1000-1340s Hoysalas       Dvarasamudram (to both
                  coasts)
 1336-1672  Vijayanagar      Raichur Mysore—both coasts
 1500s-1600s Adil Shahis      Bijapur
 1500-1831  Wodeyars       Mysore region
(1947)
Kashmir
 620s-850s  Karkotas       Srinagar-Kabul
 900s-1300s Loharas        Srinagar-Kashmir
 1339-1561  Shah Mirs       Srinagar-Kashmir
 1561-1586  Chaks         Srinagar-Kashmir
Kerala
 300s-1100s Cheras        Kollam-Trivandrum
 1700s...  Zamorins       Calicut
 1700s...  Travancore      Trivandrum
Maharashtra
 600s-900s  Rashtrakutas     Vidarbha (Ellora)–Deccan
 800s-1300s Yadavas        Devagiri
 1300s-1500s Bahmanis       Ahmadnagar
 1500s-1600s Nizam Shahis     Daulatabad (Devagiri)
 1600s-1818 Marathas       Pune-Malwa-Nagpur
Orissa
 300s-1400s Gangas        Kataka-Bhuvanesvara
 1300s-1500s Gajapatis       Jajnagar
Rajasthan
 800s-1300s Paramaras       Ujjaini-Dhara (Malwa)
 900s-1100s Chahamanas      Ajayameru—Sakambhari
 1200-1750  Rathors        Jodhpur-Mandur
(1948)
 1300s-1700s Sisodias       Udaipur-Chitor