പഞ്ചായത്ത് രാജ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട 73 ഭേദഗതി ഏത് വർഷം?
a) 1990
b) 1982
c) 1992
d) 1993
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാഡ്ലർ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ്രോയി??
a) റിപ്പൺ പ്രഭു
b) ചെംസ്‌ഫോർഡ്
c) കഴ്‌സൺ പ്രഭു
d) റീഡിംഗ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If he had asked me, _____?
a) I would have helped him
b) I will help him
c) I would help him
d) I had helped him
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Use of obscene language (a) Extricate (b) Coprolalia (c) Chicanery (d) Dovetail?
a) a
b) c
c) d
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ ദേശസാത്കരിച്ച വർഷം :?
a) 1967
b) 1979
c) 1974
d) 1969
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1500രൂപ വിലയുള്ള സാധനം 10% ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വിലക്ക് വിൽക്കണം??
a) 1750
b) 1700
c) 1650
d) 1600
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക

കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്+___ = ഗ്ലൂക്കോസ്+__?
a) ജലം, ഓക്സിജൻ
b) ഹരിതകം, ഓക്സിജൻ
c) സൂര്യപ്രകാശം, ഓക്സിജൻ
d) സൂര്യപ്രകാശം, ഹൈഡ്രജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1984
b) 1989
c) 1980
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗവും ധർമ്മങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) മനുഷ്യശരീരത്തിലെ തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് സെറിബ്രം
b) അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ല ഒബ്ലോംഗേറ്റ
c) പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബെല്ലം
d) നിദ്ര വേളകളിൽ സെറിബ്രത്തിലേക്കുള്ള ആവേഗങ്ങളെ തടയുന്നത് തലാമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്?
a) സ്യാലൻ
b) ദൗഹിത്രൻ
c) ഭാഗിനേയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനർട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) എറണാകുളം
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കണ്ണൂർ
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
IT act 2000 ലെ 5th സെക്ഷൻ പറയുന്നത്?
a) ഹാക്കിങ്
b) ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ്
c) None
d) ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ മോഷണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല ആരുടെ നോവൽ (Subi)?
a) എൻ പി മുഹമ്മദ്‌
b) കോവിലൻ
c) ചങ്ങമ്പുഴ
d) പാറപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1950 ജനുവരി 26
b) 1950 ജനുവരി 24
c) 1950 ജനുവരി 28
d) 1950 ജനുവരി 22
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An electron microscope gives higher magnification than an optical microscope because:?
a) it uses more powerful lenses
b) the velocity of electron is smaller than that of visible light
c) the electrons have more energy than the light particles
d) the wavelength of elections is smaller as compared to the wavelength of visible light
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാഴാനി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല??
a) കോഴിക്കോട്
b) ഇടുക്കി
c) വയനാട്
d) തൃശൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sachin Tendulkar made his test debut in 1989 at?
a) Karachi, Pakistan
b) Mumbai, India
c) Kolkata, India
d) Melbourne, Australia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക?
a) തെറ്റില്ല
b) ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര
c) ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ പാതകൾ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ്
d) നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് 1988
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To Read a cd rom disc. You need a____?
a) Laser beam
b) Magnetic needle
c) Graphic card
d) Sound card
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് നല്കിയ രഹസ്യ നാമം

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഫാറ്റ് മാൻ
b) ട്രിനിറ്റി
c) ലിറ്റിൽ ബോയ്
d) ഓട്ടോഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൂർത്തീകരിക്കാൻ എടുത്ത ദിവസം എത്ര?
a) 2 വർഷം 11 മാസം 17ദിവസം
b) 3 വർഷം 10 മാസം 17 ദിവസം
c) 2 വർഷം 7 മാസം 11 ദിവസം
d) 2 വർഷം 11 മാസം 10 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി?
a) കണ്ണൻ ദേവൻ
b) ദീപിക
c) മലയാള മനോരമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഹാർഡിഞ്ച് പ്രഭു
b) ഡൽഹൗസി പ്രഭു
c) കാനിങ് പ്രഭു
d) കഴ്സൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Wendell Rodricks, who recently died at 59 was a famous person of which profession??
a) Fashion Designer
b) Social Activist
c) Actor
d) Hair Stylist
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വർഷം??
a) 2000
b) 2005
c) 2009
d) 2010
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We went to ………… brides home on ……… Weekday.?
a) a,a
b) The,The
c) The, an
d) The, a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Translate the proverb ‘Pride goes before a fall’ into malayalam.?
a) പതിരില്ലാതെ കതിരില്ല
b) അഹങ്കാരം ആപത്താണ്
c) നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതം
d) നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിലെ ആകെ ജലത്തിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ശുദ്ധജലം?
a) 0.001 %
b) 0.33 %
c) 1 %
d) 3 %
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയുമായി സഹകരിച്ച് “ Military war game centre “ നിലവിൽ വന്ന രാജ്യം ?

(Excellence Academy)?
a) മലേഷ്യ
b) സുഡാൻ
c) ഇന്തോനേഷ്യ
d) ഉഗാണ്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ മൈക്കലാഞ്ജലോ മാപ്പ് ‘’ ആര് എഴുതിയ കവിതയാണ് ??
a) ( b ) വള്ളത്തോൾ
b) ( C ) മുരുകൻ കാട്ടാക്കട
c) ( d ) ഒ . എൻ . വി .
d) ( a ) കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he told me that he____ resign next month?
a) Shall
b) can
c) would
d) Will
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് ഓരോ മണിക്കുറിലും ബെല്ലടിക്കും. ഒരു ദിവസം എത്ര ബെല്ലടിക്കും??
a) 78
b) 156
c) 24
d) 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്താരാഷ്ട്ര ഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരത്തിന് സമ്മാനത്തുക?
a) 25 lakh
b) 15 lakh
c) 1 cr
d) 50 lakh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who is not easily pleased by anything?
a) Incorrigible
b) Fastidious
c) Impostor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏതു ഭൂപ്രദേശത്താണ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ?
a) മലനാട്
b) ഇടനാട്
c) തീരപ്രദേശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ അപ്പു ചിരുകണ്ഠൻ കുഞ്ഞമ്പുനായർ അബൂബക്കർ എന്നിവര തൂക്കിലേറ്റിയത് എപ്പോൾ?
a) 1941
b) 1943
c) 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിമാരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം?
a) 25
b) 50
c) 75
d) 100
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എറിത്രിയൻ കടൽ എന് പ്രാചീനകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) അസോഫ് കടൽ
b) ഫിലിപൈൻ കടൽ
c) ചെങ്കടൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയ ആദ്യ മുസ്ലീം രാജവംശം ഏതാണ്??
a) അടിമ വംശം
b) ഖിൽജി വംശം
c) അറയ്ക്കൽ വംശം
d) തുഗ്ലക്ക് വംശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതും പരന്നു വിസ്തൃതമായതുമായ ഭൂരൂപങ്ങൾ?
a) പീഠഭൂമി
b) ഡെൽറ്റ
c) ചുരം
d) ഡ്യൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെങ്ങിന്റെ കൂമ്പ് ചെയ്യലിനു കാരണമായ രോഗകാരി

?
a) ബാക്ടീരിയ
b) പ്രോട്ടോസോവ
c) ഫംഗസ്
d) വൈറസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ്??
a) സേവനമേഖല
b) പ്രാഥമിക മേഖല
c) ദ്വിതീയ മേഖല
d) തൃതീയ മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ class mammalia വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉചിതമായ പ്രസ്താവന?
a) കാലിൽ ഉൾവെലിക്കാവുന്ന നഖങ്ങളുള്ള വ
b) കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന നട്ടെല്ലുള്ളവ
c) കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന നട്ടെല്ലില്ലാത്തവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The opposite word of Onerous is?
a) Easy
b) Lowly
c) Hard
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി?
a) മൻമോഹൻ സിംഗ്
b) വാജ്പേയ്
c) നരസിംഹറാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആസാം റൈഫിൾസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം??
a) 1855
b) 1835
c) 1845
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിലെ കേരളത്തിലെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ?
a) ടീക്കാറാം മീണ
b) V. ഭാസ്കരൻ
c) Mk. സക്കീർ
d) വിൻസെന്റ് m പോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
the feminine gender of bachelor is?
a) lady
b) signora
c) maid
d) madam
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡഗാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷം (ldc, ksgd, 2011)?
a) 1528
b) 1538
c) 1524
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fear of mirrors?
a) cenophobia
b) cathiphobia
c) catoptrophobia
d) cacophobia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനമായ ബെൽഗ്രേഡ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത? രാജ്യങ്ങൾ??
a) 23
b) 25
c) 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആയുഷ് സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം??
a) പഞ്ചാബ്
b) ഹരിയാന
c) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
d) ഉത്തർപ്രദേശ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ഭൗമദിനം ??
a) Apr 22
b) May 22
c) Jun 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സർവേ നടത്തിയ?
a) India
b) ഓസ്ട്രേലിയ
c) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?
a) വെല്ലിംഗ്ടൺ
b) ചിത്രകൂടം
c) അമ്പലമുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്?
a) പോളിത്തീൻ
b) ടെറിലീൻ
c) ബേക്കലൈറ്റ്
d) പോളിസ്റ്റർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംബന്ധിക തത്പുരുഷന് ഉദാഹരണം അല്ലാതത് (subi)?
a) ശരീര കാന്തി
b) ശരീരധ്വാനം
c) ശരീര പ്രകൃതി
d) ശരീര സൗന്ദര്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പത്രം ??
a) പശ്ചിമ താരകം
b) രാജ്യസമാചാരം
c) ദീപിക
d) ജ്ഞാനനിക്ഷേപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദുംബുർ തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ആണ്

?
a) ത്രിപുര
b) സിക്കിം
c) മിസോറാം
d) അസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദങ്ങളെയോ വാക്യങ്ങളെയോ കൂടിച്ചേർക്കുന്ന ശബ്ദമാണ്?
a) ഗതി
b) ഘടകം
c) വ്യാക്ഷേപകം
d) കേവലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ ഭാരത സർക്കാരിന് ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏത്?
a) സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ
b) കേന്ദ്ര ഭൂജല ബോർഡ്
c) ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവ്വകലാശാലകളും ആസ്ഥാനവും താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക?
a) കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം
b) കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല തേഞ്ഞിപ്പലം മലപ്പുറം
c) മലയാള സർവ്വകലാശാല തിരൂർ മലപ്പുറം
d) മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല അതിരമ്പുഴ കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ കൗസല്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗഹൃദ ജാഥ നടന്നത് ഏത് പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്?
a) തളി ക്ഷേത്ര സമരം
b) കുട്ടംകുളം സമരം
c) പാലിയം സത്യാഗ്രഹം
d) ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
If I got the chance, ………….?
a) I would have travelled around the world
b) I travel around the world
c) I will travel around theworld
d) I would travel around the world
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരൻ സ്ത്രീലിംഗം?
a) രണ്ടും ശരിയാണ്
b) പൗരി
c) പുരന്ത്രി
d) രണ്ടും തെറ്റാണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദങ്ങളുടെ പ്രധാന അർത്ഥം കാണിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര്?
a) പ്രത്യയം
b) അവ്യയം
c) ഗതി
d) പ്രകൃതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ജൈനമത സമ്മേളനത്തിനും മൂന്നാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനത്തിനും വേദിയായ സ്ഥലം?
a) വൈശാലി
b) പാടലീപുത്രം
c) രാജഗൃഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിഠായിതെരുവ് അഭിമുഖമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിമ?
a) കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ
b) സാമൂതിരി
c) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്തിന്റെ പരസ്യമാണ് ടെലിവിഷനിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്?
a) ചെരുപ്പ്
b) വാച്ച്
c) കാറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം ഏത്

A) കാണ്ട്ല B) മുംബൈ C) ചെന്നൈ D) കൊച്ചി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ജനസംഖ്യാദിനം?
a) മെയ്‌ 11
b) ഏപ്രിൽ 18
c) ജൂലൈ 11
d) സെപ്തംബർ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ജീവി??
  a) ക്യുലക്സ്
  b) ഈഡിസ്
  c) ഈച്ച
  d) അനോഫിലസ്
  e) അറിയില്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  2019 ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി??
  a) സ്റ്റാൻലി വിറ്റങ് ഹാം
  b) പീറ്റർ ഹാൻഡ്കെ
  c) അബി അഹമ്മദ് അലി
  d) പീറ്റർ റാറ്റ്ക്ലിഫ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത് രാജ്യം വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റ് ആണ് ‘ലോങ്ങ് മാർച്ച് 5B’(Long March-5B) ??
  a) അമേരിക്ക
  b) റഷ്യ
  c) ഇറാൻ
  d) ചൈന
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിധിയുടെ മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
  a) അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ
  b) നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട്
  c) നെൽസൺ മണ്ടേല
  d) മഹാത്മാഗാന്ധി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  🙄 കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘CHDCOVID’ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്?
  a) ചണ്ഡീഗഡ്
  b) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
  c) ഡൽഹി
  d) ലക്ഷദ്വീപ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കട്ടക്കയം ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്

?
a) ചെറിയാൻ മാപ്പിള
b) കെ ഇ മത്തായി
c) മാധവൻ നായർ
d) ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർ ആയതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി?
a) വി വി ഗിരി
b) എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ
c) സക്കീർ ഹുസൈൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്ത് റിപ്പോളിയൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) ആലുവ
b) അങ്കമാലി
c) ഇടപ്പള്ളി
d) കളമശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം??
a) ഡെർമറ്റോളജി
b) പെഡോളജി
c) മെട്രോളജി
d) പീഡിയോളോജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം നടന്ന വർഷം

?
a) 1861
b) 1863
c) 1865
d) 1867
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 ഇപ്പോഴത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി??
a) മുരളീധരൻ
b) സുബ്രഹ്മണ്യ ജയശങ്കർ
c) കുമാരസ്വാമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘സാരേ ജഹാം സേ അച്ഛാ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ദേശഭക്തിഗാനം ഏത് ഭാഷയിലാണ്

?
a) ബംഗാളി
b) ഉറുദു
c) ഗുജറാത്തി
d) ഹിന്ദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fragrance?
a) Sea
b) Plant
c) Scent
d) Flower
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി?
a) ബി ഡി ജെട്ടി
b) ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
c) നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തികസഹായത്തോടെ ചുഖ പ്രൊജക്റ്റ്‌ നിലവിൽവന്ന രാജ്യം

?
a) നേപ്പാൾ
b) ശ്രീലങ്ക
c) ബംഗ്ലാദേശ്
d) ഭൂട്ടാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം ആണെന്നു തെളിയിച്ചത്?
a) ഫൂക്കോട്ട്
b) അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രനാൽ
c) പ്ലാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I have invited them ……. the party.?
a) At
b) For
c) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൈലാഷ് ക്ഷേത്രം ഏത് ഗുഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) എലിഫന്റ ഗുഹകൾ
b) എല്ലോറ ഗുഹകൾ
c) അജന്ത ഗുഹകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who is called an Agnostic ( )?
a) One who strongly supports a particular belief
b) One who doesn’t know whether God exist or not
c) One who doesnt believe in God
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പരസ്ഥിതിദിനം?
a) July 11
b) ജൂൺ 5
c) December 10
d) ജൂൺ 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനി ………. ആണ്?
a) കിവി
b) എക്കിഡ്ന
c) ഒട്ടകപക്ഷി
d) വവ്വാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാവേരി നദീ തര്‍ക്കം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തമ്മിലാണ് ??
a) കേരളം-കര്‍ണാടക
b) കര്‍ണാടക-തമിഴ്നാട്
c) കേരളം-തമിഴ്നാട്
d) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്-മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെറ്റ+അമ്മ=പെറ്റമ്മ ഏത് സന്ധി??
a) ആദേശസന്ധി
b) ആഗമ സന്ധി
c) ലോപസന്ധി
d) ദിത്വ സന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി നിലകൊള്ളുന്നത്??
a) ഗംഗ
b) താപ്തി
c) ഗോദാവരി
d) നർമ്മദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്ഥാപിതമായ നഗരം??
a) ബാംഗ്ലൂർ
b) കൊൽക്കത്ത
c) ന്യൂഡൽഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോമൻ പുരാണങ്ങൾ പ്രകാരം ആരാണ് ദൈവങ്ങളുടെ സന്ദേശവാഹകർ??
a) ബുധൻ
b) ശുക്രൻ
c) യുറാനസ്
d) വ്യാഴം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുഞ്ഞാനച്ചൻ ഏതു കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് (ldc2011)?
a) അരനാഴികനേരം
b) മഞ്ഞ്
c) നാലുകെട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പട്ടിക :?
a) 10
b) 9
c) 11
d) 8
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) നിലമ്പൂർ
b) പെരുവണ്ണാമൂഴി
c) പൊന്മുടി
d) പീരുമേട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രക്തത്തിൽ കാൽസ്യ ത്തിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പേശികളുടെ കോച്ചി വലിവ്?
a) മയോപ്പിയ
b) ടെറ്റനസ്
c) ടെറ്റനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I _____ a lot of friends, while I was working in Bombay.?
a) meet
b) was meeting
c) meets
d) met
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കണം??
a) ഫോട്ടോൺ
b) ന്യൂട്രോൺ
c) ഇലക്ട്രോൺ
d) പ്രോട്ടോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഭാർഗവീനിലയം” എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്??
a) ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
b) ബെന്യാമിൻ
c) വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
d) സക്കറിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമം??
a) ഗരിഫെമ
b) ജോർഹത്
c) ഹിസ്സാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രിസ്തു സഹസ്രനാമം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) സി കേശവൻ
b) ചാവറ കുര്യാക്കോസ്
c) ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
d) വക്കം മൗലവി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which institute developed India’s first covid indigenious antibody detection kit?
a) NIV,Pune
b) IIT,Madras
c) DRDO
d) IIT,Palakkad
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയും അരാജകത്വവും എന്ന കൃതി രചിച്ചത്

?
a) കെ കേളപ്പൻ
b) ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻനായർ
c) ജി പി പിള്ള
d) കെ പി കേശവമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടെ ങ്കിൽ ജാലിയൻവാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകി?
a) ഗാന്ധിജി
b) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World consumer day??
a) 15 jan
b) 15 feb
c) 15 april
d) 15 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1922-ൽ ഗാന്ധിജിയെ ആറുവർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ച ജഡ്ജി??
a) ഇതൊന്നുമല്ല
b) സ്റ്റാൻലി
c) ബ്രൂംഫീൽഡ്
d) കിങ്ഫോർഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ഭാര കുറഞ്ഞ ലോഹം?
a) ലിഥിയം
b) ഹൈഡ്രജൻ
c) ബോറോൺ
d) മഗ്നീഷ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരയൂഥത്തിലെ വാക്വം ക്ലീനർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്?
a) ചൊവ്വ
b) ശനി
c) വ്യാഴം
d) ശുക്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് പയസ്വിനിയുടെ തീരങ്ങളിൽ?
a) വിഷ്ണു ഭാരതീയൻ
b) കെ പി ആർ ഗോപാലൻ
c) കെ കുഞ്ഞമ്പു
d) പി കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല??
a) കോഴിക്കോട്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കൊല്ലം
d) എറണാകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം:?
a) കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളർ
b) ടേക്ക് ഓഫ്
c) ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം
d) ഏദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഞ്ചു പേരുടെ ശരാശരി ഭാരം 45 കിലോഗ്രാം . ഇതിൽ നിന്ന് 50 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾ പോയി പകരം 40 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള മറ്റൊരാൾ വന്നു . എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ശരാശരി ഭാരം എത്ര ?

