3.   Dr Chandrasekhara Venkata Raman (1888-1970)            1954
    4.   Dr Bhagwan Das (1869-1958)                    1955
    5.   Dr Mokshagundam Visvesvaraya (1861-1962)             1955
    6.   Pt. Jawaharlal Nehru (1889-1964)                 1955
    7.   Pt. Govind Ballabh Pant (1887-1961)                1957
    8.   Dr Dhondo Keshav Karve (1858-1962)                1958
    9.   Dr Bidhan Chandra Roy (1882-1962)                 1961
    10.   Purushottam Das Tandon (1882-1962)                1961
    11.   Dr Rajendra Prasad (1884-1963)                  1962
    12.   Dr Zakir Hussain (1897-1969)                   1963
    13.   Dr Pandurang Vaman Kane (1880-1972)                1963
    14.   Lal Bahadur Shastri (Posthumous) (1904-1966)           1966
    15.   Smt. Indira Gandhi (1917-1984)                  1971
    16.   Varahagiri Venkata Giri (1894-1980)                1975
    17.   Kumaraswamy Kamraj (Posthumous) (1903-1975)            1976
    18.   Mother Mary Teresa Bojaxhiu (Mother Teresa) (1910-1997)      1980
    19.   Acharya Vinoba Bhave (Posthumous) (1895-1982)           1983
    20.   Khan Abdul Ghaffar Khan (1890-1988)                1987
    21.   Marudur Gopalan Ramachandran (Posthumous) (1917-1987)       1988
    22.   Dr Bhimrao Ramji Ambedkar (Posthumous) (1891-1956)        1990
    23.   Dr Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013)             1990
    24.   Rajiv Gandhi (Posthumous) (1944-1991)               1991
    25.   Sardar Vallabhbhai Patel (Posthumous) (1875-1950)         1991
    26.   Morarji Ranchhodji Desai (1896-1995)               1991
    27.   Maulana Abul Kalam Azad (Posthumous) (1888-1958)         1992
    28.   Jehangir Ratanji Dadabhai Tata (1904-1993)            1992
    29.   Satyajit Ray (Posthumous) (1922-1992)               1992
    30.   Gulzari Lal Nanda (Posthumous) (1898-1998)            1997
    31.   Smt. Aruna Asaf Ali (Posthumous) (1909-1996)           1997
    32.   Dr A.P.J. Abdul Kalam (1931-2015)                 1997
    33.   Smt. Madurai Shanmukhavadivu Subbulakshmi (1916-2005)       1998