Which state is known as “ jewel of india” ??
a) Odisha
b) Uttarkhand
c) Sikkim
d) Manipur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്ര തരത്തിലുള്ള വീറ്റോ പവർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഭരണഘടന പറയുന്നത്?
a) 3
b) 5
c) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ കാലാവധി

?
a) 5 വർഷം
b) 3 വർഷം
c) കാലാവധിയില്ല
d) 6 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The leaves ……. as the wind blew

A) rustled B) hissed C) murmured D) crackled?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who said about Gandhiji “Generations to come will scarce believe that such a one as this walked the earth in flesh and blood??
a) Lord Mountbatten
b) Albert Einstein
c) Jawaharlal Nehru
d) Winston Churchill
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് ‘ നിര്‍ത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി?
a) ശ്രീമൂലം തിരുനാള്‍
b) ആയില്യം തിരുനാള്‍
c) സ്വാതി തിരുനാള്‍
d) ശ്രീചിത്തിര തിരുനാള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ എത്രാമത് വാര്‍ഷികമാണ് 2020-ല്‍??
a) 65
b) 75
c) 85
d) 60
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-20 ഉള്ളൂർ പുരസ്‌കാര ജേതാവ് (Subi)?
a) സന്തോഷ്‌ ഏച്ചിക്കാനം
b) C. V. ചന്ദ്രശേഖരൻ
c) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
d) E. P. ശ്രീകുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാസം എന്നാൽ?
a) വിഭക്തി കുറി ഇല്ലാതെയുള്ള പദപ്രയോഗം
b) ധാതുക്കളുടെ യോഗം
c) വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യോഗം
d) വിഭക്തികൾതമ്മിലുള്ള യോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ജനകീയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് (ldc, ksgd, 2011?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) എം എൻ റോയ്
c) വിശ്വേശ്വരയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സസ്യകല ഏത്

?
a) സൈലം
b) ഫ്ലോയം
c) പാരൻകൈമ
d) എല്ലാം ശെരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ദീർഘകാല വാസത്തിനുശേഷം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്?
a) 1917 ജനുവരി 10
b) 1917 ജനുവരി 9
c) 1915-ജനുവരി 9
d) 1916 ജനുവരി 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശശ്വസനം നടക്കുന്ന ഭാഗം?
a) എന്ടോപ്ലാസ്മിക്റെക്ടികുലം
b) ന്യൂക്ലിയസ്
c) ലൈസോസോം
d) മൈറ്റോക്കോഡ്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട വർഷം?
a) 1980
b) 1945
c) 1955
d) 1970
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം??
a) ട്രോം ബെ
b) തുമ്പ
c) വിഴിഞ്ഞം
d) മുംബെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്??
a) അഗസ്ത്യവനം
b) ഇരവികുളം
c) നീലഗിരി
d) തെന്മല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാമത്തെ എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു?
a) സന്ധി
b) തദ്ധിതം
c) വിഭക്തി
d) സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of these institutions fixes the Repo Rate and the Reverse Repo Rate in India?

[SSC CGL 2019]?
a) Ministry of Finance
b) State Bank of India
c) Comptroller and Auditor General of India
d) Reserve Bank of India
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരുടെ ക്രോമസോം ആണ്?
a) പിതാവിന്റെ
b) മാതാവിന്റെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When was the name of Madras State changed in Tamil Nadu??
a) 1977
b) 1956
c) 1968
d) 1969
e) I don’t know
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1991 ഏപ്രിൽ 18ന് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനിയിൽ വച്ച് കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ സാക്ഷരത പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ വ്യക്തി??
a) സി കേശവൻ
b) ചേലക്കാടൻ ആയിഷ
c) അച്യുതൻ പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Would you mind ……………..?
a) Opening the window
b) Opened the window
c) Open the window
d) To open the window
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ കൂർഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മലയോര പട്ടണം?
a) ബേക്കൽ
b) പനത്തടി
c) മാലോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീര താപനില കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ??
a) ആന്റി പൈററ്റിക്സ്
b) അനാൽജസീക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ ഗൂഗിൾ CEO ആയ ഇന്ത്യക്കാരൻ

?
a) ടി നന്ദകുമാർ
b) രജീന്ദർ ഖന്ന
c) സുന്ദർ പിച്ചെ
d) ശേഖർ ഭാസു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is living in_______house by the woods?
a) None
b) A
c) An
d) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following temple in India was called as “The Black Pagoda” by the Europeans??
a) Kamakhya Temple -Assam
b) Jagannath Temple, Orissa
c) Konark Sun Temple, Orissa
d) Tirumala Tirupati , Andhra Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്‌റു പുരസ്‌കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ച വനിത? (PSC Rankmaster)?
a) ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി
b) സരോജിനി നായിഡു
c) അനിത ബോസ്
d) മദർ തെരേസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവ വിമോചന ദിനം

(Excellence Academy)?
a) ജൂലൈ 16
b) നവംബർ 16
c) ഒൿടോബർ 15
d) ഡിസംബർ 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർജുമാൻ ബാനു ബീഗം ആരുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ്?
a) മുംതാസ് മഹൽ
b) നൂർജഹാൻ
c) റാബിയ ദുരാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിപതിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം

?
a) സമതല ദർപ്പണം
b) സിലിണ്ടറിക്കൽ ദർപ്പണം
c) കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം
d) കോൺകേവ് ദർപ്പണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏത്?
a) 39
b) 38 A
c) 40
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the author of the famous writings “ The Darkroom ,The guide”?
a) RK Narayan
b) Rabindranath Tagore
c) Aravind Adiga
d) Arundhati Roy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) വിൻഡ് വെയിൻ
b) ബ്യൂഫർട്ട് സ്കെയിൽ
c) അനിമോമീറ്റർ
d) കാറ്റാടി യന്ത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ e സാക്ഷരത പഞ്ചായത്ത്?
a) ശ്രീകണ്ഠപുരം
b) മഞ്ചേശ്വരം
c) തിരൂര്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The leaves ……. as the wind blew

A) rustled B) hissed C) murmured D) crackled?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1998 ജനുവരി 26 മുതൽ 1988 മെയ് 15 വരെ എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട്??
a) 112
b) 113
c) 114
d) 111
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയേയും ധനുഷ്കോടിയേയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത :?
a) NH 17
b) NH 47
c) NH 44
d) NH 49
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the incorrectly spelt word

A) recommend B) reccommend C) vacation D) psychology?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണാര്‍ദ്ധഗോളത്തില്‍ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ പകല്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന്?(Talent Academy)?
a) മാര്‍ച്ച് 21
b) ജൂണ്‍ 21
c) സെപ്റ്റംബര്‍ 22
d) ഡിസംബര്‍ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ദേശീയ പതാക അംഗീകരിച്ചത് എന്ന്?
a) 1950 ജനുവരി 24
b) 1950 ജനുവരി 26
c) 1947 ജൂലൈ 22
d) 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കോറൽ ദ്വീപിനു ഉദാഹരണം?
a) മാലിദ്വീപ്
b) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
c) മാജുലി
d) ജാവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Field day’ means

A) sad day B) happy day C) An enjoyable day D) Memorable day?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയിരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത്??
a) സ്ലാഗ്
b) ഗാങ്
c) ഫ്ലക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ കൃതിയല്ലാത്തത്??
a) നൈൽ ഡയറി
b) യാത്രാസ്മരണകൾ
c) വിഷകന്യക
d) രക്തപുഷ്പങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്‍റിബോഡി ഇല്ലാത്ത രക്തഗ്രൂപ്പ്

A) A B) B C) AB D) O?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യം?
a) അമേരിക്ക
b) ഫ്രാൻസ്
c) ഇംഗ്ലണ്ട്
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വസന്ത സമരാത്രദിനം

?
a) ഡിസംബർ 22
b) മാർച്ച്‌ 21
c) ജൂൺ 22
d) സെപ്റ്റംബർ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“നിങ്ങളോർക്കുക നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന് ! “

?
a) വീരേശലിംഗം
b) ആനി ബസന്റ്
c) ജ്യോതിബാ ഫുലെ
d) സ്വാമി ദയാനന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Grama sabha??
a) 243B
b) 241C
c) 243A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ച വർഷം?
a) 1889
b) 1879
c) 1869
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Christina koch holds the record for longest continuous time in space by a woman, how long she spent in space?
a) 390Days
b) 315Days
c) 328Days
d) 300Days
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ബാങ്കിംഗ് ജില്ല

(Excellence Academy)?
a) കോഴിക്കോട്
b) മലപ്പുറം
c) എറണാകുളം
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം?
a) ഇമ്രാൻ ഖാൻ
b) Saqlain മുഷ്താഖ്
c) ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ്
d) ഷുഹൈബ് അക്തർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ നേത്രത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് സാധാരണയായി നേത്ര ദാനത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) കൃഷ്ണമണി
b) കോർണിയ
c) റെറ്റിന
d) ഐറിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ‘adverb’among these words is?
a) Harsh
b) Boost
c) Quickly
d) Glow
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പതിരില്ലാതെ കതിരില്ല?
a) എവിടെയും ദോഷം വിളയുകയാണ്
b) ദോഷമില്ലാതെയും ഗുണമുണ്ട്
c) ഗുണങ്ങൾക്കിടയിൽ ദോഷവും കാണും
d) ഗുണങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാം ദോഷമേ ഉള്ളൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം

?
a) ഹീലിയം
b) ഓക്സിജൻ
c) ഹൈഡ്രജൻ
d) നൈട്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തദ്ദേശീയമായ ആദ്യ ബാങ്ക് ? ?
a) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
b) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
c) അഹമ്മദാബാദ് ബാങ്ക്
d) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The plural form of nebula??
a) Nebula
b) Nebulae
c) Nebulai
d) Nebulas
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ നടന്ന ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് വോളിബോൾ പുരുഷ - വനിത വിഭാഗം ജേതാക്കൾ??
a) പഞ്ചാബ്
b) കേരളം
c) അറിയില്ല
d) കർണാടക
e) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കത്തുന്ന ബൾബിനെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് താപം ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് വഴി?
a) സംവഹനം
b) ചാലനം
c) വികിരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) ആലുവ
b) അമ്പലപ്പുഴ
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കഞ്ചിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഷം എന്ന വാക്കിന്‍റെ വിപരീതപദം

A) മോക്ഷം B) തോഷം C) ദേഷ്യം D) ശാന്തം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിഹീലിയൻ ദിനം എന്നാണ്??
a) ജൂലൈ 4
b) ജൂലൈ 13
c) ജനുവരി 14
d) ജനുവരി 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വർഗ്ഗീകരിക്കുന്ന അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ സൂചകങ്ങളാണ്?
a) ടാക്സോണമിക് കീകൾ
b) വർഗീയ തലങ്ങൾ
c) ബൈനോമിയൽ നൊമാൻ ക്ലിയെചർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി?
a) ഷൈനി വിൽസൺ
b) കെ പി തോമസ്
c) പി ടി ഉഷ
d) ഒ എം നമ്പ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് ആര്??
a) രാഷ്‌ട്രപതി
b) സ്പീക്കർ
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഭക്ഷണ പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ക്ക് ചുവന്ന നിറം നല്‍കാനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു?
a) ടാര്‍ട്രസിന്‍
b) ഇന്‍ഡിഗോ-കാര്‍മൈന്‍
c) എറിത്രോസിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂട്ടാന് പ്രധാനമന്ത്രി?
a) ലോട്ടയ് ഷെറിങ്
b) കെപി ശർമ ഒലി
c) പ്രവിന്ദ് ജുഗ്‌നോത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദി സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ?
a) സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) നരവംശ ശാസ്ത്രം
d) പാലിയന്റോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസ്ഥികളെ സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാം സന്ധിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭാഗം ഏത്?
a) ക്യാപ്സൂൾ
b) തരുണാസ്ഥി
c) സൈനോവിയൽ സ്ഥരം
d) സ്നായുക്കൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“എഴുതിക്കളഞ്ഞു” ഇതിൽ ‘ക്കളഞ്ഞു ‘എന്ന പദം ഏതു ഭാഷാപ്രയോഗ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു??
a) ഭേദകം
b) അനുപ്രയോഗം
c) ദ്യോതകം
d) മുറ്റുവിന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമാരനാശാനെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) - A R രാജരാജ വർമ്മ
b) - ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
c) - സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള
d) - Dr. ലീലാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഓൺ കൊളോണിയലിസം” എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്??
a) അമർത്യാസെൻ
b) കാൾമാർക്സ്
c) ജെ.എം.കെയിൻസ്
d) രവി ബിത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്?
a) ബാലുശ്ശേരി
b) നെടുമ്പാശ്ശേരി
c) പോസ്റ്റുകൾ
d) പേരാമ്പ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാസ്കറ്റ് ബോളിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം?
a) 6
b) 7
c) 5
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Code of diplomatic etiquette and precedence (a) Formalism (b) Statesmanship (c) Protocol (d) Hierarchy?
a) b
b) c
c) d
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the singular form from the given words.

?
a) Cirteria
b) Radius
c) Data
d) Stadia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹജ സ്വഭാവം?
a) സൽസ്വഭാവം
b) സ്വതഹ
c) സത്ത്വം
d) സഹജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർജുന അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം?
a) 1951
b) 1959
c) 1961
d) 1969
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ ഒരു കൈയിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ഒലീവിലയും മറുകയ്യിൽ വിമോചന പോരാളിയുടെ തുടക്കമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒലീവിലകൾ എന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകാതിരിക്കട്ടെ” ആരുടെ വാക്കുകൾ?
a) ഗമാൽ അബ്ദുൾ നാസർ
b) യാസർ അറഫാത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം?
a) പുന്നത്തൂർകോട്ട
b) ഗവി
c) കോന്നി
d) പുന്നയ്യൂർകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We ought__the poor?
a) To help
b) Helping
c) Help
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂയം കുട്ടിവനം കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ?

A) പാലക്കാട് B) ഇടുക്കി C) വയനാട് D) എറണാകുളം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചാബിലെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ?

(Excellence Academy)?
a) ലോഹ്റി
b) ഭംഗോരിയ
c) ബൈശാഖി
d) ഉഗാദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസ്താംബുളിന്‍റെ പഴയ പേര്??
a) ഗോള്‍ഡ് കോസ്റ്റ്
b) ഫോര്‍മോസ
c) കോണ്‍സ്റ്റാന്‍റിനോപ്പിള്‍
d) ഡച്ച് ഗയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറവുള്ള കണമേത്?
a) പ്രോട്ടോൺ
b) ന്യൂട്രോൺ
c) ഇലക്ട്രോൺ
d) പോസിട്രോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ “കോട്ടണോപോളിസ്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ? (Talent Academy)?
a) മുംബൈ
b) ഡല്‍ഹി
c) ഭൂവനേശ്വര്‍
d) മൈസൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Achluophobia എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഇരുട്ടിനോടുള്ള ഭയം
b) ഇരുട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Dandia’ is a popular dance of?
a) Tamil Nadu
b) Gujarat
c) Maharashtra
d) Punjab
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയ്യുന്നവയിൽ ആരുടെ മന്ത്രിയായിരുന്നു ചാണക്യൻ??
a) ചന്ദ്രഗുപ്തൻ II
b) ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ
c) കൃഷ്ണദേവരായർ
d) സമുദ്രഗുപ്തൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന കരകൗശലമേള ആയ സൂരജ് കുണ്ട് മേള നടക്കുന്നത്?
a) കർണാൽ
b) താനേശ്വർ
c) കനൗജ്
d) ഹിസ്സാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബൊറാക്സ്
b) ബൊറാസോൾ
c) ഡിബൊറൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദു വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്??
a) വിനോദ് കുമാർ
b) രാജ്കൃഷ്ണ
c) വിനോദ് റായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
first cashless country in the world??
a) UK
b) Germany
c) Sweden
d) Switzerland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂവിഭവ പഠനം, കാലാവസ്ഥ പഠനം എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം?
a) എഡ്യുസാറ്റ്
b) ഇൻസാറ്റുകൾ
c) IRS ഉപഗ്രഹങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്വത് തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണം?
a) മടയൻ
b) കള്ളത്തരം
c) മണ്ടത്തരം
d) മണ്ടത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാത്സല്യത്തിന്റെ കവയിത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരി ??
a) രാജലക്ഷ്മി
b) അക്കമ്മ ചെറിയാൻ
c) ബാലാമണിയമ്മ
d) സുഗതകുമാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോഹൻ താഴ്വര, നർമ്മദാ, തുംഗഭദ്ര നദീതട പ്രദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമായത് ഏത് ശിലായുഗ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കാണ്?
a) മധ്യ ശിലായുഗം
b) പ്രാചീന ശിലായുഗം
c) നവീനശിലായുഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മട്ടാഞ്ചേരി ജൂത പള്ളി സ്ഥാപിതമായത്??
a) 1868
b) 1418
c) 1568
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിൻ സാഗ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ്?
a) ഷൺമുഖം ഷെട്ടി
b) റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ
c) ശക്തൻ തമ്പുരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി?
a) മാനുവൽ ഫെഡറിക്
b) വിമൽകുമാർ
c) ആർ ശ്രീജേഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം??
a) ഗുജറാത്ത്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) പശ്ചിമബംഗാൾ
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകൽസമയത്ത് കടലിൽനിന്നും കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റുകൾ?
a) കരക്കാറ്റ്
b) കടൽക്കാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻ എൻ കക്കാട്?
a) ജോർജ് വർഗീസ്
b) നാരായണപ്പണിക്കർ
c) നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
d) മാധവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാല രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കൊച്ചി
b) കൊല്ലം
c) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലുഷായ് ഹിൽസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) സിക്കിം
b) മേഘാലയ
c) മിസോറാം
d) ആസ്സാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പത്രമായ പ്രഭാതം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1934
b) 1935
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്പത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനശാഖ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു??
a) എംമോളജി
b) അഫ്‌നോളജി
c) ജെലോറ്റോളജി
d) കലോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പലിശ രഹിത സഹകരണ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായതെവിടെ?

[PSC RANK MASTERS]?
a) കണ്ണൂർ
b) മലപ്പുറം
c) തൃശൂർ
d) പാലക്കാട്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകനായക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി

?
a) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
b) കെ എം മുൻഷി
c) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
d) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം എടുത്ത് എഴുതുക?
a) അയാൾക്ക് ആകാശകാഴ്ചകൾ സദാ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയിരുന്നു
b) അയാൾക്ക് ആകാശത്തിലെ കാഴ്ചകൾ സദാ എപ്പോഴും അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയിരുന്നു
c) ആകാശത്തിലെ കാഴ്ചകൾ എപ്പോഴും സദാ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയിരുന്നു
d) അയാൾക്ക് ആകാശത്തിലെ കാഴ്ചകൾ സദാ എപ്പോഴും അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയിരുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെങ്കി പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന രോഗാണു :?
a) പ്രോട്ടോസോവ
b) വൈറസ്
c) ബാക്‌ടീരിയ
d) ഫംഗസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിറ്റിൽ സഹാറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ആഫ്രിക്ക
b) ആസ്ട്രേലിയ
c) അന്റാർട്ടിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയ പിതാവ് ‘എന്ന് വിവേകാനന്ദനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? (PSC Rankmaster )?
a) ഗാന്ധിജി
b) ടാഗോർ
c) നേതാജി
d) B.G. തിലക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങൾ എത്ര?
a) 2
b) 4
c) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആഗിരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകം?
a) ജീവകം ബി
b) ജീവകം ഡി
c) ജീവകം സി
d) ജീവകം എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2005ലെ റോയൽ സൊസൈറ്റി നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?
a) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
b) സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സ്
c) ഗലീലിയോ ഗലീലി
d) സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവോണദിവസം പൊതുഅവധിയായി കേരളഇതര സംസ്ഥാനം?
a) മേഘാലയ
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) മിസോറാം
d) നാഗാലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗംഗയുടെ പോഷകനദി?
a) ബെദ്വാ
b) സോൺ
c) കെൻ
d) ചമ്പൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the incorrectly spelt word

A) recommend B) reccommend C) vacation D) psychology?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുകൊച്ചിയിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി?
a) പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ
b) ഇക്കണ്ടവാര്യർ
c) പട്ടം താണുപിള്ള
d) ടി കെ നാരായണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് ഏതാണ്? ]?
a) - കോഴിക്കോട്
b) - മ്ലാപ്പാറ
c) - മല്ലപ്പള്ളി
d) - കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഡിഫ്തീരിയ രോഗത്തിന് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ?
a) ലെപ്റ്റോസ്പൈറ
b) സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്
c) യേഴ്‌ സീനിയ
d) കോറിനി ബാക്ടീരിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the correct sentence

A) I am superior than him B) I am superior than he C) I am superior to him D) I am more superior to him?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി യൂണിറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?
a) Pendrive
b) Copact disk
c) Hard disk
d) Floppy disk
e) Dynamic ram
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പ്രസാധക ദിനം?
a) മെയ് 3
b) ജനുവരി 29
c) നവംബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.131 Which of the following commission was appointed by the Central Government on Union-State relations in 1983?

1983 मध्ये केंद्र-राज्य संबंधांवर केंद्र सरकारने पुढीलपैकी कोणत्या कमिशनची नियुक्ती केली होती??
a) Setalvad commission
b) Sarkariya commission
c) Dutt commission
d) Rajamannar commission
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞ + മുത്ത് =മഞ്ഞമുത്ത് ഇവിടെ മ ഇരട്ടികാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
a) മ ശിഥിലാക്ഷരം ആയതു കൊണ്ട്
b) മഞ്ഞ വിശേഷണമയത് കൊണ്ട്
c) മഞ്ഞ കേവല ധാതു ആയതുകൊണ്ട്
d) ഞ്ഞ ശിഥിലാക്ഷരം ആയതു കൊണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-20 രഞ്ജിട്രോഫി ജേതാക്കൾ??
a) വിദർഭ
b) സൗരാഷ്ട്ര
c) ഗോവ
d) ബംഗാൾ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1978
b) 1973
c) 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് നടന്ന വർഷം?
a) 1680
b) 1587
c) 1599
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രോകാരിയോട്ടുകളിലെ കോശവിഭജനം അറിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) a)ക്രമഭംഗം
b) b)ഊനഭംഗം
c) c) ദ്വിവിഭജനം
d) a &b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അര്‍ജ്ജുന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി :?
a) - സുരേഷ് ബാബു
b) - ജിമ്മി ജോര്‍ജ്ജ്
c) - സി.ബാലകൃഷ്ണന്‍
d) - ടി.സി.യോഹന്നാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലം നഗരത്തിലെ സ്ഥാപകൻ?
a) കാഴ്‌സൺ പ്രഭു
b) മാർ സപീർ ഈസോ
c) രാജ കേശവദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർണാടകയിലെ മാലപ്രഭാ നദീതീരത്തെ ഏതു പ്രദേശമാണ് 1987 ൽ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തി

(Kerala PSC Q & A)?
a) പട്ടടയ്ക്കൽ
b) ബ്രഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം
c) ഹംപിയിലെ സ്മാരകങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കളിമണ്ണിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹം??
a) സിങ്ക്
b) അലൂമിനിയം
c) ഇരുമ്പ്
d) ടെറ്റാനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രീക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പിതാവ്??
a) സീനോ
b) ആക്കിലസ്
c) ക്ലിസ്ത്തനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക സുന്ദരി പട്ടം നേടുന്ന എത്രാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് മാനുഷി ചില്ലർ

?
a) 3
b) 5
c) 1
d) 6
e) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതികൾക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് എതിരായ കേസുകൾ കേൾക്കാൻ അധികാരം ലഭിച്ചത് ഏത് ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്??
a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിയാൻ വെൻ വൺ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ചൊവ്വ ദൗത്യം ആണ്?
a) ശ്രീലങ്ക
b) ജപ്പാൻ
c) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he got married …….34?
a) in
b) on
c) for
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 2015
b) 2000
c) 1986
d) 1976
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ് ഇലിയഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘകാല കൃതി?
a) മണിമേഖല
b) തൊൽകാപ്പിയം
c) ചിലപ്പതികാരം
d) തിരുക്കുറൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര്?
a) രാമൻപിള്ള
b) ഈശ്വര സ്വാമി
c) മാധവൻ
d) കുഞ്ഞൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന സ്തരം

?
a) കോക്ലിയ
b) യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി
c) ചെവിക്കുട
d) കർണ്ണപടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ചെക്ക് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ബാങ്ക്??
a) പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക്
b) ബംഗാൾ ബാങ്ക്
c) സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്
d) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ആത്മാവിലേക്കുള്ള ജാലകം” എന്നറിയപ്പെടിന്ന ശരീരഭാഗം??
a) C) ഹൃദയം
b) D) വൃക്ക
c) A) കരൾ
d) B) കണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപരാജിത ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രം ??
a) ഉഷ്ണരാശി
b) ഉഷ്ണമേഖലാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നിരിക്കുന്ന പദത്തിൻറെ മലയാള പരിഭാഷ എന്ത്? Compliment?
a) ആക്ഷേപം
b) പ്രശംസ
c) പരിഹാസം
d) പ്രതിരോധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പിതാവ്?
a) ജി പി പിള്ള
b) അയ്യങ്കാളി
c) ഡോക്ടർ പൽപ്പു
d) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ad hoc?
a) trial
b) tired
c) transfer
d) temporary
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The word Fraudulence means:?
a) Correction
b) Custom
c) Congregation
d) corruption
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖക്ക് നേർ മുകളിൽ വരുന്ന ദിവസം

(Subi)?
a) ജൂൺ 21
b) ഡിസംബർ 22
c) മാർച്ച് 21
d) സെപ്റ്റംബർ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അശനം’ എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥമെന്ത്

A) സമുദ്രം B) കുതിര C) ആഹാരം D) മുറ്റം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പൂർണമായും കോളനി ഭരണം അവസാനിച്ച വർഷം

?
a) 1950
b) 1954
c) 1961
d) 1947
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദുമതത്തിന്‍റെ കാല്‍വിന്‍ ??
a) വാത്മീകി
b) ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍
c) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കല?
a) ആവരണകല
b) നാഡീകല
c) പേശികല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the most acceptable sentence:

ℙ𝕊ℂ 𝕋ℍℝ𝕀𝕃𝕃𝔼ℝ 𝟚.𝟘?
a) You had better to consult a doctor
b) You had better consult a doctor
c) You had better consulting a doctor
d) You had better to consulted a doctor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിത്ത രസത്തിന്റെ നിറം?
a) മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കലർന്ന നിറം
b) പച്ചയും ബ്രൗണും കലർന്ന നിറം
c) പച്ചയും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ആസ്ഥാനം??
a) തൂണക്കടവ്
b) വാളയാർ
c) ചിറ്റൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ദിനം??
a) ജനുവരി 9
b) ഫെബ്രുവരി 28
c) ജൂലൈ 11
d) ജനുവരി 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ബർ ചക്രവർത്തി ഏർപെടുത്തിയ സൈനിക വ്യവസ്ഥ?
a) തങ്കജിറ്റാൾ
b) ഇക്ത
c) ഷഹ്ന
d) മാൻസബ്ദാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആര്

?
a) കെ പി കേശവമേനോൻ
b) ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ
c) കുഞ്ഞാപ്പി
d) ബാഹുലേയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുപ്പത്തി ഏഴാ മത് ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ വേദി?
a) ഗോവ
b) പഞ്ചാബ്
c) ചത്തീസ്ഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിഴക്കിന്റെ ധാന്യ കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം

?
a) ഇന്ത്യ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) മാലിദ്വീപ്
d) മ്യാൻമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the first Indian elected to the British parliament??
a) Dadabhai Naoroji
b) Bipin Chandra pal
c) Lala Lajpat Rai
d) Gopala Krishna gokhale
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിസോറാമിലെ ഗോത്രവിഭാഗം ഏത്??
a) അഡി
b) None
c) All
d) അപതാനിസ്
e) മോൺപ
f) നിസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Akash plans __abroad next year?
a) Study
b) Studying
c) To study
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
⚽️ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ 2019-20 സീസൺ വിജയികൾ…??
a) (D) അറിയില്ല
b) (B) കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്
c) (A) ഗോകുലം കേരള എഫ്സി
d) (C) കേരള പോലീസ് എഫ്.സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടവപ്പാതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ
b) വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ G -20 ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി ?

(Excellence Academy)?
a) ജപ്പാൻ
b) ഇന്ത്യ
c) ഫ്രാൻസ്
d) യുഎസ് എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
49.അരി, ഗോതമ്പ്, കപ്പ, ചേന, ചേമ്പ് എന്നീ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ പോഷക ഘടകമാണ്??
a) A. പ്രോട്ടീനുകൾ
b) B. അന്നജം
c) C. ജീവകം
d) D. കൊഴുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1972 ൽ കിഴക്കൻ അയർലൻഡിലെ 26 പ്രവിശ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ്

?
a) യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
b) ഐറിഷ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്
c) ഇസ്താംബൂൾ
d) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലില്‍ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി

A) രാമപുരം പുഴ B) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ C) കുറ്റ്യാടിപുഴ D) ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അടിമകളുടെ അടിമ’ എന്നറിയ പ്പെടുന്ന അടിമവംശ സുല്‍ത്താന്‍?
a) ഇല്‍ത്തുമിഷ്
b) കുത്തബ്ദ്ദീന്‍ ഐബക്
c) ഗിയാസുദ്ദീന്‍ ബാല്‍ബന്‍
d) റസിയാ സുല്‍ത്താന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തത്?
a) വിരാട് കൊഹ്‌ലി
b) എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്
c) രോഹിത് ശർമ
d) ക്രിസ് ഗെയ്ൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാൻസി,സത്താറ,നാഗ് പൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേടിയത് ഏത് വഴി?
a) മറാത്ത യുദ്ധം വഴി
b) സൈനികസഹായവ്യവസ്ഥ vazhq
c) ദത്തവകാശ നിരോധനം വഴി
d) മൈസൂർ യുദ്ധം വഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വാഗര്‍ത്ഥങ്ങള്‍’ എന്ന പദത്തിനെ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ :?
a) വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍
b) വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം
c) വാക്കും അര്‍ത്ഥങ്ങളും
d) വാക്കും അര്‍ത്ഥവും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വന്ത സമാസം അല്ലാത്ത പദമേത്?
a) നാലഞ്ച്
b) അടിപിടി
c) പക്ഷിമൃഗാദികൾ
d) പൂവമ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്റി മുറേ ഏത് രാജ്യത്തെ ടെന്നീസ് താരമാണ്?
a) സ്പെയിൻ
b) റഷ്യ
c) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനുഷി?
a) സ്ത്രീ
b) അഭിലാഷം
c) ബുദ്ധി
d) മാനിക്കപ്പെട്ടത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
J.ഡൗസൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ?
a) മട്ടാഞ്ചേരി
b) കളമശ്ശേരി
c) ഇടപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിന്റെ പിഎച്ച് മൂല്യം?
a) 7.4
b) 7.3
c) 72
d) 7.5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഴയില എന്ന പദം ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ആണ്?
a) ആഗമ സന്ധി
b) ദ്വിത്വ സന്ധി
c) ലോപ സന്ധി
d) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There is no smoke without fire. (?
a) പുകയില്ല തീയുണ്ട്
b) പുകയില്ല തീയില്ല
c) തീയില്ലാതെ പുകയില്ല
d) എവിടെ തീയുണ്ടോ അവിടെ പുകയുണ്ടാകും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സന്താൾ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സിദ്ദു മർമു, കാൻഹു മർമു സഹോദരന്മാരുടെ സ്മരണാർത്ഥം സ്ഥാപിതമായ സിഡോകാൻ ഹുമാർമു സർവ്വകലാശാല ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
b) ചത്തീസ്ഗഡ്
c) ജാർഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിന്റെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം?
a) ബെൽജിയം
b) തുർക്കി
c) ക്യൂബ
d) സ്വീഡൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റുകൾ?
a) ഫൊൻ
b) മിസ്ട്രൽ
c) ഹർമാട്ടൻ
d) ചിനൂക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത്?
a) സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ്
b) ഉത്തല ലെൻസ്
c) ബിഫോക്കൽ ലെൻസ്‌
d) അവതല ലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി?
a) കാവേരി
b) ഗോദാവരി
c) കൃഷ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോബൽ ജേതാവും പ്രശസ്ത കാർട്ടൂൺ സംവിധായകനും ആയിരുന്ന യൂജിൻ മെറിച്ചിൽ ഡീച്ച് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രശസ്തമായ കാർട്ടൂൺ?
a) ബാറ്റ്മാൻ
b) ടോം ആൻഡ് ജെറി
c) സ്‌കൂബി ഡൂ
d) ആലീസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതു ജില്ലയിലാണ്??
a) കോട്ടയം
b) ഇടുക്കി
c) കൊല്ലം
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ക്ഷീര ദിനം?
a) ജൂൺ 21
b) ജൂൺ 15
c) ജൂൺ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐഎൻസി യുടെ പ്രസിഡണ്ട് ആയ രണ്ടാമത്തെ വിദേശി?
a) വില്യം വെഡർ ബേൺ
b) ജോർജ് യൂൾ
c) ആൽഫ്രഡ് വെബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
EXIM ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1982
b) 1983
c) 1984
d) 1981
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറബിക്കടലിനു സമാന്തരമായി സ്ഥിതി ചെയുന്ന പർവതനിര :?
a) പൂർവ്വഘട്ടം
b) ആനമുടി
c) പശ്ചിമഘട്ടം
d) മുൻതായ് പീഠഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്നത്??
a) കാസർഗോഡ്
b) പാലക്കാട്‌
c) കണ്ണൂർ
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉപകരണം ക്രെസ്കോ ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര്

?
a) സി വി രാമൻ
b) സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖർ
c) ജെ സി ബോസ്
d) ഹർഗോവിന്ദ് ഖൊറാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. We usually …. newspaper in the morning?
  a) read
  b) have read
  c) had read
  d) reading
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  He walks (1) / as if the earth (2)/ belonged to him. (3)/ No error (4)?
  a) A
  b) B
  c) C
  d) D
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  💥 10 പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിച്ചു 4 എണ്ണം ആക്കുന്ന ലയനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്..??
  a) (C) 2020 മാർച്ച്‌ 31
  b) (A) 2020 മാർച്ച്‌ 31
  c) (D) 2020 ഏപ്രിൽ 7
  d) (B) 2020 ഏപ്രിൽ 1
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ സമാധിസ്ഥലം??
  a) കണ്ണമ്മൂല
  b) വടിവീശ്വരം
  c) പന്മന
  d) ശിവഗിരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തരണി: നദി /സൂര്യൻ ::::: അവനി?
  a) ചന്ദ്രൻ
  b) അന്യർ
  c) ഭൂമി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  NOTA ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്??
  a) 2013 സെപ്റ്റംബർ 27
  b) 2013 നവംബർ 25
  c) 2013 ഡിസംബർ 23
  d) 2013 ജനുവരി 26
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രൊഫഷണൽ ബാഡ്മിന്റൺ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമാകുന്ന നഗരം??
  a) തിരുവനന്തപുരം
  b) കൊച്ചി
  c) കോഴിക്കോട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കനിഷ്കൻ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ വർഷം

?
a) എ ഡി 78
b) എ ഡി 72
c) എ ഡി 74
d) എ ഡി 75
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Would you often like ———a business?
a) To start
b) Starting
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
LCD??
a) ലൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ
b) ലാർജ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ
c) ലിക്വിഡ് കാതോട് ഡിസ്പ്ലേ
d) ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം (Subi)?
a) കറാച്ചി, 1931
b) ബോംബെ, 1935
c) ഫൈസപുർ 1937
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമ്മൺവെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ??
a) സോമനാഥ് ചാറ്റർജി
b) ശശി തരൂർ
c) ജി.വി. മൗലങ്കാർ
d) കമലേഷ് ശർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാർ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരുടെ പേരിലാണ്?
a) അമൃത ദേവി
b) വന്ദന ശിവ
c) സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത്?
a) ഡിസംബർ ഒൻപത് 1946
b) 1947 ആഗസ്റ്റ് 29
c) ഡിസംബർ 23 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which set of conditions represents the easiest way to liquify a gas ??
a) Low temperature and high pressure
b) High temperature and low pressure
c) Low temperature and low pressure
d) High temperature and high pressure
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് 9b എന്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു??
a) സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
b) മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ
c) കോർപ്പറേഷനുകൾ
d) പഞ്ചായത്തുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോയിൽ നിയമം നിയമം അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിൽഏതാണ് ശരിയായ അനുപാതം?
a) PV =constant
b) P/V =constant
c) V/T=constant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാലയത്തിന് സമം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച നേതാവ്??
a) ഗോപാല കൃഷ്ണ ഗോഖലെ
b) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
c) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
d) ലാലാ ലജ്പത് റായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളായിയപ്പൻ ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്?
a) ഓടയിൽ നിന്ന്
b) അസുരവിത്ത്
c) കടൽതീരത്ത്
d) ഏണിപ്പടികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത് രോഗത്തിന് കാരണം?
a) ബാക്ടീരിയ
b) പ്രോട്ടോസോവ
c) ഫംഗസ്
d) വൈറസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ (1971) പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര്?
a) Vv. ഗിരി
b) രാധാകൃഷ്ണൻ
c) സക്കിർ ഹുസൈൻ
d) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The match ___ by their team.

?
a) win
b) has been won
c) has won
d) won
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂയം കുട്ടിവനം കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ?

A) പാലക്കാട് B) ഇടുക്കി C) വയനാട് D) എറണാകുളം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) വീട്ടി ഇന്ദുചൂഡൻ
b) സലിം അലി
c) എം ജെ പ്രസാദ്
d) ചെറുബ് ബാലകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എകെജിയുടെ മലബാർ ജാഥ ഏതു വർഷമായിരുന്നു?
a) 1936
b) 1960
c) 1937
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം

?
a) 1956
b) 1975
c) 1950
d) 1922
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓംചേരി ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്

?
a) എൻ നാരായണപിള്ള
b) കെ പത്മനാഭൻ നായർ
c) ഇ ജെ ഫിലിപ്പ്
d) മാധവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-wpo-18

Neither his brother nor his sister ____wise.?
a) Are
b) Were
c) Was
d) Is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂട്ടാനിലെ ഏക അന്തർദേശീയ വിമാനത്താവളം

?
a) ഷോങ്ഡു
b) പാറോ
c) ഗുൽട്രം
d) സോങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q. 140 The fundamental duties are mentioned in which of the following?

घटनेच्या कोणत्या भागात मूलभूत कर्तव्ये आहेत??
a) Part-III
b) schedule IV-A
c) Part-IV A
d) Part-IV
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
First video game created by :?
a) Ralph Bear
b) Charles Babbage
c) Martin Cooper
d) Fred Cohen
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിശ്ചിത പ്രതിവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്?
a) കമൻസലിസം
b) ഇരപിടുത്തം
c) പരാദജീവനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോയിറ്റർ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം?
a) അയൺ 59
b) അയഡിൻ 131
c) കാർബൺ 14
d) ടെക്നീഷ്യൻ 99
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1956 ലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) ഗുജറാത്ത്
b) ഹിമാചൽപ്രദേശ്
c) മേഘാലയ
d) നാഗാലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മീൻവല്ലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി?
a) മുതിരപ്പുഴ
b) തൂതപ്പുഴ
c) ശിരുവാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സീഫുഡ് പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത്?
a) കായംകുളം
b) ചന്തിരൂർ
c) അരൂർ
d) നൂറനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ഇൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ യൂത്ത് പാര ഗെയിംസിന് വേദി?
a) ഇന്ത്യ
b) ബഹ്റൈൻ
c) കുവൈത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1919 ൽ സാധുജന ദൂതൻ മാസിക ആരംഭിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
b) പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്
c) അയ്യങ്കാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമസഭയിൽ അംഗമാകാത്തതും, സഭയെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്തതുമായ ഏക മന്ത്രി??
a) ആർ ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള
b) എം വി രാഘവൻ
c) കെ മുരളീധരൻ
d) പി ജെ ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫന്റ് പാർക്ക്?
a) ഗവി
b) പുന്നത്തൂർ കോട്ട
c) കോടനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ten thousand rupees _____ a large sum?
a) has
b) was
c) is
d) are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the odd word out?
a) Glare
b) Gleam
c) Gloze
d) Glow
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11)National Martyrs’ Day is observed on??
a) January 31
b) January 13
c) January 03
d) January 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കീടനാശിനികളിൽ മഞ്ഞ ത്രികോണം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
a) മാരക വിഷാംശം
b) സാധാരണ വിഷാംശം
c) കൂടിയ വിഷാംശം
d) നേരിയ വിഷാംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപവത്കരിക്കാനും, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തോടോ, ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തോടോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും പാർലമെന്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി??
a) 17
b) 5
c) 18
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന + ഓല = പനയോല സന്ധിയേത്?

