അപരനാമങ്ങൾ - മധ്യ ഇന്ത്യ

 1. രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ -അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
 2. പേർഷ്യൻ ഹോമർ -ഫിർദൗസി
 3. ഇന്ത്യയുടെ തത്ത - അമീർ ഖുസ്രു
 4. ഗാസി മാലിക്ക് - ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക്
 5. ഖലീഫയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ - ഫിറോഷ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്
 6. ഗുൽരുഖ് - സിക്കന്ദർ ലോദി
 7. ജഗദ്ഗുരു (മധ്യ ഇന്ത്യ) - ഇബ്രാഹിം ആദിൽഷാ
 8. ആന്ധ്രാ ഭോജൻ - കൃഷ്ണദേവരായർ
 9. അഭിനവ ഭോജൻ -കൃഷ്ണദേവരായർ
 10. ആന്ധ്രാ പിതാമഹൻ -കൃഷ്ണദേവരായർ
 11. മുഹി സുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻസം - മുഹമ്മദ് ഗോറി
 12. ലാക് ഭക്ഷ് - കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
 13. അടിമകളുടെ അടിമ - ഇൽത്തുമിഷ്
 14. ദൈവഭൂമിയുടെ സംരക്ഷകൻ -ഇൽത്തുമിഷ്
 15. ഭഗവത്ദാസന്മാരുടെ സഹായി -ഇൽത്തുമിഷ്
 16. ഉല്ലുഖ്ഖാൻ - ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ
 17. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ -ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ
 18. സിക്കന്തരി സൈയിനി - അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
 19. അലി ഗുർഷാസ്പ് - അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
 20. ഇന്ത്യയുടെ അലക്സാണ്ടർ -അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി അപരനാമങ്ങൾ - പുരാതന ഇന്ത്യ

 21. മഹാരാജാധിരാജ - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ
 22. ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ - സമുദ്രഗുപ്തൻ
 23. കവിരാജ് - സമുദ്രഗുപ്തൻ
 24. വിക്രമാംഗ - സമുദ്രഗുപ്തൻ
 25. സാഹസാംഗൻ - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ
 26. ശകാരി - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ
 27. വിക്രമാദിത്യൻ - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ
 28. മഹേന്ദ്രാദിത്യൻ - കുമാരഗുപ്തൻ
 29. രജപുത്ര ശിലാദിത്യൻ - ഹർഷവർധനൻ
 30. തലൈങ്കാനത്തു വിജയം പൂണ്ട പാണ്ഡ്യൻ - നെടുംചേഴിയൻ

അപരനാമങ്ങൾ - പുരാതന ഇന്ത്യ

 1. പണ്ഡിത ചോളൻ - രാജേന്ദ്ര ചോളൻ
 2. ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ -രാജേന്ദ്ര ചോളൻ
 3. ചുങ്കം തവീർത്ത ചോളൻ - കുലതുംഗ ചോളൻ
 4. വാതാപികൊണ്ട മഹാമല്ലൻ - നരസിംഹവർമൻ
 5. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ - അമോഘ വർഷൻ
 6. പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ - ശങ്കരാചാര്യർ
 7. ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ - കാളിദാസൻ
 8. മധുരൈ കൊണ്ട ചോളൻ - പരാന്തകൻ ഒന്നാമൻ
 9. തീർഥാടകരിലെ രാജകുമാരാൻ - ഹുയാൻ സാങ് അപരനാമങ്ങൾ - മധ്യ ഇന്ത്യ

 10. രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ -അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
 11. പേർഷ്യൻ ഹോമർ -ഫിർദൗസി
 12. ഇന്ത്യയുടെ തത്ത - അമീർ ഖുസ്രു
 13. ഗാസി മാലിക്ക് - ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക്
 14. ഖലീഫയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ - ഫിറോഷ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്
 15. ഗുൽരുഖ് - സിക്കന്ദർ ലോദി
 16. ജഗദ്ഗുരു (മധ്യ ഇന്ത്യ) - ഇബ്രാഹിം ആദിൽഷാ
 17. ആന്ധ്രാ ഭോജൻ - കൃഷ്ണദേവരായർ
 18. അഭിനവ ഭോജൻ -കൃഷ്ണദേവരായർ
 19. ആന്ധ്രാ പിതാമഹൻ -കൃഷ്ണദേവരായർ
 20. മുഹി സുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ബിൻസം - മുഹമ്മദ് ഗോറി
 21. ലാക് ഭക്ഷ് - കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്
 22. അടിമകളുടെ അടിമ - ഇൽത്തുമിഷ്
 23. ദൈവഭൂമിയുടെ സംരക്ഷകൻ -ഇൽത്തുമിഷ്
 24. ഭഗവത്ദാസന്മാരുടെ സഹായി -ഇൽത്തുമിഷ്
 25. ഉല്ലുഖ്ഖാൻ - ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ
 26. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ -ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ
 27. സിക്കന്തരി സൈയിനി - അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
 28. അലി ഗുർഷാസ്പ് - അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി
 29. ഇന്ത്യയുടെ അലക്സാണ്ടർ -അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി

അപരനാമങ്ങൾ - പുരാതന ഇന്ത്യ

 1. മഹാരാജാധിരാജ - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ
 2. ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ - സമുദ്രഗുപ്തൻ
 3. കവിരാജ് - സമുദ്രഗുപ്തൻ
 4. വിക്രമാംഗ - സമുദ്രഗുപ്തൻ
 5. സാഹസാംഗൻ - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ
 6. ശകാരി - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ
 7. വിക്രമാദിത്യൻ - ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ
 8. മഹേന്ദ്രാദിത്യൻ - കുമാരഗുപ്തൻ
 9. രജപുത്ര ശിലാദിത്യൻ - ഹർഷവർധനൻ
 10. തലൈങ്കാനത്തു വിജയം പൂണ്ട പാണ്ഡ്യൻ - നെടുംചേഴിയൻ

അപരനാമങ്ങൾ - പുരാതന ഇന്ത്യ

 1. പണ്ഡിത ചോളൻ - രാജേന്ദ്ര ചോളൻ
 2. ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ -രാജേന്ദ്ര ചോളൻ
 3. ചുങ്കം തവീർത്ത ചോളൻ - കുലതുംഗ ചോളൻ
 4. വാതാപികൊണ്ട മഹാമല്ലൻ - നരസിംഹവർമൻ
 5. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ - അമോഘ വർഷൻ
 6. പ്രച്ഛന്നബുദ്ധൻ - ശങ്കരാചാര്യർ
 7. ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ - കാളിദാസൻ
 8. മധുരൈ കൊണ്ട ചോളൻ - പരാന്തകൻ ഒന്നാമൻ
 9. തീർഥാടകരിലെ രാജകുമാരാൻ - ഹുയാൻ സാങ്