(Excellence Academy)?
a) 43
b) 40
c) 41
d) 45
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Clumsy or ill-bred fellow (a) Boor (b) Oaf (c) Lout (d) Yokel?
a) a
b) b
c) c
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Christina’s friends (1)/ preferred her remedies (2)/over the doctor’s. (3)/ No error (4)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൗരൻ റെ ചുമതലകൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്?
a) 21 A
b) 51 A
c) 356
d) 370
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ഗാന്ധി ആൻഡ് അനാർക്കലി “എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിനു വേദിയായത്

( മാറി ചിന്തിക്കുക, മുന്നിട്ടുനിൽക്കുക )?
a) മദ്രാസ്
b) കൽക്കട്ട
c) ബോംബെ
d) അമരാവതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1500 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം 10 ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കണം??
a) 1600
b) 1750
c) 1700
d) 1650
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ല??
a) കണ്ണൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) മലപ്പുറം
d) കാസർഗോഡ്
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിപതന തലത്തിന്റെ മധ്യ ബിന്ദു ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ??
a) പോൾ
b) അപ്പർചർ
c) വക്രതാ ആരം
d) ഫോകസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The passive form of “Raise your hands:?
a) Hands raised by you
b) Let your hands be raised
c) Let him raise his hand
d) Let raised your hands
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ മുന്നോടിയായി ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ 1950 ൽ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയം അറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ
b) സർവോദയ പ്ലാൻ
c) പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വുളർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്

?
a) ഗുജറാത്ത്
b) ഒഡീഷ
c) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
d) ജമ്മു കാശ്മീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She was quite overcome ……. emotion.?
a) In
b) From
c) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംപാക്ട് കേരള പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത്?
a) തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തി വികസനം
b) പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം
c) ജലഗതാഗതം
d) കുടിവെള്ള വിതരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ Computers worm ‘എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആര്?
a) ജോൺ ബ്രണ്ണർ
b) ക്ലൗഡ് ഷാനൺ
c) അലൻ ഷുഗാർട്ട്
d) അലൻ ടൂറിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്കൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനിയായ ‘ വിസ ‘ യുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ??
a) പി. വി. സിന്ധു
b) കൊനേരു ഹംപി
c) വിരാട് കോലി
d) അമിതാഭ് ബച്ചൻ
e) അറിയില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീലിംഗം എഴുതുക- കവി?
a) കവയത്രി
b) കവിയത്രി
c) കവിയിത്രി
d) കവയിത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Alektorophobia?
a) Fear of noise
b) Fear of open high places
c) fear of chickens
d) Fear of pain
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാലിനിത്താൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷണകേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ത്രിപുര
b) അസം
c) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) ഉത്തർ പ്രദേശ്
e) നാഗാലാ‌ൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാത്രക്കടവ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?
a) തൂതപ്പുഴ
b) കുന്തിപ്പുഴ
c) ശിരുവാണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Arunkumar can play on violin ??
a) does he?
b) could he?
c) can he?
d) can’t he?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റം മാതൃക ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്?
a) ജോൺ ഡാൾട്ടൺ
b) ലാവോസിയെ
c) റോബർട്ട് ബോയിൽ
d) നീൽസ് ബോർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
we would have seen it,……..??
a) Didn’t we
b) Wouldn’t we
c) haven’t we
d) have we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് ഏതാണ് ??
a) പുറക്കാട്
b) ബേക്കൽ
c) കാപ്പാട്
d) മുഴുപ്പിലങ്ങാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ്??
a) 8
b) 11
c) 9
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The correct spelt one is?
a) Posthumuosly
b) Posthumously
c) Posthumusly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mr. John __ill for two weeks, he was still in hospital?
a) Waa been
b) Had been
c) Has been
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗമ സന്ധ്യക്കുള്ള ഉദാഹരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത എഴുതുക?
a) അല്ല+ എന്ന് =അല്ലെന്ന്
b) തീ+ കനൽ =തീക്കനൽ
c) കടൽ +കാറ്റ് =കടൽക്കാറ്റ്
d) പോ +ഉന്നു =പോവുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid 19 പറ്റി വിവരം നൽകുന്നതിനായി CHDCOVID എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ആരംഭിച്ചത്??
a) ചണ്ഡീഗഡ്
b) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
c) ഗോവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
b) പുതുച്ചേരി
c) ചണ്ഡീഗഡ്
d) ലക്ഷദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ന്യൂട്രോൺ ബോംബിനെ പിതാവ്?
a) സാമുവൽ കോഹൻ
b) റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ
c) എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീനകാലത്ത് വെമ്പൊലിനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം??
a) ആലപ്പുഴ
b) കൊല്ലം
c) പത്തനംതിട്ട
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതേത്??
a) ത്വരണം
b) പ്രവേഗം
c) സ്ഥാനാന്തരം
d) സമയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത്?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) ഗാന്ധിജി
c) അംബേദ്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ പശ്ചിമഘട്ടവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ :?
a) സ്വരൺ സിങ് കമ്മീഷൻ
b) കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മീഷൻ
c) ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മീഷൻ
d) മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിസോറാം സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം?
a) 1987 ഏപ്രിൽ 20
b) 1986 മാർച്ച്‌ 30
c) 1987 ഫെബ്രുവരി 20
d) 1984 മെയ്‌ 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്യൂറന്‍റ് രേഖ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തി രേഖയാണ്:?
a) ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക
b) ഇന്ത്യ-മാലിദ്വീപ്
c) ഇന്ത്യ-ചൈന
d) ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഋഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്?
a) ആർഷികം
b) ഋഷികം
c) ഋഷകം
d) ആർഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ഉള്ളത്?
a) ഗവർണ്ണർ
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) സുപ്രീംകോടതി
d) ഹൈക്കോടതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുതിരയുടെ പര്യായ പദം എഴുതുക?
a) തുരഗം
b) ഹരണം
c) അജം
d) വാരണം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം?
a) മതികെട്ടാൻ ചോല
b) പാമ്പാടും ചോല
c) പെരിയാർ
d) ആനമുടിച്ചോല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The interview will be held between 10 a.m. …..1:00 p.m.?
a) to
b) and
c) upto
d) till
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We resumed the game ——–it stopped raining.?
a) While
b) Where
c) As soon as
d) Immediately
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തൊഴുത്ത് പശു പച്ചപ്പുല്ല് വേഗത്തിൽ തിന്നുന്നു ക്രിയാവിശേഷണം ഏത്?
a) തിന്നുന്നു
b) വെളുത്ത
c) വേഗത്തിൽ
d) പശു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൂമിയിൽ സമുദ്രജലം എത്ര ശതമാനം?
a) 95.5
b) 96.5
c) 94.5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുടെ ഭരണകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആസ്ഥാനം

?
a) മാവേലിക്കര
b) കൽക്കുളം
c) കായംകുളം
d) വിഴിഞ്ഞം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ‘എന്റെ ഗുരുനാഥൻ’ എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ്?
a) വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ
b) ഉള്ളൂർ.എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ
c) അംശി നാരായണപിള്ള
d) കുമാരനാശാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
33%സംവരണം പറയുന്ന ഭേദഗതി?
a) 71
b) 72
c) 96
d) 86
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെള്ളാനകളുടെ നാട്?
a) കാനഡ
b) തായ് വാൻ
c) തായ്‌ലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Please look ….. the word in the dictionary.

(Kerala PSC Q & A)?
a) After
b) For
c) Into
d) Up
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിലയൻസ് ജിയോയുടെ 9.9 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയ ആഗോള കമ്പനി?
a) ഗൂഗിൾ
b) ഫേസ്ബുക്ക്
c) ട്വിറ്റർ
d) ആമസോൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ravi (1)/ told to his friend (2)/ to buy a car. (3)/ No error. (5)?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The name “Indian National Congress” was given by:?
a) S.N.Bannerjee
b) Dadabhai Naoroji
c) Feroz Shah Mehta
d) M.G.Ranade
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള പത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഏത്?
a) ഉധന്ത് മാർതണ്ട്
b) സമാചാർ ദർപ്പൻ
c) ബോംബെ സമാജാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹമായ മലയന്മാരെ കുറിച് ഒരാദിവാസി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ നോവൽ പുറന്താൾ കുറിപ്പോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട, നാരായൻ രചിച്ച നോവൽ ഏത് (Subi)?
a) മാറ്റാത്തി
b) കൊച്ചേരത്തി
c) നാടു ഗന്ധിക
d) മാവേലി മൻറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പൺ ഗവണ്മെന്റ് ഡാറ്റാ പോർട്ടൽ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) നാഗാലാന്റ്
c) സിക്കിം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉയരം കൂടുന്തോറും മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം?
a) മർദ്ദം കൂടുന്നു
b) മർദ്ദം കുറയുന്നു
c) മാറ്റമൊന്നുമില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ‘ജലസംഭരണി’ ഏത്

A) ഇടുക്കി B) കല്ലട C) മലമ്പുഴ D) ഇവയൊന്നുമല്ല?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ടാം മേല്‍മുണ്ട് സമരം നടന്ന വര്‍ഷം??
a) 1859
b) 1835
c) 1896
d) 1906
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
79.Oil …….. .on water.?
a) Floats
b) Is floating
c) Float
d) Floated
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി അടച്ചു പൂട്ടിയത് ഏതു നദിയില് മലിനീകരണം ആവുന്നതിനെ തുടർന്നാണ്??
a) ചന്ദ്രഗിരിപുഴ
b) കുന്തിപുഴ
c) ചാലിയാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വരാജ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം?
a) 1906 ലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം
b) 1901 ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം
c) 1886 ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തോൽവിറക് സമരം നടന്നത്?
a) മൊറാഴ
b) ചാനാർ
c) ചീമേനി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2022-ലെ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം??
a) ഇന്ത്യ
b) സെനഗൽ
c) ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
d) ഖത്തർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക ഇന്ത്യന്‍ നൃത്തത്തിന്‍റെ പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ??
a) കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാന്‍
b) മാനവേദന്‍ രാജാവ്
c) ഉദയ്ശങ്കര്‍
d) കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെപറ്റി കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികളോട് ആദ്യമായി സംസാരിച്ച നവോഥാന നായകൻ??
a) അയ്യങ്കാളി
b) കെ കേളപ്പൻ
c) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
d) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിനു പുറമേ പിൻകോഡ് ആദ്യം 6 വരുന്ന സംസ്ഥാനം?
a) കർണാടക
b) തമിഴ്നാട്
c) തെലുങ്കാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find the error part?
a) two years ago
b) since he stopped his studies
c) No error
d) It is
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനയിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഏത് അനുച്ഛേദം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റ് അധികാരം നൽകിയ ഭേദഗതി??
a) 21
b) 22
c) 23
d) 24
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 3G സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ജില്ല??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) തൃശൂർ
c) എറണാകുളം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
My father will write a letter.?
a) A letter will have been written by my father.
b) A letter is written by my father. 
c) A letter was written by my father. 
d) A letter will be written by my father.
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപ്രോയുടെ പുതിയ എം &സി ഐ നിയമിതനാകുന്നത്??
a) Dr rajiv v joshi
b) Thierry delaporte
c) Nancy grace roman
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് ജീവിയിൽ നിന്നാണ് സാർസ് രോഗം പരത്തുന്ന കൊറോണാ വൈറസിനെ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്തത്?
a) പന്നി
b) വെരുക്
c) മരപ്പട്ടി
d) കോഴി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തരാധുനികത വർത്തമാനവും വംശാവലിയും ആരുടെ കൃതിയാണ്?
a) ആശാ മേനോൻ
b) ഇ പി രാജഗോപാൽ
c) കെ പി ശങ്കരൻ
d) കെ പി അപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തി?
a) ധ്യാൻചന്ദ്
b) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
c) വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്
d) സുനിൽ ഛേത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം??
a) നാഗാലാന്റ്
b) മേഘാലയ
c) മിസോറാം
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏത്

?
a) ഡെസിബെൽ
b) ഹെട്സ്
c) വാട്ട്
d) ജൂൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) B
b) C
c) A
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nocturanl means?
a) nourishing
b) at marriage or wedding
c) active or functioning at night
d) usual
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫാഷിസ്റ്റ് നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുസോളിനി രൂപീകരിച്ച സൈനിക വിഭാഗം?
a) കരിങ്കുപ്പായക്കാർ
b) തവിട്ടു കുപ്പായക്കാർ
c) ഗസ്റ്റപ്പോ
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെഹ്‌റുവിനെതിരെ ജെ. ബി കൃപലാനി അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച വർഷം :?
a) 1967
b) 1963
c) 1954
d) 1961
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ കാര്യ സെക്രട്ടറിമാർ ആയ വനിതകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്??
a) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്‌
b) നിരുപമ റാവു
c) ചോക്കില അയ്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത്??
a) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
b) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക്
d) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആറ്റോമിക സംഖ്യ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്?
a) ലാവോസിയ
b) മോസ്‌ലി
c) തോംസൺ
d) ഫാരഡെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാറ്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത് ?

(Excellence Academy)?
a) അനിലൻ
b) പാവമാനൻ
c) പവനൻ
d) അനലൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിപരീത പദം ഏത് :- ഗൗരവം??
a) മൃദുലം
b) ലളിതം
c) ലാഘവം
d) ഗുരുതരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
According to data by the Reserve Bank, India Inc’s foreign investment jumps by how much percent in January 2020??
a) 30%
b) 35%
c) 40%
d) 45%
e) 50%
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I’m reading ——- Quran.?
a) The
b) An
c) A
d) No article
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊടുത്തു മുടിഞ്ഞ മാവ്, എന്ന കവിതാ സമാഹാരം ആരുടേതാണ്?
a) മഹാകവി വള്ളത്തോൾ
b) പാലാ നാരായണൻ നായർ
c) മഹാകവി എം പി അപ്പൻ
d) മഹാകവി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ രൂപീകൃതമായത് എന്ന്??
a) 1956 നവംബർ 1
b) 1982 നവംബർ 1
c) 1980 ജനുവരി 26
d) 1984 ജനുവരി 26
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഓര്‍മ്മയുടെ തീരങ്ങളില്‍’ ആരുടെ കൃതിയാണ്?

A) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് B) തകഴി C) ബഷീര്‍ D) എ.പി. ഉദയഭാനു?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉറങ്ങുന്ന സുന്ദരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഗ്നിപർവ്വതം??
a) പാരിക്യൂറ്റിൻ
b) ഇസ്ട്രാച്ചിയ ഹുവാതൻ
c) സാന്തമരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ നൽകിയ “സർ”പദവി ടാഗോർ ഉപേക്ഷിച്ചത്?
a) ചൗരി ചൗരാ സംഭവം
b) റൗലത്ത് നിയമം
c) ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A jocular person who is full of amusing anecdotes (a) Wag (b) Hedonist (c) Dyke (d) Xeroxing?
a) c
b) a
c) d
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which country abolishes flogging as a punishment’

ചാട്ടവാർ കൊണ്ടുള്ള അടി അടുത്തിടെ നിരോധിച്ച രാജ്യം?
a) Oman
b) Saudi Arabia
c) Yemen
d) UAE
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി…??
a) ഷീല ദീക്ഷിത്
b) മായാവതി
c) ജയലളിത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉത്തോലക നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ??
a) ഗലീലിയോ
b) ന്യൂട്ടണ്‍
c) ആര്‍ക്കമെഡീസ്
d) ഐന്‍സ്റ്റീന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭയുടെ പിതാവ് എന്ന് രാധാകൃഷ്ണനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാണ്?
a) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
c) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ?

(Excellence Academy)?
a) ബാരൻ ദ്വീപ്
b) നാർകോണ്ടം
c) ദിനോദർ ഹിൽസ്
d) ബരാതംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം?
a) നാഗാലാൻഡ്
b) മേഘാലയ
c) മിസോറാം
d) രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആണ് ബോംബിന്റെ പിതാവ്?
a) എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
b) രാജാ രാമണ്ണ
c) ഡോക്ടർ എച്ച് ജെ ബാബ
d) വിക്രം സാരാഭായ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഗല്‍ പന്തി പ്രസ്ഥാനം ഏത് വിഭാ ഗക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) ഗാരോ
b) നാഗാ
c) പഹേരിയ
d) സാന്താള്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബസാള്‍ട്ട് ശിലകള്‍ക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിച്ച് ഉണ്ടായ മണ്ണ്

A) കറുത്ത മണ്ണ് B) എക്കല്‍ മണ്ണ് C) പീറ്റ് മണ്ണ് D) ചെങ്കല്‍ മണ്ണ്?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുര്യാക്കോസ് ഏലീയാസ് ചാവറ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ??
a) ചേരനല്ലൂർ
b) മാന്നാനം
c) മലങ്കര
d) കൈനകരി
e) പാമ്പാടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘വേപഥു’ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം എന്ത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ
b) വിയർപ്പ്
c) വിറയൽ
d) കണ്ണീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Felo de se?
a) in progress
b) Beloved
c) absent minded
d) Suicide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി??
a) ഡോ.ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
b) ഇഗ്നോ
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി
d) കുസാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കാത്ത നദി ഏത്??
a) കാവേരി
b) കൃഷ്ണ
c) താപ്തി
d) തുങ്കഭദ്ര
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ചത് എന്ന്??
a) 2020 നവംബർ 1
b) 2020 ജനുവരി 1
c) 2019 ജനുവരി 1
d) 2019 നവംബർ 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന നിയമസഭ സ്‌പീക്കറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ :?
a) 177
b) 178
c) 188
d) 93
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേയില കാപ്പി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനം?
a) ചെമ്മണ്ണ്
b) ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ്
c) ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of compulsory is :

?
a) (A) uncompulsory
b) (B) incompulsory
c) (C) occasional
d) (D) voluntary
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാൽബെലിയ നാടോടി നൃത്തം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്ത രൂപമാണ്

?
a) ജാർഖണ്ഡ്
b) രാജസ്ഥാൻ
c) ബീഹാർ
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘കയർ’ എന്ന നോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം??
a) പാലക്കാട്
b) വയനാട്
c) കുട്ടനാട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാദേശിക പത്രഭാഷ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ??
a) ലിട്ടൻ പ്രഭു
b) കഴ്‌സൺ പ്രഭു
c) കാനിങ് പ്രഭു
d) റിപ്പൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) പാലക്കാട് വയനാട്
b) മലപ്പുറം വയനാട്
c) പാലക്കാട് തൃശൂര്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020ജൂലൈയിൽ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുമായി ധാരണ ആയ രാജ്യം???
a) ഇസ്രായേൽ
b) ശ്രീലങ്ക
c) മാലിദ്വിപ്
d) സീഷെൽസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈമണ്‍ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം?
a) 3
b) 6
c) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയേത്??
a) അറേബ്യൻ
b) സഹാറ
c) താർ
d) അറ്റക്കാമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കിയത്

?
a) ആൽബർട്ട്
b) റോമർ
c) ഇറാസ്തോസ്തനീസ്
d) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത്?
a) പതിവൃത
b) അസ്തമനം
c) വ്യത്യസ്തം
d) അന്തർരാഷ്ട്രീയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ടന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറിൽ എത്ര ഭൂരിപക്ഷം വേണം

(Excellence Academy)?
a) മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം
b) നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം
c) അഞ്ചിൽ നാല് ഭൂരിപക്ഷം
d) അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംസ്ഥാന രൂപീകരണം മുതൽ മദ്യം നിരോധനം ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏത്??
a) ഗുജറാത്ത്
b) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
c) ആസാം
d) ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അടക്കം അംഗസംഖ്യ

?
a) 6
b) 3
c) 4
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടുവെങ്കിൽ ജാലിയൻവാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി”?
a) ഗാന്ധിജി
b) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️?
a) C
b) B
c) D
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശാസ്ത്ര നഗരം??
a) കൊൽക്കത്ത
b) കട്ടക്
c) ബാംഗ്ലൂർ
d) നോയിഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Brazilian team are expected to make the finals with …….. difficulty

A) few B) a few C) little D) the few?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുഖദുഃഖം എന്നത് ഏത് സമാസത്തിൽ പെടുന്നു?
a) തൽപ്പുരുഷൻ
b) ബഹുവ്രീഹി
c) ദ്വന്ത സമാസം
d) കർമ്മധാരയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രസതന്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അളവ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
a) ജോൺ ഡാൽട്ടൻ
b) റോബർട്ട് ബോയിൽ
c) ലാവോസിയ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ എത്ര ഞാറ്റുവേലകളുണ്ട്?(Talent Academy)?
a) 31
b) 27
c) 29
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ദേശിയ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്??
a) 2010
b) 2000
c) 2005
d) 2004
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ആദ്യത്തെ അന്ധവിദ്യാലയം നിലവിൽ വന്നത്

?
a) ഹൈദരാബാദ്
b) അമൃത്സർ
c) കൊൽക്കത്ത
d) അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹി -അമൃത്സർ ദേശീയപാത ഏത്?
a) NH8
b) NH1
c) NH66
d) NH47
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Antonym of the word ‘Adept’?
a) Inept
b) Misfit
c) Vice
d) Pale
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുമുതലാണ് വൈസ്രോയി ആയി അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്??
a) 1858 ഓഗസ്റ്റ് 2
b) 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15
c) 1857 ഓഗസ്റ്റ് 1
d) 1861 ഓഗസ്റ്റ് 2
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘ Convicted’?
a) accused
b) acquitted
c) punished
d) set free
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശതമാനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനഭൂമിയുള്ള ജില്ല??
a) കാസർഗോഡ്
b) പത്തനംതിട്ട
c) ഇടുക്കി
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപവത്കരിക്കാനും, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തോടോ, ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തോടോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും പാർലമെന്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി??
a) 17
b) 5
c) 18
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ പൗരാണിക സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ആരാണ്??
a) റോബർട്ട് ബ്രൂഡ്ഫൂട്ട്
b) മോർട്ടിമർ വീലർ
c) ജി എഫ് ഡേൽസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാഡ്ലർ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ്രോയി??
a) റീഡിംഗ് പ്രഭു
b) ചെംസ്‌ഫോർഡ്
c) കഴ്‌സൺ പ്രഭു
d) റിപ്പൺ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He was too worried____.?
a) not to sleep
b) to sleep
c) that he slept
d) so that he can’t sleep
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൻഹ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ]?
a) - ബീഹാർ
b) - കർണാടകം
c) - മധ്യപ്രദേശ്
d) - ഒഡീഷ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ടൽ കാടിന് പ്രസിദ്ധമായ കേരളത്തിലെ സംരക്ഷിത പ്രദേശം?
a) പീച്ചി- വാഴാനി
b) മംഗളവനം
c) പേപ്പാറ
d) ചിന്നാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊന്നാനിയിൽനിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ജാഥ നയിച്ചത്

?
a) മൊയ്തു മൗലവി
b) കെ കേളപ്പൻ
c) മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്
d) ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Water In plants is transported by?
a) cambium
b) phloem
c) epidermis
d) xylem
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ballpark figure means?
a) Rough estimate
b) Fair Itinerary
c) Sketch of a plan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#Pyq

നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രം ആണ്??
a) തൃക്കേട്ട
b) തിരുവാതിര
c) റീഗൽ
d) അറിയില്ല
e) ചോതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷിപ്കില ചുരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ യിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നദി

A) ബിയാസ് B) സത്ലജ് C) ഝലം D) രവി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൈവഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏത്??
a) തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി
d) പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the correctly spelt word:?
a) Fourty
b) Seperate
c) Secretary
d) Curriculam
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq

Select the antonym for the marked word in the sentence. The proposal got the “concurrence” from the UGC within a short period.?
a) discourage
b) opposition
c) disapproval
d) denunciation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pyq-wpo-18

Passive voice of “He has drawn two pictures” is.?
a) Two pictures had been drawn by him
b) Two pictures have being drawn by him.
c) Two pictures have been drawn by him
d) Two pictures has been drawn by him
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Krishnapuram Palace was built by?
a) Martandavarma
b) Dharma raja
c) Swathi Thirunal
d) Sree moolam thirunal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടാലന്റ് വാലിയുടെ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിദേശികൾ?
a) ഫ്രഞ്ചുകാർ
b) അറബികൾ
c) പോർച്ചുഗീസുകാർ
d) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു പാർട്ടിയിൽ 10 പേർ പങ്കെടുത്തു പാർട്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഹസ്തദാനം പരസ്പരം ചെയ്തു, ആകെ എത്ര ഹസ്തദാനങ്ങൾ?
a) 25
b) 20
c) 45
d) 18
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം?
a) നാഗാലാൻഡ്
b) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായത് ഏത്

?
a) കടതുതോണി
b) കടത്തുതോണി
c) കടത്തിതോണി
d) കടത്ത്തോണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഗോത്രയാനം’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്??
a) C) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
b) D) ചെറുശ്ശേരി
c) B) പൂന്താനം
d) A) എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു എൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി യൂണിയന്റെ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡണ്ട് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വനിത?
a) അമൃതകൗർ
b) നജ്മ ഹെബ്‌ദുള്ള
c) മീരാകുമാർ
d) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) പി വി നരസിംഹറാവു
b) എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ
c) ചരൺസിംഗ്
d) വിപി സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is correct as per the second law of thermodynamics??
a) Efficiency of a heat engine can never be zero
b) Efficiency of a heat engine can never be unity
c) Efficiency of a heat engine is always unity
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which female Hockey player won the ‘Dhruv Batra Player of the Year Award 2019’ at the Hockey India Annual Awards??
a) Lalremsiami
b) Vandana Katariya
c) Navneet Kaur
d) Rani Rampal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I used to __my uncles house when I was in Delhi?
a) Live
b) Living
c) To live
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The two cars were involved in a head ……….. collision?
a) back
b) of
c) up
d) on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Many a man………tempted by gold?
a) is
b) are
c) did
d) have
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആമസോണിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പസ് നിലവിൽ വന്ന നഗരം

(Kerala PSC Q & A)?
a) മുംബൈ
b) ബംഗളൂരു
c) ഹൈദരാബാദ്
d) ചെന്നൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുലശേഖര ചേരരാജാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഗോള നിരീക്ഷണശാല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ?
a) ചാലക്കുടി
b) മഹോദയപുരം
c) തളിക്കുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ യുനൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഭാഗമല്ലാത്ത രാജ്യം?
a) ഇംഗ്ലണ്ട്
b) നെതർലാൻഡ്
c) വെയിൽസ്
d) സ്കോട്ട് ലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജർമനിയുടെ ബ്രിട്ടൻ ആക്രമണ പദ്ധതി ഹിറ്റ്ലർ നൽകിയ രഹസ്യനാമം?
a) ഓപ്പറേഷൻ സി ലയൺ
b) ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാർ
c) ഓപ്പറേഷൻ ബാർബഡോസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) വിയന്ന
b) ലണ്ടൻ
c) പാരിസ്
d) ജനീവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി കന്നട സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന രചിച്ച നോവലാണ് ചിരസ്മരണ??
a) കയ്യൂർ സമരം
b) മുത്തങ്ങ സമരം
c) കരിവെള്ളൂർ സമരം
d) പാലിയം സത്യാഗ്രഹം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ 100% പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്യ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?
a) നിലമ്പൂർ
b) പൊന്നാനി
c) തിരൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു??
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
b) സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ
c) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
d) ബൽദേവ് സിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ…??
a) (C) ബെയ്ച്യൂങ് ബൂട്ടിയ
b) (A) പി.കെ.ബാനർജി
c) (B) ഐ.എം.വിജയൻ
d) (D) സുനിൽ ഛേത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ENIAC ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She is wanted of an hour…… the corner of the street?
a) in
b) Of
c) On
d) At
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2 - )o ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കണം നടന്നത്?
a) 1980 April 15
b) 1980 January 1
c) 1980 April 1
d) 1980 January 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ??
a) നാസിക്
b) കൊഹിമ
c) ഗാങ്ടോക്
d) ഷില്ലോങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്ന ചാണ്ടി 1930 ഇൽ ആരംഭിച്ച മാസിക?
a) സ്ത്രീ ശക്തി
b) ശ്രീമതി
c) പുണ്യജന്മം
d) സ്ത്രീ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ആയിരുന്നത്??
a) പ്രകാശ് റാവത്
b) V. ഭാസ്കരൻ
c) KVK. സുന്ദരം
d) TN. ശേഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘clean’?
a) stupid
b) dirty
c) wet
d) hot
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക റേഡിയോ ദിനം?
a) ഫെബ്രുവരി 12
b) ഫെബ്രുവരി 4
c) ഫെബ്രുവരി 23
d) ഫെബ്രുവരി 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുകളും നഗരസഭകളുമുള്ള ജില്ല??
a) തിരുവനന്തപുരം
b) തൃശൂർ
c) എറണാകുളം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇല വിരിയാൻ സഹായിക്കുന് സസ്യ ഹോർമോൺ?
a) സൈറ്റോകിനിൻ
b) ജിബ്ബർലിൻ
c) ഓക്സിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി?
a) സർദാർ കെ എം പണിക്കർ
b) ചാൾസ് ഡയസ്
c) ജെ ബി ഗണേഷ്
d) എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) കണ്ണാറ
b) വെള്ളാനിക്കര
c) മണ്ണുത്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉദയം പേരൂർ സുന്നഹദോസ് നടന്ന വർഷം??
a) 1599
b) 1634
c) 1653
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്ത് റിപ്പോളിയൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) കളമശ്ശേരി
b) ആലുവ
c) അങ്കമാലി
d) ഇടപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2018 ലെ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്‌കാരം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്?
a) അമിതാബ് ബച്ചൻ
b) ഋഷി കപൂർ
c) ദേവ് ആനന്ദ്
d) ആശ ഭോസ്‌ലെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ഏതു നദിയുടെ തീരത്താണ് അലക്സാണ്ടർ പോറസും ഏറ്റുമുട്ടിയത്??
  a) രവി
  b) ഝലം
  c) ടീസ്റ്റാ
  d) സുരഭി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് എന്തിന്റെ പരാജയത്തിനുശേഷം ആയിരുന്നു?
  a) ദണ്ഡി മാർച്ച്
  b) ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ
  c) ക്രിപ്സ്മിഷൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലെനിന്‍ കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പര്‍വത നിര ??
  a) പാമീര്‍
  b) സിവാലിക്
  c) മണാലി
  d) ഹിമാദ്രി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ‘ഒരു സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്നതാരാണോ അയാള്‍ ഒരു ജയില്‍ അടയ്ക്കുകയാണ് ‘എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്??
  a) ഡോ. അംബേദ്കര്‍
  b) അരിസ്റ്റോട്ടില്‍
  c) ഗാന്ധിജി
  d) വിക്ടര്‍ ഹ്യൂഗോ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിമന്റ് ഫാക്ടറി?
  a) ചെങ്ങന്നൂർ
  b) മന്നാനം
  c) നാട്ടകം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി രചിച്ചത്??
  a) എം ശ്രീധരമേനോൻ
  b) ഇ .എം .സ്‌
  c) കെ കേളപ്പൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഒന്നാം ബർമ്മീസ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോ Governer ജനറൽ?
  a) ആംഹിർസ്റ്റ് പ്രഭു
  b) വില്യം ബെന്റിക് പ്രഭു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള വിദേശ വനിതയായിരുന്നു ഉഷ നാരായണൻ?
  a) ദക്ഷിണ കൊറിയ
  b) തായ്‌ലൻഡ്
  c) മ്യാൻമാർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ബ്രൈൻ ലായനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  a) ഉപ്പുവെള്ളം
  b) അക്വാറീജിയ
  c) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
  d) ജലം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  To make atonement for one’s sins (a) Expiate (b) Renounce (c) Remonstrate (d) Recant?
  a) d
  b) b
  c) c
  d) a
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  11)National Martyrs’ Day is observed on??
  a) January 03
  b) January 31
  c) January 13
  d) January 30
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം?
  a) 1791
  b) 1725
  c) 1792
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം??
  a) അഞ്ചരക്കണ്ടി
  b) തലശ്ശേരി
  c) പയ്യന്നൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The marriage party…….. at dawn :?
  a) Set on
  b) Set up
  c) Set off
  d) Put off
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പാലിനെ തൈരാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവി?
  a) ബാക്ടീരിയ
  b) ഫംഗസ്
  c) വൈറസ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ്?
  a) രക്താർബുദം
  b) കുഷ്ഠം
  c) ക്ഷയം
  d) വർണ്ണാന്ധത
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ക്ഷേത്രപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതപരിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
  a) അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ
  b) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
  c) സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താപനിലയും ഈർപ്പവും സ്ഥിരമായി ക്രമീകരിച്ച് സസ്യങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന രീതി?
  a) പോളിഹൗസ് ഫാമിങ്
  b) എയറോപോണിക്സ്
  c) പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ്
  d) ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  As you sow, shall you reap?
  a) വിതച്ച എങ്കിൽമാത്രമേ കൊയ്യൂ
  b) വിതച്ചതേ കൊയ്യൂ
  c) വിതച്ചാൽ കൊയ്യാനും കഴിയും
  d) വിതച്ചതേ കൊയ്യാവു
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഡോപാമിൻ എന്ന ന്യൂറോട്രാൻസ്മിറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നു നാഡി കോശങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ്?
  a) ഡിമൻഷ്യ
  b) പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം
  c) അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള താപം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന രീതി??
  a) സംവഹനം
  b) വികിരണം
  c) ചാലനം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  Agriculture Ministry launched which Mobile App to facilitate transportation of food grains’?
  a) Kisan Help
  b) Kisan Rath
  c) Food Rath
  d) Food Help
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  It is high time that we _____ the place?
  a) leave
  b) left
  c) have left
  d) had left
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  രോഗങ്ങളും അവ ബാധിക്കുന്ന ശരീര ഭാഗങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ തെറ്റായി യോജിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
  a) കുഷ്ഠം - കൈകാലുകൾ
  b) മലേറിയ- പ്ലീഹ
  c) പയോറിയ - മോണ
  d) ഹണ്ടിങ് ഡിസീസ് -കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ലോകത്തിലാദ്യമായി വിവരാവകാശം പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം?
  a) അമേരിക്ക
  b) സ്വീഡൻ
  c) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
  d) ബ്രിട്ടൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴില്‍ദാതാവ് ??
  a) ചൈനീസ് മിലിട്ടറി
  b) ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ
  c) ചൈനീസ് നേവി
  d) യു എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക്?
  a) മഞ്ചേശ്വരം
  b) കുഞ്ചത്തൂർ
  c) നിലേശ്വരം
  d) കാസർകോട്
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  മലേറിയ ബാധിക്കുന്ന ശരീരാവയവം

(Excellence Academy)?
a) ആമാശയം
b) പ്ലീഹ
c) ചെറുകുടൽ
d) ശ്വാസകോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം എന്ന പദവി നൽകിയ ഭേദഗതി??
a) 65
b) 69
c) 79
d) 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A cock and bull story

?
a) An unbelievable tale
b) A detective story
c) A relevant story
d) Interesting story
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈജിപ്തിലെ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്??
a) തുത്ത്മോസ് 3
b) തുത്ത്മോസ് 2
c) തുത്ത്മോസ് 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യന്‍ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവ്??
a) ദയറാംസാഹ്നി
b) അലക്സാണ്ടര്‍ കണ്ണിംഗ്ഹാം
c) ആര്‍.ഡി. ബാനര്‍ജി
d) എന്‍.ജി. മുജുംദാര്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു നദിയിലാണ് സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി നിലകൊള്ളുന്നത്??
a) താപ്തി
b) നർമ്മദ
c) ഗംഗ
d) ഗോദാവരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) മാലിദ്വീപിലേക്ക് 6.2 ടൺ ആവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ ദൗത്യം…??
a) (C) ഓപ്പറേഷൻ വാനില
b) (D) ഓപ്പറേഷൻ റാഹത്ത്
c) (B) ഓപ്പറേഷൻ സഞ്ജീവനി
d) (A) ഓപ്പറേഷൻ സേഫ് സാഗർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആസ്ഥാനം?
a) ഗോവ
b) പോണ്ടിച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രവണം?
a) ചാത്ത
b) ഏണി
c) ഓണം
d) ശ്രേണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാരൻ അഗ്നി പർവതം സ്ഥിതി ചെയുന്ന ദ്വീപ് :?
a) ന്യൂ മൂർ
b) നോർത്ത് ആൻഡമാൻ
c) വീലർ ദ്വീപ്
d) നാർക്കൊണ്ടം ദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ ഒരു ദശലക്ഷം ഡോളർ വില വരുന്ന ടിബി മരുന്ന് കൈമാറിയ രാജ്യം?

?
a) ശ്രീലങ്ക
b) ഫ്രാൻസ്
c) ഉത്തര കൊറിയ
d) ഇറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാഷാഭൂഷണം എന്ന അലങ്കാര ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്??
a) എ ആർ രാജരാജവർമ്മ
b) കേരള വർമ്മ
c) ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി
d) കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ആസ്ഥാനം?
a) മാനന്തവാടി
b) കൽപ്പറ്റ
c) സുൽത്താൻബത്തേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We sympathise ……. those in distress.

(Kerala PSC Q & A)?
a) For
b) To
c) By
d) With
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഗരീബി ഹഠാവോ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏതു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചെറു ചോപ്പൻ ചെറുക്കന് കരി വട്ട തല?
a) മഞ്ചാടി
b) കടുക്
c) കുന്നിക്കുരു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമിതാബച്ചന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ സാഥ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രധാന റോളിൽ അഭിനയിച്ച മലയാള നടൻ

(Subi)?
a) വിൻസെന്റ്
b) നസീർ
c) മധു
d) സത്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സലർജങ് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) ബാംഗ്ലൂർ
b) ഹൈദരാബാദ്
c) ഡൽഹി
d) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സമാധാന സർവകലാശാലാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം?
a) കോസ്റ്റ്ററിക്ക
b) ബെൽജിയം
c) കൊളംബിയ
d) ഇറാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പുനസ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഊർജ്ജസ്രോതസിന് ഉദാഹരണമേത്??
a) ജൈവ പിണ്ഡം
b) പ്രകൃതിവാതകം
c) ബയോഗ്യാസ്
d) ജലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We promise ………….. help you?
a) with
b) of
c) on
d) to
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്?
a) പിൽകാലം
b) കൽക്കരി
c) പകൽപ്പൂരം
d) അവിൽപ്പൊതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Achluophobia എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഇരുട്ടിനോടുള്ള ഭയം
b) ഇരുട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം നടക്കുമ്പോൾ ഊഷ്മാവിൽ വർദ്ധനവില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന താപം??
a) ലീനതാപം
b) അതിദ്രവത്വം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ പെൻഷൻപ്രായം 60 വയസ്സിൽ നിന്ന് 62 ആക്കി ഉയർത്തിയ ഭേദഗതി??
a) 13
b) 15
c) 17
d) 19
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം in sq.km?
a) 38386
b) 38863
c) 38683
d) 33863
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
FARE means …………?
a) light coloured
b) to do something
c) none of these
d) market with entertainment
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘രാജ്യത്തിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി കൊലമരം കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മുസല്‍മാന്‍ ഞാനാണെന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ - എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു.’ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാര്??
a) മുഹമ്മദ് ഇക്ബാല്‍
b) അശ്ഫാഖ് ഉല്ലാഖാന്‍
c) മൗലാനാ ആസാദ്
d) മുഹമ്മദലി ജിന്ന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലസ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഏത് രാജ്യത്താണ്??
a) ചൈന
b) ബാർബഡോസ്
c) അറിയില്ല
d) തുർക്കി
e) ജനീവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൃതജ്ഞത എന്ന വാക്കിന് വിപരീതമായി യോജിക്കുന്നത് ഏത്?
a) സ്വാഗതം
b) അധ്യക്ഷത
c) കൃതഘ്നത
d) ഉപക്രമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരഗ വർഗ്ഗങ്ങമുള്ള രാജ്യം?
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) ഇന്ത്യ
c) ആഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2^50 യുടെ പകുതി??
a) 2^25
b) 2^49
c) 2^39
d) 2^30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Choose the incorrect part of the sentence. Much water (1)/has flown(2)/ under (3)/ the Bridge(4).?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം ആയ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്നത്?
a) 1983
b) 1984
c) 1978
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ജോതി റാവു ഫുലെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?
a) ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) ധനഞ്ജയ് കീർ
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകവലിക്കുന്നത് കേരളാ ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചത് ഏത് അനുഛേദമനുസരിച്ചാണ്? (Talent Academy)?
a) 19
b) 21
c) 22
d) 47
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് നാട്ടുരാജ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം
b) നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം
c) തരൂർ സ്വരൂപം
d) തിരൂർ സ്വരൂപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് പ്ലാന്‍റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ??
a) നീണ്ടകര
b) കുണ്ടറ
c) ചവറ
d) പാരിപ്പള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is the largest living bird??
a) Eagle
b) Peacock
c) Ostrich
d) Kiwi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2012 ഒക്ടോബർ 1 തിങ്കളാഴ്ച എന്നാൽ 2012 നവംബർ 1 ഏത് ദിവസമായിരിക്കും?
a) ബുധൻ
b) തിങ്കൾ
c) വെള്ളി
d) വ്യാഴം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ പാന്മസാല രഹിത ജില്ല??
a) കണ്ണൂർ
b) വയനാട്
c) എറണാകുളം
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാവുകയും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കുറ്റവിമുക്തനാവുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി

?
a) നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെ
b) നാരായൺ ദത്തോത്രേയ
c) വി ഡി സവർക്കർ
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൈ കൺട്രി മൈ ലൈഫ് ]?
a) - കെ കെ മുഹമ്മദ്
b) - എൽ കെ അദ്വാനി
c) - സുഷമ സ്വരാജ്
d) - മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
International day of Happiness??
a) 21 march
b) 25 march
c) 22 march
d) 20 march
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ??
a) സാക്കിർ ഹുസൈൻ
b) ഗ്യാനി സെയ്ൽസിങ്
c) നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്‌ഡി
d) വി വി ഗിരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഓര്‍മ്മയുടെ തീരങ്ങളില്‍’ ആരുടെ കൃതിയാണ്?

A) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് B) തകഴി C) ബഷീര്‍ D) എ.പി. ഉദയഭാനു?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National tribal museum?
a) Coimbathore
b) Amritsar
c) Hyderabad
d) Delhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഴവിൽ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ടൈറ്റാനിയം
b) ഇറിഡിയം
c) ലിഥിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈനയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്?
a) ചാങ്‌സ് 3
b) കോസ്മോസ് 3
c) ചാങ്‌സ് 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PVQ ഗേൽ രത്നഅവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത??
a) അഞ്ജു ബേബി ജോർജ്
b) കെ സി ഏലമ്മ
c) കർണം മല്ലേശ്വരി
d) കെഎം ബീനാമോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
STP യിൽ 10 മോൾ അമോണിയ വാതകത്തിന് വ്യാപ്തം?
a) 4.36l
b) 224l
c) 112l
d) 2.24l
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ അണു വിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം??
a) ഇൻഫ്രാറെഡ്
b) അൾട്രാവയലറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ

?
a) മൈക്കിൾ ഫാരഡെ
b) അലക്‌സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ്
c) ജോർജ് യൂൾ
d) ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യ കോശത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശംഘടകം?
a) Clorophyl
b) Cromoplast
c) Cloroplast
d) Plastid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Q.222 Which among the following oxides cause the Acid rain ?

पुढीलपैकी कोणत्या ऑक्साईडमुळे आम्ल वर्षा होते ??
a) Sulphur dioxide and carbon monoxide
b) Carbon dioxide and nitrous oxide
c) Carbon monoxide and carbon dioxide
d) Nitrous oxide and sulphur dioxide
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ജില്ലകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവയിൽ, ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) തൊഴിൽരഹിതർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല വയനാട്
b) കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഉള്ള ജില്ല പാലക്കാട്
c) ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിതമായ വർഷം??
a) 1978
b) 1984
c) 1986
d) 1994
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം മൗലിക അവകാശമായ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി?
a) 44
b) 86
c) 89
d) 42
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബലം??
a) പ്ലവക്ഷമബലം
b) ന്യൂക്ലിയർ ബലം
c) ശ്യാനബലം
d) ഭൂഗുരുത്വാകർഷണബലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൈനികർക്കായി എംപവർ എന്ന മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം?
a) CRPF
b) CISF
c) ആസാം റൈഫിൾസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് എന്ത്??
a) ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം
b) സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം
c) സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവകാശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദ്വിഗു സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറയാവുന്ന രൂപം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്??
a) മീൻ പിടിക്കുക
b) അടിച്ചുതളി
c) ചലച്ചിത്രം
d) പ്രഥമധർമ്മം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which section deals with cyber tampering?
a) Section 65
b) Section 66F
c) Section 67C
d) Section 70
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is oil of vitriol??
a) Hydrochloric acid
b) Sodium chloride
c) Nitric acid
d) Sulphuric acid
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽവന്ന ദിവസം ഏതാണ് ??
a) നവംബർ 26 1949
b) ജനുവരി 26 1949
c) ജനുവരി26 1950
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക്സഭയിലെ പട്ടികജാതി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ]?
a) - 85
b) - 86
c) - 83
d) - 84
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി vienna
 2. ഇന്റർ പോൾ- ലിയോൺസ്
 3. ലോക ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന -ജനീവ 4. യുഎൻ വുമൺ -ന്യൂയോർക്ക്?
  a) 3-തെറ്റ്
  b) 1, 2, 3 ശരി
  c) 3, 4 തെറ്റ്
  d) എല്ലാം ശരി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  “നിന്റേത് “എന്നത് എത് തദ്ധിതം?
  a) - തന്മാത്രാ
  b) - ഇവയൊന്നുമല്ല
  c) - നാമനിർമ്മായി
  d) - പൂരണി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്രിയങ്ക എന്നത് ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ സങ്കരയിനം ആണ്??
  a) കിഴങ്ങ്
  b) തക്കാളി
  c) പാവൽ
  d) പടവലം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധിച്ച കൺവെൻഷൻ?
  a) ജനീവ
  b) സ്റ്റോക്ക്ഹോം
  c) കോപ്പൻഹേഗൻ
  d) ക്യോട്ടോ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം??
  a) 2006
  b) 2002
  c) 2004
  d) 2005
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഓസോൺ തന്മാത്ര അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
  a) സാന്ദ്രത കുറവ്
  b) ജലം ഓസോണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു
  c) ഫ്രിയോൺ വാതകം ഓസോണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു
  d) ഇവയൊന്നുമല്ല
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കുoഭ മേള നടക്കുന്ന 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ??
  a) നാസിക്ക്
  b) ഋഷികേശ്
  c) പാട്ന
  d) പൂണെ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  He worked hard,……??
  a) do he
  b) did he
  c) does he
  d) didn’t he
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  തളി ക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭം അരങ്ങേറിയ വർഷം

?
a) 1920
b) 1917
c) 1922
d) 1916
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മുവിനെയും കാശ്മീരിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിര ?

(Excellence Academy)?
a) സോജില
b) ഷിപ്കിലാ
c) പീർ പാഞ്ചൽ
d) നംഗപർവ്വതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹിക്ക് ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശം എന്ന പദവി ലഭിച്ചത് ഏത് ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ്??
a) 92
b) 89
c) 69
d) 78
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബ്രഹ്മ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
a) 1830
b) 1815
c) 1828
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ, ശങ്കുമുഖം കൊട്ടാരം, മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവ പണികഴിപ്പിച്ചത്

?
a) വിശാഖം തിരുനാൾ
b) സേതുലക്ഷ്മി ഭായി
c) ആയില്യം തിരുനാൾ
d) ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നതിൽ വിഷൂചിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം?
a) മലമ്പനി
b) കോളറ
c) മന്ത്
d) വസൂരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ പുംബീജങ്ങളിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ എത്ര?
a) 42
b) 46
c) 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2021 നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തെ സെൻസസ് ആണ്?
a) 13
b) 15
c) 16
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് സർവ്വേ പ്രകാരം ജീവിക്കാൻഏറ്റവും ചിലവേറിയ നഗരം?
a) മുംബൈ
b) ഹോങ്കൊങ്
c) ടോക്കിയോ
d) ബാംഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുൽത്താനേറ്റ് കാലത്ത് കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലെ ധനകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ :?
a) മുഖ്യസദർ
b) മമാലിക്
c) ദിവാൻ ഇ ഇൻഷാ
d) വസീർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവജി ഛത്രപതി ആയ വർഷം

?
a) 1674
b) 1654
c) 1524
d) 1668
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക്?
a) ഇരവിപേരൂർ
b) കോന്നി
c) ഗവി
d) റാന്നി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
playing to win എന്ന ആത്മകഥ ഏത് കായിക താരത്തിന്റേതാണ്?
a) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
b) പി വി സിന്ധു
c) സൈനാ നെഹ്‌വാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്ലാൻ എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പോസ്റ്റൽ സംവിധാനം ആണ്?
a) ബ്രിട്ടൻ
b) ഇറ്റലി
c) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചി പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നവർഷം?
a) 1982
b) 1964
c) 1978
d) 1936
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അറിവാണ് ശക്തി എന്നു പറഞ്ഞത് ആരാണ്??
a) വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത്
b) ജെഫ്രി ചോസർ
c) ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let him__here?
a) Sit
b) To sit
c) Sitting
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർബന്ധബുദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മർക്കടമുഷ്ടി
b) സുഗ്രീവാജ്ഞ
c) ഏഴരശ്ശനി
d) ഭഗീരഥപ്രയത്നം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
PVQ സമുദ്രത്തിലെ തുല്യ ആഴമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ??
a) ഐസോബാത്ത്
b) ഐസോബർ
c) ഐസോതോം
d) ഐസൊഹൈറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അസം സ്പോർട്സ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ?
a) നീരജ് ചോപ്ര
b) സാനിയ മിർസ
c) ഹിമ ദാസ്
d) വിനേഷ് ഫൊഗോട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാനം?
a) രാജേന്ദ്രൻ
b) ഇ ജെ ഫിലിപ്പ്
c) കെ നാരായണൻ നായർ
d) ജോർജ് വർഗീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീക സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ച സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ??
a) ഹംഫ്രി ഡേവി
b) ബെഴ്സീലിയസ്
c) ലാവോസിയ
d) ഹെന്റി കാവൻഡിഷ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലോറോമൈസെറ്റിന്‍ ഏതു രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
a) എലിപ്പനി
b) ടൈഫോയ്ഡ്
c) ഡിഫ്ത്തീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിച്ച ശേഷം പകരം വന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പേരെന്ത്??
a) ബോംബെ പദ്ധതി
b) പഞ്ചായത്തി രാജ്
c) നീതി ആയോഗ്
d) ജനകീയ പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
INDIAN NATIONAL COMMITEE FOR SPACE RESEARCH ( INCOSPAR) സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം?
a) 1962
b) 1966
c) 1993
d) 1969
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തില്‍ തെറ്റായ ഭാഗം ഏത്??
a) സ്കൂളും പരിസരവും
b) ശ്രദ്ധിക്കണം
c) ഓരോ കുട്ടികളും
d) വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Etiquette
b) Etiquete
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിൽക തടാകം സ്ഥിതി ചെയുന്നത് ]?
a) - ജമ്മു കശ്മീർ
b) - ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
c) - ഒഡിഷ
d) - രാജസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജയ്‌ദിവസ്?
a) Jully 26
b) Decembr 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ക്യാച്ച്അപ്പ്’ എന്ന കോളിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്?
a) മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
b) ആപ്പിൾ
c) ഗൂഗിൾ
d) ഫേസ്ബുക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജീവികളുടെ വർഗീകരണതലങ്ങൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയായ ക്രമം കണ്ടെത്തുക?
a) ഓർഡർ- ഫാമിലി -സ്പീഷിസ്- ജീനിയസ്- ക്ലാസ്
b) ക്ലാസ്-സ്പീഷീസ് - ജീനിയസ്- ഫാമിലി- ഓർഡർ
c) സ്പീഷീസ് - ജീനിയസ് -ഫാമിലി- ഓർഡർ -ക്ലാസ്
d) സ്പീഷീസ്- ഫാമിലി -ജീനസ് -ഓർഡർ- ക്ലാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷക്ക് മറുപടി നൽകേണ്ട സമയപരിധി?
a) 14 ദിവസം
b) 10 ദിവസം
c) 7 ദിവസം
d) 30 ദിവസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലൂണി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം?
a) മഹാബലേശ്വർ
b) ആരവല്ലി കുന്നുകൾ
c) അമർ ഗണ്ഡ് കുന്നുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രാചീന കാലത്തു കണ്ണൂർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്??
a) തലശ്ശേരി
b) അറക്കൽ
c) പയ്യന്നൂർ
d) കാനാനൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക?
a) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
b) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാപദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ

?
a) സംസ്‌കൃതം
b) ഒഡിയ
c) തമിഴ്
d) തെലുങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ?

(Excellence Academy)?
a) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയിലെ ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി?
a) റാണി ഗംഗാധര ലക്ഷ്മി
b) ഉമയമ്മ റാണി
c) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ

?
a) എച് എൽ ദത്തു
b) വി ഭാസ്കരൻ
c) ആന്റണി ഡൊമിനിക്
d) വിൻസന്റ് എം പോൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 മേയിൽ SKYTRAX Award for best airport in India and Central Asia നേടിയ വിമാന താവളം

(Excellence Academy)?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ,ഡൽഹി
b) കെംപ ഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ,ബംഗളുരു
c) രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ,ഹൈദരാബാദ്
d) നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം, കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ??
a) D . Dr . രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
b) B . HVR അയ്യങ്കാർ
c) A . G V മാവ് ലങ്കാർ
d) C . B N റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരീര ചലനം സാധ്യമാക്കുന്ന കല

?
a) നാരുകല
b) പേശി കല
c) യോജന കല
d) നാഡീ കല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The editor was editing an important news. The passive form of this sentence is :?
a) (A) The editor was being edited by an important news
b) (B) An important news had been edited by the editor
c) (C) An important news was edited by the editor
d) (D) An important news was being edited by the editor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത്

?
a) പ്രസിഡന്റ്
b) പാർലമെന്റ്
c) പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ
d) നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ് Dr Tedros Adhanom…??
a) (B) IMF
b) (C) UNESCO
c) (A) WHO
d) (D) UNICEF
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ബാങ്കിന്റെ ലോഗോയാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ കങ്കാരിയ തടാകത്തിൽ നിന്ന് മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്
b) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
c) കാനറാ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത തിനുശേഷം ഫാൻ അൽപനേരം കറങ്ങുന്നത് എന്തിനുദാഹരണമാണ്??
a) ത്വരണം
b) നിശ്ചല ജടത്വം
c) ചലന ജടത്വം
d) ഇവയൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
3) നിലവറ ഏതു സന്ധിക്കുദാഹരണം?
a) A) ആഗമ സന്ധി
b) B) ലോപസന്ധി
c) C) ആദേശ സന്ധി
d) D)ദ്വിത്വസന്ധി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A male duck is called …………..?
a) duckling
b) duke
c) dude
d) drake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലേക്ക് റോസാചെടി കൊണ്ടുവന്നത്?
a) ബാബർ
b) അക്ബർ
c) ഹുമയൂൺ
d) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന് അന്താരാഷ്ട്രപദവി ലഭിച്ച വർഷം??
a) 1984
b) 1990
c) 1991
d) 1975
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ലോണിങ്ങിന്റെ പിതാവ്?
a) ഇയാൻ വിൽമുട്ട്
b) കാസിമർ ഫങ്ക്
c) ലൂയി ബ്രൗൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Our school holds science ………… every year?
a) fare
b) fair
c) fiar
d) fear
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയതും ,ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയതുമായ ജില്ല? ]?
a) - മലപ്പുറം
b) - വയനാട്
c) - തിരുവനന്തപുരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonyms:-

Distract?
a) Appease, reassure
b) Perturb, ruffle, fluster
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Few people knew that answer, —- they (Subi)?
a) Did
b) Does
c) Would
d) Do
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ ഏത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം ആണ് ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ചാമ്പ്യൻസ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ
b) അമൃത്
c) സ്വച്ച് ഭാരത് മിഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
a) ദുവാ ലയർ
b) പീതബിന്ദു
c) മാലിയസ്
d) റെറ്റിന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ പിൻഗാമിയായി 1500 ൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ?
a) അൽബുക്കർക്ക്
b) കബ്രാൾ
c) അൽമേഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോക്സോ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 2010
b) 2011
c) 2012
d) 2013
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ഒക്ടോബര്‍ 12-ന് മുംബൈയില്‍ അന്തരിച്ച റാം മോഹന്‍ താഴെപ്പറയുന്ന ഏത് വിശേഷണത്തിനുടമയാണ്??
a) ഇന്ത്യന്‍ സൗണ്ട് എന്‍ജിനീയറിങ്ങിന്റെ പിതാവ്
b) ഇന്ത്യന്‍ ഇല്ലസ്‌ട്രേഷന്റെ പിതാവ്
c) ഇന്ത്യന്‍ അനിമേഷന്റെ പിതാവ്
d) നാടന്‍ നെല്ലിനങ്ങളുടെ പിതാവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം??
a) 116
b) 127
c) 114
d) 121
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പ്രകാശ ദിനം

(International Day of Light )?
a) മെയ് 18
b) മെയ് 15
c) മെയ് 17
d) മെയ് 16
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who helps someone to do wrong is called an____?
a) Amateur
b) Imposter
c) Accomplice
d) Upstart
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഗൾ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) അക്ബർ
b) ബാബർ
c) ഷാജഹാൻ
d) ഹുമയൂൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ കേളപ്പൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) കാപ്പാട്
b) വെള്ളയമ്പലം
c) പയ്യോളി
d) ചെറായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ നിലവിൽ അധ്യക്ഷൻ?
a) സിറിയക് ജോസഫ്
b) ലോഗേശ്വർ സിംഗ് പാണ്ട
c) ആദർശ് കുമാർ ഗോയൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജലത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ?

A. ഉയർന്ന വിശിഷ്ടതാപധാരിതയുണ്ട് B. സ്ഥിരകാഠിന്യത്തിന് കാരണം ബൈകാർബണേറ്റുകൾ ആണ് C. തിളനില 373 K ആണ് D. ശുദ്ധജലം വൈദ്യുത ചാലകമാണ്?
a) (A, D)
b) (A, C)
c) (B, C)
d) (A, B)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച വർഷം??
a) 1928
b) 1927
c) 1920
d) 1925
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Either Raju or Rejani_____this mischief?
a) has done
b) has been done
c) is done
d) have done
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൗരോർജം മാത്രമുപയോഗിച്ച് പറന്ന ആദ്യ വിമാനം ഏത്?
a) ഇ- ഫാൻ
b) സോളാർ ഇമ്പൾസ്‌
c) എനലോഗേ
d) M.H. 370
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
❓️ ഈ വർഷം മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കൈരളി പുരസ്കാരം ഏതു മേഖലയിൽ അതുല്യ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കേരളീയർകാണ് നൽകുന്നത്?
a) (A) ഗവേഷണ രംഗം
b) (D) സിനിമ മേഖല
c) (B) ശാസ്ത്ര രംഗം
d) (C) സാഹിത്യ മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 g20 ഉച്ചകോടി എവിടെ?
a) ഇന്ത്യ
b) സൗദി അറേബ്യ
c) ഇഡ്ഡലി
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർ കാലത്ത് മാനസികസമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനായി ഹോമിയോ വകുപ്പ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് “അരികെ” എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്

?
a) മലപ്പുറം
b) എറണാകുളം
c) കൊല്ലം
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
UTI ബാങ്കിന്റെ പുതിയ പേര്?
a) SBI ബാങ്ക്
b) ICICI ബാങ്ക്
c) ആക്സിസ് ബാങ്ക്
d) യൂക്കോ ബാങ്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. നിലവിലെ രാജ്യസഭയിൽ കേരളീയരായ എം പി മാരുടെ എണ്ണം?

[PSC RANK MASTERS]?
a) 11
b) 13
c) 12
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണ സമയത്തെ ആക്ടിങ് ഗവർണർ??
a) അജിത് പ്രസാദ്
b) പി എസ് റാവു
c) ഭഗ്വാൻ സഹായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ അജന്തഗുഹ ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു??
a) പാഴ്‌സിമതം
b) ജൈന മതം
c) ഹിന്ദു മതം
d) ബുദ്ധമതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ചുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം??
a) 1595
b) 1598
c) 1602
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Greed ___ somthing??
a) To
b) For
c) Of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം❓️?
a) ഹിരാക്കുഡ്
b) തെഹ്‌രി
c) സർദാർ സരോവർ
d) ചൊലമാവ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രോഗികളുടെ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതീകമായാണ് ‘ചുവന്ന റിബ്ബൺ’ ഉപയോഗിക്കുന്നത്??
a) സിഫിലിസ്
b) എയ്‌ഡ്‌സ്‌
c) അരിവാൾ രോഗം
d) ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1857-ലെ കലാപത്തില്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ബറൗത്ത് ഫര്‍ഗാന യില്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയതാര്?

A) ഷാമാള്‍ B) മൗലവി അഹമ്മദുളള C) കന്‍വര്‍സിംഗ് D) വാങിദ് അലിഷാ?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആയ ആദ്യ മലയാളി??
a) പി ജെ കുര്യൻ
b) എം എം ജേക്കബ്
c) കെ ആർ നാരായണൻ
d) പി ജെ ജോസഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശേഷണം?
a) വൈറ്റ് പഗോഡ
b) ബ്ലാക്ക് പഗോഡ
c) ബ്രാസ് പഗോഡ
d) മ്യൂറൽ പഗോഡ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവപ്പെട്ടവന്റെ തടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) പ്ലാവ്
b) മാവ്
c) മുള
d) തെങ്ങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള കല??
a) അസ്ഥികല
b) ആവരണകല
c) നാഡീ കല
d) പേശി കല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The state which has a district named Korea?
a) Uttar Pradesh
b) Chhattisgarh
c) Maharashtra
d) West Bengal
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്റർനാഷണൽ റോഡ് ഫെഡറേഷൻ ആസ്ഥാനം?
a) ന്യൂയോർക്ക്
b) പാരിസ്
c) ജനീവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശതമാനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനം ഉള്ള സംസ്ഥാനം??
a) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
b) ഹരിയാന
c) മിസോറാം
d) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സസ്യ കാണ്ഡത്തിലെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ?
a) ആബ്സിസ് ആസിഡ്
b) ആക്സിൻ
c) ഗിബ്ബർലിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം?
a) നെപ്പോളിയൻ
b) ലൂയി പതിനാലാമൻ
c) ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The doctor from ……. we got the prescription is a well known physician?
a) Who
b) Where
c) That
d) Whom
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സകർമ്മക ക്രിയ അല്ലാത്തത് ഏത് :?
a) അടിക്കുക
b) കുടിക്കുക
c) ഉണ്ണുക
d) കുളിക്കുക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടെസ്റ്റ്‌ ക്രിക്കറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരൻ ആര്??
a) സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ
b) സൗരവ് ഗാംഗുലി
c) സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ
d) വീരേന്ദ്ര സെവാഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. തത്വബോധിനി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര്??
  a) കേശവ ചന്ദ്രസെൻ
  b) ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
  c) ജോതിറാവു ഫുലെ
  d) മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ✒️ പുല്ലിംഗ പ്രത്യയം ഏത്??
  a) തു
  b) ഇ
  c) അൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  വാർഷിക വലയങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കി വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രായം പറയുന്ന സസ്യശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ്??
  a) പ്ലാന്റ് മോർഫോളജി
  b) സിൽവികൾച്ചർ
  c) ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ
  d) ഡെൻഡ്രോ ക്രോണോളജി
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ചരാചരം സമാസം എന്ത്?
  a) രൂപക തൽപുരുഷൻ
  b) ദ്വന്ദൻ
  c) ബഹുവ്രീഹി
  d) കർമ്മധാരയൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  പ്ലാസ്റ്റിക് ലയിക്കുന്ന പദാർത്ഥം??
  a) മണ്ണെണ്ണ
  b) ആൽക്കഹോൾ
  c) ബെൻസീൻ
  d) ക്ലോറോഫോം
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ശുദ്ധജല തടാകം??
  a) പൂക്കോട്ട്
  b) ഇരവികുളം
  c) വെള്ളായണി
  d) ശാസ്താംകോട്ട
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  1885 മെയ് 24ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേരാനല്ലൂരിൽ ജനിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) ഡോ വേലുക്കുട്ടി അരയൻ
b) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
c) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indian tourism day?
a) 28 jan
b) 26 jan
c) 25 jan
d) 14 jan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാരാതൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ?
a) പാരാതെർമോൺ
b) തൈറോക്സിൻ in
c) കാൽസിടോണിൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു സംസ്ഥാനം വിഭജിച്ചാണ് തെലുങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണം?
a) മധ്യപ്രദേശ്
b) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
c) തമിഴ്നാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴയ 25 പൈസ നാണയതിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്ന മൃഗം?
a) ചീറ്റ
b) സിംഹം
c) ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം
d) കടുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച വർഷം??
a) 1928
b) 1920
c) 1925
d) 1927
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൗലിക ചുമതലകളെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം?
a) 4B
b) 4A
c) 2B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടി ഫാം സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ ??
a) അട്ടപ്പാടി
b) അഗളി
c) കഞ്ചിക്കോട്
d) രാമക്കൽമേട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ്?
a) സൗത്ത് ആൻഡമാൻ
b) നോർത്ത് ആൻഡമാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🎈 വർണാന്ധത ഉള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത നിറങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്??
a) വയലറ്റ്
b) ചുവപ്പ്
c) പച്ച
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചലിക്കുന്ന കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൃത്ത രൂപം ??
a) ഭരതനാട്യം
b) കുച്ചിപ്പുടി
c) മണിപ്പൂരി
d) കഥകളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടെത്തുക?
a) സലാൽ -ചിനാബ്
b) ഇന്ദിരാ സാഗർ ഡാം - താപ്തി
c) തെഹരി- ഭഗീരഥി
d) കൃഷ്ണരാജസാഗർ- കാവേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രജപുത്ര രാജാവായ ആരെ വധിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം സിന്ധ് കീഴടക്കിയത്??
a) പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ
b) ജയപാലൻ
c) ഫിർദൗസി
d) ദാഹിർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൈന, കൊറിയ, ജപ്പാൻ, വിയറ്റ്‌നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ജലനക്ഷത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം??
a) ശനി
b) വ്യാഴം
c) ബുധൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശം അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്

?
a) തോമസ് യങ്
b) മാക്സ് പ്ലാങ്ക്
c) ഹെൻഡ്രിച് ഹെർട്സ്
d) അഗസ്റ്റിൻ ഫ്രണർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതു ജില്ലയിലാണ്??
a) കോട്ടയം
b) ഇടുക്കി
c) കൊല്ലം
d) വയനാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിമാലയം ഇന്ത്യയുടെ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്?  ?
a) 18
b) 16
c) 13
d) 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
No sooner had she heard the sad news……..she burst into tears?
a) When
b) Before
c) Than
d) Then
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World consumer day??
a) 15 jan
b) 15 march
c) 15 feb
d) 15 april
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം?
a) അലുമിനിയം
b) ഇരുമ്പ്
c) ഓക്സിജൻ
d) സിലിക്കൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളെ ആണ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ??
a) 20
b) 31
c) 39
d) 35
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിക്രമശിലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ്??
a) ഒഡീഷ
b) ബീഹാര്‍
c) ഉത്തര്‍പ്രദേശ്
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ വിനോദസഞ്ചാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മല?
a) കടയനൂർ
b) ഇവയെല്ലാം
c) താന്നിപാറ
d) മങ്കുന്ന്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Do you __ any money???
a) Have
b) Had
c) Has
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ദിനം?
a) ജനുവരി 14
b) ഫെബ്രുവരി 14
c) സിസംബർ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റയാൻ ഏത്?
a) 27
b) 21
c) 17
d) 13
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇറാഖിനെ തലസ്ഥാനം??
a) ഒമാൻ
b) ഖത്തർ
c) ടെഹ്റാൻ
d) ബാഗ്ദാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിരിച്ചെഴുതുക: തദ്ധിതം?
a) - തത്+ഹിതം
b) - തദ്+ഇതം
c) - തദ്+ഹിതം
d) - തദ്ധ+ഹിതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The cow is grazing ……the farm?
a) in
b) on
c) for
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
49 ആമത് കടുവാസങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയോദ്യാനം??
a) കാംലങ്
b) ഒറാങ്
c) കാസിരംഗ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ പഞ്ചായത്ത്?
a) വളപട്ടണം
b) പെരുമാട്ടി
c) കുമളി
d) നെടുമ്പാശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വാള്‍ട്ടര്‍ സ്കോട്ട് ഓഫ് കേരള ( കേരള സ്കൗട്ട് ) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ??
a) സി.വി രാമന്‍പിള്ള
b) രാജാ കേശവദാസ്
c) സി.പി രാമസ്വാമി അയ്യര്‍
d) ജി.പി പിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തട്ടേക്കാട് ബോട്ട് ദുരന്തം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ?
a) പരീത് പിള്ള കമ്മീഷൻ
b) ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ
c) ആനന്ദ് കമ്മീഷൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
a) 2003
b) 2001
c) 2000
d) 2002
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡ് ആസ്ഥാനം

?
a) കൊച്ചി
b) തിരുവനന്തപുരം
c) തൃശൂർ
d) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മകളുടെ മകൻ??
a) ജാമാതാവ്
b) ഭാഗിനേയൻ
c) പൗത്രൻ
d) ദൗഹിത്രൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ ജന്മസ്ഥലം?
a) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
b) ഉഴവൂർ
c) ചങ്ങനാശ്ശേരി
d) തലയോലപ്പറമ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള രഞ്ജി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പുതിയ പരിശീലകൻ

CA?
a) ടിസി യോഹന്നാൻ
b) ഡേവ് വാട് മോർ
c) രമേശ്‌ പവർ
d) ടിനു യോഹന്നാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിഡ്-19 മഹാമാരിയെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നിര്‍ണ്ണായക വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ‘ബിങ് കോവിഡ്-19 ട്രാക്കര്‍’ (Bing COVID-19 Tracker)  അവതരിപ്പിച്ച ഐ.ടി കമ്പനി?
a) ആപ്പിൾ
b) മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
c) ഗൂഗിൾ
d) ഫേസ്ബുക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താജ്മഹലിനെ കാലത്തിന്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) - കുമാരനാശാൻ
b) - ഉള്ളൂർ
c) - രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
d) - ചെറുശ്ശേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഋഷികുമാർ ശുക്ല ഏതിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ആണ്?
a) ആർബിഐ
b) പോസ്റ്റ് കാർഡ്
c) ഐബി
d) സിബിഐ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി??
a) നർമ്മദ
b) കൃഷ്ണ
c) കാവേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാത്രക്കടവ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?
a) തൂതപ്പുഴ
b) ശിരുവാണി
c) കുന്തിപ്പുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം 1912ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സന്ദർശിച്ച നേതാവ്??
a) മോത്തിലാൽ നെഹ്റു
b) ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ
c) സി പി മേനോൻ
d) ലാലാ ലജ്പത് റായി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The cow is grazing ……the farm?
a) in
b) for
c) on
d) at
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ടല്‍ വനങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ്??
a) പീറ്റ് മണ്ണ്
b) ചെമ്മണ്ണ്
c) പര്‍വ്വതമണ്ണ്
d) കരിമണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
She —singing when I entered the room (LDC)?
a) was
b) is
c) are
d) has
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം??
a) സെപ്റ്റംബർ 21
b) ഒക്ടോബർ 21
c) നവംബർ 21
d) ഡിസംബർ 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he prefers coffee …………… tea?
a) but
b) for
c) to
d) than
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനനിരക്കുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം??
a) മംഗോളിയ
b) സിംഗപ്പൂർ
c) അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചായത്ത്?
a) ഒളവണ്ണ
b) നാദാപുരം
c) പെരുവണ്ണാമൂഴി
d) ചാത്തമംഗലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ?

(Excellence Academy)?
a) ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
b) പ്രസിഡൻസി ബാങ്ക്
c) അലഹബാദ് ബാങ്ക്
d) ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് രോഗമാണ് ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്??
a) കുഷ്ഠം
b) ക്ഷയം
c) വർണാന്ധത
d) ചിക്കൻപോക്‌സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹായാന ബുദ്ധമതം വിഭാഗത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ❓️?
a) പാലി
b) സംസ്‌കൃതം
c) പ്രകൃത
d) ഹിന്ദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് സ്ഥാപിച്ചത്

?
a) 1946
b) 1968
c) 1978
d) 1993
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ വനിത?
a) - ദീപക് സന്ധു
b) - എസ് വിജയലക്ഷ്മി
c) - രേഖ ശർമ
d) - സുഷമ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് മധുര പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) പാലാർ നദി
b) അടയാർ
c) വൈഗ നദി
d) താമ്രപർണി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കിയ ഭരണാധികാരി??
a) ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ
b) ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
c) റാണി സേതുലക്ഷ്മിഭായി
d) ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ധിതത്തിനുദാഹരണം ഏത് ??
a) വൃദ്ധൻ
b) ശിശു
c) ധീരൻ
d) ദാശരഥി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The film has been dealing _____ luxury goods for more than two decades.?
a) With
b) Out
c) On
d) In
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോസി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്??
a) ബീഹാർ
b) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
c) ഒഡീഷ
d) കർണ്ണാടക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം

(Excellence Academy)?
a) പഞ്ചാബ്
b) ഡൽഹി
c) ലാഹോർ
d) ബംഗാൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റബ്ബർ ഉല്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം?
a) ബ്രസീൽ
b) ഇന്ത്യ
c) തായ്‌ലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമാസം ഏത്

“പൂമണം”?
a) തത്പുരുഷ സമാസം
b) ദ്വന്ദ സമാസം
c) ബഹുവൃഹീ സമാസം
d) അവ്യയ്ഭാവ സമാസം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ പ്രസ്താവന ???
a) ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ വേഗത365 ദിവസം ആറു മണിക്കൂർ 9 മിനിറ്റ് 9 സെക്കൻഡ്
b) ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് ധൃവങ്ങളിലാണ്
c) ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പരിക്രമണം ആണ്
d) ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം പടിഞ്ഞാറു നിന്ന് കിഴക്കോട്ടു ആണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ആധുനിക ഉരുക്ക് വ്യവസായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് 1870 സ്ഥാപിതമായ ഉരുക്കു വ്യവസായ ശാല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു (ldc, 2011, kasrgd )?
a) ബൊക്കാറോ
b) കുൾട്ടി
c) ദുര്ഗാപൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം

?
a) ആന്ധ്ര പ്രദേശ്
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
d) മധ്യപ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
You had better ___?
a) Consult a doctor
b) To consult a doctor
c) Consulting a doctor
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത്?
a) സെർച്ച്‌ ലൈറ്റുകളിൽ
b) തെരുവുവിളക്കുകളിൽ
c) ഡോക്ടർമാരുടെ ഹെഡ്മിറർ
d) സിനിമ പ്രൊജക്ടറുകളിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In which INC session the tricolor flag was unfurled for the first time??
a) Culcutta session 1920
b) Nagpur Annual session 1920
c) Haripura session 1938
d) Lahore session 1929
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോർത്ത് EASTERN ഇന്ദിരാഗാന്ധി റീജിയണൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം??
a) കോഹിമ
b) ഇംഫാൽ
c) ഷില്ലോങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7)World Theatre Day is observed on?
a) March 24
b) March 20
c) March 31
d) March 27
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. ജമ്മു കാശ്മീറിന്റെ നിയമനിർമാണ സഭയ്ക്ക് അവിടത്തെ സ്ഥിരം താമസക്കാരെ നിശ്ചയിക്കാൻ അധികാരം നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
  a) 35A
  b) 53A
  c) 38A
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  The ornaments are made……. silver?
  a) By
  b) With
  c) In
  d) Of
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഗുപ്തന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ

?
a) പ്രകൃതി
b) ഹിന്ദി
c) പേർഷ്യൻ
d) സംസ്‌കൃതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓസ്‌കാർ നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം?
a) 1929
b) 1939
c) 1919
d) 1949
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കേന്ദ്ര സർവീസ് അല്ലാത്തത്?
a) ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ്
b) ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ്
c) ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവ സമുദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ്??
a) ഗംഗ
b) താപ്തി
c) കാവേരി
d) കൃഷ്ണ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 81
b) 79
c) 80
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Cycling keeps Sandeep fit and strong

(Excellence Academy)?
a) Doesn’t he ?
b) Doesn’t it ?
c) Does he ?
d) Does it ?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അനുബന്ധ സംഘടന ഏത്?
a) UNESCO
b) UNICEF
c) ILO
d) UNEP
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Pick out the singular form from the given words:?
a) Data
b) Teeth
c) Mice
d) Fungus
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്??
a) പൈത്തൺ
b) സ്വിഫ്റ്റ്
c) റൂബി
d) യൂനിക്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്തരാഷ്ട്ര ശുദ്ധജല വർഷം?
a) 2004
b) 2001
c) 2000
d) 2003
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബെന്യമിൻ കൃതികൾ ❎️?
a) മാന്തളിരിലെ 20 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ
b) പോസ്റ്റ് മാൻ
c) പൂരത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ
d) ഇഎംഎസ്സും പെൺകുട്ടിയും
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത എല്ലാവരുടെയും ആദരവിന് പാത്രമാകും?
a) സ്വാമി വിവേകാനന്ദ
b) സ്വാമി ദയാനന്ദ
c) രാജാറാം മോഹൻ റോയ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) പി കെ – പി കെ നാരായണപിള്ള
b) ഇ വി – ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ള
c) പി – പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
d) കൽക്കി – ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Very high intelligence and great abilities?
a) Visionary
b) Scientist
c) Philosopher
d) Genius
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
a) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
b) ടാഗോർ
c) നെഹ്റു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘action’ is :?
a) enaction
b) inaction
c) dis action
d) non action
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He would not have failed if he _____ enough money?
a) would have
b) had had
c) would have had
d) was having
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which one of the following sentence is correct?
a) The actor or the director has made a mistake
b) The actor or the director were made a mistake
c) The actor or the director was made a mistake
d) The actor or the director have made a mistake
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശിയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ബില്ല് ലോകസഭ പാസാക്കിയത്??
a) 2012 ഓഗസ്റ്റ് 26
b) 2012 ജനുവരി 26
c) 2012 ഏപ്രിൽ 1
d) 2012 ഓഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉമ്മാച്ചു എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിനെ കർത്താവ് ആര്?
a) സി രാധാകൃഷ്ണൻ
b) പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ
c) എം ടി വാസുദേവൻ നായർ
d) പി കേശവദേവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
I bought the baby a doll?
a) A doll was bought for the baby
b) the baby was bought a ball
c) none of these
d) I was bought a doll for the baby
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ??
a) ഡിസംബർ 6
b) ഒക്ടോബർ 31
c) നവംബർ 19
d) ഓഗസ്റ്റ് 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Difficult to handle (a) Intestate (b) Intractable (c) Interdict (d) Indignation?
a) d
b) c
c) a
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏത്

?
a) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
b) കോളസ്റ്റിറോൺ
c) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ
d) പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where did Babar die??
a) Agra
b) Kabul
c) Lahore
d) Delhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1)Bowman’s Capsule’ works as a part of the functional unit of which among the following human physiological system?

?
a) Circulatory System
b) Respiratory System
c) Reproductive System
d) Excretory System
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി??
a) 9
b) 12
c) 8
d) 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സെന്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ??
a) കാസർഗോഡ്
b) പാലക്കാട്
c) കൊല്ലം
d) കണ്ണൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അപസർപ്പക നോവൽ ഏത്??
a) ഇതാണ് എൻറെ പേര്
b) ഭാസ്കര മേനോൻ
c) ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം
d) വാസനാവികൃതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിചാരവിപ്ലവം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആര്?
a) എം ഗോവിന്ദൻ
b) എം എൻ വിജയൻ
c) മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ
d) കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ

?
a) ബി ആർ അംബേദ്കർ
b) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
c) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
d) ഗാന്ധിജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാഡി?
a) സയാറ്റിക് നാഡി
b) വാഗസ് നാഡി
c) സമ്മിശ്ര നാഡി
d) പ്രേരക നാഡി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുമ്പിനെ പ്രധാന ആയിരിന്റെ പേര്

?
a) ബോക്സൈറ്റ്
b) കോപ്പർ പൈറൈറ്റിസ്
c) ഹേമറ്റൈറ്റ്
d) സിങ്ക്ബ്ലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി?
a) മഞ്ചേശ്വരം പുഴ
b) വളപട്ടണം പുഴ
c) തലശ്ശേരി പുഴ
d) കുപ്പം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാലഞ്ചു ഫയലുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന വാക്കിൽ “നാലഞ്ച്” എന്നത് ഏത് സമാസത്തെ കുറിക്കുന്നു ?

( എക്സലൻസ് അക്കാഡമി)?
a) ബഹുവ്രീഹി
b) ദ്വന്ദ്വൻ
c) തത്പുരുഷൻ
d) ദ്വിഗു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാലഞ്ചു ഫയലുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന വാക്കിൽ നാലഞ്ച് എന്നത് ഏത് സമാസത്തെ കുറിക്കുന്നു?
a) തൽപ്പുരുഷൻ
b) ദ്വന്ദ സമാസം
c) ബഹുവ്രീഹി
d) ദ്വിഗു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ വേരുകൾ കയ്പ്പുള്ളതും ഫലങ്ങൾ മധുരം നിറഞ്ഞതുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാര്?
a) പ്ലേറ്റോ
b) സോക്രട്ടീസ്
c) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കിസാൻ മസ്ദൂർ പ്രജാ പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ആര്?
a) സി ഗോവിന്ദൻ നായർ
b) മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ
c) പട്ടം താണുപിള്ള
d) കെ കേളപ്പൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1942 കോഴിക്കോട് നിന്നും ആരംഭിച്ച പത്രം?
a) മാതൃഭൂമി
b) ദേശാഭിമാനി
c) കേരളകൗമുദി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം?
a) തൃശൂർ
b) കാസർകോഡ്
c) തിരുവനന്തപുരം
d) കൊച്ചി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Knowledge ×?
a) Intelligent
b) Lethargie
c) Ignorance
d) Scholar
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ തലസ്ഥാനം?
a) നാസിക്
b) അമരാവതി
c) പൂന
d) നാഗ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2.The table is made…….wood?
a) From
b) Of
c) With
d) To
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Plural form of manservant :?
a) Manservants
b) Menservents
c) Menservants
d) Manservant
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്

?
a) റാം മനോഹർ ലോഹ്യ
b) മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ
c) കെ എം മുൻഷി
d) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും അതിർത്തിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി,??
a) സാംബസി
b) അമൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
☑️?
a) അഞ്ജാനം
b) അജ്ഞാനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
60° തെക്കും 60° വടക്കും ഉള്ള മർദ്ദ മേഖലയാണ്

?
a) മധ്യരേഖാ ന്യൂനമർദ്ദമേഖല
b) ഉപോഷ്ണ ഉച്ചമർദ്ദ മർദ്ദ മേഖല
c) ഉപദ്രുവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല
d) ദ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൊച്ചിയിലെ അവസാന ദിവാൻ?
a) കേണൽ മൺറോ
b) ശങ്കരവാര്യർ
c) സിപി കരുണാകരമേനോൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശാസ്ത്രഗ്രാമം?
a) ഗുവാഹത്തി
b) ജുംഗരിഘട്ട്
c) ജോർഹത്
d) ധോള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബൈബിൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ?
a) തമിഴ്
b) ഹിന്ദി
c) സംസ്കൃതം
d) മലയാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹീറോ ടു ആനിമൽ അവാർഡിനർഹനായ മുഖ്യമന്ത്രി?
a) പിണറായി വിജയൻ
b) ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ
c) നവീൻ പട്നായിക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവരസങ്ങൾ എന്നതിലെ സമാസം ഏത്?
a) ദ്വിഗു സമാസം
b) കർമ്മധാരയൻ
c) നിത്യസമാസം
d) ബഹുവ്രീഹി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മുലു എന്ന കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലാണ്??
a) വേരുകൾ
b) ഇന്ദുലേഖ
c) രാമരാജ ബഹദൂർ
d) കടൽത്തീരത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓഹരി വിപണിയിലെ സൂചിക ഇടിയുന്ന അവസ്ഥ??
a) ഗിൽഡ്
b) ബ്ലൂ ചിപ്പ്
c) ബിയർ മാർക്കറ്റ്
d) ബുൾ മാർക്കറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തിരുകൊച്ചിയിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി??
a) പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ
b) പറവൂർ ടി കെ നാരായണപിള്ള
c) സി കേശവൻ
d) പട്ടം താണുപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മദർതെരേസയുടള്ള ആദരസൂചകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്?
a) 2016 സെപ്റ്റംബർ 4
b) 2013 സെപ്റ്റംബർ 4
c) 2015 സെപ്റ്റംബർ 4
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തുവും കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ടു”

ഗാന്ധി വധത്തെ തുടർന്ന് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്?
a) പോൾ എസ് ബക്ക്
b) ബർണാഡ് ഷാ
c) മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്
d) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെറ്റില ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല?
a) കണ്ണൂർ
b) എറണാകുളം
c) മലപ്പുറം
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ ?

(Excellence Academy)?
a) ശ്രീകാന്ത് മാധവൻ വൈദ്യ
b) കൃതിക പാണ്ഡെ
c) വി പട്ടാഭി റാം
d) രവീന്ദർ ബാക്കെർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A bird in hand is worth two in the?
a) forest
b) nest
c) cave
d) bush
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം??
a) മലേഷ്യ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) ഇന്ത്യ
d) ഇന്തോനേഷ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം നടന്ന 1956 നവംബർ ഒന്നിന് ആരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ??
a) വി വിശ്വനാഥൻ
b) പി വി മേനോൻ
c) ബി രാമകൃഷ്ണറാവു
d) പി എസ് റാവു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indian news paper day??
a) Jan 19
b) Jan 29
c) Jan8
d) Jan9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Many a man __ tempted by gold?
a) did
b) is
c) are
d) have
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം

?
a) ഹാൽദിയ
b) മുംബൈ
c) മർമ്മഗോവ
d) കണ്ട്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡൽഹി നഗരത്തിലെ ശില്പി..??
a) എഡ്വിൻ ലൂട്ടിൻസ്
b) നെഹ്‌റു
c) ഇർവിൻ പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻഷുറൻസ് മേഖല സ്വകാര്യവല്ക്കരണവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി?
a) ലക്കടവാല കമ്മിറ്റി
b) രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി
c) മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി
d) കുമരപ്പ കമ്മിറ്റി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ ആയ കാഥോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന അയോണുകൾ

?
a) ആനോഡ്
b) അനയോണുകൾ
c) കാറ്റയോണുകൾ
d) അയോണുകൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് എന്ന പേരിൽ നിയമസംഹിത തയ്യാറാക്കിയത് ആര്?
a) ഡയോക്ലിഷ്യൻ
b) കോൺസ്റ്റൻന്റൈൻ
c) ജസ്റ്റീനിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യനെ 2022 ൽ ബഹിരാകാശത്ത്‌ എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ബഹിരാകാശ പദ്ധതി?
a) ടെല്ലുറിഡ്
b) ബംഗബന്ധു
c) ഗംഗയാൻ
d) കിറ്റി ഹാക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോവിലൻ എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
a) അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
b) വി വി അയ്യപ്പൻ
c) എം പി അപ്പൻ
d) എൻ എസ് മാധവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴക്കോട്ട് പോകുന്തോറും ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവ് എങ്ങനെ?

A) കുറയുന്നു B) കൂടുന്നു C) .ഒരുമാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല D) ആദ്യം കൂടുന്നു, പിന്നെ കുറയുന്നു?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ramu denied ___the convict?
a) Help
b) Helping
c) To help
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Let’s read a new story, ——————?

?
a) (A) don’t it
b) (B) didn’t it
c) (C) have we
d) (D) shall we
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
It is no great Surprise that he has failed in the Exam. He …………… worked.?
a) Less
b) Lately
c) Hardly
d) Seriously
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാവങ്ങളുടെ കഥകളി

?
a) കൂടിയാട്ടം
b) ഓട്ടം തുള്ളൽ
c) തെയ്യം
d) ചാക്യാർകൂത്ത്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Please explain ——————-?
a) Point to me this
b) Me this point
c) This point to me
d) To me this point
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Iron is ____ usefull metal

?
a) None
b) the
c) a
d) an
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയില്‍ കാബിനറ്റ് അംഗമായ ആദ്യത്തെ കേരളീയന്‍??
a) ജോണ്‍ മത്തായി
b) പട്ടം താണുപിള്ള
c) എ.കെ. ഗോപാലന്‍
d) ഇവരാരുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജൈവ ഗ്രാമം ]?
a) - ഉടുമ്പന്നൂർ
b) - വണ്ടൻമേട്
c) - രാമക്കൽമേട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……… യുടെ അഭാവത്തിൽ തൊലി വരളുന്നു?
a) വിറ്റാമിൻ ഇ
b) വിറ്റാമിൻ ബി
c) വിറ്റാമിൻ സി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Mahatma Gandhi was named by Time Magazine’s Person of the Year in _____.?
a) 1933
b) 1932
c) 1930
d) 1931
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2008 നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏതാണ്?
a) ചന്ദ്രയാൻ 1വിക്ഷേപണം
b) മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം
c) കോട്ടയം പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല
d) കരിമീൻ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലിഷ്ഠമായ പേശി?
a) ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ്
b) ഗർഭാശയ പേശി
c) സാർട്ടൊറിയാസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who was Babur’s eldest son??
a) Akbbar
b) Jahangir
c) Humayun
d) Shajahan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When George ……twenty, jhon will be twenty five?
a) has
b) was
c) is
d) were
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A person who drives an elephant??
a) Cutler
b) Charmer
c) Chandler
d) Mahout
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
India recently observed ‘Martyrs’ Day’ on 30th January, to pay homage to which Indian leader??
a) Netaji Subash Chandra Bose
b) Mahatma Gandhi
c) Sardar Vallabhbhai Patel
d) Jawaharlal Nehru
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is the first-ever animal that does not need oxygen to breathe?

A. Henneguya salminicola B. Kudoathyrsites C. Myxobolus D. Ceratomyxa?
a) A
b) D
c) C
d) B
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേൻമാവിന്റെ പര്യായം നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് (Subi)?
a) സാലം
b) ചൂതം
c) രസാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) ന്യൂഡൽഹി
b) ഭോപ്പാൽ
c) മുംബൈ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കലിങ്ക രാജാവായ ഖരവേലൻ സ്വീകരിച്ച മതം?
a) ബുദ്ധമതം
b) സിക്ക് മതം
c) ജൈനമതം
d) ഹിന്ദുമതം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറുത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം?
a) ബുധൻ
b) ശുക്രൻ
c) ഭൂമി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ലോകവ്യാപാര സംഘടനയിൽ അംഗമായ വർഷം??
a) 1994
b) 1996
c) 1995
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവോത്ഥാനം ആരംഭിച്ച രാജ്യം ?

(Excellence Academy)?
a) ജർമ്മനി
b) ഇറ്റലി
c) ഗ്രീസ്
d) ഇറാഖ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ്??
a) A. വർഗീസ് കോശി
b) B. കേണൽ ജി വി രാജ
c) C. ജി എൻ ഗോപാലൻ
d) D. മുഹമ്മദ്‌ അലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം??
a) ലക്ഷദ്വീപ്
b) ചണ്ഡീഗഡ്
c) ഡൽഹി
d) പുതുച്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൻകിട, ഇടത്തര വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം നൽകുന്നത്?
a) കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ
b) കേരള ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ
c) നബാർഡ്
d) കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യ സംരംഭം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമേരിക്ക ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് വർഷിച്ചത് എപ്പോൾ?
a) 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6
b) 1945 സെപ്റ്റംബർ 6
c) 1945 ഒക്ടോബർ 6
d) 1945 ഏപ്രിൽ 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?
a) നിർലോഭം
b) അസ്തിവാരം
c) പ്രതിധ്വനി
d) അനുഗ്രഹീതൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാപ്പിച്ചെടിയുടെ ജന്മദേശം ഏത്??
a) ഇന്ത്യ
b) എത്യോപ്യ
c) ഇറാൻ
d) അറേബ്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിച്ച ഏക മലയാളി?
a) കെ കെ നായർ
b) പി കെ നായർ
c) സാംബശിവ ശർമ
d) എസ് കെ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റയാൻ ആര്?
a) പേരക്ക
b) വെണ്ടയ്ക്ക
c) തക്കാളി
d) പാവക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ദേവയാനി മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ കെ.ദേവയാനി അവാർഡിന് അർഹയായത്??
a) കെ. കെ. ഷൈലജ
b) പി. ടി. ഉഷ
c) അറിയില്ല
d) രമ്യ ഹരിദാസ്
e) കെ. കെ കൗസല്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2015 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായി വന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് എന്ത്

?
a) പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി
b) നീതി ആയോഗ്
c) നീതി ആവേഗ്
d) നീതി നിർവഹൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗോട്ടിപുവ എവിടത്തെ നൃത്തരൂപം ??
a) Assam
b) Haryana
c) Odisha
d) Telengana
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കിംഗ് റഗുലേഷൻ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം

?
a) 1948
b) 1949
c) 1945
d) 1946
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Line of Actual Control സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് ??
a) ഇന്ത്യ-ടിബറ്റ്
b) ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍
c) ഇന്ത്യ-ചൈന
d) ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പഞ്ചവേദം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ സമാസം?
a) തൽപ്പുരുഷൻ
b) bahuvreehi
c) ദ്വിഗു
d) അവ്യയീഭാവൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഋഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്?
a) ആർഷം
b) ഋഷികം
c) ഋഷകം
d) ആർഷികം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജത്ജതിൻ, ബിദേസിയ ഏത് സംസ്ഥാനത്തന്റെ നൃത്ത രൂപങ്ങളാണ്?
a) തമിഴ്നാട്
b) ബീഹാർ
c) ആസാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
✔️✔️?
a) അണ്ഡകടാഹം
b) അണ്ടകടാഹം
c) അണ്ഡകടാകം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Minimum age for participating in Vice-President election?
a) 35
b) 21
c) 30
d) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗംഗാ സ്വച്ഛതാ സങ്കലല്പ് ദിവസമായി ആചരിച്ചത് എന്ന്??
a) 2017 മെയ് 2
b) 2016 നവംബർ 8
c) 2016 ഫെബ്രുവരി 10
d) 2017 ഏപ്രിൽ 12
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ് Dr Tedros Adhanom…??
a) (D) UNICEF
b) (A) WHO
c) (B) IMF
d) (C) UNESCO
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തുലിഹാൽ എയർപോർട്ട് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) നാഗാലാന്റ്
b) മിസോറാം
c) മണിപ്പൂർ
d) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 356
b) 354
c) 360
d) 352
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൂരിപ്പിക്കുക… 1, 5, 13, 25, 41..?
a) 61
b) 71
c) 64
d) 81
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ള ജില്ല??
a) എറണാകുളം
b) കണ്ണൂർ
c) കൊല്ലം
d) മലപ്പുറം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഊടെ ഒഴുകുന്ന നദി??
a) ആമസോൺ
b) നൈൽ നദി
c) ഡാന്യൂബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Opposite of the word ‘Transparent’?
a) Opaque
b) Faint
c) Dim
d) clear
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
A—-of nightingales?
a) Watch
b) Flock
c) Swarm
d) Host
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ATM കണ്ടുപിടിച്ചത്?
a) ജോൺ ഷെപ്പേർഡ് ബാരൺ
b) ലുദർ ജോർജ് സിംജിയൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജോണ്‍ സാന്‍റി - ചക്രബര്‍ത്തി മോഡല്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്??
a) ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
b) അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
c) നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
d) മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത :?
a) മായാവതി
b) ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ
c) നന്ദിനി സത്പതി
d) ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്‌?
a) വള്ളത്തോൾ
b) തകഴി
c) കെ എം പണിക്കർ
d) None
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നവജാതശിശുവിനെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം?
a) 300
b) 250
c) 400
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
he is a manager …….a private firm?
a) in
b) on
c) by
d) of
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച മഠം?
a) ദ്വാരക
b) ജ്യോതിർ
c) ഗോവർധന
d) ശൃംഗേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്കൂളുകളിൽ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) പഞ്ചാബ്
b) ഉത്തർപ്രദേശ്
c) ഗുജറാത്ത്
d) മഹാരാഷ്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി കീഴിലല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം?
a) മിസോറാം
b) മേഘാലയ
c) ആസാം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്
d) നാഗാലാൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ സൂര്യനെക്കാൾ ആറ് മടങ്ങ് ചൂടേറിയ കൃത്രിമ നക്ഷത്രത്തെ നിർമിച്ച രാജ്യം?
a) ചൈന
b) അമേരിക്ക
c) യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാർലമെൻറിലെ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്?
a) ഓസ്ട്രേലിയ
b) കാനഡ
c) അമേരിക്ക
d) ബ്രിട്ടൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വജ്രത്തിന്‍റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം:?
a) പ്രകീര്‍ണനം
b) വിസരണം
c) അപവര്‍ത്തനം
d) പൂര്‍ണാന്തരപ്രതിഫലനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അർബുദം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി തടയാനും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതി?
a) കാരുണ്യ
b) ആരോഗ്യകിരണം
c) സ്വാസ്ഥ്യം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപരനാമങ്ങളിൽ തെറ്റായത് ഏത് A. കേരള ഇബ്സൻ -എൻ കൃഷ്ണപിള്ള B. കേരള തുളസിദാസ് -പൂന്താനം C. കേരള സ്കോട്ട് -സി വി രാമൻപിള്ള D. കേരള ഓർഫ്യൂസ്- ചങ്ങമ്പുഴ?
a) C
b) B
c) A
d) തെറ്റില്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയകായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 29 ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്??
a) സച്ചിൻ
b) മിൽഖാ സിംഗ്
c) ധ്യാൻചന്ദ്
d) സി. കെ. നായിഡു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Who declared “The only hope for India is from the masses. The upper classes are physically and morally dead”??
a) Gopal Krishna Gokhale
b) Bal Gangadhar Tilak
c) Mahatma Gandhi
d) Swami Vivekananda
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ്??
a) സേവനമേഖല
b) പ്രാഥമിക മേഖല
c) ദ്വിതീയ മേഖല
d) തൃതീയ മേഖല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്തിന്റെ പരസ്യമാണ് ടെലിവിഷനിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്?
a) ചെരുപ്പ്
b) വാച്ച്
c) കാറ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World consumer day??
a) 15 feb
b) 15 march
c) 15 jan
d) 15 april
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
shut your mouth,………??
a) won’t you
b) can’t you
c) do you
d) will you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടയ്ക്കൽ ഫ്രാങ്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

?
a) രാഘവൻ പിള്ള
b) സി കെ കുമാര പണിക്കർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രൈസ്തവ കാളിദാസൻ?
a) എം പി പൗലോസ്
b) അർണോസ് പാതിരി
c) കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള
d) കട്ടക്കയം ചെറിയാൻ മാപ്പിള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെങ്ങിന്റെ ജന്മദേശം :?
a) വിയറ്റ്നാം
b) തായ്‌ലന്റ്
c) മലേഷ്യ
d) ജപ്പാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ He was see off by his friends , in aerodrome “ ഈ വാക്യത്തിന് ശരിയായ വിവർത്തനം നൽകുക:?
a) വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കാണപ്പെട്ടു
b) വിമാനത്താവളത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കി
c) അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളാൽ കാണപ്പെട്ടു
d) വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളെ അകലേക്ക് കാണപ്പെട്ടു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ഥാനം?
a) ജനീവ
b) ലണ്ടൻ
c) വാഷിംഗ്ടൺ
d) ന്യൂയോർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊട്ടറ്റോ ഈറ്റേഴ്സ് 🎨🎨?
a) റാം ബ്രാൻഡ്
b) പാബ്ലോ പിക്കാസോ
c) വിൻസൺ വാന്ഗോഗ്
d) മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനം??
a) ചെമ്മണ്ണ്
b) പീറ്റ് മണ്ണ്
c) എക്കൽ മണ്ണ്
d) പർവത മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപകരണം?
a) അനു സാറ്റ്
b) ആസ്ട്രോസാറ്റ്
c) കലാംസാറ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശുദ്ധമായ രൂപം?
a) ഇതികർത്തവ്യതാ മൂഢൻ
b) ഇതികർത്തവ്യ മൂഢൻ
c) ഇതികർത്തവ്യ മൂഡൻ
d) ഇതികർത്തവ്യ വിമൂഢൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Would you mind …………… reading aloud?
a) i
b) myself
c) my
d) me
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🤔 Name the programme which was launched for online education (1 to 12) announced under “Atmanirbhar Bharat Abhiyaan”?
a) PM e-Vidhya
b) PM e-Kalyan
c) PM e-Suraksha
d) PM e-Abhiyan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർണാൽ യുദ്ധം

(Kerala PSC Q & A)?
a) 1761
b) 1739
c) 1746
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വൻകര എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഏഷ്യ
b) യൂറോപ്പ്
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) ആഫ്രിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്

?
a) അഗസ്ത്യാർകൂടം
b) ദേവികളും
c) പറമ്പിക്കുളം
d) മാങ്ങാടുകുളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിൽ ജലസംരക്ഷണത്തിനായി കരട് ജലനയം അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം?
a) മേഘാലയ
b) സിക്കിം
c) ത്രിപുര
d) മണിപ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന ഭരണസമിതി ആരുടെ കാലത്താണ്??
a) ഇൽത്തുമിഷ്
b) ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജി
c) ഷേർഷ
d) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
e) ശിവജി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സദ്ഭാവന ദിവസ്??
a) ജൂൺ 12
b) ആഗസ്റ്റ് 20
c) നവംബർ 19
d) May 21
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ONGC രൂപീകൃതമായ വർഷം ഏതാണ്?
a) 1957
b) 1953
c) 1954
d) 1956
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Your brother’s here ……………??
a) Isn’t he?
b) Doesn’t he?
c) Is he?
d) Hasn’t he?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
White Revolution : Varghese Kurien Pink Revolution : ??
a) Sam Pitroda
b) Vishal Tiwari
c) Durgesh Patel
d) Indira Gandhi
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം കെ ഗോപിനാഥൻ നായർ അറിയപ്പെടുന്ന തൂലികാനാമമേത്??
a) മുല്ലനേഴി
b) വൈശാഖൻ
c) പവനൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
! തന്നിരിക്കുന്ന ചിഹ്നത്തിന്‍റെ പേരെന്ത്

A) വിക്ഷേപിണി B) വിശ്ലേഷണം C) കാകു D) ഭിത്തിക?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ ‘ജനത കർഫ്യൂ’ ആചരിച്ചത്…??
a) (A) 2020 മാർച്ച്‌ 23
b) (D) 2020 മാർച്ച്‌ 22
c) (B) 2020 മാർച്ച്‌ 24
d) (C) 2020 മാർച്ച്‌ 20
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ശിലാതൈലം”എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധാതു?
a) കൽക്കരി
b) പെട്രോളിയം
c) കല്ലുകൾ
d) ഇതൊന്നുമല്ല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Medulla Oblongata is connected with the control of?
a) Vision
b) Hearing
c) Balance of the body
d) Heartbeat
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം?
a) ആസ്ട്രേലിയ
b) യൂറോപ്പ്
c) അന്റാർട്ടിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രേഖാംശരേഖകള്‍ കടന്ന് പോകുന്ന വന്‍കര?(Talent Academy)?
a) ഏഷ്യ
b) ആഫ്രിക്ക
c) അന്‍റാര്‍ട്ടിക്ക
d) ഓസ്ട്രേലിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Joint sitting??
a) 109
b) 107
c) 108
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ധർമ്മരാജ എന്ന നിരൂപണ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതാര്??
a) തോപ്പിൽ ഭാസി
b) സി വി രാമൻപിള്ള
c) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
d) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു ക്യൂവിൽ തോമസ് മുന്നിൽനിന്നു ഒൻപതാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമതും ആയാൽ ക്യൂവിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് (ldc2017)?
a) 16
b) 15
c) 17
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Fear of accidents?
a) Febriphobia
b) Demophobia
c) Dystychiphobia
d) Dispophobia
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Of outstanding significance?
a) Teeny
b) Monumental
c) Vast
d) Trivial
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറവ് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സഭ?
a) 6
b) 3
c) 4
d) 5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
💥 10 പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിച്ചു 4 എണ്ണം ആക്കുന്ന ലയനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്..??
a) (A) 2020 മാർച്ച്‌ 31
b) (C) 2020 മാർച്ച്‌ 31
c) (B) 2020 ഏപ്രിൽ 1
d) (D) 2020 ഏപ്രിൽ 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെറ്റായ ജോഡി???
a) ലോക രക്തദാന ദിനം ജൂൺ 14
b) ആഗോള കാറ്റ് ദിനം ജൂൺ 15
c) തെറ്റില്ല
d) വയോജന വിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള ദിനം ജൂൺ 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കല്ലായിപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി??
a) ചന്ദ്രഗിരിപുഴ
b) ചാലിയാർ
c) കുന്തിപുഴ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ??
a) 167
b) 229
c) 165
d) 166
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6 വയസ്സിനും 14 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം?
a) 51A (k)
b) 51A (g)
c) 51A (j)
d) 51A (i)
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തട്ടുപൊളിപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം?
a) മാർഗംകളി
b) ചവിട്ട് നാടകം
c) അർജുന നൃത്തം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Small industrial bank of india ആസ്ഥാനം?
a) പൂനെ
b) മുംബൈ
c) ലക്ക്നൗ
d) ബാംഗ്ലൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദം എന്ന വിഖ്യാതനിരൂപണ കൃതി ആരുടേതാണ്??
a) ചങ്ങമ്പുഴ
b) എന്‍.എന്‍.കക്കാട്
c) ഉള്ളൂര്‍
d) എന്‍.കൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
⭕️. History is the essence of innumerable biographies - തർജ്ജമ ചെയ്യുക??
a) (A) അനേകം ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ സാരംഗമാണ് ചരിത്രം
b) (D) അനേകം ആത്മകഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ചരിത്രം
c) (C) അനേകം ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ചരിത്രം
d) (B) അനേകം ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ സംയോഗമാണ് ചരിത്രം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതു സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി കന്നട സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന രചിച്ച നോവലാണ് ചിരസ്മരണ??
a) കയ്യൂർ സമരം
b) പാലിയം സത്യാഗ്രഹം
c) മുത്തങ്ങ സമരം
d) കരിവെള്ളൂർ സമരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം.??
a) ശക്തിസ്ഥൽ
b) ശാന്തിവനം
c) ഏകതാസ്ഥൽ
d) രാജ് ഘട്ട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുകയില നിയമപരമായി നിരോധിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം??
a) മിസോറാം
b) അസം
c) പഞ്ചാബ്
d) ഹരിയാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്

?
a) വിളവൻകോഡ്
b) തോവാള
c) ഹൊസ്ദുർഗ്
d) അഗസ്തീശ്വരം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് രൂപംകൊണ്ടത്?
a) 1920
b) 1922
c) 1924
d) 1921
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഢ്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു??
a) കോഴിക്കോട്
b) വയനാട്
c) മലപ്പുറം
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who knows everything :?
a) omnipotent
b) scholar
c) omniscient
d) master
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ഔദോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ട ഐ എൻ സി സമ്മേളത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ?
a) നെഹ്‌റു
b) കെ എം പണിക്കർ
c) ഗാന്ധിജി
d) Dr. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ യുനെസ്‌കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് :?
a) 1966
b) 1866
c) 1886
d) 1986
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻറെ ജന്മസ്ഥലം?
a) ചേരാനല്ലൂർ
b) മഗലാപുരം
c) ചെറായി
d) പേട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
🍂 അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ തലസ്ഥാനം?
a) സിറിയ
b) ഇറാഖ്
c) ഇറാൻ
d) മദീന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തദ്ധിതത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് ഏത്??
a) കള്ളത്തരം
b) ബാല്യം
c) സമർത്ഥം
d) പുതുമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്?
a) 1600
b) 1616
c) 1602
d) 1664
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിന്റെ പുതിയ പേര്?
a) തിരു വരംഗം
b) എഴുമ്പൂർ
c) കോയം പെരൂർ
d) കോയം പുത്തൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ എന്ന ആശയം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ രാജ്യം??
a) ഫ്രാൻസ്
b) സ്വീഡൻ
c) റഷ്യ
d) അയർലൻഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശ ത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പ്?
a) ആർട്ടിക്കിൾ 213
b) ആർട്ടിക്കിൾ 326
c) ആർട്ടിക്കിൾ 356
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The Rath Yatra at Puri is celebrated in honour of which Hindu deity?
a) Jaganath
b) Shiva
c) Ram
d) Vishnu
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ ഒടുവിലത്തെ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ച തീയതി??
a) 1947 ആഗസ്ത് 14
b) 1948 ജനുവരി 18
c) 1948 ജനുവരി 26
d) 1947 നവംബർ 30
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗള്ളിവേഴ്‌സ് ട്രാവൽസ് ആരുടെ കൃതിയാണ്??
a) സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്
b) മാക്‌സിം ഗോർക്കി
c) ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Unreasonable enthusiasm for the glorification of one’s country. (a) Communism (b) Imperialism (c) Patriarchal (d) Chauvinism?
a) d
b) c
c) a
d) b
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്രോണുകളുടെ സഹായത്തോടെ ആവശ്യമരുന്നുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള “ മെഡിസിൻ ഫ്രം ദി സ്കൈ “ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം?
a) M H
b) കർണാടക
c) ആസ്രാ പ്രദേശ്
d) തെലങ്കാന
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Neither of them___invited to the party?
a) Were
b) Will
c) Was
d) Had
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിത്തു മുളക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം ഏത്?
a) അനുകൂല താപനില
b) വായു
c) ജലം
d) മണ്ണ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അടുത്തിടെ നിലവിൽ വന്ന കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
a) മലപ്പുറം
b) പാലക്കാട്‌
c) കോഴിക്കോട്
d) ഇടുക്കി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപ്പ് തൊട്ട് കര്‍പ്പൂരം വരെ ഇതില്‍ തൊട്ട്` എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തില്‍പെടുന്നു??
a) സമാസം
b) കാരകം
c) ഗതി
d) വിഭക്തി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച വർഷം?
a) 2019
b) 2018
c) 2017
d) 2020
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അക്ഷരം?
a) ശബ്ദം
b) നാശമില്ലാത്തത്
c) പഠനം
d) അറിവ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The antonym of ‘ Loquacious’ is?
a) Talkative
b) Eloquent
c) Severe
d) Taciturn
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ ജന്മദിനമാണ് ഏതാണ് ദിവസം?
a) സെപ്റ്റംബർ 15
b) സെപ്റ്റംബർ 5
c) നവംബർ 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Find out the correctly spelt word??
a) Embarassment
b) Embarrasment
c) Emberrassment
d) Embarrassment
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡാറ്റ പ്രോസസിങ്ങിന്റെ പിതാവ്?
a) റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാൻ
b) റാൽഫ് ബയേർ
c) ഹെർമൻ ഹോളറിത്
d) ഹെൻട്രി റോബെർട്സ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹാൾ ഹെറാൾഡ് പ്രക്രിയ, ഹൂപ്സ് പ്രക്രിയ ഏതിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടരിക്കുന്നു?
a) നൈട്രജൻ
b) അലൂമിനിയം
c) സോഡിയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അധ്യക്ഷ ആയിരുന്നത്?
a) ജയന്തി പട്നായിക്
b) ഗിരിജാ വ്യാസ്
c) രേഖ ശർമ്മ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഒരു പൗരസ്ത്യ ദേശം ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ഏത്??
a) ദക്ഷിണായനരേഖ
b) ഉത്തരായന രേഖ
c) ഭൂമധ്യരേഖ
d) ഗ്രീനിച്ച് രേഖ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
In the Nagpur Session of the Congress in the year 1920, who among the following moved the main resolution on Non-Cooperation??
a) C.Rajagopalachari
b) C.R.Das
c) Madan Mohan Malaviya
d) Motilal Nehru
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2014 മലാലയോടൊപ്പം നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിട്ട മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകന്?
a) കൈലേഷ് സത്യാർത്ഥി
b) സുധാ ഭരദ്വാജ്
c) അമർത്യാസെൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ആസ്ഥാനം

?
a) ഒലവക്കോട്
b) കഞ്ചിക്കോട്
c) പട്ടാമ്പി
d) കൊല്ലംകോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മരം

?
a) പ്ലാവ്
b) മാവ്
c) തെങ്
d) പേരാൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാനാവതി മേതാ കമ്മീഷൻ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) ഗുജറാത്ത് കലാപം
b) ബാബരി മസ്ജിദ് തർക്കം
c) കാശ്മീർ വിഭജനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്?
a) 2005 ഒക്ടോബർ 16
b) 2005 ഡിസംബർ 19
c) 2005 ഡിസംബർ 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കീചകവധം രചിച്ചത്?
a) ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
b) ഉണ്ണായി വാരിയർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിശാന്ധത : റോസ്ബംഗാള്‍ ടെസ്റ്റ് കുഷ്ഠം : ??
a) ഷിക്ക് ടെസ്റ്റ്
b) ഹിസ്റ്റാമിന്‍
c) ടൂര്‍ണിക്ക ടെസ്റ്റ്
d) വാസര്‍മെന്‍
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചുടലമുത്തു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ ഏത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) തോട്ടിയുടെ മകൻ
b) ഓടയിൽ നിന്ന്
c) ഉമ്മാച്ചു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
41 മുതൽ 99 വരെയുളള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണുക ?

(Excellence Academy)?
a) 60
b) 70
c) 80
d) 90
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
plural form of sister-in-law?
a) sister-in-law
b) sisters-in-law
c) none of the above
d) sister-in-laws
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട നിർമ്മിച്ചതാര്?
a) ശിവപ്പ നായ്ക്കർ
b) സോമനാഥ് നായ്ക്കർ
c) അൽമേഡ
d) ധർമ്മരാജ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചത് എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് 2020?
a) 24
b) 30
c) 25
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റോക്കറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമായ ചലനനിയമം ]?
a) - മൂന്നാം ചലന നിയമം
b) - ഒന്നാം ചലന നിയമം
c) - ഇവയൊന്നുമല്ല
d) - രണ്ടാം ചലന നിയമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ പദവി വഹിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഏക വ്യക്തി??
a) മൊറാജി ദേശായി
b) ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ
c) മൻമോഹൻ സിംങ്
d) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ശാശ്വതമായ കാറ്റിന്റെ പ്രദേശം” “ആത്മാവിന്റെ ആവാസകേന്ദ്രം” എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ്??
a) നോക്രെക് നാഷണൽ പാർക്ക്
b) ബാൽഫാക്രം നാഷണൽ പാർക്ക്
c) മനാസ് നാഷണൽ പാർക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

?
a) ലക്നൗ
b) കട്ടക്ക്
c) ഗാന്ധിനഗർ
d) അഹമ്മദാബാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് ആദ്യ സഞ്ചാരം നടത്തിയ ലൈക്ക എന്ന നായയെ വഹിച്ചിരുന്ന വാഹനമേത്?
a) സ്പുട്നിക് -1
b) സ്പുട്നിക് -2
c) വോസ്‌തോക് -1
d) ഈഗിൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം ലോകസഭയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം

?
a) 489
b) 445
c) 364
d) 324
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
49 മത് സംസ്ഥാന മികച്ച നടനുള്ള ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് സൗബിൻ സാഹിറിന് ലഭിച്ചത് ഏത് സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ്??
a) ആൻഡ്രോയ്ഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ
b) മേരിക്കുട്ടി
c) ഒറ്റയാൾ പാത
d) സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
When was _____ Radio invented??
a) an
b) the
c) one
d) a
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National sugar institute?
a) Lucknow
b) Kanpur
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Idiom: back to the drawing board?
a) Start something all over again
b) Back to study
c) Back to school after the vacation
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1757 ലെ പ്ലാസി യുദ്ധ സമയത്തെ മുഗൾ രാജാവ്

(Excellence Academy)?
a) ബഹദൂർഷാ സഫർ
b) ജഹാംഗീർ
c) ആലംഗീർ രണ്ടാമൻ
d) ഔറംഗസേബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബീഹാർ ഗാന്ധി?
a) സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ
b) സക്കീർ ഹുസൈൻ
c) കൺവർ സിംഗ്
d) രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
#CaRevision മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പ്ലാന്റ് ??
a) കാസർഗോഡ്
b) തിരുവനന്തപുരം
c) കൊച്ചി
d) അറിയില്ല
e) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്രീമിലയർ എന്ന ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം??
a) സാമ്പത്തികസ്ഥിതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിങ്‌
b) ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിങ്‌
c) അധികാരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിങ്‌
d) സാമൂഹിക പദവി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിങ്‌
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ പെടാത്തത്?
a) എറണാകുളം
b) മലപ്പുറം
c) തൃശൂർ
d) പാലക്കാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചോലാമു തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം

(Kerala PSC Q & A)?
a) സിക്കിം
b) മണിപ്പൂർ
c) മേഘാലയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ വ്യക്തി?
a) ദേവേന്ദ്ര ചൗഹാൻ
b) V. രാമസ്വാമി
c) KN. സിങ്
d) ജഗദീഷ് സിങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Never resort ……. violence

A) to B) for C) from D) in?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നെയ്യാറ്റിൻകര ഗാന്ധി?
a) കെ.കേളപ്പൻ
b) കെ. പി.കേശവമേനോൻ
c) C.കൃഷ്ണൻ
d) C. കൃഷ്ണൻ നായർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം?
a) ഹീലിയം
b) ഹൈഡ്രജൻ
c) നൈട്രജൻ
d) ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാമനാട്ടം രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ ??
a) സംസ്കൃതം
b) ഇവയൊന്നുമല്ല
c) തമിഴ്
d) മലയാളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രിമാർ ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണത്തിലിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി?
a) ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ
b) പേമഖണ്ടു
c) അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
d) ബി.എസ്.യെദ്യൂരപ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശീതസമരം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്?
a) വാൾട്ടർ ലിപ്മാൻ
b) ക്വാമി എൻ ക്രൂമ
c) ബർനാഡ് ബറൂച്ച്
d) ജോമോകെനിയാത്ത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1) ചേർത്തെഴുതുക -ദിക്+വിജയം?
a) ദിഗ്വിജയം
b) ദിക്ജയം
c) ദിക്വിജയം
d) ദിഖ്വിജയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിദാനം : കാരണം :: നിധാനം :_____??
a) രോഗം
b) സ്വത്ത്‌
c) ശബ്ദം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം??
a) 1998
b) 1995
c) 1997
d) 2000
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
b) ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു
c) സി ആർ ദാസ്
d) സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
HSBC ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം?
a) ന്യൂയോർക്ക്
b) ലണ്ടൻ
c) ഹോങ്കോങ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10)Which among the following is major component of Gobar Gas?

?
a) Butane
b) Methane
c) Propane
d) Ethane
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു മിനിട്ടിൽ വ്യക്കയിൽ വച്ച് എത്ര ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് മൂത്രമായി മാറുന്നു ??
a) 1 ml
b) 127 mI
c) 126 m|
d) 3 ml
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നാണത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത്?
a) വ്രീള
b) കാല്യം
c) ലജ്ജ
d) ത്രപ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ലോക്പാൽ??
a) പി. സി ഘോഷ്
b) ശാന്തി ഭൂഷൺ
c) E.V ബാലകൃഷ്ണൻ
d) എൽ. എം സിംഗ്‌വി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാരിഫ് വിള ഏതാണ്?
a) ഗോതമ്പ്
b) ചോളം
c) നെല്ല്
d) ബാർലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കർമ്മവിപാകം?
a) MT ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
b) VT ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
c) MP ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റിപ്പബ്ലിക് ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ശരിയായ പ്രസ്താവന?
a) രാഷ്ട്രത്തലവനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു
b) രാഷ്ട്രത്തലവൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
c) രാഷ്ട്രത്തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആവർത്തന പട്ടികയിലെ 17th ഗ്രൂപ്പ്‌??
a) A. ബോറോൺ കുടുംബം
b) B. കാർബൺ കുടുംബം
c) C. നൈട്രജൻ കുടുംബം
d) D. ഹാലൊജൻ കുടുംബം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He _____ if you had called him.?
a) will come
b) would come
c) would have come
d) should come
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആയുർവേദത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്??
a) C) എറണാകുളം
b) A) പട്ടാമ്പി
c) D) തൃശ്ശൂർ
d) B) കോട്ടയ്ക്കൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിനുള്ള ഇത്തവണത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്‌കാരം നേടിയ ചണ്ഡീപ്രസാദ് ഭട്ട് ഏത് പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ്??
a) നര്‍മദ ബചാവോ ആന്ദോളന്‍
b) ബൈഷ്‌ണോയി
c) ചിപ്‌കോ
d) അപ്പിക്കോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is the hemihydrate of calcium sulphate commonly known as??
a) Gypsum
b) Plaster of Paris
c) Chloroform
d) Limestone
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന മൃഗം??
a) കാള
b) ആന
c) പശു
d) കടുവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോശ ശ്വസനം,ATP സംശ്ലേഷണം എന്നിവ നടക്കുന്ന ഭാഗം?
a) അന്തർദ്രവ്യജാലിക
b) ലൈസോസോം
c) ന്യൂക്ലിയസ്
d) മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡേവിഡ് കപ്പ് എന്താണ്?
a) വനിതാ താരങ്ങളുടെ ടെന്നീസ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
b) പുരുഷ താരങ്ങളുടെ ടെന്നീസ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എണ്ണയിലുള്ള ആസിഡ്:?
a) കാപ്രിക് ആസിഡ്
b) അമിനോ ആസിഡ്
c) ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ്
d) സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആസ്ഥാനം?
a) ചന്തിരൂർ
b) കായംകുളം
c) പറവൂർ
d) കലവൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“ മില്ലി തരാന” ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഗാനമാണ്

?
a) അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
b) ബംഗ്ലാദേശ്
c) പാകിസ്ഥാൻ
d) മ്യാൻമാർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടനെ പ്രകാരം അറ്റോർണി ജനറലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ?
a) 76
b) 96
c) 86
d) 88
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകസഭ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?
a) പ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ
b) പരോക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി??
a) 3 വർഷം / 60 വയസ്
b) 5 വർഷം / 65 വയസ്
c) 4 വർഷം / 65 വയസ്
d) 3 വർഷം /70 വയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യ ദേശീയ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ

?
a) ഡോ പി വി രാജമന്നാർ
b) വി പി മേനോൻ
c) കെ സി നിയോഗി
d) പി എം എബ്രഹാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമം?
a) എരുമേലി
b) കോട്ടയം
c) കൂളിമാട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സലിം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി?
a) ജഹാംഗീർ
b) ഷേർഷാ
c) ഷാജഹാൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രഘുവംശത്തിൽ ജനിച്ചവൻ?
a) രഘുവരൻ
b) രഘു
c) രാഘവൻ
d) രാഘൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ രൂപം ഏത്?
a) പരിണിതഫലം
b) പരിണതഫലം
c) പരിണിദഫലം
d) പരണിതഫലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
We resumed the game ___ it stopped raining.?
a) while
b) where
c) as soon as
d) immediately
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുനിയറകളുടെ നാട്?
a) കുമളി
b) പാട്ടുപെട്ടി
c) മറയൂർ
d) തേക്കടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Where was the Second Session of Indian National Congress held? (a) Bombay (b) Madras (c) Calcutta (d) Delhi?
a) D
b) C
c) B
d) A
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്നാൽ?
a) ജലത്തിൽ നിന്ന് അഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
b) അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
c) ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോക ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്ത ആദ്യ രാജ്യം?
a) ജപ്പാൻ
b) ജർമ്മനി
c) ഇന്ത്യ
d) ഫ്രാൻസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
By __ united struggle, we may achieve success.?
a) The
b) None
c) A
d) An
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which words has the closest in meaning to versatile??
a) Having many skills
b) bright and smart
c) verbatim
d) Veteran
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The customers are quite pleased __
___ the new product?
a) by
b) at
c) with
d) in
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നരേന്ദ്രനാഥ ദത്ത് എന്ന വ്യക്തി ഏത് പേരിലാണ് പ്രശസ്തമായത്?
a) ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ
b) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
c) സ്വാമി വിവേകാനന്ദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“കോമൺ സെൻസ്” എന്ന ലഘുലേഖ യിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് വിവേകപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്?
a) ജോൺ ലോക്ക്
b) തോമസ് പെയിൻ
c) ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ
d) തോമസ് ജഫേഴ്സൺ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആസൂത്രിത നഗരം??
a) ഗാന്ധിനഗർ
b) ജംഷഡ്പൂർ
c) സൂററ്റ്‌
d) ഛണ്ഡീഗഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1857ലെ കലാപ കാലത്ത് വധിക്കപ്പെട്ട ലക്നോവിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റ്?
a) ഹെന്റി ലോറൻസ്
b) ഹ്യൂഗ് റോസ്
c) ജനറൽ വിൻഡ്ഹാം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാലക്കാട് നാട്ടുരാജ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) നെടിയിരുപ്പ് സ്വരൂപം
b) തരൂർ സ്വരൂപം
c) തിരൂർ സ്വരൂപം
d) പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The state which has a district named Korea?
a) Uttar Pradesh
b) Chhattisgarh
c) West Bengal
d) Maharashtra
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദം ഏത്?
a) അപ്പോഴപ്പോൾ
b) അപൊഴപ്പോൾ
c) അപ്പൊഴപ്പോൾ
d) അപ്പോഴപൊൾ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചങ്ങമ്പുഴയെ അനുസ്മരിച്ച് പി ഭാസ്കരൻ രചിച്ച വിലാപകാവ്യം (Subi)?
a) പ്രരോദനം
b) പാടുന്ന മൺ തരികൾ
c) ഇതൊന്നുമല്ല
d) കണ്ണുനീർത്തുള്ളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എട്ടാം പട്ടികയിൽ ഉൾപെടുത്തിയിരുന്ന ഭാഷകളുടെ എണ്ണം :?
a) 15
b) 22
c) 20
d) 14
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകിയ ആദ്യ രാജ്യം

?
a) ന്യൂസിലാൻഡ്
b) നോർവേ
c) അമേരിക്ക
d) ഇന്ത്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
He is married ……….

(Kerala PSC Q & A)?
a) None of the above
b) With my sister
c) My sister
d) To my sister
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി

?
a) സൈമൺ ബ്രിട്ടോ
b) തോമസ് ഐസക്
c) ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്
d) മാത്യു ടി തോമസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Embezzle =?
a) Balance
b) Misappropriate
c) Clear
d) Remunerate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആളെ കണ്ടെത്തുക?
a) അമിത് ഷാ
b) സുഷമ സ്വരാജ്
c) വെങ്കയ്യ നായിഡു
d) അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ?
a) ഓക്ലാന്റ് പ്രഭു
b) ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്ന ചാണ്ടി 1930 ഇൽ ആരംഭിച്ച മാസിക?
a) ശ്രീമതി
b) സ്ത്രീ
c) സ്ത്രീ ശക്തി
d) പുണ്യജന്മം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൂതക്കുന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ചാവക്കാട്
b) തലശ്ശേരി
c) മാടായി
d) മട്ടാഞ്ചേരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മണിക്കൂറില്‍ 72 കി.മീ വേഗത്തില്‍ ഓടുന്ന 240 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു ടെലിഫോണ്‍ പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാന്‍ എത്ര സമയം എടുക്കും??
a) 12 സെക്കന്‍റ്
b) 10 സെക്കന്‍റ്
c) 8 സെക്കന്‍റ്
d) 15 സെക്കന്‍റ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മിസോറാമിന്റെ തലസ്ഥാനം??
a) സിംല
b) പനാജി
c) ഐസോൾ
d) ദിസ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ള രാജ്യം❓️?
a) നേപ്പാൾ
b) ഫിജി
c) ഇന്ത്യ
d) കംബോഡിയ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അഹമ്മദിയ മൂവ്മെന്റ്?
a) സർ സയ്ദ് അഹമ്മദ്‌ ഖാൻ
b) മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ്
c) മുഹമ്മദ്‌ അലി ജിന്ന
d) ഖാൻ ബറേലി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2) വാഗർഥങ്ങൾ-എന്ന സമസ്ത പദത്തിന്റെ വിഗ്രഹരൂപം?
a) A) വാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ
b) B) വാക്കും അർത്ഥവും
c) C) വാക്കു നൽകുന്ന അർത്ഥം
d) D) വാക്കോ അർത്ഥമോ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ്??
a) 1932
b) 1952
c) 1935
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
What is 20% of 25 % of 300?
a) 45
b) 150
c) 60
d) 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത് തുടക്കംകുറിച്ച പ്രവർത്തനം?
a) ഹരിതവിപ്ലവം
b) ഗരീബി ഹഠാവോ
c) വ്യവസായവൽക്കരണം
d) പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The meaning of ‘disseminate’

A) with hold B) broadcast C) convey D) none of these?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
One who collects stamps?
a) philatelist
b) pilanthropist
c) philologist
d) philistine
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൈവവൈവിധ്യ വർഷമായി ആചരിച്ചത്

?
a) 2011
b) 2015
c) 2012
d) 2010
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെൺ+ ചാമരം= വെഞ്ചാമരം സന്ധി ഏത്?
a) ദ്വിത്വ സന്ധി
b) ആദേശം
c) ലോപം
d) ആഗമം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ണും കാതും എന്നറിയപ്പെടുന്നത്??
a) ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ
b) ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി
c) ക്യാബിനെറ് സെക്രട്ടറി
d) CAG
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഹിന്ദുക്കളുടെ മേൽ മത നികുതിയായ ജസിയ ഏർപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താൻ?
a) അലാവുദ്ദിൻ ഖിൽജി
b) ബാൽബൻ
c) മുഹമ്മദ് ഗോറി
d) ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ekushey Book Fair was conducted in which country??
a) Pakistan
b) India
c) Nepal
d) Bangladesh
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
8-the prime minister ___the President to clarify the matter in detail?
a) Called at
b) Called by
c) Call with
d) Called on
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബ്ദത്തിന്‍റെ ഏതു സ്വഭാവ മാണ് സൊണാറില്‍ പ്രയോജന പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ?

A) പ്രതിപതനം B) തീവ്രത C) ഉച്ചത D) സ്ഥായി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം?
a) പിപാസ
b) വിപാസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറപ്പുറം പി കെ ബാവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക

?
a) ഇവയൊന്നുമല്ല
b) ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് മാൻ
c) സാധുജന ദൂതൻ
d) തൊഴിലാളി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശി?
a) ഹൃദയപേശി
b) സാർടോറിയസ്
c) കൺപോളയിലെ പേശി
d) സ്റ്റെപ്പ്ഡിയസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രകാശസംശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക

കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്+___ = ഗ്ലൂക്കോസ്+__?
a) സൂര്യപ്രകാശം, ഹൈഡ്രജൻ
b) സൂര്യപ്രകാശം, ഓക്സിജൻ
c) ഹരിതകം, ഓക്സിജൻ
d) ജലം, ഓക്സിജൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Oraapa vajragani?
a) South Africa
b) Botswana
c) Kimberly
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏത് കളിയാണ് ആദ്യകാലത്ത് മിന്റോ നെറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

(Subi)?
a) പോളോ
b) ബാസ്കറ്റ് ബോൾ
c) വോളിബോൾ
d) ടെന്നീസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which among the following marks Mahatma Gandhi’s first fast unto death??
a) Kheda Satyagraha
b) Champaran Satyagraha
c) Ahmedabad Mill Strike
d) Jallianwala Bagh tragedy
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്??
a) പശു
b) പോത്ത്
c) മണ്ണ്
d) ഭാര്യ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥനത്തിരുന്ന വ്യക്തി?
a) K കരുണാകരൻ
b) C അച്യുതമേനോൻ
c) Ek നയാനർ
d) പട്ടം താണുപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
7?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 1
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിന്റെ ടീമായ കൊച്ചിൻ ടസ്കേർസ് പങ്കെടുത്ത ഏക IPL സീസൺ??
a) 2011
b) 2010
c) 2012
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലേറിയക്ക് പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വിനൈൻ ലഭിക്കുന്നത് ഏത് സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ്

(Kerala PSC Q & A)?
a) യൂക്കാലിപ്റ്റസ്
b) കൊക്കോ
c) സിങ്കോണ
d) ഉഷമലരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായത്??
  a) പാലക്കാട്
  b) കോട്ടയം
  c) ആലപ്പുഴ
  d) പത്തനംതിട്ട
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  കർപ്പൂരമഴ സമാസമേത്?
  a) രൂപക
  b) ബഹുവ്രീഹി
  c) തല്പുരുഷൻ
  d) കർമ്മധാരയാൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  He doesn’t like geography, ………………………?
  a) do he?
  b) does he?
  c) don’t he?
  d) doesn’t he?
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത്??
  a) ഹൈഡ്രജൻ
  b) ഇരുമ്പ്
  c) ഓക്സിജൻ
  d) സിലിക്കൺ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്?
  a) ദൗഹിത്രൻ
  b) സ്യാലൻ
  c) ഭാഗിനേയൻ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  8)When Sulphur is heated with rubber, the process is commonly known as ?

?
a) Hydrodesulfurization
b) Vulcanization
c) Sulphonation
d) Galvanization
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്?
a) വി ഒ ചിദംബരം പിള്ള
b) വീരരാഘവ ആചാരി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അങ്കിണ്ടപീക്ക്, സിസ്പാറ എന്നിവ കേരളത്തിലെ ഏത് ദേശീയോദ്യാനത്തിനുള്ളിലെ കൊടുമുടികളാണ്??
a) സൈലൻറ് വാലി
b) ഇരവികുളം
c) പാമ്പാടും ചോല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എതിർലിംഗങ്ങളിൽ ശരിയേത്?
a) ലേഖിക
b) ലേഖക
c) ലേകിഖ
d) ലേഖകി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആന്‍റ് ഓഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസിന്‍റെ ആസ്ഥാനം

A) കളമശ്ശേരി B) നീണ്ടകര C) പനങ്ങാട് D) കൊച്ചി?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എ ഒ ഹ്യൂമിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി?
a) കാംഗ്ര ഹൗസ്
b) പൊട്ടാല പാലസ്
c) കോൾഡ് പാലസ്
d) റൂത്തിനി ഹൗസ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി രൂപീകരിച്ച വർഷം ??
a) 1960
b) 1956
c) 1957
d) 1958
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Spelling?
a) Privelege
b) Privilege
c) Previlege
d) Prevelege
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശരിയായ പദമേത്?
a) ഭഗവദ്ഗീത
b) ഭഗവഥ്ഗീത
c) ഭഗവത്ഗീത
d) ഭഗവതഗീത
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭദ്രാചലം തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്

(Kerala PSC Q & A)?
a) മഹാനദി
b) താപ്തി
c) ഗോദാവരി
d) നർമ്മദ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Make something less severe (a) Aggravation (b) Mediation (c) Palliation (d) Reduction?
a) c
b) a
c) b
d) d
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി?
a) ലാൽ ഹോമർ
b) എം ഒ എച്ച് ഫാറൂക്ക്
c) Sekhar basu
d) പി മഹന്താ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
World meteorological day?
a) March 22
b) June 5
c) July 17
d) March 23
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Peacock ]?
a) - Filly
b) - Chick
c) - Joey
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹം ആണ്

?
a) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ
b) ശ്രീലങ്ക
c) ഇന്തോനേഷ്യ
d) ലക്ഷദ്വീപ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ രചിച്ച നോവൽ ഏത്?
a) ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ
b) ഫോർ ഹും ദ ബെൽ ടോൾസ്
c) മദർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ൽ യുനെസ്കോ യുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ നഗരം??
a) ഹംപി
b) ജയ്‌പൂർ
c) മൈസൂർ
d) ഉദയ്പൂർ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്??
a) കോട്ടയം
b) എറണാകുളം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) പത്തനംതിട്ട
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്” എന്ന പ്രശസ്തമായ പ്രസംഗം ആരുടേതാണ്??
a) മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ
b) എബ്രഹാം ലിങ്കൻ
c) മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്
d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ കുറ്റകൃത്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെ?
a) ഇംഗ്ലണ്ട്
b) ഫ്രാൻസ്
c) ഓസ്ട്രേലിയ
d) അമേരിക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ??
a) മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു
b) സി. രാജഗോപാലാചരി
c) ജോൺ ലോറൻസ്
d) കാനിംഗ് പ്രഭു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The correct usage is?
a) a bar of chocolate
b) a loaf of chocolate
c) a piece of chocolate
d) a cake of chocolate
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വന്തമായി സർവകലാശാല രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാട്ടുരാജ്യം ഏതാണ്?
a) അജ്മീർ
b) മൈസൂർ
c) തിരുവിതാംകൂർ
d) പട്ട്യാല
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Reshma will have tea,………….?
a) Will not she?
b) Won’t she?
c) She will?
d) Will she?
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുടിവെള്ളത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ pH?
a) 5 - 6
b) 6 - 6.5
c) 7.5 - 8.5
d) 6.5 - 7.5
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
……… lady in yellow sari is my sister.

[Field Assistant, Health Dept, 2017]?
a) a
b) an
c) The
d) These
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
This is the place……….. I saw the snake?
a) C) where
b) A) which
c) B) who
d) D) when
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
shut your mouth,………??
a) do you
b) will you
c) won’t you
d) can’t you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Synonym of Intergrity?
a) selflessness
b) Honesty
c) Durability
d) selfishness
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി എത്ര വർഷം??
a) B) 4
b) A) 5
c) D) 3
d) C) 6
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
How many types of emergencies have been envisaged under the Indian Constitution??
a) 1
b) 2
c) 4
d) 3
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
KILA സ്ഥാപിതമായ വർഷം :?
a) 1890
b) 1990
c) 1992
d) 1980
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യു പി എസ് സി യുടെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ :?
a) ഗിരിജ വ്യാസ്
b) റോസ് മില്യൺ ബാത്യു
c) ജയന്തി പട്നായക്
d) രേഖ ശർമ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ?
a) ബീറ്റാ കോശം
b) Gama കോശം
c) ആൽഫ കോശം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനം?
  a) പൂനെ
  b) റായ്പൂർ
  c) മുംബൈ
  d) ജയ്പൂർ
  ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  അയിത്ത നിർമാർജനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം

?
a) അനുച്ഛേദം 14
b) അനുച്ഛേദം 16
c) അനുച്ഛേദം 17
d) അനുച്ഛേദം 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Covid -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി KSFE , കുടുംബശ്രീ യുമായി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി ?

(Excellence Academy)?
a) വിദ്യാശ്രീ
b) വിദ്യാകിരണം
c) വിദ്യാപീഠം
d) വിദ്യാജ്യോതി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ോകത്ത് ആദ്യമായി ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വന്ന രാജ്യം??
a) india
b) China
c) Usa
d) Pakisthan
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
The dimension of which of the following is the same as that of impulse??
a) Volume
b) Torque
c) Change in the rate of momentum
d) momentum
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Stop talking nonsense ,__?

(Excellence Academy)?
a) Can’t you
b) Wont you
c) Can you
d) Will you
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി ?

(Excellence Academy)?
a) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
b) മഹലനോബിസ്
c) ബി എൻ റാവു
d) കെ എൻ രാജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ മലയാളി ആണ് അക്കിത്തം??
a) 6
b) 1
c) 5
d) 7
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Nephron is the basic structural and functional unit of which among the following organs??
a) Nervous System
b) Liver
c) Pancreas
d) Kidney
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാഡ്മിൻറൺ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത?
a) അശ്വിനി പൊന്നപ്പ
b) ജ്വാലാ ഗുട്ട
c) Saina nehwal
d) പി വി സിന്ധു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
An open rebellion against the authority?
a) Revolt
b) Rebellion
c) Anarchy
d) Mutiny
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
(Q) Covid 19 സ്ഥിരീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന മന്ത്രി…??
a) (A) ഡേവിഡ് കാമറൂൺ
b) (B) ബോറിസ് ജോൺസൻ
c) (C) ജൈർ ബോൾസൊനാരോ
d) (D) ചാൾസ് ഫിലിപ് ആർതർ ജോർജ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Hq of international tourism organisation??
a) Hauge
b) Brussels
c) Madrid
d) Spain
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് പണി പൂർത്തിയായ വർഷം??
a) 1921
b) 1925
c) 1931
d) 1941
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒറ്റപദമാക്കുക: സമരസത്തിന്‍റെ ഭാവം

A) സമരസ്യം B) സമാരസ്യം C) സാമരസ്യം D) സമരാസ്യം?
a) A
b) B
c) C
d) D
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ ന്യുനപക്ഷ കമ്മീഷനിലെ ആകെ അംഗസംഖ്യ??
a) 8
b) 7
c) 6
d) 9
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുമാരനാശാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണപൂവ് രചിച്ചത് എവിടെവച്ച്??
a) തോന്നയ്ക്കൽ
b) കിളിമാനൂർ
c) തലശേരി
d) ജൈനിമേട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മാസ് കൂടുമ്പോൾ ജഡത്വം?
a) മാറ്റമില്ലാത്ത തുടരുന്നു
b) കുറയുന്നു
c) കുറഞ്ഞിട്ട്‌ കൂടുന്നു
d) കൂടുന്നു
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോളേജുകളെ ദേശീയ കാൻസർ ഗ്രിഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം??
a) തെലുങ്കാന
b) മഹാരാഷ്ട്ര
c) പഞ്ചാബ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Which of the following is not a logical operator?
a) Not
b) And
c) Add
d) Or
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താലിബാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം

?
a) ഗുരു
b) പഠിതാവ്
c) പുസ്തകം
d) ശിഷ്യൻ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻറെ ഉടമ ആരായിരുന്നു

(Kerala PSC Q & A)?
a) ടി കെ മാധവൻ
b) വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി
c) കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പദങ്ങളുടെ പ്രധാന അർത്ഥം കാണിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര്?
a) അവ്യയം
b) പ്രകൃതി
c) ഗതി
d) പ്രത്യയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
National Good Governance Day is observed in India on

[NTPC 2016]?
a) Dec 24
b) Dec 25
c) Dec 26
d) Dec 31
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രധാന വേദി ഏതായിരുന്നു?
a) പൊന്നാനി
b) കൊയിലാണ്ടി
c) പയ്യന്നൂർ
d) കോഴിക്കോട്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിയൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന ആശയത്തിന്റെ വക്താവ് ?

(Excellence Academy)?
a) എം എൻ റോയ്
b) ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ
c) ശ്രീ നാരായൺ അഗ്രവാൾ
d) ജെ സി കുമരപ്പ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
📝 U N ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്??
a) 1945 ജൂൺ 17
b) 1945 ജൂൺ 26
c) 1945 ജൂൺ 10
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1947 ൽ കെ കേളപ്പൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഐക്യകേരള കൺവെൻഷൻ നടന്നത്

?
a) ആലുവ
b) പയ്യന്നൂർ
c) തൃശൂർ
d) ഒറ്റപ്പാലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ്

?
a) പഞ്ചാബ്
b) അസം
c) മണിപ്പൂർ
d) ഒറീസ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പട്ടണം എന്നു ഇബ്നുബത്തൂത്ത വിശേഷിപ്പിച്ച കൊളംബം എന്ന് ജോർഡാനൂസ് വിശേഷിപ്പിച്ച നഗരം?
a) കൊടുങ്ങല്ലൂർ
b) കോഴിക്കോട്
c) കൊല്ലം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത ഗ്രാമം?
a) കാക്കണ്ണൻ പാറ
b) പനമരം
c) കൂളിമാട്
d) ഇരിങ്ങൽ
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തെ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ച് വിജ്ഞാപനം വന്നത്?

🅟🅢🅒 🅥🅘🅢🅘🅞🅝🅩🅩?
a) 2019 ഓഗസ്റ്റ് 15
b) 2019 ജൂലൈ 20
c) 2019 ഓഗസ്റ്റ് 5
d) 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
താഴെ കാണുന്ന ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി എത്ര ?

(2, 12 , 22, 32, 42,……. 912 ) (Excellence Academy)?
a) 500
b) 457
c) 378
d) 612
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ മംഗൾയാൻ മിഷൻ ചിലവ് എത്രയാണ്?
a) 300 കോടി
b) 450 കോടി
c) 700 കോടി
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Ivory tower means.?
a) Living on high places
b) Expensive tower
c) Place out of touch in reality
d) Tower made of ivory
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കടലാസ് രഹിത ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത്?
a) അസം
b) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
c) കേരളം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നോക്ക വിഭാഗ കാരനായ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി?
a) നരേന്ദ്ര മോദി
b) ചരൺസിംഗ്
c) മൻമോഹൻ സിംഗ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ദേശീയ പതാകയിലെ ചിഹ്നം?
a) അർദ്ധ ചന്ദ്രൻ
b) അശോകസ്തംഭം
c) താമര
d) ചർക്ക
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികൾ ഉള്ള ജില്ല?
a) മലപ്പുറം
b) കണ്ണൂര്
c) വയനാട്
d) കോട്ടയം
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഞ്ഞകേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം??
a) സോഡിയം പെറോക്സൈഡ്
b) മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ്
c) യുറേനിയം ഓക്സൈഡ്
d) ട്രൈ ലെഡ് ടെട്രോക്ളൈഡ്
ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക