കെ എം മുൻഷി വന മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്

?
a) 1950
b) 1952
c) 1956
d) 1951
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി നിലകൊള്ളുന്നത്??
a) താപ്തി
b) ഗോദാവരി
c) ഗംഗ
d) നർമ്മദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേലുത്തമ്പി ദളവയുടെ ജന്മസ്ഥലം :?
a) കുണ്ടറ
b) തലക്കുളം
c) ഏനാത്ത്
d) മണ്ണടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് കോട്ട പണിതത്?
a) ടിപ്പുസുൽത്താൻ
b) ഹൈദരാലി
c) ശിവപ്പ നായ്ക്കർ
d) സാമൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി e-karyalay എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ രൂപീകരിച്ച സൈനിക വിഭാഗം

?
a) BSF
b) ഇന്ത്യൻ നേവി
c) കോസ്റ്റ്ഗാർഡ്
d) CISF
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈറ്റ് ടാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) നാഫ്ത
b) നാഫ്‌തലീൻ
c) കോൾഗ്യാസ്
d) സിനോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തണുപ്പുണ്ട് സന്ധി ഏത്?
a) ആഗമ സന്ധി
b) ലോപസന്ധി
c) ദ്വിത്വ സന്ധി
d) ആദേശ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാതി വേണ്ട ,മതം വേണ്ട ,ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്നു പറഞ്ഞത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ശ്രീനാരായണഗുരു
b) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
c) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They seldom meet, ………?

A) are they B) aren’t they C) do they D) don’t they?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ വർത്തമാന പത്ര നിയമം പാസ്സാക്കിയ ഭരണാധികാരി??
a) റാണി സേതു ലക്ഷ്മിഭായി
b) കാർത്തിക തിരുനാൾ
c) റാണി പാർവതി ഭായി
d) ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലളിതഗാനം സമാസമേത്?
a) ദ്വന്ദ സമാസം
b) ബഹുവ്രീഹി
c) കർമ്മധാരയൻ
d) ദ്വിഗു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎯 ഇ-ഗവേൺസിന്റെ ബോധവത്കരണാർഥം കേരള സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത പദ്ധതി…??
a) (C) Digital for future
b) (D) Digital literacy for future
c) (B) We are the dijital police
d) (A) I am also dijital
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം ഏതാണ്??
a) പൂനെ
b) കൊൽക്കത്ത
c) ഡൽഹി
d) സുറത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ‘ഓർഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ‘അവാർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കർത്താവ്??
a) സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ
b) രാജാ റാം മോഹൻ റോയ്
c) ദാദാ ഭായ് നവറോജി
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത്?
a) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
b) വീട്ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
c) വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
a) വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്
b) പിച്ചർ ചെടി
c) മോണോ ട്രോപ
d) സണ്ഡ്യൂ ചെടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം

നിർവചൻ സദൻ?
a) 1992
b) 2004
c) 1999
d) 1978
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Write the abbreviation of “ eg”?
a) exempli gratia
b) example given
c) eastern egg
d) eciting gratia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is very good ….. cooking?
a) for
b) in
c) at
d) on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1889 ലെ രണ്ടാം ഇൻറർനാഷണൽ നടന്ന സ്ഥലം??
a) ന്യൂ യോർക്ക്
b) റോം
c) ലണ്ടൻ
d) പാരീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ്??
a) കോഴിക്കോട്
b) ഇടുക്കി
c) പാലക്കാട്
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർച്ച് 21 ഏത് ദിനമായിട്ടാണ് കൊണ്ടാടുന്നത്?
a) ജലദിനം
b) കാലാവസ്ഥ ദിനം
c) വന ദിനം
d) ഭൗമദിനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രത്നം എന്നറിയപെടുന്നത്?
a) ആമുഖം
b) നിർദേശക തത്വങ്ങളെ
c) മൗലികാവകാശം
d) ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ROM ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം?
a) Read only memory
b) Read open memory
c) Read only module
d) Right only memory
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 എയ്ഡ്സ് ദിന പ്രമേയം?
a) Communities makes the differrnce
b) Hold together
c) Together we can
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
GPS ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം?
a) General public system
b) Global packet services
c) Global positioning service
d) Global positioning system
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണിനെ ഒരു ഭൂമിയെ ആക്കുക അല്ല ഒരു കൃഷിഭൂമി ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത്?
a) ഫുക്കുവോക്ക
b) മയിലമ്മ
c) MS. സ്വാമിനാഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the fourth state of matter called??
a) Plasma
b) Solid
c) Liquid
d) Gas
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
😲 #wewillwin ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്?
a) ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ
b) FIFA
c) ICC
d) ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The authority ‘turned down’ the proposal . The italicized phrase menas ……………………..?
a) continued
b) proceed
c) stopped
d) rejected
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുജറാത്തിലെ കത്തിയവാർ എന്ന നാട്ടുരാജ്യthinuw ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം?
a) ആദ്യ ടെലിഫോൺ സംവിധാനം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യം
b) ആദ്യ പത്രം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യം
c) ആദ്യ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിസങ്കേതം?
a) കുമരകം
b) തട്ടേക്കാട്
c) മംഗളവനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുച്ഛേദം പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ്?
a) 2018ലെ 102 ആം ഭേദഗതി
b) 2016 ലെ 101 ഭേദഗതി
c) 2019ലെ 103 ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം?
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) തൃശൂർ
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My brother works …….a plantation?
a) above
b) at
c) on
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്റോയ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) മിസോറാം
b) മണിപ്പൂർ
c) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
a) ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്ന ദിവസം
b) ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ച ദിവസം
c) ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘Eulogistic’?
a) affluent
b) logistic
c) critical
d) cowardity
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തർദേശീയ വ്യോമയാന ദിനം ??
a) Apr 11
b) May 12
c) Apr 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Apples are dear. ……..oranges?
a) And are
b) Then are
c) But are
d) So are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ മലയാളി?
a) P. ചാക്കോ
b) KG. തോമസ്
c) KG. ബാലകൃഷ്ണൻ
d) P. ഗോവിന്ദ മേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് നിർത്തലാക്കിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) സ്വാതി തിരുനാൾ
b) ഉത്രം തിരുനാൾ
c) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Onam is the symbol of the hopes and aspirations of the people of Kerala?
a) ഓണം കേരളീയ ജനതയുടെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്
b) ഓണം കേരളീയരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്
c) ഓണം കേരളീയ ജനതയിൽ പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നവും ഉണർത്തുന്നു
d) ഓണം കേരളീയരുടെ മോഹങ്ങളുടെയും മോഹഭംഗങ്ങളും പ്രതീകമാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ 120 അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) കർണാടകം
b) കേരളം
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അച്ഛന് 30 വയസുള്ളപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ ജനിച്ചു, മൂത്തമകനു എട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ജനിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഇപ്പോൾ 13 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ വയസ്സ് എത്ര???
a) 43
b) 32
c) 51
d) 49
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഗതികോർജ്ജത്തിന്റെ അളവാണ്??
a) താപം
b) ഊഷ്മാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിലെ ആകെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം ?

(Excellence Academy)?
a) 34
b) 41
c) 11
d) 36
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഏത് സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ ആയിരുന്നു?
a) NSS
b) KPCC
c) ശൈവ പ്രകാശ സഭ
d) SNDP
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മദേശമായ വെങ്ങാനൂർ ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) പത്തനംതിട്ട
c) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Doctrine of Lapse was first applied to the princely state of?
a) Jhansi
b) Oudh
c) Jaunpur
d) Satara
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ?
a) കോസ്മോഗണി
b) ആസ്ട്രോനോട്ടിക്സ്
c) കോസ്മോളജി
d) ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജൻ കേസ് മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവ്??
a) കെ കരുണാകരൻ
b) സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
c) ആർ ശങ്കർ
d) പി കെ വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജാമിതിയുടെ പിതാവ്?
a) പാബ്ലോ പിക്കാസോ
b) യൂക്ലിഡ്
c) ടോളമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Umaro Cissoko Embalo has been elected as the President of which among the following countries??
a) Namibia
b) Gambia
c) Guinea
d) Benin
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Geethagovindam was translated to English by?
a) William Jones
b) Aurobindo Gosh
c) Max Muller
d) Shyamasastri
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Walk in a vain, self-important way. (a) Jog (b) Trek (c) Trudge (d) Strut?
a) c
b) b
c) d
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Vasopressin ന്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്ന അവസ്ഥ?
a) Diabetes Mellitus
b) Diabetes Insipidus
c) Acromegaly
d) Gigantism
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1 ഫാത്തം =………..?
a) 3 അടി
b) 10 അടി
c) 12 അടി
d) 6 അടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആദിവാസി ക്ഷേത്രവും ജില്ലയിലെ സർവ്വ മത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്രമാണ്?
a) വേങ്കമല ക്ഷേത്രം
b) വെട്ടുകാട്
c) ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രം
d) ബീമാപള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹുജന ഹിതായ, ബഹുജന സുഖായ ഇതിന്റെ ആപ്തവാക്യം?
a) പ്രസാർ ഭാരതി
b) ദൂരദർശൻ
c) ആകാശവാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘Hereditary’?
a) bequeathed
b) acquired
c) ancestral
d) processed
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മപുത്ര ആസാമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്?
a) ദിഹാങ്
b) സിയാങ്
c) ജമുന
d) ദിബാങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
fear of money?
a) chronophobia
b) chorophobia
c) chrometophobia
d) cibophobia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിഷേധ വോട്ട്, ( നോട്ട) നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏത്??
a) പാകിസ്താൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) ഇന്തോനേഷ്യ
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
30.1877ൽ ഇംഗ്ളീഷുകാരനായ ജോൺ മൺറോയും പൂഞ്ഞാർ രാജാവായ കേരള വർമ്മയും തമ്മിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം ഉണ്ടായ കമ്പനി??
a) A. ത്രീ റോസ്
b) B. ബ്ലൂ ബോണ്ട്‌
c) C. റെഡ് ലേബൽ
d) D. കണ്ണൻ ദേവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാന്റെ “ഖുദായ ഖിദ്മത് ഗാർ “ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നത്?
a) വെള്ള കുപ്പായക്കാർ
b) ചുവന്ന കുപ്പായക്കാർ
c) പച്ച കുപ്പായക്കാർ
d) കറുത്ത കുപ്പായക്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റൂഫിയ ഏത് രാജ്യത്തെ കറൻസിയാണ്

?
a) മ്യാന്മാർ
b) മാലിദ്വീപ്
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) പാകിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇസിജി കണ്ടെത്തിയതാര്?
a) ഇയാൻ പെട്റോവിച്ച്
b) വില്യം ഐന്തോവൻ
c) ഇവരാരുമല്ല
d) ഹാൻസ് വെർജർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖേത്രി ചെമ്പ് ഖനി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അളക്കാൻ ഉള്ള ഉപകരണം ഏത്

?
a) ബാരോമീറ്റർ
b) ഡെസിബൽ മീറ്റർ
c) ഹൈഡ്രോമീറ്റർ
d) തെർമോമീറ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
4️⃣8️⃣ ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ❓?
a) B. 1950 മാർച്ച് 15
b) C. 1950 മാർച്ച് 18
c) A. 1950 മാർച്ച് 12
d) D. 1950 മാർച്ച് 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ വർഷം??
a) A. 1750 ജനുവരി 3
b) D. 1812 സെപ്റ്റംബർ 24
c) C. 1809 ജൂലൈ 14
d) B. 1721 മാർച്ച്‌ 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്താങ്കി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാന്റ്
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രാവൻകൂർ സിമന്റ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ്?
a) നാട്ടകം
b) കൊല്ലം
c) കളമശ്ശേരി
d) ആലുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈലന്റ് വാലിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത്??
a) പണിയർ
b) ഇരുളർ
c) കുറുമ്പർ
d) മുകുടർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പുതുക്കിയ ശമ്പളം??
a) 2.25 ലക്ഷം
b) 3.5 ലക്ഷം
c) 2.8 ലക്ഷം
d) 2.5 ലക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടാറ്റാ പവർ ന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയി നിയമിതനായ ക്രിക്കറ്റ് താരം?
a) KL. രാഹുൽ
b) ഋഷഭ് പന്ത്
c) ഷാർദുൽ ട്ടാക്കൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജസ്ഥാനിലെ കടുത്ത ദാരിദ്രത്തെകുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ല്യാൽ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ്രോയി??
a) ലാൻസ്ഡൗൺ പ്രഭു
b) വേവൽ പ്രഭു
c) ഡഫറിൻ പ്രഭു
d) എൽജിൻ പ്രഭു II
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ ഉന്നതപദവി?
a) ഉപ പ്രധാനമന്ത്രി
b) രാഷ്ട്രപതി
c) ഉപരാഷ്ട്രപതി
d) പ്രധാനമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്ത് രാജ് പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
b) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
c) ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത
d) എം വിശ്വേശരയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ്‌ “വർഷ”…??
a) D) ഹരിയാന
b) B) തമിഴ്‌നാട്‌
c) C) പശ്ചിമബംഗാൾ
d) A) മഹാരാഷ്ട്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാ ഗാന്ധി കീ ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് (Untouchability )തുടങ്ങുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 14
b) 17
c) 16
d) 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കവി ഭാരതം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്?
a) കേശവദേവ്
b) ചന്തുമേനോൻ
c) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
d) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി നിയന്ത്രിത ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തിയത്??
a) ഹെൻട്രി ബേക്കറൽ
b) എൻറിക്കോ ഫെർമി
c) ഏണസ്റ്റ് റൂഥർഫോർഡ്
d) ജോൺ ലൗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർഹതയില്ലാതെ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് എതിരെ നൽകാവുന്ന റിട്ട് :?
a) കോവാറന്റോ
b) ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്
c) മാൻഡമസ്
d) പ്രൊഹിബിഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9- മാനസ് കടുവാ സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ആസാം
b) ഒഡീഷ
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച യുദ്ധം?
a) ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം
b) രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം
c) ശീതസമരം
d) ഗൾഫ് യുദ്ധം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The bomb –––––––––– near the busy vegetable market

?
a) (A) put out
b) (B) went off
c) (C) put across
d) (D) got away
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു?
a) ബേബി ദുർഗ
b) ബേബി ഹർഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I am always _____ trouble with my neighbours.?
a) being
b) having
c) has
d) have
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Camel are collectively known as??
a) Pack
b) Flock
c) Swarm
d) Herd
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite of disseminate?
a) Withhold
b) Broadcast
c) Convey
d) Diffuse
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ തത്സമ ശബ്ദ മേത് ? ]?
a) - ശരാവം
b) - ഉരുവം
c) - മാതം
d) - ഓണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ കയർ ഉല്പാദനത്തിന്റെ കുത്തക ഉള്ളത്?
a) കർണാടക
b) കേരളം
c) തമിഴ്നാട്
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തില്‍ വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന വര്‍ഷം?(Talent Academy)?
a) എ.ഡി. 52
b) എ.ഡി. 68
c) എ.ഡി. 54
d) എ.ഡി. 45
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the wrongly marked antonym?
a) Stale × old
b) Confess×deny
c) Obvious × hidden
d) Frivolous × Serious
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അതിൽനിന്ന് അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

?
a) ഹേമറ്റൈറ്റ്
b) ബോക്സൈറ്റ്
c) സിങ്ക് ബ്ലൻഡ്
d) കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം അക്കാദമി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ്??
a) അഗസ്ത്യാർകൂടം
b) തേനി
c) ശാസ്താംപാറ
d) വിയ്യൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഗ്ര, ഗിദ്ദ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ്?
a) ഒഡീഷ
b) പഞ്ചാബ്
c) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഭരണാധികാരി

?
a) അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ
b) ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ
c) ധർമ്മരാജ
d) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വരാജ് ശാസ്ത്ര എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

?
a) വിനോബഭാവെ
b) ഗാന്ധിജി
c) ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
d) നെഹ്‌റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലുള്ള കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ പേരും വഹിക്കുന്ന പദവികളും താഴെ കാണാം, ശരിയല്ലാത്തത് ഏത്?
a) എ കെ ശശീന്ദ്രൻ- ഫിഷറീസ്
b) എ കെ ബാലൻ- നിയമം
c) ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ- എക്സൈസ്
d) ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ -റവന്യു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം ??
a) ഭൂട്ടാൻ
b) നേപ്പാൾ
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രീക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പിതാവ്??
a) സീനോ
b) ആക്കിലസ്
c) ക്ലിസ്ത്തനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി?
a) എ കെ ശശീന്ദ്രൻ
b) ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
c) വി എസ് സുനിൽകുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭ അംഗമായ ആദ്യ കേരള വനിത?
a) നിവേദിത പി ഹരൻ
b) ലക്ഷ്മി എൻ മേനോൻ
c) ആനി മസ്ക്രീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് :?
a) 2002 ഓഗസ്റ്റ് 15
b) 2002 ജനുവരി 26
c) 2010 ജൂലൈ 15
d) 2010 ഓഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യകാലത്ത് സുബ്ബരായൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നുത്?
a) ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
b) കെ കേളപ്പൻ
c) ചട്ടമ്പി സ്വാമി
d) തൈക്കാട് അയ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രഘുവംശം എന്ന സംസ്കൃത മഹാകാവ്യം എഴുതിയ താര്?
a) ഭാസൻ
b) കാളിദാസൻ
c) വാത്മീകി
d) ഭവഭൂതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടിയന്തര കാലത്ത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത്?
a) അമേരിക്ക
b) ബ്രിട്ടൻ
c) സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക
d) ജർമ്മനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോർച്ചുഗീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) ചവിട്ടുനാടകം
b) ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്സ്
c) പോണ്ടിച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ തർജ്ജമ ഏത്?