[LDC 2011 Kannur ]?
a) ദ്വിത്വസന്ധി
b) ആദേശസന്ധി
c) ലോപസന്ധി
d) ആഗമസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക്ശാല സ്ഥാപിക്കാന്‍ സഹകരിച്ച രാജ്യം??
a) റഷ്യ
b) യു. എസ്.എ
c) ബ്രിട്ടീഷ്
d) ജര്‍മ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When is state girl child protection day by Tamil Nadu?
a) Feb 23
b) Feb 24
c) Feb 25
d) Feb 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം?
a) പൊന്നാനി
b) പുതിയാപ്പ
c) താനൂർ
d) അഴീക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the correct sentence?
a) I shall come on next Sunday
b) I shall come at the next Sunday
c) I shall come next Sunday
d) I shall come on the next Sunday
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Stubborn means?
a) Fearless
b) Obstinate
c) Courageous
d) Shameless
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവസാന ശുക്രസംതരണം ദൃശ്യമായത് എന്ന്??
a) 2012 june 6
b) 2011 june 6
c) 2010 june 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
DPT വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ല താഴെ പറയുന്ന ഏത് രോഗത്തിനാണ്

?
a) ടെറ്റനസ്
b) ഡിഫ്തീരിയ
c) പോളിയോ
d) വില്ലൻചുമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One boy is not present today?
a) isn’t he
b) isn’t it
c) Is he
d) wasn’t he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Objects that shine in the night sky are known as:

[CGL 2019]?
a) constellations
b) celestial bodies
c) meteoroids
d) asteroids
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Dendrology’ is associated with:?
a) Man
b) Fish
c) Trees
d) Animals
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു രോഗം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പദം?
a) പക്ഷവാദം
b) പക്ഷപാതം
c) പക്ഷവാതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of ‘Frequent’

(Excellence Academy)?
a) Often
b) Maximum
c) Rare
d) Normal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is time we _________the work

ℙ𝕊ℂ 𝕋ℍℝ𝕀𝕃𝕃𝔼ℝ 𝟚.𝟘?
a) started
b) will start
c) had started
d) start
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബാലമുരളി’എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കവി ആര്?
a) ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്
b) ചങ്ങമ്പുഴ
c) മാധവിക്കുട്ടി
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരസേന കമാൻഡോകളുടെ എണ്ണം??
a) 11
b) 7
c) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാദേശിക പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ??
a) ടി എൻ ശേഷൻ
b) സോമനാഥ് ചാറ്റർജി
c) ബൽറാം ജാക്കർ
d) ജി എം സി ബാലയോഗി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി യുടെ കർത്താവ്?
a) കേശവദേവ്
b) സുകുമാർ
c) വള്ളത്തോൾ
d) ഇഎംഎസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യാന്തര ശാസ്ത്ര ദിനം

?
a) ഒക്ടോബർ 10
b) ജനുവരി 1p
c) നവംബർ 10
d) ഡിസംബർ 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which Indian cricketer is selected for the ‘C K Nayudu
Lifetime Achievement Award’ of BCCI??
a) kapil Dev
b) Sunil Gavaskar
c) Dilip
d) K Srikanth
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fortune_____the brave.?
a) Favour
b) Favours
c) Is favouring
d) favourd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കാൻ കാരണമായ സംഘടനaya മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതന്റെ സ്ഥാപക ആര് ]?
a) - അരുണ ആസിഫ് അലി
b) - അരുണ ബഹുഗുണ
c) - അരുണ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി വില്യം ബെന്റിക് പ്രഭു സതി നിർത്തലാക്കിയ വർഷം?
a) 1929
b) 1824
c) 1828
d) 1829
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1929 ൽ ദീപാവലി ഡിക്ലറേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി?
a) ലിൻലിത്ഗോ
b) ചെംസ്ഫോർഡ് പ്രഭു
c) ഇർവിൻ പ്രഭു
d) ഡഫറിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോയല്‍ ഏഷ്യാറ്റിക്ക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാള്‍ ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം??
a) 1748
b) 1793
c) 1784
d) 1773
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ നേടുന്ന താരം ()?
a) രോഹിറ്റ് ശർമ
b) ക്രിസ് ഗെയിൽ
c) വിരാട് കോലി
d) യുവരാജ് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയസ്പന്ദനം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം?
a) മെഡുല്ല ഒബ്‌ലോഗറ്റ
b) ഹൈപ്പോ തലാമസ്
c) സെറിബെല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ പദവി നേടിയ ആദ്യ ചെസ്സ് താരം??
a) ദ്രോണവലി ഹരിക
b) നിഹാൽ സരിൻ
c) സുബ്ബരാമൻ വിജയലക്ഷ്മി
d) വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ??
a) സിട്രിക് ആസിഡ്
b) അസ്കോർബിക് ആസിഡ്
c) അസറ്റിക് ആസിഡ്
d) ടാർടാറിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Magnum opus?
a) in a bad faith
b) magnifient
c) a great composition
d) method of working
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GSLV പൂർണ്ണരൂപം?
a) Geo satellite synchronous launch vehicle
b) Geosynchronous satellite load vehicle
c) Geosynchronous satellite launch vehicle
d) Geosynchronous satellite vehicle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെയ്ദ് വംശം സ്ഥാപിച്ചത് :?
a) മുബാരക് ഷാ
b) കിസർഖാൻ
c) ബാൽബൻ
d) അലാവുദീൻ ഷാ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്രീംസ് ഓഫ് മൈ ഫാദർ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?
a) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
b) മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്
c) ബറാക് ഒബാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി വരുമാനം 60 രൂപ. 12 ഓഫീസർമാർ 400 രൂപ ദിവസ വരുമാനമുള്ളവർ ആണ് . ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരാശരി ദിവസ വരുമാനം 56 രൂപയായാൽ ആകെ ജീവനക്കാർ എത്ര ?

(Excellence Academy)?
a) 1008
b) 1032
c) 986
d) 1028
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“കാർക്കോടക നയം “ - ആശയം എന്ത്?

(Excellence Academy)?
a) ആരെയും സഹായിക്കാത്ത മനോഭാവം
b) രക്ഷിച്ചവനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നയം
c) രക്ഷിച്ചവനെ സഹായിക്കുന്ന നയം
d) നിസ്സാരമായി ഗണിച്ച് പെരുമാറുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ തടാകങ്ങളുടെ നഗരം എന്ന് വിശേഷിക്കപെട്ട പ്രദേശം :?
a) ജയ്‌പൂർ
b) കാശ്മീർ
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) ഉദയ്‌പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) കൊച്ചി
b) കോഴിക്കോട്
c) ചിറയ്ക്കൽ
d) വേണാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പരോക്ഷ നികുതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) ആദായ നികുതി
b) വിൽപ്പനനികുതി
c) കസ്റ്റംസ് നികുതി
d) എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിണ്ടലം എന്ന പദത്തെ പിരിക്കുമ്പോൾ

[LDC 2003 kasargod ]?
a) വിണ്ട + തലം
b) വിൺ + ടലം
c) വിൺ + അലം
d) വിൺ + തലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനു പ്രയോഗത്തിന് ഉദാഹരണമായി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്??
a) ചിത്രം വരച്ചു നോക്കി
b) എടുക്കപ്പെടും ഉം
c) വിൽക്കപ്പെടും
d) അനുഗ്രഹിക്കണേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11) ജപ്പാനിലെ പരമ്പരാഗത യുദ്ധവീരൻ മാർ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ബുഡോ
b) സുമോഗുസ്തി
c) സമുറായി
d) ഹൈക്കു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നത്

?
a) പഞ്ചാബ്
b) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
c) കേരളം
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ്?
a) സിന്ധ് ഡാക്ക്
b) പെന്നി ബ്ലാക്ക്
c) പെന്നി ബ്ലൂ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഐസക് ന്യൂട്ടന് എത്രാമത്തെ ചലനനിയമം ആണിത്

?
a) 2
b) 1
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി വിഘടിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) ലാവോസിയ
b) ഹെൻറി കാവൻഡിഷ്
c) ബെഴ്സീലിയസ്
d) ഹംഫ്രി ഡേവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
a) ഹെറോ ഡോട്ടസ്
b) സോക്രട്ടീസ്
c) റൂസ്സോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്തോറും ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവ് എങ്ങനെ?

A) കുറയുന്നു B) കൂടുന്നു C) .ഒരുമാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല D) ആദ്യം കൂടുന്നു, പിന്നെ കുറയുന്നു?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആക്ട് പാസ്സ് ആക്കിയ വർഷം??
a) 1980
b) 1996
c) 1992
d) 1990
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആൾ??
a) ഹിറ്റ്ലർ
b) ലൂയി XlV
c) നെപ്പോളിയൻ
d) മുസോളിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിൽ പ്രഥമ ശ്രമം വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) കാനഡ
c) ചൈന
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന??
a) WWF
b) SPCA
c) IUPAC
d) WHO
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി നിയമനിർമാണം നടത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം??
a) സ്വീഡൻ
b) നോർവേ
c) പോർച്ചുഗൽ
d) ഡെന്മാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who has an exaggerated feeling of being important. (a) Narcissist (b) Egoistic (c) Pessimist (d) Tout?
a) c
b) b
c) a
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാതറിൻ മേയോയുടെ പ്രശസ്ത കൃതിയായ മദർ ഇന്ത്യയെ “അഴുക്കുചാൽ പരിശോധകയുടെ റിപ്പോർട്ട് “ എന്ന് വിർശിച്ചതാര് ??
a) ടാഗോർ
b) നെഹ്‌റു
c) മഹാദേവ് ദേശായി
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
👉 ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം 👉 തൂലിക പടവാളാക്കിയ കവി?
a) കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
b) വയലാർ
c) ഒഎൻവി കുറുപ്പ്
d) വൈലോപ്പിള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#Pyq

കീടനാശിനികളിലെ മഞ്ഞത്രികോണം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു??
a) സാധാരണ വിഷാംശം
b) അറിയില്ല
c) നേരിയ വിഷാംശം
d) കൂടിയ വിഷാംശം
e) മാരക വിഷാംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Middle East respiratory syndrome എന്ന മെർസ് പരത്തുന്നത് കൊറോണ വൈറസാണ്. ഏത് മൃഗമാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം?
a) വെരുക്
b) പന്നി
c) എലി
d) ഒട്ടകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the Correct spelled word?
a) Seperate
b) Occasionally
c) Recommend
d) Lieutanant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Iam looking forward __from you?
a) Hearing
b) To hear
c) To hearing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Few people knew the solution, __
??
a) Did they?
b) Didn’t they?
c) Weren’t they?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭ അംഗമായ ആദ്യ കേരള വനിത?
a) ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ
b) ആനി മസ്ക്രീൻ
c) നിവേദിത പി ഹരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ധിതത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) നന്മ
b) പുതുമ
c) കറുത്ത
d) മടിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Third person എന്നതിന്റെ ശരിയായ മലയാള പ്രയോഗം??
a) പ്രഥമപുരുഷൻ
b) മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി
c) മധ്യമപുരുഷൻ
d) ഉത്തമപുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സേവിങ്സ് ബാങ്ക് സംവിധാനം തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക്?
a) പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക്
b) സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) എച്ച് എസ് ബി സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ സ്വാമി തോപ്പിൽ ജനിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
b) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
c) തൈക്കാട് അയ്യാ ഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SAANS പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) കൊറോണ വൈറസ്
b) മന്ത്
c) ന്യൂമോണിയ
d) എയ്ഡ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവെയിൽ ‘കാകു’ എന്ന ചിഹ്നം ഏതാണ്??
a) ?
b) “
c) /
d) ‘
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…….. തങ്ങളുടെ അകത്തെ ചിരിയാണ് ഈ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിലെ പ്രസാദം പെരുകി ഒരു വസന്തമായി” ഏത് നോവലാണ് ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്നത്?
a) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
b) ഉള്ളിൽ ഉള്ളത്
c) ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ജനവിഭാഗം??
a) പോർച്ചുഗീസുകാർ
b) ഫ്രഞ്ചുകാർ
c) ഡച്ചുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of the persons killed in the accident______a friend of mine.?
a) Had
b) Were
c) Was
d) Are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന “ ചുക്ല” പ്രൊജക്റ്റ് എവിടെയാണ്? ]?
a) - ബംഗ്ലാദേശ്
b) - ശ്രീലങ്ക
c) - നേപ്പാൾ
d) - ഭൂട്ടാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NUALS ചാൻസിലർ ആര്?
a) സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
b) ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
c) ഹൈക്കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Would you mind ………….. the window?
a) closing
b) is closed
c) closes
d) closed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐതീഹ്യ പ്രകാരം നരാകാസുരൻ സ്ഥാപിച്ച ഈ നഗരത്തിന്റെ പ്രാചിനനാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് “ദുർജയ “. പ്രസിദ്ധമായ ആസാമിലെ ഈ നഗരം ഏത്??
a) ജോർഹത്
b) ദീമാപൂർ
c) ഉജ്ജയിനി
d) ഹാജോ
e) ഗുവാഹത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ലോഹത്തെ അടിച്ചു പരത്തി ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സവിശേഷത??
a) മാലിയബിലിറ്റി
b) ഡക്റ്റിലിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Do you object ……… my opening the window?

(Kerala PSC Q & A)?
a) With
b) Against
c) On
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആലപ്പുഴയിലെ കാക്കത്തുരുത്ത് ഉൾപ്പെട്ട “എറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് ഇൻ 24 അവേഴ്സ് “എന്ന പ്രോഗ്രാം ഏത് ചാനലിന്റെ ആണ്?
a) ഡിസ്കവറി ചാനൽ
b) നാഷണൽ ജ്യോഗ്രഫിക്
c) ഹിസ്റ്ററി ചാനൽ
d) അനിമൽ പ്ലാനറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിശ്വാസവായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ്??
a) 0.03%
b) 5%
c) 21%
d) 14%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) 2020 ൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച തരുൺദീപ് റായ് ഏത് സ്പോർട്സ് ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു..??
a) (D) ജാവലിൻ
b) (A) ഷൂട്ടിങ്
c) (B) ബാഡ്മിന്റൺ
d) (C) അമ്പെയ്ത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലാപാനി സിനിമയിൽ സവർക്കറിന്റെ വേഷമിട്ടത്

?
a) മോഹൻലാൽ
b) അന്നു കപൂർ
c) പ്രഭു
d) പ്രിയദർശൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിന്റെ മാസിനെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്??
a) സാന്ദ്രത
b) പ്രവേഗം
c) വരണം
d) മർദ്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹുമയൂൺ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) വിശ്വ വിജയി
b) നിർഭാഗ്യവാൻ
c) ഭാഗ്യവാൻ
d) സിംഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 243 മുതൽ 243H വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്??
a) പഞ്ചായത്തുകൾ
b) മുൻസിപ്പാലിറ്റി
c) താലൂക്ക്
d) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻറെ പിതാവ്?
a) സൈമൂർ ക്രൈ
b) അലൻ ട്യൂറിംഗ്
c) വിജയ് ഭട്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Brutus was __ honourable man.?
a) a
b) the
c) an
d) any
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
St Thomas കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം?
a) AD 52
b) AD 48
c) AD 62
d) AD 46
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who is reserved in talks?
a) Silent
b) Mendicant
c) Reticent
d) Garrulous
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ബെൻസീൻ
b) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
c) ആൽക്കഹോൾ
d) ജലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണം?
a) മഴ
b) ഉയര്‍ന്ന ചൂട്
c) മഞ്ഞ്പെയ്യല്‍
d) കാറ്റിന്‍റെ സാന്നിധ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടോളമിയുടെ കൃതികളിൽ കണ്ണൂരിനെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പേരിലാണ്?
a) കോലത്തുനാട്
b) ഒടനാട്
c) ഇനറ
d) നൗറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃത്രിമ മഴ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏത്??
a) സില്‍വര്‍ അയോഡൈഡ്
b) ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജന്‍
c) സില്‍വര്‍ ബ്രോമൈഡ്
d) സില്‍വര്‍ ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസര്‍വ്വ്

A) കുമരകം B) കടലുണ്ടി C) റാന്‍ ഓഫ് കച്ച് D) നല്‍ബന്‍ പക്ഷി സങ്കേതം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിണ്ടാപ്പെണ്ണ് എന്ന ക്യതിയിലെ കഥാപാത്രം അല്ലാത്തത് ??
a) കമല
b) കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി
c) ചന്ദ്രൻ
d) രാഘവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്റുവും ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൗ എൻ ലായിയും പഞ്ചശീല തത്ത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച വർഷം?
a) 1954
b) 1952
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
22) ക്രിസ്തുമസ് അപ്പൂപ്പന്റെ ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൊവാനിയമി എന്ന പ്രദേശം ഏത് രാജ്യത്താണ്?
a) ബ്രിട്ടൺ
b) ഫിൻലൻഡ്‌
c) ഓസ്ട്രിയ
d) വത്തിക്കാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ ആർ നാരായണൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) കറുകച്ചാൽ
b) വൈക്കം
c) ഉഴവൂർ
d) തലയോലപ്പറമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Rise/ stay?
a) Put on
b) Put up
c) Put out
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘അവഗീതന്‍’ എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

A) വിവരമില്ലാത്തവന്‍ B) അഭിമാനബോധമുളളവന്‍ C) കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്നവന്‍ D) നിന്ദയോട് കൂടിയവന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
  a) പഞ്ചാബ്
  b) ബീഹാർ
  c) ഹരിയാന
  d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അടുത്തിടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വേഗ റെയിൽ പദ്ധതി?
  a) സ്പീഡ് ലൈൻ
  b) സിൽവർ ലൈൻ
  c) മോണോ റെയിൽ
  d) ഗോൾഡൻ ലൈൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
  a) 52
  b) 61
  c) 63
  d) 54
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  One of the men ___ eached the top of the mountain?
  a) has
  b) are
  c) were
  d) have
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചെടികളെ പോഷക ലായനിയില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന രീതി ??
  a) എയ്റോ പോണിക്സ്
  b) ഹൈഡ്രോ പോണിക്സ്
  c) പോളിഹൗസ് ഫാമിങ്
  d) പ്രിസിഷന്‍ ഫാമിങ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
  a) ഡെറാഡൂൺ
  b) നോയിഡ
  c) ലക്നൗ
  d) പാറ്റ്ന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പൊതു പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയും✅️ പൊതുഖജനാവിന് കാവൽക്കാരൻ ✅️പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ണും കാതും✅️?
  a) CAG
  b) സോളിസിറ്റർ ജനറൽ
  c) അറ്റോർണി ജനറൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ട്?
  a) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
  b) യൂക്ലിഡ്
  c) റെനെ ദെക്കാർത്തെ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദേശീയഗാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല നാമം?
  a) ഭാരതഗീതം
  b) ഭാരതസംഗീതം
  c) ഭാരതവിധാത
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തൃശ്ശൂർ ജില്ല രൂപീകൃതമായത് എന്ന്?
  a) 1949 ജൂലൈ 1
  b) 1956 നവംബർ 1
  c) 1957 ജനുവരി 20
  d) 1948 ഡിസംബർ 24
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  യഹൂദരുടെ പ്രധാന മതഗ്രന്ഥം❓️?
  a) അംഗാസ്
  b) ബൈബിൾ
  c) സൂക്ത
  d) തോറ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്ത പ്രശസ്തമായ പൈന്റിങ്ങിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏതാണ്?
  a) ദി ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് മൈക്കലാഞ്ചലോ
  b) പൊട്ടറ്റോ ഈറ്റേഴ്സ്- വാൻഗോഗ്
  c) ദി നൈറ്റ് വാച്ച്- വാൻഗോഗ്
  d) ദി ഓൾഡ് ഗിത്താറിസ്റ്റ് - പാബ്ലോ പിക്കാസോ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത്?
  a) അലൻ ഹാമിൽട്ടൺ
  b) ബെഞ്ചമിൻ ഷുഗർട്
  c) അലൻ ഷുഗർട്
  d) ജെയിംസ് ഓറിയോൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  he told me that he
  __ resign next month?
  a) Will
  b) Shall
  c) would
  d) can
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  7-കോവിഡ് നെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ് ??
  a) ഇറ്റലി
  b) കാനഡ
  c) സ്പെയിൻ
  d) ബ്രസീൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഏത് വിറ്റാമിൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്?
  a) വിറ്റാമിൻ എ
  b) വിറ്റാമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ്
  c) വിറ്റാമിൻ കെ
  d) വിറ്റാമിൻ ഡി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
  a) ഗുജറാത്ത്
  b) ഛത്തീസ്ഗഡ്
  c) മഹാരാഷ്ട്ര
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കാമ്പോസ് എന്ന പേരിലുള്ള സാവന്ന പുൽമേടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യം?
  a) ബ്രസീൽ
  b) കാനഡ
  c) വെനസ്വേല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോകത്തിലെ ആദ്യ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മിച്ചതാര്??
  a) ലയണൽ ലാൻഡ്
  b) ലിയോ ബേക്ക്ലാൻഡ്
  c) അലക്സാണ്ടർ ബേക്ക് ലാൻഡ്
  d) റോബർട്ട് ബേക്ക്ലാൻഡ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോക കവിത ദിനം??
  a) സെപ്റ്റംബർ 14
  b) മാർച്ച്‌ 5
  c) ജനുവരി 10
  d) മാർച്ച്‌ 21
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളീയ നായർ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം??
  a) 1905
  b) 1909
  c) 1906
  d) 1907
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം?
  a) പാകിസ്താൻ
  b) ചൈന
  c) ബംഗ്ലാദേശ്
  d) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
  a) രാജീവ് ഗാന്ധി
  b) RK മിശ്ര
  c) ശ്യാം സുന്ദർ
  d) കുമാർ രാജസേന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അനുപ്രയോഗം ഏത്

” അങ്ങനെ പറയരുത്”?
a) കാലാനുപ്രയോഗം
b) പൂരണനുപ്രയോഗം
c) ഭേദഗനുപ്രയോഗം
d) നിഷേധനു പ്രയോഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനുഷി?
a) അഭിലാഷം
b) സ്ത്രീ
c) ബുദ്ധി
d) മാനിക്കപ്പെട്ടത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
65872-4117-3218=?+16218?
a) 58537
b) 45537
c) 42319
d) 46436
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎯 വൈറസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം…??
a) (A) അപകടം
b) (C) സൂക്ഷ്മ ജീവി
c) (B) വിഷം
d) (D) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊട്ടാസ്യം?
a) 23
b) 15
c) 16
d) 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാരം :

(Excellence Academy)?
a) കുറയുന്നു
b) കൂടുന്നു
c) മാറ്റമില്ല
d) പറയാൻ സാധ്യമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രജപുത്ര രാജാവായ ആരെ വധിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം സിന്ധ് കീഴടക്കിയത്??
a) പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ
b) ജയപാലൻ
c) ഫിർദൗസി
d) ദാഹിർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി?
a) ലൂയി 16
b) ലൂയി 15
c) ലൂയി 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പൂർണവും അപരിമിതവും അവിഭാജ്യവുമായ അധികാരം?
a) ജനാധിപത്യം
b) പരമാധികാരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Study well, lest you ___ fail?
a) Should
b) May
c) Will
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സംപ്രേഷണ സ്ഥാപനമായ പ്രസാർഭാരതി സ്ഥാപിതമായത്?
a) 1997 ഒക്ടോബർ 23
b) 1997 നവംബർ 23
c) 1997 ഡിസംബർ 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ എച്5എൻ1 വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗം?
a) പന്നിപ്പനി
b) പക്ഷിപ്പനി
c) മുണ്ടിനീര്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്??
a) എറണാകുളം
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കണ്ണൂർ
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Both deepu and his friends —– present?
a) Are
b) Is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുളള ഉപകരണത്തിന്‍റെ പേര് ?

A) റെസിസ്റ്റര്‍ B) ഇന്‍ഡക്ടര്‍ C) റെഗുലേറ്റര്‍ D) കപ്പാസിറ്റര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Discretion?
a) Fool
b) Partiality
c) Prudence
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1956 ൽ തുടങ്ങിയ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയ വിഭാഗമേത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ശാസ്ത്ര പുരോഗതി
b) വ്യവസായ വളർച്ച
c) കൃഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരം മുറിക്കുന്നതിനെതിരെ ഉള്ള സമരത്തിന് ഭാഗമായി രണ്ടുവർഷക്കാലം കാലിഫോർണിയ റെഡ്‌വുഡ് മരത്തിൽ താമസിച്ച വ്യക്തി?
a) ഗ്രേറ്റ് ത്യുന്ബെര്ഗ്
b) വങ്കാരി മാതായ്
c) ജൂലിയ ബട്ടർഫ്ളൈ ഹിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) അന്റാർട്ടിക്ക സമുദ്രം
b) ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം
c) ആർട്ടിക് സമുദ്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The S-400 air defence missile systems will be delivered to India by which country??
a) Israel
b) USA
c) Russia
d) Finland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിന്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം??
a) നീണ്ടകര
b) ആലപ്പുഴ
c) കുണ്ടറ
d) ചവറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിര?
a) ശ്വാസകോശ സിര
b) ഊർദ്ധ മഹാസിര
c) അധോമഹാസിര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിത ജയിൽ?
a) നെയ്യാറ്റിൻകര
b) പൂജപ്പുര
c) വിയ്യൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും തമ്മിൽ കരമാർഗ്ഗം ബന്ധിച്ചിരുന്ന പാത?
a) പട്ടുതുണിപ്പാത
b) സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പാത
c) സരായികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Quarantine എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്

?
a) ലാറ്റിൻ
b) ഇറ്റാലിയൻ
c) ഇംഗ്ലീഷ്
d) ജാപ്പനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഊട്ടുപുരയിൽ കൂരുട്ടാന?
a) ആമ
b) പത്തായം
c) കലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്‌സഭയിൽ അംഗമാവാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം??
a) 35
b) 25
c) 30
d) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഗായത്രിപ്പുഴ?
a) ഭാരതപ്പുഴ
b) പെരിയാർ
c) ചാലിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You should have attended the seminar?
a) Shouldn’t you
b) Haven’t you
c) Should you
d) Can’t you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
All his assets ………… auctioned?
a) was been
b) having been
c) has been
d) have been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെടിമരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തംപൊട്ടാസ്യം??
a) നൈറ്റർ
b) മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്
c) പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1977 ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന ആരംഭിച്ച വനിത ആര്

?
a) ജൂലിയ ഹിൽ
b) റെയ്‌ച്ചൽ കാഴ്‌സൺ
c) സുനിത നരെയ്ൻ
d) വൻഗാരി മാതായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
which of the following is wrongly paired??
a) warden- wardress
b) fox-vixen
c) widower-widow
d) master-mistress
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ ന്റെ പോളിമെറുകൾ ആണ് പ്രകൃതി ദത്ത റബർ?
a) Edhilil
b) ഐസോപ്രിൻ
c) സ്റ്റ്ററിൻ
d) വിനയിൽ ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസ്ലാം, ക്രൈസ്തവ, യഹൂദ മതക്കാരുടെ പുണ്യസ്ഥലം ❓️?
a) ബാഗ്ദാദ്
b) റോം
c) മക്ക
d) ജെറുസലേം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ നിർമ്മിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത്?
a) 1
b) 2
c) 4
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിസികൾച്ചർ ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) തേനീച്ച വളർത്തൽ
b) കൂൺ കൃഷി
c) പട്ടുനൂൽ കൃഷി
d) മത്സ്യകൃഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ പാരിസ് എന്നു യൂറോപ്യന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ച പട്ടണം??
a) തലശ്ശേരി
b) പയ്യാമ്പലം
c) പന്നിയൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

(Kerala PSC Q & A)?
a) പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം
b) ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരം
c) കയ്യൂർ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റെയിൽവേയുടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന ഏകീകൃത നമ്പർ??
a) 139
b) 137
c) 138
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
] ജ്വാലാമുഖി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിത്തിനം ഏത് കാർഷിക വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ]?
a) - വെണ്ട
b) - ചീര
c) - കശുവണ്ടി
d) - മുളക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I can meet you tomorrow afternoon, I …………?
a) Will play tennis
b) Played tennis
c) Play tennis
d) Am playing tennis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തി ആരാണ്?
a) ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
b) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
c) സക്കീർ ഹുസൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെസ്റ്റാസ് വിൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെടുന്ന കാറ്റാടി ഫാം ഏത് ??
a) വിഴിഞ്ഞം
b) അഗളി
c) രാമക്കൽമേട്
d) അട്ടപ്പാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശ ഗോളം ഏതാണ്??
a) ചന്ദ്രൻ
b) സൂര്യൻ
c) ബുധൻ
d) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തേനിന്റെ ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടരിക്കുന്നത് ഏത്??
a) റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ
b) ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ
c) സിൽവർ റവല്യൂഷൻ
d) ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അച്ചിപ്പുടവ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കെ പി വള്ളോൻ
b) അയ്യങ്കാളി
c) ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവികളും അവയുടെ വിസർജനാവയവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) ഷഡ്പദങ്ങൾ- മാൽഫിജിയൻ നാളികൾ
b) മണ്ണിര -നെഫ്രീഡിയ
c) ഉരഗങ്ങൾ -വൃക്കകൾ
d) തവള -ത്വക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One of his two sons Reghu is the?
a) More taller
b) Taller
c) Tallest
d) Tall
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽ കൂനകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ക്ലിഫുകൾ
b) സ്റ്റാലക്മൈറ്റുകൾ
c) ബർക്കനുകൾ
d) സിർക്കുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം ത്തിന്റെ നിയമം വിശദീകരിച്ചത്?
a) നീൽസ് ബോർ
b) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
d) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ കോവിഡ് 19 ല്‍ നിന്നും വിമുക്തമായി എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ??
a) സ്വീഡന്‍
b) ഇംഗ്ലണ്ട്
c) ന്യൂസിലാന്‍റ്
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
press freedom ranking 2020 ൽ ഒന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം?
a) ഫിൻലാൻഡ്
b) സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്
c) നോർവേ
d) നെതർലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) ഹാജിപൂർ
b) ബിലാസ്പൂർ
c) ജബൽപൂർ
d) ജയ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The cabinet of which state has cleared to abolish the Legislative Council?
a) Karnataka
b) Telangana
c) Utter Pradesh
d) Andra Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ആർക്കമെഡീസ്
b) ഗലീലിയോ
c) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
d) ഐസക് ന്യൂട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ആയി വരുന്നത്

?
a) കാടെരിഞ്ഞു
b) നെന്മണി
c) പച്ചതത്ത
d) തിരുവോണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലെത്‌ അല്ലാത്തതേത്??
a) മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
b) വനങ്ങളുടെയും, വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി
c) ലോകസഭ, സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ എന്നിവയുടെ കാലാവധി 6 വർഷമായി ഉയർത്തി
d) മുൻ നാടുവാഴികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രിവിപഴ്സ് നിർത്തലാക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈനമത വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ

?
a) സംസ്‌കൃതം
b) ബംഗാളി
c) പാലി
d) പ്രാകൃത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം?
a) വൃക്ക
b) മസ്തിഷ്കം
c) കരൾ
d) ത്വക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയിലിനെ ദേശീയ പക്ഷിയായി അംഗീകരിച്ച വർഷം ഏത്?
a) 1963
b) 1969
c) 1965
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അംബികാ സുതൻ മങ്ങാടിന്റെ ‘ എൻമകജെ’ എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആണ്?
a) നീലകണ്ഠൻ
b) ശ്രീരാമൻ
c) ശ്രീകൃഷ്ണൻ
d) പരമേശ്വരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ നേടിയ താരം??
a) ക്രിസ് ഗെയിൽ
b) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
c) മാർട്ടിൻ ഗുപ്തിൽ
d) രോഹിത് ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചമഹാതടാകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
a) മിഷിഗൺ
b) സുപ്പീരിയർ
c) കാസ്പിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Correct spelling?
a) Recommend
b) Recomend
c) Reccomend
d) Reccommend
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി?
a) എഴുപതാം ഭേദഗതി
b) എഴുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി
c) 73 ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി??
a) ശരാവതി
b) താപ്തി
c) ഗോദാവരി
d) നർമദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പ്രിയജനവിരഹം “ എന്ന സമസ്ത പദത്തിന്റെ വിഗ്രഹാർത്ഥം

(Excellence Academy)?
a) പ്രിയജനത്താലുള്ള വിരഹം
b) പ്രിയജനങ്ങളുടെ വിരഹം
c) പ്രിയജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിരഹം
d) പ്രിയജനത്തിന്റെ വിരഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീറ്റർ ഗിൽക്രിസ്റ്റ് ഏത് കായിക ഇനത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധി നേടിയത്?
a) ഗോൾഫ്
b) ബേസ് ബോൾ
c) ക്രിക്കറ്റ്
d) ബില്യാർഡ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക നൃത്ത ദിനം??
a) ഒക്ടോബർ 1
b) മെയ് 31
c) ഏപ്രിൽ 29
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Radhika sang well ,……………..?
a) can she?
b) does she?
c) didn’t she?
d) is she?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത്??
a) 5 വയസ്സ്
b) 4 വയസ്സ്
c) 6 വയസ്സ്
d) 7 വയസ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ റൈസ് ടെക്നോളജി പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല

?
a) മലപ്പുറം
b) ആലപ്പുഴ
c) പാലക്കാട്
d) തൃശ്ശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ജീവിതസമരം?
a) സി കേശവൻ
b) സി കൃഷ്ണൻ
c) വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
d) സി അച്ചുതമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടി ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗതികോർജ്ജം??
a) നാലിരട്ടി ആകും
b) രണ്ടിരട്ടി ആകും
c) മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല
d) എട്ടിരട്ടി ആകും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏത്?
a) ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ
b) കുന്തിപ്പുഴ
c) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
d) രാമപുരം പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന് അനുസരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ പ്രതികരണ സജ്ജമാക്കുന്ന വർണക പ്രോട്ടീൻ?
a) എറിത്രിൻ
b) ഫൈറ്റോക്രോം
c) ഓക്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചലന ജഡത്വത്തിന് ഉദാഹരണം?
a) ലോങ്ജമ്പ് ചാടുന്ന കായികതാരങ്ങൾ ചാടുന്നതിനു മുൻപ് അല്പദൂരം ഓടുന്നത്
b) മാവിൻ കൊമ്പ് പെട്ടെന്ന് കുലുക്കുമ്പോൾ മാങ്ങാ ഞെട്ടറ്റു വീഴുന്നത്
c) പലകയിൽ ഇഷ്ടിക വച്ചതിനുശേഷം പലക പെട്ടെന്ന് വലിച്ചാൽ ഇഷ്ടിക യഥാ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത്
d) നിർത്തിരിക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബസ്സിലെ യാത്രക്കാർ പുറകോട്ടു വീഴുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ??
a) ജോൺ ലോറൻസ്
b) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു
c) കാനിംഗ് പ്രഭു
d) സി. രാജഗോപാലാചരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയിരം രൂപയുടെ നാണയം റിസർവ് ബാങ്ക് 2012 ൽ പുറത്തിറക്കി, ഒരു പ്രത്യേക നിർമ്മാണത്തിന്റെ സഹസ്രാബ്ദതോട് (1000വർഷം ) അനുബന്ധിച്ചാണ് ആയിരം രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത്, ഏതാണാ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നിർമ്മിതി?
a) ശ്രീ പത്മനാഭ ക്ഷേത്രം
b) മഹാബലേശ്വരക്ഷേത്രം
c) സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രം
d) ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാള്‍ വിഭജനം നിലവില്‍ വന്ന സമയത്തെ വൈസ്രോയി

A) കഴ്സണ്‍ B) മിന്‍റോ 11 C) ഹാര്‍ഡിഞ്ച് D) ചെംസ്ഫോര്‍ഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
How did Gandhiji help british govt in the Boer War?
a) By raising Ambulance
b) sending food
c) by recruitment
d) by sending arms
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nothing __ disturbs his sleep

A) never B) everytime C) sometimes D) ever?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാജി റാവു രണ്ടാമന്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരായിരുന്നു( LDC, ksrgd, 2011?
a) നാനാ സാഹിബ്
b) കൻവർ സിംഗ്
c) താന്തിയാ തോപ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1942 ൽ ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏത്??
a) ഡെൻമാർക്ക്
b) നെതർലാൻഡ്
c) ജപ്പാൻ
d) പോർച്ചുഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണത്തിൻ കീഴിലായ ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ്?
a) കേരളം
b) മണിപ്പൂർ
c) സിക്കിം
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജി എസ് ടി യെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) 100
b) 101
c) 12
d) 99
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2011 സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ

✍️ ?
a) 131 കോടി
b) 128 കോടി
c) 129 കോടി
d) 121.02 കോടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INC രൂപീകരണം ഡഫറിൻ പ്രഭുവിന്റെ തലയിലുദിച്ച ആശയമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ്??
a) W C ബാനർജി
b) A O ഹ്യുo
c) ലാലാലജ്പത് റായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The custom of having more than one husband at a time?
a) polyandry
b) polygamious
c) biogamy
d) polygamy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോൾഡൻ റീൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ??
a) രജനീകാന്ത്
b) എ ആർ റഹ്മാൻ
c) ശങ്കർ
d) റസൂൽ പൂക്കുട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Write the correct meaning of the idiomatic expression ‘a big bug’?
a) monster
b) a villain
c) a saint
d) a person of importnace
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പര്യായപദം അല്ലാത്തത് ഏത് -മയിൽ?
a) മയൂരം
b) കേകി
c) മയൂഖം
d) ബർഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ പ്ലാന്റ് വരുന്നത് എവിടെ??
a) ഭുവനേശ്വർ
b) കൊൽക്കത്ത
c) മംഗലാപുരം
d) പട്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the wrongly marked synonym?
a) Brevity-braveness
b) Esoteric -secret
c) Innocuous -harmlrs
d) Patron-champion
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഗലീന’ ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ്??
a) സിങ്ക്
b) ഇരുമ്പ്
c) ലെഡ്
d) ചെമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Queer fish

?
a) restless person
b) Untidy person
c) strange person
d) credible person
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റബ്ബർ ഉല്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം?
a) ഇന്ത്യ
b) തായ്‌ലാൻഡ്
c) ബ്രസീൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ‘കോൺട്രാക്‌ട് ഫാമിംഗ്’ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) കേരളം
b) തമിഴ്‌നാട്
c) മഹാരാഷ്‌ട്ര
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഗതാഗത സൗകര്യം ഉള്ള പാത?
a) ഉംലിംഗ് ലാ പാസ്സ്
b) ബോർഡിംഗ് ലാ പാസ്സ്
c) സോജിലാ പാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ലോപാസന്ധിക്കുദാഹരണം?

[LDC 2005, thrissur ]?
a) പോയിപ്പറഞ്ഞു
b) കണ്ടില്ല
c) പൂന്തോട്ടം
d) വാഴയില
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അബ്ദം?
a) ദിനം
b) തീ
c) വർഷം
d) ശബ്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He has been recently discharged ……. the hospital.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Along
b) Away
c) From
d) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GENTLEMAN

(1) clown (2) boor (3) dud (4) buffoon?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The author of ‘Poverty and Un-British Rule in India” is??
a) Lala Lajpat Rai
b) Surendra Nath Banerjee
c) Dadabhai Naoroji
d) R. C. Dutt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗൺ ഐലൻഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്?
a) അരവിന്ദ് അധിഗ
b) അമിതാബ് ഘോഷ്
c) അരുന്ധതി റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യൻ കേന്ദ്രമാക്കി ഗ്രഹങ്ങൾ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്⁉?
a) ഗലീലിയോ
b) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
c) ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ
d) സുബ്രഹ്മണ്യം ചന്ദ്രശേഖരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയ ആദ്യ വനിത?
a) ചോക്കില അയ്യർ
b) നിരുപമ റാവു
c) സുജാത സിംഗ്
d) മീരാകുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്താണ് 103th ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) മുന്നോക്കവിഭാഗങ്ങളിലെ economically weaker section ന് 10 % സംവരണം
b) NCBC ക്ക് constitutional status നൽകി
c) ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത്‌ പാകിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാദേശിക പത്രഭാഷ നിയമം പിൻവലിച്ച വൈസ്രോയി?
a) ലാൻസ്ഡൗൺ പ്രഭു
b) റീഡിംഗ് പ്രഭു
c) ലിട്ടൺ പ്രഭു
d) റിപ്പൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രയോജിക വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യയം??
a) ആൽ
b) ഇൽ
c) ഓട്
d) ഉടെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യത്തിന് സ്വയംഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ധീര ദേശാഭിമാനി??
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
c) മാഡം കാമ
d) ശ്രീമതി ആനി ബസന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘’ ‘’?
a) ഉദ്ധരണി
b) വിശ്ലേഷം
c) ശൃംഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nocturnal relates to?
a) Evening
b) Night time
c) Afternoon
d) Day time
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following became the first airport to be free of single-use plastic usage??
a) Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata
b) Indira Gandhi International Airport, Delhi
c) Kempegowda International Airport, Bengaluru
d) Chennai International Airport
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത്?
a) ഹരിപ്പാട്
b) കഞ്ഞിക്കുഴി
c) അമ്പലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പലായനപ്രവേഗം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം??
a) വ്യാഴം
b) ശനി
c) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ സംവിധനം?
a) മേജോ
b) ജിജോ
c) ലിജോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The weather today is ………….. than yesterday?
a) bad
b) the worst
c) bader
d) worse
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാനിലെ ഏതു ദ്വീപിനെയാണ് ഈയിടെ സ്വരാജ് ദ്വീപ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത്??
a) നോർത്ത് സെന്റിനൽ ദ്വീപ്
b) ഹാവ്ലോക് ദ്വീപ്
c) നെയ്ൽ ദ്വീപ്
d) റോസ് ദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UN ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത്‌ ആയി ആചരിക്കുന്ന വർഷം???
a) 2020
b) 2021
c) 2025
d) 2022
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലെ ലെൻസിനെ പ്രകാശം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതു കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം

?
a) വർണ്ണന്തത
b) ദീര്ഘദൃഷ്ടി
c) തിമിരം
d) ഗ്ലൂക്കോമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യങ്ങള്‍ക്കും ജന്തുക്കളെപ്പോലെ പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) സി.വി. രാമന്‍
b) എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന്‍
c) ജെ.സി. ബോസ്
d) എച്ച്.ജെ. ഭാഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) ഹിസാർ
b) കർണാൽ
c) ലക്‌നൗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) 30
b) 32
c) 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള വാർത്താവിനിമയത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 5
b) 3
c) 1
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mother wit

?
a) motherly nature
b) common sense
c) Close to one’s mother
d) mother’s hard work
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരുണരക്താണുവിന്റെ ആകൃതി എന്താണ്??
a) ത്രികോണം
b) ഡിസ്ക്
c) കോണിക്കൽ
d) ഗോളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര സമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി “ മാത്സ പ്രവാസ് “ എന്ന മാറാത്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്?
a) വിഷ്ണുഭട്ട് ഗോഡ്സെ
b) അശോക മെഹ്ത
c) വി ഡി സവർക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
People won’t like me, _____??
a) won’t they
b) will they
c) don’t they
d) do they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു.എന്‍. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി വനിത:?
a) നിരുപമറാവു
b) ചിത്ര രാമകൃഷ്ണന്‍
c) പ്രമീള ജയപാല്‍
d) ചൊക്കില അയ്യര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The government is sure to ………….. taxes soon.?
a) put across
b) put off
c) put in
d) put up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#Scert+

നെപ്ട്യൂണിന് സൂര്യനെ വലം വെയ്ക്കാൻ വേണ്ട കാലയളവ്??
a) 164 വർഷം
b) 12 വർഷം
c) 84 വർഷം
d) 60 വർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാന്റ്
b) ഗോവ
c) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Amentment??
a) 348
b) 367
c) 368
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്നാർ ലഹളയ്ക്ക് പ്രചോദനം പകർന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
b) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
c) അയ്യങ്കാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Killing of fungi?
a) Ceticide
b) Fungicide
c) Filicide
d) Foeticide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃഷിയിലൂടെ സാമ്പത്തികനേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിനായി പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) മേഘാലയ
b) പഞ്ചാബ്
c) മണിപ്പൂർ
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീംകോടതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടന വകുപ്പ്?
a) 226
b) 214
c) 124
d) 32
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
By which the sex of a child is determined before birth ??
a) Sperms of father
b) Foetus of mother
c) Both A and B
d) Nutrition of mother
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
33%സംവരണം പറയുന്ന ഭേദഗതി?
a) 71
b) 72
c) 96
d) 86
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is the man __ saved the child.?
a) when
b) whom
c) who
d) which
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Heat from the Sun reaches the Earth by?
a) Reflection
b) Conduction
c) Radiation
d) Convection
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നദിയുടെ ബംഗ്ലാദേശി ലൂടെ ഒഴുകുന്ന കൈവഴിയാണ് പത്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) മഹാനദി
b) യമുന
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
d) ഗംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ്
b) കെ എം മുൻഷി
c) എൻ എ പൽക്കിവാല
d) ഏർനെസ്റ്റ് ബാർക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മലയാളി??
a) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
b) കെ. പി കേശവമേനോൻ
c) എം. പി നാരായണ മേനോൻ
d) സി. ശങ്കരൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉയർന്ന കുന്നുകളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് പേരിനർഥമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
b) മിസോറം
c) ത്രിപുര
d) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോഹിനിയാട്ടത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ഭാവം ??
a) വിസ്മയം
b) ലാസ്യം
c) രതി
d) ശാന്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദളിത് വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ആരാണ്??
a) കമല്‍നരെയിന്‍സിങ്
b) വൈ.വി.ചന്ദ്രചൂഡ്
c) എം.ഹിദായത്തുള്ള
d) കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ??
a) ബോംബെ ഹൈ
b) അംഗുലേഷ്യസ്
c) ഡിക് ബോയ്
d) ജാംനഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
she goes to school ……. foot?
a) to
b) on
c) in
d) of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of CONDENSE?
a) Digest
b) Console
c) Condemn
d) Verdict
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര്

?
a) ആനി ബസന്റ്
b) വീരേശലിംഗം
c) സ്വാമി ദയാനന്ദ
d) ജ്യോതിബാ ഫുലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിറ്റില്‍ ബ്രെയിന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിന്‍റെ ഭാഗം?(Talent academy)?
a) സെറിബെല്ലം
b) സെറിബ്രം
c) ഹൈപ്പോതലാമസ്
d) മെഡുല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഓഡിയോ നോവൽ?

Hint:(പോൾ സ്കറിയാ-വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് 2019) ]?
a) - അൽ ഇസ്ലാം
b) - ഇതാണെന്റെ പേര്
c) - ഇണ
d) - വിപ്ലവം വിജയിക്കട്ടെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(14)ആയർ നിവാസികൾ ഏതു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു??
a) പർവതപ്രദേശം
b) തീരപ്രേദേശം
c) പുൽമേടുകൾ
d) വരണ്ടപ്രദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിൽ ‘ഘോഷി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അക്ഷരം ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഖ
b) അ
c) ഹ
d) ഘ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which one of the following sentence is correct?
a) The actor or the director have made a mistake
b) The actor or the director was made a mistake
c) The actor or the director were made a mistake
d) The actor or the director has made a mistake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Following are the list of famous airports in India choose the mismatched one?
a) Lokpriya Gopinath Airport- Guwahatti
b) Babasaheb Ambedkar Airport - Patna
c) Indira Gandhi Airport- Delhi
d) Rajiv Gandhi International Airport- Hyderabad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിടിയാന - സന്ധി നിർണയിക്കുക?
a) ദിത്വസന്ധി
b) ആദേശസന്ധി
c) ആഗമസന്ധി
d) ലോപസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിർഹിന്ദ് യുദ്ധം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ബാർബർ
b) ഷാജഹാൻ
c) അക്ബർ
d) ഹുമയൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറബ് രേഖകളിൽ “ജൂർഹത്താൻ” എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം??
a) ഇടുക്കി
b) കാസർഗോഡ്
c) കണ്ണൂർ
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഗുരുപര്‍വ്വ്’ ഏത് മതക്കാരുടെ ആഘോഷമാണ് ??
a) സിഖ്
b) ബുദ്ധ
c) പാര്‍സി
d) ഇസ്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര്

?
a) സ്വാമി ദയാനന്ദ
b) ആനി ബസന്റ്
c) ജ്യോതിബാ ഫുലെ
d) വീരേശലിംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ

(Kerala PSC Q & A)?
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
b) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
c) ഡോ പൽപ്പു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ആയ് രാജവംശത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസനം ഏത്??
  a) വാഴപ്പള്ളി ശാസനം
  b) തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം
  c) മാമ്പള്ളി ശാസനം
  d) പാലിയം ശാസനം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം??
  a) കൊല്ലം
  b) കാസർഗോഡ്
  c) മലപ്പുറം
  d) തിരുവനന്തപുരം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓടുന്നവൻ എന്ന പദം ഏതൊക്കെ പദങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായതാണ്?
  a) ഓടുന്ന+ അൻ
  b) ഓടുന്ന+ അവൻ
  c) ഓടു+ന്നവൻ
  d) ഓടുന്ന+ വൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  After his illness, (1)/ the patient was (2)/ sick with life. (3)/ No error (4)?
  a) A
  b) B
  c) C
  d) D
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The ideal of ‘Welfare State’ in the Indian constitution is enshrined in its:?
  a) Directive principles of state policy
  b) Preamble
  c) Fundamental rights
  d) Seventh schedule
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്തോറും അവയുടെ ആയുസ്സ്?
  a) മാറ്റമില്ല
  b) കുറയും
  c) കൂടും
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചൈനമാൻ ഏതു കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ്?
  a) ടേബിൾ ടെന്നീസ്
  b) ക്രിക്കറ്റ്
  c) ബാസ്കറ്റ് ബോൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന അനുച്ഛേദങ്ങൾ…??
  a) 35A, 370
  b) 36A, 371
  c) 378
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The rose is _____ sweatest of all flowers

?
a) the
b) to
c) a
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വലിപ്പത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ??
a) ഏഴാം സ്ഥാനം
b) രണ്ടാം സ്ഥാനം
c) പത്താം സ്ഥാനം
d) അഞ്ചാം സ്ഥാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം?
a) ഇൻസാറ്റ് 2 A
b) ഭാസ്കര 1
c) രോഹിണി
d) ഐ ആർ എസ് 1 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാ ഗാന്ധി നയിച്ച ദണ്ഡി മാർച്ച് എത്ര ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു?
a) 18
b) 24
c) 32
d) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഷുമ്ന നാഡിയുടെ നീളം?
a) 30 സെന്റീമീറ്റർ
b) 50 സെന്റീമീറ്റർ
c) 40 സെന്റീമീറ്റർ
d) 45 സെന്റീമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A Flip-Flop is a binary cell capable of storing information of :?
a) 1 bit
b) 2 bit
c) 16 bit
d) 32 bit
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകാത്ഭുതം ഈ ദത്തിലെ സന്ധി?
a) ഗുണസന്ധി
b) ദീർഘസന്ധി
c) വൃദ്ധി സന്ധി
d) യൺ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചതന്ത്രം രചിച്ചത് ??
a) കാളിദാസൻ
b) വിഷ്ണു ഗോപൻ
c) വിഷ്ണു ശർമ്മ
d) ചാണക്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിംബാവെയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റായ Emmerson Mnangagwa എത്രാമത്തെ പ്രസിഡന്റാണ്??
a) 5
b) 6
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ചില കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് തെറ്റാണ്, അതേത്?
a) ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് -ഇടുക്കി
b) കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം - കാസർകോട്
c) കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം- തിരുവനന്തപുരം
d) റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് -കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ??
a) ഡബ്ലിയു.എച്ച്.ഫേക്സ്
b) ഡബ്ലിയു.എല്‍.ഹഡ്സണ്‍
c) എ ജി ബെന്‍
d) ഇ ജി ഓട്ടിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എത്രാമത് ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ ആണ് 2020 ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്??
a) അറിയില്ല
b) 92
c) 101
d) 99
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Supreme court??
a) 214
b) 243
c) 124
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
O രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരുടെ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി?
a) ആന്റിബോഡി ഇല്ല
b) ആന്റിബോഡി ബി മാത്രം
c) ആന്റിബോഡി A, B
d) ആന്റിബോഡി എ മാത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A —- of steps?
a) flight
b) bunch
c) pile
d) gang
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോട്സ്വാന യിലെ കറൻസിയായ പുല എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം?
a) മഴ
b) വെളിച്ചം
c) വെയിൽ
d) മഞ്ഞ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം?
a) പുട്ടപർത്തി
b) രജമുന്ദ്രി
c) ഗുണ്ടൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കവും വിഷാദവും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി “Spandan” എന്ന പ്രത്യേക കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്

?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ഛത്തീസ്ഗഡ്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ബാംഗ്ലൂർ
b) കാശ്മീർ
c) ചണ്ഡീഗഡ്
d) ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിപ്സം ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ധാതുവാണ്??
a) കാൽസിയം
b) സോഡിയം
c) ഇരുമ്പ്
d) കോപ്പർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സോപ്പിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകം??
a) Total fatty matter
b) Overrun
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) ജോസഫ് ബ്ലാക്ക്
b) ചാൾസ് ടെനൻറ്
c) ഹാരോൾഡ് യൂറേ
d) ഹെയ്സണ് ബർഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Data എന്ന പദം വന്നത് ഏതു ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ്?
a) Datus
b) Datasess
c) Datum
d) Datas
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which countryhas recently approved to operate its first nuclear power plant called Barakah nuclear power plant??
a) UAE
b) Saudi Arabia
c) Iran
d) Israel
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She hardly remembers anything?
a) Doesn’t she
b) Didn’t she
c) is she
d) does she
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യ രചന ?

(Excellence Academy)?
a) ദൈവദശകം
b) ദർശനമാല
c) ആത്മോപദേശശതകം
d) ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state has made singing national anthem compulsory in state’s colleges??
a) Haryana
b) Maharashtra
c) Kerala
d) Andhra Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചരേത്തി ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) കേശവദേവ്
b) നാരായൻ
c) തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ
d) സാറാ ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള വന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1961
b) 1973
c) 1964
d) 1976
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8ആമത് FIFA വനിത ഫുട്‌ബോൾ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻ??
a) USA
b) ഫ്രാൻസ്
c) നെതർലാന്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാവിലെ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക

[LDC 2013 wayanad ]?
a) രാവ് + ലെ
b) രാവിൽ + ലെ
c) രാവിൽ + എ
d) രാവ് + എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോർത്ത് EASTERN ഇന്ദിരാഗാന്ധി റീജിയണൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) കോഹിമ
b) ഇംഫാൽ
c) ഷില്ലോങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാലമുരളി എന്ന പേരിൽ രചനകൾ നടത്തിയത്?
a) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
b) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
c) ഒഎൻവി കുറുപ്പ്
d) കെ അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരിയാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1966 നവംബർ 1
b) 1956 നവംബർ 1
c) 1972 ജനുവരി 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീലക്കുറിഞ്ഞി സമാസമേത്?
a) ദ്വന്ദ സമാസം
b) തല്പുരുഷ സമാസം
c) ദ്വിഗു സമാസം
d) കർമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Obsequious means?
a) Excessively respectful
b) Funeral rites
c) Dangerous
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന് എതിരെ “Corona Watch” മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം

?
a) തമിഴ്നാട്
b) കേരളം
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ആയ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്?
a) സത്ലജ്
b) മഹാനദി
c) ദാമോദർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ആസ്ഥാനം

(Excellence Academy)?
a) സിംല
b) നാസിക്
c) ഷില്ലോങ്
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാജി റാവു രണ്ടാമന്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരായിരുന്നു( LDC, ksrgd, 2011?
a) നാനാ സാഹിബ്
b) താന്തിയാ തോപ്പി
c) കൻവർ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി??
a) നെയ്യാർ
b) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
c) വാമനപുരം നദി
d) രാമപുരം പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറയുന്നവയിൽ പ്രാഥമിക രുചികളിൽ പെടാത്തത്?
a) ഉപ്പ്
b) കൈപ്പ്
c) പുളി
d) എരിവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടങ്കഥ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക

[LDC 2007 palakkad ]?
a) കട + ങ്കഥ
b) കട് + ങ്കഥ
c) കടം + കഥ
d) കടം + ങ്കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം?
a) 1678
b) 1688
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The economic depression dealt the ____to his business.?
a) Corrigendum
b) Carte blanc le
c) Coup de tat
d) Coup de grace
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The masculine gender for Doe

(Excellence Academy)?
a) Stallion
b) Gander
c) Buck
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇല്ല അംഗങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നത്

?
a) ഗവർണ്ണർ
b) പ്രസിഡന്റ്
c) പ്രധാന മന്ത്രി
d) മുഖ്യമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘We understand your world’ എന്നത് ഏത് ബാങ്കിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് (Subi)?
a) SBI
b) FEDERAL bank
c) HDFC
d) ICICI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️നായകൻ??
a) നായകി
b) നായിക
c) നായികി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗലീലിയോ ഗലീലി
b) കോപ്പർനിക്കസ്
c) ടോളമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘innocent’ is?
a) guilty
b) poor
c) rough
d) proud
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ ഏതു ജീവിക്കാണ് മരാഞ്ചോ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന പേരു നൽകിയത്?
a) പക്ഷി
b) മുയൽ
c) ചിലന്തി
d) ബാക്ടീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറൽമാക്സിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ആദ്യമായി കൃതി രചിച്ചതാര്?
a) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
b) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
c) എ.കെ.ജി
d) വക്കം മൗലവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A cracked bell never sounds well എന്നതിന്റെ മലയാള തർജ്ജമ :?
a) തകരാറായ മണിയിൽ ധ്വനിയില്ല
b) തകർന്ന മണി ചലിക്കില്ല
c) സ്വരമില്ല തകർന്ന മണിയിൽ
d) തകർന്ന മണി ശബ്‌ദിക്കുന്നില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനസ്സാക്ഷി എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ?
a) മനം + സാക്ഷി
b) - മനഃ + സാക്ഷി
c) - മനസ്സ് + സാക്ഷി
d) - മന + സാക്ഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കംപ്യൂട്ടറിന്‍റെ മസ്തിഷ്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:?
a) മൗസ്
b) കീബോര്‍ഡ്
c) യു.പി.എസ്
d) സി.പി.യു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിസങ്കേതം??
a) കടലുണ്ടി
b) മംഗളവനം
c) കുമരകം
d) തട്ടേക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്ധ്യാനം?
a) ജിം കോർബറ്റ്
b) കാസിരംഗ
c) ബന്ദിപൂർ
d) കൻഹ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഖുയി ടൈഗർ റിസർവ്വ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) നാഗാലാന്റ്
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) അസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുകഹരിണപുരം എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം??
a) കഴക്കൂട്ടം
b) കിളിമാനൂർ
c) ബാലരാമപുരം
d) വിഴിഞ്ഞം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി?
a) കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ
b) ഈ പി ജയരാജൻ
c) കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
d) എസി മൊയ്തീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്തവണത്തെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ എത്രപേര്‍ക്കാണ് പങ്കിട്ടു നല്‍കിയത്??
a) രണ്ട്
b) മൂന്ന്
c) നാല്
d) ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷം മുതലാണ്?
a) 1972
b) 1986
c) 1984
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു പാലൂട്ടുന്ന ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?
a) സസ്തനികൾ
b) ഉരഗങ്ങൾ
c) ഉഭയജീവികൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ.എസ്.ആർ.ഒ-യുടെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനമായ ആൻട്രിക്സ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ഭോപ്പാൽ
b) ഹസൻ
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ‘ദൂതന്റെ പ്രവർത്തി’എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം ഏതാണ്?
a) ജോലി
b) ദൗത്യം
c) നിസ്സഹായത
d) ആത്മാർത്ഥത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമുദം സമാന പദം എഴുതുക?
a) ചന്ദ്രൻ
b) കർപ്പൂരം
c) ആമ്പൽ
d) വിഷ്ണു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണല്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം ??
a) 1990
b) 1991
c) 1993
d) 1992
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?
a) ലക്കിടി
b) ഇടവക
c) പച്ചക്കാല
d) മാനന്തവാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദ്രാസ് പട്ടണത്തിലെ ചെന്നൈ എന്ന പേര് നൽകിയ വർഷം?
a) 1994
b) 1969
c) 1996
d) 2011
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിനിക്കോയ് ദ്വീപിനെ ലക്ഷദ്വീപിനെ മറ്റു ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത്?
a) 10° ചാനൽ
b) 8° ചാനൽ
c) 9° ചാനൽ
d) 12° ചാനൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ജനീവ
b) ലണ്ടൻ
c) വിയന്ന
d) പാരിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Naked Truth’ എന്ന ശൈലിയുടെ ശെരിയായ മലയാള വിവർത്തനം

?
a) മരിച്ചു ജീവിക്കുക
b) നഗ്നസത്യം
c) ജീവിതവും സത്യവും
d) ജീവിതവും മരണവും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. നമ്മുടെ ദേശിയ വൃക്ഷം?
  a) തെങ്
  b) പേരാൽ
  c) മാവ്
  d) അരയാൽ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഘ്രാണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി?
  a) നായ
  b) സ്രാവ്
  c) പൂച്ച
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The synonym of AMBIGUOUS?
  a) Dangerous
  b) Unclear
  c) Crafty
  d) Skillful
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
  a) 1602
  b) 1616
  c) 1600
  d) 1664
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നബാർഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
  a) 1980 ജൂലൈ 12
  b) 1989 ജൂലൈ 12
  c) 1982 ജൂലൈ 12?
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ​കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
  a) 1987
  b) 1989
  c) 1983
  d) 1985
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The condition of complete disoreder and uproar is called?
  a) paroxysm
  b) pandemonium
  c) chaotic
  d) pandora’s box
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിവിധ ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്?
  a) 1972
  b) 1987
  c) 1974
  d) 1976
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ?
  a) ബിമൽ ജൂൽക്ക
  b) സുനിൽ അറോറ
  c) സുധീർ ഭാർഗവ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്?
  a) ലഖ്നൗ
  b) ന്യൂഡൽഹി
  c) ചെന്നൈ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ വനിത :?
  a) ദീപക് സന്ധു
  b) സുഷമ സിങ്
  c) മീരാ കുമാർ
  d) ജയന്തി പട്നായക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡക്റ്റിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം??
  a) ഇരുമ്പ്
  b) വെള്ളി
  c) സ്വർണ്ണം
  d) ചെമ്പ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ??
  a) സാക്കിർ ഹുസൈൻ
  b) വി വി ഗിരി
  c) ഗ്യാനി സെയ്ൽസിങ്
  d) നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്‌ഡി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പഴശ്ശി സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

?
a) മട്ടന്നൂർ
b) മാനന്തവാടി
c) കോഴിക്കോട്
d) പുൽപള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെൽഷ്യസ് സ്കെയിൽ പ്രകാരം ജലത്തിന്റെ ഖരാങ്കം??
a) 0°C
b) 10°C
c) 90°C
d) 100°C
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തോ ദിവസത്തിലോ ഉള്ള അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്?
a) കാലാവസ്ഥ
b) വർഷണം
c) ക്ലൈമറ്റ്
d) ദിനാന്തരീക്ഷസ്ഥിതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ ഒരു വംശം 0.2 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര?
a) 0.8 cum
b) 0.08 cum
c) 0.008 cum
d) 0.64 cum
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Part III of Indian constitution deals with ………..?
a) Fundamental duties
b) DPSP
c) Citizenship
d) Fundamental rights
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A stud of ……………….?
a) Birds
b) Flowers
c) Horses
d) Files
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇല്ലൊടമ്മ?
a) നമ്പൂതിരി
b) മാടമ്പി
c) ചാക്യാർ
d) നമ്പ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സതേൺ എയർ കമാൻഡ് ആസ്ഥാനം?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) ഗാന്ധിനഗർ
c) ബംഗളൂരു
d) പൂന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ണും കാതും എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ക്യാബിനെറ് സെക്രട്ടറി
b) ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി
c) CAG
d) ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം e മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 80
b) 79
c) 81
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി functional energy neutral railway stations നിലവിൽ വന്ന സോൺ??
a) നോർത്ത് സെൻട്രൽ സോൺ
b) നോർത്ത് സോൺ
c) അറിയില്ല
d) സൗത്ത് സോൺ
e) സൗത്ത് സെൻട്രൽ സോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക സംഘടന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ആത്മവിദ്യാസംഘം
b) സാധുജനപരിപാലന സംഘം
c) സമത്വ സമാജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We thought ………. the matter?
a) on
b) upon
c) about
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who drives an elephant??
a) Mahout
b) Cutler
c) Charmer
d) Chandler
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The accident was caused by ____on the part of the driver?
a) Negligence
b) Negligent
c) Neglectful
d) Neglect
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിൽ എത്രാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കുള്ളത്?
a) 5
b) 3
c) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) തിരുവല്ല, പത്തനംതിട്ട
b) കോന്നി, പത്തനംതിട്ട
c) കരമന, തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന “നാസികാബാട്രക്സ് സഹ്യാദ്രെൻസിസ് “ ഏതിനം ജീവിയാണ് ??
a) ആമ
b) തവള
c) അണ്ണാൻ
d) മരപ്പട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉർദു ഭാഷയിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം

?
a) കനാലുകളുടെ തൊപ്പികളുടെയും നാട്
b) കനാലുകളുടെ നാട്
c) പുണ്യ നഗരം
d) വിശുദ്ധിയുടെ നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Our wandering continents എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര്??
a) പെല്ലഗ്രിനി
b) A ഹോംസ്
c) അലക്‌സാണ്ടർ ഡുട്ടോയിറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ചീനക്കൊട്ടാരം നില നിന്നിരുന്നത്??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) കൊല്ലം
c) കണ്ണൂർ
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടംകുളം ആണവനിലയം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) തിരുപ്പൂർ
b) തിരുനെൽവേലി
c) കന്യാകുമാരി
d) കോയമ്പത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ ലഹള നടന്ന വർഷം?
a) 1922
b) 1921
c) 1920
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എഴുമാന്തുരുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ??
a) കോട്ടയം
b) കൊല്ലം
c) തൃശ്ശൂർ
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“സെക്വിൻ “ എന്ന പദം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന വെനീഷ്യൻ നാണയം
b) കേരളത്തിൽ പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് നാണയം
c) കേരളത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത റോമൻ നാണയം
d) പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന സിലോൺ നാണയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Scientists recently discovered dwarf galaxies with massive
black holes using Very Large Array (VLA) observatory. Where
is the observatory situated? ?
a) Japan
b) U.S.A
c) Russia
d) China
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂രാജതരംഗിണി രചിച്ചത്?
a) തുളസിദാസ്
b) കൽഹണൻ
c) സൂർദാസ്
d) ശാർഗമ ദേവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായ ധാന്യകം?
a) 500 ഗ്രാം
b) 100 ഗ്രാം
c) 1000 ഗ്രാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകൾ തെറ്റായി മാർക്ക് ഏത്?
a) മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ -പിന്നോക്ക സംവരണം
b) നാനാവതി കമ്മീഷൻ- സുവർണക്ഷേത്രത്തിലെ തീവ്രവാദി ആക്രമണം
c) ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ- അയോധ്യ സംഭവം
d) മുരാരി കമ്മീഷൻ -ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി രൂപം നൽകിയ ഗ്രാമ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി :?
a) ബറോഡ
b) ഇട്ടാവ
c) ഫർക്ക
d) സേവാഗ്രാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാജന സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടന്ന വർഷം?
a) 2012
b) 2007
c) 2014
d) 2003
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയികായി കരട് നിയമം പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരളിനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ??
a) Vitamin D
b) Vitamin A
c) Vitamin K
d) Vitamin E
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവൺമെന്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം, കാര്യനിർവ്വഹണം, നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണം എന്ന് വാദിച്ച ലോകനേതാവ്?
a) വോൾട്ടയർ
b) മോണ്ടെസ്ക്യു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടുംബശ്രീയുടെ വെബ് പോർട്ടൽ?
a) രാഷ്ട്ര മഹിളാ
b) ശ്രീശക്തി
c) നാരീശക്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Inspite of having many _____he was a good man at heart.?
a) Fault
b) Faults
c) Has fault
d) Faulted
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആവർത്തനപ്പട്ടികയിൽ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളുടെ പൊതുവായ പേര്??
a) അലസ വാതകങ്ങൾ
b) ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ
c) ഹാലജനുകൾ
d) ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സൗഹൃദ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്? ]?
a) - പയ്യന്നൂർ
b) - തോട്ടപ്പള്ളി
c) - മാരാരി കുളം
d) - കരുനാഗപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തപര്യായനം ഒരു തവണ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലൂടെ രക്തം എത്ര തവണ കടന്നു പോകുന്നു??
a) 3
b) 2
c) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the full form of GUI ??
a) Graphical User Installation
b) Ground User Interface
c) General User Instruction
d) Graphical User Interface
e) Graphical User Instruction
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോമസ് കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ക്രിക്കറ്റ്
b) ഹോക്കി
c) ബാഡ്മിന്റൺ
d) ഫുട്ബോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേസരി വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ്. ആ കഥയുടെ പേരെന്ത്??
a) വാസനവികൃതി
b) ഒരു പൊട്ടഭാഗ്യം
c) മദിരാശി പിത്തലാട്ടം
d) ദ്വാരക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the correctly spelt word?
a) aultration
b) altration
c) altaration
d) alteration
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. The book you are looking………..is here?
  a) For
  b) At
  c) Out
  d) About
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ?
  a) 120mmHg
  b) 80mmHg
  c) 60mmHg
  d) 102mmHg
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Do you mind? I was __ you!?
  a) A&B
  b) A- in front of
  c) B- In front off
  d) C- before
  e) A&C
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ആദ്യമായി കണക്കാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍?(Talent Academy)?
  a) ഇറാത്തോസ്തെനീസ്
  b) പൈതഗോറസ്
  c) കാവന്‍ഡിഷ്
  d) ടോളമി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള ഗവണ്മെന്റ് മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികത്സക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്??
  a) അക്ഷയ
  b) ആരോഗ്യ കിരൺ
  c) സുഹൃദം
  d) കാരുണ്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മധ്യകാലകേരളത്തിൽ നാടു വാഴികളുടെ രക്ഷാസംഘങ്ങളായ സേനാവിഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്??
  a) നൂറ്റവർ സംഘങ്ങൾ
  b) അറുന്നൂറ്റവർ സംഘങ്ങൾ
  c) മുന്നൂറ്റവർ സംഘങ്ങൾ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The antonym of ‘barbarian’ is ____

?
a) civilized
b) unclutured
c) foreigner
d) fool
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the idiom which means”” to make peace””?
a) Bury the hatchet
b) Forty winks
c) Break a leg
d) Cut corners
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She …….. me in all my difficulties?
a) Shut down
b) Stands for
c) Shut up
d) Stands by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്തത്??
a) 1886 ലെ കൽക്കട്ട
b) 1885 ലെ മുംബൈ
c) 1907 ലെ സൂറത്ത്
d) 1901 ലെ കൽക്കട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 2005 ഡിസംബർ 19
b) 2005 ഡിസംബർ 10
c) 2005 ഒക്ടോബർ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനില ഉള്ള മൂലകം??
a) റിനിയം
b) ഹീലിയം
c) ഹൈഡ്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
That is _____ Utopian idea.?
a) The
b) No article
c) An
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Censure=?
a) Blame
b) Disapproval
c) Charge
d) Attack
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മേരികോം സ്വർണം നേടി ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ്?
a) 52kg
b) 48kg
c) 46kg
d) 40kg
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാമക്കൽമേട് wind ഫാം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) ഇടുക്കി
b) പാലക്കാട്‌
c) കണ്ണൂർ
d) ആലപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ?
a) ശബരിമല
b) ഗുരുവായൂർ
c) തിരുനെല്ലി
d) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാട്ട് രാജ്യങ്ങളായ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി എന്നിവ ലയിച്ച് തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട വർഷം??
a) 1936
b) 1949
c) 1939
d) 1948
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം?
a) വ്യാഴം
b) ശനി
c) ചൊവ്വ
d) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്??
a) കാൻഡല
b) ആങ്സ്‌ട്രോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണ നിർമാണസഭ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച തീയതി

?
a) 1948 ഫെബ്രുവരി 21
b) 1950 ജനുവരി 26
c) 1947 ആഗസ്റ്റ് 15
d) 1949 നവംബർ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി??
a) D. മനോഹർ ലാൽ
b) C. ഹേമന്ത് സോറൻ
c) B. രഘുബർ ദാസ്
d) A. ഷിബു സോറൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലസവാതകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി??
a) 1
b) 0
c) 4
d) 1.5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമിക്കുന്നു” “ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു “എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവ്?
a) ഓഗസ്റ്റ് ഫ്രോബൽ
b) വി ഗോൾഡൻ ചൈൽഡ്
c) ജോൺ ലോക്ക്
d) എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ലീം രോഗം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

A) കുഷ്ഠം B) ക്ഷയം C) എയ്ഡ്സ് D) ഡെങ്കിപ്പനി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is the time of power cut, so don’t ——- the candle.?
a) Put off
b) Put away
c) Put out
d) Put down
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ വനം ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം??
a) 30
b) 50
c) 48
d) 36
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം

A) 11 B) 12 C) 13 D) 15?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്ക് ഉള്ള സംസ്ഥാനം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗോവ
b) സിക്കിം
c) കേരള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപകരണം?
a) രോഹിണി
b) ആര്യഭട്ട
c) ഭാസ്കര 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഹായത്താൽ വൈദ്യുതപ്രവാഹം സാധ്യമാക്കുന്ന അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾ?
a) P അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾ
b) Nഅർദ്ധ ചാലകങ്ങൾ
c) S അർദ്ധ ചാലകങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉദയ സൂര്യന്റെ നാട്??
a) ഇറ്റലി
b) നോർവേ
c) ജപ്പാൻ
d) ഈജിപ്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി??
a) അച്ചൻകോവിലാർ
b) നെയ്യാർ
c) പെരിയാർ
d) മണിമലയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
WWW ആവിഷ്കരിച്ചത്?
a) ടിം ബർണേഴ്സ് ലീ
b) ലിനസ് ടോർവാൾഡ്‌സ്
c) റേ ടോമിൾസൺ
d) ബിൽ ഗേറ്റ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ യുഎന്നിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗമായത്??
a) 1945 ജൂൺ 26
b) 1946 ഒക്ടോബർ 30
c) 1945 ഒക്ടോബർ 24
d) 1945 ഒക്ടോബർ 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭാംഗമായ ആദ്യ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ്?
a) ഒ.എൻ.വി
b) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
c) അക്കിത്തം
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സമരത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കാനുണ്ടായ സംഭവം?
a) അഹമ്മദാബാദ് തുണിമിൽ സമരം
b) റൗലക്ട് ആക്റ്റ്
c) ജാലിയൻ വാലാബാഗ്
d) നിസ്സഹരണ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളസിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവലിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വ്യക്തി ആര്??
a) പഴശ്ശിരാജാ
b) പാലിയത്തച്ഛൻ
c) വേലുത്തമ്പിദളവ
d) തലക്കൽ ചന്തു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദേശകതത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം ആയത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ്?
a) സപ്രു കമ്മിറ്റി
b) സ്വരൺ സിങ് കമ്മിറ്റി
c) ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am very clever,…………………?
a) is I?
b) aren’t I?
c) amn’t I?
d) am I?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയമായ ബ്രഹ്മപുരം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത വർഷം??
a) 2001
b) 2000
c) 1999
d) 1998
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്ത വർഷം?
a) 1978
b) 1974
c) 1972
d) 1976
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്??
a) ചട്ടമ്പിസ്വാമി
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) വി.ടി. ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
d) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സർക്കാരിന്റെ “തേനമൃത് “പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ന്യൂട്രി മിഠായികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്?
a) മൂന്നു മുതൽ ആറു
b) രണ്ടു മുതൽ 6
c) രണ്ടു മുതൽ 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16-ാമത് ഇന്ത്യ ആസിയാന്‍ ഉച്ചകോടി എവിടെവെച്ചായിരുന്നു??
a) ബാലി
b) മനില
c) സിംഗപ്പുര്‍
d) ബാങ്കോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും കൊച്ചി പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം?
a) 1658
b) 1663
c) 1653
d) 1605
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ELEGANCE

(1) pride (2) beauty (3) coarseness (4) vulgarity?
a) 1
b) 4
c) 3
d) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുന്തിരി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം??
a) എപ്പികൾച്ചർ
b) വിറ്റികൾച്ചർ
c) വെർമി കൾച്ചർ
d) ഫ്ലോറി കൾച്ചർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക- ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്?
a) ആവരന്യകം
b) ആവൃതം
c) ആവരണി
d) ആവരണ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം ഏത് A. ജോടി B.നിവർത്തി?
a) B.
b) രണ്ടും തെറ്റാണ്
c) A.
d) രണ്ടും ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്??
a) ആർട്ടിക്കിൾ 42A
b) ആർട്ടിക്കിൾ 48A
c) ആർട്ടിക്കിൾ 51A(g)
d) ആർട്ടിക്കിൾ 51A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് :?
a) നെഹ്‌റു
b) ഗാന്ധിജി
c) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
d) രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കിയിൽ സ്വർണം മെഡൽ നേടിയ വർഷം??
a) 1928
b) 1942
c) 1935
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3-കുട്ടികളുടെ അതിജീവനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അഭിവൃദ്ധി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ??
a) 131
b) 169
c) 96
d) 115
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She looked out ……… the window.

(Kerala PSC Q & A)?
a) Through
b) By
c) Along
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവയിലെ പനാജിയില്‍ നടന്ന അമ്പതാമത് ഇന്ത്യന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവര്‍ണ മയൂരം നേടിയ ചിത്രം ഏത്??
a) ജല്ലിക്കട്ട്
b) പാര്‍ട്ടിക്കിള്‍സ്
c) മാരിഗെല്ല
d) മായിഘട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റിനെ പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ]?
a) - ആർട്ടിക്കിൾ 99
b) - ആർട്ടിക്കിൾ 69
c) - ആർട്ടിക്കിൾ 79
d) - ആർട്ടിക്കിൾ 65
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്പാലിന്റെ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര നിലവിൽ വന്നത്??
a) 2019 മേയ് 27
b) 2019 മാർച്ച് 19
c) 2019 ആഗസ്റ്റ് 20
d) 2019 നവംബർ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__ is his favorite leisure activity?
a) To reading
b) Read
c) Reading
d) To read
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക കൊതുക് ദിനം:?
a) ജൂണ്‍ 2
b) ഒക്ടോബര്‍ 7
c) ഏപ്രില്‍ 25
d) ഓഗസ്റ്റ് 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗോദാവരി
b) കൃഷ്ണ
c) കാവേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ മീനറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഫോർട്ട് കൊച്ചി
b) കുട്ടനാട്
c) കുമ്പളങ്ങി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാപ്യ എന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർ വിളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം?
a) കോഴിക്കോട്
b) കാപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുഞ്ചൻ പറമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?
a) തിരൂർ
b) കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം
c) അമ്പലപ്പുഴ
d) പട്ടാമ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1889 ലെ രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണൽ നടന്ന സ്ഥലം??
a) ലണ്ടൻ
b) പാരീസ്
c) ന്യൂ യോർക്ക്
d) റോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഇന്ത്യ വിൻസ് ഫ്രീഡം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്??
a) മൗലാന അബുൾകലാം ആസാദ്
b) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
d) ദാദാഭായ്‌ നവറോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?
a) ആറു വർഷം കൂടുമ്പോൾ
b) സ്ഥിരമായി
c) അഞ്ചുവർഷം കൂടുമ്പോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റുകൾ?
a) ചിനൂക്ക്
b) ഫൊൻ
c) മിസ്ട്രൽ
d) ഹർമാട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉയർന്ന താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) ക്രോണോമീറ്റർ
b) ക്രയോ മീറ്റർ
c) ലാക്ടോമീറ്റർ
d) പൈറോ മീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓക്സ്ബോ തടാകം ഏത്? (Talent Academy)?
a) നൈനിറ്റാള്‍ തടാകം
b) ചില്‍ക്ക തടാകം
c) ചോലാമു തടാകം
d) കന്‍വര്‍ തടാകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപകരണം?
a) രോഹിണി
b) ഭാസ്കര 1
c) ആര്യഭട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമരകം ഏത് കായലിനെ തീരത്താണ്?
a) അഷ്ടമുടിക്കായൽ
b) വേമ്പനാട്ടു കായൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറപ്പൊടി ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം??
a) ആസ്മ
b) ക്ഷയം
c) പ്ലൂറോസിസ്
d) സിലിക്കോസിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The least polluted river in Kerala??
a) Chaliyar
b) Chalakkudi
c) Cheruthoni
d) Kunthipuzha
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വില്യം കോട്ട ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) കണ്ണൂർ
b) എറണാകുളം
c) കോഴിക്കോട്
d) തൃശ്ശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ അയണിന്‍റെ അയിര് അല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക??
a) മാഗ്നസൈറ്റ്
b) മാഗ്നറ്റൈറ്റ്
c) അയണ്‍ പൈറൈറ്റസ്
d) ഹേമറ്റൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടി എച്ച് ഹക്സ്ലി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ശരിയായ പ്രസ്താവന?
a) റൈബോസോം കണ്ടെത്തി
b) ബയോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചു
c) പ്രോട്ടോപ്ലാസം ജീവന്റെ കണിക എന്ന് പറഞ്ഞു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ മികച്ച സിനിമക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയത്?
a) ഒറ്റമുറിവെളിച്ചം
b) ഒരു ഞായറാഴ്ച
c) കാന്തൻ ദ ലവർ ഓഫ് കളർ
d) ഏദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ നിയമമാക്കാൻ ഒപ്പുവെച്ച രാഷ്ട്രപതി??
a) ആർ വെങ്കിട്ടരാമൻ
b) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
c) സക്കീർ ഹുസൈൻ
d) ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യ ഏതിന്റെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സങ്കരയിനമാണ്

?
a) തക്കാളി
b) കുരുമുളക്
c) നാളികേരം
d) എള്ള്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിന്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം

A) 1972 B) 1975 C) 1976 D) 1978?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of the word acquitted is ——-

(Subi)?
a) Convicted
b) Freed
c) Burned
d) Entrusted
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ സ്വത്തവകാശം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 239AA
b) 300A
c) 239A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗതാൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ്പ്?
a) 30
b) 29
c) 28
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യോമയാനം ദേശസാൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി?
a) നരസിംഹറാവു
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) മൻമോഹൻ സിംഗ്
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ ഒരുവർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന വനിത താരങ്ങളുടെ
ഫോബ്‌സ് മാസിക പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ താരം?
a) പി.വി. സിന്ധു
b) സെറീന വില്യംസ്
c) നവോമി ഒസാക്ക
d) മരിയ ഷറപ്പോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാദ്ര - നഗർഹവേലി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത 1961ലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
a) ഒമ്പതാം പദ്ധതി
b) എട്ടാം ഭേദഗതി
c) പത്താം ഭേദഗതി
d) പന്ത്രണ്ടാം തീയതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓറഞ്ച് ലൈൻ മെട്രോ ട്രെയിൻ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ മെട്രോ യാണ്?
a) പാക്കിസ്ഥാൻ
b) നേപ്പാൾ
c) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
C++ പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷയുടെ സൃഷ്ടാവ്?
a) ലിനസ് ടോർവാൾഡ്‌സ്
b) ബിജാർനെ സ്ട്രൗസ്ട്രപ്പ്
c) റേ ടോംലിൻസൺ
d) റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐ എസ് ആർ ഒ യുടെ ചന്ദ്രയാൻ 2 വിക്ഷേപിച്ച ദിവസം?
a) 2019 july 20
b) 2019 ജൂലൈ 22
c) 2019 ജൂലൈ 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
D block elements are also called?
a) Transition elements
b) Alkali elements
c) Alkaline earth elements
d) Noa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശത്രു എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായമായി വരുന്ന പദമേത്?
a) അരി
b) വൈരം
c) പുരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ‘കോൺട്രാക്‌ട് ഫാമിംഗ്’ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) കേരളം
b) തമിഴ്‌നാട്
c) മഹാരാഷ്‌ട്ര
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid 19ന് എതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ തലവൻ.?
a) അമിതാഭ് കാന്ത്
b) രാജീവ് മെഹർഷി
c) അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡ്യ
d) രാജീവ് കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓക്സിജന്റെ ഐസോടോപ്പ്?
a) പ്രോട്ടിയം
b) ഡ്യൂട്ടീരിയം
c) ഓസോൺ
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In goitre there is a swelling of?
a) Thyroid gland
b) Eyes
c) Abdomen
d) Limbs
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ ഡേവിസ് കപ്പ് ടെന്നീസ് ജേതാക്കൾ??
a) സ്‌പെയിൻ
b) ക്രോയേഷ്യ
c) ഫ്രാൻസ്
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന ആശയത്തിന് ഏതു രാജ്യത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

?
a) അമേരിക്ക
b) ഫ്രാൻസ്
c) ബ്രിട്ടൻ
d) സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dogs like meat, _____??
a) Did they
b) Didn’t they
c) Don’t they
d) Do they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാരീസ് ഏത് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു:??
a) തേംസ്
b) പേള്‍
c) സെയ്ന്‍
d) ടാഗസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്?
a) പറവൂർ
b) പിറവം
c) മാള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8:20ന് ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോണളവ് എത്ര?
a) 125°
b) 120°
c) 130°
d) 112°
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷെർമണ്ഡലിന്റെ പടിക്കെട്ടിൽ നിന്നും വീണു മരിച്ച ചക്രവർത്തി?
a) ഔറംഗസേബ്
b) അക്ബർ
c) ഹുമയൂൺ
d) ജഹാംഗീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന 2020 ലെ 100 സ്പോർട്സ് താരങ്ങളുടെ ഫോർബ്‌സ് പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഒരേ ഒരു ക്രിക്കറ്റർ

[ ]?
a) വിരാട് കൊഹ്‍ലി
b) രോഹിത് ശർമ
c) ക്രിസ് ഗെയ്ൽ
d) സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക സീസ്മോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി??
a) ജോൺ മിൽനി
b) ചാൾസ് ഫ്രാൻസിസ്
c) വില്ല്യം ഹെൻറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തസാക്ഷി ദിനം?
a) ജനുവരി 30
b) നവംബർ 6
c) ഒക്ടോബർ 2
d) മാർച്ച്‌ 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hydrogen?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ സുരക്ഷാ ദിനം?
a) മാർച്ച് 4
b) മാർച്ച് 3
c) ഡിസംബർ 7
d) ജൂലൈ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് ജാക്കറ്റും മേൽമുണ്ടും ധരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്

?
a) ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ
b) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
c) ഉത്രം തിരുനാൾ
d) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോഹിത് , ദിബാങ്ങ്, ധാൻസിരി, സുബൻസിരി എന്നിവ ഏത് നദിയുടെ പ്രധാന പോഷകനദികൾ ആണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സിന്ധു
b) ഗംഗ
c) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെന്മണി - സന്ധിയേത് ?

[LDC 2013 thrissur ]?
a) ആഗമസന്ധി
b) ലോപസന്ധി
c) ആദേശസന്ധി
d) ദ്വിത്വസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റോഡുള്ള രാജ്യം??
a) ജർമനി
b) ചൈന
c) ജപ്പാൻ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“We were enchanted by him “ choose the active voice of the sentences:?
a) He was enchanted us
b) He is enchanted us
c) He has enchanted us
d) He enchanted us
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന പ്രതിവിധിkkullw അവകാശത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 32
b) ആർട്ടിക്കിൾ 15
c) ആർട്ടിക്കിൾ 40
d) ആർട്ടിക്കൽ 50
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏലത്തോട്ടം?
a) വണ്ടൻമേട്
b) പാമ്പാടുംപാറ
c) മൈലാടുംപാറ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
13.salient?
a) Satisfactory
b) Most important
c) Salt -like taste
d) Pleasing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം?
a) 1946
b) 1940
c) 1936
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമ്പള കായല്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ??
a) കൊല്ലം
b) കാസര്‍ഗോഡ്
c) കോഴിക്കോട്
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The synonym of restive is?
a) Dynamic
b) Uneasy
c) Tranquil
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ആപാതമധുരം ‘എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ??
a) ഭൂരിഭാഗവും മധുരമായത്
b) പകുതിയോളം മധുരമായത്
c) വീഴുമ്പോൾ മധുരമായത്
d) മുഴുവനും മധുരമായത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരേയിനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം??
a) കോഹീഷൻ
b) അഡ്ഹീഷൻ
c) പ്ലവക്ഷമബലം
d) അപകേന്ദ്രബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ്?
a) ലാവോസിയർ
b) മെൻഡലിയേവ്
c) ഫ്രെഡറിക് സോഡി
d) റോബർട്ട് ബോയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They play __ violin

?
a) a
b) for
c) an
d) the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തക്കുഴലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) ഹിസ്റ്റോളജി
c) ഹെമറ്റോളജി
d) ആൻജിയോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 കൃഷ്ണമണി ഈർപ്പ രഹിതവും അതാര്യമായതീരുന്ന അവസ്ഥ??
a) എക്സൊഫ്താൽമോസ്
b) വെള്ളെഴുത്ത്
c) സിറോഫ്താൽമിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Either he or I___ mistaken?
a) Are
b) Am
c) Is
d) Were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചത്?
a) പി .എം വാരിയർ
b) ബി എസ് വാരിയർ
c) പി എസ് വാരിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(1പാലൈ പ്രദേശത്തെ ആരാധനമൂർത്തി??
a) മരുതം
b) കടലോൻ
c) കൊറ്റവൈ
d) വെന്തൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനർട്ട് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ??
a) 1996
b) 1986
c) 1982
d) 1980
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ അതിക്രമം നടത്തുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നതിനായി ‘ Disha Act ‘ പാസാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്??
a) ഒഡീഷ
b) അറിയില്ല
c) തമിഴ്നാട്
d) കർണാടക
e) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who undertakes commercial venture is a/an _______

?
a) Enterpreneur
b) Businessman
c) Shopkeeper
d) Manager
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാരനാശാൻ നവോദ്ധാനത്തിന്റെ കവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) എം എൻ കാരശ്ശേരി
b) വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
c) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
d) തായാട്ട് ശങ്കരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിന്റെ നിറം?
a) നീല
b) ഇരുണ്ട ചുവപ്പ്
c) കടുംചുവപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോളോണ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) ജർമ്മനി
b) ഫ്രാൻസ്
c) ഇറ്റലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക യൂത്ത് സ്‌കിൽസ് ദിനം…?

?
a) ജൂൺ 18
b) ജൂൺ 14
c) ജൂലൈ 15
d) ജൂലൈ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഹോർമോൺ??
a) അഡ്രിനാലിൻ
b) ഈസ്ട്രജൻ
c) തൈമോസിൻ
d) പ്രൊലാക്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരുമാട്ടി കോട്ട പണികഴിപ്പിച്ചത്?
a) ശിവപ്പ നായ്ക്കർ
b) ടിപ്പുസുൽത്താൻ
c) ഹൈദരാലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…………………. , I would have bought a Ferrari?
a) If I had enough money
b) If I would have enough money
c) If I had had enough money
d) If I would had enough money
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാർത്ഥനാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചവർഷം?
a) 1869
b) 1867
c) 1868
d) 1866
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
On which of the following principles is Hydraulic lift based??
a) Pascal law
b) Bernoulli’s principle
c) Stoke’s law
d) Torricelli’s law
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗംഗാ നദിയുടെ നീളം?
a) 2525 കി മീ
b) 2524 കി മീ
c) 2626 കി മീ
d) 2526 കി മീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാഴ്ചയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉളവാക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം ഏത്?

PSC THRILLER 2.0?
a) ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ
b) സെറിബെല്ലം
c) സെറിബ്രം
d) മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രശസ്തമായ പെയിന്റിങ് ആണ്?
a) ശരി
b) തെറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഹോം രാജവംശം സ്ഥാപിതമായ വർഷം??
a) 1228
b) 1230
c) 1224
d) 1226
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാക്ഷി എന്ന കാരകം അർത്ഥം വരുന്ന വിഭക്തി?
a) ആധാരിക
b) പ്രതിഗ്രാഹിക
c) സംയോജിക
d) പ്രയോജിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാഭേദഗതി ഉൾപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം??
a) X
b) XX
c) XV
d) XXll
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ ബിറ്റ്കോയിൻ എ ടി എം നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം??
a) അമേരിക്ക
b) കാനഡ
c) ജപ്പാൻ
d) ചിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ” എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്??
a) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
b) സുഗതകുമാരി
c) ബെന്യാമിൻ
d) സി എസ് മീനാക്ഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?
a) അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
b) പി. ടി. ഉഷ
c) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
d) ഷൈനി വിൽ‌സൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്തെ ചില നദികളുടെ പേരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് , ഇതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏതാണ്?
a) അസ്ക്കിനി -ചിനാബ്
b) രവി -വിതസ്‌ത
c) നർമ്മദാ -രേവ
d) ബ്രഹ്മപുത്ര- ലൗഹിത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപറയുന്നവയിൽ രാസമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണം??
a) ചോക്കു പൊടിയുന്നത്
b) മെഴുകുരുകുന്നത്
c) പാല് തൈര് ആകുന്നത്
d) റൊട്ടി വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം നിയമവാഴ്ച?
a) ബ്രിട്ടൻ
b) ഫ്രാൻസ്
c) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേര് ,കാണ്ഡം ഇവവണ്ണം വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മെരിസ്റ്റമിക കലഏത്?
a) പർവന്തര മേരിസ്റ്റ
b) അഗ്ര മെരിസ്റ്റം
c) പാർശ്വമെരിസ്റ്റം
d) ഇവ ഒന്നും അല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ??
a) നാൻജിങ്
b) മനില
c) കട്ടക്ക്
d) പുസാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Kerala Travel Mart is planning to implement the initiatives under the Nascent Green Cochin Mission. What is the aim of the Mission??
a) Zero Pollution of Soil
b) Waste Water Treatment
c) Reducing the Deforestation
d) Cleaning of Backwaters
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️മാതുലൻ??
a) മാതുലാനി
b) മാതുലനി
c) മാതുലിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ എയ്റോ സ്പേസ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) കൊൽക്കത്ത
b) പൂണെ
c) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെക്കൊടുത്ത ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ -മാനവ് അധികാർ ഭവൻ
b) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ -ക്രാന്തി ഭവൻ
c) കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ - സതർക്കത ഭവൻ
d) ആസൂത്രണകമ്മീഷൻ- യോജന ഭവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു:?
a) പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക്
b) പരമാധികാര ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്
c) പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര റിപ്പബ്ലിക്ക്
d) പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആകാശത്ത് തിരമാലകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?
a) ആൾട്ടോക്യുമുലസ്
b) ആൾട്ടോ സ്ട്രാറ്റസ്
c) ആൾട്ടോ നിംബസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of ‘Pinnacle’

A) Pass B) Taunt C) Peak D) Foothills?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1890 എടക്കൽ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയ പ്രമുഖ വ്യക്തി?
a) മാർഷ്വൽ
b) ഫ്രെഡ് ഫോസറ്റ്
c) ഹോവാർഡ് കാർട്ടർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് പത്രത്തിൻറെ പത്രാധിപർ അല്ലായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള.?
a) ആത്മപോഷിണി
b) മലയാളി
c) കേരളൻ
d) മിതവാദി
e) കേരള പഞ്ചിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പരമ്പരാഗതകൃഷി രീതി??
a) തിയാഗ്
b) സിയാങ്
c) ഖൂമിങ്
d) ജൂമിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എൻമകജെ എന്ന നോവലിന്റെ കർത്താവ്??
a) എം മുകുന്ദൻ
b) അംബികാസുതൻ മങ്ങാട്
c) സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം
d) ആനന്ദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Syn of Egregious?
a) Marvellous,Outstanding,Awesome,Excellent,Brilliant
b) Appaling,Awful,Grevous,Hideous,Atrocious,Nightmarish
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുച്ഛേദം 161 എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കുറ്റവാളികൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് മാപ്പു നൽകുന്നത്
b) കുറ്റവാളികൾക്ക് ലോകസഭ മാപ്പു നൽകുന്നത്
c) കുറ്റവാളികൾക്ക് ഗവർണർ മാപ്പു നൽകുന്നത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) കുട്ടനാട്
b) മങ്കൊമ്പ്
c) മാന്നാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണി പൂർത്തിയായ വർഷം?
a) 1895
b) 1896
c) 1891
d) 1887
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The pharsal verb ‘ look down upon’ means

(Excellence Academy)?
a) Treat carefully
b) Treat royally
c) Treat happily
d) Treat with contempt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് :?
a) 44
b) 14
c) 24
d) 40
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ

?
a) പി സദാശിവം
b) ആന്റണി ഡൊമനിക്
c) ജെ ബി കോശി
d) ടികെ വിൽസൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A man who pays too much attention to his clothes and personal appearance??
a) Licentious
b) Duffer
c) Dandy
d) Snob
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുമായി കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം

?
a) ഭൂട്ടാൻ
b) നേപ്പാൾ
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) മ്യാൻമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റക്കാലൻ ആനക്ക് വയറ്റിൽ തുമ്പിക്കൈ അതും മേലോട്ട്?
a) ആട്ടുകല്ല്
b) അരക്കല്ല്
c) കിണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ അഗ്രിക്കൾച്ചർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് ??
a) കൊഹിമ
b) ഇറ്റാനഗർ
c) ഷില്ലോങ്
d) ഇംഫാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fear of work?
a) Cellophobia
b) Catrophobia
c) Hodophobia
d) Ergophobia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World Wildlife Day is observed on which date??
a) 1st March
b) 2nd March
c) 3rd March
d) 4th March
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ Covid 19 പ്രതിരോധത്തിനായി Ayush Kavach - Covid app പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം

?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ഗോവ
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ?
a) പാരാതോർമോണ്
b) അഡ്രിനാലിൻ
c) വാസോപ്രസിൻ
d) കാൽസിടോണിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണിരയുടെ വിസർജനാവയവം??
a) നെഫ്രിഡിയ
b) വൃക്ക
c) മാൽപ്പിജിയൻ
d) ത്വക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെല്‍ത്ത് ഓഫ് നാഷന്‍സ് എന്ന കൃതിയുടെ കര്‍ത്താവ് ??
a) ആഡംസ്മിത്ത്
b) ജെ എം കെയിന്‍സ്
c) അമര്‍ത്യാസെന്‍
d) പീറ്റര്‍.വി.വാക്കര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
23.മാനവശേഷി വകുപ്പും ignou യും പ്രസാർ ഭാരതിയും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച വിദൂര പഠന ചാനൽ??
a) A. BBC
b) B. victers
c) C. Gyan darshan
d) D. Geography
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. രാജാവ് എന്ന് അർഥമില്ലാത്ത പദം ഏത്??
  a) നൃപൻ
  b) മന്നവൻ
  c) ആത്മജൻ
  d) അരചൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശം ആക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി??
  a) 88
  b) 85
  c) 90
  d) 86
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഈ ഇടെ ഏത് രാജ്യമാണ് ലിംഗ സമത്വ നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗാനത്തിലെ ആൺമക്കൾ എന്ന വാക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ എന്നാക്കിയത് ??
  a) ക്യൂബ
  b) ബ്രിട്ടൺ
  c) കാനഡ
  d) അമേരിക്ക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശീതസമരം എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
  a) മിണ്ടാതിരിക്കൽ
  b) വാക്സമരം
  c) നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധം
  d) ഒളിയുദ്ധം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Uk ആസ്ഥാനമായ സെന്റർ ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2026 ഓടുകൂടി ജർമനിയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകന്ന് രാജ്യം?
  a) Indonesia
  b) Isreyel
  c) India
  d) China
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത്തിൽ കേവലക്രിയ ഏത്?
  a) നടത്തുന്നു
  b) എഴുതുന്നു
  c) കാട്ടുന്നു
  d) ഉറക്കുന്നു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ന്യൂട്രോണ്‍ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ??
  a) ഏണസ്റ്റ് റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
  b) ഡാനിയല്‍ റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡ്
  c) ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക്
  d) ജെ ജെ തോംസണ്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Antonym of Oblivion?
  a) Decayed
  b) Memory
  c) Obscence
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  fear of sitting?
  a) brontophobia
  b) cenophobia
  c) bathophobia
  d) cathisophobia
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സിവിലിയൻ പോലീസ് ഉപദേഷ്ട്ടാവായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വ്യക്തി??
  a) ജൂലിയസ് റിബരിയോ
  b) കെ. പി. എസ് ഗിൽ
  c) കിരൺ ബേദി
  d) ജെ. എം. ഖുറേഷി
  e) അറിയില്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സി.പി ഗോവിന്ദ പിള്ള ഏതു പത്രത്തിൻറെ പത്രാധിപത്യം സ്വീകരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻറെ പത്രാധിപർ ആയത് ??
  a) മലയാള മനോരമ
  b) സന്തിഷ്ടവാദി
  c) ആര്യ ഭൂഷണം
  d) മിതവാദി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പാർക്കിൻസൺസ് ദിനം ??
  a) Apr 11
  b) Apr 17
  c) May 14
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മുന്തിരി കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയനാമം :?
  a) ഫ്ളോറി കള്‍ച്ചര്‍
  b) വിറ്റി കള്‍ച്ചര്‍
  c) എപ്പി കള്‍ച്ചര്‍
  d) വെര്‍മി കള്‍ച്ചര്‍
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആദ്യ ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷം?
  a) 1968
  b) 1972
  c) 1980
  d) 1969
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന സസ്തനം?
  a) ആന
  b) വവ്വാൽ
  c) സിംഹം
  d) നായ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The Latin phrase ‘inter alia’ means?
  a) with necessary changes
  b) from the beginning
  c) among other things
  d) in the middle
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ
  b) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
  c) ആർട്ടിക്കിൾ 32
  d) ആമുഖം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമന്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം?
  a) കസാക്കിസ്ഥാൻ
  b) ചൈന
  c) ചിലി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പതിനാലാമത് സോൾ സമാധാന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത്??
  a) നരേന്ദ്രമോഡി
  b) മലാല യൂസഫ് സായി
  c) കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി
  d) ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ✒️സാക്ഷി??
  a) സാക്ഷിനി
  b) സാക്ഷണി
  c) സാക്ഷിണി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓറിയൻറൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ ഏത് ബാങ്കിലാണ് ലയിച്ചത്??
  a) കാനറ ബാങ്ക്
  b) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
  c) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
  d) ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം?
  a) അമേരിക്ക
  b) ഫ്രാൻസ്
  c) ബ്രിട്ടൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ പത്രത്തിന്റെ പേര്?
  a) സ്വദേശി മിത്രം
  b) വന്ദേമാതരം
  c) ഹരിജൻ
  d) നേഷൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Jack and Jill_______to the same family?
  a) Has belonged
  b) Belongs
  c) Belong
  d) Belonging-
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോകത്തിൽ ഇന്ധന നികുതി ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജ്യം ??
  a) ഫ്രാൻസ്
  b) ഇന്ത്യ
  c) ജർമ്മനി
  d) ഇറ്റലി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Pixel is the short form of?
  a) Picture ratio
  b) Picture element
  c) Picture resolution
  d) Picture dimension
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയായ മഞ്ചേശ്വരം നദിയുടെ നീളം??
  a) 25 കിലോമീറ്റർ
  b) 15 കിലോമീറ്റർ
  c) 16 കിലോമീറ്റർ
  d) 20 കിലോമീറ്റർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ടി. സി. യോഹന്നാന് അർജ്ജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് കായിക വിഭാഗത്തിനാണ്??
  a) നീന്തൽ
  b) ഹോക്കി
  c) വോളിബോൾ
  d) അത്‌ലറ്റിക്സ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  14 ആം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം??
  a) 8
  b) 10
  c) 9
  d) 2
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The collective nouns for ants?
  a) Herd
  b) Choir
  c) Clowder
  d) Colony
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അലോഹ മൂലകം?
  a) അയഡിൻ
  b) രസം
  c) ബ്രോമിൻ
  d) അസ്റ്റാറ്റിൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
  a) 1976
  b) 1980
  c) 1982
  d) 1978
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പഴശ്ശിരാജയുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ?
  a) തലക്കൽ ചന്തു
  b) എടച്ചേന കുങ്കൻ
  c) രാമൻ നമ്പി
  d) കൈതേരി അമ്പു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
  a) സുപ്രീം കോടതി
  b) രാഷ്‌ട്രപതി
  c) ഭരണഘടന
  d) പാർലമെന്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം രൂപം കൊണ്ട രാജ്യം

?
a) ചൈന
b) മാലിദ്വീപ്
c) ശ്രീലങ്ക
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anil has eaten breakfast at 9’o clock,__??
a) Doesn’t he
b) Hasn’t he
c) Does he
d) Has he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഋഷികേശ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോളാർ കുക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ]?
a) - കോൺവെക്സ് ലെൻസ്
b) - കോൺകേവ് മിറർ
c) - കോൺവെക്സ് മിറർ
d) - കോൺകേവ് ലെൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പീക്കർ?
a) 73
b) 93
c) ആർട്ടിക്കിൾ 53
d) 83
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ISRO-യുടെ നൂറാം ദൗത്യ സമയത്തെ ചെയർമാൻ ആര്?
a) ഡോ.ജി.മാധവൻ നായർ
b) ഡോ.കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
c) എ. എസ്. കിരൺ കുമാർ
d) കസ്തൂരി രംഗൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്നിയപ്പെടുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
b) പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്
c) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
d) പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“He replied that he will come”. Which is the incorrect word in the sentence??
a) replied
b) he
c) will
d) come
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where is the headquarters of Facebook located??
a) Chicago
b) California
c) Miami
d) New York
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍ സിലില്‍ അംഗമായ ആദ്യ വനിത?
a) എ.വി. കുട്ടിമാളു അമ്മ
b) ആര്യാപള്ളം
c) പാര്‍വതി നെന്‍മേനിമംഗലം
d) തോട്ടയ്ക്കാട് മാധവിയമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
5) ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർലിംഗം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
a) A) ഗ്രഹണി
b) B) ഗൃഹിണി
c) C) ഗൃഹണി
d) D) ഗൃഹീത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി ഏത്

a) കേരളമുസ്ലിം ഐക്യസംഘം-വക്കാഅബ്ദുൾഖാദർ മൗലവി b) സമത്വസമാജം-സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ c) ശ്രീനാരായണധർമ പരിപാലന യോഗം- ശ്രീനാരായണഗുരു d) സാധുജന പരിപാലനസംഘം-അയ്യങ്കാളി?
a) D
b) A
c) C
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

?
a) വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
b) ഇ എം എസ്
c) ഇ കെ നായനാർ
d) പിണറായി വിജയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാട്ട് രാജ്യങ്ങളായ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി എന്നിവ ലയിച്ച് തിരു കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട വർഷം??
a) 1936
b) 1949
c) 1948
d) 1939
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. India’s nuclear ballistic missile dhanush is known as_____ ??
  a) Arrow
  b) Bow
  c) Prithvi 2
  d) Prithvi 3
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  the boy,along with his parents,____to the park?
  a) gone
  b) is going
  c) go
  d) are going
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചാവറയച്ചനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്?
  a) പോപ്പ്‌ ഫ്രാൻസിസ്
  b) ജോൺ പോൾ 2
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Q- കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആയ നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിനെ ഏറ്റെടുത്ത ബാങ്ക് ? ?
  a) എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക്
  b) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
  c) ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
  d) എസ് ബി ഐ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2019 ലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡക്സ് ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് ഏത് രാജ്യമാണ്?
  a) ഫിൻലാൻഡ്
  b) ഐസ്ലാൻഡ്
  c) സ്വീഡൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
  a) കർണാടക
  b) തമിഴ്നാട്
  c) കേരള
  d) സിക്കീം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആര്?
  a) കുമാരനാശാൻ
  b) കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
  c) ഉള്ളൂര്
  d) വള്ളത്തോള്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
  a) അമ്പലവഴൽ
  b) പീച്ചി
  c) വഴുതക്കാട്
  d) മണ്ണുത്തി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവില്‍ വന്നത്??
  a) 1986
  b) 1984
  c) 1982
  d) 1989
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “അരവൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലി” എന്ന ചൊല്ലിനെ ആശയവുമായി ബന്ധമുള്ളത്

?
a) ആധിതന്നെ വ്യാധി
b) അല്പജ്ഞാനം ആപത്ത്
c) അത്താഴം അരവയർ
d) ഐക്യമത്യം മഹാബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്യം ഏത്?
a) നല്ലയിനം ഇറച്ചിക്കോഴികൾ വിൽക്കപ്പെടും
b) നല്ലയിനം ഇറച്ചിക്കോഴികളെ വിൽക്കും
c) നല്ലയിനം ഇറച്ചിക്കോഴികൾ വിൽക്കും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ??
a) ബേലാപ്പൂർ
b) കരിംനഗർ
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) മംഗലാപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Do not laugh ……… others.

(Kerala PSC Q & A)?
a) For
b) At
c) On
d) About
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കേസ് കീഴ്ക്കോടതി യിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതി ലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുന്ന റിട്ട്?
a) കോ വാറന്റോ
b) പ്രൊഹിബിഷൻ
c) സോർഷ്യറി
d) മാന്ഡമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൂതപ്പുഴയെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഓ വി വിജയൻ രചിച്ച കൃതി ??
a) ഒരു പുഴയുടെ ഓർമ
b) പുഴ പിന്നെയും ഒഴുകുന്നു
c) ഓളവും തീരവും
d) ഗുരു സാഗരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിയാൻ വെൻ വൺ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ചൊവ്വ ദൗത്യം ആണ്?
a) ചൈന
b) ജപ്പാൻ
c) ശ്രീലങ്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കാണുന്നവൻ’ എന്ന പദത്തിൽ കാണുന്ന എന്നത് എന്തിനെക്കുറിക്കുന്നു??
a) ഭേദകം
b) വിനയച്ചം
c) പേരച്ചം
d) മുറ്റുവിന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാർഹിക സർക്യൂട്ടുകളിലെ എർത്ത് വയറിന്റെ നിറം??
a) നീല
b) കറുപ്പ്
c) പച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോളാർ കുക്കറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ??
a) കോൺവെക്സ്
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) സമതലം
d) കോൺകേവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭരണഭാഷ പുരസ്കാരം നേടിയ ജില്ല

A) കണ്ണൂര്‍ B) തിരുവനന്തപുരം C) കോഴിക്കോട് D) മലപ്പുറം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിറ്റഗോങ് ആയുധപ്പുര കവർച്ച യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ?
a) അരവിന്ദ് ഘോഷ്
b) അസ്ഫുള്ള ഫാൻ
c) ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്
d) സൂര്യ സെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരശുറാംകുണ്ഡ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഹൈന്ദവ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്?
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസ്താംബുളിന്‍റെ പഴയ പേര്??
a) ഫോര്‍മോസ
b) ഗോള്‍ഡ് കോസ്റ്റ്
c) കോണ്‍സ്റ്റാന്‍റിനോപ്പിള്‍
d) ഡച്ച് ഗയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലെ പിതാവ്?
a) ആര്യഭടൻ
b) കോപ്പർ നിക്കസ്
c) വരാഹ മിഹിരൻ
d) എം.കെ വൈനു ബാപ്പു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of ‘Vice’ is

A) Wichedness B) Virtue C) Goodness D) Silence?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FIFA ലേറ്റസ്റ്റ് റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം?
a) 100
b) 109
c) 108
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ആയ വ്യക്തി?
a) എം വിജയകുമാർ
b) വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
c) സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
d) എ സി ജോസഫ് ഫ ഫ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലൂടെ മാത്രം ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി (Subi)?
a) സത്‌ലജ്
b) ഗോദാവരി
c) നർമ്മദ
d) മഹാനദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(10) മെഥനോയിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്..??
a) ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്
b) ഫോർമിക് ആസിഡ്
c) അസറ്റിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്താണ് റോസ്റ്റിങ്??
a) ബാഷ്പശീലമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം
b) കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി
c) മാലിന്യങ്ങളെകാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അയിരിന്റെ സാന്ദ്രണ രീതി
d) പൊടിച്ച അയിരിനെ വായു പ്രവാഹത്തിൽ ശക്തിയായി ചൂടാക്കുന്ന രീതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളി മെമ്മോറിയനിലെ മൂന്നാമത്തെ ഒപ്പ് കാരൻ ആരായിരുന്നു ??
a) KP ശങ്കരമേനോൻ
b) N V രാമൻ പിള്ള
c) GP പിള്ള
d) ഡേ: പൽപ്പു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) കോട്ടയം
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് രാസനാമം എന്ത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്
b) കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
c) കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ?
a) ജോസഫ് ബ്രോസ് ടിറ്റോ
b) അഹമ്മദ് സുകാർണോ
c) ക്വാമി എൻക്രൂമ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✒️സാക്ഷി??
a) സാക്ഷണി
b) സാക്ഷിണി
c) സാക്ഷിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
a) 6
b) 8
c) 5
d) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോളിംഗ് പ്ലാൻ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം??
a) ഇന്ത്യ
b) പാകിസ്ഥാൻ
c) ബംഗ്ളാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
WLL stands for?
a) Wairless local loop
b) Wairless loop line
c) Walking land line
d) Walking loop line
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.”വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ശരിയായ പാഠപുസ്തകം അവരുടെ അധ്യപകരാണ്‌ “എന്നു പറഞ്ഞതാര്???
a) വിവേകാനന്ദൻ
b) ശങ്കരാചാര്യർ
c) ഗാന്ധജി
d) A. P. J അബ്ദുൽ കലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹിന്ദി ദിനം??
a) സെപ്റ്റംബർ 14
b) ജനുവരി 14
c) സെപ്റ്റംബർ 10
d) ജനുവരി 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീപ്പിൾ യൂണിയൻ ഫോർ സിവിൽ ലിബേർട്ടി സ്ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി??
a) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
b) അരുണ ആസിഫലി
c) ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു
d) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CAG??
a) 148
b) 108
c) 98
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനീസ് ആപ്പിള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) തക്കാളി
b) ഓറഞ്ജ്
c) മാതളം
d) പപ്പായ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രപ്രദേശ് സിനിമ വ്യവസായം അറിയപ്പെടുന്നത് ?

(എക്സലൻസ് അക്കാദമി)?
a) ബോളിവുഡ്
b) ടോളിവുഡ്
c) കോളിവുഡ്
d) ഡോളിവുഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മികച്ച കര്‍ഷകന് നല്‍കുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏത്??
a) - നെൽക്കതിർ
b) - കേരകേസരി
c) - കര്‍ഷകോത്തമ
d) - കര്‍ഷകശ്രീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Teacher asked us why __ in the class.?
a) were we talking
b) we have talked
c) we were talking
d) we are talking
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- ഇന്ത്യയിൽ ഐഎസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ആദ്യ ബാങ്ക് ?
a) കാനറാ ബാങ്ക്
b) SBI
c) HSBC
d) ICICI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Everybody has attended the conference,……..??
a) hasn’t they
b) have they
c) haven’t they
d) didn’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
__
__ means predict.?
a) pretell
b) fortell
c) forecast
d) foretell
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോപാസന്ധിക് ഉദാഹരണമേത്,?

[LDC 2005 pathanamthitta ]?
a) കാറ്റ് + അടിക്കുന്നു = കാറ്റടിക്കുന്നു
b) തീ + കനൽ = തീക്കനൽ
c) അ + അൻ =അവൻ
d) പോകും + തോറും = പോകുന്തോറും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
At the eleventh hour?
a) To have dispute with someone
b) To feel very happy and excited
c) At the last moment
d) Cause of dispute
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാത്തൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിൽ ഉള്ളതാണ്??
a) അവകാശികൾ
b) പാത്തുമ്മയുടെ ആട്
c) രണ്ടിടങ്ങഴി
d) ചെമ്മീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരോട്ടിച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) തൃശ്ശൂർ
b) പാലക്കാട്
c) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനക്കൂടിന് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലം??
a) ഗുരുവായൂർ
b) പെരുമ്പാവൂർ
c) കോന്നി
d) തേക്കടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിന്റെ ഭാരം??
a) 1kg ൽ കൂടുതൽ
b) 1kg ൽ താഴെ
c) 1kg
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻറെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ

(Kerala PSC Q & A)?
a) പട്ടം താണുപിള്ള
b) കെ പി കേശവമേനോൻ
c) സി കേശവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You don’t love your wife, _____??
a) Won’t you
b) Don’t you
c) Do you
d) Will you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഭു ആയി പിറന്ന ദർവേഷ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്??
a) ഷാജഹാൻ
b) അക്ബർ
c) ജഹാംഗീർ
d) ഔറംഗസേബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കുരിശു യുദ്ധം നടന്നത്?
a) പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പും ആഫ്രിക്കയും
b) പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പും തുർക്കികളും
c) പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംബന്ധികാ തൽപുരുഷൻ ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത്?
a) ശരീരാധ്വാനം
b) ശരീരസൗന്ദര്യം
c) ശരീരകാന്തി
d) ശരീരപ്രകൃതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിലിക്കൺവാലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം?
a) മുംബൈ
b) ചെന്നൈ
c) കൊൽക്കത്ത
d) ബംഗ്ലൂർ(ബംഗളുരു)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is the father of the Indian cinema??
a) JC Daniel
b) PS Balrao
c) Dada Saheb Phalke
d) Omkur Barmma
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരളത്തിലെ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം??
  a) കോഴിക്കോട്
  b) കോട്ടയം
  c) ആലപ്പുഴ
  d) പത്തനംതിട്ട
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഹൃത് + വികാരം

{sec assistant 2018}?
a) - ഹൃദയവികാരം
b) - ഹൃദ്വികാരം
c) - ഹൃഥ്വികാരം
d) - ഹാർദ്ദവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഗതകുമാരിയുടെ ആദ്യ കവിത സമാഹാരം??
a) അമ്പലമണി
b) മുത്തുച്ചിപ്പി
c) മണലെഴുത്ത്
d) മുത്തശ്ശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മായൻ കലണ്ടറിലെ ഒരു മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 30
b) 20
c) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which is the gland that holds the body’s thermostat??
a) Pineal
b) Pituitary
c) Thyroid
d) Hypothalamus
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3F ഗ്രന്ഥി യെന്നും 4s ഗ്രന്ഥിയെന്നും എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി?
a) പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി
b) അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി
c) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നേര്യമംഗലത്തിനും അടിമാലിക്കും ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം?
a) സൂചിപ്പാറ
b) ചീയപ്പാറ
c) മീൻമുട്ടി
d) തുഷാരഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ദിവസം ആണ് ആദ്യത്തെ ലോക ചെസ് ദിനം ആയി 2020 ൽ ആചരിച്ചത്?
a) July 15
b) July 20
c) July 17
d) July 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർഗ്ഗസംഗീതം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്??
a) പി ഭാസ്‌ക്കരൻ
b) സുഗതകുമാരി
c) വയലാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാമ നിർമ്മായി തദ്ധിതത്തിന്റെ പ്രത്യയം ആയി വരാത്തത്?
a) തു
b) അൻ
c) അൾ
d) ന്റെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്രൈ സെൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്?
a) അമോണിയം കാർബണേറ്റ്
b) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
c) അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്‌സിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘apotrophe’ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചിഹ്നം ഏത്??
a) പാടിനി
b) കോഷ്ഠം
c) വിശ്ലേഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എയർ ഫോഴ്സ് അക്കാദമി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) ഹൈദരാബാദ്
b) ജലഹള്ളി
c) കോയമ്പത്തൂർ
d) ബീഡാ ർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമികതയിലും ബുദ്ധിയും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആരുടേതാണ് ഈ വാക്കുകൾ

?
a) കാഴ്സൺ പ്രഭു
b) മെക്കാളെ പ്രഭു
c) വില്യം ബെന്റിക് പ്രഭു
d) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A:B =5:3 B:C = 7:4 A:C =???
a) 35:28
b) 21:35
c) 35:12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Meaning of comprehend?
a) Missionaries
b) Understand
c) Misunderstood
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൽമാൻ റുഷ്ദിക്ക്‌ 1981-ൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏത്??
a) Midnight children
b) White Tiger
c) None of these
d) The Inheritance of Loss
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്രാനംഗൽ ഡാം നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് നദിയുടെ കുറുകെയാണ്??
a) ചിനാബ്
b) രവി
c) ബിയാസ്
d) സത്‌ലജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലാദ്യമായി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച രാജ്യം??
a) ചിലി
b) ഇറ്റലി
c) ജർമനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക?
a) ആശ്വസിപ്പിക്കുക
b) ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കുക
c) ക്ലേശം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
d) ഭയം ഉണ്ടാക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങളെ വളയട്ടെ” എന്ന സൂക്തം ആരുടേതാണ്

?
a) ഇവരൊന്നുമല്ല
b) മാവേസേതൂങ്
c) ഗാന്ധിജി
d) സൺ‌യാത്സെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1695
b) 1697
c) 1721
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My father was angry ………… my behaviour?
a) for
b) at
c) agianst
d) with
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം?
a) നെപ്പോളിയൻ
b) ലൂയി പതിനാലാമൻ
c) ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Shepherd?
a) Shepherdess
b) Shepherd
c) Spinster
d) Maid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാംഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് :

(Excellence Academy)?
a) 1984 ജൂലൈ 1
b) 1969 ജൂലൈ 19
c) 1980 ഏപ്രിൽ 15
d) 1980 ആഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിനെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത വർഷം??
a) 2001
b) 2002
c) 2003
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി?
a) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) ചൗധരി ചരൺസിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു വിദേശ ബാങ്കിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ളത്?
a) സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്ക്
b) സിറ്റി ബാങ്ക്
c) എച്ച്എസ്ബിസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The town is five miles ………….

(Kerala PSC Q & A)?
a) Along
b) Of
c) Off
d) Over
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ ഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം

A) ഉഫോളജി B) അസ്ട്രോണമി C) കോസ്മോളജി D) ഹീലിയോളജി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് ??
a) വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള
d) ടി.കെ മാധവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആശാൻ രചിച്ച വിലാപകാവ്യം

?
a) ഉദ്ബോധനം
b) നളിനി
c) കള കണ്ടഗീതം
d) പ്രരോധനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When surya sen was hanged?
a) 1931
b) 1932
c) 1934
d) 1933
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vivek is the_______ of the four brothers.?
a) elder
b) Eldest
c) Older
d) oldest
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാടിൻറെ മക്കൾ എന്നതിലെ സമാസം എന്ത് ?

(എക്സലൻസ് അക്കാദമി)?
a) ബഹുവ്രീഹി
b) ദ്വന്ദ്വ സമാസം
c) തത്പുരുഷൻ
d) കർമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക