Manasi   Punasca  Bauthakuranir Kabuli    Malini  Raja O Rani
(1890),   (1932),  Hat (1885),     Wallah (1895),  (1889),
Sonar Tari Sesa   Choker Bali     and   Chaitran- Visarjana
(1893),   Saptaka  (1902), Gora Kshidit    gada   (1890),
Chitra   (1935),  (1910),       Pashan. (1936),  Goday Galad
(1896),   Patraputa Chaturanga         Shyama  (1892),
Gitanjali  (1936)  (1916), Raja        (1938)  Malini
(1910),   and    Aur Rani,          and    (1895),
Balaka   Shyamali Muktdhara,         Chanda-  Vaikunther
(1916),   (1936).  Raj Rishi,         lika   Khata
Karna and       Ghare Baire         (1938).  (1897),
Kunti,        (1916), Seser             Chirakumara
Chaitali       Kavita (1929),            Sabha
(1896)        Yogayoga               (1901), Raja
Kalpana        (1930), Car              (1910),
(1900),        Adhyaya                Achalayatana
Ksanika        (1934) and              (1911),
(1900),        Nauka Dubi              Dakghar
Naivedya       Bindoni.               (1912),
(1901),                           Tapati
Puravi                           (1920),
(1925),                           Muktadhara
Mahuya                           (1922),
(1929),                           Raktakaravi
Prantika                          (1924), Taser
(1938),                           Desa (1933)
Navajataka                         and Bansari
(1940) &                          (1933).
Janmadine
(1941).
The poems
Sisu (1903)
and Sisu
Bholanatha
(1922)