There is no rose but has thorns.?
a) മുള്ളില്ലാത്ത റോസാചെടി ഇല്ല
b) അവിടെ റോസില്ല; മുള്ളു മാത്രമേയുള്ളൂ
c) റോസാപൂവിനൊപ്പം മുള്ളും കാണും
d) പൂക്കളോടൊപ്പം മുള്ളും ഉണ്ടാവും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിം കോർബെറ്റ് ദേശീയോദ്യാനം അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ പോഷകനദി?
a) ഗൂഗിൾ
b) രാംഗംഗ
c) സോൺ
d) ദാമോദർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) A.നാളികേര വികസന ബോർഡ് ബാലരാമപുരം
b) A, C തെറ്റ്
c) C.നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൊച്ചി
d) B.കേന്ദ്ര നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കായംകുളം
e) A, B തെറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാൾട്ടർ ജി റോസൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്?
a) പ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ
b) ജൈവവൈവിധ്യം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു
c) നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന കൃതി രചിച്ചു
d) WWF ന്റെ സ്ഥാപകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2004 ജനുവരിയിൽ നിലവിൽ വന്ന തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭാഷ??
a) ബോഡോ
b) മൈഥിലി
c) സന്താലി
d) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുണവാൻ എന്ന പദത്തിൻറെ സ്ത്രീലിംഗ പദം ഏത്?
a) ഗുണയിത്രി
b) ഗുണവതി
c) ഗുണിനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ജില്ലകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവയിൽ, ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) തൊഴിൽരഹിതർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല വയനാട്
b) ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി
c) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഉള്ള ജില്ല പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പായ് + കപ്പല്‍= പായ്ക്കപ്പല്‍ എന്നത് ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്??
a) ലോപം
b) ആദേശം
c) ദ്വിത്വം
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം??
a) ടൈറ്റാനിയം
b) ഇരുമ്പ്
c) പ്ലൂട്ടോണിയം
d) മാംഗനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി??
a) ഡോ.ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
b) ഇഗ്നോ
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി
d) കുസാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To move out of one’s own country

(Kerala PSC Q & A)?
a) Emigrate
b) Immigrate
c) Asylum
d) Voyage
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Dora works …… an office?
a) in
b) with
c) at
d) on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അധസ്ഥിതരുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി 1893-ൽ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയ സാമൂഹ്യപരിഷ് കർത്താവ് ആര് ??
a) കുമാരഗുരുദേവൻ
b) അയ്യങ്കാളി
c) ശ്രീനാരായണഗുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2️⃣6️⃣ കാലാവധി പൂർത്തിയാകാത്ത ഏക പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ❓?
a) C. അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) D. ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) B. മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) A. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൈമൾ എതിർലിംഗം?
a) ഇല്ലൊടമ്മ
b) കുഞ്ഞമ്മ
c) കൊച്ചമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
…………… is a good excercise?
a) Walker
b) Walking
c) Walked
d) walk
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്നലെ വരെ ഇന്ത്യയുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾക്കും നമുക്ക് പഴി പറയുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കും കുറവുകൾക്കും നാം നമ്മെ തന്നെ പഴി പറയേണ്ടതാണ്. ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) മഹാത്മാഗാന്ധി
c) ബി ആർ അംബേദ്കർ
d) സർദാർ പട്ടേൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One day the king heared about him- ശരിയായ തർജ്ജമ ഏത്?
a) അയാൾ പറയുന്നത് രാജാവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു
b) ഒരു ദിവസം അയാൾ രാജാവ് പറയുന്നത് കേട്ടു
c) ഒരു ദിവസം രാജാവ് അയാളെപ്പറ്റി കേട്ടു
d) ഒരു ദിവസം രാജാവ് അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പ് വയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ആക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ്?
a) ഇരുപത്താറാം ഭേദഗതി
b) ഇരുപത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതി
c) 24 ആം ഭേദഗതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Would you mind —————- him??
a) calls
b) calling
c) catch
d) call
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓക്സിജൻ പാർലർ നിലവിൽ വന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ??
a) അറിയില്ല
b) വാരാണസി സ്റ്റേഷൻ
c) ഗുവാഹത്തി സ്റ്റേഷൻ
d) ലക്നൗ സ്റ്റേഷൻ
e) നാസിക് സ്റ്റേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Zest?
a) Disinterest
b) Disintegrated
c) Enthusiasm
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Yodhavu’ (Warrior), a mobile application for curbing drug menace, is an initiative of which state??
a) Telangana
b) Kerala
c) Andhra Pradesh
d) Karnataka
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികളിലെ ശ്വസന നിരക്ക്

?
a) ഒരു മിനിറ്റിൽ 16 to 20 തവണ
b) ഒരു മിനിറ്റിൽ 44 തവണ
c) ഒരു മിനിറ്റിൽ 20to 24 തവണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അദ്വൈത സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാര്യൻ

?
a) മാധവചാര്യർ
b) നിംബർക്കർ
c) ശങ്കരാചാര്യർ
d) രാമാനുജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഘ്രാണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി?
a) നായ
b) പൂച്ച
c) സ്രാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India recently provided nearly 1 lakh academic text books to
which country, to assist its development in higher education and
research??
a) Madagascar
b) Zimbabwe
c) Malawi
d) Mozambique
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദൃശ്യപ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏതു തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ??
a) ദീർഘതരംഗം
b) ഹ്രസ്വതരംഗം
c) അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം
d) അനുദൈർഘ്യ തരംഗം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നളചരിതം ആട്ടക്കഥ എഴുതിയതാര്?
a) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
b) കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ
c) ഉണ്ണായി വാര്യർ
d) ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To make gestures, especially in an animated or excited manner. (a) Gesticulate (b) Glacial (c) Gory (d) Imbecile?
a) a
b) b
c) d
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെൻററി പ്രിവില്ലേജുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത്?
a) 111
b) 100
c) 105
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അലസവാതകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) വില്യം റാംസെ
b) ഹരോൾഡ് യൂറേ
c) ഹെൻട്രി മോയ്സൺ
d) ഡാനിയേൽ ഷെമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദ്ദേശങ്ങൾ തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകൾ?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 5 to 11
b) ആർട്ടിക്കിൾ 12 to 35
c) ആർട്ടിക്കിൾ 36 -51
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ നേത്രദാന ഗ്രാമം ]?
a) - കൊളാവിപ്പാലം
b) - ഇരിങ്ങൽ
c) - ചെറുകുളത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ചത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി?
a) ബിർസ മുണ്ട
b) വീരേന്ദ്രകുമാർ
c) അജിത് ജോഗി
d) ഗോപിനാഥ് ബാർദോളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
! ചിഹ്നത്തിന് പേര് പറയുക?
a) അങ്കുശം
b) വിക്ഷേപിണി
c) ഉദ്ധരണി
d) ബിന്ദു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നടന്നത്?
a) 1977 മെയ്‌ 11
b) 1975 മെയ്‌ 11
c) 1998 മെയ്‌ 11
d) 1999 മെയ്‌ 11
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There aren’t…………mountains in that part of the country.?
a) much
b) many
c) more
d) less
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി?
a) സുഗതകുമാരി
b) ബാലാമണിയമ്മ
c) എം ലീലാവതി
d) മാധവിക്കുട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He didn’t know ……………..?
a) to reaching there
b) to reach there
c) How to reach there
d) then to reach
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി തുറമുഖ വികസനവും ആയി പ്രവർത്തിച്ച രാജ്യം?
a) കാനഡ
b) അമേരിക്ക
c) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ?
a) ബുഭുക്ഷു
b) പിപാസ
c) പിപഠിഷു
d) മുമുക്ഷു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്പാൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം??
a) ജന നായകൻ
b) ജന സേവകൻ
c) ജന സംരക്ഷകൻ
d) ജന സമ്മതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick the correct spelling?
a) Colaborate
b) Collaborate
c) Colloborate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Meanings of exquisite?
a) Huge
b) Acute
c) Obtuse
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following helps in circulation of blood ??
a) Arithrocytus
b) Blood platelets
c) Monocytes
d) Lymphocytes
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്ത ജീവികൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്?
a) ഡോഡോ
b) സഞ്ചാരി പ്രാവ്
c) ക്വാഗ
d) മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും കലകളുടെ പ്രചാരണം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന

?
a) സംഗീത നാടക അക്കാദമി
b) ലളിത കല അക്കാദമി
c) അക്കാദമി ഓഫ് ഡാൻസ്
d) സാഹിത്യ അക്കാദമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു വർഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1966
b) 1961
c) 1964
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് വിളയുടെ നാടൻ ഇനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ‘ആനക്കൊമ്പൻ’?
a) വെണ്ട
b) പയർ
c) പാവൽ
d) വാഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കോശത്തിനുള്ളിലെ പാരമ്പര്യ വാഹകരാണ്?
a) മൈറ്റോകോൺട്രിയ
b) റൈബോസോം
c) ലൈസോസോം
d) ഡി എൻ എ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ ആപ്സ്റ്റാർ -6 ഡി എന്ന വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം

(Subi)?
a) റഷ്യ
b) ബ്രസീൽ
c) ചൈന
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് പ്രമുഖ ബ്രാൻഡ് ന്റെ അംബാസഡറായാണ് മുൻ ലോകസുന്ദരി മാനുഷി ചില്ലർ നിയമിതയായത്?
a) പ്യൂമ
b) അഡിഡാസ്
c) പെപ്സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ പക്ഷി പാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര??
a) നീലഗിരി
b) ശിവഗിരിമല
c) ബ്രഹ്മഗിരിമല
d) അമ്പുകുത്തിമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചലോഹങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തത് കണ്ടെത്തുക??
a) ഈയം
b) സ്വര്‍ണ്ണം
c) കാര്‍ബണ്‍
d) ചെമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ#

എം.എൽ.എ., എം.പി. എന്നിവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ആര്??
a) ഹൈക്കോടതി
b) സുപ്രീം കോടതി
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) ജില്ലാ കോടതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രം ??
a) എലിപത്തായം
b) മതിലുകള്‍
c) നാല് പെണ്ണുങ്ങള്‍
d) സ്വയംവരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാത്രിയിൽ മാത്രം രക്തപരിശോധന നടത്തി നിർണയിക്കുന്ന രോഗം??
a) മന്ത്
b) മലേറിയ
c) മഞ്ഞപ്പിത്തം
d) സിഫിലിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള കവി??
a) ശ്രീനാരായണഗുരു
b) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍
c) എഴുത്തച്ഛന്‍
d) കുമാരനാശാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 20
b) ആർട്ടിക്കിൾ 22
c) ആർട്ടിക്കിൾ 21
d) ആർട്ടിക്കിൾ 32
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 2 മണിക്കൂർ 35 മിനിറ്റ് എങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ ക്ലോക്കിന്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയം ഏത്??
a) 10 മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റ്
b) 10 മണിക്കൂർ 35 മിനിറ്റ്
c) 9 മണിക്കൂർ 35 മിനിറ്റ്
d) 9 മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indian airforce സച്ചിന് ഏതു റാങ്ക് നൽകിയാണ് ആദരിച്ചത്?
a) Group captain
b) Wing commander
c) Air chief mashal
d) Air officer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിനായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപതിന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ്?
a) 5
b) 4
c) 6
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആലപ്പുഴയിൽ തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ആധുനിക ഫാക്ടറി?
a) കയർ ഫാക്ടറി
b) ഈറ വ്യവസായം
c) ഓട് ഫാക്ടറി
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We’ll just have to let him blow __ some steam, and then he’ll come around?
a) Away
b) Off
c) Out
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജിറാഫിന്‍റെ ഗര്‍ഭകാലം:?
a) 270-280 ദിവസം
b) 406 ദിവസം
c) 108 ദിവസം
d) 395-425 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് :?
a) 23
b) 21
c) 16
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I was so disappointed when my close friend “left me in the lurch”.?
a) stopped helping me in emergency
b) abandoned me when I needed help
c) helped me in difficult times
d) went away without waiting for me
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ :?
a) രാഷ്‌ട്രപതി
b) ധനകാര്യമന്ത്രി
c) മുഖ്യമന്ത്രി
d) പ്രധാനമന്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാന്തിക ബലരേഖകളെ കടത്തിവിടാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ കഴിവാണ്
__.?
a) റിറ്റെന്റിവിറ്റി
b) പെർമിയബിലിറ്റി
c) മല്ല്യബിലിറ്റി
d) വശഗത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാലിന്യങ്ങള്‍ അടിഞ്ഞ ശേഷം തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഫില്‍ട്ടറിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന പ്രക്രിയ ??
a) ക്ലോറിനേഷന്‍
b) കൊയാഗുലേഷന്‍
c) ക്ലാരിഫ്ളോക്കുലേഷന്‍
d) ഫില്‍ട്ടറേഷന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിലെ വടക്കേയറ്റം?
a) മിനിക്കോയ് ദ്വീപ്
b) കവരത്തി
c) ചെർബനിയനിറീഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് ‘വെൺനീചഭരണം’ എന്ന അഭിപ്രായത്തിലുടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
b) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
c) ഡോ പല്പ്പു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റിനെ പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ]?
a) - ആർട്ടിക്കിൾ 99
b) - ആർട്ടിക്കിൾ 79
c) - ആർട്ടിക്കിൾ 65
d) - ആർട്ടിക്കിൾ 69
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രചിച്ച ‘കർമ്മയോദ്ധാ ഗ്രന്ഥം’ എന്ന പുസ്തകം ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്??
a) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
b) നരേന്ദ്ര മോഡി
c) ഹെഡ്ഗേവാർ
d) അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാതംഗി എന്ന കഥാപാത്രം കുമാരനാശാന്റെ ഏത് കവിതയിൽ ഉള്ളതാണ്?
a) കരുണ
b) ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി
c) ലീല
d) വീണപൂവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is the major component of vinegar??
a) Lactic acid
b) Citric acid
c) Nitric acid
d) Acetic acid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഓട് വ്യവസായ കേന്ദ്രം?
a) കക്കയം
b) ഫറോക്ക്
c) മറവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയുടെയും ലോക്‌സഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് :?
a) ഉപരാഷ്ട്രപതി
b) രാജ്യസഭ സ്പീക്കർ
c) രാഷ്‌ട്രപതി
d) ലോകസഭ സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിനെ മാലിദ്വീപിലെ വേർതിരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗം?
a) 12° ചാനൽ
b) 9° ചാനൽ
c) 10° ചാനൽ
d) 8° ചാനൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം?

(i) കലിംഗയുദ്ധം -BC 261 (ii) തളിക്കോട്ടയുദ്ധം -AD1565 (iii) ബക്സർ യുദ്ധം -AD 1764 (iv) ഹാൽഡിഘട്ട് യുദ്ധം -AD1576 ?
a) (A) (i) , (ii), (iv) എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
b) (B) (i), (iii), (iv) എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
c) (C) (i), (ii), (iii), (iv) എന്നിവ ശരിയാണ്
d) (D) (i) , (iii), (iv) എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആപ്തവാക്യം “നഭസ് സ്പർശം ദീപ്തം “ എടുതിരിക്കുന്നത് എവിടെനിന്നാണ്?
a) ഭഗവത്ഗീത
b) മരാമായണം
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) മഹാഭാരതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവസാരം?
a) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
b) അമോണിയം കാർബണേറ്റ്
c) അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുസിരിസ് തുറമുഖം നശിക്കാൻ കാരണമായ പെരിയാറിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം?
a) 1231 ലെ വെള്ളപൊക്കം
b) 1924 ലെ വെള്ളപൊക്കം
c) 1341 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം
d) 1921 ലെ വെള്ളപൊക്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്‌ഥ,(1962) പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര്?
a) രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
b) S. രാധാകൃഷ്ണൻ
c) Vv. ഗിരി
d) സക്കീർ ഹുസൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനയുടെ____ പട്ടികയിലാണ് ലിസ്റ്റുകൾ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?
a) ആറാം
b) എട്ടാം
c) ഏഴാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം?
a) ശാസ്ത്ര +അജ്ഞൻ
b) ശാസ്ത്രം +അഞ്ജൻ
c) ശാസ്ത്രം+ജ്ഞൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തടി വ്യവസായത്തിന് പ്രശസ്തമായിരുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്ഥലം??
a) കക്കയം
b) കല്ലായി
c) ഫറോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രസിദ്ധനായത്?
a) കഥകളി സംഗീതം
b) ഓട്ടം തുള്ളൽ
c) കർണാട്ടിക് സംഗീതം
d) ഭരതനാട്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ തെര്‍മോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏത്

A) പി.വി.സി B) നൈലോണ്‍ C) പോളിസ്റ്റെറീന്‍ D) ടെറിലീന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിടിച്ചടക്കിയ കന്യാകുമാരിക്ക്‌ ചോളരാജാവായ രാജരാജൻ നൽകിയ പുതിയ പേര്??
a) തിരുവാരുവർ
b) രാജരാജേശ്വരം
c) പഴയറയ്‌
d) മുമ്മുടി ചോളനല്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആത്മകഥകളിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത്?
a) സമരം തന്നെ ജീവിതം- വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ
b) ഞാൻ -പൊൻകുന്നം വർക്കി
c) എന്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ -മന്നത്തു പത്മനാഭൻ
d) ആത്മകഥ -ഇ എം എസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which state’s police has launched ‘Appreciate and Commend’ scheme to honour diligent police officers??
a) Haryana
b) Himachal Pradesh
c) Punjab
d) Uttar Pradesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീര്‍ഥാടനത്തിന്‍റെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ? ]?
a) - ബാബ രാംദേവ്
b) - രാജ രാമണ്ണാ
c) - ഹോമി ജെ ബാബ
d) - വിക്രം സാരാഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എലിഫന്റ് പാർക്ക്??
a) പുന്നത്തൂർ കോട്ട
b) കോടനാട്
c) കോട്ടൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was suspended for six months for allegedly making ___indecent phone call to a woman?
a) An
b) No article
c) The
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The method used to obtain alcohol from molasses is called?
a) I don’t know
b) Fermentation
c) Oxidation
d) Distillation
e) Hydrolysis
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിതാര്‍ജിന്‍റെ രാസനാമം? (Talent Academy)?
a) ലെഡ് മോണോക്സൈഡ്
b) ലെഡ് സള്‍ഫൈഡ്
c) ട്രൈലെഡ് ടെട്രോക്സൈഡ്
d) ലെഡ് ക്രോമേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമ നിർമാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ??
a) പ്രധാനമന്ത്രി
b) രാഷ്ട്രപതി
c) ചീഫ് വിപ്പ്
d) സ്പീക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തു വിളയുന്ന നാട് എന്ന് മെഗസ്തനിസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തെ?
a) ചോള രാജ്യത്തെ
b) പാണ്ഡ്യ രാജ്യത്തെ
c) പല്ലവ രാജ്യത്തെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരതപുഴയുടെയും ഉപ ശാഖകുളടേയും മേൽ നിർമിച്ച അണക്കെട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത്??
a) ഇടുക്കി daam
b) മുല്ലപ്പെരിയാർ
c) മലമ്പുഴ dam
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who among the following gave the Uncertainity principle??
a) R.A Milkman
b) Ernset Rutherford
c) S.N Bose
d) Werner Heisenberg
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ രാസനാമം?
a) കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
b) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
c) കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ്
d) മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വി കെ എൻ??
a) വടക്കേ കൂട്ടാല നാരായണൻ കുട്ടി നായർ
b) വി. സി ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ
c) വി . കെ നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി??
a) NPA
b) സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) NIFTI
d) CBI
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേവഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം :?
a) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
b) പഞ്ചാബ്
c) ഉത്തർപ്രദേശ്
d) ഒറീസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാമലക്ഷ്മി,അതുല്യ ,ഗ്രാമപ്രിയ എന്നിവ ഏത് ഇനത്തിൽ പെട്ട ജീവികളാണ്?
a) കോഴി
b) താറാവ്
c) പശു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാലൈറ്റ് (റോക്ക് സാൾട്ട്) ഏതിന്റെ അയിരാണ്??
a) പൊട്ടാസ്യം
b) അയേൺ
c) സോഡിയം
d) കോപ്പർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രവർത്തന കാരണമായ ജീനുകളെ മാറ്റി പകരം പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ജീനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ചികിത്സാരീതി?
a) ജീൻ മാപ്പിങ്
b) ക്ലോണിങ്
c) ജീൻ തെറാപ്പി
d) ഡിഎൻഎ പ്രൊഫൈലിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ആദ്യമുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കമ്പനിപട്ടാളം
b) പ്രസിഡൻസി ആർമി
c) സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോഴ്സ്
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SURVIVAL

(1) evolution (2) development (3) creation (4) extinction?
a) 2
b) 1
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഴവില്ലുകളുടെ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ]?
a) - വീലർ ദ്വീപ്
b) - ജാവ ദ്വീപ്
c) - ഹോൻഷു ദ്വീപ്
d) - ഹവായ് ദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാസ്കറ്റ് ബോളിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം?
a) 6
b) 8
c) 7
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ സമയമേഖലകൾ?
a) 23
b) 24
c) 20
d) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വല്ലവൻ അർത്ഥം (Subi)?
a) കള്ളൻ
b) മകൻ
c) ഇടയൻ
d) ഭർത്താവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is as gentle as a …….

A) mule B) dog C) wind D) lamb?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ?
a) വിയ്യൂർ
b) കോന്നി
c) റാന്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……… is the phrasal verb of the word ‘tolerate’?
a) Put on
b) Put up with
c) Put out
d) Put off
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരുഷസൂക്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഋഗ്വേദത്തിലെ മണ്ഡലം?
a) ഏഴാം മണ്ഡലം
b) ഒമ്പതാം മണ്ഡലം
c) ആറാം മണ്ഡലം
d) പത്താം മണ്ഡലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരത്തിലേറിയ വർഷം

?
a) 1999
b) 2001
c) 1996
d) 2003
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കല്ലിൽ ചരടു കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ കല്ലിന്റെ ചലനം??
a) ഭ്രമണം
b) പരിക്രമണം
c) വർത്തുളചലനം
d) നേർരേഖ ചലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന്ന വജ്രഖനി സ്ഥിതി ചെയുന്ന സംസ്ഥാനം :?
a) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) D
b) C
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്??
a) കാൻഡല
b) ആങ്സ്‌ട്രോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) പി വി നരസിംഹറാവു
b) എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ
c) ചരൺസിംഗ്
d) വിപി സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Amentment??
a) 348
b) 367
c) 368
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ആഘാതം?(Talent Academy)?
a) ആക്കം
b) പ്രവേഗം
c) ത്വരണം
d) ജഡത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത്?
a) എല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളാണ്
b) വിഷ്വൽ ബേസിക്
c) കോബോൾ
d) ഫോർട്രാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തേനീച്ച പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന ജില്ല ??
  a) ആലപ്പുഴ
  b) മടിക്കേരി
  c) ആഗ്ര
  d) കോഴിക്കോട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആഗമസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം?
  a) കണ്ണീർ
  b) പെറ്റമ്മ
  c) കാട്ടാന
  d) തിരുവോണം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 2, 8, 24, 64, 160, _____?
  a) 320
  b) 240
  c) 384
  d) 260
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മദൻമോഹൻ മാളവ്യ ആദരസൂചകമായി 2016 നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മഹാമാന എക്സ്പ്രസ് ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്

?
a) വാരാണസി - ഡൽഹി
b) വാരാണസി - മുംബൈ
c) ഡൽഹി - ഖരഖ്പൂർ
d) ഡൽഹി - ജയ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കിയിൽ സ്വർണം മെഡൽ നേടിയ വർഷം??
a) 1928
b) 1942
c) 1935
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഗങ്ങളും അനുബന്ധ ടെസ്റ്റുകളും ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടുപിടിക്കുക?
a) സിഫിലിസ് -വാസർമൻ
b) ഡിഫ്തീരിയ -വൈഡൽ
c) ഡെങ്കിപ്പനി- ടൂർണിക്ക
d) കുഷ്ഠം- ലാപ്രോമെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹ ചാനൽ?
a) ഏഷ്യാനെറ്റ്
b) ഇന്ത്യാവിഷൻ
c) സൂര്യ ടിവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രപ്രഭ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്വീതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
a) മദ്ധ്യപ്രദേശ്
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ഹരിയാന
d) ഉത്താരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹോമിയോപ്പതി ദിനം??
a) മാർച്ച് 27
b) ഏപ്രിൽ 10
c) ഡിസംബർ 8
d) മെയ് 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലാഫിങ് ഗ്യാസിന്റെ രാസനാമം??
a) നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്
b) സോഡിയം സൾഫേറ്റ്
c) അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
d) അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ കാൽവിൻ കോഫി പുതുതായി ഏത് കണ്ടുപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ദുവാ ലയർ
b) ഇത് രണ്ടും
c) മെസന്ററി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Gita is writing an essay …… the new economic policy?
a) at
b) for
c) in
d) on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി?
a) Ek നായനാർ
b) K കരുണാകരൻ
c) ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
d) Ak ആന്റണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണം?
  a) 30
  b) 44
  c) 38
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മണി ബില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
  a) 110
  b) 102
  c) 123
  d) 280
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Opposite of the word ‘giant?
  a) short
  b) dwarf
  c) small
  d) big
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രസിദ്ധമായ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് നദിക്കരയിൽ :?
  a) ഭാരതപ്പുഴ
  b) പെരിയാർ
  c) പമ്പ
  d) കബനി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  25) വിഡ്ഢി ദിനം ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ച രാജ്യം?
  a) ഫിൻലൻഡ്‌
  b) ജർമ്മനി
  c) ഫ്രാൻസ്
  d) ബ്രിട്ടൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  #Pyq

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്??
a) നരീന്ദർസിങ് കപാനി
b) സി. വി. രാമൻ
c) ഹോമി ജെ ഭാഭ
d) സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്??
a) കൃഷ്‌ണ
b) നർമ്മദ
c) താപ്തി
d) കാവേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Jack is __ than his brother?
a) Most clever
b) More clever
c) Cleverer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുല്യ ആർദ്രതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖ?
a) ഐസോ ഹാലൈൻ
b) ഐസോ ഹ്യൂം
c) ഐസോ ബാത്ത്
d) ഐസോ തേം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(5) വായുവിൽ പുകയുന്ന ആസിഡ്..??
a) (A) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
b) (B) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
c) (C) നൈട്രിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്?
a) കാശ്മീർ
b) അലഹബാദ്
c) ജുനഗഡ്
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൃഥ്വിരാജ് വിജയ് എഴുതിയത് ആര്??
a) പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ
b) ജയാങ്ക്
c) ചാന്ദ് ബർദായി
d) ഫിർദൗസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ലക്നൗ
b) മുംബൈ
c) ഹൈദരാബാദ്
d) കൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോബല്‍ സമ്മാന ജേതാവ് അമര്‍ത്യാസെന്നിന് “അമര്‍ത്യ” എന്ന പേര് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്‌??
a) ഗാന്ധിജി
b) വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
c) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
d) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത കായിക പുരസ്കാരം ഏതാണ്? ]?
a) - അർജുന അവാർഡ്
b) - ജിം വി രാജ പുരസ്കാരം
c) - ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ്
d) - രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിലെ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത്

?
a) രാഷ്ട്രപതി
b) സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
c) പ്രധാനമന്ത്രി
d) കേന്ദ്രസർക്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act mandates at least what fraction of the beneficiaries to be women??
a) 25%
b) 40%
c) 50%
d) 30%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’Obsequious’ means

A) warm and friendly B) dangerous C) funeral rites D) excessively respectful?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലിത്തീറ്റ അഴിമതി കേസിൽ പെട്ട് തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ്

(Subi)?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) ബീഹാർ
c) മഹാരാഷ്ട്ര
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി??
a) ഇടുക്കി
b) മലമ്പുഴ
c) പള്ളിവാസൽ
d) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രം?
a) SRIHARIKOTA
b) BANGALORE
c) DR. ABDULKALAM ISLAND
d) TRIRUVANANDHAPURAM
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചതന്ത്രം രചിച്ചത് ??
a) ചാണക്യൻ
b) വിഷ്ണു ശർമ്മ
c) കാളിദാസൻ
d) വിഷ്ണു ഗോപൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പച്ചഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) യുറാനസ്
b) ചൊവ്വ
c) ശുക്രൻ
d) ഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത്

?
a) റോമർ
b) മാക്‌സ്‌വെൽ
c) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
d) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Syn of BEHEST?
a) Command,Bidding,Requirement,Desire
b) Appeal,Entreaty,Petition,Plea,Proposal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Inscription on a gravestone is called?
a) Obituary
b) Epilogue
c) Prologue
d) Epitaph
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🌸The concept of Concurrent List in Indian Constitution was borrowed from:?
a) Australia
b) Japan
c) USA
d) Canada
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A good teacher should ……….responses from the sutdents.?
a) elicit
b) provoke
c) command
d) infer
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി

(Excellence Academy)?
a) ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ്
b) ജാക്ക് കിൽബി
c) ഡഗ്ലസ് ഏംഗൽബർട്ട്
d) അലൻ ഷുഗാർട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി

?
a) രാജീവ് ഗാന്ധി
b) മൻമോഹൻ സിംഗ്
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
d) നരസിംഹ rao
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെട്രോ സർവീസ് ഏതാണ്?
a) ഹൈദരാബാദ്
b) മുംബൈ
c) ബാംഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A ring road _____around the city?
a) Is being built
b) Has built
c) Is building
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം നേടിയ ബാഡ്‌മിന്റൺ പരിശീലകനായ മലയാളി??
a) അറിയില്ല
b) വി ദിജു
c) മുഹമ്മദ് അനസ്
d) രാമനാഥൻ കൃഷ്ണൻ
e) യു വിമൽ കുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) ആലപ്പുഴ
b) തിരുവനന്തപുരം
c) എറണാകുളം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗമ സന്ധ്യക്കുള്ള ഉദാഹരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത എഴുതുക?
a) കടൽ +കാറ്റ് =കടൽക്കാറ്റ്
b) തീ+ കനൽ =തീക്കനൽ
c) അല്ല+ എന്ന് =അല്ലെന്ന്
d) പോ +ഉന്നു =പോവുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഘകാല സാഹിത്യത്തിലെ പ്രധാന ഭാഷ ??
a) തമിഴ്
b) മലയാളം
c) കൊങ്കിണി
d) സംസ്കൃതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. MONKEYS LIVE ———- TREES?
  a) (B) IN
  b) (C) UPON
  c) (D) BY
  d) (A) ON
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദേശീയ മാനവ ഏകത ദിവസ്?
  a) ഏപ്രിൽ 24
  b) ജനുവരി 30
  c) ഒക്ടോബർ 31
  d) ഒക്ടോബർ 2
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചാല കമ്പിയുടെ വ്യാസത്തിന്റെ വ്യൂളക്രമം?
  a) അമ്പയറെജ്
  b) ആമ്പിയർ
  c) ഗാരേജ്
  d) ഗേജ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അർത്ഥപൂർണ്ണതിനായി നാമത്തോടോ ക്രയയോടോ ചേർക്കുന്നത്?
  a) കരകം
  b) പ്രത്യേയം
  c) വിഭക്തി
  d) നാമാങ്കജം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള ഹെമിങ്‌വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് ??
  a) എം റ്റി വാസുദേവൻ നായർ
  b) മൂലൂർ പദ്മനാഭ പണിക്കർ
  c) ഇടശ്ശേരി
  d) പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “TO PUT IN MIND “ തർജ്ജമ ചെയ്യുക?
  a) ഓർമ്മിപ്പി ക്കുക
  b) ഞെട്ടിക്കുക
  c) മനസ്സിൽ തട്ടുക
  d) മനസ്സിൽ ഇടുക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്ത സൂചന വെച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയെ തിരിച്ചറിയുക

തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ നിയമ സംഹിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, തിരുവിതാംകൂറിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു, തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു?
a) ഉത്രം തിരുനാൾ
b) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
c) സ്വാതി തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1857ൽ ബീഹാറിൽ കലാപത്തെ നയിച്ചത് ആര്?
a) ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ
b) ജാൻസി റാണി
c) കൻവർ സിംഗ്
d) നാനാസാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യത്യസ്ത ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഏക കോശ ജീവികൾ?
a) മൊനീറ
b) പ്രോട്ടിസ്റ്റ
c) പ്ലാന്റെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുതം ഏത് ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
a) കാടും മലയും നിറഞ്ഞ പ്രദേശം
b) തീരപ്രദേശം
c) വയൽ പ്രദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിൻകോഡ് ന്റെ ആദ്യ ഡിജിറ്റ്‌ 8 അല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ്?
a) ബീഹാർ
b) ഒഡീഷ
c) ജാർഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SI യൂണിറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എത്ര??
a) 7
b) 12
c) 10
d) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Lavish ___money??
a) In
b) Of
c) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എയർഫോഴ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റനു തുല്യമായ ആർമിയിലെ റാങ്ക്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബ്രിഗേഡിയർ
b) ലഫ് കേണൽ
c) ക്യാപ്റ്റൻ
d) കേണൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കപട ഫലത്തിന് ഉദാഹരണം ആണ് A.മാമ്പഴം B.ചക്ക C.ആപ്പിൾ. D.കശുമാങ്ങ?
a) A, C
b) C, D
c) A, B
d) ഇവയെല്ലാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാത്രിയ നൃത്ത ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നഗരം ??
a) തഞ്ചാവൂര്‍
b) ചിദംബരം
c) ഗുവാഹത്തി
d) കുചേലപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ravi speaks English —–well?
a) very
b) most
c) almost
d) much
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായി IT പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) ബീഹാർ
b) തെലങ്കാന
c) തമിഴ്‌നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ സാങ്കേതിക ദിനം:?
a) ഫെബ്രുവരി 28
b) മാര്‍ച്ച് 4
c) മെയ് 11
d) ഡിസംബര്‍ 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The boy along with his parents……….to the park?
a) Are going
b) Is going
c) Gone
d) Go
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where is the headquarters of Facebook located??
a) Miami
b) New York
c) California
d) Chicago
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള കുത്തിവെപ്പ് ആദ്യമായി നടത്തിയത്

?
a) മലബാർ
b) തിരുവിതാംകൂർ
c) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ റെ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്?
a) സമത്വം
b) സ്വാതന്ത്ര്യം
c) മതസ്വാതന്ത്ര്യം
d) വോട്ടവകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാണാൻ കഴിയാത്തത്?
a) അനാദൃശ്യം
b) അപ്രാപ്യം
c) അദൃശ്യം
d) സർവത്രികം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ കാളിദാസ ശാകുന്തളതേകാൾ മികച്ച കൃതി ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട നിരൂപകൻ ആര്?
a) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
b) സുകുമാർ അഴീക്കോട്
c) കെ പി അപ്പൻ
d) ഗുപ്തൻനായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലെ ഓറഞ്ച് പ്രകാശത്തിന് കാരണമായ വാതകം??
a) നൈട്രജൻ
b) മെർക്കുറി
c) നിയോൺ
d) ക്ലോറിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരതനാട്യത്തിന്‍റെ പ്രാചീനനാമം അല്ലാത്തത് ??
a) ബായലാട്ടം
b) സാദിര്‍
c) ദാസിയാട്ടം
d) ചിന്നമേളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭാംഗമാകാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം :?
a) 25
b) 21
c) 30
d) 35
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We salute the brave soldiers who were died ….. our country?
a) of
b) by
c) from
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന പ്രദേശം?
a) മലനാട്
b) ഇടനാട്
c) തീരപ്രദേശം
d) നദീതടങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡാം?
a) ഇടുക്കി ഡാം
b) പറമ്പിക്കുളം
c) മലമ്പുഴ ഡാം
d) പഴശ്ശി ടാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താമര എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം ഏത്?
a) അംശുകം
b) അംബുജം
c) അംബുക
d) അംബരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഛര്‍ദ്ദി, തുമ്മല്‍, ചുമ എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന്‍റെ ഭാഗം?
a) സെറിബെല്ലം
b) തലാമസ്
c) മെഡുല്ല ഒബ്ലാംഗേറ്റ
d) ഹൈപ്പോതലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി

?
a) കെ പി കേശവമേനോൻ
b) കെ മാധവൻ നായർ
c) സർ സി ശങ്കരൻനായർ
d) കെ കേളപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പറശ്ശിനിക്കടവ് പാമ്പ് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) എറണാകുളം
b) തൃശൂർ
c) കണ്ണൂർ
d) കാസർഗോഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കളർ ടെലിവിഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം?
a) 1982ലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ
b) 1981 ലെ വേൾഡ് കപ്പ്
c) 1983ലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക് യോജിച്ച നനവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജൈവവസ്തുക്കൾ വീണുണ്ടാകുന്ന മണ്ണ്?
a) കരിമണ്ണ്
b) പീറ്റ് മണ്ണ്
c) ചെമ്മണ്ണ്
d) എക്കൽമണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്യായമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിടുവിക്കാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ട്

?
a) ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്
b) മൻഡാമസ് റിട്ട്
c) ക്വാവാറന്റോ റിട്ട്
d) പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയില്‍ നിന്നും ഗുണനാമത്തിനുദാഹരണം കണ്ടെത്തുക

A) കളി B) അഴക് C) പഠിപ്പ് D) ഉറക്കം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ നട്ടെല്ലിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം?
a) 38
b) 33
c) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെങ്കല്ലിലെ ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി
b) ബുലന്ദ് ദർവാസ
c) ചെങ്കോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ഗുജറാത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ സോമനാഥക്ഷേത്രം ആക്രമിക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്ത വർഷം?
a) AD 1112
b) AD 1022
c) AD 1000
d) AD 1025
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ??
a) പിപടിഷ
b) പിപഠിഷ
c) പിപഠിഷു
d) പിപടിഷു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രേംജി??
a) എം ആർ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
b) എം. പി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
c) എസ് പത്മനാഭൻ പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നിഷ്ക്രിയ ദയാവധം സുപ്രീം കോടതി അനുവദിക്കുവാൻ കാരണമായ സംഘടന ഏതാണ്?
a) ആംനെസ്റ്റി ഇൻറർനാഷണൽ
b) യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ
c) ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ച്
d) കോമൺ ക്ലോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ തദ്ദേശ നിർമിത റഡാർ ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹം ഏതാണ്?
a) IRNSS-1A
b) ഇൻസാറ്റ്
c) റിസോഴ്സ് സാറ്റ്-1
d) റിസാറ്റ്-1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭഗത് സിംഗ്, സുഖ്ദേവ്, രാജ്ഗുരു എന്നിവരെ തൂക്കിലേറ്റിയത്?
a) 1932 മാർച്ച്‌ 16
b) 1931 മാർച്ച്‌ 23
c) 1936 മെയ് 8
d) 1934 ഏപ്രിൽ 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്??
a) തൃശൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) കൊച്ചി
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതാര്?
a) ഇഎംഎസ്
b) വീട്ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
c) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
d) കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was the chairman of Drafting Committee??
a) Dr.B.R.Ambedkar
b) N Gopalaswamy
c) K.M Munshi
d) N Madhava Rao
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Density of population of the India is?
a) 382/Sq Km
b) 380/Sq Km
c) 396/Sq Km
d) 374/Sq Km
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നിര്‍ണ്ണായക വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ‘ബിങ് കോവിഡ്-19 ട്രാക്കര്‍’ (Bing COVID-19 Tracker)  അവതരിപ്പിച്ച ഐ.ടി കമ്പനി?
a) ഗൂഗിൾ
b) ആപ്പിൾ
c) ഫേസ്ബുക്
d) മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിപതനതലമാണ്………….?
a) അപ്പർച്ചർ
b) വക്രതാ കേന്ദ്രം
c) മുഖ്യ അക്ഷം
d) പോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതി?
a) അന്ത്യോദയ യോജന
b) ഇരുപതിന പരിപാടി
c) ഗ്രാമീണ വൈദ്യൂതികരണ പദ്ധതി
d) സംയോജിത ശിശുവികസന പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാണ്ഡഹാറിന്റെ പഴയ പേര്??
a) ന്യൂ സ്പെയിൻ
b) പുരുഷപുരം
c) ഗാന്ധാരം
d) ദഹോമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ഏത്?
a) എ.ഡി 825
b) എ.ഡി 1000
c) എ.ഡി 849
d) എ.ഡി 1341
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം?
a) ഭൂമി
b) വ്യാഴം
c) ശനി
d) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വായു മണ്ഡലത്തെ ഭൂമിയോട് ചേർത്തു നിർത്തുന്നത്?
a) ഘർഷണം
b) സാന്ദ്രത
c) ഗുരുത്വാകർഷണം
d) പ്രതലബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോ പൽപ്പു ചിന്നസ്വാമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) തൈക്കാട് അയ്യയെ
b) കുമാരനാശാനെ
c) ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാവികാല ക്രിയ ഏത്?
a) പോകുന്നു
b) പോകും
c) പോക്ക്‌
d) പോയി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജന സമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി??
a) ജയലളിത
b) എ. കെ. ആന്റണി
c) ഷീലാ ദീക്ഷിത്
d) ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14-they __ the same mistake four times this month?
a) Have made
b) Are making
c) Had made
d) Made
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് ചൈനയിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കെ പി എസ് മേനോൻ
b) കെ പി കേശവമേനോൻ
c) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Some accidents ………. by rash driving?
a) are causing
b) causing
c) caused
d) are caused
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ ആരുടെ സിനിമയാണ്?
a) സ്റ്റീഫൻ സ്പിൽബർഗ്
b) ആന്ധ്ര വൈദ
c) ചാർലി ചാപ്ലിൻ
d) അലൻ റെനെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂 മൂഷക രാജവംശം കാലത്തെ പ്രസിദ്ധനായ കവി?
a) ശങ്കരാചാര്യർ
b) അൽബറൂണി
c) അതുലൻ
d) നന്നൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1959- ൽ ഫോർഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “india’s food crisis and the steps to deal with it” - എന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി??
a) ഇരുപതിന പരിപാടി
b) സമഗ്ര കാർഷിക വികസന പദ്ധതി
c) സംയോജിത ശിശുവികസന പരിപാടി
d) ഗ്രാമീണ വൈദ്യൂതീകരണ പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗം?(Talent academy)?
a) വെര്‍ണിക്സ് ഏരിയ
b) ബ്രോക്കസ് ഏരിയ
c) ഓക്കുലോ മോട്ടോര്‍
d) കോര്‍പ്പസ്കലോസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആകെ എത്ര കണ്ടോൺമെൻറ്കൾ ഉണ്ട്??
a) 3
b) 10
c) 111
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെന്റിൽ അംഗമല്ലാതിരിക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യവ്യക്തി

(Excellence Academy)?
a) ഐ കെ ഗുജ്റാൾ
b) പിവി നരസിംഹറാവു
c) ദേവഗൗഡ
d) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തെ ആദ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ന്യൂസ് റീഡർ വാർത്താവായന നടത്തിയ രാജ്യം?
a) ജപ്പാൻ
b) റഷ്യ
c) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വജ്രസൂചി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തി

?
a) സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ
b) സി കൃഷ്ണൻ
c) മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
d) ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണം അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനം??
a) ഹരിയാന
b) നാഗാലാന്റ്
c) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വസ്തുവിന്റെ മാസ് കൂടുമ്പോൾ ജഡത്വം______.?
a) കുറഞ്ഞിട്ടുകൂടുന്നു
b) മാറ്റമില്ല
c) കുറയുന്നു
d) കൂടുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിലിണ്ടറുകളിൽ പാചകവാതകം ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത്??
a) ദ്രാവകം
b) ഖരം
c) പ്ലാസ്മ
d) വാതകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെലുങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി എന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമായ വർഷം?
a) 2012
b) 2014
c) 2004
d) 2001
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആത്മീയ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ?
a) കേശവചന്ദ്രസെൻ
b) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
c) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
d) രാജാറാം മോഹൻ റായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലം?
a) ലക്കിടി
b) ഒറ്റപ്പാലം
c) കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം
d) വള്ളുവനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് :?
a) 2004
b) 2005
c) 2006
d) 2003
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) Assembler
b) Register
c) Compiler
d) Interpreter
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സംഖ്യയുടെ നാലിരട്ടി 50 നേക്കാള്‍ 2 കുറവാണ്. സംഖ്യയെത്ര??
a) 48
b) 13
c) 24
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ്??
a) കെ വി മോഹൻകുമാർ
b) കെ പി രാമനുണ്ണി
c) സുബാഷ് ചന്ദ്രൻ
d) വി ജെ ജെയിംസ്
e) അക്കിത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
press freedom ranking 2020 ൽ അവസാന സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം?
a) ഉത്തര കൊറിയ
b) ചൈന
c) പാകിസ്ഥാൻ
d) തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏത്??
a) സെറിബ്രം
b) സെറിബെല്ലം
c) തലാമസ്
d) മെഡുല്ല ഒബ്ലാം ഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Swimming is good for health, Here the word swimming is?
a) Adverb
b) Gerund
c) Conjunction
d) Concord
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ചരിത്രത്തില്‍ നൂറ്റാണ്ട് യുദ്ധം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചോള-ചേര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

