) നാഗാലാ‌ൻഡ്
b) ഒഡീഷ
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ Astra Rafael Communication System (ARC) നിലവിൽ വന്ന നഗരം??
a) പൂനെ
b) ബംഗളൂർ
c) ഡൽഹി
d) അറിയില്ല
e) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PETA ഇന്ത്യയുടെ 2020 ‘ഹീറോ ടു അനിമൽസ്’ അവാർഡിനർഹനായ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്??
a) ബി. എസ് യെദിയൂരപ്പ
b) നവീൻ പട്നായിക്
c) പിണറായി വിജയൻ
d) കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ആര്??
a) രാഷ്ട്രപതി
b) ഉപരാഷ്ട്രപതി
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ വയറുനിറയെ ആഹാരം ഇല്ലാതെ, വെളിച്ചമോ ശുദ്ധവായുവോ ഇല്ലാത്ത ചെറ്റപ്പുരകളിൽ മൃഗതുല്യരായി നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ തൊഴിലാളി വ്യാവസായിക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടവരിലൊരാളാണ്”?
a) ജർഗൻ കുസ്യാസ്ക്കി
b) വില്ല്യം ബെന്റിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ

?
a) എൻഡോർഫിൻ
b) ഇൻസുലിൻ
c) ഇന്റർഫെറോണുകൾ
d) സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘dense’?
a) Think
b) Sparse
c) Small
d) none of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈനമതത്തിലെ പുണ്യനദി??
a) മന്ദാകിനി
b) രജുപാലിക
c) നിരഞ്ജന
d) പ്രയാഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The branch of agriculture which deals with the feeding shelter health and breeding of the domestic animals is called?
a) Dairy Science
b) Poultry
c) Veterinary Science
d) Animal Husbandry
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെൻറ് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം പാസാക്കിയത് എന്ന് ]

-?
a) - 1993
b) 1995
c) - 1996
d) - 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏത്

?
a) ജനങ്ങൾ
b) ഭൂപ്രദേശം
c) മൂന്നും ശരിയാണ്
d) ഗവൺമെന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാചം - ശരിയായ അർത്ഥമേത്?

(Excellence Academy)?
a) ഗ്രഹം
b) കുട
c) കണ്ണാടി
d) ഗുഹ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ ധ്യാൻചന്ദ് അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി ]?
a) - മാനുവൽ ഫെഡറിക്
b) - വിമൽകുമാർ
c) - മനോജ് കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപം ?

(Excellence Academy)?
a) കഥക്
b) ഭാംഗ്ര
c) ജനജതിൻ
d) ബിദസിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആചന്ദ്രതാരം?
a) ആദ്യ പാഠം
b) എക്കാലത്തേയും
c) എക്കാലത്തേക്കും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിനെ അന്തിമലക്ഷ്യം ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്?
a) ബോംബെ
b) ലാഹോർ
c) ലക്നൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following countries is NOT a member of the SAARC Association?

[CGL 2019]?
a) Pakistan
b) China
c) Bhutan
d) Nepal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the theme of the ‘National Science Day’ 2020⁉➖➖➖➖➖

?
a) Artificial Intelligence in Science
b) Women in Science
c) Youth in Science
d) Children in Science
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am elder to you………….

?
a) are not I
b) amn’t I
c) am I
d) aren’t I
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊൽക്കാപ്പിയം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു?
a) പത്ത് പാട്ട്
b) മഹാകാവ്യം
c) വ്യാകരണഗ്രന്ഥം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rickets _____ a deficiency disease.?
a) Are
b) Is
c) Have
d) Has
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷൻമാരെ നിയമിക്കുന്നതാര്??
a) പ്രസിഡന്റ്‌
b) സ്പീക്കർ
c) പ്രധാന മന്ത്രി
d) ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എ ആർ രാജരാജവർമ്മ അനുസ്മരിച് കുമാരനാശാൻ രചിച്ച കാവ്യം ഏത്?
a) ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
b) വീണപൂവ്
c) കളകണ്ഠഗീതം
d) പ്രരോദനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കേട്ട കഥ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു’ ഈ വാക്യത്തില്‍ ‘പേരെച്ചം’ ഏത്??
a) കേട്ട
b) കഥ
c) നന്നായി
d) ആസ്വദിച്ചു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
22.’ജീവന്റെ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗണിതത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ് ‘പറഞ്ഞതാര്??
a) A. കോപ്പർ നിക്കസ്
b) B. പൈതഗോറസ്
c) C. ഗലീലിയോ
d) D. ഇറാസ്തോതേനിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ വർത്തമാനപത്രം നിയമം പാസാക്കിയത് എന്ന്?
a) 1926
b) 1924
c) 1921
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘റ്റൈന്‍ ടെസ്റ്റ്’ ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ??
a) ക്ഷയം
b) ഡെങ്കിപ്പനി
c) ടൈഫോയ്ഡ്
d) കുഷ്ഠം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വികെ ജോഹ്‌രി ഏത് അർധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ ആയാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടത്?
a) Cisf
b) Cprf
c) Bsf
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോക്കുന്ന സെൽ…??
a) (D) ലിഥിയം അയോൺ സെൽ
b) (A) നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ
c) (B) ഡ്രൈ സെൽ
d) (C) മെർക്കുറി സെൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 മാർച്ച് 6 ന് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ കമ്മീഷനിൽ ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ നിരീക്ഷകനായാണ് ചേർന്നത്??
a) 4
b) 3
c) 5
d) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാനാവതി കമ്മീഷൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്??
a) 1984-ലെ സിഖ് കൂട്ടക്കൊല
b) വിദ്യാഭ്യാസം
c) കാർഗിൽ യുദ്ധം
d) അയോധ്യ സംഭവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ റെയിൽവേ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റോബോട്ട്?
a) ക്യാപ്റ്റൻ അർജുൻ
b) ക്യാപ്റ്റൻ രാവൺ
c) മിസ്സ് ലക്ഷ്മി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം?
a) പ്രകീർണനം
b) വിസരണം
c) അപവർത്തനം
d) പൂർണ ആന്തര പ്രതിഫലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമസഭാ മണ്ഡലം?
a) മൂന്നാർ
b) ഉടുമ്പൻചോല
c) ഉടുമ്പന്നൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്നത് പദ്മനാഭൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്‌ പ്രെസിഡന്റായ വർഷം??
a) 1949 ഓഗസ്റ്റ് 1
b) 1949 ജൂലൈ 1
c) 1949 സെപ്റ്റംബർ 1
d) 1949 ഒക്ടോബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിണസങ്കല്പം നിലനിന്ന കേരളത്തിലെ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

?
a) പാലൈ
b) മുല്ലൈ
c) മരുതം
d) കുറിഞ്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2021 ലെ സെൻസസ് എത്ര ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്??
a) 13
b) 14
c) 15
d) 16
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോട്ടിംഗ് പ്രായം 21 നിന്ന് 18 ആക്കി കുറച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി

?
a) 82
b) 64
c) 89
d) 61
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) മണിപ്പൂർ
b) മിസോറാം
c) നാഗാലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ യുവജനദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ??
a) മാർച്ച് 8
b) ഏപ്രിൽ 27
c) ജനുവരി 22
d) ജനുവരി 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈനിക പതാകദിനം??
a) ഡിസംബർ 30
b) ഡിസംബർ 7
c) ഡിസംബർ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം ഏത്??
a) കുണ്ടറ വിപ്ലവം
b) പഴശ്ശി വിപ്ലവം
c) ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം
d) അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെന്റർ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) ഹരിയാന
b) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍒Follow🍒?
a) Go after
b) Go over
c) Figure out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം (Subi)?
a) ആന
b) രാജാവ്
c) മഞ്ചൽ
d) പല്ല്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
which of the following words are wrongly paired?
a) sultan-sultana
b) bull-bully
c) hunter-huntress
d) bridegroom-bride
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The idiom ‘To stand one’s ground’ means?
a) reamain firm
b) play well
c) to cheat somebody
d) to spend lavishly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞളിലെ വർണ്ണവസ്തു?
a) കുർക്കുമിൻ
b) ബീറ്റാസയാനിൻ
c) ബിക്സിൻ
d) കരോട്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനവും പദവിയും അധികാരവുമല്ല ആവശ്യം വിവേകമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) ജ്യോതി റാവു ഫുലെ
b) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
c) ബി. ജി തിലക്
d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബെന്നി ബ്ലാക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം?
a) 1890 മേയ് 1
b) 1840 മെയ് 1
c) 1842 മെയ് 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ദുർഗേശ നന്ദിനി’ എന്ന ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയതാര്??
a) രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
b) ത്യപ്തി ദേശായി
c) അരബിന്ദ ഘോഷ്
d) ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ ടി എമ്മുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) തമിഴ്നാട്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തദ്ധിതം ഏത്?
a) സന്തോഷം
b) ഉന്മേഷം
c) വിനയം
d) അടിമത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വിത്വ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ] -A കാറ്റുണ്ട്

?
a) എ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
b) ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള
c) കെ എസ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
d) പി കെ നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം?
a) സെറിബല്ലം
b) സെറിബ്രം
c) മെഡുല്ല ഒബ്ലാം ഗേറ്റ
d) കോർണിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the synonym of “Embezzle”?
a) Misappropriate
b) Balance
c) Remunerate
d) Clear
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുംഭമേളക്ക് വേദിയാകുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പട്ടണം?
a) നാസിക്
b) ഭൂവനേശ്വർ
c) വാരാണസി
d) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പട്ടിണി ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം??
a) 32
b) 63
c) 36
d) 72
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോബർ ഗ്യാസ് ലെ പ്രധാന ഘടകം?
a) മീതൈൻ
b) ബ്യുട്ടേൻ
c) ഈതൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിസോറാമിൽ വരൾച്ച/ക്ഷാമം ഉണ്ടായത്?
a) 1988
b) 1986
c) 1959
d) 1962
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.119 Which are the main gases present in Sun ?

सूर्यातील मुख्य वायू कोणते आहे??
a) Hydrogen and Helium
b) Hydrogen and Argon
c) Argon and Helium
d) Hydrogen and Carbon Diaoxide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇഎംഎസ് ഭവന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം?
a) കൊടകര
b) ചെമ്പുക്കാവ്
c) ഗുരുവായൂർ
d) ഒല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ നഗരം എന്ന പേരിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ നഗരം??
a) ഡൽഹി
b) മുംബൈ
c) കാൺപൂർ
d) അലഹാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളുടെ തീരങ്ങളും കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടത്?
a) വേണാട്
b) കുടനാട്
c) കാക്കനാട്
d) പൂഴിനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല

?
a) തൃശ്ശൂർ
b) മലപ്പുറം
c) ആലപ്പുഴ
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following laws validates the statement that matter can neither be created nor destroyed ??
a) Law of conservation of energy
b) Le Chateliers Principle
c) Law of conservation of mass
d) Law of osmosis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മയുടെ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത്?
a) ജനയിതാവ്
b) ജനിത്രി
c) ജനനി
d) ജനയിത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൺഡേ ഉത്കല ജനനി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗാനത്തിനാണ് ഈയിടെ നാഷണൽ ആന്തം പദവി ലഭിച്ചത്?
a) ഹരിയാന
b) ഒഡീഷ
c) ബംഗാൾ
d) ഗുജറാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്താണ് പിയത്രദൂര?
a) മുഗൾ കവികൾ
b) മുഗൾ സൈനിക വ്യവസ്ഥ
c) മുഗൾ ചിത്രകല
d) മുഗൾ ശിൽപകല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വടക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം?
a) പൂനെ
b) മാഞ്ചസ്റ്റർ
c) സ്റ്റോക്ക്ഹോം
d) അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമയമേഖലയുളള രാജ്യം?(Talent Academy)?
a) ഇറ്റലി
b) ഇന്‍ഡോനേഷ്യ
c) ബ്രിട്ടണ്‍
d) ഫ്രാന്‍സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്??
a) ഭാസൻ
b) കാളിദാസൻ
c) സമുദ്രഗുപ്തൻ
d) ചാണക്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ജില്ലകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവയിൽ, ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഉള്ള ജില്ല പാലക്കാട്
b) തൊഴിൽരഹിതർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല വയനാട്
c) ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GIve one word substitution Person, animal or object considered likely to bring good fortune:?
a) Oracle
b) Mascot
c) Knell
d) Opponent
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് കേസിലാണ് (1973)?
a) എകെജി കേസ്
b) വേരു ഭായി കേസ്
c) ഭേരു ഭായ് കേസ്
d) കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഘകാല കൃതിയായ പതിറ്റുപ്പത്ത് രചിച്ചതാര്??
a) തൊൽക്കാപ്പിയർ
b) ഇളങ്കോവടികൾ
c) സാത്തനാർ
d) കപിലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂർണ്ണസ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ച 1929 ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റ്റ്‌ അധ്യക്ഷൻ??
a) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
b) മോത്തിലാൽ നെഹ്റു
c) സി ആർ ദാസ്
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the wrongly marked antonym?
a) Confess×deny
b) Frivolous × Serious
c) Obvious × hidden
d) Stale × old
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ദ് അൺ ഇൻഹാബിറ്റബിൾ എർത്ത് : എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ് ഫ്യൂച്ചർ ‘ എന്ന ബുക്ക്‌ എഴുതിയത്?
a) ഗ്രേറ്റ തൻബർഗ്
b) അമിതാവ് ഘോഷ്
c) ഡേവിഡ് വാലസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Tomorrow :yesterday :::saturday :?
a) Wednesday
b) Thursday
c) Friday
d) Sunday
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the name of theworld’s cheapest gunshot locator developed by the Indian Army anda private firm??
a) Sahil
b) Vivek
c) Trishul
d) Parth
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Her brother can bring some food, __??
a) Can he
b) Can’t he
c) Can she
d) Can’t she
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലാദ്യമായി വിവരാവകാശം പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം?
a) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
b) സ്വീഡൻ
c) ബ്രിട്ടൺ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്??
a) കൊച്ചി കായൽ
b) പമ്പ
c) പെരിയാർ
d) വേമ്പനാട് കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തോലകത്തിൽ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ പറയുന്ന പേര്?
a) യത്നം
b) ധാരം
c) രോധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Father of Modern Chemistry ??
a) Albert Einstein
b) Antoine Lavoisier
c) Alberto Frezza
d) Itilaio Beruchi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. 10 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്??
  a) പട്ടണം
  b) മെഗാനഗരം
  c) നഗരം
  d) മെട്രോപൊളിറ്റൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2012 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഏത് കവിതാസമാഹാരത്തിനാണ്

?
a) ഇരുൾ ചിറകുകൾ
b) മണലെഴുത്ത്
c) അമ്പലമണി
d) രാത്രിമഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) മൈക്കൽ ഫാരഡെ
b) ഓട്ടോഹാൻ
c) മാഡം ക്യൂറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ജില്ലയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പ്രസ്താവനം?
a) വിസ്തീർണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല
b) ജനസാന്ദ്രതയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല
c) ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഉള്ള ജില്ല
d) സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ലോഹം :?
a) മെർക്കുറി
b) സിർക്കോണിയം
c) ക്രോമിയം
d) കൊബാൾട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീ ദ്വീപ്?
a) വൈപ്പിൻ ദ്വീപ്
b) കുറുവാ ദ്വീപ്
c) ധർമ്മടം
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുത്ത പ്രത്യേകതകൾ വെച്ച് അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുക

=>വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയ്ക്ക് പുറകിൽ പതിക്കും =>നേത്ര ഗോളത്തിന്റെ നീളം കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം?
a) ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി
b) ഗ്ലോക്കോമ
c) ദീർഘദൃഷ്ടി
d) വിഷമ ദൃഷ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിനെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള നദി??
a) ചാലിയാർ
b) പെരിയാർ
c) കരമനയാർ
d) നെയ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2000 ഡിസംബർ 11 തിങ്കളാഴ്ച യായാൽ 2001 ഡിസംബർ 12 ഏത് ദിവസം?
a) തിങ്കൾ
b) വ്യാഴം
c) ചൊവ്വ
d) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the correctly spelt word?
a) Affedevit
b) Afidevit
c) Affidevit
d) Affidavit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ആരുടെ അടിമയായിരുന്നു കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്??
  a) മുഹമ്മദ് ഗസ്നി
  b) മുഹമ്മദ് ഗോറി
  c) സിറാജ് ഉദ് ദൗള
  d) ഭക്തിയാർ ഖിൽജി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  pick out the singular form from the given words?
  a) Dishes
  b) Mice
  c) Batches
  d) Class
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനുഷ്യനെ 2022 ൽ ബഹിരാകാശത്ത്‌ എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ബഹിരാകാശ പദ്ധതി?
  a) ടെല്ലുറിഡ്
  b) ബംഗബന്ധു
  c) ഗംഗയാൻ
  d) കിറ്റി ഹാക്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ജയിൽ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ഏത്??
  a) മുകുൾ മുദ്ഗൽ
  b) എ. പി. ഉദയഭാനു
  c) മോഹൻ കുമാർ
  d) മൽഹോത്ര
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിമല ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്

?
a) പ്രേമലേഖനം
b) നാലുകെട്ട്
c) മതിലുകൾ
d) മഞ്ഞ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ്: ]?
a) - സതീഷ് ധവാന്‍
b) - ഹോമി ജഹാംഗീര്‍
c) - വിക്രം സാരാഭായ്
d) - ഡോ. എ. പി. ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) ത്രിപുര
b) മിസോറാം
c) മേഘാലയ
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ 44 ഭേദഗതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വിഷയം ഏത്??
a) ലോകസഭ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ എന്നിവയുടെ കാലാവധി വീണ്ടും 5 വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തി
b) കരുതൽ തടങ്കൽ അസാധുവാക്കുന്ന കൂടുതൽ ഉപാധികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി
c) 352 -)0 അനിശ്ചിതത്തിൽ ആഭ്യന്തരകലാപം എന്നതിനുപകരം സായുധവിപ്ലവം എന്നാക്കി മാറ്റി
d) ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസ സെക്കുലർ ഇന്റെഗ്രിറ്റി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
a) തിരുനാവായ
b) തിരുനെല്ലി
c) വിഴിഞ്ഞം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുക്ര ഗ്രഹത്തിലിറങ്ങിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ പേടകം??
a) വിനേറ 7
b) മറീനർ 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🌷 80th ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് 2019 വേദി?
a) Malappuram
b) Kazasrgod
c) Kozhikod
d) Kannur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who has written the book “Messages from Messengers”??
a) Chetan Bhagat
b) Arundhati Roy
c) Priti K Sharoff
d) Vikram Seth
e) Aravind Adiga
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ നമുക്കിലുയരാം നടുകിൽ തിന്നാം നൽകുകിൽ നേടീടാം നമുക്ക് നാമേ പണിവതു നാകം നരകവുമതുപോലെ” ആരുടെ വരികൾ?
a) ഉള്ളൂർ
b) പൂന്താനം
c) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏത്

?
a) കോഴിക്കോട്
b) ചാലക്കുടി
c) കാസർഗോഡ്
d) വെള്ളാനിക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Chattampi Swami appeared in the Indian postal stamp on??
a) 2015 march 30
b) 2014 march 30
c) 2015 april 30
d) 2014 april 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. He is married…………..?
  a) To my sister
  b) With my sister
  c) My sister
  d) Noa
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈദ്യുതാഘാതമേൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്:?
  a) ശരീര താപനില കുറയുന്നു
  b) ശരീരതാപനില കൂടുന്നു
  c) പേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നു
  d) രക്തത്തിലെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടി കട്ടപിടിക്കുന്നു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടിന് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സലൂൺ അവസാനമായി ഉപയോഗിച്ച രാഷ്ട്രപതി?
  a) പ്രണവ് മുഖർജി
  b) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
  c) പ്രതിഭാ പാട്ടിൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജെ ബി കൃപലാനി ലോകസഭയിൽ ആദ്യമായി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ആർക്കെതിരെ ആയിരുന്നു?
  a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
  b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
  c) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
  d) സി രാജഗോപാലാചാരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആൻഡമാനിലെ ഹാവ് ലോക്ക് ഐലൻഡിന്റെ പുതിയ പേര്??
  a) ഷഹീദ് ദ്വീപ്
  b) സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദ്വീപ്
  c) സ്വരാജ് ദ്വീപ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര്?
  a) രാമൻപിള്ള
  b) കുഞ്ഞൻപിള്ള
  c) മാധവൻ
  d) ഈശ്വര സ്വാമി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട വര്‍ഷം?
  a) 1920
  b) 1915
  c) 1921
  d) 1919
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാറ്റിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം?
  a) വിൻഡ് വെയ്ൻ
  b) ബ്യൂഫർട്ട് സ്കെയിൽ
  c) അനിമോമീറ്റർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോണ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദം?
  a) കബടി
  b) ഹോക്കി
  c) ചെസ്സ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് ട്രൈറ്റൻ??
  a) ചൊവ്വ
  b) ശനി
  c) ശുക്രൻ
  d) നെപ്ട്യൂൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  GIve one word substitution for place where money is coined:?
  a) mire
  b) monocle
  c) moor
  d) mint
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭരണഘടനയുടെ “പീഠിക” തയ്യാറാക്കിയതാര്?
  a) ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ
  b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
  c) ബി എൻ റാവു
  d) ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
  a) 1991
  b) 1992
  c) 1993
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
  a) ഹെൽസിങ്കി
  b) സ്റ്റോക്ക്ഹോം
  c) ആംസ്റ്റർഡാം
  d) ഓസ്ലോ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തോറ്റങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് ??
  a) മലയാറ്റൂർ
  b) തോപ്പിൽ ഭാസി
  c) കോവിലൻ
  d) തകഴി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭരണഘടന പ്രതിവിധിkkullw അവകാശത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
  a) ആർട്ടിക്കിൾ 40
  b) ആർട്ടിക്കൽ 50
  c) ആർട്ടിക്കിൾ 15
  d) ആർട്ടിക്കിൾ 32
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കന്മദം സന്ധി ഏത്?
  a) ദ്വിത്വം
  b) ലോപം
  c) ആഗമം
  d) ആദേശം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗ്രീൻലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡം??
  a) വടക്കേ അമേരിക്ക
  b) യൂറോപ്പ്
  c) തെക്കേ അമേരിക്ക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡെങ്കിപനി പരത്തുന്ന കൊതുക്

?
a) അനോഫിലസ്
b) എയ്ഡിസ് ആൽബോ പിക്റ്റസ്‌
c) എയ്ഡിസ് ഈജിപ്തി
d) ക്യൂലക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
you respect them, they will not respect you?
a) Unless
b) If
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ISRO-യുടെ നൂറാം ദൗത്യ സമയത്തെ ചെയർമാൻ ആര്?
a) ഡോ.ജി.മാധവൻ നായർ
b) ഡോ.കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
c) എ. എസ്. കിരൺ കുമാർ
d) കസ്തൂരി രംഗൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂട്ടാന് പ്രധാനമന്ത്രി?
a) കെപി ശർമ ഒലി
b) ലോട്ടയ് ഷെറിങ്
c) പ്രവിന്ദ് ജുഗ്‌നോത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ കടൽ ഭക്ഷ്യസംസ്കരണ പാർക്ക്?
a) കൊല്ലം
b) ആലപ്പുഴ
c) കോഴിക്കോട്
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന പദവി നൽകിയത് :?
a) ഗോഖലെ
b) നെഹ്‌റു
c) ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ്
d) മഹാത്മാ ഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣4️⃣ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻ്റ് ദേശസാൽക്കരിച്ച ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം❓?
a) D. 18
b) B. 14
c) C. 16
d) A. 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്ദ്രദിനം?
a) ജൂൺ 21
b) ജൂലായ് 21
c) മെയ് 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Peter __
___his homework before the teacher arrived?
a) Had completed
b) Was completing
c) Was complete
d) Has complete
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കേരളം നൽകുന്ന വേതനം

?
a) 281 രൂപ
b) 251 രൂപ
c) 271 രൂപ
d) 171 രൂപ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
a) മാർച്ച് 11
b) മാർച്ച് 23
c) മാർച്ച് 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ്രോയി?
a) ഇർവിൻ
b) വേവൽ പ്രഭു
c) ലിൻലിത്ഗോ
d) വെല്ലിങ്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ മല്ലാത്ത മാലിന്യസംസ്കരണ രീതിയാണ്

?
a) ബയോഗ്യാസ് ഉത്പാദനം
b) കാലിത്തീറ്റ നിർമ്മാണം
c) കമ്പോസ്റ്റ് നിർമാണം
d) കത്തിക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One can’t be too careful, __??
a) Could one
b) Can one
c) Could you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Freedom Fighter whom Gandhiji called “Abhay Sadak”??
a) Jhansi Rani
b) Baba Amte
c) VD Savarkar
d) Dadabhai Naoroji
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ പൽപ്പു വിനെ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) സരോജിനി നായിഡു
c) റിട്ടി ലൂക്കോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനന്ദതീർത്ഥൻ ജനിച്ചത് എവിടെ?
a) വടകര
b) ചിറക്കൽ
c) തലശ്ശേരി
d) ശ്രീകണ്ഠപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the correct sentence

A) I am superior than him B) I am superior than he C) I am superior to him D) I am more superior to him?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ ആയുസ്സ് എത്ര?
a) 5000 മണിക്കൂർ
b) 2000 മണിക്കൂർ
c) 1000 മണിക്കൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
For all her reticence and modesty, it was clear that she was a __expert in her field?
a) Bon mot
b) Priori
c) Bona fide
d) Bon vivant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസ് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പിൽ യാത്രക്കാർ പുറകോട്ട് വീഴുന്നത് എന്തിന്റെ ഉദാഹരമാണ്??
a) നിശ്ചല ജഢത്വം
b) ചലന ജഡത്വം
c) രണ്ടും ഒരുമിച്ച്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂഴിയാർ ഡാം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) പത്തനംതിട്ട
c) കൊല്ലം
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ഏഴിമല
b) വിഴിഞ്ഞം
c) കോഴിക്കോട്
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
——— Spanish are known for their hospitality.?
a) The
b) A
c) An
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) പന്ന - മധ്യപ്രദേശ്
b) കൻഹ -മധ്യപ്രദേശ്
c) സരിസ്ക -ജാർഖണ്ഡ്
d) വാല്മീകി- ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോമോസാപിയൻസ് മാനവരാശിയുടെ ലഘുചിത്രം- ആരുടെ പ്രശസ്ത രചനയാണ്?
a) എൻ എസ് മാധവൻ
b) യുവാൽ നോഹ ഹരാരി
c) ജെ കെ റൗളിംഗ്
d) അരവിന്ദ് അധിഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Elderly woman in charge of a girl on social occasions. (a) Spinster (b) Matron (c) Chaperon (d) Chandler?
a) b
b) d
c) a
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വിക്ഷേപിക്കപെട്ട ആദ്യ ഉപഗ്രഹം?
a) RISAT 1
b) CARTOSAT 1
c) ANUSAT
d) G SAT 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന പ്രതിവിധിkkullw അവകാശത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 15
b) ആർട്ടിക്കൽ 50
c) ആർട്ടിക്കിൾ 40
d) ആർട്ടിക്കിൾ 32
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനോഗുണം?
a) മനോ+ഗുണം
b) മനസ് +ഗുണം
c) മന:+ഗുണം
d) മന+ഗുണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഥകളി വിളക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേര്?
a) തൂക്കുവിളക്ക്
b) ആട്ടവിളക്ക്
c) നിലവിളക്ക്
d) കൂത്ത് വിളക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കും മറ്റും വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം?
a) SIDBI
b) NABARD
c) IDBI
d) IDFC ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതിയെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 76
b) ആർട്ടിക്കിൾ 72
c) ആർട്ടിക്കിൾ 61
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി സാഗർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
c) ഗുജറാത്ത്
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
950 രൂപക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ 10% നഷ്ടം ഉണ്ടായി ഇതേ സാധനം 1040 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്ര ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കും?
a) 5%
b) 4.5%
c) 4%
d) 9%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. Bread and butter —– good for breakfast.?
  a) Is
  b) Are
  c) Were
  d) Have
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  One who knows everything :?
  a) omnipotent
  b) scholar
  c) omniscient
  d) master
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  She had a weeks holiday…….. Onam?
  a) for
  b) in
  c) at
  d) on
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെട്ടത്?
  a) ഡോ പൽപ്പു
  b) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
  c) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബ്രഹ്മപുത്രാ നദി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
  a) ഗോമതി
  b) ദിഹാങ്
  c) ലോഹിത്
  d) ദബാംഗ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Students are prohibited (1)/ to bring cycles (2)/ into the college. (3)/ No error.(4)?
  a) A
  b) B
  c) C
  d) D
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോക ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ

✍️ ?
a) 17.5
b) 18
c) 19.4
d) 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂഗോള വിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ജല ഭാഗം?
a) 71%
b) 58%
c) 69%
d) 66%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💡Hari prasad chaurasia is famous for which musical instrument??
a) Sarangi
b) Flute
c) Tabla
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of “Pride” is ……….?
a) Humility
b) Dirty
c) Rough
d) Hot
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If he had asked me , …………………..?
a) i would help him
b) i had helped him
c) I would have helped him
d) i will help him
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം നല്‍കിയ ആദ്യത്തെ വിദേശ സഞ്ചാരി

A) മെഗസ്തനീസ് B) ഹിപ്പാലസ് C) മാലിക് ബിന്‍ ദിനാര്‍ D) മാര്‍ക്കോ പോളോ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിശബ്ദനായ കാഴ്ച ശക്തി അപഹാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം??
a) വർണ്ണാന്ധത
b) ഗ്ലൂക്കോമ
c) തിമിരം
d) നിശാന്ധത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉഴിയം എന്ന കൂലിയില്ല വേല നിർത്തലാക്കിയത്

?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
c) ബാലരാമവർമ്മ
d) റാണി ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത്?
a) അവതല ലാൻഡ്
b) സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ്
c) ബിഫോക്കൽ ലെൻസ്‌
d) ഉത്തല ലെൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂട്ടാനിൽ ആദ്യ ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം

?
a) 2010
b) 2007
c) 2008
d) 2009
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഏതു ഹോർമോണിന്റെ കുറവുമൂലമാണ് വാമനത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്

ഈസ്ട്രോജൻ?
a) ഈസ്ട്രോജൻ
b) സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ
c) ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ
d) തൈറോക്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The handsome man who lives in that huge house is _____ filim actor?
a) On
b) An
c) A
d) May
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശ്വേശരയ്യ സ്റ്റീലിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായത് എന്ന്??
a) 1941
b) 1923
c) 1951
d) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൾ ലിനേഴ്‌സിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ജീവശാസ്ത്ര പുസ്തകമാണ് “ സിസ്റ്റമാ നാചുറേ “ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ്?
a) സ്പീഷീസ് പ്ലാന്റേം
b) ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റേം
c) ഫ്ലോറ ഇൻഡിക്ക
d) മൈക്രോ ഗ്രാഫിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്‌നാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഏത്??
a) സിംഹം
b) കടുവ
c) ആന
d) വരയാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത്??
a) ഇടനാട്
b) പീഠഭൂമി
c) തീരപ്രദേശം
d) മലനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാഹിത്യ മികവിനുള്ള 2019 ലെ പത്മപ്രഭാ പുരസ്‌കാരം നേടിയതാര്? ]?
a) - സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം
b) - സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ
c) - എം.മുകുന്ദൻ
d) - യു.എ.ഖാദര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Youth day??
a) Jan 11
b) Jan12
c) Jan13
d) Jan 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രത്നം?
a) balaji vishwanath
b) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
c) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
d) ശിവജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാപി ചെല്ലണേടം പാതാളം എന്ന നാടകം രചിച്ചത്

?
a) സി വി രാമൻപിള്ള
b) വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
c) കെ ടി മുഹമ്മദ്
d) തോപ്പിൽ ഭാസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anto of PURPORTEDLY?
a) Implausibly,Impossibly,Improbably,Incredibly
b) Allegedly,Supposedly,Apparently,Avowedly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്നിരുന്ന സാമൂതിരിമാരുടെ പണ്ഡിത സദസ്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ??
a) രേവതി പട്ടത്താനം
b) മാമാങ്കം
c) സ്മാര്‍ത്ത വിചാരം
d) കടവല്ലൂര്‍ അന്യോന്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They ……….. their trip to Delhi

(Kerala PSC Q & A)?
a) Put down
b) Put away
c) Put by
d) Put off
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Parish pumps is ………………..?
a) state of alarm
b) charity
c) local politics
d) sacred offering
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state has recently launched ‘Pyaar ka Paudha’ campaign to encourage planting trees??
a) West Bengal
b) Bihar
c) Odisha
d) Uttar Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്റെ ജന്മനാടാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) യൂറിഗഗാറിൻ
b) സുനിത വില്യംസ്
c) കല്പന ചൗള
d) രാകേഷ് ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം മൈസൂര്‍ യുദ്ധം അവസാനിക്കാന്‍ കാരണമായ സന്ധി? (Talent Academy)?
a) ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി
b) അലഹബാദ് സന്ധി
c) മംഗലാപുരം സന്ധി
d) മദ്രാസ് സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who won the World Sportswoman of the year awardat the 2020 Laureus Sports Awards??
a) Katelyn Ohashi
b) Laurie Hernandez
c) Simone Biles
d) Aly Raisman
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1)Bowman’s Capsule’ works as a part of the functional unit of which among the following human physiological system?

?
a) Respiratory System
b) Excretory System
c) Reproductive System
d) Circulatory System
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ODI ക്രിക്കറ്റ്‌ ഇൽ ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ആദ്യ ബാറ്റ്സ്മാൻ?
a) സെവാഗ്
b) സച്ചിൻ
c) രാഹുൽ ശർമ
d) ഗാംഗുലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊയാലി ഏതു മേഖലയിലാണ് പ്രസിദ്ധം

?
a) സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്
b) പരുത്തി കൃഷി
c) ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല
d) എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിക്കാരം?
a) ധിക്കാരം
b) തീരുമാനം
c) തീക്കട്ട
d) അലക്കുകാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക തീയതി?
a) 1950 ജനുവരി 26
b) 1949 നവംബർ 26
c) 1947 നവംബർ 4
d) 1956 നവംബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത രാജ്യം??
a) നേപ്പാൾ
b) ഭൂട്ടാൻ
c) ചൈന
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡ ഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിറങ്ങിയ കാപ്പാട് ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ്?
a) കൽപകഞ്ചേരി
b) ചേമഞ്ചേരി
c) ബേപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യ രാജാവ്?
a) മാർത്താണ്ഡവർമ
b) ചിത്തിരതിരുനാൾ
c) സ്വാതി തിരുന്നാൾ
d) ശ്രീമൂലം തിരുന്നാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലക്‌സാണ്ടർ ഈജിപ്ത് കീഴടക്കിയ വർഷം??
a) BC 333
b) BC 332
c) BC 331
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലാവിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്?
a) പനിമതി
b) കൗമുദി
c) ചന്ദ്രിക
d) ജ്യോത്സ്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ലോക്‌ തക് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
  a) പഞ്ചാബ്
  b) രാജസ്ഥാൻ
  c) ഒഡീഷ
  d) മണിപ്പൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  SAANS പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
  a) കൊറോണ വൈറസ്
  b) മന്ത്
  c) എയ്ഡ്സ്
  d) ന്യൂമോണിയ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
  a) 1957
  b) 1956
  c) 1968
  d) 1977
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ___ ന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് (KSRTC Conductor)?
  a) അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ
  b) അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങൾ
  c) വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ
  d) മൈക്രോവേവ്സ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  plural form of ‘tea’?
  a) ties
  b) tees
  c) teas
  d) tea
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പോങ് അണകെട്ട് സ്ഥിതി ചെയുന്ന നദി?
  a) - ബിയാസ്
  b) - രവി-
  c) - ചിനാബ്
  d) - സത്‌ലജ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിസ്കോസിറ്റിയില്ലാത്ത ദ്രാവകങ്ങൾ??
  a) ഫ്ലൂയിഡ്
  b) ഹൈപ്പോ ഫ്ലൂയിഡ്
  c) സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡുകൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രസീൽ ജന്മദേശം ആയിട്ടുള്ള സസ്യമേത്?
  a) കാബേജ്
  b) തേയില
  c) റബ്ബർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വ്യാവസായിക പ്രക്രിയയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അശുദ്ധരൂപത്തിലുള്ള സോഡിയം സംയുക്തമാണ് ബ്ലാക്ക് ആഷ്.. ഇതിന്റെ രാസനാമം?
  a) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
  b) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
  c) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അമോണിയയുടെ ഗാഢ ജലീയമാണ്

?
a) നൈട്രജൻ
b) ലിക്വിഡ് അമോണിയ
c) ലിക്കർ അമോണിയ
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം?
a) തഞ്ചാവൂർ
b) ഉറയൂർ
c) വാതാപി
d) കാഞ്ചിപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി?
a) മയ്യഴി
b) മഞ്ചേശ്വരം
c) പാമ്പാർ
d) ഭവാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is high time :

(Excellence Academy)?
a) You get marry
b) You are getting married
c) You get married
d) You got married
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏത്? ]?
a) - ആലപ്പുഴ
b) - മലപ്പുറം
c) idukki
d) - വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IPL ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാട്രിക് നേടിയ താരം??
a) അമിത് മിശ്ര
b) കുൽദീപ് യാദവ്
c) ഹർഭജൻ സിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഭിജാതന്റെ ഭാവം ]?
a) - ആഭിജാത്യം
b) - അഭിജാത്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്തരസമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന് പങ്കുവഹിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം

?
a) സെറിബെല്ലം
b) തലാമസ്
c) മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
d) ഹൈപ്പോതലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക ഉരുക്ക് വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 1870 സ്ഥാപിതമായ ഉരുക്കു വ്യവസായ ശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു (ldc, 2011, kasrgd )?
a) കുൾട്ടി
b) ദുര്ഗാപൂർ
c) ബൊക്കാറോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്??
a) മാക്യവല്ലി
b) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
c) പ്ലേറ്റോ
d) റൂസോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ ദേശീയപാത?
a) NH44
b) NH766
c) NH47A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്തീയ ഭക്തരെത്തുന്ന ആരാധനാലയം?
a) ബീമാപള്ളി
b) വെട്ടുകാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്ന വരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ]?
a) - ലൂയി 16
b) - റൂസ്സോ
c) - മോണ്ടസ്ക്യു
d) - നെപ്പോളിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരാത്ത പദം?
a) ക്ഷിതി
b) ധര
c) വാരിധി
d) ക്ഷോണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടിപ്പുസുൽത്താൻ മരണപ്പെട്ടത് എത്രാമത്തെ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ആണ്?
a) 4
b) 1
c) 2
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 കോപ്പ അമേരിക്ക ചാമ്പ്യന്മാർ?
a) കൊളംബിയ
b) ബ്രസീൽ
c) അർജൻറീന
d) മെക്സിക്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you had been more polite, …………………………?
a) he has agreed
b) he could agree
c) he would agree
d) he would have agreed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മധു ബാബു പെൻഷൻ യോജന (2020 ജൂലൈ) പ്രകാരം ട്രാൻസ്‌ജെൻഡേർസിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ..??
a) ഗോവ
b) ബീഹാർ
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോജക്ടുകൾക്ക് പരമാവധി റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ വിക്ഷേപി ക്കുമ്പോഴാണ്?
a) 45 ഡിഗ്രി
b) 55 ഡിഗ്രി
c) 15 ഡിഗ്രി
d) 35 ഡിഗ്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റേത് കണ്ടെത്തുക?
a) വേമ്പനാട് കായല് 4 ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു
b) പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് വേമ്പനാട് കായലിലാണ്
c) കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കായൽ അഷ്ടമുടി കായൽ
d) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നാവികസേനാ കമാൻഡുകൾ പെടാത്തത്?
a) കൊൽക്കത്ത
b) മുംബൈ
c) വിശാഖപട്ടണം
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുസിരിസ് തുറമുഖം നശിക്കാൻ കാരണമായ പെരിയാറിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം?
a) 1341 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം
b) 1921 ലെ വെള്ളപൊക്കം
c) 1231 ലെ വെള്ളപൊക്കം
d) 1924 ലെ വെള്ളപൊക്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗണ്ട് കെ2 ന്‍റെ ഉയരം ??
a) 8611 മീ
b) 8161 മീ
c) 8016 മീ
d) 8116 മീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the adopted son of last Peshwa Baji Rao II??
a) Narayana Rao
b) Nana Saheb
c) Madhav Rao
d) Raghunath Rao
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചത്?
a) ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ
b) നെപ്പോളിയൻ
c) റൂസ്സോ
d) മോണ്ടെസ്ക്യു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപ്പ് ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത എന്ത് സംഭവിക്കും??
a) കൂടിയിട്ട് കുറയും
b) കുറയും
c) മാറ്റമില്ല
d) കൂടും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം?
a) ഫെബ്രുവരി 14
b) സിസംബർ 14
c) ജനുവരി 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെൻറിലെ ഒരു ദിവസത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം?
a) 9 am
b) 11 am
c) 10 am
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദയാവധം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം??
a) നെതർലാൻഡ്സ്
b) സൗദി അറേബ്യ
c) ഓസ്‌ട്രേലിയ
d) ബെൽജിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India was dragged …………. the second world war without the consent of her people?
a) to
b) in
c) into
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിസ്സംഗത എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) ഒന്നിനോടും ചേരാത്ത അവസ്ഥ
b) ഇഷ്ടം ഇല്ലായ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PETA ഇന്ത്യയുടെ 2020 ‘ഹീറോ ടു അനിമൽസ്’ അവാർഡിനർഹനായ മുഖ്യമന്ത്രി ആര്??
a) പിണറായി വിജയൻ
b) ബി. എസ് യെദിയൂരപ്പ
c) കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു
d) നവീൻ പട്നായിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രാചീന കാലത്ത് ഒരു തുറമുഖ നഗരം ആയിരുന്നു. അതിന്റെ പേര് എന്ത്??
a) കോഴിക്കോട്
b) മുസിരിസ്
c) കൊച്ചി
d) തിണ്ടിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാന്‍സന്‍സ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ??
a) മലേറിയ
b) ക്ഷയം
c) മന്ത്
d) കുഷ്ഠം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) 1, 2, 4 ശെരിയാണ്
b) 2, 4 ശെരിയാണ്
c) 1, 2 ശെരിയാണ്
d) 1, 2, 3 ശെരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവഭാരതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്??
a) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
b) മഹാത്മാഗാന്ധി
c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A group of men _____ creating trouble

(Excellence Academy)?
a) was
b) were
c) has
d) have been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപമ തൽപുരുഷസമാസത്തിന് ഉദാഹരണം??
a) സുഖദുഃഖം
b) തളിർമേനി
c) മുഖകമലം
d) നീലമേഘം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗംഗാ - യമുന നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനം??
a) ബദ്രിനാഥ്
b) വാരാണസി
c) ഹരിദ്വാർ
d) അലഹാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘പൂ മെയ്യ്’ ഏത് സമാസം??
a) ബഹുവ്രീഹി
b) തൽപുരുഷ
c) അവ്യയീഭവൻ
d) ദ്വന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Privacy ഒരു മൗലികാവകാശം ആണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ഏതാണ്?
a) കേശവാനന്ദ ഭാരതി vs യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
b) സെയ്‌റബാനു vs യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) പുട്ടസ്വാമി vs യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
d) രത്‌നകര vs യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത്?
a) സാന്തോഫിൽ
b) അന്തോസയാനിൻ
c) കരോട്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) അമേരിക്ക
c) ഖത്തർ
d) യമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്ത സങ്കരയിനങ്ങളിൽ ഒറ്റയാൻ ഏത്?
a) ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
b) ജ്യോതിക
c) ലോല
d) പവിത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 24
b) 50
c) 59
d) 51
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്? ]?
a) - ഗ്രാമം
b) - ബ്ലോക്ക്
c) - ജില്ല
d) - താലൂക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചരാചരം സമാസം എന്ത്?
a) ബഹുവ്രീഹി
b) കർമ്മധാരയൻ
c) ദ്വന്ദൻ
d) രൂപക തൽപുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ab initio means _______

?
a) from the beginning
b) till the end
c) expansion of initials
d) first alphabet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(5) തെക്കേ മലബാറിലെ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം?
a) തെയ്യം
b) തിറ
c) യക്ഷഗാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Of all the late comers, he was the ……

A) latest B) later C) most late D) last?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈറ്റമിൻ E പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തു :?
a) സസ്യ എണ്ണകൾ
b) ചീര
c) പച്ചക്കറികൾ
d) പഴങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ പക്ഷി പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര??
a) അമ്പുകുത്തിമല
b) ശിവഗിരിമല
c) നീലഗിരി
d) ബ്രഹ്മഗിരിമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്യോതിറാവു ഫൂലെയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച ‘ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ’രചിച്ചത്? (PSC Rankmaster )?
a) ധനഞ്ജയ് കീർ
b) തോമസ് പെയിൻ
c) പ്രതാപചന്ദ്ര മജുമ്ദർ
d) മോണിയർ വില്യംസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധവളഗിരി പർവ്വതം ഏത് രാജ്യത്ത്

?
a) ഭൂട്ടാൻ
b) നേപ്പാൾ
c) ബംഗ്ലാദേശ്
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിമൂന്നാമത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർ summit 2019 held in?
a) കൊൽക്കത്ത
b) ഹൈദരാബാദ്
c) മുംബൈ
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
26.ഗോവയിലെ bhom jesus basalica യുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവാലയം??
a) A. സേ കത്തീഡ്രൽ
b) B. സെന്റ് കാതറിൻ
c) C. സെന്റ് ബസലിക്ക
d) D. സെന്റ് ജീസസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും കോടതി നടപടികൾ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടത്താനായി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ….??
a) (A) ഡിജി-കോർട്ട്
b) (B) വിദ്യോ
c) (C) ദ്യോത്
d) (D) ഇ-കോർട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(2) വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിനുള്ള 2020 ലെ ക്രോസ് വേഡ് ബുക്ക്‌ പുരസ്‌കാരം നേടിയത്..??
a) (A) എൻ പ്രഭാകരൻ
b) (C) പങ്കജ് മിശ്ര
c) (D) മാധുരി വിജയ്
d) (B) ബെന്യാമിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറ്റോണി ജനറൽ?
a) 148
b) 124
c) 76
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം?
a) യൂറോപ്പ്
b) ആസ്ട്രേലിയ
c) അന്റാർട്ടിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2️⃣6️⃣ കാലാവധി പൂർത്തിയാകാത്ത ഏക പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ❓?
a) A. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) B. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) C. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) D. ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?
a) നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് 1929
b) ബട്ട്ലർ കമ്മീഷൻ 1927
c) ഗാന്ധി-ഇർവിൻ സന്ധി 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ്‌ ഗോറിയുടെ സദസ്സിലെ പ്രശസ്ത കവി?
a) ഫിർദൗസി
b) ഫക്രുദീൻ റാസി
c) നിസാമി അരുസി
d) അൽ ഉത്ബി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A lot of time___wasted.?
a) Are
b) Has
c) Was
d) Have been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചമഹാ തടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്?
a) ഏറി
b) മിഷിഗൻ
c) സുപ്പീരിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ചൂലന്നൂർ ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) പാലക്കാട്
c) കോട്ടയം
d) തൃശ്ശൂര്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിസങ്കേതം?
a) കുമരകം
b) മംഗളവനം
c) തട്ടേക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം?
a) 1934
b) 1930
c) 1932
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ വനിത കോടതി സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം :?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
c) ഉത്തർ പ്രദേശ്
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9)MTNL സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 2000
b) 1987
c) 1986
d) 1988
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സായുധസേനയുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ??
a) പ്രധാനമന്ത്രി
b) പ്രതിരോധ മന്ത്രി
c) രാഷ്ട്രപതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘എ പെയര്‍ ഓഫ് ബ്ലൂ ഐസ്’ ആരുടെ കൃതിയാണ്??
a) തസ്ലീമ നസ്റീന്‍
b) തോമസ് ഹാര്‍ഡി
c) വിഷ്ണു ശര്‍മ്മ
d) ആനന്ദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിന് മേധാവി ആകുന്ന ആദ്യ വനിത?
a) ശാന്തി തിഗ
b) അർച്ചന രാമ സുന്ദരം
c) ലഫ്റ്റനന്റ് ശിവാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിനേഴാമത് ലോക്സഭയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ എം.പി മാരുടെ എണ്ണം??
a) 1
b) 4
c) 2
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്കാദമി എന്ന പഠന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്?
a) സോക്രട്ടീസ്
b) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
c) പ്ലേറ്റോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂനുള്ള എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം?
a) മന്ദര
b) മന്തര
c) മന്ഥര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് ??
a) ഓ വി വിജയൻ
b) ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
c) ബാലാമണിയമ്മ
d) ആനന്ദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ സിമന്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

?
a) പുനലൂർ
b) ഷൊർണൂർ
c) നാട്ടകം
d) വാളയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഞ്ജയൻ?
a) രമേശൻ നായർ
b) കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
c) കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ
d) എം ആർ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം” ആരുടെ പ്രധാന കൃതിയാണ്?
a) പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Govt of India act നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ വൈസ് റോയ്?
a) വെവൽ
b) മേയോ
c) ലിൻലിത് ഗോ
d) കഴ്സൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രയാൻ-1 ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ച വർഷം?
a) 2009
b) 2019
c) 2008
d) 2015
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്ത്രാജ് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം:?
a) മേയ് 23
b) മേയ് 24
c) ഏപ്രില്‍ 24
d) ഏപ്രില്‍ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) നാഡീകോശം
b) പേശി കോശം
c) രക്തകോശം
d) കാവൽ കോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് ആരുടെ സംഭാവനയാണ്?
a) പോർച്ചുഗീസുകാർ
b) ഡാനിഷ്
c) ഡച്ചുകാർ
d) ഫ്രഞ്ചുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Napoleon got finally overthrown in the Battle of Waterloo in the year-?
a) (B) 1813
b) (C) 1815
c) (A) 1814
d) (D) 1816
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈസൂർ കർണ്ണാടക എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച വർഷം??
a) 1963
b) 1973
c) 1969
d) 1979
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജി എസ് ടി ചുമത്താനും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 245A
b) 246A
c) 345A
d) 346A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ ഭൗതികശരീരം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗലിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയ വർഷം?
a) 1538
b) 1500
c) 1539
d) 1528
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) കൊൽക്കത്ത
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ നഗരസഭ??
a) നെയ്യാറ്റിൻകര
b) പട്ടാമ്പി
c) ചേർത്തല
d) തൊടുപുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്..?

     ( LDC 2011 - KOLLAM)?<br /> a) (A) എൻ.എൻ.കക്കാട്<br /> b) (B) കെ.കെ.വാസു<br /> c) (C) എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്<br /> d) (D) കാക്കനാടൻ<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:(B) കെ.കെ.വാസു">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> മാവോ സേതുങ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച വർഷം??<br /> a) 1949<br /> b) 1938<br /> c) 1911<br /> d) 1921<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:1921">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> ഫലസ്തീനെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാക്കാൻ അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രായേൽ ഓസ്ലോ കരാർ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം?<br /> a) 1993<br /> b) 1948<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:1993">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൗലികാവകാശം ആക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??<br /> a) 86<br /> b) 68<br /> c) 81<br /> d) 76<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:86">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഹൈപ്പോതലാമസിൻറെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പെടാത്തത്?<br /> a) സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും സെറിബ്രത്തിലേക്കുമുള്ള നിന്നുമുള്ള നാഡീ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനപ്രസരണം നടത്തുന്നു<br /> b) പിയൂഷ ഗ്രന്ധിയുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു<br /> c) രക്ത ഘടകങ്ങളുടെ സാധാരണ സ്ഥിതി നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു<br /> d) ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവും ഊഷ്മാവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നും സെറിബ്രത്തിലേക്കുമുള്ള നിന്നുമുള്ള നാഡീ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനപ്രസരണം നടത്തുന്നു">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> " ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ" ഇതിൽ 'തൊട്ട്' എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു??<br /> a) കാരകം<br /> b) സമാസം<br /> c) ഗതി<br /> d) വിഭക്തി<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:ഗതി">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> Batchelor?<br /> a) Bachelores<br /> b) Spinsters<br /> c) Spindter<br /> d) Spinster<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:Spinster">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> Akbar’s land revenue system was known as?<br /> a) Bandobast system<br /> b) Zabti system<br /> c) Todarmal’s revenue system<br /> d) Mansabdari<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:Zabti system">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ആവിഷ്കരിച്ചത്??<br /> a) ന്യൂട്ടണ്<br /> b) ഹെന്ററിച് ഹെർട്‌സ്<br /> c) ഐൻസ്റ്റീൻ<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:ഹെന്ററിച് ഹെർട്‌സ്">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> ഗ്രാമസഭയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്?<br /> a) ആർട്ടിക്കിൾ 243<br /> b) ആർട്ടിക്കിൾ 243 എ<br /> c) ആർട്ടിക്കിൾ 40<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:ആർട്ടിക്കിൾ 243 എ">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ സായുധ കലാപങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്??<br /> a) ബിർസ മുണ്ട<br /> b) ഗോപിനാഥ് ബദ്ർലോയ്<br /> c) ചാൾസ് ബോയ്‌കോട്ട്<br /> d) വാസുദേവ്‌ ബൽവന്ത് ഭട്ക<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:വാസുദേവ്‌ ബൽവന്ത് ഭട്ക">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ബാങ്കിംഗ് സാക്ഷരത പഞ്ചായത്ത്?<br /> a) ചിറ്റൂർ<br /> b) വാളയാർ<br /> c) മങ്കര<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:മങ്കര">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> Where is the Vasthuvidya Gurukulam situated??<br /> a) Kayamkulam<br /> b) Tangasseri<br /> c) Tirur<br /> d) Aranmula<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:Aranmula">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവൽ??<br /> a) യന്ത്രം<br /> b) സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും<br /> c) കയർ<br /> d) അവകാശികൾ<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:അവകാശികൾ">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> DC യെ AC ആക്കി മാറ്റാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?<br /> a) ഇന്‍വെര്‍ട്ടര്‍<br /> b) റക്ടിഫയര്‍<br /> c) ആംപ്ലിഫയര്‍<br /> <a href="" onclick="return false" class="spoiler" content="ഉത്തരം:ഇന്‍വെര്‍ട്ടര്‍">ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക</a><br /> 👧WOMEN'S DAY 👧

💥 ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭ മാർച്ച്‌ 8 അന്താരാഷ്ട്ര വനിത ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം…??
a) (A) 1977
b) (D) 1963
c) (C) 1945
d) (B) 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗീസുകാർ മാനുവൽ കോട്ട സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
a) 1503
b) 1502
c) 1505
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഏത് ജില്ലയിൽ?
a) ആലപ്പുഴ
b) കൊല്ലം
c) കോട്ടയം
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനിതാ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പൂർണമായും വനിതകൾ നിയന്ത്രിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ?
a) - മാവേലി എക്സ്പ്രസ്
b) - മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ്
c) - വേണാട് എക്സ്പ്രസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

?
a) നിലമ്പൂർ
b) പാലോട്
c) മാങ്കൊമ്പ്
d) പീച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
a) Ek നായനാർ
b) K കരുണാകരൻ
c) ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
d) Ak ആന്റണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ഒറ്റപ്പദമേത്??
a) പുത്രന്റെ പുത്രി - പൗത്രി
b) മകളുടെ മകൾ - ദൗഹിത്രി
c) എല്ലാം തെറ്റാണ്
d) സഹോദരിയുടെ മകൾ - ശ്വശു
e) എല്ലാം ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് വിനു ഉദാഹരണമാണ്?
a) അഗസ്ത്യമല
b) ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക്
c) സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്?
a) പമ്പാനദി
b) പുന്നമടക്കായൽ
c) അഷ്ടമുടിക്കായൽ
d) വേമ്പനാട് കാരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുലൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ കൃതികൾ എഴുതുന്ന സാഹിത്യകാരൻ?
a) ആർ പി പരമേശ്വരമേനോൻ
b) എസ് പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
c) എൻ നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ പിൻഗാമിയായി 1500 ൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ?
a) അൽമേഡ
b) കബ്രാൾ
c) അൽബുക്കർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം??
a) ഡൽഹി
b) ലക്ഷദ്വീപ്
c) ചണ്ഡീഗഡ്
d) പുതുച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Beat around the bush (Idiom)?
a) accept defeat
b) avoid the topic
c) hide behind a bush
d) make excuse
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ കലാപം നടന്ന വർഷം?
a) 1919
b) 1923
c) 1917
d) 1921
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാങ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ്??
a) ഹരിയാന
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘മിശ്രകോളനി വ്യവസ്ഥ’ കൊണ്ടുവന്ന പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഭരണാധികാരി? (Talent Academy)?
a) അല്‍ബുക്കര്‍ക്ക്
b) കബ്രാള്‍
c) കോവില്‍ഹ
d) അല്‍മേഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

?
a) ഇ എം എസ്
b) വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
c) പിണറായി വിജയൻ
d) ഇ കെ നായനാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചാറ് എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ചാൽ??
a) അഞ്ചു തവണ ആറ്
b) ആറു തവണ അഞ്ചു
c) അഞ്ചോ ആറോ
d) അഞ്ചും ആറും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക