300s-900s Pallavas       Vengi-Kanchipuram-Tanjavur
600s-1300s Pandyas        Madurai-Tanjavur-
                 Kanchipuram
800s-1200s Cholas        Tanjore-Kanya Kumari-Sri
                 Lanka
1336-1672 Vijayanagar      Vijayanagar-Karnataka-AP-
                 TN
1600s   Nayakas        Madurai-Gingi-Tanjavur