A) രാമവര്‍മ്മ കുലശേഖര രണ്ടാമന്‍ B) ഭാസ്കര വര്‍മ്മ ഒന്നാമന്‍ C) രാജശേഖര ആഴ്വാര്‍ D) കുലശേഖര ആഴ്വാര്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പലമാവു കടുവാ സങ്കേതം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) ആസാം
b) ഒഡീഷ
c) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
d) ജാർഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശാസ്ത്രീയ ജ്യോതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്?
a) ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ
b) പൈതഗോറസ്‌
c) ഇറാത്തോസ്തനീസ്
d) കോപ്പർ നിക്കസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവുമധികം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല??
a) തൃശൂർ
b) കോട്ടയം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത്?
a) ഫ്രാങ്ക് ലിപി
b) ആൽബർട്ട് സാബിൻ
c) ഹാൻസ് ബേത്ത്
d) ജോനാസ് സാൽക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ സ്മോഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പട്ടണം?
a) തലശ്ശേരി
b) കാക്കനാട്
c) ആലുവ
d) വിഴിഞ്ഞം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“സെക്വിൻ “ എന്ന പദം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന വെനീഷ്യൻ നാണയം
b) കേരളത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത റോമൻ നാണയം
c) കേരളത്തിൽ പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് നാണയം
d) പ്രാചീന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന സിലോൺ നാണയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The expression ‘gone out of use’ is:?
a) Obsolete
b) Obsess
c) Obscure
d) Obstinate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1972
b) 1985
c) 1966
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാട്ടാളത്തം എന്നത് :?
a) തദ്ധിതം
b) നാമവിശേഷണം
c) നാമം
d) പറ്റുവിന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pardoning power of president??
a) 76
b) 72
c) 78
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യത്തെ മൊബൈല്‍ വൈറസ്

A) ക്രീപ്പര്‍ B) റീപ്പര്‍ C) കബീര്‍ D) ബ്രയിന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The idiom ‘wet blanket’ means

A) confused B) strange person C) a useful person D) a useless person?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ശതമാനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They neglected the teacher’s ——–?
a) advice
b) advaise
c) advise
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകളും ധർമ്മങ്ങളും ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്,. ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക?
a) ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നു
b) ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു
c) എല്ലാം ശരിയാണ്
d) ഗ്ലോബുലിൻ രോഗപ്രതിരോധനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജത്ജതിൻ, ബിദേസിയ ഏത് സംസ്ഥാനത്തന്റെ നൃത്ത രൂപങ്ങളാണ്?
a) ബീഹാർ
b) ആസാം
c) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്ററുടെ ജന്മസ്ഥലം?
a) ഇരിങ്ങാലക്കുട
b) തൃപ്പൂണിത്തുറ
c) നേര്യമംഗലം
d) തൃക്കാക്കര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) കാൾ ലിനേയസ്
b) ജോൺറെ
c) ചരകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ജാഥ നയിച്ചത്

?
a) ഡോ എം ഇ നായിഡു
b) ഗാന്ധിജി
c) ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ
d) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is natural __ man to make mistakes.?
a) that
b) about
c) in
d) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സർവകലാശാലയുടെ മുഖപത്രം??
a) അക്ഷര കൈരളി
b) എഴുത്തോല
c) ഭാഷാ സാഹിതി
d) വിജ്ഞാനകൈരളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നഗർഹോൾ ദേശിദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതു നടിയുടെ തീരത്താണ്??
a) കബനി
b) യമുന
c) ഭവാനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര്??
  a) വിവേകാനന്ദൻ
  b) ഗോപാല കൃഷ്ണ ഗോഖലെ
  c) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ
  d) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇൽമനൈറ്റ് എന്തിന്റെ ആയിരാണ് ?

(Excellence Academy)?
a) അയൺ
b) ടങ്സ്റ്റൻ
c) മഗ്നീഷ്യം
d) ടൈറ്റാനിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമിത വനം?
a) കരീം ഫോറസ്റ്റ്
b) ചോലവനം
c) മിയാവാക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓഷ്ഠ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യഞ്ജനം:?
a) ക
b) ച
c) പ
d) ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്(സിവിൽ സർവീസ് 2009)?
a) ദഹേജ്
b) പാരദ്വീപ്
c) ന്യൂ മാന്ഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താപ്തി നദിയുടെ ഉദ്ഭവ സ്ഥാനം? (Talent Academy)?
a) മുള്‍ട്ടായ് പീഠഭൂമി
b) മഹാബലേശ്വര്‍
c) നാസിക് കുന്നുകള്‍
d) അമര്‍കാണ്ഡക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which isotope of hydrogen is called heavy hydrogen?
a) Protium
b) Deuterium
c) Tritium
d) Noa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടിവി റിമോർട്ട് ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ??
a) ഗാമാ വികിരണം
b) അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ
c) ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികൾ
d) ആൽഫാ വികിരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിപതനം അടിസ്ഥാനമാക്കി സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ( പ്യൂൺ 2001)?
a) ഹൈഡ്രോമീറ്റർ
b) അൾട്ടിമീറ്റർ
c) എക്കോ സൗണ്ടർ
d) പെരിസ്കോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
35.ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ്‌ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിച്ച ഏക മലയാളി??
a) A. മമ്പള്ളി രാഘവൻ
b) B. സാംബ ശിവ ശർമ
c) C. S k നായർ
d) D. ടിനു യോഹന്നാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉയരം കൂടുന്തോറും ബാരോമീറ്ററിലെ രസനിരപ്പ്??
a) കുറയുന്നു
b) മാറ്റമില്ല
c) കൂടുന്നു
d) ആദ്യം കൂടുന്നു പിന്നെ കുറയുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന അണക്കെട്ട്??
a) കിഷൻ ഗംഗ അണക്കെട്ട്
b) ബഗ്‌ളീഹർ അണക്കെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവകൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് (ldc, ksgd)?
a) ഫുക്കുവോക്ക
b) എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ
c) ആൽബർട്ട് ഹൊവാർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which vitamin is abundant in citrus fruits??
a) Vitamin A
b) Vitamin B
c) Vitamin C
d) Vitamin D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the synonym of ‘stubborn’

A) shameless B) fearless C) courageious D) obstinate?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരകോശങ്ങളിലെ കോശവിഭജനം?
a) മിയോസിസ്
b) പ്രോകാരിയോട്ടിക്
c) യുകാരിയോട്ടിക്
d) മൈറ്റോസിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which freedom fighter has been named by the TIME magazine among world’s 100 powerful women who defined the last century??
a) Vijaya Lakshmi Pandit
b) Sucheta Kripalani
c) Durgabai Deshmukh
d) Amrit Kaur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പുണ്യ നദി

?
a) ഗംഗ
b) നിരഞ്ജന
c) സിന്ധു
d) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളം ഇന്ത്യയുടെ വലുപ്പത്തിൽ എത്ര ശതമാനം?
a) 1.28
b) 1.38
c) 1.18
d) 2.18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തട്ടിയാലും ചീറും മുട്ടിയാലും ചീറും ഊക്കിലൊന്നൂതിയാൽ ആളും?
a) പാക്കുവെട്ടി
b) താക്കോൽ
c) കുരുമുളക്
d) തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ പുരാവസ്തു സംരക്ഷണ നിയമം പാസാക്കിയ വൈസ്രോയി??
a) കഴ്‌സൺ പ്രഭു
b) കാനിങ് പ്രഭു
c) ലിറ്റൻ പ്രഭു
d) ഡഫറിന് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You should (1)/ be always greatful (2)/ to your mentor. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി the great rebellion ഉദ്ദേശിച്ചത്?
a) ആർ സി മജുംദാർ
b) ജോൺ വില്യം കേയ്‌സ്
c) അശോക് മെഹ്ത
d) വിഷ്ണു ഭട്ട് ഗോഡ്സെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം

?
a) 2000
b) 1961
c) 1985
d) 1971
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The non metal which is in liquid state at atmospheric temperature??
a) Mercury
b) Cesium
c) Bromine
d) Gallium
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ വംശ സ്ഥാപകനായ ബാബറുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

?
a) മീററ്റ്
b) കാബൂൾ
c) കാണ്ഡഹാർ
d) അമുദാരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ അപസർപ്പക നോവൽ ആയ ഭാസ്കരമേനോൻ രചിച്ചതാര്?
a) സി അന്തപ്പായി
b) രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ
c) പോത്തേരി കുഞ്ഞമ്പു
d) ആർച്ച് ഡീക്കൻ കോശി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരിചേരായ്മ എന്ന ആശയത്തിന് രൂപം നൽകിയ യൂഗോസ്ലാവിയ നേതാവ്?
a) ഗമാൽ അബ്ദുൾ നാസർ
b) മാർഷൽ ടിറ്റോ
c) അഹമ്മദ് സുക്കാർണോ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂലകങ്ങള്‍ക്ക് അവയുടെ പേരിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതീകങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ലാവോസിയര്‍
b) ബര്‍സേലിയസ്
c) മെന്‍റലീവ്
d) ജെ.ജെ. തോംസണ്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you accept my _____ you will see a doctor?
a) advise
b) advising
c) advice
d) advisable
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിറ്റില്‍ ബ്രെയിന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിന്‍റെ ഭാഗം?(Talent academy)?
a) സെറിബെല്ലം
b) സെറിബ്രം
c) ഹൈപ്പോതലാമസ്
d) മെഡുല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പമ്പാ നദിയുടെ പതന സ്ഥാനം?
a) അഷ്ടമുടി കായൽ
b) വേമ്പനാട്ട് കായൽ
c) അറബിക്കടൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മെഹ്റോളി ശാസനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗുപ്തരാജാവ്?
a) ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ
b) ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ
c) ശ്രീ ഗുപ്തൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എ പി പത്രോസ് എന്ന നോവലിസ്റ്റ് ഏത് തൂലികാനാമത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ആനന്ദ്
b) വൈശാഖൻ
c) അയ്യനേരത്ത്
d) കാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ സാമ്പത്തിക അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച വര്‍ഷം?
a) 1962
b) 1971
c) 1975
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അനുജന്റെ പര്യായപദം കണ്ടെത്തുക?
a) കനിഷ്ഠൻ
b) അഗ്രജൻ
c) അഗ്രിമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചീങ്കണ്ണി സംരക്ഷണത്തിന് പേര് കേട്ട വന്യജീവി സങ്കേതം??
a) ചിമ്മിനി
b) ചിന്നാർ
c) ശെന്തുരുണി
d) നെയ്യാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്നാൽ?
a) ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
b) അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
c) ജലത്തിൽ നിന്ന് അഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Someone who is detained in custody?
a) Deny
b) Detenu
c) Bummer
d) Warrens
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലെസിതിൻ എന്ന രാസവസ്തു അടഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്?
a) ഹൃദയവാൽവുകൾ
b) കണ്ണുകൾ
c) വായു അറകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡിനു ശേഷം നടന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ജേതാക്കൾ?

?
a) ഫ്രാൻസ്
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) സ്‌പെയിൻ
d) ഇംഗ്ലണ്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപരീതപദം കണ്ടെത്തുക : ഉന്നതം?
a) നിന്മതം
b) നതം
c) അത്യുന്നതം
d) അധമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന് അർജ്ജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച വർഷം?
a) 1994
b) 1999
c) 1997
d) 2008
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There was ____ugly scar on his face?
a) An
b) A
c) None
d) The
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’Obsequious’ means

A) warm and friendly B) dangerous C) funeral rites D) excessively respectful?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിന്‍ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിതമായ വര്‍ഷം

A) 1972 B) 1975 C) 1976 D) 1978?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) 243 B
b) 243 D
c) 243 K
d) 243 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇക്കോ വന്യ ജീവി ടൂറിസത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഭിട്ടാർകണിക എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

?
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) ഗോവ
c) ഒഡീഷ
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചടയൻ ഏത് തദ്ധിതം?
a) നാമനിർമായി തദ്ധിതം
b) പൂരണി തദ്ധിതം
c) തന്മാത്ര
d) തദ്വതദ്ധിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നീതി ചങ്ങല ഏത് മുഗൾ രാജാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഹുമയൂൺ
b) ജഹാംഗീർ
c) അക്ബർ
d) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) മുംബൈ
b) നാഗ്പൂർ
c) കൊൽക്കത്ത
d) ന്യൂ ഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് എംപി ആയതിനുശേഷം രാഷ്ട്രപതി ആകുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി?
a) ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
b) ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരിയാന ഹരിക്കെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം??
a) കപിൽ ദേവ്
b) യുവരാജ് സിംഗ്
c) ഹർഭജൻ സിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലെ കോപ്പ അമേരിക്ക ചാമ്പ്യന്മാർ?
a) അർജന്റീന
b) ചിലി
c) ബ്രസീൽ
d) പെറു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളുടെ തിളങ്ങുന്ന രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം?
a) ഹാൽഡിയ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട്
c) വിശാഖപട്ടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓമഞ്ചി എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് നോവലിൽ??
a) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
b) മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം
c) ഇരട്ട മുഖമുള്ള നഗരം
d) ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കർ പദവി അന്തരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി?
a) സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ
b) കെ എം സീതി സാഹിബ്
c) എം വിജയകുമാർ
d) ജി കാർത്തികേയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗണേശോത്സവം, ശിവജി ആഘോഷം എന്നിവയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച മഹാൻ?
a) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
b) ബാലഗംഗാധര തിലക്
c) ലാലാ ലജ്പത് റായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 ’വൈത്തിപ്പട്ടര്‍’ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്

A) നാലുകെട്ട് B) ഇന്ദുലേഖ C) ശാരദ D) മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷൻമാരെ നിയമിക്കുന്നതാര്??
a) പ്രധാന മന്ത്രി
b) സ്പീക്കർ
c) പ്രസിഡന്റ്‌
d) ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീൻ ഇലാഹി എന്ന മതത്തിന്റെ കർത്താവ്

?
a) ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി
b) ഷേർഷാ
c) അക്ബർ ചക്രവർത്തി
d) ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq

Which is the first OBC commission in India ??
a) Kaka Kalelkar Commission
b) Nettur commission
c) Mukherjee commission
d) Mandal commission
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത്:- 4 , 7 , 12 , 19 ,___??
a) 24
b) 28
c) 22
d) 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ് രോഗികളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ നിർമ്മിച്ച റോബോട്ട്??
a) ലക്ഷ്മി റെയിൽ
b) റെയിൽ കാർത്തിക
c) റെയിൽ മിത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോസ് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്??
a) ജെ കെ റൗളിംഗ്
b) ചാൾസ് ലാംബ്
c) ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
104 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച ബഹിരാകാശ ദൗത്യം?
a) PSLV C 28
b) PSLV C 38
c) PSLV C 37
d) PSLV C 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പയസ്വനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴ??
a) പെരിയാർ
b) ഭാരതപ്പുഴ
c) പമ്പ
d) ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർജാരനൃത്തരോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യം ഏത്??
a) തായ്‌ലന്റ്
b) സിംഗപ്പൂർ
c) ജപ്പാൻ
d) ചൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രാവൻകൂർ സിമന്റ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ്?
a) നാട്ടകം
b) കൊല്ലം
c) കളമശ്ശേരി
d) ആലുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 19(1)(e)
b) 19(1)(c)
c) 19(1)(d)
d) 19(1)(b)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സ്?
a) കൽക്കരി
b) സൗരോർജ്ജം
c) പെട്രോളിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വന്ദ സമാസം അല്ലാത്ത രൂപം?
a) അച്ഛനമ്മമാർ
b) പഞ്ചചാമരം
c) രാപകൽ
d) കൈകാലുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി??
a) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
b) ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ
c) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
d) റാണി സേതുലക്ഷ്മിഭായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം

?
a) 388
b) 414
c) 364
d) 422
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
a) എക് തിയോളജി
b) എറി മോളജി
c) പോട്ടമോളജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 75
b) 74
c) 103
d) 71
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം

?
a) 2010
b) 2006
c) 2014
d) 2005
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർദ്ധ ചാലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമഷെല്ലിൽ ഒള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം??
a) 2
b) 1
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതീയ ബ്രഹ്മസമാജത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കിയതാര്??
a) ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ
b) ആനന്ദ മോഹന്‍ ബോസ്
c) രാജാറാം മോഹന്‍ റോയ്
d) കേശബ്ചന്ദ്രസെന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സജീവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം?
a) ആസ്ട്രേലിയ
b) അന്റാർട്ടിക്ക
c) യൂറോപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
95% കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൽക്കരി?
a) ബിറ്റുമിനസ്
b) ആന്ധ്രസൈറ്റ്
c) ലിഗ്നൈറ്റ്
d) പീറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫാദർ ഓഫ് സോഡപോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്??
a) റോബർട്ട് ബോയിൽ
b) ലാവോസിയെ
c) ഹെൻറി കവൻഡിഷ്‌
d) ജോസഫ് പ്രിസ്റ്റിലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബീജോല്പാദനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോൺ

?
a) തൈറോക്സിൻ
b) ഈസ്ട്രോജൻ
c) ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ
d) പ്രൊജസ്റ്ററോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q- താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പരോക്ഷ നികുതി ക്ക് ഉദാഹരണം ?
a) കെട്ടിട നികുതി
b) പരസ്യ നികുതി
c) തൊഴിൽ നികുതി
d) വിൽപ്പനനികുതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അവതരിപ്പിച്ചത്?
a) സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
b) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാമ്പുകളെ ഗന്ധം അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം?
a) ത്വക്ക്
b) പല്ല്
c) നാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
NOTA നിലവില്‍ വന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ??
a) 12
b) 14
c) 13
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Have you had a discussion about ————- to go to the movies or not ??
a) neither
b) either
c) whether
d) better
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോന്നി ആനക്കൂട് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1945
b) 1956
c) 1942
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The feminine gender of ‘nephew’ is __?
a) nephritic
b) niece
c) nephritis
d) nephrite
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്??
a) അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി
b) കേദാർനാഥ് സിംഗ്
c) രഘുവീർ ചൗധരി
d) ശങ്കർ ഘോഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കൃതികളും അവൾ എഴുതിയവരും ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്?
a) വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻസ് - ഗുന്നാർ മിർഡാൽ
b) ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ- കാൾമാക്സ്
c) ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് -അമർത്യാസെൻ
d) സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അമർത്യാസെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാജവാർത്ത നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫാക്ട് ചെക്ക് ഡിവിഷൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) Panjab
b) Karnataka
c) Kerala
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം? ]?
a) - ഗുജറാത്ത്
b) - തമിഴ്നാട്
c) - ആന്ധ്രപ്രദേശ്
d) - മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1956
b) 1949
c) 1936
d) 1958
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
49.അരി, ഗോതമ്പ്, കപ്പ, ചേന, ചേമ്പ് എന്നീ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ പോഷക ഘടകമാണ്??
a) A. പ്രോട്ടീനുകൾ
b) B. അന്നജം
c) C. ജീവകം
d) D. കൊഴുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം??
a) മാംഗനീസ്
b) ടൈറ്റാനിയം
c) പ്ലൂട്ടോണിയം
d) ഇരുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let us sing a song. __
__ ? (Civil Police Officer 2018)?
a) would you
b) will you
c) shall we
d) were we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറ് മറച്ച് വസ്ത്രധാരണം നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയ ഭരണാധികാരി

?
a) ഗൗരി പാർവതി ഭായ്
b) വിശാഖം തിരുനാൾ
c) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) സേതുലക്ഷ്മി ഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തിസംഘതൻ സ്ഥാപിച്ചത് :?
a) സുഷമ സിങ്
b) എൽ എം സിംഗ്വി
c) അരുണ ആസിഫ് അലി
d) അരുണ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
37)കലഹാരി മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) ബോട്സ്വാന
b) ടാൻസാനിയ
c) ലൈബീരിയ
d) കാമറൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മയൂര സിംഹാസനത്തിലെ മയിലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?
a) 124
b) 18
c) 108
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനുച്ഛേദം 21 പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം

?
a) ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം
b) ജീവിക്കുന്നതിനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രത്തിനുള്ള അവകാശം
c) ബാലവേല നിരോധനം
d) 6 മുതൽ 14 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ചെറിയ നിസർഗ്ഗ സംഖ്യ?
a) 3
b) 2
c) 1
d) 0
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Army day??
a) 12 jan
b) 15 jan
c) 14 jan
d) 4 feb
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the feminine gender of bachelor is?
a) signora
b) maid
c) madam
d) lady
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) അലഹാബാദ്
b) മിർസാപ്പൂർ
c) ലക്നൗ
d) ആഗ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച വെനീഷ്യൻ സഞ്ചാരി??
a) നിക്കോള കോണ്ടി
b) ഇബ്നു ബത്തൂത്ത
c) അബ്ദുൽ റസാഖ്
d) മാർക്കോ പോളോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റിക് കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്??
a) ചങ്ങമ്പുഴ
b) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
c) ഒ എൻ വി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് എഴുതിയതാര്

(Subi)?
a) ഷെല്ലി
b) ജോൺ മിൽട്ടൺ
c) വേർഡ്സ് വർത്ത്
d) കീറ്റ്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) ഇടുക്കി
b) പത്തനംതിട്ട
c) തൃശൂർ
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണിനെ ഒരു ഭൂമിയെ ആക്കുക അല്ല ഒരു കൃഷിഭൂമി ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത്?
a) MS. സ്വാമിനാഥൻ
b) ഫുക്കുവോക്ക
c) മയിലമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The belief that God is everything and everything is God?
a) Monotheism
b) Atheism
c) Pantheism
d) Polytheism
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇതളുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്??
a) ചെമ്പ്
b) സിലിക്കൺ
c) അലുമിനിയം
d) ഇരുമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരിഹീലിയൻ ദിനം എന്നാണ്??
a) ജൂലൈ 13
b) ജനുവരി 14
c) ജനുവരി 3
d) ജൂലൈ 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A silly person (a) Goose (b) Glib (c) Wag (d) Garrison?
a) d
b) b
c) a
d) c
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചതെന്ന്?
a) 1963
b) 1965
c) 1969
d) 1968
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംവഹന പ്രക്രിയ മൂലം രൂപം കൊള്ളുന്ന മേഘങ്ങൾ ഏവ??
a) സ്ട്രാറ്സ് മേഘങ്ങൾ
b) നിംബസ് മേഘങ്ങൾ
c) സീറോ ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ
d) ക്യുമുലസ് മേഘങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019-20 രഞ്ജിട്രോഫി ജേതാക്കൾ??
a) വിദർഭ
b) സൗരാഷ്ട്ര
c) ഗോവ
d) ബംഗാൾ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹരിജനോദ്ധാരണ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഗാന്ധിജി ശേഖരിച്ച തുക?
a) 8 ലക്ഷം രൂപ
b) 5 ലക്ഷം രൂപ
c) 10 ലക്ഷം രൂപ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആദ്യമായി INC പ്രസിഡണ്ടന്റ് ആയ സമ്മേളനം

(Excellence Academy)?
a) കൊൽക്കത്ത
b) ഫൈസ്പൂർ
c) ഹരിപുരാ
d) ത്രിപുരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യാപ്തം താപനിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ദ് സ്ഥിരീകരിച്ച വാതക നിയമം കണ്ടെത്തിയത്

?
a) അമേഡിയോ അവഗാഡ്രോ
b) റോബർട്ട്‌ ബോയിൽ
c) ലാവോസിയെ
d) ജാക്വസ് ചാൾസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1893 ൽ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ആലത്തൂർ
b) പയ്യന്നൂർ
c) ഇരവിപേരൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗ്രാ പട്ടണത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാതാവ് ആര് ??
a) സിക്കന്ദര്‍ ലോദി
b) അല്ലാവുദ്ദീന്‍ ഖില്‍ജി
c) മുഹമ്മദ്ബിന്‍ തുഗ്ലക്ക്
d) ഫിറോസ് തുഗ്ലക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്?
a) പോളിസ്റ്റർ
b) ബേക്കലൈറ്റ്
c) പോളിത്തീൻ
d) ടെറിലീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
OPCW ആസ്ഥാനം?
a) ഹേഗ്
b) വാഷിംഗ്ടൺ
c) ജനീവ
d) റോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം പോഷക നദിയുള്ളത് ഏത് നദിക്കാണ്?
a) മഹാനദി
b) സിന്ധു
c) ഗംഗ
d) ബ്രഹ്മപുത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ പൽപ്പു വിനെ ഈഴവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) സരോജിനി നായിഡു
c) റിട്ടി ലൂക്കോസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1995
b) 1997
c) 1993
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം പദവി നൽകിയ ഭേദഗതി (1992)?
a) 71
b) 69
c) 65
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള തുളസീദാസൻ?
a) വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
b) മൂലൂർ പദ്മനാഭ പണിക്കർ
c) സി വി രാമൻപിള്ള
d) പൂന്താനം നമ്പൂതിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
😍മന്റോ ടെസ്റ്റ്‌.??
a) ക്ഷയം
b) കുഷ്ഠം
c) എയ്ഡ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്ലാക്ക്ബെൽറ്റ്‌ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്??
a) അമ്പെയ്ത്
b) ക്രിക്കറ്റ്‌
c) കരാട്ടെ
d) ഗുസ്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാന്ദ്രതാ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ടു മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ചാരപാതക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു??
a) പ്രകീർണ്ണനം
b) അപവർത്തനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Thanjavur on the banks of?
a) Krishna
b) Kaveri
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mars is known as:?
a) [d] Yellow Planet
b) [a] Blue Planet
c) [b] Red Planet
d) [c] Green Planet
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡ് ലോകത്തിലാദ്യമായ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ദിവസം?
a) 13 മെയ് 2013
b) 3 ഡിസംബർ 1970
c) 3 ഡിസംബർ 1967
d) 3 ഓഗസ്റ്റ് 1994
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The book you are looking …….. is here

(Kerala PSC Q & A)?
a) About
b) Out
c) At
d) For
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യശില്പി?
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) ഡോ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
d) സി ആർ ദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മിശ്ര ഭോജനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലം?
a) വെങ്ങാനൂർ
b) പന്മന
c) ചെറായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴയകാലത്ത് കരപ്പുറം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) കാർത്തികപ്പള്ളി
b) ചേർത്തല
c) കുട്ടനാട്
d) പുറക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കാളിദാസന്റെ കൃതി അല്ലാത്തത്?
a) മാളവികാഗ്നിമിത്രം
b) കാദംബരി
c) വിക്രമോർവശീയം
d) രഘുവംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നു വശവും ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) ത്രിപുര
b) സിക്കിം
c) മിസോറാം
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India yil kudthal uranium production?
a) Jaduguda
b) AndraPradesh
c) Kodarma
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള വാല്‌മീകി?
a) കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
b) ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
c) വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ
d) സി .വി .രാമൻ പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :?
a) ചണ്ഡിഗഢ്
b) കാശ്മീര്‍
c) ഡല്‍ഹി
d) ബാംഗ്ലൂര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അംഗുലീ പരിമിതം?
a) വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ത
b) തയ്യാറാക്കുക
c) അപകടത്തിൽ ആക്കും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള പ്രളയം ഇന്ത്യൻ നേവി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പേര് ]?
a) - ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷ
b) - ഓപ്പറേഷൻ മദദ്
c) - ഓപ്പറേഷൻ കരുണ
d) - ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
____ Quran is __ holy book of muslims.

?
a) the, a
b) the, the
c) a, a
d) a, the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനത്തിൽ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയാൽ

[LDC - SR from PH 2014]?
a) ധനത്ത് + ഇൽ
b) ധനം + ഇൽ
c) ധനം + തിൽ
d) ധന + ത്തിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. IPL 2019 ജേതാക്കൾ??
  a) ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്
  b) സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്
  c) മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്
  d) കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ആന്ധ്രപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം??
  a) അമരാവതി
  b) ഹൈദരാബാദ്
  c) അലഹബാദ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പത്രം?
  a) മലയാള മനോരമ
  b) കേരളകൗമുദി
  c) ദീപിക
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Name the Ballistic missile which is being developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO) with the strike range of 200km??
  a) Prithvi
  b) Pranash
  c) Agni
  d) Nirbhay
  e) Prahaar
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ ഖനനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം?
  a) ദിർസാപ്പൂർ
  b) കോളാർ
  c) വയനാട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മോൻപോ,അകാ മുതലായ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനം??
  a) നാഗാലാ‌ൻഡ്
  b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  c) മേഘാലയ
  d) ഹരിയാന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു

?
a) സി രാജഗോപാലാചാരി
b) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
c) സി ആർ ദാസ്
d) മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
While catching a ball a player pulls down his hands to lower the?
a) force
b) momentum
c) Impulse
d) catching time
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷവാതകം??
a) മീഥേയ്ൻ
b) ബെൻസീൻ
c) ഡയോക്സിൻ
d) പ്ലാസ്റ്റിസീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരത കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) കെ കേളപ്പൻ
b) സി കേശവൻ
c) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
___ Man is mortal?
a) The
b) A
c) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം ??
a) Apr 17
b) May 17
c) Apr 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Swarajya Party was formed following the failure of?
a) Non- Cooperation Movement
b) I don’t know
c) Champaran Satyagraha
d) Quit India Movement
e) Civil Disobedience Movement
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝Are you satisfied with bot??
a) 😃😃
b) 🙂🙂
c) 😏😏
d) 😤😤
e) 😥😥
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി രൂപം കൊണ്ട വന്യജീവി സങ്കേതം??
a) മലബാർ
b) കൊട്ടിയൂർ
c) അരിപ്പ
d) കരിമ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് കറൻസി നോട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ആർബിഐ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ?
a) Kazhcha
b) MANI
c) Currency
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉണ്ണായിവാര്യർ സ്മാരക കലാനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) ചെറുതുരുത്തി
c) എടപ്പള്ളി
d) ഇരിങ്ങാലക്കുട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Liesure
b) Leisure
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും അധികം തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ നഗരം?
a) ബീജിങ്
b) കോലാലമ്പൂർ
c) ബാങ്കോക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. How_____ they offer a bribe to the officer??
  a) Could
  b) Should
  c) Might
  d) Dare
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Blood is __
  __ water.?
  a) more thicker to
  b) thicker than
  c) thicker to
  d) the thickest of
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ]?
  a) - 2005
  b) - 1996
  c) - 2002
  d) - 1997
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  A ring road _____ around the city.?
  a) is building
  b) is being built
  c) have been building
  d) has built
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
  a) 1616
  b) 1600
  c) 1628
  d) 1664
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തവരിൽ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്

(Subi)?
a) ജെ ബി കൃപലാനി
b) മുഹമ്മദ് സാദുള്ള
c) കെ എം മുൻഷി
d) ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിനി കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി :?
a) 72
b) 44
c) 42
d) 38
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She went to the market __ foot

(Excellence Academy)?
a) in
b) on
c) with
d) by
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയിൽ ISO Certification നേടിയ ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ??
  a) മംഗലാപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
  b) തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
  c) ഗുവാഹത്തി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
  d) ഭരത്പുർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട വര്‍ഷം?
  a) 1975
  b) 1990
  c) 1981
  d) 1985
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘ഖൽസ’ക്ക് രൂപംനൽകിയ സിഖ് ഗുരു❓️?
  a) അര്ജ്ജുൻ ദേവ്
  b) ഗോവിന്ദ് സിങ്
  c) അംഗദ്
  d) രാംദാസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ പാൽത്തൊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം :?
  a) ഉത്തർപ്രദേശ്
  b) പഞ്ചാബ്
  c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
  d) ഹരിയാന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  India’s first private gold mine is to be set up in which state??
  a) Tamil Nadu
  b) Andhra Pradesh
  c) Karnataka
  d) Kerala
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അലക്കുകാരത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്ത്?
  a) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
  b) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
  c) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
  d) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Article dealing with impeachment of indian president??
  a) 52
  b) 74
  c) 58
  d) 61
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇൻസെക്റ്റ് ബോംബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കീടനാശിനി :?
  a) ഫെറോമോൺ
  b) എൻഡോസൾഫാൻ
  c) ഡി ഇ ഇ ടി
  d) ഡി ഡി ടി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ……………….we change our life style, climate change will destroy the life on earth?
  a) If
  b) unless
  c) either
  d) though
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി :?
  a) കെ പി കേശവമേനോൻ
  b) ശങ്കരൻ തമ്പി
  c) ജി പി പിള്ള
  d) കെ എം പണിക്കർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ✒️ഗായകൻ??
  a) ഗായക
  b) ഗായിക
  c) ഗായകി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗാന്ധിജി “ബ്രഹ്മചര്യം “ ജീവിതവ്രതമായി സ്വീകരിച്ച വർഷം?
  a) 1910
  b) 1905
  c) 1906
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒക്ടോബർ 15 യുവ പ്രബോധന ദിവസം ആയി ആചരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?
  a) തമിഴ് നാട്
  b) കേരളം
  c) കർണാടക
  d) മധ്യ പ്രദേശ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  She was always dressed …… red?
  a) at
  b) in
  c) of
  d) on
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മുഖ്യം എന്ന വാക്കിന്‍റെ വിപരീത പദം എഴുതുക?
  a) വൈമുഖ്യം
  b) ഗൗണം
  c) വ്യഗ്രത
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പരിവ്രാജകൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം (Subi)?
  a) രാജാവ്
  b) സന്ന്യാസി
  c) മോഷ്ടാവ്
  d) പരിചാരകൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം?
  a) ഇൻസാറ്റ് 2 A
  b) ഭാസ്കര 1
  c) രോഹിണി
  d) ഐ ആർ എസ് 1 A
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വൈദ്യുത പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ ചാലകത ____??
  a) കുറയുന്നു
  b) കൂടുന്നു
  c) കുറഞ്ഞിട്ടു കൂടുന്നു
  d) മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം

?
a) മഗ്നീഷ്യം
b) യുറേനിയം
c) മെർക്കുറി
d) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനകാലത്ത് വിതാസ്ത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി?
a) ഝലം
b) ചിനാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം?
a) പൈനാവ്
b) പാട്ടുപെട്ടി
c) മൂന്നാർ
d) മറയൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം?
a) 34
b) 35
c) 36
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭരണ വേരിന് ഉദാഹരണം??
a) ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
b) മരച്ചീനി
c) ഇഞ്ചി
d) മഞ്ഞൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പാദരക്ഷകൾ നൽകുന്നതിനായി “Charan Paduka Campaign “ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) ഗുജറാത്ത്
c) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനകാലത്ത് ഓടനാട് എന്നരിയപ്പെട്ടിരുന്നത്??
a) കാര്‍ത്തികപ്പളളി
b) കൊല്ലം
c) കരുനാഗപ്പളളി
d) കായംകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Green eye എന്നതിന്റെ മലയാള തർജ്ജമ??
a) നനവാർന്ന
b) അസൂയയുള്ള
c) വാടാത്ത
d) ആർദ്രമായ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
There was …… accident near …… Post office.?
a) the,the
b) the,a
c) an,the
d) a,the
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ വിഭജന സമയത്തെ വൈസ് റോയ്?
a) കഴ്സൻ
b) ലിൻ ലിത് ഗോ
c) വേവൽ
d) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല രൂപീകൃതമായ വർഷം?
a) 1956 ജൂലൈ 1
b) 1949 ജൂലൈ 1
c) 1950 ജൂലൈ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ നിർമ്മൽ ഗ്രാമപുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കഞ്ഞിക്കുഴി
b) പീലിക്കോട്
c) കരിവെള്ളൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
SYNONYM- DEFAME?
a) Commend, praise, compliment
b) Asperse, malign, slur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In mythology, who was forced to dine luxuriously beneath a sword, suspended by a single hair??
a) Oedipus
b) Jupiter
c) Damocles
d) None of these
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ മന്ത്രിസഭ കൂടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
b) ഗോവ
c) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When heated from 0° to 10°C volume of a given mass of water Will?
a) Increase gradually
b) Decrease gradually
c) Increase and then will decrease
d) Increase and then will decrease
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽവന്ന ദിവസം ഏതാണ് ??
a) ജനുവരി26 1950
b) നവംബർ 26 1949
c) ജനുവരി 26 1949
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുണ്ടക്കയം ലഹള ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) കുമാരനാശാൻ
b) ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ
c) അയ്യങ്കാളി
d) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹെലനിക് സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗ്രീസ്
b) ഇറാഖ്
c) ഈജിപ്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ തർജ്ജമ ഏത്?

There is no rose but has thorns.?
a) മുള്ളില്ലാത്ത റോസാചെടി ഇല്ല
b) അവിടെ റോസില്ല; മുള്ളു മാത്രമേയുള്ളൂ
c) പൂക്കളോടൊപ്പം മുള്ളും ഉണ്ടാവും
d) റോസാപൂവിനൊപ്പം മുള്ളും കാണും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
COGNIZANT?
a) Devouring
b) None
c) Both
d) Conscious
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ ആകാശിനു രണ്ട് ദിവസവും വിക്രമിന് മൂന്നു ദിവസവും രാജുവിനെ ആറു ദിവസവും വേണം മൂന്നുപേരും ഒന്നിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കും?
a) 5
b) 10
c) 11
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും അതിർത്തിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി,??
a) സാംബസി
b) അമൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാണം എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം?
a) ഹാലം
b) കൃപാണം
c) ശിഖി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി സർവകലാശാല നിലവിൽ വരുന്നത്??
a) ഉത്തർപ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) മധ്യപ്രദേശ്
d) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ് ഗാന്ധി സദ്ഭാവന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി?
a) എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ
b) മൌലാന വഹ്‌യുദ്ധീൻ ഖാൻ
c) മദാരി മൊയ്തീൻ
d) ഡോ. ജിയുൻജിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is ………………. unusual matter?
a) the
b) a
c) an
d) of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Stop?
a) Put off
b) Put out
c) Put an end to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Brain of computer?
a) Memmory
b) Cpu
c) Alu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ മുഖ്യ ഊന്നൽ കൊടുത്ത മേഖല ഏതായിരിന്നു??
a) വ്യവസായം
b) കൃഷി
c) ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം
d) സേവന മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഒരേയൊരു നാവിക വൈമാനിക മ്യൂസിയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെ?
a) ഗുജറാത്ത്
b) ഗോവ
c) കൊൽക്കത്ത
d) വിശാഖപട്ടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി മംഗോളിയ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി :?
a) വാജ്‌പേയ്
b) മൊറാർജി ദേശായി
c) നരേന്ദ്ര മോദി
d) മൻമോഹൻ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപ്സം സാള്‍ട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

A) മഗ്നീഷ്യം സള്‍ഫേറ്റ് B) കാല്‍സ്യം സള്‍ഫേറ്റ് C) സോഡിയം സള്‍ഫേറ്റ് D) സിങ്ക് സള്‍ഫേറ്റ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ജനിച്ച കൈനിക്കര ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) കൊല്ലം
b) ആലപ്പുഴ
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശാഭിമാനി കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച വർഷം?
a) 1956
b) 1944
c) 1942
d) 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോഡോപ്സിൻ ഏത് കോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു??
a) റോഡ് കോശം
b) കോൺ കോശം
c) 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്വതീര്‍ഥ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല

A) തൃശൂര്‍ B) കോഴിക്കോട് C) കണ്ണൂര്‍ D) കാസര്‍ഗോഡ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(10) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈസ്കൂളുകൾ ഉള്ള ജില്ല

[ PSC RANKMASTER ]?
a) എറണാകുളം
b) വയനാട്
c) കണ്ണൂർ
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോക്ലിയക്ക് അകത്തുള്ള ചലനത്തെ സഹായിക്കുന്നത്

?
a) ഓവൽ വിൻഡോ
b) റൗണ്ട് വിൻഡോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം ?

(Excellence Academy)?
a) 19
b) 20
c) 17
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശകൻ ആയിരുന്ന ഭാരത രത്ന ജേതാവ് ആരാണ്??
a) സി. രാജഗോപാലാചാരി
b) ഗോവിന്ദ വല്ലഭ് പന്ത്
c) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
d) വിനോബ ഭാവേ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലളിതഗാനം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ സമാസം?
a) ദ്വന്ദ സമാസം
b) കർമ്മധാരയൻ
c) ബഹുവ്രീഹി
d) അവ്യയീഭാവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. താഴെ പറയുന്നവയിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ തിരോധാനം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനുകളിൽ പെടാത്തത്‌ ഏത്??
  a) കോത്താരി കമ്മീഷൻ
  b) മുഖർജി കമ്മീഷൻ
  c) ഷാനവാസ്‌ കമ്മീഷൻ
  d) ഖോസ്‌ല കമ്മീഷൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജർമനിയുടെ പോളണ്ട് ആക്രമണം നടന്ന വർഷം?
  a) 1939 സെപ്റ്റംബർ 1
  b) 1939 ഏപ്രിൽ 1
  c) 1940 സെപ്റ്റംബർ 1
  d) 1940 ഏപ്രിൽ 1
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Opposite of the word ‘modesty’?
  a) mean
  b) humble
  c) vanity
  d) timid
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലിബറേറ്റർ ഓഫ് പ്രസ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ?
  a) മിന്റോ
  b) ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
  c) ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സ്കോട്ട് മോറിസൺ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണ്?
  a) ഓസ്ട്രേലിയ
  b) ജർമനി
  c) ആസ്ട്രിയ
  d) ബ്രിട്ടൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Which of the following is a singular form??
  a) Police
  b) Cattle
  c) Verman
  d) News
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഊതിവീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ അൽപസമയം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ അത് വികസിക്കുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏത്

?
a) ചാൾസ് നിയമം
b) ബോയിൽ നിയമം
c) അവഗാഡ്രോ നിയമം
d) ജൂൾ നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബോട്ടിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം?
a) നവിക്
b) ഇപ്പിറബ്
c) റഡാർ
d) GPS
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PANICKY

(1) confident (2) sober (3) quiet (4) calm?
a) 2
b) 1
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാവുകളെ ഉപയോഗിച്ച് വാർത്താവിനിമയ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക പോലീസ് സംവിധാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) ചത്തീസ്ഗഡ്
c) ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നായർ മഹാകാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏത്??
a) ധർമ്മരാജ
b) രാമരാജബഹദൂർ
c) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
d) ഭക്തിദീപിക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The noun form of applaud is:?
a) Applaudment
b) Applause
c) Appliance
d) Application
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ പ്രമുഖനായിരുന്ന വ്യക്തി?
a) അറുമുഖംപിള്ള
b) രാമയ്യൻ ദളവ
c) മല്ലയ്യൻ ശങ്കരൻ
d) കുമാരസ്വാമി പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
CONSERVATIVE?
a) Consensus
b) Lackadaisical
c) Cautious
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To let the cat out of the bag എന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ആണ്?
a) രഹസ്യം പുറത്ത് അറിയിക്കുക
b) തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുക
c) വിഷമങ്ങൾ പുറത്തു പറയുക
d) ബാഗിൽനിന്ന് പൂച്ചയെ പുറത്തെടുക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Bridegroom?
a) Bridegroom
b) Bridegrooms
c) Bridesmaid
d) Bride
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്രാനംഗൽ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മഹാനദി
b) സത്‌ലജ്
c) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂറോ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 1990
b) 1999
c) 1998
d) 1996
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
28)Who was appointed as the 23rd Prime Minister of Sri Lanka ??
a) Sirimavo Bandaranayake
b) Mahinda Rajapaksa
c) Gotabaya Rajapaksha
d) Ratnasiri Wickremanayake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സമയമേഖലയുളള രാജ്യം?(Talent Academy)?
a) ഇറ്റലി
b) ഇന്‍ഡോനേഷ്യ
c) ബ്രിട്ടണ്‍
d) ഫ്രാന്‍സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഘകാലത്തെ പ്രധാന ആരാധന മൂർത്തി??
a) മുരുകൻ
b) ശിവൻ
c) ഗണപതി
d) വിഷ്ണു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nira is one of the ………….. girls in our school?
a) Better
b) Bad
c) Best
d) Good
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘Can you lend me a pen, please’??
a) Yes ,here you are!
b) Yes,here you!
c) Yes,you can
d) Yes,here
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
they hit me ….. my shoulder?
a) on
b) in
c) by
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിഴൽ മന്ത്രിസഭ എന്നത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?
a) കൂട്ട മന്ത്രിസഭ
b) പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി
c) ഭരണകക്ഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗീതയുടെ ഇരട്ടി വയസ്സ് ലീനക്ക് ഉണ്ട് മൂന്നുവർഷംമുമ്പ് ഗീതയുടെ മൂന്നിരട്ടി വയസ്സ് ലീനക്ക് ഉണ്ട് . ലീനയുടെ വയസ്സ് എത്ര ?

(Excellence Academy)?
a) 16
b) 8
c) 6
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
88.രാജ്യസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ അധികാരമുള്ളത്??
a) രാഷ്ട്രപതി
b) രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ
c) രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ
d) ആർക്കും പിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകളിലെ ഒഴുകുന്ന നദി??
a) വളപട്ടണംപുഴ
b) ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ
c) മൂവാറ്റുപുഴയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ ഹരിത കേരള മിഷൻറ്റെ സംസ്ഥാന ഹരിത പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച നഗരസഭ??
a) വർക്കല
b) പയ്യന്നൂർ
c) പൊന്നാനി
d) കൊടുമൺ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ അഗതികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി രൂപം കൊടുത്ത സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി

?
a) അഭയ
b) ആശ്രയ
c) മഹിളാ മന്ദിരം
d) ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചത്?
a) ജയ്ദീപ് മസുംദാർ
b) പിയൂഷ് ശ്രീ വാസ്തവ
c) ദീപക് മിത്തൽ
d) അക്ബറുദീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോവാക്ക് ദ്യോക്കോവിച്ച് ഏത് രാജ്യത്തെ ടെന്നീസ് താരമാണ്?
a) സെർബിയ
b) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
c) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Impasse?
a) gossip
b) deadlock
c) Saturn
d) Argument
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🏑 ഹോക്കി ഇന്ത്യ യുടെ 2019 ലെ മികച്ച വനിത താരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാര ജേതാവ്..??
a) (D) ഹെലൻ മേരി
b) (C) മംത ഖറാബ്
c) (B) സൂരജ് ലത ദേവി
d) (A) റാണി രാംപാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who do you think is the __ of your two friends ?

(Excellence Academy)?
a) Cleverest
b) Cleverer
c) More clever
d) Most clever
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ (1971) പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര്?
a) Vv. ഗിരി
b) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
c) രാധാകൃഷ്ണൻ
d) സക്കിർ ഹുസൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുന്നത് എവിടെ :?
a) അയൽക്കൂട്ടം
b) വാർഡ് കമ്മിറ്റി
c) പഞ്ചായത്ത്
d) ഗ്രാമസഭ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Your roof is leaking; you should __?
a) have it repaired
b) repair it
c) repaired
d) make it repaired
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വനവിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) പഞ്ചാബ്
b) ഹരിയാന
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്‌
d) അസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He washed his hands of the charges of bribery -തർജ്ജമ ചെയ്യുക?  ?
a) കൈക്കൂലി പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ കൈ കഴുകി
b) കൈക്കൂലി വാങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ കയ്യോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു
c) കൈക്കൂലി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ നിഷേധിച്ചു
d) കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിന്നും അവൻ പിൻവലിഞ്ഞു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച്‌ 26 ന് ഏത് രോഗത്തിന്റെ ബോധവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പർപ്പിൾ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്…??
a) (B) ക്ഷയ രോഗ ബോധവത്കരണം
b) (C) അപസ്മാര ബോധവൽക്കരണം
c) (A) ഹീമോഫീലിയ ബോധവൽക്കരണം
d) (D) എയ്ഡ്‌സ് ബോധവൽകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A greate number of people_____come to visit the exhibition.?
a) Has
b) Have
c) Was
d) Were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ആരോഗ്യ സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം??
a) തൃശൂർ
b) എറണാകുളം
c) കോഴിക്കോട്
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ സെർവെന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃക കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടന??
a) എസ്എൻഡിപി
b) സഹോദരസംഘം
c) ആത്മവിദ്യാസംഘം
d) എൻഎസ്എസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ്?
a) ആരോഗ്യ തേജസ്
b) ആരോഗ്യകിരണം
c) ആശ്വാസകിരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോളറ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത്

?
a) വില്യം ഐന്തോവൻ
b) ലൂയി പാസ്റ്റർ
c) റൊണാൾഡ്‌ റോസ്
d) ഹാൻസ് ബർഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
John Locke profounded?
a) Theory of Force
b) Theory of Divine Rights
c) Patriarchal Theory
d) Social Contract Theory
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വർഷം??
a) 2021
b) 2022
c) 2023
d) 2024
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ വകുപ്പ്?
a) 202 A
b) 120 A
c) 308 A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ?
a) നളിനി നെറ്റ
b) എം സി ജോസഫൈൻ
c) അഡ്വ ലിസി ജോസ്
d) ശ്രീമതി ശൈലജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊറോണ രോഗനിർണയ ടെസ്റ്റ് ആയ NAAT- ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം?
a) Neurone affected amplification test
b) Nucleic acid amplification test
c) Nausea affected amplification test
d) Nasal affected application test
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പേശി (Subi)?
a) സാർടോറിയസ്
b) ഗ്ലുട്ടിയസ് മാക്സിമസ്
c) യൂട്ടറസ് മാക്സിമസ്
d) സ്റ്റെപിടിയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who won the Australian Open Tennis 2020??
a) Barbora Krejcikova
b) Sofia Kenin
c) Nikola Mektic
d) Sarena Williams
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which famous actor won the ‘Best Actor in a Motion Picture
– Drama’ award in the Golden Globe awards 2020? ?
a) Brad pitt
b) Dean-Charles Chapman
c) George MacKay
d) Joaquin Phoenix
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡെക്കാൺ എഡ്യുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1884
b) 1894
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Prince- Princess ; Duke ……………..?
a) duchess
b) she duke
c) queen
d) dukee
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He __ very quickly when I met him yesterday?
a) Had been walking
b) Was walking
c) Has been walky
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
B, A യുടെ മകനാണ്. P, A യുടെ പിതാവാണ്. C, A യുടെ മകളാണ്. ഏങ്കിൽ B യുടെ ആരാണ് C??
a) മകൻ
b) മകൾ
c) സഹോദരി
d) സഹോദരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്ക് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ആരുടേതാണ്

?
a) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
b) വൈലോപ്പിള്ളി
c) വള്ളത്തോൾ
d) സച്ചിദാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഢ്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) കോഴിക്കോട്
b) വയനാട്
c) മലപ്പുറം
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The substance which conducts current in the solid state is?
a) diamond
b) graphite
c) iodine
d) sodium chloride
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019ലോക ബാഡ്മിൻറൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത?
a) സൈനാ നെഹ്‌വാൾ
b) പി വി സിന്ധു
c) Ashwini ponnappa
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബയോ ഫ്യുവൽ ൽ നയം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
a) മഹാരാഷ്ട്ര
b) പഞ്ചാബ്
c) രാജസ്ഥാൻ
d) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Anto of AGGRAVATE?
a) Appease,Mollify,Appease,Gratify
b) Annoy,Irritate,Irk,Vex,Rile,Nettle
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം?
a) ഗുരുവായൂർ
b) ഉടുമ്പൻചോല
c) ഇരിങ്ങാലക്കുട
d) ആറന്മുള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പാർട്ടിയിൽ 10 പേർ പങ്കെടുത്തു പാർട്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഹസ്തദാനം പരസ്പരം ചെയ്തു, ആകെ എത്ര ഹസ്തദാനങ്ങൾ?
a) 18
b) 20
c) 25
d) 45
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഭാതത്തിന്റെ നഗരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്:?
a) അമൃതസർ
b) ഉദയ്പൂർ
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) കൊൽക്കത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മോശമായ കാലാവസ്ഥയിലും, ചാറ്റൽ മഴയുള്ളപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ?
a) ക്യുമുലസ്
b) സ്ട്രാറ്റസ്
c) നിംബസ്
d) സിറസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരാഗകാരികൾ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചുവടെ നൽകിയവരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തുക?
a) ഗോതമ്പ്
b) കരിമ്പ്
c) ചെമ്പരത്തി
d) തെങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പഴസംസ്കരണ ശാലകളില്‍ ഒന്നായ പര്‍വന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം

A) ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് B) ഉത്തര്‍പ്രദേശ് C) ഗുജറാത്ത് D) ഹരിയാന?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Food & Agricultural Organization (FAO)?
a) Dubai, UAE
b) Rome, Italy
c) Zurich, Switzerland
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായി സാഹിത്യ പ്രവർത്തകസഹകരണസംഘം രൂപം കൊണ്ട വർഷം??
a) 1940
b) 1945
c) 1948
d) 1943
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോൾഡൻ റീൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ??
a) രജനീകാന്ത്
b) ശങ്കർ
c) എ ആർ റഹ്മാൻ
d) റസൂൽ പൂക്കുട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് റോമാ നഗരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്??
a) വോൾഗ
b) ടൈഗ്രീസ്
c) ഡാന്യൂബ്
d) ടൈബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നറോറ ആണവനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

(Excellence Academy)?
a) രാജസ്ഥാൻ
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
d) കർണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാനം?
a) ജോർജ് വർഗീസ്
b) രാജേന്ദ്രൻ
c) ഇ ജെ ഫിലിപ്പ്
d) കെ നാരായണൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലം?
a) ലഖ്നൗ
b) കൊൽക്കത്ത
c) അലഹബാദ്
d) കാൺപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാട്ടുകോഴി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ്??
a) മാലിദ്വീപ്
b) വത്തിക്കാൻ
c) ശ്രീലങ്ക
d) അങ്കോള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരച്ചീനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്?
a) ടാനിക് ആസിഡ്
b) സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്
c) പ്രുസിക് ആസിഡ്
d) കാപ്രിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബേനസീർ ഭൂട്ടോ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

?
a) മുസാഫറാബാദ്
b) കറാച്ചി
c) ലാഹോർ
d) ഇസ്ലാമബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീലിംഗം എഴുതുക- കവി?
a) കവയിത്രി
b) കവയത്രി
c) കവിയിത്രി
d) കവിയത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Gujarat?
a) Porbender
b) Gandhinagar
c) Panaji
d) Amaravathi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനിതക പശ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം

?
a) റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ്
b) രണ്ടും ശരിയാണ്
c) ലിഗേസ്
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹണ്ടർ പ്രക്രിയ വഴി നിർമ്മിക്കുന്ന മൂലകം?
a) ടൈറ്റാനിയം
b) ഹൈഡ്രജൻ
c) സൾഫർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ ഹരിത കേരള മിഷൻറ്റെ സംസ്ഥാന ഹരിത പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച നഗരസഭ??
a) വർക്കല
b) പയ്യന്നൂർ
c) പൊന്നാനി
d) കൊടുമൺ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
LENIENT ×?
a) Thin
b) Kind
c) Strict
d) Obese
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലപ്പുറം ജില്ല സ്ഥാപിതമായ വർഷം??
a) 1969 ജൂൺ 16
b) 1969 ഓഗസ്റ്റ് 16
c) 1969 ജൂലൈ 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The play Neeldarpan is associated with ??
a) Santhal Hool
b) Indigo revolt
c) Pabna Riots
d) Deccan riots
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of proclaim?
a) refusing to obey
b) shock deeply
c) extremely cruel
d) announce something
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോവിന്ദറാവു ഫുലെ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം?
a) ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനം
b) പ്രാർത്ഥനാ സമാജം
c) ആര്യസമാജം
d) സത്യശോധക് സമാജം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനക്ക് ഒരു ആമുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ??
a) D . B N റാവു
b) C . JL നെഹ്റു
c) B . Dr B R അംബേദ്കർ
d) A . S N മുഖർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഎസ് ചരിത്രത്തിൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട എത്രാമത്തെ പ്രസിഡണ്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്?
a) 1
b) 3
c) 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഇന്ത്യൻ നവോദ്ധാനത്തിൻറെ പിതാവ്” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി
b) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indian Science Congress 2020 ന്ടെ വേദി??
a) ഡൽഹി
b) ബാംഗ്ലൂർ
c) ചെന്നൈ
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Madhuri Dixit is having (1)/ a large (2)/ fan following. (3)/ No error (4).?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാടിന്റെ നെല്ലറ ഏത് ??
a) ഈറോഡ്
b) തഞ്ചാവൂർ
c) സേലം
d) തിരുപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തസംചരണം കണ്ടെത്തിയത്??
a) മാർസെല്ലോ മാൽപിജി
b) കാൾ ആൻഡ് സ്റ്റെയ്നർ
c) വില്യം ഹാർവി
d) ജീൻ ബാപിസ്റ്റ ഡെനിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Shining brightly (a) Iridescent (b) Irrefragable (c) Jejune (d) Mercurial?
a) d
b) c
c) a
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UNICEF ആസ്ഥാനം??
a) ജനീവ
b) ഹേഗ്
c) പാരിസ്
d) ന്യൂയോർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ?

(Excellence Academy)?
a) ദാമൻ
b) ആന്ത്രോത്ത്
c) ബിത്ര
d) കവരത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spot the error

The bridegroom(a) /with his friends (b)/have arrived (c)/at the temple (d)?
a) b
b) d
c) C
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു എങ്കിൽ ജാലിയൻവാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് അടിത്തറ ഇളകി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്?
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) നെഹ്‌റു
c) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്യൂവിൽ തോമസ് മുന്നിൽനിന്നു ഒൻപതാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമതും ആയാൽ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് (ldc2017)?
a) 17
b) 16
c) 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ upsc chairman??
a) അരവിന്ദ് സ്കസ്സേന
b) ശ്യാമപ്രസാദ് ദേവി ചൗദരി
c) വിനയ് മിത്തൽ
d) Dp സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Among the following whose empire was the largest??
a) Akbar
b) Jahangir
c) Aurangzeb
d) Shahjahan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയില്‍ മുസ്ലിം ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസാന ഹിന്ദു രാജാവ് ??
a) പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്‍
b) ഛത്രപതി ശിവജി
c) കൃഷ്ണദേവരായര്‍
d) ചന്ദ്രഗുപ്ത 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീമതി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് (Subi)?
a) ആനി മസ്ക്രീൻ
b) ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം
c) അന്നാ ചാണ്ടി
d) അക്കമ്മ ചെറിയാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പള്ളിവാസൽ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ്??
a) മുതിരമ്പുഴ
b) ചാലക്കുടിപ്പുഴ
c) കല്ലടയാർ
d) പമ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ്??
a) സക്കീർ ഹുസൈൻ
b) ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്
c) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
d) വി വി ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പകൽ സമയത്ത് കാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി?
a) കഴുകൻ
b) മൂങ്ങ
c) വവ്വാൽ
d) എമു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിച്ച ‘അണ്‍ ടു ദ ലാസ്റ്റ്’ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്?

A) ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയ് B) ലൂയിസ് ഫിഷര്‍ C) ജോണ്‍ റസ്കിന്‍ D) മഹാദേവ് ദേശായി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
press freedom ranking 2020 ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം?
a) 140
b) 141
c) 143
d) 142
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് 2020 ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ മോട്ടോ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത്??
a) യുണൈറ്റഡ് ബൈ സ്ട്രെങ്ത്
b) യുണൈറ്റഡ് ബൈ പീപ്പിൾ
c) യുണൈറ്റഡ് ബൈ നേഷൻസ്
d) യുണൈറ്റഡ് ബൈ ഇമോഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിനിമം നീഡ്‌ പ്രോഗ്രാം( MNP) എത്രാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത്??
a) 5
b) 9
c) 8
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1931 ൽ യാചന യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) എ കെ ഗോപാലൻ
b) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
c) വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I save money ……. never smoking?
a) on
b) by
c) in
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗ്ളാദേശിൽ ജമുന എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി

?
a) ബ്രഹ്മപുത്ര
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) സിന്ധു
d) ഗംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിയ പോറ്റി ശ്രീരാമലു എത്ര ദിവസത്തെ നിരാഹാരത്തെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞത്

?
a) 56
b) 58
c) 72
d) 62
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🐇🐰?
a) Squeals
b) Gibber
c) Squeaks
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൽഫ്രഡ് നോബൽന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നൊബേലിയം എന്ന പേര് നൽകിയ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ?
a) 102
b) 100
c) 101
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാനസി എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്?
a) ചങ്ങമ്പുഴ
b) കമലാ സുരയ്യ
c) എം.മുകുന്ദൻ
d) പി.വത്സല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അത്യന്തം എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ :

[LDC 2014 MALAPPURAM]?
a) അതി + യന്തം
b) അത്യ + യന്തം
c) അത്യ + അന്തം
d) അതി - അന്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hq of international tourism organisation??
a) Brussels
b) Spain
c) Madrid
d) Hauge
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫ്രിറ്റ്സ് ഹേബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയേത്

(1) ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (2) ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (3) 1912 ൽ ഹേബർ പ്രക്രിയ ആവിഷ്കരിച്ചു?
a) എല്ലാം ശെരിയാണ്
b) 2, 3 ശെരിയാണ്
c) 1, 3 ശെരിയാണ്
d) 3 മാത്രം ശെരിയാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ??
a) എറണാകുളം
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കോഴിക്കോട്
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Victor seldom visits his uncle____?
a) does he
b) is he
c) isn’t he
d) doesn’t he
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്വത്ത് തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണമേത്??
a) ജാനകി
b) നദി
c) തെക്കൻ
d) പഴമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is the boy __
all praise

(Excellence Academy)?
a) whom
b) who
c) whose
d) whoever
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ആയ മാജുലി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി?
a) ഗംഗ
b) ബ്രഹ്മപുത്ര
c) ഗോദാവരി
d) സിന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Numismatics:study of____?
a) Comets
b) Desert
c) Coins
d) Seeds
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയായ ആലപ്പുഴ ജില്ല നിലവിൽ വന്നത്??
a) 1958 ഓഗസ്റ്റ് 17
b) 1957 ഏപ്രിൽ 1
c) 1957 ഓഗസ്റ്റ് 17
d) 1958 ഏപ്രിൽ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവിതം തന്നെ സമരം ആരുടെ ആത്മകഥ?
a) VS അച്യുതാനന്ദൻ
b) സി അച്യുതമേനോൻ
c) ഇവികൃഷ്ണപിള്ള
d) ഇ കെ നായനാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ പാരമ്പര്യ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം എന്തിനാണ്?
a) കയർ
b) കശുവണ്ടി വ്യവസായം
c) ഈറ വ്യവസായം
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്വമി തരാന രചിക്കപ്പെട്ട ഭാഷ

?
a) ലാറ്റിൻ
b) ഉറുദു
c) ഹിന്ദി
d) പേർഷ്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The firm progressed ———–.?
a) ways and means
b) hue and cry
c) heart and soul
d) by leaps and bounds
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Play it by ear means?
a) To express loudly
b) To act spontaneously
c) To misinterpret
d) To be deaf
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ദിവാൻ??
a) മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള സാഹിബ്
b) മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
c) മുഹമ്മദ് ഹബീബ്
d) മുനീർ സാഹിബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുറിച്യർ ലഹള നടന്ന ജില്ല

?
a) കോഴിക്കോട്
b) കണ്ണൂർ
c) വയനാട്
d) പാലക്കാട്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വാക്ക് പ്രയോഗം കണ്ടെത്തുക?
a) മദ്യം തൊടുകയോ രുചിചിട്ടോ ചെയ്യരുത്
b) മദ്യം തൊടുകയോ രുചിക്കുക യാ ചെയ്യരുത്
c) മദ്യം തൊട്ടു രുചിക്കുക ചെയ്യരുത്
d) മദ്യം തൊട്ടാൽ രുചിക്കുക ചെയ്യരുത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The ‘constitution day’ of India is observed on??
a) 24th November
b) 26th November
c) 25th November
d) 27th November
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ഇ.എം.എസ് പ്രതിനിധീകരിച്ച മണ്ഡലം??
a) നീലേശ്വരം
b) കാഞ്ഞങ്ങാട്
c) കാസറഗോഡ്
d) മഞ്ചേശ്വരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാനഡ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി??
a) ജോൺ കാബോട്ട്
b) പിസാറോ
c) ക്യാപ്റ്റൻ ഹുക്ക്
d) കൊളംബസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐഎസ്ആർഒ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച നൂറാമത്തെ ഉപഗ്രഹം?
a) CARTOSAT 2
b) METSAT
c) ASTROSAT
d) G SAT 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of ‘sympathy’ is

(Kerala PSC Q & A)?
a) Apathy
b) Telepathy
c) Antipathy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവം

?
a) ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല
b) വാഗൺ ദുരന്തം
c) റൗലത്ത് നിയമം
d) ചൗരിചൗര സംഭവം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നളന്ദ സര്‍വകലാശാല ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചത്? (Talent Academy)?
a) ബക്തിയാര്‍ ഖില്‍ജി
b) ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍
c) ഒറംഗസീബ്
d) അലക്സാണ്ടര്‍ ചക്രവര്‍ത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ടെലസ്കോപ്പ് ?

(Excellence Academy)?
a) ആസ്ട്രോസാറ്റ്
b) ഇൻസാറ്റ്
c) കാർട്ടോസാറ്റ്
d) റിസാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ? ]?
a) - പടവയൽ
b) - പെരുവമ്പ
c) - പേരുമാട്ടി
d) - കുടയത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത നിര??
a) അറ്റ്ലസ്‌
b) ആൻഡീസ്
c) റോക്കി
d) അൽപ്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി??
a) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
b) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
c) റാണി സേതുലക്ഷ്മിഭായി
d) ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹുമയൂൺ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം?
a) ഭാഗ്യവാൻ
b) നിർഭാഗ്യവാൻ
c) വിശ്വ വിജയി
d) സിംഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(16) )അന്തരിച്ച നേതാവിന് പ്രമാണം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത് - ഈ വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്?
a) ആരംഭിച്ചത്
b) പ്രമാണം
c) നേതാവിന്
d) അന്തരിച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല ഏത് ??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) ഇടുക്കി
c) പത്തനംതിട്ട
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
They rarely Speak English,___?
a) Did they
b) Didn’t they
c) Do they
d) Don’t they
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രീക്കിൽ ഗൈയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം??
a) ചൊവ്വ
b) ശുക്രൻ
c) ഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കൻ continental കോൺഗ്രസ് ലോകപ്രശസ്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്ന്?
a) 1774 ജൂലൈ 6
b) 1776 ജൂലൈ 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബുദ്ധന് അവസാന അത്താഴം നൽകിയ വ്യക്തി??
a) ചുണ്ട ചിണ്ടൻ
b) ഉപാലി
c) സുഭദ്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂചിപോലെ വന്നു പായ പോലെ വിരിഞ്ഞു?
a) വാച്ചിന്റെ സൂചി
b) തീക്കൊള്ളി
c) വാഴയില
d) തൊട്ടാവാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാഡ്മിൻറൺ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത?
a) പി വി സിന്ധു
b) അശ്വിനി പൊന്നപ്പ
c) ജ്വാലാ ഗുട്ട
d) Saina nehwal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക മലേറിയ ദിനം :?
a) ഏപ്രില്‍ 25
b) ഏപ്രില്‍ 2
c) ഏപ്രില്‍ 5
d) മെയ് 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാംഗനീസ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) ഒഡീഷ
c) കേരളം
d) ബീഹാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മത്സ്യം വളർത്തലിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം??
a) China
b) Japan
c) Taiwan
d) India
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക

A. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശം-ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ B.ബംഗാൾ വിഭജനം-കഴ് സൺ പ്രഭു C. ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം- ആനിബസന്റ് D. സർവ്വേന്ത്യാ മുസ്ലീംലീഗ്-1906?
a) A
b) D
c) C
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1789 ജൂലൈ 14 ന് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി കൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികൾ തകർത്ത ജയിൽ?
a) കോണ്ട് ജയിൽ
b) ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ
c) ഓറഞ്ച് ജയിൽ
d) വേഴ്സായി ജയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Founder of Wikipedia :?
a) Brain Action
b) Jimmy wales
c) Jan koum
d) Jawed Karim
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃത്രിമ അഗ്നിപർവ്വതം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു??
a) അമോണിയം സൾഫേറ്റ്
b) അമോണിയം ക്രോമേറ്റ്‌
c) അമോണിയം കാർബണേറ്റ്
d) അമോണിയം ഡൈക്രോമേറ്റ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തെ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഗരംഹവ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്?
a) എം എസ് സത്യു
b) പമേല റൂക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി?
a) ഇടുക്കി
b) മൂലമറ്റം
c) കല്ലട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പ്രിയജനവിരഹം “ എന്ന സമസ്ത പദത്തിന്റെ വിഗ്രഹാർത്ഥം

(Excellence Academy)?
a) പ്രിയജനങ്ങളുടെ വിരഹം
b) പ്രിയജനത്തിന്റെ വിരഹം
c) പ്രിയജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിരഹം
d) പ്രിയജനത്താലുള്ള വിരഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
45.നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമിങ് ഇന്ത്യ ആയോഗ്??
a) A. നീതിസാർ
b) B. നീതിപരിഹാർ
c) C. നീതിയോഗ്
d) D. നീതി ആയോഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖാദി തുണിത്തരങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി ടിപി ഗോപാലപിള്ള രൂപീകരിച്ച പദ്ധതി?
a) ഒരു പൈസ നിക്ഷേപം
b) പത്തു പൈസ നിക്ഷേപം
c) അഞ്ചു പൈസ നിക്ഷേപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ദ്രനീലം രത്നം രാസപരമായി എന്താണ്?
a) ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ്
b) അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ്
c) അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A poem in the form of an address is?
a) Dramatic monologue
b) Sonnet
c) Ode
d) Lullaby
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(7) കുട്ടികൾക്കായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന പുരസ്‌കാരം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ചെറുക്കാനായി പോരാടുന്ന സ്വീഡിഷ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഗ്രെറ്റ ത്യുൻബേക്കൊപ്പം പങ്കിട്ട ഡിവിന മാലോം ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഈ അംഗീകാരം നേടിയത്..??
a) (C) ബോക്കോ ഹറാം ഭീകരതക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം
b) (A) പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
c) (B) പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യഭ്യാസം
d) (D) ഐ.എസ്.ഐ.എസ് ഭീകരതക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ രംഗത്തെ മികവിന് കേരള സർക്കാർ 2019 ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡ് ആരുടെ പേരിലാണ്?
a) - ആര്യാ പള്ളം
b) - ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ
c) - അക്കമ്മ ചെറിയാൻ
d) - അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രഞ്ജിട്രോഫി ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1937
b) 1934
c) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചിത്രലേഖ ചന്ത??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) തൃശൂർ
c) കോഴിക്കോട്
d) കണ്ണൂർ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാ ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ :?
a) ഷാ കമ്മീഷൻ
b) ഖോത്സല കമ്മീഷൻ
c) ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ
d) കപൂർ കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുലാം പത്ത് സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) വട്ടക്കുളം സമരം
b) കയ്യൂർ സമരം
c) കരിവെള്ളൂർ സമരം
d) പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂 ലോകസഭയിലെ പട്ടിക വർഗ്ഗ സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം?
a) 84
b) 12
c) 47
d) 36
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയുടെ 1942 ലെ ജയിൽവാസ കാലത്തേ ഡയറിക്കുറിപ്പുകളാണ് “തൂവലുകളും കല്ലുകളും “എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധികരിച്ചതു ??
a) പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ
b) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
c) അരബിന്ദ ഘോഷ്
d) ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Reena has a ___ for painting?
a) Fleir
b) Fair
c) Flair
d) Flare
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദശരഥന്റെ പുത്രൻ?
a) ദാശരഥി
b) ദശഗ്രീവൻ
c) ഭക്ഷൻ
d) ദശവീരൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏരിയാന ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനും ഔദ്യോഗിക വിമാനസർവീസും ആണ്

?
a) മ്യാൻമാർ
b) പാകിസ്ഥാൻ
c) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
d) ബംഗ്ലാദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My daughter was rejoiced –––––––––– hearing the result.

?
a) (A) on
b) (B) at
c) (C) from
d) (D) for
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി??
a) പള്ളിവാസൽ
b) ചെങ്കുളം
c) ശബരിഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2015 ലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി?
a) ആടുജീവിതം
b) ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം
c) മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം
d) കപ്പലിനെക്കുറിച്ചൊരു വിചിത്ര പുസ്തകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You had better …………..?
a) To consult a doctor
b) Consulted a doctor
c) Consulting a doctor
d) Consult a doctor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിന്ധു നദീജല കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്നാണ്??
a) 1960 സെപ്തംബർ 17
b) 1961 സെപ്റ്റംബർ 19
c) 1960 സെപ്റ്റംബർ 19
d) 1961 സെപ്റ്റംബർ 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അര്‍ബുദം ബാധിക്കാത്ത അവയവം :?
a) കരള്‍
b) വൃക്ക
c) ഹൃദയം
d) ആമാശയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ആദ്യമായി ട്വിറ്ററിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച ചരിത്ര സ്മാരകം ഏതാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) താജ്മഹൽ
b) കുത്തബ്മിനാർ
c) ചെങ്കോട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1906 ൽ സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ചതാര്?
a) വീരേശലിംഗം
b) വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള
c) ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ
d) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസ്കോ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം :?
a) 2010
b) 2008
c) 2018
d) 2012
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്വരണത്തിന്‍റെ യുണിറ്റ് എന്ത്?
a) m/s
b) m/s^2
c) Km/hr
d) m^2/s
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ പാർലമെന്റ് അംഗം ആര്??
a) മുരളീധരൻ
b) അമർസിംഗ്
c) സി. എസ്. സുജാത
d) നവീൻ ജിൻഡാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരാൾ 100മാങ്ങകൾ വിട്ടപ്പോൾ 110മാങ്ങകളുടെ വാങ്ങിയ വില ലാഭമായി ലഭിച്ചെങ്കിലും ലാഭശതമാനം???
a) 20%
b) 10%
c) 25%
d) 15%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊല്ലവർഷം തുടങ്ങിയത് എന്ന് :?
a) എ ഡി 726
b) എ ഡി 844
c) എ ഡി 58
d) എ ഡി 825
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Many a mickle ……… a muckle?
a) Makes
b) Making
c) Make
d) Made
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നമേരി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്?
a) മേഘാലയ
b) അസം
c) ത്രിപുര
d) മിസോറാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടാസ്മാനിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം?
a) അത്ലന്റിക്
b) ഇന്ത്യൻ മഹാ സമുദ്രം
c) ആർട്ടിക്
d) പസിഫിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലകൾക്ക് ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറം നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണ വസ്തു?
a) സാന്തോഫിൽ
b) കരോട്ടിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയില്‍ തെര്‍മോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏത്

A) പി.വി.സി B) നൈലോണ്‍ C) പോളിസ്റ്റെറീന്‍ D) ടെറിലീന്‍?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I have been working this school __ 2006

?
a) for
b) until
c) since
d) from
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
a) 1857
b) 1861
c) 1957
d) 1961
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പന്തളം കേരളവർമ്മ സ്വീകരിച്ച തൂലികാനാമം?
a) വി കെ എൻ
b) ആനന്ദ്
c) പ്രേംജി
d) കവിതിലകൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ചാരായം നിരോധിച്ച വർഷം?
a) 1997
b) 1996
c) 1995
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം പദവി നൽകിയ ഭേദഗതി (1992)?
a) 65
b) 69
c) 71
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും കോടതി നടപടികൾ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടത്താനായി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ….??
a) (A) ഡിജി-കോർട്ട്
b) (D) ഇ-കോർട്ട്
c) (C) ദ്യോത്
d) (B) വിദ്യോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Embezzle?
a) Misappropriate
b) Bizarre
c) Confused
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) വെള്ളൂർ
b) നാട്ടകം
c) നാട്ടാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(6) ‘ ധനാശിപാടുക’ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം വരുന്ന രൂപം ഏത്?
a) തുടങ്ങുക
b) കൂലി കൊടുക്കുക
c) പണത്തിനു പാടുക
d) അവസാനിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രജതം എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം അല്ലാത്തത് ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വെള്ളി
b) തളിര്
c) സ്വർണ്ണം
d) രക്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ?
a) 315
b) 324
c) 338
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ചരിത്രത്തിൽ ’തോമസ് കോട്ട’ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പറങ്കികോട്ടയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്??
a) കൊച്ചി
b) കോഴിക്കോട്
c) കൊല്ലം
d) തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഒരു സംസ്ഥാന ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ പരമാവധി അംഗസംഖ്യ

(Excellence Academy)?
a) 402
b) 500
c) 525
d) 552
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ശേഷം ഗവർണർ ആയ ഏക വ്യക്തി?
a) P. സദാശിവം
b) Nk. സിംഗ്
c) Hj. കെനിയ
d) Yv. ചന്ദ്രചൂഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World water’s day??
a) 22 april
b) 22 march
c) 21 march
d) 26 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ

?
a) ഉത്തരായന രേഖ
b) ഗ്രീനിച്ച് രേഖ
c) ലക്ഷ്മണരേഖ
d) ഭൂമധ്യരേഖ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നഗരങ്ങളിൽ കൂടിയാ ണ് സുവർണ ചതുഷ്കോണംപാത കടന്നുപോകാ ത്തത് ??
a) കൊൽക്കത്ത
b) ചെന്നൈ
c) ബെംഗളുരു
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The number of teachers _____ increasing in some states

(Excellence Academy)?
a) is
b) have benn
c) were
d) are
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
DEEM?
a) None
b) Consider
c) Reckon
d) Both
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുമ്പയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കപെട്ട ആദ്യ റോക്കറ്റ്?
a) NIKE APACHE
b) IRS I A
c) G Sat 3
d) Space X
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ ആയ കാഥോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന അയോണുകൾ

?
a) ആനോഡ്
b) അയോണുകൾ
c) അനയോണുകൾ
d) കാറ്റയോണുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വെർച്ചൽ കോടതി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്?
a) തിരുവനന്തപുരം
b) എറണാകുളം
c) തൃശ്ശൂർ
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We should help ………… poor?
a) this
b) a
c) the
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാഫ് സർവീസ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്ത വർഷം( പശ്ചിമ ബംഗാൾ psc)?
a) 1853
b) 1850
c) 1851
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We shall go as soon as you……… ready.?
a) Were
b) Are
c) Was
d) Is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ?

(Excellence Academy)?
a) ഉത്തല ലെൻസ്
b) അവതല ലെൻസ്
c) കോൺകേവ് ലെൻസ്
d) സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UGC നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

[ ]?
a) ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുമായി സഹകരിച്ച് military war game centre നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം??
a) തായ്‌വാൻ
b) ഫിൻലൻഡ്‌
c) ഉഗാണ്ട
d) ജിബൂട്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയിലെ സജീവ അഗ്നിപർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ്?
  a) ലക്ഷദ്വീപ്
  b) ബാരൻ ദ്വീപ്
  c) ആൻഡമാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി??
  a) ബ്രഹ്മപുത്ര
  b) സിന്ധു
  c) ഗംഗ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇഷാര ആരുടെ കൃതിയാണ്?
  a) ജ്യോതി റാവു ഫുലെ
  b) വിരേശലിംഗം
  c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
  d) ആത്മാറാം പാണ്ഡുരംഗ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നതിനായി UNICEF മായി ചേർന്ന് Drink From Tap Mission പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്??
  a) പഞ്ചാബ്
  b) തെലുങ്കാന
  c) കേരള
  d) അറിയില്ല
  e) ഒഡിഷ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നാടുകാണി ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
  a) കൊല്ലം
  b) മലപ്പുറം
  c) തൃശ്ശൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത് ദിവസമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്‌??
  a) 2017 ജൂൺ 17
  b) 2017 ജൂലൈ 27
  c) 2017 ജൂൺ 27
  d) 2017 ജൂലൈ 17
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രാഷ്ട്രപതി ഇലക്ഷന് പ്രതിഭാപാട്ടീൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാണ്?
  a) ഖുശ്വന്ത് സിംഗ്
  b) ഭൈരോൺ സിംഗ് ഷെഗവത്‍
  c) എൽ കെ അദ്വാനി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ദേശീയ ഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രാഗം?
  a) ദേശ് രാഗ്
  b) ശങ്കരാഭരണം
  c) ഹിന്ദോളം
  d) കാംബോജി രാഗം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താമര എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം ഏത് ?

(Excellence Academy)?
a) അംബുജം
b) അംബുക
c) അംബരം
d) അംശുകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സമുദ്രതീര ദീർഘം എത്ര കിലോമീറ്റർ?
a) 1250
b) 580
c) 790
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If you throw the knife, ——————— :

?
a) (A) I will get down
b) (B) I get down
c) (C) I would get down
d) (D) I would got down
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി കൈവരിച്ച വളർച്ചാനിരക്ക്??
a) 2.1%
b) 4.5%
c) 3.6%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായി നിലവിൽ വന്ന സംഘടന??
a) നാറ്റോ
b) സീറ്റോ
c) സെന്റോ
d) ജി 77
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പറേഷൻ റൈനോ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) മാലിദ്വീപിലെ സൈനിക ഭരണത്തിന് എതിരെ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കം
b) ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ നീക്കം
c) ആസാമിലെ ഉൾഫ തീവ്രവാദികളെ തുരത്‌ന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സൈനിക നീക്കം
d) മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ സൈനിക നീക്കം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To catch a tartar?
a) To trap wanted criminal with great difficulty
b) To catch a dangerous person
c) To meet with disaster
d) To deal with a person who is more than one’s match
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം

?
a) നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത
b) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
c) സഹചാനന്ദ സ്വാമി
d) ബാബ ദയാൽ ദാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകം??
a) ഹൈഡ്രജൻ
b) നൈട്രജൻ
c) ലിഥിയം
d) ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രഘുവംശത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ]?
a) - രഘുവരൻ
b) - രഘു
c) - രാഘവൻ
d) - രാഘൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നത്?
a) 2008
b) 2000
c) 2009
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയുടെ വൃക്കകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്??
a) മലകൾ
b) കാവുകൾ
c) തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
d) കണ്ടൽ കാടുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ ഉറൂസ് ‘ ഏതു മതക്കാരുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ്??
a) ക്രിസ്ത്യൻ
b) ബുദ്ധ
c) ഇസ്ലാം
d) ജൈന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമുദ്ര ജലപാത

?
a) സൂയസ് കനാൽ
b) കീൽ കനാൽ
c) പനാമ കനാൽ
d) നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് പാത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎯 21 ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്…??
a) (A) എബോള
b) (B) എയ്ഡ്‌സ്
c) (D) കൊറോണ
d) (C) സാർസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ജൂൺ ഒന്നിന് അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട നിസർഗ്ഗ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയ രാജ്യം?
a) മ്യാൻമാർ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) ഒമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ.പി. കേശവമേനോന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയേത്?
a) നവഭാരത ശില്പികള്‍
b) കഴിഞ്ഞകാലം
c) നാം മുന്നോട്ട്
d) ബന്ധനത്തില്‍ നിന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pituitary gland is located in?
a) brain
b) kidney
c) liver
d) intestine
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The phrasal verb Look down upon means?
a) treat royally
b) treat carefully
c) treat happily
d) treat with contempt
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is the boy____pocket was picked?
a) Which
b) Whose
c) Whom
d) Who
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ??
a) സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ
b) ഡൗണ്സ് പ്രക്രിയ
c) ഡീക്കൻസ് പ്രക്രിയ
d) ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രക്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൽപ്പാദത്തിൽ വെച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന ജീവി?
a) പെൻഗിൻ
b) കിവി
c) ഒട്ടകപക്ഷി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ?

(Excellence Academy)?
a) വാറങ്കൽ
b) വണ്ടല്ലൂർ
c) യേർക്കാട്
d) ഹൈദരാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കങ്കാളം’ അർത്ഥം :-?
a) വള
b) കുതിര
c) അരയ്യന്നം
d) അസ്ഥികൂടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപക്ഷേത്രം സമാസം ഏത്?
a) തൽപുരുഷൻ
b) കർമ്മധാരയൻ
c) അവ്യയീഭാവൻ
d) ദ്വന്ദ സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ inductance ന്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക?
a) ഫാരഡ്
b) ഹെൻറി
c) വെബ്ബർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is so dark that —-?
a) I couldn’t see nothing
b) I can see nothing
c) I can’t see nothing
d) I could see nothing
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ രാഷ്ട്രപതി ആകുന്നതിനുമുമ്പ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു?
a) പഞ്ചാബ്
b) ഗുജറാത്ത്
c) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) ഏലം
b) കുരുളക്
c) ഇവയൊന്നുമല്ല
d) കശുവണ്ടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത്തെ അറകൾ ക്കിടയിലെ വാൾവ്?
a) മിട്രൽ വാൾവ്
b) ത്രിദള വാൾവ്
c) അർദ്ധ ചന്ദ്ര കാരവാൾവ്
d) ഏക ദള വാൾവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ച വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ??
a) കോസ്മോസാറ്റ്
b) എഡ്യൂസാറ്റ്
c) ജിസാറ്റ്-15
d) ആസ്ട്രോസാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനാശിപാടുക?
a) അവസാനിക്കുക
b) പണത്തിനു പാടുക
c) തുടങ്ങുക
d) കൂലി കൊടുക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fundamental Duty??
a) 52 B
b) 51A
c) 61A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തശ്ശി എന്ന പേരിൽ നോവൽ എഴുതിയത്?
a) സുഗതകുമാരി
b) ബാലാമണിയമ്മ
c) ചെറുകാട്
d) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുല്ലപെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘടാനം ചെയ്ത വർഷം :?
a) 1985
b) 1895
c) 1885
d) 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശം അറിയിക്കൽ ചടങ്ങ് കേരളത്തിലെ ഏത് ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ക്രിസ്മസ്
b) വിഷു
c) ഓണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫെഡറല്‍ സംവിധാനം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തില്‍ നിന്നാണ്:?
a) അയര്‍ലാന്‍റ്
b) ബ്രിട്ടണ്‍
c) കാനഡ
d) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Select the word closest in meaning to the word ‘ado’?
a) Fuss
b) Soft
c) Calm
d) Peace
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായ ‘സുന്ദര്‍ഗഢ് ‘ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്

A) ജാര്‍ഖണ്ഡ് B) ഒഡീഷ C) കര്‍ണ്ണാടക D) മധ്യപ്രദേശ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക?
a) സിൽവർ ഫൈബർ വിപ്ലവം- പരുത്തി
b) ചുവപ്പ് വിപ്ലവം -മാംസം തക്കാളി
c) ബ്രൗൺ വിപ്ലവം -എണ്ണക്കുരു ഉൽപ്പാദനം
d) ഗ്രേ വിപ്ലവം- ഭവനനിർമ്മാണം, വളങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസിൽ 100 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ?
a) അർപ്പിന്ദർ സിങ്ങ്
b) പ്രഭാത് കോലി
c) ദ്യുതി ചന്ദ്
d) Pu ചിത്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the correctly spelt word :?
a) Cammouflege
b) Camouflage
c) Camouflege
d) Camoflage
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. NASA is the world’s largest space agency is headquartered at ??
  a) New York
  b) Washington DC
  c) London
  d) Geneva
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ടിബറ്റില്‍ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ??
  a) കാംഗ് റിമ്പോച്ചേ
  b) ചോമോ ലുന്‍ഗ്മ
  c) ഗോഡ്വിന്‍ ഓസ്റ്റിന്‍
  d) സാഗര്‍മാത
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെപ്പറയുന്ന ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഘടകം

✍️ ?
a) ജനനനിരക്കും മരണനിരക്കും തുല്യം
b) ജനനനിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു, മരണ നിരക്ക് കുറയും
c) എല്ലാം ശരിയാണ്
d) ജനന നിരക്ക് കുറയുന്നു, മരണനിരക്ക് വര്ധിക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020ൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകയില ഉല്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) പഞ്ചാബ്
b) ജാർഖണ്ഡ്
c) ചത്തീസ് ഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ്?
a) തിരുവല്ല
b) കണ്ണാറ
c) അമ്പലവയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിൻ ചൈന എന്തിന്റെ വിത്തിനമാണ് ??
a) കവുങ്ങ്
b) തെങ്ങ്
c) വാഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) 323
b) 280
c) 315
d) 324
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശുവിന്‍റെ പാലിന് ഇളം മഞ്ഞനിറം കൊടുക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥം?
a) കേസീന്‍
b) റെനിന്‍
c) റൈബോഫ്ളാവിന്‍
d) കെരാറ്റിന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാഭാരതത്തിലെ ഏത് പർവത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ദ്രോണപർവ്വം
b) വിരാടപർവ്വം
c) ഭീഷ്മപർവ്വം
d) വനപർവ്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6.man doesn’t live by__alone?
a) D. Diet
b) C. Meals
c) A. Food
d) B. Bread
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A ring road __
around the city?
a) Is building
b) Has built
c) Is being built
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നിലൂടെ ആരുടെ krithi (Subi)?
a) ഒ വി വിജയൻ
b) ബഷീർ
c) കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്
d) അക്കിത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറബിക്കടലിൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും പോർചുഗീസ്ക്കാരും ഏറ്റുമുട്ടിയ സ്ഥലം??
a) മാഹി
b) ഇരിങ്ങൽ
c) വെള്ളിയാംകല്ല്
d) കടത്തനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രാസംസ്ഥാനം വിഭജിച്ച് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി??
a) കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു
b) RAMACHANDHRA റെഡ്ഢി
c) KIRAN KUMAR റെഡ്ഢി
d) ESL നരസിംഹൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലിന്‍റെ ശുദ്ധത അളക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ??
a) അമ്മീറ്റര്‍
b) കലോറിമീറ്റര്‍
c) ഇലക്ട്രോമീറ്റര്‍
d) ലാക്ടോമീറ്റര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Numismatics:study of
__?
a) Comets
b) Desert
c) Seeds
d) Coins
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ, ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർച്ച എന്നിവ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?
a) ജർമ്മൻ
b) അമേരിക്ക
c) ഫ്രഞ്ച്
d) ചൈനീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരിയുടെ മകൾ ??
a) ഭാഗിനേയി
b) ദൗഹിത്രി
c) ഭാഗിനേയൻ
d) പാദപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8.
_____ Valmiki Ramayana is a holy book of Hindus?
a) A
b) The
c) No article
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഇന്ത്യയുടെ ആധുനിക വ്യവസായത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ ??
  a) ജംഷഡ്ജി ടാറ്റ
  b) അനിൽ അംബാനി
  c) രാജ അഴകപ്പൻ
  d) എം വിശ്വേശരയ്യ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
  a) 2005 ഒക്ടോബർ 16
  b) 2005 ഡിസംബർ 19
  c) 2005 ഡിസംബർ 10
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2020 ലെ Environment Performance Index ല്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ??
  a) 55
  b) 99
  c) 170
  d) 168
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Password?
  a) പ്രവേശനമാർഗ്ഗം
  b) അടയാളവാക്ക്
  c) സുരക്ഷാമുദ്ര
  d) രഹസ്യപദം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓറഞ്ച് ബുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആണ്??
  a) ഫ്രാൻസ്
  b) ജർമ്മനി
  c) നെതർലാൻഡസ്
  d) ഇറ്റലി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓക്സ്ബോ തടാകം ഏത്? (Talent Academy)?
  a) നൈനിറ്റാള്‍ തടാകം
  b) ചില്‍ക്ക തടാകം
  c) കന്‍വര്‍ തടാകം
  d) ചോലാമു തടാകം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Which National Park has become India’s first quarantine centre for animals after setting up isolation wards’?
  a) Anshi
  b) Jim Corbett
  c) Manas
  d) Bandipur
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  റൂഥര്‍ഫോര്‍ഡിയത്തിന്‍റെ അറ്റോമിക നമ്പര്‍ ??
  a) 108
  b) 106
  c) 104
  d) 101
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കണ്ണുകളെയും വൃക്കകളെയും തലസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന യോജന കലകൾ

?
a) സ്നായുക്കൾ
b) നാരുകലകൾ
c) മെരിസ്റ്റമിക
d) ടെണ്ടനുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ കോർട്ടക്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ

?
a) സോമോറ്റൊട്രോപ്പിൻ
b) പൊലാക്ടിൻ
c) തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ( TSH )
d) അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപിക്ക് ഹോർമോൺ ( ACTH )
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ
b) എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ
c) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
d) വള്ളത്തോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൃദയത്തിൽ 13 അറകൾ കാണപ്പെടുന്ന ജീവി?
a) ഉഭയജീവികൾ
b) പാറ്റ
c) പക്ഷി
d) ഉരഗങ്ങൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രശസ്തമായ ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) കൊല്ലൂർ
b) ശ്രീരംഗപട്ടണം
c) ധർമസ്ഥലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോപസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്?

[LDC 2011 panthanamthitta]?
a) ആറ്റിൽ
b) കാറ്റിൽ
c) ചോറ്റിൽ
d) ചേറ്റിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രഥമ ട്വൻറി 20 ലോകകപ്പ് വിജയികൾ?
a) പാകിസ്താൻ
b) ഇന്ത്യ
c) ബംഗ്ലാദേശ്
d) ഓസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധവള വിപ്ലവം എന്ന പദം എന്തിന്റെ ഉല്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) പാൽ
b) മത്സ്യം
c) പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ
d) മുട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IUPS ആസ്ഥാനം

?
a) സൂറിച്
b) റോം
c) ന്യൂയോർക്ക്
d) ജനീവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിപതനതലമാണ്??
a) പോൾ
b) വക്രതാ ആരം
c) അപ്പർചർ
d) ഫോകസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ ജോഡി ഏത്

a) ബ്രഹ്മസമാജം-സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി (b) ആര്യസമാജം-സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ - C) ആര്യ മഹിളാസഭ - പണ്ഡിത രമാബായ് d) രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ-രാജാറാം മോഹൻറോയ്?
a) C
b) D
c) A
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്?
a) മിനർവാ മിൽ
b) ഗോലക്നാഥ്
c) ജോസഫ് ഷൈൻ
d) ബൊമ്മായ് കേസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവരാമന്‍ കമ്മീഷന്‍ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?(Talent Academy)?
a) RRB രൂപീകരണം
b) NABARD രൂപീകരണം
c) SIDBI രൂപീകരണം
d) RBI രൂപീകരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
89 മുതൽ 103 വരെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഉള്ള മൂലകങ്ങൾ??
a) ആക്റ്റിനൈഡുകൾ
b) സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ
c) ലാന്തനൈഡുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യോഹന്നാൻ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ?
a) 1931, 1924
b) 1921, 1933
c) 1931, 1921
d) 1912, 1913
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹം??
a) ശനി
b) ബുധൻ
c) നെപ്ടൃൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6.____I go to school today??
a) Shall
b) Could
c) Need
d) Must
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗംഗാനദിയോട് ഗാന്ധിജി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത് നേതാവ് ആരാണ്??
a) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
b) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
c) ആനീ ബസെന്റ്
d) സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക

A. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശം-ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ B.ബംഗാൾ വിഭജനം-കഴ് സൺ പ്രഭു C. ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം- ആനിബസന്റ് D. സർവ്വേന്ത്യാ മുസ്ലീംലീഗ്-1906?
a) C
b) D
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനം

?
a) കറാച്ചി
b) മുസാഫറാബാദ്
c) ലാഹോർ
d) ഇസ്ലാമബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂസിലാൻഡ് നെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന കടലിടുക്ക്??
a) കുക്ക് കടലിടുക്ക്
b) ബാസ് കടലിടുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ യൂക്കാരിയോട്ടുകൾ ഉദാഹരണം

?
a) ബാക്ടീരിയ
b) മൈക്കോ പ്ലാസ്മ
c) സയനോ ബാക്ടീരിയ
d) അമീബ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്വരണത്തിന്‍റെ യുണിറ്റ് എന്ത്?
a) m/s
b) m/s^2
c) Km/hr
d) m^2/s
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കൈക്കുഞ്ഞുമായി കോഴിക്കോട് സിവില്‍ നിയമലംഘന ജാഥ നയിച്ചതാര് ??
a) ആര്യാ പള്ളം
b) അക്കാമ്മ ചെറിയാന്‍
c) പാര്‍വ്വതി നെന്മണിമംഗലം
d) A.V കുട്ടിമാളു അമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തിനു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപ്തവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രതയും ഉള്ള താപനില??
a) 4 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
b) 100 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
c) 72 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
d) 0 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീപുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ?

(Excellence Academy)?
a) സിക്കിം
b) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
c) ഹരിയാന
d) ഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The cattle —— grazing?
a) Are
b) Is
c) Pass
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ടയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതായിരുന്നു

A) എസ്.എല്‍.വി. 3 B) കോസ്മോസ് - 3M C) ഏരിയന്‍ - 1 D) എസ്.എല്‍.വി. -1?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The old man was sitting ……… the chair.

(Kerala PSC Q & A)?
a) In
b) Below
c) On
d) Under
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവയവവ്യവസ്ഥ?
a) ബാഹ്യ സ്രാവീ വ്യവസ്ഥ
b) അന്ത സ്രാവി വ്യവസ്ഥ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെറുകഥകളുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ
b) എഡ്ഗർ അലൻ പോ
c) ജെഫ്രി ചോസർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രഥമ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്?
a) ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള
b) വള്ളത്തോൾ
c) ബാലാമണിയമ്മ
d) ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമെവിടെ??
a) അനന്തപുരം
b) ചെറുകുളത്തൂർ
c) ചെറുതുരുത്തി
d) തുഞ്ചൻപറമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ഗവർണർ ജനറൽ??
a) വില്യം ബെന്റിക്‌
b) ഡൽഹൗസി
c) കാനിംഗ് പ്രഭു
d) മേയോ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചാൽ….?
a) സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കില്ല
b) പല സസ്യങ്ങൾക്കും പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല
c) സസ്യങ്ങൾ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു
d) സസ്യ വളർച്ച കുറയുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Reported speech of Raju asked , “ Can I help you “ ?

(Excellence Academy)?
a) Raju wanted to know if he could help me
b) Raju inquired me that how can he help me
c) Raju asked that whether he can help me
d) Raju asked how could he help me
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എ പി പത്രോസ് എന്ന നോവലിസ്റ്റ് ഏത് തൂലികാനാമത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?
a) വൈശാഖൻ
b) അയ്യനേത്ത്
c) കാനം
d) ആനന്ദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Actor feminine?
a) Actor
b) Actress
c) Authoress
d) Actors
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സന്ദേശം അയക്കുന്നവൻ?
a) പ്രേഷകൻ
b) പ്രേക്ഷകൻ
c) പ്രേക്ഷിതൻ
d) പ്രേഷിതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ മുന്തിരി നഗരം?
a) പൂനെ
b) നാസിക്
c) ഷിംല
d) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ എന്ന കവിത എഴുതിയ മഹാകവി?
a) ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ
b) കുമാരനാശാൻ
c) വള്ളത്തോൾ
d) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറസ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൗരന് അതിന്റെ കാരണം അറിയാനുള്ള അവകാശം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം??
a) 19
b) 23
c) 21
d) 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക്?
a) വാമനപുരം
b) നെടുമങ്ങാട്
c) കാട്ടാക്കട
d) ശ്രീകാര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആര്?
a) ഡോ. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
b) ഡോ.രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
c) ഡോ.ബി ആർ അംബേദ്കർ
d) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം

?
a) സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ [SSC]
b) സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ [ PSC ]
c) യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ [ UPSC ]
d) UGC
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(4) സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്..??
a) ആറളം
b) മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ്
c) ഏഴിമല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. I am sorry…………being late?
  a) To
  b) At
  c) Since
  d) For
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മന്നത്തു പത്മനാഭനെ കേരളത്തിലെ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) കെ കേളപ്പൻ
b) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
c) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അവൾ ഏതു സർവ്വനാമം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു?
a) ഉത്തമപുരുഷൻ
b) പ്രഥമപുരുഷൻ
c) ഇതൊന്നുമല്ല
d) മധ്യമപുരുഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ത്രിപുര സർക്കാർ അഫ്സ്പ നിയമം പിൻവലിച്ച വർഷം?
a) 2015
b) 2016
c) 2013
d) 2017
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ആരായിരുന്നു??
a) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്രു
c) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
d) ലാൽബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളിൽ ഏതു വാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നു??
a) എൽപിജി
b) മീഥേൻ
c) ബ്യൂട്ടേയ്ൻ
d) കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഹാരത്തില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഊർജ്ജം നിർണയിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
a) ന്യൂട്ടൺ
b) പാസ്ക്കൽ
c) കുതിര ശക്തി
d) കലോറി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകനാർക്കാവ് ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) പത്തനംതിട്ട
b) കണ്ണൂർ
c) വയനാട്
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാച്ചിൽ സമയം 10.10.മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനുട്ടുസൂചിക്കുമിടയിലുള്ള കോണളവെത്ര ??
a) 140°
b) 55°
c) 120°
d) 115°
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുരുഷ വനിത ഫുട്ബോൾ ടീമംഗങ്ങൾക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച രാജ്യം?
a) ഫിൻലൻഡ്
b) ന്യൂസിലാൻഡ്
c) സ്വീഡൻ
d) ഐസ്‌ലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ പെയ്യുന്ന മഴയാണ്??
  a) ഇടവപ്പാതി
  b) തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ
  c) തുലാവർഷം
  d) കാലവർഷം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒരാള്‍ 5000 രൂപ 8% സാധാരണ പലിശ നിരക്കില്‍ 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം മുതലും പലിശയും ചേര്‍ന്ന തുക പിന്‍വലിച്ച് അതേ പലിശനിരക്കില്‍ 2 വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര??
  a) 800 രൂപ
  b) 928 രൂപ
  c) 829 രൂപ
  d) 980 രൂപ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  നീലയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ്?
  a) ഓറഞ്ച്
  b) മജന്ത
  c) സിയാൻ
  d) കറുപ്പ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക